ANNUAL CHARTER FOR H.O.G. CHAPTERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANNUAL CHARTER FOR H.O.G. CHAPTERS"

Transcriptie

1 ANNUAL CHARTER FOR H.O.G. CHAPTERS Regels en Voorschriften die gelden voor alle erkende H.O.G.-Chapters De Annual Charter for H.O.G. Chapters is het document waarin de relatie is vastgelegd tussen het lokale Chapter, de Sponsor-Dealer en H.O.G. De artikelen in het charter zijn bindend, u kunt het charter beschouwen als het laatste woord bij alle vragen die u mocht hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de Sponsor-Dealer om te zorgen dat hun Chapter voldoet aan de eisen die de H.O.G. in het charter stelt. De Director en de andere Officers dienen zich te houden aan het Annual Charter for H.O.G. Chapters bij alle aangelegenheden en activiteiten van het Chapter. Voorwoord De Harley Owners Group (H.O.G.) is een organisatie die is opgericht en wordt gesteund door de Harley-Davidson Motor Company. De groep is opgezet om voordelen en diensten op het gebied van motorrijden te bieden aan Harley-Davidson-enthousiasten over de hele wereld en om nauwe banden te scheppen tussen de Harley-Davidson-rijder, de Harley-Davidsondealer en de Harley-Davidson Motor Company. De mogelijkheid om een onafhankelijke afdeling, een Chapter, op te zetten dat is aangesloten bij de Harley Owners Group wordt geboden om leden bij elkaar te brengen ter bevordering van het gezamenlijke belang van het bevorderen van activiteiten die met motorrrijden te maken hebben. Het doel van elk Chapter is het enthousiasme te bevorderen voor het rijden op Harley- Davidson motorfietsen. Het Chapter moet een gezinsgerichte en apolitieke organisatie zijn. Artikel I - Doel 1.1. Het doel van het lokale Chapter is het bevorderen van activiteiten die met motorrijden te maken hebben voor leden van de Harley Owners Group door het organiseren van Chapter-activiteiten en het bevorderen van het deelnemen aan andere H.O.G.-evenementen Chapter-activiteiten en aangelegenheden dienen uitgevoerd te worden op een wijze die past bij een gezinsgerichte, apolitieke filosofie. Artikel II - Sponsorschap 2.1. Elk Chapter moet worden gesponsord door een officiële Harley-Davidson dealer. De beslissing om een Chapter te sponsoren is uitsluitend aan de dealer.

2 2.2. Een officiële Harley-Davidson dealer kan slechts één H.O.G.-Chapter sponsoren De Sponsor-Dealer is volledig bevoegd te eisen dat het gesponsorde Chapter haar aangelegenheden en activiteiten uitvoert in overeenstemming met de normen van de Sponsor-Dealer. De Sponsor-Dealer dient van het Chapter te eisen dat de activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met dit Charter en het H.O.G.-beleid De Sponsor-Dealer heeft de bevoegdheid en het goedkeuringsrecht betreffende de inhoud van alle Chapter-publicaties De Sponsor-Dealer heeft de bevoegdheid over alle zaken die het lidmaatschap van het Chapter betreffen De Sponsor-Dealer kan contributie vaststellen voor het Chapter, welke contributie uitsluitend gebruikt mag worden ter dekking van de administratieve kosten van het Chapter. Artikel III Toepassing en duur van relatie Aansluiting van het Chapter bij de H.O.G. geldt voor een termijn van één jaar en dient jaarlijks aangevraagd en door de H.O.G. geaccepteerd te worden. Artikel IV Naam en aansluiting 4.1. De Harley Owners Group, een onderdeel van de Harley-Davidson Motor Company, is het bestuurlijk lichaam van alle H.O.G.-Chapters. Elk bij de Harley Owners Group aangesloten Chapter is een aparte en onafhankelijke organisatie die haar leden diensten levert zonder winstoogmerk Elk aangesloten Chapter dient zich te houden aan dit Charter en aan het beleid van de H.O.G Aangesloten Chapters dienen genoemd te worden naar de stad of vestigingsplaats van de Sponsor-Dealer. H.O.G. heeft het recht namen van Chapters al of niet goed te keuren Indien de H.O.G. besluit, geheel naar eigen inzicht, dat een Chapter zich niet houdt aan dit Charter, kan de H.O.G. de erkenning van het Chapter als bij de H.O.G. aangesloten organisatie intrekken. Op dezelfde wijze kunnen dealers te allen tijde het sponsorschap van hun Chapter intrekken, waarbij de aansluiting van het Chapter bij de H.O.G. ook eindigt. Artikel V - Officers 5.1. Aangesloten Chapters moeten de volgende primaire Officers hebben: Director, Assistant Director, Treasurer en Secretary. Overige Officers kunnen zonodig naar goeddunken aangesteld worden De Sponsor-Dealer kan een aantal of alle functies bekleden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden dragen en kan elke Officer uit diens functie ontheffen, naar uitsluitend oordeel van de dealer. De Sponsor-Dealer kan

3 bepalen hoe Chapter-Officers worden gekozen en hoe lang ze in functie blijven 5.3. De Sponsor-Dealer heeft de bevoegdheid om van het Chapter te eisen dat men zich houdt aan de normen van de Sponsor-Dealer en dient de H.O.G. te garanderen dat het Chapter zich houdt aan dit Charter en het Beleid De taken en de verantwoordelijkheden van de primaire Officers zijn als volgt: A. Director: De Director dient dit Charter en het reglement van het Chapter te handhaven, vergaderingen van het Chapter te houden en de verantwoordelijkheden van de Officers van het Chapter te coördineren. B. Assistant Director: De Assistant Director assisteert de Director bij het vervullen van diens taken. De Assistant Director is ook verantwoordelijk voor het bevorderen van het lidmaatschap, oriëntatie van het lidmaatschap en het op de hoogte houden van de leden van het Chapter betreffende H.O.G.- programma s. C. Treasurer: De Treasurer is verantwoordelijk voor het innen en uitgeven van de gelden van het Chapter, het maandelijks aan de leden rapporteren betreffende de financiële transacties, het indienen van een financieel jaarverslag bij de H.O.G., dat voldoet aan alle eisen betreffende registratie en rapportage van inkomsten en voor het indienen van een Chapter Reimbursement Application met de vereiste documentatie. D. Secretary: De Secretary is verantwoordelijk voor de beheerstaken van het Chapter, het maken van de notulen van de jaarvergadering en de algemene vergaderingen van het Chapter, zorgen dat alle leden van het Chapter ook geldig lid zijn van de H.O.G., een getekend exemplaar in bezit hebben van het Annual Chapter Membership Enrollment Form and Release van elk lid dat jaarlijks getekend is, en het overleggen aan de H.O.G. van de H.O.G. Chapter Charter Application en alle andere rapporten die door de H.O.G. vereist worden. Daarnaast dient de Secretary er voor te zorgen dat aan alle eisen betreffende verzekering is voldaan (met inbegrip van het tekenen door de deelnemers van de vereiste vrijwaringsformulieren), dat letselrapportformulieren worden opgesteld, dat letselrapportformulieren tijdig worden ingediend bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij en hij is verantwoordelijk voor het onderhouden en archiveren van vrijwaringsformulieren en letselrapporten De taken en de verantwoordelijkheden van de overige Chapter Officers zijn: A. Activities Officer: De Activities Officer is verantwoordelijk voor het regelen van evenementen van het Chapter.

4 B. Ladies of Harley Officer: De LOH Officer is verantwoordelijk voor het bevorderen dat vrouwelijke leden actief deelnemen aan activiteiten van het Chapter. C. Road Captain: De Road Captain(s) is/zijn verantwoordelijk voor het helpen bij het uitzetten van toertochten en het Chapter op de hoogte houden van alle H.O.G.-programma s. D. Editor: De Editor is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van schriftelijk, mondeling (uitgezonden) en elektronisch materiaal voor Chapter-publicaties, b.v. nieuwsbrieven, persberichten. Alle Chapter-publicaties, schriftelijk, mondeling (uitgezonden) of elektronisch dienen goedgekeurd te worden door de Sponsor-Dealer voordat ze openbaar gemaakt worden. E. Safety Officer: Het is de taak van de Safety Officer om de leden van het Chapter informatie te verstrekken over de mogelijkheden voor training van rijders. F. Photographer: De Photographer is verantwoordelijk voor het verkrijgen en regelen van Chapter-foto s voor gebruik in Chapter-publicaties en Chapteralbums. G. Historian: De Historian is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een schriftelijk verslag van de geschiedenis van het Chapter, daaronder begrepen Chapter-activiteiten en aantallen leden. Artikel VI - Lidmaatschap 6.1. Alle leden van de Harley Owners Group kunnen lid worden van een aangesloten Chapter. Als het lidmaatschap van de H.O.G. eindigt, eindigt ook automatisch het lidmaatschap van het lokale Chapter en alle bijbehorende lidmaatschappen. Het lokale Chapter dient er op te letten dat alle Chapterleden een geldig H.O.G.-lidmaatschap hebben en dat zich in het archief een getekend exemplaar bevindt van het jaarlijkse Chapter Membership Enrollment Form and Release voor elk Chapter-lid. Iedereen die het lidmaatschap van een lokale Chapter aanvraagt of verlengt dient een bewijs te overleggen van zijn of haar internationale lidmaatschap als voorwaarde om lid te kunnen worden De Sponsor-Dealer kan het lidmaatschap van het gesponsorde Chapter van een persoon opschorten of beëindigen indien de Sponsor-Dealer, uitsluitend ter beoordeling van de Sponsor-Dealer, tot de conclusie komt dat het gedrag van dat lid ongewenst is of niet in het belang van de Sponsor- Dealer. Artikel VII - Contributie 7.1. Chapters zijn organisaties zonder winstoogmerk. De Sponsor-Dealer kan, uitsluitend ter beoordeling van de Sponsor-Dealer, contributie voor het

5 Chapter vaststellen die uitsluitend gebruikt mag worden ter dekking van de administratiekosten van het Chapter Chapters kunnen wettelijk toegestane acties ter verwerving van fondsen voeren als bijdrage in de kosten van het Chapter of om geld in te zamelen voor goede doelen. Alle dergelijke acties ter verwerving van fondsen dienen goedgekeurd te worden door de Sponsor-Dealer. Artikel VIII - Activiteiten Evenementen en activiteiten van een Chapter zijn uitsluitend een zaak van het lokale Chapter. Deze evenementen en activiteiten kunnen alle op het gezin gerichte, veilige activiteiten zijn die een positief beeld van het motorrijden bevorderen en die de leden van het Chapter aanspreken. Artikel IX Chapter-publicaties Alle materiaal dat door het Chapter wordt gepubliceerd moet voorzien zijn van de officiële naam en het nummer van het Chapter. Alle publicaties van het Chapter, schriftelijk, mondeling (uitgezonden) of elektronisch moeten goedgekeurd worden door de Sponsor-Dealer. Indien op enig moment, H.O.G., naar eigen goeddunken, besluit dat een publicatie van een Chapter niet verenigbaar is met de gezinsgerichte, apolitieke filosofie en /of andere doelstellingen van de H.O.G., kan de erkenning van het Chapter als bij de H.O.G. aangesloten organisatie worden ingetrokken. Een exemplaar van alle publicaties van welke aard ook dient aan het H.O.G.-kantoor gezonden te worden. Artikel X Licentie handelsmerk De handelsmerken H.O.G., HOG, HARLEY OWNERS GROUP, L.O.H., LADIES OF HARLEY en de onderstaande H.O.G. logo s (de "H.O.G. Trademarks") behoren tot de vele handelsmerken van de Harley- Davidson Motor Company. Deze H.O.G. Trademarks mogen op geen enkel manier gewijzigd worden en mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere tekst of afbeeldingen De uitgifte of het vernieuwen van dit Annual Charter For H.O.G. Chapters betekent een beperkte licentie voor het gebruik van de H.O.G. Trademarks zolang dit Annual Charter for H.O.G. Chapters van kracht is De licentie van het Chartered H.O.G. Chapter om de H.O.G. Trademarks te gebruiken geldt uitsluitend in samenhang met de officiële naam van het Chapter en gebruik in samenhang met materiaal dat betrekking heeft op activiteiten van het Chapter Chapters moeten vooraf toestemming vragen aan de H.O.G. voor het gebruik van H.O.G. Trademarks op enig materiaal anders dan publicaties van het Chapter. T-shirts, speldjes en alle andere artikelen mogen alleen

6 worden geproduceerd door officiële licentiehouders van de Harley-Davidson Motor Company en vereisen eveneens de goedkeuring van de H.O.G Het Chapter mag de H.O.G. Trademarks blijven gebruiken zolang dit Annual Charter van kracht is tussen H.O.G. en het officiële Chapter en het Chapter zich houdt aan dit Annual Charter en het beleid van de H.O.G. De H.O.G. kan, naar eigen goeddunken, de beperkte licentie van het Chapter om de H.O.G. Trademarks te gebruiken te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen en op de datum waarop de opzegging van kracht wordt dient het Chapter alle gebruik van de merken dadelijk te staken Het Chapter dient alle medewerking te verlenen die in redelijkheid wordt gevraagd door de Harley-Davidson Motor Company om de H.O.G. Trademarks te beschermen in het gebied waar het Chapter actief is. Artikel XI Reglement Dit Charter dient te worden aanvaard en gebruikt te worden als basis voor het beleid van H.O.G. Chapters en dient beschikbaar te zijn voor alle leden van het Chapter Chapter-reglementen, indien noodzakelijk, mogen niet dienen ter vervanging van, of strijdig zijn met dit Charter en het H.O.G.-beleid. De Sponsor-Dealer en het H.O.G.-kantoor moeten reglementen voor Chapters goedkeuren voorafgaand aan publicatie of invoering. Als ze zijn aangenomen moeten reglementen ter beschikking gesteld worden van de Sponsor-Dealer en het H.O.G.-kantoor, evenals aan alle leden. Artikel XII - Wijzigingen De H.O.G. kan dit Charter te allen tijden naar eigen goeddunken wijzigen op basis van de H.O.G.-inzichten betreffende ontwikkelingen binnen Chapters en vereisten vanwege strijdigheid met eventuele nationale of lokale wetten. Artikel XIII Uitbetaling van Gelden In het geval van ontbinding of volledige opheffing van het Chapter worden alle overblijvende gelden en eigendommen van het Chapter, na betaling of reservering voor betaling van alle schulden en verplichtingen van het Chapter en bijbehorende onkosten, uitbetaald aan een of meer organisaties die zich uitsluitend bezig houden met goede doelen. In geen geval kunnen dergelijke activa of eigendommen ten goede komen aan een Director, Officer of individu. Artikel XIV Afwijzing Hoewel het Chapter aangesloten is bij de H.O.G., blijft het een aparte, onafhankelijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de eigen handelingen. Alle leden van de Harley Owners Group en hun gast(en) nemen vrijwillig en voor eigen risico deel aan de H.O.G. en aan de activiteiten van

7 het H.O.G. Chapter. De Sponsor-Dealer, de H.O.G. en de Harley-Davidson Motor Company, haar dochterondernemingen, vertegenwoordigers en lokale Chapter Officers worden gevrijwaard door het lid of de gast voor schade of ongeval betreffend het lid of de gast die het gevolg kunnen zijn van deelname aan de H.O.G. en de activiteiten van het H.O.G.-Chapter. Dit betekent dat geen enkel lid van een lokaal Chapter of hun gast(en) een wettige eis tot schadevergoeding kan instellen tegen de Sponsor-Dealer, de H.O.G., de Harley-Davidson Motor Company, haar vertegenwoordigers en dochterondernemingen, de lokale Chapters en hun bestuurders en medewerkers voor letsel of schade. Artikel XV Toepasselijk recht Indien enig deel van dit Charter om wat voor reden dan ook ongeldig mocht zijn ingevolge nationaal of lokaal recht dat van toepassing is op de inhoud van dit Charter, dan wordt dat deel geacht te zijn verwijderd uit dit Charter en de rest van dit Charter blijft onverkort van kracht. Artikel XVI - Beleid Ontbinding en beëindiging van sponsorschap: Indien een Sponsor- Dealer besluit het sponsorschap van een erkend Chapter te beëindigen of te ontbinden: A. Stelt de Sponsor-Dealer de H.O.G. International Manager op de hoogte van de bedoeling van de Sponsor-Dealer om het sponsorschap te annuleren of te beëindigen vijftien dagen voordat het Chapter schriftelijk op de hoogte gesteld wordt van de beëindiging of ontbinding van het sponsorschap. Een dergelijke mededeling geschiedt per telefoon, of fax. B. De Sponsor-Dealer stelt het Chapter schriftelijk op de hoogte dat het sponsorschap wordt beëindigd of ontbonden, met vermelding van de redenen van beëindiging of ontbinding. De opzegging gaat in vijftien dagen na de datum van ontvangst van de opzegging. Een kopie van de schriftelijke opzegging aan de leden van het Chapter dient gezonden te worden aan de International Manager. C. Een volgend verzoek om erkenning van een groep die gesponsord wil worden door de voormalig Sponsor-Dealer zal niet in overweging genomen worden gedurende een periode van minimaal drie maanden volgend op de beëindiging of ontbinding van het sponsorschap van het voormalige erkende Chapter Taken van de Treasurer: De Chapter Treasurer is ook verantwoordelijk voor het voldoen aan alle nationale, provinciale en lokale verplichting en betreffende belastingen en andere heffingen Activiteiten van het Chapter: A. Chapters moeten minimaal vier besloten evenementen per jaar houden.

8 B. Besloten evenementen zijn die evenementen van het Chapter die toegankelijk zijn voor leden van het Chapter en één gast per lid. C. Leden-evenementen zijn evenementen die alleen toegankelijk zijn voor leden van de H.O.G. D. Open evenementen zijn die evenementen van het Chapter die toegankelijk zijn voor leden, leden van de internationale H.O.G. en andere gasten Lidmaatschap: Om een lidmaatschap van het Chapter op te schorten of in te trekken moet de Sponsor-Dealer het volgende doen: A. Het lid schriftelijk op de hoogte stellen van het intrekken van het lidmaatschap van het Chapter. Geef de reden voor het intrekken in duidelijke, beknopte bewoordingen. B. Het lid zijn contributie voor het lopende jaar teruggeven. C. Een kopie van de schorsingsbrief aan de International Manager zenden Nieuwsbrieven: Chapters moeten minimaal zes nieuwsbrieven per jaar uitbrengen om de erkenning door de H.O.G. te behouden. Nieuwsbrieven kunnen bestaan uit allerlei gedrukt materiaal waarmee de leden op de hoogte gesteld worden van activiteiten, b.v. briefkaarten, folders, meerbladige publicaties etc. Voor in de nieuwsbrief vermelde activiteiten moet vermeld worden of het gaat om een open evenement, een leden-evenement of een besloten evenement Chapter Status: Van elk Chapter dat geen evenementen organiseert of dat geen zes nieuwsbrieven per jaar uitbrengt zal de erkenning als bij de H.O.G. aangesloten organisatie verliezen.

HARLEY OWNERS GROUP. h.o.g. fuels dreams of personal freedom

HARLEY OWNERS GROUP. h.o.g. fuels dreams of personal freedom HARLEY OWNERS GROUP h.o.g. fuels dreams of personal freedom ... 2. 3 1. HARLEY OWNERS GROUP 2 3 4 1. De Harley Owners Group, een business unit van Harley-Davidson Motor Company, is het orgaan dat alle

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS

REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS REGLEMENT BEOORDELING AANVRAGEN TOT EEN BIJDRAGE UIT HET NATIONAAL RAMPENFONDS van de stichting NATIONAAL RAMPENFONDS gevestigd te 's-gravenhage zoals vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBSIDIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBSIDIE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SUBSIDIE A. Algemeen 1. Alle aan de subsidie gerelateerde correspondentie dient rechtstreeks van de subsidieontvanger (de "begunstigde") afkomstig te zijn, niet van een derde partij

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 396 Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN

I ALGEMEEN II AANBIEDINGEN De algemene voorwaarden van Weltevreden BV: I ALGEMEEN Op alle aanbiedingen van Weltevreden BV, op alle door Weltevreden BV geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die Weltevreden BV verricht en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend door middel van een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier.

Nadere informatie

JURIDISCHE FUSIE Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot IJsselland

JURIDISCHE FUSIE Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot IJsselland Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort Status Concept Datum 08-08-2016 JURIDISCHE FUSIE Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot IJsselland Op

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2006 BUREAU De vergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR OPRICHTING VAN AFDELINGEN VAN HET. MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS INCORPORATED ((MINT Inc.)

RICHTLIJNEN VOOR OPRICHTING VAN AFDELINGEN VAN HET. MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS INCORPORATED ((MINT Inc.) RICHTLIJNEN VOOR OPRICHTING VAN AFDELINGEN VAN HET MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS INCORPORATED ((MINT Inc.) MINT Afdeling Richtlijnen Ontwerp 1 januari, 2013 Pagina 1 van 13 INLEIDING Het

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en

CONVENANT. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) en CONVENANT Inzake de samenwerking tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting Dutch Securities Institute ter bevordering van het integriteittoezicht en de handhaving van de deskundigheid

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G. BENELUX. HOG15_Recruitment_Guide_EMEA_NL_210x148.indd 1

DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G. BENELUX. HOG15_Recruitment_Guide_EMEA_NL_210x148.indd 1 DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G. BENELUX HOG15_Recruitment_Guide_EMEA_NL_210x148.indd 1 JE VOLGENDE AVONTUUR START HIER HOG15_Recruitment_Guide_EMEA_NL_210x148.indd 2 Iedere eigenaar van een

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008)

ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) ARBITRAGEREGLEMENT (geldig vanaf 1 juli 2008) (artikel I artikel XIV) I. Aanmelding van arbitrage Benoeming van arbiters 1. Arbitrage dient schriftelijk met een omschrijving van het geschil te worden aangemeld

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305)

Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding van de Waterlandseweg (N305) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 21882 13 april 2017 Verkeersbesluit voor het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens in verband met de verbreding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Historische Vereniging Den Dolder

Historische Vereniging Den Dolder Historische Vereniging Den Dolder STATUTEN HISTORISCHE VERENIGING NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Den Dolder, en is opgericht op negen april negentienhonderdzevenennegentig.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD Inhoudsopgave Artikel 1 : Algemene bepalingen Artikel 2 : Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3 : Categorieën van leden Artikel 4 : Categorieën

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE H.V. & C.V. "QUICK"

STATUTEN VAN DE H.V. & C.V. QUICK STATUTEN VAN DE H.V. & C.V. "QUICK" zoals vastgesteld bij akte van 6 februari 2015 verleden ten overstaan van notaris Reinier Kleijne te 's-gravenhage. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de

El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de Algemene voorwaarden El Hambre stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te bieden en zij stelt de tevredenheid van de klant voorop. Artikel

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OK Webshop

Algemene Voorwaarden OK Webshop Algemene Voorwaarden OK Webshop Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 OK Webshop: de organisatie welk verantwoordelijk is voor het beheer van het Keurmerk OK Webshop;

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS

ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS ALGEMENE VOORWAARDEN HVK STEVENS HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt de belastingadviespraktijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

De vertaling van het gewijzigde Verdrag luidt als volgt; Het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning

De vertaling van het gewijzigde Verdrag luidt als volgt; Het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning De vertaling van het gewijzigde Verdrag luidt als volgt; Het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning Statuten De Partijen die ondertekenaar zijn van dit Verdrag, Vaststellende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day Artikel 1: Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stichting One Fine Day diensten van welke aard ook aan een derde

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW VABCO MOL ATLETIEK OPRICHTING BENAMING DOEL EN DUUR HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Art.1 Op 7 januari 1960 werd onze vereniging opgericht en als dusdanig aangesloten bij de

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Deelnemersreglement Instantloterij

Deelnemersreglement Instantloterij Deelnemersreglement Instantloterij Dit reglement heeft instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en is geldig vanaf 15 oktober 2014. is een merk van de lotto. Stichting de Nationale Sporttotalisator

Nadere informatie

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.

Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Huishoudelijk Reglement Lidmaatschap Artikel 1. De vereniging staat open voor rechtspersonen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden. Artikel 2. Eenieder,

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G.

DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G. DE ONAFHANKELIJKE WERELDWIJDE CLUB VAN H.O.G. LIDMAATSCHAPSGIDS EUROPA, MIDDEN-OOSTEN & AFRIKA 2015 JE VOLGENDE AVONTUUR START HIER Harley Owners Group leden gaan al meer dan dertig jaar samen op pad.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor bedrijven en particulieren van Perspectief4Kids I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: de partij die de opdracht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Huishoudelijk reglement ICTWaarborg Aanvragen van deelname Artikel 1 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend op een daartoe vastgesteld aanmeldingsformulier. 2. Het aanmeldingsformulier

Nadere informatie