STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T. van der Veer J. van der Woude Service Point, Rotterdam De gegevens in deze studiegids zijn onderhevig aan veranderingen, als gevolg van bijvoorbeeld roosterwijzigingen en docentwisselingen.

2 2

3 VOORWOORD Geschiedenis Organisatie Erasmus Universiteit Rotterdam Management RSM Vakgroepen Adresgegevens De Examencommissie BSc & MSc opleidingen Programma Portfolio Overige relevante informatie CROHO Studiefinanciering ECTS-coördinator Gedragscode voor studenten PROGRAMMA OVERZICHT Eindtermen Kenmerken van de opleiding Internationale oriëntatie Bedrijfskundige vaardigheden Informatie- en communicatietechnologie Wetenschappelijke identiteit Kwaliteitsborging Wisselwerking met bedrijfsleven Rotterdam Collegegelden en andere kosten Toelatingseisen VAKKENOVERZICHT Jaarindeling Bachelor Inleiding Vakken Bachelor Inleiding Vakken Bachelor Inleiding Vakken PROGRAMMA MANAGEMENT & ONDERSTEUNENDE DIENSTEN Organogram Management Programma Managers International Office Career Services Studieadviseurs Alumni Relaties

4 4.8 Corporate Marketing & Communicatie MASTER PROGRAMMES Algemene informatie over de masteropleidingen Master of Science in International Management / CEMS MBA Partner Universities EUR STUDIE INFORMATIE & STUDIEBEGELEIDING Erasmus Studenten Service Centrum Studentendecanen Bureau Universiteitspsychologen (sectie Studentbegeleiding) Loopbaanadviseur (sectie Studentbegeleiding) Examenadministratie Studentenstatuut Studentenpastor & Islamitische gebedsruimte Erasmus Magazine (EM) en EM Online STUDENTEN FACILITEITEN Informatie Technologie PC-zalen ERNA computer account SIN-Online Blackboard Osiris-Student Licentiesoftware Helpdesk Bibliotheken Business Information Centre EUR Bibliotheek Rotterdamsch Leeskabinet Winkels Studystore Erasmus Shop Sportfaciliteiten Copy Shop Wonen in Rotterdam Overige Mensa Medische faciliteiten Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking Verzekeringen Financiële zaken Taal- & Trainingscentrum EUR STUDIEVERENIGING RSM STAR (Study Association Rotterdam School of Management) Student Representation STUDIEVERENIGINGEN EUR

5 9.1 KASEUR AIESEC AEGEE Erasmus Debating Society Erasmus Student Network Rotterdam Chinese Student Association Erasmus University Rotterdam (CSA-EUR) ASAH B&R Beurs UniPartners Rotterdam

6 Voorwoord Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) beoogt haar studenten te leren effectief om te gaan met de complexiteit en dynamiek van het moderne management en hen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst. Met de studie Bedrijfskunde (Business Administration) krijgen studenten inzicht in het functioneren en besturen van organisaties. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, die hen later in staat stellen een functie van leidinggevende, adviseur of zelfstandige ondernemer te vervullen. De studie kenmerkt zich door: een solide wetenschappelijke identiteit, een internationale oriëntatie, relevante wisselwerking met het bedrijfsleven en een innovatieve implementatie van aangeleerde kennis. RSM s studenten kenmerken zich door hun kritisch denken, vernieuwingsdrang, ambitie en doorzettingsvermogen. Dit wordt ondermeer samengevat in de beweging I WILL waarbij iedere student zijn persoonlijke I WILL.. statement definieert als uiting van de wilskracht om iets te bereiken. Het wordt ook duidelijk in de ambitie van Nominaal=Normaal, waarin onze studenten worden uitgedaagd de opleiding binnen de normale duur van drie jaar af te ronden. De bachelorfase biedt studenten een brede, grondige introductie in de diverse onderdelen van de bedrijfskunde, de master staat vervolgens in het teken van verdieping in één van de bedrijfskundige specialismen. In het eerste bachelorjaar worden de studenten vertrouwd gemaakt met het bedrijf, de bedrijfsprocessen en de samenhang daartussen. In het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding wordt in de verschillende trimesters dieper ingegaan op het management van de verschillende bedrijfsprocessen en is er ruimte voor eigen invulling van de studie via het kiezen van een minor, een internationale uitwisseling of een stage. Ter afsluiting van de bachelorfase wordt een groepsonderzoeksproject uitgevoerd dat wordt afgesloten met een Bachelor scriptie. Internationale ervaringen zijn uiterst belangrijk voor toekomstige managers. RSM heeft van oudsher een uitgebreid uitwisselingsprogramma in de masterfase, in aanvulling daarop is tevens een internationaal uitwisselingsprogramma opgezet dat plaatsvindt in het derde jaar van de bachelor. De opleidingsstructuur is zodanig gekozen, dat deze past binnen de internationaal geharmoniseerde bachelor-master structuur. De opleiding wordt alom erkend als een opleiding van uitstekend niveau. Dat betekent dat onze studenten met hun RSM bachelordiploma een waardevolle sleutel in handen hebben om zich op RSM en daarbuiten optimaal verder te ontwikkelen. Men maakt met het BScBA-diploma van RSM een prima kans om een masteropleiding te mogen volgen aan goede scholen over de hele wereld. Andersom volgen steeds meer buitenlandse studenten een bachelor- of masteropleiding aan RSM. Een continue ontwikkeling in het onderwijs en leerproces betreft het gebruik van Informatie Technologie. Onze opleiding maakt grootschalig gebruik van Blackboard. Daarnaast zijn er binnen de vele vakken telkens nieuwe vormen van e-learning aan te treffen. Zo zijn webcast modules beschikbaar, zodat de student altijd en overal toegang heeft tot studie- en oefenmateriaal. Het Studie Informatie Netwerk (SIN-Online) is het kanaal waarmee RSMstudenten op de hoogte blijven van allerlei studiezaken en via het studieregistratiesysteem Osiris-Student kan men continu op de hoogte blijven van de behaalde studieresultaten. De portal, MyEUR is de ingang tot de belangrijkste onderwijs-informatiesystemen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze portal biedt studenten, waar ook ter wereld, toegang tot faciliteiten als webmail, Osiris-Student, Blackboard, SIN-Online en de Universiteitsbibliotheek. RSM doet er alles aan om haar vele studenten een optimale leeromgeving te bieden. Het is aan de student om daar optimaal gebruik van te maken. Ik wens onze studenten een vruchtbare, creatieve en inspirerende studietijd toe. Prof. dr. E. Waarts Dean of Education RSM 6

7 1 Rotterdam School of Management, Erasmus University 1.1 Geschiedenis De Rotterdamse bedrijfskundeopleiding vindt haar oorsprong in 1970 toen de eerste cursus van de Interfaculteit Bedrijfskunde van start ging. Deze Interfaculteit was een joint-venture van de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam en de Technische Hogeschool Delft en verzorgde een postkandidaatsopleiding in de Bedrijfskunde. Deze postkandidaatsopleiding paste evenwel niet in de nieuwe structuur van het universitaire onderwijs, die begin jaren tachtig in Nederland werd ingevoerd. De opleiding werd onderdeel van de Erasmus Universiteit, als faculteit Bedrijfskunde. In 1984 startte een volledige vierjarige opleiding Bedrijfskunde met 99 studenten. Vanaf studiejaar zijn alle opleidingen geherstructureerd volgens het Europese bachelor-mastermodel (3+1). Inmiddels telt de opleiding ruim studenten. Het aantal eerstejaars studenten voor het studiejaar bedroeg ruim 950, waarvan ongeveer 200 hbo-instromers. Sinds het studiejaar wordt ook een volledig Engelstalige variant van de bachelor opleiding Bedrijfskunde aangeboden: International Business Administration. Ook is een parttime programma in Bedrijfskunde ontwikkeld dat sinds 1995 in de avonduren aangeboden wordt. Vanaf midden jaren tachtig werd een aantal andere programma s ontwikkeld waaronder het postdoctorale MBA (Master of Business Administration) programma, via een afzonderlijke entiteit, de Rotterdam School of Management (RSM BV). In 2005 zijn RSM BV en de faculteit Bedrijfskunde een fusie aangegaan met als uitkomst een nieuwe eenheid, de Rotterdam School of Management, Erasmus University. RSM heeft internationalisering altijd zeer belangrijk gevonden. Al in 1989 werd de faculteit met de opleiding Bedrijfskunde als enige bedrijfskundeopleiding in Nederland toegelaten tot het CEMS netwerk, nu uitgegroeid tot een wereldwijd consortium van meer dan 25 voorstaande business schools en meer dan 70 corporate partners die gezamenlijk het CEMS MiM programma aanbieden. Ook werd de faculteit als enige in Nederland toegelaten tot het Partnership in International Management netwerk (PIM), een wereldwijd netwerk op het gebied van studentenuitwisseling van meer dan 60 top business schools over de wereld. Momenteel is RSM nog steeds exclusief Nederlands lid van beide netwerken. Daarnaast is er een veelheid aan internationale samenwerkingsverbanden zowel met betrekking tot onderwijs als op het gebied van onderzoek. Onder meer door het internationale karakter van haar programma s heeft RSM in Nederland een vooraanstaande plaats veroverd binnen het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en geniet zij wereldwijd bekendheid en erkenning. De school is als een van de weinige business schools triple accredited, vanwege de internationale accreditatieorganen voor business schools: AACSB, EQUIS en AMBA. 7

8 1.2 Organisatie Erasmus Universiteit Rotterdam De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale wetenschappelijke werkplaats voor kritisch denken en academische vorming, gedreven door een nadrukkelijke oriëntatie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Zij concentreert haar expertise op drie domeinen waarin de universiteit nationaal en internationaal een naam heeft hoog te houden. Economie en Management Geneeskunde en Gezondheid Recht, Cultuur en Maatschappij De Erasmus Universiteit rekent tot haar kerntaken: kennis genereren uit onderzoek, kennis delen in onderwijs en kennis overdragen aan de maatschappij. De drijfveren zijn academische nieuwsgierigheid, kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid Management RSM Mission Statement Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) wil een vooraanstaande en toonaangevende internationale business school zijn die management kennis creëert, verspreidt en toepast. RSM wordt gestuurd door de toekomstige behoeften van het internationale bedrijfsleven. Het gedrag van staf en studenten wordt gekenmerkt door de waarden innovatie, kritisch denken, duurzaamheid en eigenzinnigheid. Management Team De algemene leiding van RSM berust bij de decaan: Prof.dr. S.L. van de Velde kamer T6-53 tel (secretariaat) In de uitvoering van zijn bestuurlijke en beheerstaken wordt de decaan ondersteund door het Management Team. Het Management Team vergadert, onder voorzitterschap van de decaan, in de volgende samenstelling: Vice decaan Opleidingsdirecteur BSc & MSc Directeur RSM b.v. Wetenschappelijk directeur ERIM Directeur Corporate & Alumni Relations Directeur Marketing Communicatie & Externe Relaties Directeur Bedrijfsvoering Directeur Post-Experience Degree Programmes Office Executive Director Executive Education Prof.dr. G. van Bruggen Prof.dr. E. Waarts Prof.dr. J. Spronk Prof.dr.M. Verbeek M.M.C.M. Backx (ad interim) Drs. W. Koolhaas F.J. van der Kruk (ad interim) D. Bevelander J. de Goede MSc MCM 8

9 Management Committee Het Management Committee (MC) dient als forum ter discussie en reflectie van het beleid en de strategie en tevens voor het creëren van consensus betreft de richting van RSM. De decaan zit het Management Committee voor. Het Management Committee bestaat uit de leden van het Management Team, de voorzitters van de vakgroepen en de directeuren van de ondersteunende afdelingen, een vertegenwoordiger van de Faculty Council en een student representative. Faculteitsraad De Faculteitsraad (FR) is het medezeggenschapsorgaan van RSM. De FR is een gekozen orgaan en vertegenwoordigt de belangen van RSM studenten en medewerkers. De FR kan over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen voorstellen doen aan de decaan. De FR heeft hiervoor een mission statement opgesteld met zaken die naar haar visie gedetailleerde aandacht behoefden, waaronder: kwaliteit van opleidingen en examens, huisvesting van buitenlandse studenten, duurzaamheid in onderwijsprogramma s en de zichtbaarheid van RSM buiten de Europese Unie. De FR staat altijd open voor ideeën die door studenten worden aangedragen. Naast bovengenoemde initiatieven bespreekt de decaan met de FR de algemene gang van zaken van de faculteit. Tevens heeft de FR een aantal bijzondere bevoegdheden, onder meer: advies geven over het facultaire begrotingsplan en instemmen met de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement en delen van de onderwijs- en examenregeling. De FR overlegt ongeveer tien keer per jaar met de decaan in haar vergaderingen. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en toegankelijk voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. De faculteitsraad wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Ambtelijk secretaris: mw. Joy Kearney MA Kamer T Tel: Per 1 september 2012 bestaat RSM faculteitsraad uit de volgende personen: Personeel Studenten J. Essers (voorzitter) N.O. Deasy J. Sirks S. Schneiderberg M. Koolhaas M. de Kool T. Eichenberger (PhD kandidaat) P. Redaoui vacature L. Veldt 9

10 Opleidingscommissie In de opleidingscommissie (OC) komen alle belangrijke zaken aan de orde die het onderwijs betreffen en die niet over individuele studenten gaan. De opleidingscommissie brengt rechtstreeks advies uit aan het faculteitsbestuur ten aanzien van de inhoud van het onderwijsen examenreglement. Verder heeft de opleidingscommissie tot taak het onderwijs te evalueren en de opleidingsdirectie gevraagd of ongevraagd van advies te dienen. De opleidingscommissie bestaat uit drie geledingen: Bedrijfskunde, IBA en PTO. In elke geleding zitten naast de voorzitter drie vaste stafleden (docenten) en vier studenten. De leden worden benoemd door de decaan. Voorzitter: prof.dr. M.B.M. de Koster Geleding BA Stafleden dr. D. van Dierendonck dr. P.G.J. Roosenboom vacature Studenten M. van Driel W. Kemp B. de Ruiter L. Reijmerink 10

11 1.2.3 Vakgroepen RSM kent de volgende vakgroepen: Vakgroep 1. Beslissings- en informatiewetenschappen Voorzitter Dr. P.J. van Baalen Secretariaat kamer T9-26 tel / 2023, fax C. Eiting / I. Waaijer Vakgroep 2. Organisatie- & Personeelswetenschappen Voorzitter Prof.dr. D.L. van Knippenberg Secretariaat kamer T8-28 tel / 1979, fax B.J. Jansen-Muilwijk / B. Verploegh / P. van den Brink Vakgroep 3. Marketing Management Voorzitter Prof. dr. ir. A. Smidts Secretariaat kamer T10-28 tel / 1924, fax A. Bartels / J. Lenstra mw. C.D Vakgroep 4. Strategie & Ondernemerschap Voorzitter Prof. P.P.M.A.R. Heugens Secretariaat kamer T7-25 tel / 2210 / 1405 fax C. Heintjes / P.J. de Wilde Mes / J. Suijker Vakgroep 5. Finance & Investments Voorzitter Prof.dr. A. de Jong Secretariaat kamer T9-25 tel / 2790, fax M. Lissenberg / F. Pos Vakgroep 6. Management van Technologie en Innovatie Voorzitter Prof.dr.ir. J. Dul Secretariaat kamer T10-25 tel , fax C. Meesters-Mirasol Vakgroep 7. Accounting & Control Voorzitter Prof.dr. F.G.H. Hartmann Secretariaat kamer T8-25 tel S. van de Pas Vakgroep 8. Business & Society Management Voorzitter Prof. dr. L.C.P.M. Meijs Secretariaat kamer T7-26 tel / 2880, fax S. Goudswaard / Y. Jahier 11

12 1.2.4 Adresgegevens De opleiding Bedrijfskunde wordt aangeboden door RSM en is gevestigd in het T-gebouw op het Woudestein Complex. Adres Postadres Telefoon Fax Website Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam 1.3 De Examencommissie BSc & MSc opleidingen De Examencommissie heeft een breed takenpakket op het gebied van tentamens en examens. De taken van Examencommissies zijn gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Samengevat is het takenpakket van de Examencommissie als volgt: Een algemeen toeziende verantwoordelijkheid ten behoeve van het afnemen van de examens. Dit komt neer op: - het uitreiken van getuigschriften; - het aanwijzen van examinatoren; - het bewaken van de kwaliteit van de tentamens en examens; - het treffen van maatregelen in geval van fraude; - toezicht houden op juiste toepassing van de examenregelingen, met inachtneming van beginselen als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtmatigheid bij de uitvoering van de regels en redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen (toepassen hardheidsclausule); - optreden als bemiddelende en verwerende partij in geschillen die bij het College van Beroep voor de Examens aanhangig worden gemaakt. Een bestuurlijke, regelgevende taak met betrekking tot de organisatie en coördinatie van de tentamens. Hiertoe kan de Examencommissie orderegels stellen en richtlijnen en aanwijzingen geven aan de examinatoren. Dit heeft zijn beslag in de Regels en Richtlijnen waarin onderwerpen zijn geregeld als fraude, zak/slaag-regeling, cum laude -regeling, compensatieregelingen, aanmelding voor tentamens, tentamennabesprekingen, de samenstelling van afstudeercommissies. Ontheffing van examenregelingen verlenen in individuele gevallen. Taken die nader gedefinieerd zijn in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) die door (of namens) de decaan wordt vastgesteld. Het gaat hier vaak om besluiten in individuele gevallen. Enkele voorbeelden zijn: het verlenen van vrijstellingen voor vakken, de toelating tot de premasterprogramma s t.b.v. de masteropleiding, het verlenen van doorstroom naar de Masteropleiding, de tussentijdse adviezen in het kader van het bindend studieadvies, de aanpassing van de norm van het bindend studieadvies in geval van persoonlijke omstandigheden, het verlenen van extra en/of versnelde tentamenkansen, het vaststellen van een vrij masterprogramma. Bij mandaat van de decaan: het verlenen van bewijzen van toelating tot de masteropleiding. Een adviserende taak met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de OER krachtens het faculteitsreglement. Overige taken zoals een afvaardiging in de selectiecommissies van de PTO, een afvaardiging in de colloquium doctum commissie van de EUR e.d. 12

13 De Examencommissie bestaat uit zes leden van het wetenschappelijk personeel. De leden zijn benoemd door de decaan. De Examencommissie stelt de algemene regels en het beleid vast in gezamenlijkheid. De taken zijn verdeeld in portefeuilles. Als portefeuillehouder is een commissielid verantwoordelijk voor de afhandeling van de dagelijkse gang van zaken van zijn portefeuille. De Examencommissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris. Leden prof.dr.ing. T.W. Hardjono (voorzitter) prof.dr. P.P.M.A.R. Heugens vacature dr. J. van Rekom ir. A.J. Roodink Dr. M.C. Schippers Secretaris mr. C.M. Dirks-van den Broek (secretaris) mr. I.M. van Essen (adjunct-secretaris) drs. A.M. Schey (adjunct-secretaris) Secretariaat: G.M. den Bakker/ drs. I.T.T. Przewoźna kamer T5-41 tel / Programma Portfolio Bachelor Programma s Bachelor of Science in Business Administration (Bedrijfskunde) (Nederlandstalig) Bachelor of Science in International Business Administration (Engelstalig) Master Programma s (Engelstalig, tenzij anders vermeld) Master of Science in Business Administration (General Management) Master of Science in Business Administration (Accounting & Control) Master of Science in Business Information Management Master of Science in Entrepreneurship & New Business Venturing Master of Science in Finance & Investments Master of Science in Global Business & Stakeholder Management Master of Science in Human Resource Management Master of Science in Management of Innovation Master of Science in Marketing Management Master of Science in Organisational Change & Consulting Master of Science in Supply Chain Management Master of Science in Strategic Management Master of Science in International Management - CEMS Parttime Master of Science in Business Administration - Drs. Bedrijfskunde (Nederlandstalig) Executive Specialised Masters MBA Programma s International Full-time MBA Executive MBA Global Executive OneMBA 13

14 Research Programma s Master of Philosophy in Business Research PhD in Management Executive Programma s Company Specific Tailored Programmes Open Programmes 1.5 Overige relevante informatie CROHO De ISAT-code waarmee de opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) in het CROHO is geregistreerd is Studiefinanciering Als je gaat studeren aan een universiteit heb je, als je aan alle voorwaarden voldoet, recht op studiefinanciering. En als je recht hebt op studiefinanciering, dan heb je ook recht op een studentenreisproduct. Als je studiefinanciering voor een universitaire opleiding krijgt, val je onder de regels van de prestatiebeurs.. * De overheid is momenteel druk bezig met plannen om het studiefinancieringsstelsel te wijzigen per studiejaar Voor meer informatie over deze plannen, kijk op: * Bron: ECTS-coördinator De heer dr. A.W.A. Scheepers is zowel institutioneel coördinator als ECTS-coördinator Gedragscode voor studenten RSM heeft een groot aantal ingeschreven studenten in haar verschillende studieprogramma s. Het hanteren van een gedragscode, waarin de voornaamste gedragsregels beschreven staan, is voor zowel RSM als voor haar studenten van belang. Voor de één zijn de gedragsregels vanzelfsprekend en worden ze automatisch nageleefd. Voor de ander zijn ze niet zo duidelijk en misschien zelfs onbekend. Het doel van deze code is dan ook om de gedragsregels die gelden binnen RSM voor iedere student helder en duidelijk te krijgen. Deze regels hebben niet alleen betrekking op het gedrag tijdens colleges, maar ook op het gedrag onderling en het gedrag tijdens het verrichten van onderzoek. Door naleving van deze regels voorkomen we niet alleen ongewenst en hinderlijk gedrag, maar zorgen we met elkaar voor een omgeving waarin het goed studeren is. De inhoud van deze gedragscode is in digitale vorm te raadplegen via de current student site van 14

15 2 Programma Overzicht 2.1 Eindtermen Het doel van de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde is studenten inzicht geven in het functioneren van bedrijven en het management daarvan. Tijdens hun studie leren studenten omgaan met organisatieproblemen en deze te bezien vanuit het gezichtspunt van het management. Zij ontwikkelen kennis en vaardigheden, zodat zij later een leidinggevende rol kunnen vervullen. De Rotterdamse opleiding Bedrijfskunde kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering. Dit betekent dat studenten leren de inzichten vanuit de verschillende disciplines en wetenschappelijke perspectieven met elkaar te combineren tot een integrale benadering van organisatieproblemen en management. In de bachelorfase komt vooral de breedte van de opleiding aan de orde die noodzakelijk is om de perspectieven vanuit al die disciplines met elkaar te confronteren en te integreren. Die breedte en de bijbehorende academische vaardigheden zijn ook nodig voor de individuele ontwikkeling van de afgestudeerden op langere termijn. De opleiding Bedrijfskunde biedt ook focus en diepte. Er worden bijvoorbeeld, naast de vakken met een specifieke inhoud, minors aangeboden die op een specifiek deelterrein van de bedrijfskunde gericht zijn. Deze vakken en minors kunnen een aanloop vormen naar één van de masterprogramma s waar studenten in kunnen doorstromen na afronding van de bacheloropleiding. Om de kwaliteit en het niveau van de bacheloropleiding Bedrijfskunde te garanderen zijn er gedetailleerde eindtermen geformuleerd. De eindtermen geven aan wat studenten beheersen na een succesvolle afronding van de opleiding op inhoudelijk vlak, op het gebied van vaardigheden en wat betreft attitude. Per vak zijn afzonderlijke leerdoelen geformuleerd die aangeven wat het betreffende vak bijdraagt aan die eindtermen. In deze studiegids zijn de leerdoelen per vak weergegeven. Eindtermen van de bacheloropleidingen Bedrijfskunde en International Business Administration I. Relevante inhoudelijke deelaspecten 1. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en de feitelijke bevindingen over het bedrijf: a. het functioneren van het bedrijf en de bedrijfsprocessen in hun onderlinge samenhang; b. organisatiekunde (structuur, functies, systeemleer, analysemethoden, ontwerpmethoden, stromingen, managementstijlen enz.); c. omgevingskennis: concurrentieverhoudingen, internationale samenleving, maatschappelijke verantwoordelijkheid, culturele verschillen; d. de wisselwerking tussen bedrijven onderling en de determinanten van de ontwikkeling van het bedrijf. 2. Kennis hebben van bedrijfswetenschappelijke theoretische inzichten en feitelijke bevindingen over het management van bedrijfsprocessen in een internationale context, op de bedrijfskundige deelgebieden zoals: a. informatie management; b. management van primaire processen (logistiek, supply chain, operations management); c. HR management; 15

16 d. marketing management; e. strategisch management; f. finance and investment; g. accounting and control; h. management van innovatie en verandering; i. stakeholder management; j. leiderschap; k. entrepeneurship; l. ethiek, corporate social responsibility. 3. Kennis hebben van de theoretische grondslagen van de bedrijfskunde, in het bijzonder van de historische, beschouwelijke en wetenschapsfilosofische achtergronden van de bedrijfskunde in hun onderlinge relatie. 4. Kennis hebben van methoden van wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder van het onderscheid tussen de aard, de problemen, de mogelijkheden en beperkingen van het bedrijfskundig onderzoek. 5. Het onderkennen van de interdisciplinaire benadering van de bedrijfskunde en kennis hebben van concepten van de economische, gedragswetenschappelijke, technologische en institutionele disciplines in relatie tot de theoretische grondslagen van de bedrijfswetenschappen: a. Economische wetenschappen: inleiding in de algemene economie en staathuishoudkunde (micro/macro); bedrijfseconomie; b. Gedrags- en sociale wetenschappen: organisatiecultuur, organisatiesociologie en organisatiepsychologie; sociale psychologie ; c. Rechtswetenschappen: recht (contracten, wet- en regelgeving); d. Technische wetenschappen: grondslagen van de technologie, technologische ontwikkelingen en relatie met het bedrijf en bedrijfsprocessen; ICT. II. Vaardigheden 1. Analytische vaardigheden a. In staat zijn om bedrijfskunde vraagstukken, waarbij voor een oplossing geen standaard procedure voorhanden is, te structureren en via logisch redeneren uit de gegevens de meest relevante punten te halen en conclusies te trekken; b. Bij de ontleding van een bedrijfskundig vraagstuk gebruik kunnen maken van kennis en theorieën uit de verschillende deeldisciplines en die aan elkaar kunnen koppelen en op basis daarvan oplossingen kunnen ontwerpen (interdisciplinariteit); c. De bedrijfskundige literatuur over een bepaald onderwerp in een bepaald deelgebied kunnen vergelijken en toepassen op een bedrijfskundige casus en de inhoud van publicaties vanuit een interdisciplinair perspectief kunnen beoordelen; d. In staat zijn om bij het ontleden van bedrijfskundige vraagstukken kwalitatieve en kwantitatieve analysetechnieken toe te passen (waaronder statistische en modellering technieken); e. In groepsverband een bedrijfskundig onderzoek kunnen formuleren en uitvoeren met in acht neming van de verschillende onderzoeksfasen, zoals het opstellen van een onderzoeksplan, het verzamelen van relevante literatuur, het verzamelen, verwerken en interpreteren van de gegevens en het vertalen van de bevindingen in conclusies en aanbevelingen. 2. Sociaal communicatieve vaardigheden a. In groepsverband een schriftelijke en/of mondelinge rapportage op wetenschappelijk niveau over een bedrijfskundig onderwerp kunnen voorbereiden en uitvoeren; b. In een kritische discussie de tot stand gebrachte probleemformuleringen en oplossingen met deugdelijke argumenten kunnen verdedigen, dan wel die van anderen aan kritiek kunnen onderwerpen; c. Vanuit een wisselende rol effectief en efficiënt kunnen participeren in een 16

17 vergadering; d. Een mening kunnen formuleren, ook bij onvolledige en/of tegenstrijdige informatie; e. In een onderhandelingssituatie tot een overeenkomst kunnen komen; f. Een presentatie kunnen houden met rapportage van bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot een bedrijfskundig thema; g. Met andere mensen kunnen omgaan en binnen een team mensen met verschillende achtergrond en expertises kunnen werken; h. In een internationale bedrijfsomgeving, veelal in het buitenland, kunnen functioneren (met name IBA); i. Met zakelijke en niet-zakelijke partners afkomstig uit andere taal- en cultuurgebieden kunnen communiceren (met name IBA); j. In de Engelse taal kunnen communiceren (met name IBA). 3. Managementvaardigheden a. Een planning kunnen maken van te verrichten acties op een bedrijfskundig thema; b. Bij besluitvorming inzichtelijk kunnen maken welke organisatiebelangen met een genomen besluit zijn gediend en daarvoor draagvlak creëren; c. Beredeneerd beslissingen kunnen nemen over een bedrijfskundige casus; d. Verantwoordelijkheid kunnen dragen in de bedrijfskundige beroepssituatie; e. Een beargumenteerde keuze kunnen maken ais zich tegengestelde gezichtspunten en belangen aandienen; f. Het kunnen structureren van en leidinggeven binnen de organisatie; g. Rationeel en affectief kunnen omgaan met thema's als macht en belang. 4. Algemeen a. Vaardigheden in praktijksituaties geoefend hebben; b. In staat zijn bij praktijkvraagstukken kennis vanuit deeldisciplines aan elkaar te koppelen. III. Attitudes 1. Ten aanzien van de bedrijfswetenschap a. De ethische en normatieve denkwijzen in het wetenschappelijk denken begrijpen en accepteren; b. Bij ogenschijnlijk triviale bedrijfskundige aangelegenheden bepaalde verbanden en nieuwe gezichtspunten aanduiden en dwarsverbanden tussen verschillende aspecten van de bedrijfskunde onderkennen; c. Zelfstandig keuzes maken voor kennisuitbreiding en het doen van bedrijfswetenschappelijk onderzoek. 2. Ten aanzien van het reflectief vermogen a. De eigen beperkingen onder ogen zien, dat wil zeggen op het juiste moment deskundigheid van anderen inroepen en zich op het juiste ogenblik onthouden van handelen; b. De consequenties van het eigen handelen voor anderen aanvoelen en beoordelen; c. Bereid zijn tot het herzien van eigen standpunten indien daarvoor aanleiding is; d. De persoonlijke ontwikkeling in de uitoefening van zijn beroep beoordelen en zelfstandig keuzes maken waarbij externe ontwikkelingen niet uit het oog worden verloren (Iife long learning); e. De persoonlijke plaats in de samenleving duiden en aanvaarden; f. Culturele beperktheid en gebondenheid beseffen en duiden; g. Culturele verschillen kunnen waarderen. 17

18 3. Bedrijfsethisch handelen a. Volgens de principes van vertrouwen en wederkerigheid werken (integriteit); b. In besluitvormingsprocessen bewust omgaan met ethische dilemma's (normbesef); c. Vanuit een kritische en creatieve denkhouding zowel het eigen werk en denken als dat van anderen onder ogen zien; d. De waarden van een multiculturele en internationale oriëntatie tot basis voor zijn mens- en maatschappijbeschouwing maken; e. Corporate social responsibility en sustainability als waarden hanteren. IV. Weten en doen: het belang van zelf doen In hoofdstuk 2.1 is onder relevante inhoudelijke deelaspecten, vaardigheden en attitudes een beschrijving gegeven van hetgeen de student wordt geacht te beheersen nadat hij de opleiding heeft afgerond. Niet is aangegeven op welke wijze deze doelen bereikt worden. Een deel hiervan is kennisoverdracht: de docent brengt kennis over op de student, bijvoorbeeld door het geven van colleges. De kennis wordt dan verworven door het luisteren naar de docent tijdens het college. Daarnaast verwerft de student ook zelfstandig kennis, bijvoorbeeld doordat de student de boeken en syllabi bestudeert. De hoofdactiviteit van de student bestaat dan uit lezen en uit het hoofd leren. Een veel krachtiger vorm van leren is echter het zelf werken en oefenen met de stof. Daarbij moet de student zelf actief dingen doen. Er is een groot verschil tussen horen hoe een bron correct geraadpleegd wordt en het zelf correct raadplegen van een bron! Rotterdam School of Management vindt het heel belangrijk dat de student zelf op een actieve wijze met de stof aan de slag gaat. Om die reden bevatten tal van vakken een kleinere of grotere doe component; deze wordt eveneens als vaardigheid aangeduid. Om het verschil duidelijk te maken met de hierboven genoemde vaardigheden worden deze steeds tussen aanhalingstekens geschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vaardigheden die daadwerkelijk in het programma geoefend worden. Een onderscheid is gemaakt tussen: - onderzoek vaardigheden - management vaardigheden Onderzoek vaardigheden dragen bij aan de toekomstige onderzoek sterktes van de student. Onderzoek vaardigheden worden gedoceerd in combinatie met inhoud. Op deze manier leert de student vaardigheden te ontwikkelen welke bijdragen aan een academische benadering van inhoudsgerichte vraagstukken binnen de functionele gebieden van de bedrijfskunde. Persoonlijkheidskenmerken van de student spelen hierin geen rol: onderling zeer verschillende studenten gebruiken een gegeven vaardigheid op identieke wijze, door de eenduidig voorgeschreven benadering binnen een bepaalde methode. Management vaardigheden zijn niet inhoudelijk van aard ze zijn in ieder geval niet gebonden aan de onderscheiden functionele gebieden binnen de bedrijfskunde. Ze raken daarentegen de student sterker als persoon. De ontwikkeling van managementvaardigheden is dan ook altijd een samenspel van het type vaardigheid zelf en de persoonlijkheid van de student. De ene student geeft het concept time management anders vorm dan de andere. In de latere beroepspraktijk zal blijken dat het beheersen van beide vaardigheden belangrijk is: veel bedrijfskundige vraagstukken kunnen niet alleen via een inhoudelijke benadering opgelost worden, of anders gesteld: de persoonlijke vaardigheden van de manager spelen een belangrijke rol bij het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken. 18

19 Onderzoek vaardigheden Wetenschappelijk schrijven Analytisch denken Argumenteren Vergelijkende methodologie/ Methode keuze Probleemherkenning en -oplossing Interpreteren van wetenschappelijke artikelen Statistische analyse en/of Econometrische vaardigheden Theoriekeuze Interviewen Modelleren Filosofische fundering aanbrengen Werken met bronnen Management vaardigheden Academische integriteit Bedrijfskundig normbesef Multiculturele oriëntatie Feedback geven en krijgen Groepswerk / groepsdynamiek Leiderschapsvaardigheden Presentatievaardigheden Zelfreflectie ICT-vaardigheden Communicatievaardigheden Taalvaardigheid Onderhandelen Overtuigen / debatteren Time management In het volgende hoofdstuk wordt in de beschrijving per vak steeds aangegeven welke specifieke vaardigheid in dit vak actief beoefend wordt. Vanuit het programma is er zorg voor gedragen dat elk van deze vaardigheden voldoende aan bod komt. Sommige van deze vaardigheden zijn zo belangrijk dat ze elk jaar wel in één of meerdere vakken geoefend worden. Voor andere geldt dat het genoeg is als de student er tenminste eenmaal mee geoefend heeft. 2.2 Kenmerken van de opleiding Internationale oriëntatie Internationale uitwisseling Zowel binnen de bachelor als de master programma s van RSM, wordt studenten de kans geboden om een aantal maanden aan een van onze gerenommeerde partnerscholen in het buitenland te studeren. Zie Stage en Internationale uitwisseling voor een overzicht van de huidige partnerscholen in ons bachelor uitwisselingsnetwerk. Bachelor studenten kunnen in het tweede jaar geselecteerd worden voor een internationale uitwisseling tijdens het eerste trimester van het derde jaar. Dit is de vrije ruimte in het curriculum, waardoor studenten een ruime keuze hebben aan interessante vakken bij de partnerschool. Deze vakken kunnen worden ingebracht in het studieprogramma, zodat er geen studievertraging optreedt. De minimale studiebelasting in het buitenland is altijd 20 ECTS. Enkele belangrijke selectiecriteria zijn: goede studieresultaten, beheersing van de Engelse taal, of in sommige gevallen Spaans, motivatie, nevenactiviteiten en de internationale oriëntatie van een student. Al tijdens het eerste jaar kunnen studenten zich hier op voorbereiden, door het volgen van taalcursussen bijvoorbeeld. Informatie over zowel het bachelor als master uitwisselingsprogramma is te verkrijgen bij het International Office, gevestigd op de 5e etage van het T-gebouw, kamer T5-30. Bezoek ook de website van RSM: voor meer informatie over de 19

20 mogelijkheden. Internationale stage Voor meer informatie over een internationale stage zie hoofdstuk 4.5 Career Services Bedrijfskundige vaardigheden Voor een bedrijfskundige zijn persoonlijke en academische vaardigheden van groot belang. Denken en doen gaan samen. Bachelor 1 introduceert en oefent de basisbeginselen van vakoverstijgende vaardigheden. In dit jaar staat de bewustwording met betrekking tot het zelf ontwikkelen van vaardigheden centraal. Aan het eind van iedere fase in de studie wordt een niveau bereikt dat als startpunt van het vaardighedentraject in de volgende fase dient. Door het vele oefenen van vaardigheden wordt deze accumulatie van vaardigheid bereikt. Uiteindelijk kan een afgestudeerde bedrijfskundige hierdoor verantwoord met vaardigheden omgaan Informatie- en communicatietechnologie RSM beschouwt de inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT) als een middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. ICT is een instrument om het contact tussen docenten en studenten uit te breiden met nieuwe manieren van communicatie en begeleiding. ICT draagt bij aan verrijking van de leeromgeving voor studenten op een manier die de studenten uitdaagt tot actief leren. Enkele voorbeelden van toepassingen: SIN-Online biedt belangrijke informatie zoals course manuals, roosters, mededelingen over wijzigingen in roosters en vakken, voorlopige tentamenuitslagen etc.; Bij alle vakken wordt Blackboard gebruikt om communicatie tussen docent en student en studenten onderling te faciliteren. Daarnaast ondersteunt Blackboard het gebruik van tussentijdse toetsen, de distributie van onderwijsmateriaal en de verwijzing naar interessante bronnen voor specifieke vakgebieden; ICT wordt ook gebruikt om de informatie-uitwisseling tussen student en business school te verbeteren. Processen zoals de aanmelding voor tentamens, werkgroepen en projecten, het verstrekken van onderwijsmateriaal en tentamencijfers; Bedrijfskundige informatiediensten bieden studenten toegang tot belangrijke internationale databases en bronnen van literatuur; Multimedia applicaties met nieuwe vormen van informatie en nieuwe mogelijkheden om te studeren Wetenschappelijke identiteit Rotterdamse bedrijfskundestudenten leren problemen vanuit verschillende gezichtspunten te beschouwen en leren systematisch en wetenschappelijk verantwoord onderzoek te doen. Een van de centrale elementen van het programma is daarom het aanleren van academische vaardigheden. Via vele projecten, waaronder het 3 e jaars onderzoeksproject, het Bachelor scriptie traject, en het master afstudeerproject komen de studenten in aanraking met geavanceerd wetenschappelijk onderzoek op het terrein van management. RSM hecht veel belang aan de koppeling van onderzoek en onderwijs, waardoor het academische karakter van de universitaire opleiding een centrale plaats inneemt en wordt gewaarborgd. Momenteel zijn diverse clusters van onderzoeksprogramma s ondergebracht in het Erasmus Research Institute in Management (ERIM), een samenwerkingsverband met de Economische faculteit, ESE. Het doctoraatprogramma is toonaangevend in Nederland en Europa. 20