STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University oktober 2011 M.O. Bakker M.M.A. Hutting-Schutter T. van der Veer J. van der Woude Service Point, Rotterdam De gegevens in deze studiegids zijn onderhevig aan veranderingen, als gevolg van bijvoorbeeld roosterwijzigingen en docentwisselingen.

2 2

3 VOORWOORD ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT, ERASMUS UNIVERSITY Geschiedenis Organisatie Erasmus Universiteit Rotterdam Management RSM Vakgroepen Adresgegevens De Examencommissie BSc & MSc opleidingen Programma Portfolio Overige relevante informatie CROHO Studiefinanciering ECTS-coördinator Gedragscode voor studenten PROGRAMMA OVERZICHT Eindtermen Kenmerken van de opleiding Internationale oriëntatie Bedrijfskundige vaardigheden Informatie- en communicatietechnologie Wetenschappelijke identiteit Kwaliteitsborging Wisselwerking met bedrijfsleven Rotterdam Collegegelden en andere kosten Toelatingseisen VAKKENOVERZICHT Jaarindeling Bachelor Inleiding Vakken Bachelor Inleiding Vakken Bachelor Inleiding Vakken PROGRAMMA MANAGEMENT & ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Organogram Management Programma Managers International Office

4 4.5 Career Services Studieadviseurs Alumni Relaties Corporate Marketing & Communicatie MASTER PROGRAMMES Master of Science aan de RSM Universiteit Algemene informatie over de masteropleidingen Master of Science in International Management CEMS MBA Partner Universities EUR STUDIE INFORMATIE & STUDIEBEGELEIDING Erasmus Studenten Service Centrum Studentendecanen Bureau Universiteitspsychologen (sectie Studentbegeleiding) Loopbaanadviseur (sectie Studentbegeleiding) Examenadministratie Studentenstatuut Studentenpastores & Islamitische gebedsruimte Erasmus Magazine (EM) en EM Online STUDENTEN FACILITEITEN Informatie Technologie PC-zalen ERNA computer account SIN-Online Blackboard Osiris-Student Licentiesoftware Helpdesk Bibliotheken Business Information Centre EUR Bibliotheek Rotterdamsch Leeskabinet Boekhandels Studystore Erasmus Shop Sportfaciliteiten Copy Shop Wonen in Rotterdam Overige Mensa Medische faciliteiten Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking Verzekeringen Financiële zaken Taal- & Trainingscentrum EUR

5 8 STUDIEVERENIGING RSM STAR (Study Association Rotterdam School of Management) Student Representation STUDIEVERENIGINGEN EUR KASEUR AIESEC AEGEE Erasmus Debating Society Erasmus Student Network Rotterdam Chinese Student Association ASAH B&R Beurs UniPartners Rotterdam

6 Voorwoord Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) beoogt haar studenten te leren effectief om te gaan met de complexiteit en dynamiek van het moderne management en hen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Met de studie Bedrijfskunde (Business Administration) krijgen studenten inzicht in het functioneren en besturen van organisaties. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, die hen later in staat stellen een functie van leidinggevende, adviseur of zelfstandige ondernemer te vervullen. De studie kenmerkt zich door: een solide wetenschappelijke identiteit, een internationale oriëntatie, relevante wisselwerking met het bedrijfsleven en een innovatieve implementatie van aangeleerde kennis. RSM s studenten kenmerken zich door hun kritisch denken, vernieuwingdrang, ambitie en doorzettingsvermogen. Dit wordt samengevat in de beweging I WILL waarbij iedere student zijn persoonlijke I WILL.. statement definieert als uiting van de wilskracht om iets te bereiken. De bachelorfase biedt studenten een brede, grondige introductie in de diverse onderdelen van de bedrijfskunde, de master staat vervolgens in het teken van verdieping in één van de bedrijfskundige specialismen. In het eerste bachelorjaar worden de studenten vertrouwd gemaakt met het bedrijf, de bedrijfsprocessen en de samenhang daartussen. In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding wordt in de verschillende trimesters dieper ingegaan op het management van de verschillende bedrijfsprocessen en is er ruimte voor eigen invulling van de studie via het kiezen van een minor, een internationale uitwisseling of een stage. Ter afsluiting van de bachelorfase wordt een Research training uitgevoerd dat wordt afgesloten met een Bachelor scriptie. Internationale ervaringen zijn uiterst belangrijk voor toekomstige managers. RSM heeft van oudsher een uitgebreid uitwisselingsprogramma in de masterfase, in aanvulling daarop is tevens een internationaal uitwisselingsprogramma opgezet dat plaatsvindt in het derde jaar van de bachelor. De opleidingsstructuur is zodanig gekozen, dat deze past binnen de internationaal geharmoniseerde bachelor-master structuur. Bovendien is de opleiding door belangrijke organen officieel erkend als een opleiding van uitstekend niveau. Dat betekent dat onze studenten met hun RSM bachelordiploma een waardevolle sleutel in handen hebben om zich op RSM en daarbuiten optimaal verder te ontwikkelen. Men maakt met het BScBA-diploma van RSM een prima kans om een masteropleiding te mogen volgen aan goede scholen over de hele wereld. Andersom volgen steeds meer buitenlandse studenten een bachelor- of masteropleiding aan RSM. Een continue ontwikkeling in het onderwijs en leerproces betreft het gebruik van Informatie Technologie. Onze opleiding maakt grootschalig gebruik van Blackboard. Daarnaast zijn er binnen de vele vakken telkens nieuwe vormen van e-learning aan te treffen. Zo wordt hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van webcast modules, zodat de student altijd en overal toegang heeft tot studie- en oefenmateriaal. Het Studie Informatie Net (SIN-Online) is het kanaal waarmee RSM-studenten op de hoogte blijven van allerlei studiezaken en via het studieregistratiesysteem Osiris-Student kan men continu op de hoogte blijven van de behaalde studieresultaten. De portal, MyEUR is de ingang tot de belangrijkste onderwijsinformatiesystemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De portal biedt studenten, waar ook ter wereld, toegang tot faciliteiten als webmail, Osiris-Student, Blackboard, SIN-Online en de Universiteitsbibliotheek. RSM doet er alles aan om haar vele studenten een optimale leeromgeving te bieden. Het is aan de student om daar optimaal gebruik van te maken. Ik wens de studenten een vruchtbaar, creatief en inspirerend studiejaar toe. prof. dr. E. Waarts Onderwijsdecaan BSc & MSc programma s 6

7 1 Rotterdam School of Management, Erasmus University 1.1 Geschiedenis De Rotterdamse bedrijfskundeopleiding vindt haar oorsprong in 1970 toen de eerste cursus van de Interfaculteit Bedrijfskunde van start ging. Deze Interfaculteit was een joint-venture van de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en de Technische Hogeschool Delft en verzorgde een postkandidaatsopleiding in de Bedrijfskunde. Deze postkandidaatsopleiding paste evenwel niet in de nieuwe structuur van het universitaire onderwijs, die begin jaren tachtig in Nederland werd ingevoerd. De opleiding werd onderdeel van de Erasmus Universiteit, als faculteit Bedrijfskunde. In 1984 startte een volledige vierjarige opleiding Bedrijfskunde met 99 studenten. Vanaf studiejaar zijn alle opleidingen geherstructureerd volgens het Europese bachelor-mastermodel (3+1). Inmiddels telt de opleiding ruim studenten. Het aantal eerstejaars studenten voor het studiejaar bedroeg ruim 950, waarvan ongeveer 200 hbo-instromers. Sinds het studiejaar wordt ook een volledig Engelstalige variant van de bachelor opleiding Bedrijfskunde aangeboden: International Business Administration. Ook is een parttime programma in Bedrijfskunde ontwikkeld dat sinds 1995 aangeboden wordt (PTO). Vanaf midden jaren tachtig werd een aantal andere programma s ontwikkeld waaronder het postdoctorale MBA (Master of Business Administration) programma, via een afzonderlijke entiteit, de Rotterdam School of Management (RSM BV). In 2005 zijn RSM BV en de faculteit Bedrijfskunde een fusie aangegaan met als uitkomst een nieuwe eenheid, de Rotterdam School of Management, Erasmus University. RSM heeft internationalisering altijd zeer belangrijk gevonden. Reeds in 1989 werd de faculteit met de opleiding Bedrijfskunde als enige bedrijfskundeopleiding in Nederland toegelaten tot de Community of European Management Schools (CEMS) en tot het Partnership in International Management (PIM), een wereldwijd netwerk van meer dan vijftig gerenommeerde business schools. Momenteel is RSM nog steeds exclusief Nederlands lid van beide netwerken. Daarnaast is er een veelheid aan internationale samenwerkingsverbanden zowel met betrekking tot onderwijs als op het gebied van onderzoek. Onder meer door het internationale karakter van haar programma s heeft RSM in Nederland een vooraanstaande plaats veroverd binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en geniet zij wereldwijd bekendheid en erkenning. De school is als een van de weinige business schools triple accredited, vanwege de internationale accreditatieorganen voor business schools: AACSB, EQUIS en AMBA. 7

8 1.2 Organisatie Erasmus Universiteit Rotterdam De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale wetenschappelijke werkplaats voor kritisch denken en academische vorming, gedreven door een nadrukkelijke oriëntatie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Zij concentreert haar expertise op vraagstukken van management, organisatie en beleid in de private en publieke sector, alsmede op het terrein van ziekte en gezondheidszorg.het onderwijs en onderzoek zijn gebundeld in drie domeinen waarin de universiteit nationaal en internationaal een naam heeft hoog te houden. Economie en Management Geneeskunde en Gezondheid Recht, Cultuur en Maatschappij De Erasmus Universiteit rekent tot haar kerntaken: kennis genereren uit onderzoek, kennis delen in onderwijs en kennis overdragen aan de maatschappij. De drijfveren zijn academische nieuwsgierigheid, kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid Management RSM Mission Statement Rotterdam School of Management, Erasmus University wil een vooraanstaande en toonaangevende internationale business school zijn die management kennis creëert, verspreidt en toepast. RSM wordt gestuurd door de toekomstige behoeften van het internationale bedrijfsleven. Het gedrag van staf en studenten wordt gekenmerkt door de waarden professionaliteit, teamwork en fair play. Management Team De algemene leiding van RSM berust bij de decaan: Prof.dr. S.L. van de Velde kamer T6-53 tel (secretariaat) In de uitvoering van zijn bestuurlijke en beheerstaken wordt de decaan ondersteund door het Management Team. Het Management Team vergadert, onder voorzitterschap van de decaan, in de volgende samenstelling: Vice decaan Opleidingsdirecteur BSc & MSc Directeur RSM b.v. Wetenschappelijk directeur ERIM Directeur Corporate & Alumni Relations Directeur Marketing Communicatie & Externe Relaties Directeur Bedrijfsvoering Directeur Post-Experience Degree Programmes Office Executive Director Executive Education Prof.dr. S.L. van de Velde Prof.dr. E. Waarts Prof.dr. J. Spronk Prof.dr.ir. A. Smidts C. Tai MBA MSc Drs. W. Koolhaas F.J. van der Kruk (ad interim) D. Bevelander J. de Goede MSc MCM 8

9 Management Committee Het Management Committee (MC) dient als forum ter discussie en reflectie van het beleid en de strategie en tevens voor het creëren van consensus betreft de richting van RSM. De decaan zit het Management Committee voor. Het Management Committee bestaat uit de leden van het Management Team, de voorzitters van de vakgroepen en de directeuren van de ondersteunende afdelingen, een vertegenwoordiger van de Faculty Council en een student. Faculteitsraad RSM Faculteitsraad (FR) is het medezeggenschapsorgaan van de Rotterdam School of Management. De FR is een gekozen orgaan en vertegenwoordigt de belangen van RSM studenten en medewerkers. De FR kan over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen voorstellen doen aan de decaan. De FR heeft hiervoor een mission statement opgesteld met zaken die naar haar visie gedetailleerde aandacht behoefden, waaronder: kwaliteit van opleidingen en examens, huisvesting van buitenlandse studenten, duurzaamheid in onderwijsprogramma s en de zichtbaarheid van RSM buiten de Europese Unie. De FR staat altijd open voor ideeën die door studenten worden aangedragen. Naast bovengenoemde initiatieven bespreekt de decaan met de FR de algemene gang van zaken van de faculteit. Tevens heeft de FR een aantal bijzondere bevoegdheden, onder meer: advies geven over het facultaire begrotingsplan en instemmen met de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement en delen van de onderwijs- en examenregeling. De FR overlegt ongeveer tien keer per jaar met de decaan in haar vergaderingen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en toegankelijk voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. De faculteitsraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Ambtelijk secretaris: mw. Joy Kearney MA Kamer T Tel: Per 1 september 2011 bestaat RSM faculteitsraad uit de volgende personen: Personeel Studenten J. Essers Charmayne Schneiderberg S.Ben-Menahem Eefje van der Meer J, Sirks Jan-Joost Liebregt M. Koolhaas Kerren Radvany Vacant 9

10 Opleidingscommissie In de opleidingscommissie (OC) komen alle belangrijke zaken aan de orde die het onderwijs betreffen en die niet over individuele studenten gaan. De opleidingscommissie brengt rechtstreeks advies uit aan het faculteitsbestuur ten aanzien van de inhoud van het onderwijsen examenreglement. Verder heeft de opleidingscommissie tot taak het onderwijs te evalueren en de opleidingsdirectie gevraagd of ongevraagd van advies te dienen. De opleidingscommissie bestaat uit drie geledingen: BA, IBA en PTO. In elke geleding zitten naast de voorzitter drie vaste stafleden (docenten) en vier studenten. De leden worden benoemd door de decaan. Voorzitter: prof. dr. M.B.M. de Koster Geleding BA Stafleden dr. D. van Dierendonck dr. J.A. Otten dr. P.G.J. Roosenboom Studenten M. van Driel W. Kemp B. de Ruiter L. Reijmerink 10

11 1.2.3 Vakgroepen RSM kent de volgende vakgroepen: Vakgroep 1. Beslissings- en informatiewetenschappen Voorzitter Dr. P.J. van Baalen Secretariaat kamer T9-26 tel / 2315, fax C. Eiting / I. Waaijer Vakgroep 2. Organisatie- & Personeelswetenschappen Voorzitter Prof. dr. S.J. Magala Secretariaat kamer T8-28 tel / 1979, fax B.J. Jansen-Muilwijk / B. Verploegh / P. van den Brink Vakgroep 3. Marketing Management Voorzitter Prof. dr. S.M.J. van Osselaer Secretariaat kamer T10-28 tel /1924, fax A. Bartels / J. Lenstra mw. C.D Vakgroep 4. Strategie & Ondernemerschap Voorzitter Prof. dr. P.P.M.A.R. Heugens Secretariaat kamer T7-25 tel / 2210 / 2984, fax C. Heintjes / M. Stikkelorum / P.J. de Wilde Mes Vakgroep 5. Finance & Investments Voorzitter Prof.dr. A. de Jong Secretariaat kamer T9-25 tel / 2790, fax M. Lissenberg / F. Pos / S. van den Ouden Vakgroep 6. Management van Technologie en Innovatie Voorzitter Prof. dr. ir. J. Dul Secretariaat kamer T10-25 tel / 2006, fax C. Meesters-Mirasol Vakgroep 7. Accounting & Control Voorzitter Prof.dr. F.G.H. Hartmann Secretariaat kamer T8-25 tel S. van de Pas Vakgroep 8. Business & Society Management Voorzitter Prof. dr. L.C.P.M. Meijs Secretariaat kamer T7-26 tel / 2880, fax S. Goudswaard / Y. Jahier 11

12 1.2.4 Adresgegevens De opleiding Bedrijfskunde wordt aangeboden door RSM en is gevestigd in het T-gebouw op het Woudestein Complex. Adres Postadres Telefoon Fax Website Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam 1.3 De Examencommissie BSc & MSc opleidingen De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens. De taken van Examencommissies zijn gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Samengevat is het takenpakket van de Examencommissie als volgt: Een algemeen toeziende verantwoordelijkheid ten behoeve van het afnemen van de examens. Dit komt neer op: - het uitreiken van getuigschriften; - het aanwijzen van examinatoren; - het bewaken van de kwaliteit van de tentamens en examens; - het treffen van maatregelen in geval van fraude; - toezicht houden op juiste toepassing van de examenregelingen, met inachtneming van beginselen als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtmatigheid bij de uitvoering van de regels en redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen (toepassen hardheidsclausule); - optreden als bemiddelende en verwerende partij in geschillen die bij het College van Beroep voor de Examens aanhangig worden gemaakt. Een bestuurlijke, regelgevende taak met betrekking tot de organisatie en coördinatie van de tentamens. Hiertoe kan de Examencommissie orderegels stellen en richtlijnen en aanwijzingen geven aan de examinatoren. Dit heeft zijn beslag in de Regels en Richtlijnen waarin onderwerpen zijn geregeld als fraude, zak/slaag-regeling, cum laude -regeling, compensatieregelingen, aanmelding voor tentamens, tentamennabesprekingen, de samenstelling van afstudeercommissies. Ontheffing van examenregelingen verlenen in individuele gevallen. Taken die nader gedefinieerd zijn in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) die door (of namens) de decaan wordt vastgesteld. Het gaat hier vaak om besluiten in individuele gevallen. Enkele voorbeelden zijn: het verlenen van vrijstellingen voor vakken, de toelating tot de premasterprogramma s t.b.v. de masteropleiding, het verlenen van doorstroom naar de Masteropleiding, de tussentijdse adviezen in het kader van het bindend studieadvies, de aanpassing van de norm van het bindend studieadvies in geval van persoonlijke omstandigheden, het verlenen van extra en/of versnelde tentamenkansen, het vaststellen van een vrij masterprogramma. Bij mandaat van de decaan: het verlenen van bewijzen van toelating tot de masteropleiding. Een adviserende taak met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de OER krachtens het faculteitsreglement. Overige taken zoals een afvaardiging in de selectiecommissies van de PTO, een afvaardiging in de colloquium doctum commissie van de EUR e.d. 12

13 De Examencommissie bestaat uit zes leden van het wetenschappelijk personeel. De leden zijn benoemd door de decaan. De Examencommissie stelt de algemene regels en het beleid vast in gezamenlijkheid. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Als portefeuillehouder is een commissielid verantwoordelijk voor de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken van zijn portefeuille. De Examencommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Leden prof.dr.ing. T.W. Hardjono (voorzitter) prof.dr. P.P.M.A.R. Heugens dr. R. Kuik dr. J. van Rekom ir. A.J. Roodink Dr. M.C. Schippers Secretaris mr. C.M. Dirks-van den Broek (secretaris) mr. I.M. van Essen (adjunct-secretaris) drs. A.M. Schey (adjunct-secretaris) Secretariaat: G.M. den Bakker/J. Bougrine/ drs. I.T.T. Przewoźna kamer T5-41 tel / Programma Portfolio Bachelor Programma s Bachelor of Science in Business Administration (Nederlandstaig) Bachelor of Science in International Business Administration Master Programma s Master of Science in Business Administration (Accounting & Control) Master of Science in Business Information Management Master of Science Entrepreneurship & New Business Venturing Master of Science in Finance & Investments Master of Science in Global Business & Stakeholder Management Master of Science in Human Resource Management Master of Science in Management of Innovation Master of Science in Marketing Management Master of Science in Organisational Change & Consulting Master of Science in Supply Chain Management Master of Science in Strategic Management Master of Science in International Management - CEMS Evening MSc in Business Administration - Drs. Bedrijfskunde (Nederlandstalig) Executive en Specialised masters MBA Programma s International Full-time MBA Executive MBA Global Executive OneMBA 13

14 Research Programma s Master of Philosophy in Business Research PhD in Management Executive Programma s Company Specific Tailored Programmes Open Programmes 1.5 Overige relevante informatie CROHO De ISAT-code waarmee de opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) in het CROHO is geregistreerd is Studiefinanciering Als je gaat studeren aan een universiteit krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs, daarna kun je nog drie jaar lenen. De prestatiebeurs omvat de basisbeurs en de aanvullende beurs; beide worden als lening aan je uitbetaald. Ook de studenten OV-chipkaart valt onder de regels van de prestatiebeurs. Als je binnen tien jaar een diploma haalt op bachelorniveau of hoger, hoef je de prestatiebeurs niet terug te betalen. Haal je geen diploma, dan moet je de prestatiebeurs met rente terugbetalen. Het aantal jaren prestatiebeurs dat na het behalen van je diploma wordt omgezet in een gift, is afhankelijk van de waarde van je diploma. Uiteraard moet je een rentedragende lening wel altijd terugbetalen. Je moet al je studiefinanciering gebruiken binnen tien jaar nadat je voor het eerst studiefinanciering hebt ontvangen. Doe je dat niet, dan heb je na deze tien jaar geen recht meer op studiefinanciering of lening. * De overheid is momenteel druk bezig met plannen om het studiefinancieringsstelsel te wijzigen per studiejaar Voor meer informatie over deze plannen, kijk op: * Bron: ECTS-coördinator De heer dr. A.W.A. Scheepers is zowel institutioneel coördinator als ECTS-coördinator. 14

15 1.5.4 Gedragscode voor studenten RSM heeft een groot aantal ingeschreven studenten in haar verschillende studieprogramma s. Het hanteren van een gedragscode, waarin de voornaamste gedragsregels beschreven staan, is voor zowel RSM als voor haar studenten van belang. Voor de één zijn de gedragsregels vanzelfsprekend en worden ze automatisch nageleefd. Voor de ander zijn ze niet zo duidelijk en misschien zelfs onbekend. Het doel van deze code is dan ook om de gedragsregels die gelden binnen RSM voor iedere student helder en duidelijk te krijgen. Deze regels hebben niet alleen betrekking op het gedrag tijdens colleges, maar ook op het gedrag onderling en het gedrag tijdens het verrichten van onderzoek. Door naleving van deze regels voorkomen we niet alleen ongewenst en hinderlijk gedrag, maar zorgen we met elkaar voor een omgeving waarin het goed studeren is. De inhoud van deze gedragscode is in digitale vorm te raadplegen via de Topic Index van SIN- Online (onder brochure Regels en reglementen RSM). 15

16 2 Programma Overzicht 2.1 Eindtermen Het doel van de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde is studenten inzicht geven in het functioneren van bedrijven en het management daarvan. Tijdens hun studie leren studenten omgaan met organisatieproblemen en deze te bezien vanuit het gezichtspunt van het management. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, zodat zij later een leidinggevende rol kunnen vervullen. De Rotterdamse opleiding Bedrijfskunde kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat studenten leren de inzichten vanuit de verschillende disciplines en wetenschappelijke perspectieven met elkaar te combineren tot een integrale benadering van organisatieproblemen en management. In de bachelorfase komt vooral aan de orde de breedte van de opleiding die noodzakelijk is om de perspectieven vanuit al die disciplines met elkaar te confronteren en te integreren. Die breedte en de bijbehorende academische vaardigheden zijn ook nodig voor de individuele ontwikkeling van de afgestudeerden op langere termijn. De opleiding Bedrijfskunde biedt ook focus en diepte. Er worden bijvoorbeeld, naast de vakken met een specifieke inhoud, ook minors aangeboden die op een specifiek deelterrein van de bedrijfskunde gericht zijn. Deze vakken en minors kunnen een aanloop vormen naar één van de masterprogramma s (specialisatierichtingen) van de masteropleiding Business Administration, waar studenten in kunnen doorstromen na afronding van de bacheloropleiding. Om de kwaliteit en het niveau van de bacheloropleiding Bedrijfskunde te garanderen zijn er gedetailleerde eindtermen geformuleerd. De eindtermen geven aan wat studenten beheersen na een succesvolle afronding van de opleiding op inhoudelijk vlak, op het gebied van vaardigheden en wat betreft attitude. Per vak zijn afzonderlijke leerdoelen geformuleerd die aangeven wat het betreffende vak bijdraagt aan die eindtermen. In deze studiegids zijn de leerdoelen per vak weergegeven. Eindtermen van de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en International Business Administration I. Relevante inhoudelijke deelaspecten 1. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en de feitelijke bevindingen over het bedrijf: a. het functioneren van het bedrijf en de bedrijfsprocessen in hun onderlinge samenhang; b. organisatiekunde (structuur, functies, systeemleer, analysemethoden, ontwerpmethoden, stromingen, managementstijlen enz.); c. omgevingskennis: concurrentieverhoudingen, internationale samenleving, maatschappelijke verantwoordelijkheid, culturele verschillen; d. de wisselwerking tussen bedrijven onderling en de determinanten van de ontwikkeling van het bedrijf. 2. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en feitelijke bevindingen over het management van bedrijfsprocessen in een internationale context, op de bedrijfskundige deelgebieden zoals: a. informatie management; b. management van primaire processen (logistiek, supply chain, operations management); c. HR management; 16

17 d. marketing management; e. strategisch management; f. finance and investment; g. accounting and control; h. management van innovatie en verandering; i. stakeholder management; j. leiderschap; k. entrepeneurship; l. ethiek, corporate social responsibility. 3. Kennis hebben van de theoretische grondslagen van de bedrijfskunde, in het bijzonder van de historische, beschouwelijke en wetenschapsfilosofische achtergronden van de bedrijfskunde in hun onderlinge relatie. 4. Kennis hebben van methoden van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder van het onderscheid tussen de aard, de problemen, de mogelijkheden en beperkingen van het bedrijfskundig onderzoek. 5. Het onderkennen van de interdisciplinaire benadering van de bedrijfskunde en kennis hebben van concepten van de economische, gedragswetenschappelijke, technologische en institutionele disciplines in relatie tot de theoretische grondslagen van de bedrijfswetenschappen: a. Economische wetenschappen: inleiding in de algemene economie en staathuishoudkunde (micro/macro); bedrijfseconomie; b. Gedrags- en sociale wetenschappen: organisatiecultuur, organisatiesociologie en organisatiepsychologie; sociale psychologie ; c. Rechtswetenschappen: recht (contracten, wet- en regelgeving); d. Technische wetenschappen: grondslagen van de technologie, technologische ontwikkelingen en relatie met het bedrijf en bedrijfsprocessen; ICT. II. Vaardigheden 1. Analytische vaardigheden a. In staat zijn om bedrijfskunde vraagstukken, waarbij voor een oplossing geen standaard procedure voorhanden is, te structureren en via logisch redeneren uit de gegevens de meest relevante punten te halen en conclusies te trekken; b. Bij de ontleding van een bedrijfskundig vraagstuk gebruik kunnen maken van kennis en theorieën uit de verschillende deeldisciplines en die aan elkaar kunnen koppelen en op basis daarvan oplossingen kunnen ontwerpen (interdisciplinariteit); c. De bedrijfskundige literatuur over een bepaald onderwerp in een bepaald deelgebied kunnen vergelijken en toepassen op een bedrijfskundige casus en de inhoud van publicaties vanuit een interdisciplinair perspectief kunnen beoordelen; d. In staat zijn om bij het ontleden van bedrijfskundige vraagstukken kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken toe te passen (waaronder statistische en modellering technieken); e. In groepsverband een bedrijfskundig onderzoek kunnen formuleren en uitvoeren met in acht neming van de verschillende onderzoeksfasen, zoals het opstellen van een onderzoeksplan, het verzamelen van relevante literatuur, het verzamelen, verwerken en interpreteren van de gegevens en het vertalen van de bevindingen in conclusies en aanbevelingen. 2. Sociaal communicatieve vaardigheden a. In groepsverband een schriftelijke en/of mondelinge rapportage op wetenschappelijk niveau over een bedrijfskundig onderwerp kunnen voorbereiden en uitvoeren; b. In een kritische discussie de tot stand gebrachte probleemformuleringen en oplossingen met deugdelijke argumenten kunnen verdedigen, dan wel die van anderen aan kritiek kunnen onderwerpen; c. Vanuit een wisselende rol effectief en efficiënt kunnen participeren in een 17

18 vergadering; d. Een mening kunnen formuleren, ook bij onvolledige en/of tegenstrijdige informatie; e. In een onderhandelingssituatie tot een overeenkomst kunnen komen; f. Een presentatie kunnen houden met rapportage van bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot een bedrijfskundig thema; g. Met andere mensen kunnen omgaan en binnen een team mensen met verschillende achtergrond en expertises kunnen werken; h. In een internationale bedrijfsomgeving, veelal in het buitenland, kunnen functioneren (met name IBA); i. Met zakelijke en niet-zakelijke partners afkomstig uit andere taal- en cultuurgebieden kunnen communiceren (met name IBA); j. In de Engelse taal kunnen communiceren (met name IBA). 3. Managementvaardigheden a. Een planning kunnen maken van te verrichten acties op een bedrijfskundig thema; b. Bij besluitvorming inzichtelijk kunnen maken welke organisatiebelangen met een genomen besluit zijn gediend en daarvoor draagvlak creëren; c. Beredeneerd beslissingen kunnen nemen over een bedrijfskundige casus; d. Verantwoordelijkheid kunnen dragen in de bedrijfskundige beroepssituatie; e. Een beargumenteerde keuze kunnen maken ais zich tegengestelde gezichtspunten en belangen aandienen; f. Het kunnen structureren van en leidinggeven binnen de organisatie; g. Rationeel en affectief kunnen omgaan met thema's als macht en belang. 4. Algemeen a. Vaardigheden in praktijksituaties geoefend hebben; b. In staat zijn bij praktijkvraagstukken kennis vanuit deeldisciplines aan elkaar te koppelen. III. Attitudes 1. Ten aanzien van de bedrijfswetenschap a. De ethische en normatieve denkwijzen in het wetenschappelijk denken begrijpen en accepteren; b. Bij ogenschijnlijk triviale bedrijfskundige aangelegenheden bepaalde verbanden en nieuwe gezichtspunten aanduiden en dwarsverbanden tussen verschillende aspecten van de bedrijfskunde onderkennen; c. Zelfstandig keuzes maken voor kennisuitbreiding en het doen van bedrijfswetenschappelijk onderzoek. 2. Ten aanzien van het reflectief vermogen a. De eigen beperkingen onder ogen zien, dat wil zeggen op het juiste moment deskundigheid van anderen inroepen en zich op het juiste ogenblik onthouden van handelen; b. De consequenties van het eigen handelen voor anderen aanvoelen en beoordelen; c. Bereid zijn tot het herzien van eigen standpunten indien daarvoor aanleiding is; d. De persoonlijke ontwikkeling in de uitoefening van zijn beroep beoordelen en zelfstandig keuzes maken waarbij externe ontwikkelingen niet uit het oog worden verloren (Iife long learning); e. De persoonlijke plaats in de samenleving duiden en aanvaarden; f. Culturele beperktheid en gebondenheid beseffen en duiden; g. Culturele verschillen kunnen waarderen. 18

19 3. Bedrijfsethisch handelen a. Volgens de principes van vertrouwen en wederkerigheid werken (integriteit); b. In besluitvormingsprocessen bewust omgaan met ethische dilemma's (normbesef); c. Vanuit een kritische en creatieve denkhouding zowel het eigen werk en denken als dat van anderen onder ogen zien; d. De waarden van een multiculturele en internationale oriëntatie tot basis voor zijn mens- en maatschappijbeschouwing maken; e. Corporate social responsibility en sustainability als waarden hanteren. IV. Weten en doen: het belang van zelf doen In hoofdstuk 2.1 is onder relevante inhoudelijke deelaspecten, vaardigheden en attitudes een beschrijving gegeven van hetgeen de student wordt geacht te beheersen nadat hij de opleiding heeft afgerond. Niet is aangegeven op welke wijze deze doelen bereikt worden. Een deel hiervan is kennisoverdracht: de docent brengt kennis over op de student, bijvoorbeeld door het geven van colleges. De kennis wordt dan verworven door het luisteren naar de docent tijdens het college. Daarnaast verwerft de student ook zelfstandig kennis, bijvoorbeeld doordat de student de boeken en syllabi bestudeert. De hoofdactiviteit van de student bestaat dan uit lezen en uit het hoofd leren. Een veel krachtiger vorm van leren is echter het zelf werken en oefenen met de stof. Daarbij moet de student zelf actief dingen doen. Er is een groot verschil tussen horen hoe een bron correct geraadpleegd wordt en het zelf correct raadplegen van een bron! Rotterdam School of Management vindt het heel belangrijk dat de student zelf op een actieve wijze met de stof aan de slag gaat. Om die reden bevatten tal van vakken een kleinere of grotere doe component; deze wordt eveneens als vaardigheid aangeduid. Om het verschil duidelijk te maken met de hierboven genoemde vaardigheden worden deze steeds tussen aanhalingstekens geschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vaardigheden die daadwerkelijk in het programma geoefend worden. Een onderscheid is gemaakt tussen: - onderzoek vaardigheden - management vaardigheden Onderzoek vaardigheden dragen bij aan de toekomstige onderzoek sterktes van de student. Onderzoek vaardigheden worden gedoceerd in combinatie met inhoud. Op deze manier leert de student vaardigheden te ontwikkelen welke bijdragen aan een academische benadering van inhoudsgerichte vraagstukken binnen de functionele gebieden van de bedrijfskunde. Persoonlijkheidskenmerken van de student spelen hierin geen rol: onderling zeer verschillende studenten gebruiken een gegeven vaardigheid op identieke wijze, door de eenduidig voorgeschreven benadering binnen een bepaalde methode. Management vaardigheden zijn niet inhoudelijk van aard ze zijn in ieder geval niet gebonden aan de onderscheiden functionele gebieden binnen de bedrijfskunde. Ze raken daarentegen de student sterker als persoon. De ontwikkeling van managementvaardigheden is dan ook altijd een samenspel van het type vaardigheid zelf en de persoonlijkheid van de student. De ene student geeft het concept time management anders vorm dan de andere. In de latere beroepspraktijk zal blijken dat het beheersen van beide vaardigheden belangrijk is: veel bedrijfskundige vraagstukken kunnen niet alleen via een inhoudelijke benadering opgelost worden, of anders gesteld: de persoonlijke vaardigheden van de manager spelen een belangrijke rol bij het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken. 19

20 Onderzoek vaardigheden Wetenschappelijk schrijven Analytisch denken Argumenteren Vergelijkende methodologie/ Methode keuze Probleemherkenning en -oplossing Interpreteren van wetenschappelijke artikelen Statistische analyse en/of Econometrische vaardigheden Theoriekeuze Interviewen Modelleren Filosofische fundering aanbrengen Werken met bronnen Management vaardigheden Academische integriteit Bedrijfskundig normbesef Multiculturele oriëntatie Feedback geven en krijgen Groepswerk / groepsdynamiek Leiderschapsvaardigheden Presentatievaardigheden Zelfreflectie ICT-vaardigheden Communicatievaardigheden Taalvaardigheid Onderhandelen Overtuigen / debatteren Time management In het volgende hoofdstuk wordt in de beschrijving per vak steeds aangegeven welke specifieke vaardigheid in dit vak actief beoefend wordt. Vanuit het programma is er zorg voor gedragen dat elk van deze vaardigheden voldoende aan bod komt. Sommige van deze vaardigheden zijn zo belangrijk dat ze elk jaar wel in één of meerdere vakken geoefend worden. Voor andere geldt dat het genoeg is als de student er tenminste eenmaal mee geoefend heeft. 2.2 Kenmerken van de opleiding Internationale oriëntatie Internationale uitwisseling Zowel binnen de bachelor als de master programma s van RSM, wordt studenten de kans geboden om een aantal maanden aan een van onze gerenommeerde partnerscholen in het buitenland te studeren. Zie Stage en Internationale uitwisseling voor een overzicht van de huidige partnerscholen in ons bachelor uitwisselingsnetwerk. Bachelor studenten kunnen in het tweede jaar geselecteerd worden voor een internationale uitwisseling tijdens het eerste trimester van het derde jaar. Dit is de vrije ruimte in het curriculum, waardoor studenten een ruime keuze hebben aan interessante vakken bij de partnerschool. Deze vakken kunnen worden ingebracht in het studieprogramma, zodat er geen studievertraging optreedt. De minimale studiebelasting in het buitenland is altijd 20 ECTS. Enkele belangrijke selectiecriteria zijn: goede studieresultaten, beheersing van de Engelse taal, of in sommige gevallen Spaans, motivatie, nevenactiviteiten en de internationale oriëntatie van een student. Al tijdens het eerste jaar kunnen studenten zich hier op voorbereiden, door het volgen van taalcursussen bijvoorbeeld. Informatie over zowel het bachelor als master uitwisselingsprogramma is te verkrijgen bij het International Office, gevestigd op de 5e etage van het T-gebouw, kamer T5-30. Bezoek ook de website van RSM: voor meer informatie over de mogelijkheden. 20

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2015-2016 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2015 E. Smeding C.A. Rijnsburger T. van

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies

Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies Commissies binnen de faculteit & de rol en de taken van opleidingscommissies juni 2012 1 Inhoud 1 Opleidingscommissies (OC)... 3 1.1 Samenstelling... 3 1.2 Opleidingscommissies binnen de FEB vanaf september

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2010 2011

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2010 2011 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2010 2011 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Examenreglementen 2009 2010 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2012 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie