Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant"

Transcriptie

1 Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, maken bekend dat zij op de data zoals vermeld op de individuele gemeentelijke besluiten hebben ingestemd met het treffen van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant. Hiervoor hebben zij toestemming verkregen van de onderscheidenlijke gemeenteraden. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant respectievelijk Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben eveneens ingestemd met het aangaan van voornoemde regeling en het verlenen van de vereiste toestemming. Bij de regeling wordt een openbaar lichaam ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Zuid-Oost Brabant. De besluiten van de colleges inzake het treffen van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant, liggen vanaf 31 januari 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis te Someren, Wilhelminaplein 1, bij het Klanten Contact Centrum (KCC). Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. Buiten deze openingstijden kunt u de besluiten ook inzien. U wordt geadviseerd om ten alle tijden een afspraak te maken. Eveneens ter inzage gedurende de genoemde periode ligt de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant. De regeling is met terugwerkende kracht op 1 januari 2013 in werking getreden. Tegen een besluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk gedeputeerde staten dat het besluit genomen heeft. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te s-hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Wet milieubeheer en Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen gedurende de genoemde perioden ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het KCC, (Klanten Contact Centrum) gevestigd op de begane grond van het gemeentehuis. Het loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U kunt een afspraak maken via tel. (0493) Kopieën van stukken kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.

2 Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer De volgende ingekomen meldingen worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer: - Offermansstraat 10, Gemeenschapshuis De Vurherd, voor het uitbreiden gemeenschapshuis met mulitifunctionele ruimte. Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit. De melding is ingekomen op 18 september Vaarselstraat 3, Leenen Steengoed B.V., voor de opslag bovengrondse propaantank van 1,8 m3. Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). De melding is ingekomen op 8 november Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen bezwaar en beroep open. Inzage termijn: Van 31 januari tot 14 februari Contactpersoon: mevrouw S. Peeters. Voornemen opleggen maatwerkvoorschriften melding artikel 8.42 Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders zijn voornemens tot het opleggen van maatwerkvoorschriften met betrekking op het aspect geluid ingevolge de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer voor de volgende inrichting: - Offermanstraat 10, De Vurherd. De maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben betrekking op het aspect geluid. Inzage- en zienswijzentermijn: Van 31 januari tot 14 februari Belanghebbenden kunnen gemotiveerde zienswijzen tegen dit voornemen tot het opleggen van nadere eisen indienen door deze schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren in te brengen. Daarbij kan tevens worden verzocht om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met de zienswijzen worden ingediend. Contactpersoon: Mevr. S. Peeters. Maatwerkvoorschriften ingevolge artikel 8.40 Wet milieubeheer Bij de navolgende inrichting(en) wordt overgegaan tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ingevolge de artikelen 8.40 en 8.42 van de Wet milieubeheer: - Witvrouwenbergweg 15, Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. De nadere eisen op grond van het Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben betrekking op het aspect geluid.

3 Beroep Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, 30 januari 2013, een beroepschrift indienen onder vermelding van de redenen waarom u het er niet mee eens bent. Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EH Den Haag. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: Contactpersoon: mevrouw S. Peeters. Definitieve beschikking Wet milieubeheer Op grond van de Wet milieubeheer is de volgende vergunningen verleend aan: - Nieuwendijk 126, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een inrichting (verwerken van houtvezels). Tegen de ontwerp-beschikking zijn geen zienswijzen ingekomen. De beschikkingen houdt in: het verlenen van de vergunning onder voorwaarden. Inzage- en beroepstermijn: Van 31 januari tot 15 maart Gedurende de beroepstermijn is het mogelijk een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Een beroepschrift dient in tweevoud te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-gravenhage. Een beschikking wordt de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld. Gelijktijdig met het indienen van een beroepsschrift door een belanghebbende kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in s-gravenhage worden aangevraagd. De indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. Contactpersoon: Mevr. S. Peeters.

4 Weigering omgevingsvergunning Beliënberkdijk 17 Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 31 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt de weigering omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen en herbouwen van de woning op het perceel Beliënberkdijk 17 en het gebruiken van het perceel in afwijking van de bestemming Agrarisch Bedrijf wegens strijd met het gemeentelijk beleid en het bestemmingsplan. Ontwerpbesluit Er is één zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. Een samenvatting en de beantwoording van de zienswijze is opgenomen in het definitieve besluit. Inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het KCC, (Klanten Contact Centrum) gevestigd op de begane grond van het gemeentehuis. Het loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U kunt een afspraak maken via tel. (0493) Beroep Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent. U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen. Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank te s-hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: Omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Voor de omgevingsvergunningen, die betrekking hebben op een kapaanvraag op naam van de gemeente Someren, geldt een compensatieplicht. De verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien bij het KCC, (Klanten Contact Centrum) op de begane grond van het gemeentehuis. Het loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van

5 9.00 tot uur. De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via tel. (0493) Tegen besluiten om vergunning te verlenen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de vergunningen aan de aanvrager zijn toegezonden schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient u te richten aan burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van dagtekening, naam en adres. Bovendien dient u duidelijk aan te geven waarom u tegen het besluit bezwaar maakt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor moet de indiener van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-hertogenbosch. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: Ingediende aanvragen omgevingsvergunning In de periode van 17 t/m 23 januari 2013 zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend (datum indiening staat tussen haakjes): - Kerkendijk 86, voor het kappen van diverse bomen en houtopstanden ( ); - Somerenseweg ongen. (nabij nr. 40), voor het kappen van zeven eikenbomen ( ). Verleende omgevingsvergunningen In de periode van 17 t/m 23 januari 2013 zijn de volgende verleende omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending staat tussen haakjes): - Floreffestraat 67, voor het verbouwen van een woonhuis ( ); - Groenebeemdweg 59, voor het vervangen van gevelreclame en het schilderen van de vooren zijgevelpui van de verkoopruimte ( ); - Kuilerstraat 7, voor het oprichten van een zeugenuitloop ( ); - Meidoornstraat 36, voor het oprichten van een woonhuis met aangebouwde garage ( ); - Moorsel 3, voor het vestigen van een Bed & Breakfast in een bestaand gebouw ( ). Ontwerp intrekking omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 31 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:

6 Driehoekstraat 8, inzake het intrekken gehele omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (voormalige milieuvergunning Wet milieubeheer). Activiteiten omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders zijn, voornemens medewerking te verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en): 1. Milieu (vergunning) Inzage De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het KCC, (Klanten Contact Centrum) gevestigd op de begane grond van het gemeentehuis. Het loket is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. De stukken kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U kunt een afspraak maken via tel. (0493) Contactpersoon voor dit dossier is mevrouw S. Peeters. Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar zienswijze(en) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer L. van de Kerkhof van de afdeling VROM, via tel. (0493) De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

7 Betreft: Intrekkingsverzoek omgevingsvergunning Driehoekstraat 8 Geachte heer Nijssen, Uw aanvraag tot het volledig intrekken van de bestaande milieuvergunning voor uw varkensbedrijf op het adres Driehoekstraat 8 te Someren is de aanleiding voor deze brief. Procedureel wordt eerst een ontwerpbeschikking tot intrekking opgesteld, die gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd. Daarna volgt de definitieve beschikking, die ook 6 weken ter inzage wordt gelegd. Deze brief bevat de ontwerpbeschikking. Aanvraag Uw aanvraag van 3 december 2012 tot het volledig intrekken van de bestaande milieuvergunning voor uw varkensbedrijf op het adres Driehoekstraat 8 te Someren, ontvingen wij op 5 december De aanvraag heeft betrekking op de in werking getreden milieuvergunning die op 24 juli 2006 werd verleend voor het varkensbedrijf op bovengenoemd adres. Op 19 juni 2012 is een nog een omgevingsvergunning milieu verleend, maar deze is niet in werking getreden. Reden aanvraag De intrekking houdt verband met uw plannen om de Ruimte-voor-ruimte regeling toe te passen op de locatie Driehoekstraat 8 en daarop aansluitend uw plan om de betreffende vergunningrechten te verplaatsen naar uw veehouderij op het adres Michelslaan 25 te Someren. Deze verplaatsing is gerelateerd aan een Natuurbeschermingwetvergunning; het verplaatsen van geurrechten of ammoniakrechten is op basis van de Wet geurhinder en veehouderij respectievelijk Wet ammoniak en veehouderij niet mogelijk. De milieuvergunning uit 2006 is rechtsgeldig voor de volgende aantallen dieren en bijhorende ammoniakemissierechten. Stal 1 2 Diercategorie / huisvestingssysteem 100 Guste- en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting 560 Gespeende biggen, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m 2 per big. Ammoniakemissie emissiefactor Totaal ammoniak 4,2 420,0 0,6 336,0 3 & 4 46 Kraamzeugen, overige huisvestingssystemen 8,3 381, Gespeende biggen, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m 2 per big. 0,6 108,0 5 6 Kraamzeugen, overige huisvestingssystemen 8,3 49, Guste- en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting 4,2 113,4 5 2 Dekberen, overige huisvestingssystemen 5,5 11, Vleesvarkens/Opfokzeugen, Gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder 3,0 45,0 stankafsluiter 5 66 Guste- en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting 4,2 277,2 5 5 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 3,9 19,5 Totaal 1.761,7

8 Ter voorkoming dat bovenstaande vergunningrechten worden ingetrokken zonder dat daarvan gebruik gemaakt kan worden op de locatie Michelslaan 25, bevat uw aanvraag twee ontbindende voorwaarden. Het intrekkingsbesluit treedt in werking nadat: 1. de aanpassing van het bestemmingsplan voor de ruimte voor ruimte regeling voor Driehoekstraat 8 onherroepelijk is en 2. de omgevingsvergunning bouw en milieu voor de locatie Michelslaan 25 onherroepelijk is geworden. Beoordeling verzoek Ingevolge artikel 2.33 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan een omgevingsvergunning op verzoek van de vergunninghouder geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Door de gehele intrekking van de rechtsgeldige milieuvergunning van 24 juli 2006, nemen de nadelige gevolgen af, ten gunste van het milieu. Vanaf het moment dat het intrekkingsbesluit onherroepelijk is, is er op de locatie Driehoekstraat 8 geen sprake meer van ammoniakemissie, stankemissie, geluid, fijnstof emissie als gevolg van bedrijfsmatig gehouden dieren, omdat vanaf dat moment geen sprake meer is van een veehouderij. Om de bedrijfsbeëindiging voor het onderdeel veehouderij in goede banen te leiden zijn standaard nazorgvoorschriften opgenomen die pas in werking treden nadat het intrekkingsbesluit zelf in werking is getreden. Procedure Het verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning is behandeld overeenkom-stig artikel 3.15 Wabo en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken wordt gepubliceerd in het ter plaatse verschijnend weekblad t Contact en gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpbeschikking. Zie voor details bijgaande publicatietekst. Rechten die overblijven Nadat het intrekkingsbesluit in werking is getreden, is het niet meer mogelijk dat op de locatie Driehoekstraat 8 te Someren op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden. Van vergunningrechten uit de veehouderij is op dat moment geen sprake meer. Ontwerpbeschikking De milieuvergunning die op 24 juli 2006 werd verleend voor de veehouderij op het adres Driehoekstraat 8, wordt in ontwerp overeenkomstig het verzoek van vergunninghouder volledig ingetrokken onder de voorwaarde dat het intrekkingsbesluit in werking treedt nadat: 1. de aanpassing van het bestemmingsplan voor de ruimte voor ruimte regeling voor Driehoekstraat 8 onherroepelijk is en

9 2. de omgevingsvergunning bouw en milieu voor de locatie Michelslaan 25 onherroepelijk is geworden. Aan deze (ontwerp)beschikking worden standaard nazorgvoorschriften verbonden die als bijlage van deze brief zijn opgenomen. Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan Provincie Noord Brabant, afdeling Groene wetten, Postbus 90151, 5200 MC s-hertogenbosch. Informatie Als u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer L. van de Kerkhof, van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, via het centrale telefoonnummer ( ) of per Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende informeren. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Someren, Namens deze, Hoofd afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu A.M. Aerts

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel Actueel Wandelen met je baas? Poepsimpel! Als je iedere dag hetzelfde ommetje loopt met je baas kan dat wat saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er in onze gemeente routes zijn speciaal voor honden en hun

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Gezocht: groene daken en gevels!

Gezocht: groene daken en gevels! Gezocht: groene daken en gevels! Groene daken en gevels hebben veel voordelen. Een tuin op uw dak of aan uw gevel is niet alleen gewoon mooi, maar werkt ook isolerend en draagt bij aan een beter stadsklimaat.

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg

Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg Komend weekend werkzaamheden viaduct Schelmseweg In het weekend van vrijdag 22 maart om 20.00 uur tot en met maandag 25 maart om 06.00 uur is het viaduct Schelmseweg (gelegen tussen Burgers Zoo en het

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 70 Datum : 29-04-2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540

Gedoogbeschikking. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een. t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht. Zaaknummer: 09_8540 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg tot het nemen van een Gedoogbeschikking t.b.v. ENCI B.V. te Maastricht Zaaknummer: 09_8540 Kenmerk: 2014/45094 d.d. 26 augustus 2014 Verzonden: Onderwerp Het

Nadere informatie

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO KvK 51048329

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie