De modernisering van de EU-boekhouding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De modernisering van de EU-boekhouding"

Transcriptie

1 De modernisering van de EU-boekhouding Betere informatieverstrekking aan het management en grotere transparantie Gids voor de nieuwe financiële verslaggeving van de EU EUROPESE COMMISSIE

2 Een beter beheer van overheidsgeld Een deugdelijk beheer in de overheidssector is onmogelijk zonder hoogwaardige financiële informatie. Dankzij de hervorming van de boekhouding in 2005 is de Europese Unie goed op weg over een eersterangs financieel verslaggevingssysteem te beschikken. De kern ervan is de overschakeling van een traditionele boekhouding op kasbasis naar een nauwkeurigere en efficiëntere boekhouding op transactiebasis. Het betreft hier geen louter technische aanpassing, maar een ingrijpende verandering van de managementcultuur, noodzakelijk voor een effectief toezicht op de uitgaven, minder risico op fouten en een verbetering van het dagelijks beheer van het geld van de EU. Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwikkeling zichtbaar en op lange termijn het functioneren van de EU zal verbeteren en zodoende tastbare voordelen voor de burgers zal opleveren. Dalia Grybauskaitė, lid van de Commissie, bevoegd voor financiële programmering en begroting Rekening, verantwoording en transparantie Het gebruik van de internationale standaarden voor jaarrekeningen in de overheidssector (IPSAS) bij de ontwikkeling van haar boekhoudregels betekent een belangrijke stap in de hervorming van het financieel beheer van de Europese Commissie op weg naar volledige transparantie van de financiële verslaggeving. De Europese Federatie van accountants juicht het voeren van een boekhouding op transactiebasis door de overheid volledig toe. Het bevordert het afleggen van rekening en verantwoording evenals de transparantie van de financiële verslaggeving en levert betere informatie voor planning- en beheersdoeleinden op. Wij hopen dat het voorbeeld van de EU en de overheden die eveneens soortgelijke standaarden hebben ingevoerd, andere ertoe zal aansporen dat ook te doen en zal resulteren in doorzichtigere, duidelijkere en beter vergelijkbare financiële informatie van de overheids - sector in heel Europa en daarbuiten. David Devlin, voorzitter van de Europese Federatie van accountants

3 Boekhouding op transactiebasis in een notendop Kasbasis tegenover transactiebasis Transactieboekhouding kan het beste worden verklaard door middel van vergelijking met de meer traditionele kasboekhouding. Kasbasis: verrichtingen worden pas geboekt wanneer geld wordt ontvangen of uitbetaald. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aankoop van activa en de betaling van uitgaven beide worden als betalingen beschouwd. Transactiebasis: verrichtingen worden geregistreerd wanneer ze zich voordoen. Een in december ontvan- gen factuur voor een en EU-project wordt geboekt in die maand, ook al vindt de betaling pas het jaar daarna plaats. Boekhouding op transactiebasis in de overheid Internationaal perspectief OESO-landen die hun geconsolideerde financiële rekeningen op transactiebasis opstellen ( 1 ): Australië Canada Finland Frankrijk Griekenland Nieuw-Zeeland Zweden Zwitserland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten IJsland Italië ( 2 ) ( 2 ) ( 1 ) Bron: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). ( 2 ) Transactiebasis met sommige onderdelen op kasbasis. Voordelen van een boekhouding op transactiebasis Volledig overzicht van activa en passiva Meerjarenperspectief in financiële staten Analytisch overzicht van geboekte posten Effectiever management en grotere besluitvaardigheid dankzij betere informatie Effectievere controles dankzij duidelijke en coherente rekeningen Nauwkeurigere politieke controle door beter inzicht in de financiële gevolgen van beleidsmaatregelen Minder risico op fouten in betalingen aan begunstigden 1

4 De rekeningen van de EU Overzicht Rekeningen van de EU Wist u Begrotingsrekeningen Geven een nauwkeurig beeld van de uitvoering van de jaarlijkse begroting. De begrotingsboekhouding is een boekhouding op kasbasis. Algemene rekeningen Geven een algemeen beeld van de uitgaven en ontvangsten (de economische situatie ) en zijn bedoeld om de financiële positie (de balans ) van de instellingen weer te geven. Worden sinds 2005 opgesteld op transactiebasis. dat in het boekhoudsysteem van de EU jaarlijks circa 1,45 miljoen betalingen worden geregistreerd? De rekeningen van de Europese Unie hebben een tweeledig doel. Ten eerste laten zij de begrotingsautoriteit van de EU (d.w.z. het Europees Parlement en de Raad van de EU, die uit vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten is samengesteld) en het grote publiek zien hoe de goedgekeurde begroting in de loop van het jaar is uitgevoerd (begrotingsrekeningen op kasbasis). Ten tweede geven zij de financiële positie van de EU op 31 december weer middels de jaarrekening van de instellingen, die de balans van de activa a en passiva omvat (algemene rekeningen op transactiebasis). 2

5 De ABAC-hervorming ABAC (Accrual Based Accounting Transactieboekhouding) maakt deel uit van het grotere project van de Commissie om het financieel beheer van de EU te moderniseren. In december 2002 ontvouwde de Commissie een ambitieus actieplan om haar algemene rekeningen vanaf 2005 in nauwelijks twee jaar tijd dus op transactiebasis op te stellen. Het nieuwe boekhoudsysteem en een stel nieuwe boekhoudregels zijn conform de planning in januari 2005 in werking getreden. Internationale standaarden De nieuwe regels zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde normen voor de openbare sector, met name de IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) en, wat de verrichtingen betreft waarvoor nog geen IPSAS-normen bestaan, op de overeenkomstige IAS-normen (International Accounting Standards) en IFRS-normen (International Financial Reporting Standards). Informatietechnologie De IT-architectuur een cruciaal onderdeel van het EU-boekhoudsysteem en van de hervorming is ingrijpend aangepast om ervoor te zorgen dat elke boekhoudkundige gebeurtenis volledig wordt geregistreerd wanneer ze zich voordoet, en niet uitsluitend wanneer er geld wordt ontvangen of uitgegeven. Het eindresultaat was de opstelling van de jaarrekening 2005 op basis van de nieuwe boekhoudregels. De Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement vergadert met de leden van de Europese Rekenkamer, Luxemburg, mei 2005 Rekeningen van de EU en DAS De betrouwbaarheidsverklaring of DAS (van déclaration d assurance) wordt elk jaar door de Europese Rekenkamer afgegeven. Daarin spreekt zij zich uit over twee afzonderlijke vragen: 1) of de rekeningen van de EU betrouwbaar zijn; 2) of alle onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn verlopen (bijv. of de begunstigden op tijd de juiste bedragen hebben ontvangen). De Rekenkamer heeft sinds de eerste DAS in 1994 de rekeningen van de EU altijd betrouwbaar ( 1 ) verklaard, zij het met voorbehouden, het belangrijkste betreffende voorfinancieringen (d.w.z. voorschotten aan ontvangers van EU-subsidies), die als schuld op de EU moeten worden geboekt zolang een project niet voltooid is. Sinds de invoering van de boekhouding op transactiebasis in 2005 is dit probleem verholpen. ( 1 ) Anderzijds heeft de Rekenkamer in geen enkele DAS tot dusver een onvoorwaardelijk positief oordeel kunnen geven over de regelmatigheid van sommige verrichtingen (de tweede vraag), hetgeen vaak ten onrechte als een negatief oordeel over de rekeningen zelf wordt beschouwd. 3

6 De financiële workflow IT-systemen Veiligheid en functionaliteitteit De IT-systemen zijn de aders waarlangs de boek- houdkundige gegevens stromen, worden geanalyseerd eerd en opgeslagen. Een ingrijpende e aanpassing anpassing van de bestaande IT-oplossingen is één van de sleutelelemen- elelemen ten van de hervorming. Data warehouse Verslaggeving Management Vergelijkbare gegevens worden naar een single data warehouse gezonden Europees Parlement Nationale regeringen EU-burgers Betere, volledigere informatie over de rekeningen van de EU ABAC-systemen voor financieel beheer Contracten Begrotingsworkflow Transactieworkflow (facturen, garanties, voorfinancieringen) Staat van de activa Opgenomen en verstrekte leningen ABAC-boekhouding (draait op SAP ( 1 )-software) Nieuwe functies: efficiëntere en veiligere gegevensopslag vlottere controle/opzoeking van gegevens leidt tot betere controle over het gebruik van EU-geld nieuwe formulieren Juridische entiteit geïntegreerde boekhoudkundige gegevens over activa analytische boekhouding functies voor projectbeheer RESULTAAT: VOLLEDIGE TRANSACTIEBOEKHOUDING Gebruiker voert financiële verrichtingen in het geïntegeerde websysteem in ( 1 ) SAP, een toonaangevende softwarefirma op het gebied van bedrijfs- en overheidsboekhouding, is een geregistreerd handelsmerk. ( 2 ) SWIFT is een coöperatieve vennootschap van de financiële sector die messagingdiensten en interfacesoftware levert aan financiële instellingen (zoals banken) in ruim 200 landen. Minder risico op fouten in betalingen aan begunstigden SWIFT ( 2 ) betalingen inning van ontvangsten 4

7 ABAC-boekhouding Meer mogelijkheden Een algemeen register, geschikt voor transactieboekhouding, met nieuwe elementen zoals: voorfinancieringen, garanties, facturen Maakt een uitsplitsing van kosten naar directoraat-generaal en beleidsterrein mogelijk Instrument voor meerjarig projectbeheer, gebruikt door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek Corporate Financial Module (CFM) voor buiten de EU-begroting opgenomen en verstrekte leningen van het directoraat-generaal Economische en financiële zaken Beheer van de goedgekeurde begroting en gerelateerde verrichtingen, bijv. natrekken van beschikbaarheid van middelen Financiële informatie Fondsenbeheer Kostenboekhouding Projectsysteem Opgenomen en verstrekte leningen Boekhouding van te innen en te betalen vorderingen Activaboekhouding ABACboekhouding Deze module omvat de nieuwe formulieren Juridische entiteit (Legal Entity Files LEF) voor het opslaan van gegevens van derde partijen waarmee de Commissie een financiële relatie heeft en van de desbetreffende bankgegevens. Middels de LEF kan de Commissie precies haar financiële positie t.o.v. haar partners, contractanten, debiteuren enz. bepalen. Dit systeem verzamelt boekhoudkundige informatie over de activa van de EU. Voorheen had elk beheerscentrum zijn eigen informatiesysteem; nu zijn de gegevens volledig geïntegreerd. 5

8 Wegwijs in de jaarrekening De jaarrekening 2005 was de eerste op transactiebasis. Hierna volgen enkele essentiële tabellen en cijfers. Verbetering van de begrotingsuitvoering 100 % 1. Begrotingsuitvoering De begrotingsuitvoering laat zien hoe de begrotingsmiddelen zijn besteed. Het resultaat is het verschil tussen de totale ontvangsten van het jaar en de totale betalingen uit de beschikbare kredieten met enkele aanpassingen. 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % miljoen EUR Ontvangsten van het begrotingsjaar Betalingen uit kredieten 2005 ( ) Naar 2006 overgedragen betalingskredieten ( 1 ) (2 687) Van 2004 overgedragen EFTA-betalingskredieten (91) Geannuleerde ongebruikte betalingskredieten overgedragen van 2004 Koersverschillen van het begrotingsjaar 41 Begrotingsuitvoering ( 1 ) De begrotingskredieten van een bepaald jaar mogen slechts onder zeer strenge voorwaarden naar het volgende jaar worden overgedragen. In de financiële staten wordt een negatieve waarde (bijv. een betaling) tussen ronde haken weergegeven. In 2005 bedroeg het surplus slechts 2,3 % van de totale begroting. Dit cijfer was de resultante van twee factoren: hoger dan voorspelde ontvangsten, wat het surplus opschroefde; een uitstekende begrotingsuitvoering (een recordniveau van 99 %), wat het surplus verkleinde. Volgens de EU-Verdragen moet de jaarlijkse begroting in evenwicht zijn. Het surplus van het jaar wordt op de begroting voor het volgende jaar bijgeschreven, waardoor de lidstaten minder moeten bijdragen. 6

9 2. Economische situatie Deze rekening bevat alle ontvangsten en uitgaven van het begrotingsjaar, ook al vinden de overeenkomstige geldbewegingen pas in de daaropvolgende jaren plaats. De ontvangstenbronnen in 2005: 66 %: een uniform percentage van het bruto nationaal inkomen (BNI) van de lidstaten; 15 %: een uniform percentage van de BTW-grondslag van de lidstaten; 13 %: douanerechten, landbouwheffingen en suikerheffingen; 6 %: ongebruikte middelen van voorgaande begrotingsjaren, personeelsbijdragen enz. miljoen EUR Operationele ontvangsten Eigen middelen en ontvangsten uit bijdragen Ontvangsten uit de beleidsvoering (incl. boetes, teruggevorderde uitgaven, ontvangsten uit administratief beheer) Operationele uitgaven Administratieve uitgaven Beleidsuitgaven ( 1 ) Surplus van de operationele activiteiten 293 (Tekort) op de niet-operationele activiteiten ( 2 ) (8 014) Nettoaandeel (tekort) in geassocieerde (91) deelnemingen en joint ventures ( 3 ) (Tekort) op de gewone activiteiten (7 812) Economisch resultaat (7 812) Wist u dat 76 % van de EU-uitgaven aan de lidstaten worden gedelegeerd via zogeheten gedeeld beheer? Centraal beheerd (door de Commissie): 22 % ( 1 ) Omvat alle belangrijke uitgavenposten van de EU, zoals Cohesiefonds en structuurfondsen, subsidies voor onderzoek enz. ( 2 ) Deze post bevat het resultaat van financiële verrichtingen ten bedrage van 30 miljoen EUR en de variatie in de geraamde totale waarde van de pensioenrechten van het EU-personeel (8 044 miljoen EUR), die in de rekeningen moeten worden verwerkt niettegenstaande de overeenkomstige ontvangsten pas in toekomstige begrotingen zullen worden opgenomen (zie Woordenlijst: voorzichtigheidsbeginsel). ( 3 ) Deelnemingen in het Europees Investeringsfonds en in het Europees satellietnavigatieprogramma Galileo. Gedeeld beheerd: 76 % Decentraal en gezamenlijk beheerd (gedelegeerd aan derde landen of internationale organisaties): 2 % Het economisch resultaat van het begrotingsjaar is een weerspiegeling van de beginselen van de transactieboekhouding, waarbij uitgaven (met inbegrip van langetermijnramingen) vóór de ontvangsten worden verwerkt. Het eindcijfer komt overeen met door de lidstaten aanvaarde en in volgende jaren te dekken uitgaven. Niet te verwarren met een nationaal begrotingstekort (wanneer in een jaar meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt); in 2005 vertoonde de EU-begroting immers een overschot, dat terugvloeide naar de lidstaten (zie blz. 6). 7

10 3. Balans De balans geeft een overzicht van de activa en passiva op het einde van het jaar. De activa worden gerangschikt volgens hun liquiditeitsgraad (d.i. het gemak waarmee zij te gelde kunnen worden gemaakt), de passiva volgens de mate waarin ze verschuldigd zijn. miljoen EUR Vaste activa Immateriële vaste activa 27 Materiële vaste activa Materiële vaste activa Leningen Voorfinanciering op lange termijn Te ontvangen bedragen op lange termijn 244 Vlottende activa Voorraden 126 Beleggingen op korte termijn Voorfinanciering op korte termijn Te ontvangen bedragen op korte termijn Liquide middelen Totale activa Vaste passiva Personeelsbeloningen Voorzieningen voor risico s en verplichtingen Financiële schulden Overige langlopende schulden Vlottende passiva Voorzieningen voor risico s en verplichtingen 275 Financiële schulden 22 Crediteuren Totale passiva Nettoactiva (62 145) Nettoactiva worden gevormd door: Reserves Bij de lidstaten op te vragen bedragen, (64 953) waarvan: pensioenen (lange termijn) (33 156) overige (31 797) Voorbeelden van vaste activa: immateriële vaste activa bijv. computersoftware; materiële vaste activa grond, gebouwen, machines enz.; deelnemingen Garantiefonds, Europees Investeringsfonds, gemeenschappelijke ondernemingen (bijv. Galileo); voorfinanciering op lange termijn bijv. voorschotten uit de structuurfondsen aan lidstaten. Voorbeelden van vlottende activa: voorraden, zoals wetenschappelijke apparatuur en materiaal van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, publicaties van het Publicatiebureau; beleggingen op korte termijn direct realiseerbare effecten; voorfinanciering op korte termijn uitstaande voorschotbetalingen aan begunstigden; te ontvangen bedragen op korte termijn bijv. door lidstaten verschuldigde eigenmiddelenafdrachten; liquide middelen alle middelen die de Commissie aanhoudt op bankrekeningen, inclusief in afwachting van rechterlijke uitspraken bevroren bedragen. Voorbeelden van vaste passiva: toekomstige pensioenrechten van EU-personeel (personeelsbeloningen); ontmanteling van kerninstallaties (voorzieningen voor risico s en verplichtingen). Vlottende passiva omvatten bijv. de subsidiabele kosten van begunstigden van bijstand uit de EU-fondsen (crediteuren). De nettoactiva van de EU zijn een weerspiegeling van de toepassing van de regels en -beginselen van de transactieboekhouding (bijv. het voorzichtigheidsbeginsel zie Woordenlijst) op een openbaar lichaam dat zijn activiteiten niet financiert uit materiële activa, maar overwegend uit het recht om bijdragen (eigen middelen) van zijn lidstaten te vragen. De nettoactiva zijn reeds gedane uitgaven waarvoor de overeenkomstige ontvangsten later worden geïnd, voordat de eigenlijke uitbetaling verschuldigd is. De betrokken uitgaven zijn slechts aangegaan omdat de lidstaten ermee hebben ingestemd ze te financieren. 8

11 Woordenlijst orde ABAC (Accrual Based Accounting Transactieboekhouding): letterwoord waarmee het project van de Europese Commissie om van een kasboekhouding op een transactieboekhouding over te schakelen en het daarmee samenhangende nieuwe boekhoudsysteem worden aangeduid (zie blz. 3-5). Activa: uit gebeurtenissen in het verleden voortkomende bezittingen van een entiteit waarvan in de toekomst economische baten of dienstenpotentieel worden verwacht. DAS (déclaration d assurance): door de Europese Rekenkamer afgegeven verklaring betreffende de betrouwbaarheid van de EU-rekeningen en de onderliggende verrichtingen (zie blz. 3). Eigen middelen: bedragen die op grond van de Verdragen en de afgeleide wetgeving direct aan de begroting van de EU toevloeien, zonder dat daarvoor nog een besluit van de nationale overheid vereist is. Kasboekhouding: boekhoudsysteem waarin verrichtingen slechts worden geregistreerd nadat een geldbeweging heeft plaatsgevonden (zie blz. 1). Kredieten: de op de begroting opgevoerde middelen. De begroting is een raming van de vastleggingen (bindende financieringsbeloften vandaar vastleggingskredieten ) en betalingen (overmaking van geldmiddelen, cash of banktegoeden, aan begunstigden betalingskredieten ). De kredieten voor vastleggingen en die voor betalingen zijn vaak niet gelijk omdat meerjarige programma s en projecten gewoonlijk worden vastgelegd in het jaar waarin het besluit wordt genomen en gespreid worden betaald, naarmate de uitvoering van het programma of project vordert. Passiva: uit gebeurtenissen in het verleden voortvloeiende verplichtingen en schulden van een entiteit, waarvan de voldoening voor die entiteit resulteert in een afname van de bezittingen. Transactieboekhouding: boekhoudsysteem waarbij gebeurtenissen primeren op geldbewegingen (zie blz. 1). Voorfinanciering: betaling van een voorschot aan een begunstigde (een float ) met het oog op de uitvoering van een project; wordt in het systeem van transactieboekhouding geboekt onder de activa omdat de uitgave pas definitief wordt wanneer de desbetreffende contractuele voorwaarden vervuld zijn (zie blz. 3, 8). Voorzichtigheidsbeginsel: bboekhoudkundig beginsel volgens hetwelk activa en ontvangsten niet mogen worden overgewaardeerd en passiva, verplichtingen en schulden niet mogen worden ondergewaardeerd (zie blz. 8). De reden waarom in een transactieboekhouding uitgaven vóór ontvangsten worden geregistreerd. Het nieuwe boekhoudsysteem moet er met name door het bevorderen van de financiële workflow en een doelmatiger projectbeheer toe bijdragen dat de steun van de EU vlotter bij de begunstigden terechtkomt en het risico op fouten verkleint.

12 Hebt u vragen over de Europese Unie? Neem dan contact op met de dienst Europe Direct op het gratis telefoonnummer (*): (*) Sommige aanbieders van mobiele telefonie geven geen toegang tot nummers of rekenen deze oproepen aan. KV NL-C Fotorechten: Digital Vision Ltd, blz. 9; Getty lmages, cover; Europese Gemeenschappen, blz. 2, 3, 4, 5. Meer informatie over de Europese Unie is beschikbaar op internet via de Europaserver ( Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 2008 ISBN Europese Gemeenschappen, 2008 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Belgium GEDRUKT OP CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER Feedback met betrekking tot de brochure: Voor nadere informatie over de rekeningen, de begroting, de financiële programmering en de boekhouding van de EU: EU-begroting: Commissaris Dalia Grybauskaitė: Directoraat-generaal Begroting: Europese Federatie van accountants: ISBN

vergezeld van het antwoord van het Bureau

vergezeld van het antwoord van het Bureau Verslag over de jaarrekening van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/19)

VERSLAG (2016/C 449/19) C 449/102 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/36)

VERSLAG (2016/C 449/36) 1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/193 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese eenheid voor de versterking van de justitiële samenwerking betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/23)

VERSLAG (2016/C 449/23) C 449/128 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming 12,

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming 12, rue

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55 28.12.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55 VERSLAG over de financiële staten van het Europees Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM-Alicante) betreffende het per

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Bureau

vergezeld van het antwoord van het Bureau Verslag over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2011/2234(DEC) 6.2.2012 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33 C 372/32 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 22.12.1999 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor Opleiding, Turijn, betreffende het per 31 december 1998 afgesloten begrotingsjaar,

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Spoorwegbureau van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van het Spoorwegbureau van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van het Spoorwegbureau van de Europese Unie betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van de antwoorden van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T

Nadere informatie

VERSLAG. over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds

VERSLAG. over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds 1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/143 VERSLAG over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds (2016/C

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Autoriteit 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2005 (24.06) (OR. fr) 10467/05 ECOFIN 220 FIN 223 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van de antwoorden van het Agentschap 12, rue Alcide De Gasperi

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

REDEVOERING van Juan Manuel Fabra Vallés, President van de Europese Rekenkamer : PRESENTATIE VAN HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER OVER 2002

REDEVOERING van Juan Manuel Fabra Vallés, President van de Europese Rekenkamer : PRESENTATIE VAN HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER OVER 2002 NL ECA/03/27 REDEVOERING van Juan Manuel Fabra Vallés, President van de Europese Rekenkamer : Europees Parlement PRESENTATIE VAN HET JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE REKENKAMER OVER 2002 4 december 2003, Brussel

Nadere informatie

vergezeld van de antwoorden van het Agentschap

vergezeld van de antwoorden van het Agentschap Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van de antwoorden van het Agentschap 12, rue Alcide De Gasperi

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Agentschap

vergezeld van het antwoord van het Agentschap Verslag over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Agentschap

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Centrum

vergezeld van het antwoord van het Centrum Verslag over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Centrum 12, rue Alcide De Gasperi -

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Stichting 12, rue Alcide

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie begrotingscontrole 2009 28.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Stichting

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 5.4.2005 COM(2005) 130 definitief 2005/0025 (CNS). Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP

AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP AV 31 mei 2016 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2015 VAN DE NMBS GROEP 1 I. INTRODUCTIE De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2015 werden opgemaakt met inachtneming van de

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Brussel, 4 december 2002. Europees Parlement - 4 december 2002, Brussel ALLEEN DE UITGESPROKEN VERSIE GELDT

Brussel, 4 december 2002. Europees Parlement - 4 december 2002, Brussel ALLEEN DE UITGESPROKEN VERSIE GELDT Brussel, 4 december 2002 Europees Parlement - 4 december 2002, Brussel ALLEEN DE UITGESPROKEN VERSIE GELDT 1 Mijnheer de Voorzitter, Geachte leden van het Europees Parlement, Dames en heren, Ik heb het

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

VOORONTWERP van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2005

VOORONTWERP van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2005 15.6.2004 NL Voorontwerp van algemene begroting 2005 1 EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (EG, EURATOM) VOORONTWERP van algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2005 VOLUMEN 1 A.

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 december 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Seminar. Toekomstig beheer van de Structuurfondsen: welke verdeling van de verantwoordelijkheden? Brussel 3 en 4 maart 2003

Seminar. Toekomstig beheer van de Structuurfondsen: welke verdeling van de verantwoordelijkheden? Brussel 3 en 4 maart 2003 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL REGIONAAL BELEID Concipiëring, impact, coördinatie en evaluatie Seminar Toekomstig beheer van de Structuurfondsen: welke verdeling van de verantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

15872/02 dm 1 DG G III

15872/02 dm 1 DG G III RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2002 (08.01) (OR. fr) 15872/02 FIN 551 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac Europees Parlement 04-09 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(06)049 Kwijting 04: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac. Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 06 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011

C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011 C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

(2000/C 373/04) INHOUD OORDEEL VAN DE REKENKAMER... 1-4 21

(2000/C 373/04) INHOUD OORDEEL VAN DE REKENKAMER... 1-4 21 C 373/20 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 27.12.2000 VERSLAG over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie VBOU Luxemburg)betreffende het per 31 december

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderzoek betreffende het begrotingsjaar 2014

Verslag over de jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderzoek betreffende het begrotingsjaar 2014 Verslag over de jaarrekening van het Uitvoerend Agentschap onderzoek betreffende het begrotingsjaar 2014 vergezeld van de antwoorden van het Agentschap 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg T

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole P7_TA(200)000 Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole. Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 200 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Agentschap

vergezeld van het antwoord van het Agentschap Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige ITsystemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-lisa) betreffende het begrotingsjaar

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 115

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2000 Nr. 115 25 (2000) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2000 Nr. 115 A. TITEL Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen;

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Publicatieblad L 52. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 60e jaargang 28 februari Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 52. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 60e jaargang 28 februari Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie L 52 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 60e jaargang 28 februari 2017 Inhoud I Wetgevingshandelingen Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2017/303 van de gewijzigde

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 21.1.2013 2012/2208(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg T (+352) E eca.europa.eu Samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controles van de Europese gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek door de Rekenkamer over 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg T (+352)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu Samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controles van de Europese gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek door de Rekenkamer over 2014 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2014

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2014 Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 19.9.2007 COM(2007) 544 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE REKENKAMER, HET PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE REKENKAMER, HET PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.04.2002 COM(2002)211 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE REKENKAMER, HET PARLEMENT EN DE RAAD Financiële balansen en jaarrekeningen van het

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 AV 31 mei 2017 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE NMBS GROEP 2016 De geconsolideerde financiële staten van de NMBS-Groep per 31 december 2016 werden opgemaakt met inachtneming van de op die datum gepubliceerde

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON

Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Jaarrekening 2015 van Stichting AEON Statutaire vestigingsplaats: Adres: Amsterdam Kastanjelaan 7c 6883 HX Velp Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Hoedster van de EU financiën

Hoedster van de EU financiën NL Hoedster van de EU financiën EUROPESE REKENKAMER Controle van EU middelen overal ter wereld De Europese Rekenkamer is een EU instelling die in 1977 werd opgericht en is gevestigd in Luxemburg. De Rekenkamer

Nadere informatie

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Verslag over de jaarrekening van het Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Instituut 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie