ARBEIDSOVEREENKOMST. tussen. OSP AG Organisation für spezialisierte Personaldienstleistungen AG Forchstrasse 45 Postfach CH-8032 Zürich

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSOVEREENKOMST. tussen. OSP AG Organisation für spezialisierte Personaldienstleistungen AG Forchstrasse 45 Postfach CH-8032 Zürich"

Transcriptie

1 ARBEIDSOVEREENKOMST tussen OSP AG Organisation für spezialisierte Personaldienstleistungen AG Forchstrasse 45 Postfach CH-8032 Zürich en Voornaam Naam Adres Postcode Plaats Land Art. 1 Aanstelling als reisleider/ster OSP AG (hierna te noemen "OSP AG") stelt de heer/mevrouw Voornaam Naam (hierna te noemen "medewerker/ster") volgens de bepalingen van deze arbeidsovereenkomst en een schriftelijke Einsatzbestimmung aan als reisleider/ster bij haar opdrachtgever (hierna te noemen de "opdrachtgever"). De medewerker/ster gaat ermee akkoord tijdelijk via OSP AG voor de opdrachtgever van OSP AG te werken. Hij/zij werkt in naam van en voor rekening van OSP AG. Afgezien van afwijkende bepalingen in deze overeenkomst blijft OSP AG als werkgever voor alle kwesties in verband met deze overeenkomst alleen verantwoordelijk. De aanstelling geschiedt in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst van de vereniging van Zürichse handelsondernemingen (VZH, Verband Zürcher Handelsfirmen). Art. 2 Duur en voorwaarden van de overeenkomst Het begin en de duur van de overeenkomst blijkt uit het formulier Einsatzbestimmungen. De dag(en) van de heenreis vanuit en de terugreis naar de woonplaats van de medewerker/ster geldt/gelden als werkdag(en). De dagelijkse werktijd is afhankelijk van de vereisten van de functie. Door de overeenkomst te ondertekenen geeft de medewerker/ster te kennen dat hij/zij vertrouwd is met het klimaat en de levensomstandigheden op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en dat hij/zij qua gezondheid daartegen opgewassen is. Als de verantwoordelijke autoriteiten geen visum/vergunning tot binnenreizen gegeven hebben, vervalt de overeenkomst zonder kosten voor beide partijen. Art Arbeidstijd Als normale wekelijkse arbeidstijd bij een werklast van 100 % worden voor de medewerker/ster 42 uur overeengekomen. De concrete indeling van de arbeidstijd geschiedt mondeling.

2 Art. 3 Loon Het dagloon wordt in de Einsatzbestimmung aangegeven. OSP AG neemt naast het loon alle verzekeringspremies voor haar rekening voor de in het bijgevoegde document vermelde verzekeringen voor bedrijfs- en niet-bedrijfsongevallen, dagvergoeding bij ziekte, invaliditeit en ziektekosten. Bovendien omvat de verzekering wettelijke aansprakelijkheid. Art.3.1. Overuren/overwerk Overuren en overwerk zijn principieel bij het loon inbegrepen. Indien de arbeidstijd van 42 uur per week wordt overschreden, wordt deze gecompenseerd door vrije tijd. Art 3.2. Uitbetaling De uitbetaling van het loon en onkostenvergoeding geschiedt per einde van de maand. De uitkering geschiedt doorgaans door overmaking op een bank- of girorekening van de medewerker m/v. De medewerker m/v ontvangt elke maand een loonstrook. De girale uitkering van het loon gebeurt telkens onder het voorbehoud dat dit volgens de wet en de arbeidsovereenkomst is verschuldigd. In alle gevallen blijft het recht voorbehouden aanspraak te maken op restitutie. Art. 4 Zwitserse wet inzake de sociale verzekering De medewerker m/v verklaart dat hij/zij niet de Zwitserse nationaliteit heeft en niet is gedomicilieerd in Zwitserland. De inhouding van de sociale premies geschiedt overeenkomstig de Zwitserse socialeverzekeringswetgeving, terwijl de medewerker m/v in zijn thuisland belastingplichtig is. Art Sociale uitkeringen Het bruto maandsalaris wordt in de Einsatzbestimmung aangegeven. Hierop vinden de volgende inhoudingen plaats: AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zwitserse pensioenverzekering) 5,05 procent ALV (Arbeitslosenversicherung, Zwitserse werkloosheidsverzekering) 1,00 procent Art Aanvullende pensioenvergoeding Bij een voor onbepaalde tijd dan wel voor meer dan drie maanden gesloten tewerkstellingsovereenkomst, is de medewerker m/v vanaf de eerste dag verplicht tot het bijdragen van premies in het kader van de Zwitserse wet op de aanvullende pensioenvergoeding (BVG, Berufliches Vorsorge Gesetz). Bij verlenging van een minder dan drie maanden durende tewerkstellingsovereenkomst naar meer dan drie maanden is de BVG-plicht van toepassing vanaf het tijdstip van contractverlenging. Indien door meerdere tewerkstellingen van de medewerker m/v met onderlinge onderbrekingen van minder dan drie maanden sprake is van een totale duur van de tewerkstellingen van meer dan drie maanden dan is de medewerker m/v vanaf dit moment eveneens BVG-plichtig. Aan de

3 overige voorwaarden zoals het minimum jaarloon of de leeftijd moet echter eveneens zijn voldaan. De medewerker m/v wordt BVG-plichtig indien het feitelijke of voorspelde jaarinkomen hoger is dan CHF ,00 is (loongrens op ). Art Verzekeringen Ongeval/ziekte/zwangerschap De medewerker m/v is bij de Mondial/Sympany Versicherung verzekerd voor bedrijfs- en niet-bedrijfsongevallen, ziekte en zwangerschap. De exacte hoogte van de uitkeringen blijkt uit de bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden. Moederschap Vrouwelijke werknemers kunnen volgens artikel 16 lid b en volgende van de Zwitserse wet aanspraak maken op een moederschapuitkering, indien zij gedurende de negen maanden onmiddellijk voorafgaand aan de bevalling, als bedoeld in de Zwitserse federale wet op de pensioenverzekering (AHVG, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung), verzekerd zijn geweest, tijdens deze periode gedurende tenminste vijf maanden betaald werk hebben verricht en op het moment van bevalling nog steeds werknemer zijn. Dit vergoedingsrecht gaat in op de dag van de bevalling. De moeders ontvangen tijdens het maximaal veertien weken durende moederschapsverlof 80 procent van het gemiddelde inkomen uit beroep dat zij voorafgaand aan het ingaan van het vergoedingsrecht hebben behaald. Uitkering van de moederschapuitkering geschiedt per dag (voor maximaal 98 dagen). Het recht eindigt voortijdig indien de moeder weer gaat werken. Leger/civiele verdediging/vervangende dienst Voor dienst in het Zwitserse leger, voor civiele verdediging dan wel voor vervangende dienst kan de werknemer aanspraak maken op vervangend inkomen (EO, Erwerbsersatz) ter hoogte van 80 procent van zijn salaris.

4 Art. 5 Kosten voor reis en andere onkosten De opdrachtgever is verplicht de medewerker/ster de vereiste reisdocumenten voor heen- en terugreis naar en van de bestemming, waar men te werk gesteld wordt ter beschikking te stellen. Kosten voor de huisvestiging worden door de opdrachtgever vergoed. De huisvestiging wordt door de werknemer georganisert gelijk aan het niveau van de klanten. De medewerker/ster heeft recht op vergoeding van alle onkosten die voortvloeien uit het uitvoeren van instructies en eisen van de opdrachtgever. De medewerker/ster heeft niet het recht financiële of andere verplichtingen ten koste van OSP AG of de opdrachtgever aan te gaan zonder daartoe tevoren een schriftelijke machtiging van OSP AG of de opdrachtgever te hebben gekregen. Art. 6 Instructies van de opdrachtgever Tijdens de duur van de overeenkomst dient de medewerker/ster de instructies van de opdrachtgever op te volgen. De medewerk(st)er is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aan hem/haar toevertrouwde geld en firmamateriaal. Hij/zij verplicht zich ertoe de lokale wetten, met name ook de douane- en deviezenvoorschriften, in acht te nemen en zich geheel te onthouden van politieke uitspraken, met name t.a.v. het land waarin de taak wordt uitgevoerd. Verder verplicht hij/zij zich de lokale zeden en gebruiken, ook van religieuze aard, te respecteren. De medewerker/ster werkt gedurende de hele duur van zijn/haar overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dus als de medewerker/ster bij het uitvoeren van zijn/haar taak een schade veroorzaakt, is OSP AG daar niet verantwoordelijk voor en zal elke plicht tot vergoeding tegenover derden van de hand wijzen. De wettelijke aansprakelijkheid van de medewerker/ster is in het kader van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt. De medewerker/ster wordt aangeraden de bepalingen van de verzekeringspolis, die bij de opdrachtgever aanwezig is en waarvan bij OSP AG een kopie kan worden aangevraagd, goed te bestuderen. De medewerker m/v dient de instructies van de werkgever en van het tewerkstellende bedrijf op te volgen. Bij tewerkstelling in het bedrijf van Derden dient de medewerker m/v te handelen conform het bedrijfsreglement en de usances van het tewerkstellende bedrijf. Het is de medewerker m/v zonder de schriftelijke goedkeuring van de werkgever niet toegestaan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst tegen vergoeding werkzaam te zijn voor Derden of als ondernemer voor eigen rekening of voor rekening van Derden tegen vergoeding werkzaam te zijn. Art Zorgplicht De medewerker m/v verplicht zich tot zorgvuldige en stipte uitvoering van de werkzaamheden die het tewerkstellende bedrijf hem of haar heeft opgedragen. Art. 7 Vakantie/Onderbreking van de tewerkstelling Er bestaat recht op 1 vakantiedag per reis (14 reisdagen) en 2 rustdagen per reis. De vakantiedag en de rustdagen worden na de reis uitbetaald.

5 De reis kan uitsluitend in goed overleg met de opdrachtgever en OSP AG voor dringende redenen onderbroken worden. De kosten die daardoor eventueel ontstaan zijn in principe voor rekening van de medewerker/ster. Art Feestdagen Feestdagen gelden als normale arbeidstijd. Toeslagen voor feestdagen zijn bij het loon inbegrepen. Art. 8 Opzegtermijn Tijdens de proeftijd Na afloop van de proeftijd Zeven dagen per het einde van een werkweek (vrijdag vrijdag). De proeftijd bedraagt een maand. Een maand per het einde van de maand volgend op de maand van opzegging gedurende het gehele dienstverband. Als de medewerker m/v zonder zwaarwegende reden niet op het overeengekomen tijdstip op de werkplek verschijnt of in strijd met de opzegtermijn voortijdig van het werk vertrekt dan heeft de werkgever recht op schadeloosstelling ten bedrage van een kwart van het laatst betaalde of overeengekomen maandloon. De werkgever heeft daarnaast recht op vergoeding van overige schade. Art Ontslagbescherming Na afloop van de proeftijd mag de werkgever volgens Artikel 336 lid c van het Zwitserse wetboek van verbintenissenrecht (OR, Obligationenrecht) het dienstverband niet opzeggen: a. terwijl de medewerker m/v niet-verwijtbaar door ziekte of door een ongeval geheel of gedeeltelijk niet in staat is te werken, en wel in het eerste jaar van het dienstverband gedurende 30 dagen, vanaf het tweede tot en met het vijfde jaar van het dienstverband gedurende 90 dagen en vanaf het zesde jaar van het dienstverband gedurende 180 dagen; b. tijdens de zwangerschap en gedurende 16 weken na de bevalling van een vrouwelijke werknemer; c. terwijl de medewerker m/v, met goedkeuring van de werkgever, deelneemt aan een dienst ten behoeve van een hulpactie in het buitenland die door een bevoegde federale overheid is gelast. Indien de opzegging geschiedt voorafgaand aan het begin van een dergelijke termijn, maar deze termijn tot dat moment nog niet is geëindigd, dan loopt de opzegtermijn niet door en vindt voortzetting pas plaats na het einde van de wachtperiode. Indien, ten aanzien van de beëindiging van het dienstverband, een fatale termijn van toepassing is, zoals het einde van een maand of een werkweek, en deze niet samenvalt met het einde van de voortgezette opzegtermijn dan vindt verlenging hiervan plaats tot aan de eerstvolgende fatale termijn.

6 Art. 9 Toepassing van Zwitsers recht en bevoegde rechter Deze overeenkomst en de tewerkstellingsbepaling regelen de contractuele relatie tussen OSP AG en de medewerker m/v ten volle. Wijzigingen en aanvullingen dienen in alle gevallen schriftelijk te geschieden. Principieel is Artikel 24 van de Zwitserse forumwet van toepassing waaronder ook de vestigingsplaats van OSP AG als hoofdvestigingsplaats valt. Art. 10 Privacy Het is de werkgever m/v uitsluitend met goedkeuring van de betrokken persoon toegestaan gegevens over de medewerker m/v te bewerken. Zürich, Plaats en datum, OSP AG De medewerker/ster Eric Jaun ppa. Rolf Hobi Voornaam Naam CEO Head of Administration Alleen de Duitstalige contract-versie is rechtsgeldig.

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR

CAO-nummer: 3356 CAO VOOR CAO-nummer: 3356 CAO VOOR 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Werkingssfeer 5 Artikel 2 Begripsbepalingen 5 Artikel 3 Dispensatie 6 Artikel 4 Duur, verlenging en beëindiging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 1e druk: maart

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie

CAO voor het Kappersbedrijf

CAO voor het Kappersbedrijf CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), FNV Mooi CNV Vakmensen 1 CAO voor het Kappersbedrijf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Wat

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011...

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM. 1 april 2010 1 april 2011... COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NEDMAG INDUSTRIES MINING & MANUFACTURING B.V. CALMAG B.V. VEENDAM 1 april 2010 1 april 2011.. Logo s vakbonden 430513 CAO voor Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. GELDROP COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DIELCO PLASTIC INDUSTRIE B.V. TE GELDROP LOOPTIJD 1 MEI 2012 TOT EN MET 30 APRIL 2013 Copyright 2012 AWVN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ROTTERDAM AIRPORT BV Looptijd van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013 Versie: december 2011 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA Inleiding en ondertekening 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. Artikel 1 Toepassingsbereik en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker van deze

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie