Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode"

Transcriptie

1 Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode C.C. - de classicale vergaderingen - regionale adviseurs classicale vergaderingen Protestantse Kerk in Nederland Generale synode Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Telefoon (030) KvK nr: IBAN: NL74 INGB BIC: INGBNL2A Onderwerp Beproeving nieuw liedboek Dossier B Behandeld door E.C.P. van der Plas Telefoon (030) Geachte kerkenraden In deze brief treft u informatie aan over de beproeving van het Nieuwe Liedboek dat op 25 mei jl. is verschenen (officiële titel: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk). Eerst gaan we kort in op de achtergrond van het Nieuwe Liedboek en de besluiten die de Generale Synode in april jl. erover heeft genomen. Daarna gaan we specifiek in op de beproeving: de vraag aan u als gemeente van de Protestantse Kerk om in de komende vijf jaar het Nieuwe Liedboek te gaan gebruiken en daarna uw ervaringen met ons te delen. 1. Achtergrond Nieuw Liedboek Het Nieuwe Liedboek dat jl. mei is verschenen is bedoeld als opvolger van het huidige Liedboek voor de Kerken, dat dateert uit Het Nieuwe Liedboek is samengesteld door de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied), in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en zeven andere kerkgenootschappen in Nederland en België. Voor de Protestantse Kerk was de achtergrond van de opdracht aan de ISK de wens om als kerk weer over een actueel liedboek te beschikken, dat in zoveel mogelijk gemeenten gebruikt zal worden. Het huidige Liedboek voor de Kerken voldoet na een gebruikstijd van veertig jaar daarvoor niet meer voldoende. Dat de Generale Synode als opdrachtgever voor dit nieuwe liedboek heeft gefungeerd vindt zijn reden in Ordinantie 5-9 van de kerkorde van de Protestantse Kerk. Daarin is vastgelegd dat de synode aan de gemeenten van de kerk een liedboek kan aanbieden, vanuit de gedachte dat een gezamenlijk liedboek de eenheid van de kerk bevordert en demonstreert. De kerkorde schrijft ook voor dat de Generale Synode pas definitief een besluit kan nemen een liedboek aan de gemeenten aan te bieden nadat de gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te maken met het nieuwe liedboek en daarover hun mening te geven ( beproeven wordt dit genoemd). Door middel van deze brief nodigt de Generale Synode uw gemeente van harte uit om de inhoud van het Nieuwe Liedboek te gaan verkennen en te gebruiken in eredienst en pastoraat.

2 2 van 5 2. De beproevingsprocedure Afgelopen april heeft de Generale Synode voor het Nieuwe Liedboek een beproevingstijd vastgesteld van vijf jaar. Dit houdt in dat wij medio 2018 aan alle gemeenten van de kerk zullen vragen of zij het Nieuwe Liedboek hebben gebruikt, en zo ja, wat hun ervaringen zijn geweest. Hoewel 2018 nog ver weg is, willen wij u nu graag al een beeld geven van de vragen die de synode u over vijf jaar zal stellen. De meeste vragen zijn verbonden met de voorwaarden die de synode in 2008 aan een nieuwe liedboek heeft gesteld. Bijvoorbeeld: 1. het liedboek dient uitdrukking te zijn van de identiteit van de Protestantse Kerk 2. het liedboek dient rekening te houden met de diverse taalvelden en muziekculturen in de kerk 3. de liederen uit het liedboek moeten zingbaar zijn 4. verschillende stromingen in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn. Een voorlopig overzicht van de beproevingsvragen treft u aan in de bijlage bij deze brief. Nota Bene: Het overzicht in de bijlage heeft vooral betrekking op de situatie dat u het Nieuwe Liedboek gaat gebruiken in eredienst en pastoraat. Ook als u als kerkenraad besluit / besloten hebt het Nieuwe Liedboek niet in te voeren, krijgt u in 2018 uiteraard de gelegenheid daarvoor uw redenen te noemen, opmerkingen te maken. Op deze situatie gaan we in deze brief nu verder niet in. 3. Hoe beproeven? De invoering en het gebruik van het Nieuwe Liedboek zal in iedere gemeente anders zijn. Voor de beproeving geven wij niettemin een aantal tips mee. Ze liggen doorgaans voor de hand, maar we willen ze u toch niet onthouden: Het Nieuwe Liedboek bevat meer dan duizend liederen. Naast nieuwe bevat het ook een groot aantal bekende liederen, bijvoorbeeld uit het Liedboek voor de Kerken, Tussentijds en de Evangelische Liedbundel. Door bekende en nieuwe liederen af te wisselen, raakt uw gemeente op een geleidelijke manier vertrouwd met het Nieuwe Liedboek. Veel gemeenten hebben een cantorij om de gemeentezang te ondersteunen. Geef de cantorij het voortouw bij het instuderen van nieuwe liederen. Heeft u geen cantorij (meer), dan is de ingebruikname van het Nieuwe Liedboek misschien een goede aanleiding om er weer één op te richten. Of overweegt u het oprichten van een projectkoor, met de taak om met de gemeente nieuwe liederen in te studeren. Ook kunt u overwegen een cantor-voorzanger aan te stellen. Organiseer een aantal zangavonden/middagen, of een uurtje zingen na de kerkdienst. Of nodig bestaande groepen in uw gemeente uit om tijdens hun bijeenkomsten uit het Nieuwe Liedboek te zingen. Op zulke bijeenkomsten is het goed mogelijk om de gemeenteleden meteen om een eerste indruk te vragen: wat spreekt u aan, wat minder Laat een kerkmusicus of een kerkenraadslid deelnemen aan een van de cursussen die de komende jaren beschikbaar zullen zijn over het Nieuwe Liedboek. Meer informatie hierover komt de komende maanden beschikbaar op de website van het toerustingscentrum (www.pkn.nl/pcte). Pols tussentijds de mening van uw gemeente tijdens gemeenteavonden. Of organiseer een eigen peiling, zodat alle leeftijdscategorieën goed zijn vertegenwoordigd.

3 3 van 5 Maak een plan hoe u de gemeente betrekt bij de beproeving van het Nieuwe Liedboek en deel dat plan met uw gemeente. Het ligt voor de hand om de gemeente mee te laten oordelen over de waarde van het Nieuwe Liedboek, zodra u als gemeente in 2018 het definitieve verzoek van de Generale Synode ontvangt om de uitslag van de beproeving in uw gemeente door te geven. Verder willen wij u meegeven dat er nog overleg gevoerd wordt met Liedboek Online inzake de licentiekosten van de digitale versie van het Nieuwe Liedboek. Met vriendelijke groet, namens het moderamen van de generale synode, Mw. Ds.K. van den Broeke Preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland Dr. A.J. Plaisier Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

4 4 van 5 Bijlage voorlopige onderwerpen beproeving Nieuwe Liedboek Hieronder volgt een lijst van onderwerpen waarover de generale synode in 2018 uw mening zal vragen. De onderwerpen zijn afgeleid van een aantal eisen die de synode in 2007 aan het Nieuwe Liedboek heeft gesteld. Het gaat er om bij u te peilen of het Nieuwe Liedboek daar in voldoende mate aan tegemoet komt. De onderwerpen zijn verdeeld over drie categorieën (A-C). Hoe gebruikt u het Nieuwe Liedboek? (A) Hoe heeft u het Nieuwe Liedboek beproefd? (B) Wat is uw mening over het Nieuwe Liedboek? (C) (A) Hoe gebruikt u het Nieuwe Liedboek? Welk deel van de liederen (percentage) van het Nieuwe Liedboek heeft u in de afgelopen jaren in de gemeentezang gebruikt? Is dit voor uw gemeente toereikend? Of gebruikt u ook andere liederen in de eredienst? Het Nieuwe Liedboek bevat de psalmen uit het Geneefs Psalter en een groot aantal psalmliederen. Hoe is in uw gemeente het gebruik geweest van beide soorten psalm-bewerkingen? Gebruiken uw predikant, kerkenraad, gemeenteleden het Nieuwe Liedboek in het pastoraat? Vindt u het Nieuwe Liedboek daarvoor voldoende geschikt? Het Nieuwe Liedboek is ook bestemd voor gebruik thuis. Heeft u een beeld of dit ook gebeurt? Is het Liedboek hiervoor geschikt? Welke versie(s) van het Nieuwe Liedboek gebruikt u? Heeft u boeken aangeschaft? Gebruikt u de digitale versie of beide? (B) Hoe heeft u het Nieuwe Liedboek beproefd? Op welke manier heeft u uw gemeente laten kennismaken met het Nieuwe Liedboek? Heeft u extra activiteiten georganiseerd om de gemeente het Nieuwe Liedboek te leren kennen? Welke? Heeft uw gemeente hierbij een cantorij/projectkoor een rol gegeven? Heeft u uw gemeenteleden expliciet gevraagd om hun mening te geven over het Nieuwe Liedboek? Zo ja, welke aspecten heeft u daarbij aan de orde gesteld? (C) Wat is de mening van uw gemeente over het Nieuwe Liedboek? Inhoud Vindt u dat het Nieuwe Liedboek voldoende liederen bevat die aansluiten bij de geloofsbeleving van uw gemeenteleden? Vindt u dat het Nieuwe Liedboek voldoende aansluit bij de muziekcultuur van uw gemeente? Bij het taalgebruik in uw eredienst? Vindt u dat het Nieuwe Liedboek voldoende liederen bevat voor kinderen/jongeren? Vindt u dat het Nieuwe Liedboek voldoende liederen bevat die aansluiten bij de muzikale mogelijkheden van uw gemeente? Draagt het Nieuwe Liedboek in voldoende mate bij aan het ontwikkelen van het geloofsleven in uw gemeente? Vindt u dat in de liederen/teksten uit het Nieuwe Liedboek voldoende rekening is gehouden met inclusief taalgebruik (taalgebruik dat niemand buitensluit)?

5 5 van 5 Vindt u dat de liederen/teksten uit het Nieuwe Liedboek voldoende aansluiten bij de zaken die uw gemeenteleden in het dagelijks (geloofs)leven bezighouden? Toegankelijkheid Bij gebruik van liedboeken: bent u tevreden over de hanteerbaarheid (formaat, gewicht) en toegankelijkheid (registers) van het Nieuwe Liedboek? Bij gebruik van de digitale versie: bent u tevreden over het gebruiksgemak van de digitale versie (voor opname in liturgie, voor projectie), bent u tevreden over de zoekmogelijkheden (digitaal register). Bij gebruik van liedboeken: bent u tevreden over de prijs/kwaliteit-verhouding van het Nieuwe Liedboek? Bij gebruik digitale versie: bent u tevreden over de prijs/kwaliteit-verhouding van de digitale versie? Conclusies Is uw gemeente blij/tevreden met dit Nieuwe Liedboek? Vindt u het Nieuwe Liedboek geschikt voor gebruik in eredienst en pastoraat? Blijft u het Nieuwe Liedboek gebruiken c.q. bent u van plan het Nieuwe Liedboek in gebruik te nemen? Heeft u verder nog opmerkingen over het Nieuwe Liedboek?

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland

Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Over de toelating tot het ambt van predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland Een brochure voor wie toegelaten wil worden tot het ambt van predikant Inleiding Gelukgewenst! U bent gekomen aan het

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

Van gemeenten tot gemeenten

Van gemeenten tot gemeenten 6 Van gemeenten tot gemeenten Criteria voor steun uit de Solidariteitskas Rapport kleine synode d.d. 11 juni 2010 AZ 10-10 Van gemeenten voor gemeenten -criteria voor steun uit de Solidariteitskas- De

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling De quickscan Eigen regie bij dementie op de dagbehandeling bestaat uit twee quickscans. Eén voor mantelzorgers en één voor medewerkers op de dagbehandeling.

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

De ene politiek-bestuurlijke crisis. is de andere niet

De ene politiek-bestuurlijke crisis. is de andere niet De ene politiek-bestuurlijke crisis is de andere niet Een onderzoek naar oorzaken, gevolgen van en oplossingsrichtingen voor politiekbestuurlijke crises in Nederlandse gemeenten Eindrapport 1 april 2015

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie