1. Voorwoord van de rector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorwoord van de rector"

Transcriptie

1 Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van zaken die op school spelen en van initiatieven waar wij mee bezig zijn. Het is geen actualiteitenbrief, daarvoor verwijs ik u naar onze website, en naar ons dat overigens ook via onze website toegankelijk is. Waarschijnlijk valt er u bovenaan deze nieuwsbrief iets op: we hebben inmiddels een mooi nieuw logo. Het is de bedoeling dat eind januari het oude logo overal is vervangen door het nieuwe, en dat we ook briefpapier en enveloppen met ons mooie logo gaan gebruiken. In deze nieuwsbrief willen wij graag de aandacht vestigen op een aantal belangrijke punten die in ons Schoolplan voor de komende jaren aandacht krijgen. Dit Schoolplan is overigens te vinden via via onze website toegankelijk bij Resultaten van deze school, waar eerst de button Vensters voor verantwoording stond. Het gaat om onderwerpen zoals maatwerk, studievaardigheden, absentiebeleid, honoursprogramma, F-kaart, passend onderwijs en zorg. Daarnaast treft u twee oproepen aan en een bijdrage van de oudervereniging. Ik vertel u graag even kort iets over maatwerk. Maatwerk Sommige mensen denken dat een gymnasium uit een homogene groep leerlingen bestaat. Niets is echter minder waar, zoals u wellicht ook als ouder ervaart, zeker als u meerdere kinderen bij ons op school hebt zitten. Er is een bepaalde ondergrens aan cognitieve vermogens, maar daarboven schiet het alle kanten uit. Sommige leerlingen doorlopen op hun gemak de school, anderen hebben extra steun nodig en weer anderen vervelen zich soms verschrikkelijk. Dit laatste gaat soms zover dat ze de motivatie om te leren verliezen en we ze kwijtraken. Dit willen we natuurlijk niet. Wat al deze leerlingen nodig hebben, is een vorm van onderwijs en aandacht waarbij ze gemotiveerd blijven en blijven leren. Waarbij ze uitgedaagd worden, waarbij ze hun passie kunnen inzetten en ook echt alles uit de kast moeten halen en waarbij ze soms tegen de muur aanlopen dat ze nog niet alles kunnen en weten. Die uitdagingen proberen docenten in hun lessen te bieden, maar soms is daar meer voor nodig. Daarom hebben wij de term maatwerk tot rode draad van ons Schoolplan gemaakt en voeren wij diverse projecten uit op school om daar vorm aan te geven. De stand van zaken van twee van deze projecten wordt hieronder beschreven. Ik hoop uiteraard dat u verhalen thuis krijgt van uw kind(eren) waarin u enkele van deze ideeën en projecten herkent. Ik hoor die verhalen en reacties graag van u. In de tussentijd loopt het alweer langzaam naar de feestdagen toe. Het is nog wat vroeg wellicht, maar ik wens u nu alvast een hele fijne tijd toe aan het eind van het jaar, en hopelijk wat rust en ruimte om na te denken over wat het jaar ons gebracht heeft. Trieste gebeurtenissen, het overlijden van Martijn, en onze twee oud-leerlingen, passagiers aan boord van MH17. Maar ook vele mooie dingen waar we hoop uit kunnen putten voor de toekomst. Veel leesplezier en ik zie u graag weer op de ouderavonden of in het nieuwe jaar, bij de Open Dag bijvoorbeeld.

2 2. Informatie van de teamleider van klas 1 en 2 Onderwijs en studievaardigheden De wittebroodsweken van onze eersteklassers zijn voorbij. Als volwaardige gymnasiasten lopen ze inmiddels door de school net alsof ze hier al jaren rondlopen. Wat opvalt is dat leerlingen, ook ouderejaars, steeds meer moeite lijken te hebben met zogenaamde studievaardigheden. Hoe maak je een samenvatting, hoe weet je wat de kernboodschap van de tekst is, hoe leer je woordjes, hoe maak je een goede planning en vooral hoe houd je je eraan. Ook aan basale vaardigheden als zorgen dat alle boeken in de tas zitten, weten wat er voor welke les gedaan moet worden en dat ook daadwerkelijk doen, lijken in toenemende mate af te zwakken. Leerlingen van klas 1 en klas 2 hebben elke week een uur studieles van de mentor. Tijdens deze lessen besteden de mentoren aandacht aan deze benodigde studievaardigheden. Achterliggende gedachte is dat leerlingen die al vroeg leren om het maak- en leerwerk goed te organiseren en bij te houden daar gedurende de rest van hun schoolcarrière profijt van hebben. Helaas slagen lang niet al onze onderbouwleerlingen erin om zich de juiste vaardigheden toe te eigenen. Het roept de vraag op waar dat aan ligt. Waarom doen leerlingen niet wat er van ze verwacht wordt, zijn onze wensen van het onderwijs wel van deze tijd, worden kinderen niet teveel gepamperd, wat is de invloed van gamen en van 24/7 online zijn. Het zijn vragen waar wij binnen school mee worstelen en uit de vele gesprekken die er tussen mentoren en ouders over dit onderwerp worden gevoerd, blijkt dat deze vragen thuis ook stevig bediscussieerd worden. Gezien de hoge rapportcijfers in de onderbouw, leidt bovenstaande problematiek nog niet tot hele grote problemen. Op de rapporten wemelt het gelukkig van de negens en er zijn zelfs meerdere tienen te zien. Maar we zien ook dat het niet beheersen van basisstudievaardigheden wel tot problemen kan leiden in de hogere klassen, vandaar dat het onderwerp studievaardigheden voorlopig prominent op onze agenda blijft staan. Twee weken na de kerstvakantie is de proefwerkweek. De te bestuderen lesstof is in te zien in Magister, zodat leerlingen tijdig kunnen beginnen met het maken van planningen en voorbereiding. Het is fijn als u al ouder ook tijdig meekijkt met wat uw zoon/dochter allemaal moet kunnen en kennen voor de proefwerkweek. Maar eerst even genieten van de een rustige kerstvakantie. Ik wens u fijne feestdagen. Anne-Geerke Hesselink Teamleider klas 1 en 2 Halloweenfeest klas 1 oktober De Sint aan het gamen Mooie surprises in klas 1 3. Informatie van de teamleider van klas 3 en 4 Het kalenderjaar loopt op zijn einde. Hoogste tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken naar de tweede helft van het schooljaar. Voor de leerlingen in klas 3 zal in de komende periode een keuze gemaakt moeten worden uit het aanbod van profielen en vakken. Met behulp van Qompas profielkeuze verwachten we dat de leerlingen en hun ouders met ondersteuning van de mentor en de individuele vakdocent, een helder toekomstperspectief krijgen. Bij het rapport voor de kerstvakantie krijgen de leerlingen uit klas 3 ook een zogenaamd profielkeuzeboekje. Hierin wordt voor de meeste vakken uitgelegd wat het verschil is tussen onder- en bovenbouw wat betreft de inhoud en de werkwijze bij het betreffende vak. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken is er in de activiteitenweek een aantal activiteiten geweest, waarbij leerlingen een eerste kennismaking kregen met een universiteit (Delft en Tilburg), met techniek (AVANS en TU Delft) of met de nieuwe vakken in de Tweede Fase. De docenten die lesgeven in Filosofie, Biologie, Economie, Tekenen, Muziek en Informatica hebben ieder op hun eigen wijze de leerlingen een eerste indruk gegeven van wat hen in klas 4 te wachten staat als zij een van deze vakken kiezen. Tijdens een plenaire bijeenkomst hebben zij in een

3 twintigtal minuten de leerlingen verteld over hun vak en de eerste vragen beantwoord. De laatste drie weken voor de kerstvakantie kunnen de leerlingen uit de derde klassen een echte proefles volgen. Zij hebben daar via een intekenformulier hun voorkeur voor aan kunnen geven. Op woensdag 28 januari zal de ouderavond over de profielkeuze worden gehouden. Tijdens deze avond zal de decaan uitgebreid stilstaan bij de (on-)mogelijkheden in het keuzeproces, het bijbehorende tijdpad en het vervolg in de hogere leerjaren. Na de kerstvakantie zijn er nog twee weken gewoon les en dan begint de toetsweek (19 t/m 23 januari 2015). De indeling van de vakken is binnenkort te vinden via de website onder het kopje: Snel naar/ Toetsroosters/ Toetsrooster onderbouw. Eén week na de toetsweek is de halfjaarlijkse roosterwijziging een feit (vanaf maandag 2 februari 2015) en zal uw kind volgens een nieuw rooster lessen volgen. Graag verwijs ik naar Magister voor het aangepaste rooster voor de leerlingen. Techniekdag op Avans winnaars techniekdag A-lympiade Voor klas 4 is de eerste toetsweek al achter de rug. In de eerste week van november was dat moment aangebroken. Een ideaal ijkpunt om te zien of de gekozen werkwijze van de leerlingen aansluit bij de eisen van de vakdocenten en om te zien of de verwachtingen van ouders en mentoren overeenkwamen met de voornemens van de leerlingen. Tijdens de leerlingbespreking is veelvuldig van gedachten gewisseld over de wijze waarop het onderwijsleerproces het beste vorm kan krijgen. De spreekavonden zijn inmiddels achter de rug en hopelijk zijn er goede voornemens geformuleerd. In het nieuwe jaar staat immers de tweede toetsweek (19 t/m 23 januari 2015) al op de planning. Op 12 november stond voor de leerlingen in klas 4 alles in het teken van de debatdag. De debatclub bij ons op school doet het erg goed de laatste tijd en het was voor de leerlingen een leuke ervaring om mee te kunnen doen aan deze activiteit. In nauwe samenwerking met de mensen van het Nederlands Debatinstituut hebben de collega s op school een leerzame dag neergezet. Als tweede onderdeel op deze dag was er een workshop van onze wijkagent Niels Vissers die met onze leerlingen een aantal aspecten van wetgeving in relatie tot jeugd besproken heeft. Wellicht heeft u hierover op de website al meer gelezen. Activiteitenweek: winnaars kennisquiz politie Winnaar debatteren Zoals de meesten van u waarschijnlijk weten, wordt er sinds een aantal jaren een drietal studiereizen naar het buitenland georganiseerd voor leerlingen van klas 4. Ook dit schooljaar zullen deze reizen weer ondernomen worden, en wel in de week van 16 t/m 20 maart De reizen maken deel uit van het curriculum van klas 4. Dit houdt in dat het gaat om een normale lesweek. Alleen bij zeer speciale omstandigheden kunnen leerlingen ontslagen worden van deelname aan een reis. Zittenblijvers mogen wederom mee op reis, maar hoeven dit niet. Inmiddels zijn alle leerlingen ingedeeld bij een reis. Er geldt een aantal spelregels wat betreft de indeling voor onderstaande reizen, waarover ik u graag informeer. Gezien het feit dat in alle gevallen de leerlingen verblijven in gastgezinnen, is de vakkeuze van de leerlingen de belangrijkste factor om de indeling te maken. Leerlingen die bijvoorbeeld Duits hebben, worden ingedeeld bij de reis naar Berlijn. Ditzelfde geldt uiteraard ook bij de reis naar Parijs waar Frans de voertaal is. Aangezien Engels door alle leerlingen gevolgd wordt, staat deze reis voor alle leerlingen open.

4 De schoolleiding heeft gekozen, na overleg met de reisbegeleiding, om ondanks de kleine jaarlaag, toch drie bestemmingen aan te bieden. De verdeling die nu is gemaakt doet het meest recht aan de hierboven genoemde voorwaarden. Mocht de indeling aanleiding zijn om met elkaar van gedachten te wisselen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. De indeling voor de reizen is te vinden op de website onder correspondentie bij: Ouders/ correspondentie/brieven klas 4/ indeling reizen U dient dan wel eerst in te loggen op de website. De kosten voor deze reis zijn opgenomen in het voorschot dat u jaarlijks betaalt. Er zal geen aparte factuur worden verzonden als u vanaf klas 1 aan dit spaarsysteem meedoet. Voor de leerlingen die klas 4 doubleren zal het bedrag voor dit jaar ook uit het spaarsysteem worden betaald. Voorafgaand aan de reizen zal er nog een ouderavond worden gehouden, waarvoor u later een uitnodiging zult ontvangen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de drie reizen: BERLIJN Op maandag vertrekt de bus richting Berlijn. In Berlijn verblijven we in gastgezinnen. Naast de vele hoogtepunten die de stad kent, wordt ook een bezoek gebracht aan Sachsenhausen (het voormalig concentratiekamp, net buiten Berlijn). Berlijn staat ook 20 jaar na de val van de muur nog bol van de geschiedenis van de tweedeling. Natuurlijk zullen de leerlingen geconfronteerd worden met de tweedeling van weleer, maar ook het moderne Berlijn wordt getoond. Na deze 5 dagen zullen de leerlingen begrijpen waarom de laatste jaren deze stad zoveel toeristen per jaar trekt. Doelgroep: leerlingen met Duits en interesse voor kunst, cultuur en geschiedenis. Info: PARIJS Palais de la Cité Een reis die uiteraard uitermate geschikt is voor leerlingen die Frans gekozen hebben. De leerlingen verblijven namelijk in een Frans gastgezin in Parijs; uiterst leerzaam, zo hebben eerdere ervaringen ons geleerd. Vier dagen lang verkennen we de schoonheid die Parijs herbergt; te voet, per metro en per bus. Op het programma staan onder andere de bezichtigingen van de Notre-Dame, la Tour Eiffel en een aantal musea. Doelgroep: leerlingen met Frans en interesse in kunst, cultuur en geschiedenis. Info: LONDEN De Londenreis is bedoeld voor leerlingen met een gezonde culturele interesse. Jullie docenten verzorgen boeiende rondleidingen door de geschiedenis van de schilderkunst in de National Gallery; we doen een bijzonder interessante workshop bij de British Library; uiteraard wandelen we langs beroemde bezienswaardigheden als de Big Ben en The London Eye inclusief de nodige informatie; bezoeken we uitgebreid het British Museum en zien we de beroemde Westminster Abbey. Als de tijd het toelaat, proberen we nog een voorstelling mee te pikken in West End. We verblijven in een gastgezin in de stad; een prima uitvalsbasis om deze wereldstad te ontdekken! Doelgroep: leerlingen met affiniteit voor Engels en met gezonde interesse voor kunst, cultuur en geschiedenis. Info: Tot slot wens ik u en allen die u lief heeft een fijne Kerst en een goed Met vriendelijke groet, Jack de Wilde Teamleider klas 3 en 4 4. Informatie van de teamleider van klas 5 en 6 Zorgen om ongeoorloofde absenties In klas 5 en 6 gebeuren een heleboel mooie en soms ook nieuwe dingen. Veel leerlingen zijn enthousiast bezig met hun profielwerkstuk of met andere projecten zoals het Nyenrode-project, proefstuderen, de F-kaart of het Studium Generale. Ook zijn veel leerlingen druk bezig om tot een goed onderbouwde studiekeuze te komen. De eisen en selectiemethodes in het Hoger Onderwijs veranderen aan de lopende band en wij proberen onze leerlingen daar goed op voor te bereiden onder meer door de projecten die we samen met de oudervereniging organiseren (zie elders in deze uitgave). Maar tussen al die zaken door moet vooral niet vergeten worden dat we in de eerste plaats

5 lessen geven om de leerlingen voor te bereiden op het eindexamen en het leven na hun schooltijd. En over de aanwezigheid bij die lessen wil ik een zorg met u delen. Een toenemend aantal leerlingen uit klas 5, maar vooral klas 6 lijkt het lesprogramma soms als een menukaart te beschouwen waar je maar uitpikt waar je zin in hebt. Wij maken ons zorgen om de leerlingen die wegblijven. Allereerst omdat lesverzuim vaak een voorbode is van meer onheil. Daarnaast is de kans groot dat zij toch de informatie en oefening uit die lessen zullen missen als het er straks op aankomt bij toetsen of het eindexamen. Bovendien vinden we het vervelend voor degenen die er wel zijn. Leerlingen die veel lessen missen, zorgen onherroepelijk voor vertraging van het programma op het moment dat ze er wel zijn. Tenslotte heeft het in mijn ogen ook met fatsoen te maken. Docenten doen hun best om een goed lesprogramma voor te bereiden en rekenen daarbij op de aanwezigheid van leerlingen. Als leerlingen iets op of aan te merken hebben over de lessen zelf, dan staat het ze vrij om daarover met docenten in gesprek te gaan. Maar je blijft niet zomaar weg. Let wel, voor leerlingen die het schoolwerk goed aankunnen zonder alle lessen te volgen, zijn er steeds meer mogelijkheden om buiten de les andere dingen te doen. Voorwaarde is wel dat daar vooraf duidelijke afspraken over zijn gemaakt (F-kaart, Hounours, proefstuderen). Ook netjes aangevraagd verlof voor open dagen en meeloopdagen aan de universiteit vinden we meestal prima. Waar het hierom gaat, zijn vooral de uitslaap-uren aan het begin van de dag en de ik-heb-geen-zin-meer -lessen aan het einde. De afgelopen jaren zijn we meer werk gaan maken van de controle van absenties, omdat we lesverzuim ongewenst vinden én omdat we moeten voldoen aan de eisen van de Leerplichtwet. Tegenwoordig informeren we ouders via mail als er nog uren onverklaard zijn en we laten leerlingen die een les spijbelen dat uur dubbel inhalen. Helaas weten sommigen toch steeds weer de mazen van het net te vinden. We betreuren dat. Wij zijn eigenlijk geen voorstander van een al te repressief beleid. Liever zien we dat leerlingen leren hun eigen verantwoordelijkheid te pakken, zeker als ze door ons op de grenzen gewezen worden. Maar de vele spijbelaars van de afgelopen weken leiden toch tot de conclusie dat we blijkbaar te soepel zijn of dat leerlingen die verantwoordelijkheid niet aankunnen. We zijn daarom op zoek naar een goed uitvoerbare manier om de spijbelaars aan te pakken zonder dat de welwillende leerlingen daar last van hebben. We overwegen een aantal maatregelen: Het anders inrichten van onze absentenadministratie waardoor leerlingen eerder bestraft worden voor ongeoorloofd verzuim. Eerdere berichtgeving aan het thuisfront over spijbelgedrag Sneller melding maken van verzuim bij de leerplichtambtenaar Leerlingen die veel gespijbeld hebben niet meer toelaten bij de examentrainingen aan het eind van het jaar (klas 6). Leerlingen die te veel gespijbeld hebben het recht op een herkansing afnemen (klas 5 en 6). Binnen het personeel en de MR is het verzuimgedrag ook al onderwerp van gesprek. Ook door leerlingen, onder meer uit de Leerlingenraad, wordt constructief meegedacht. Dat is wat ik bij deze ook van de ouders vraag. We trekken graag samen op om dit probleem aan te pakken. Als u opmerkingen of suggesties over ons verzuimbeleid heeft, hoop ik van harte dat u daarover een mailtje wilt sturen naar Maar de komende twee weken mag iedereen genieten van zeer geoorloofd en welverdiend verlof. Ik wens u allen dan ook heel prettige feestdagen en het allerbeste voor Pauline Scheltema Teamleider klas 5 en 6 5. Uitreiking Talencertificaten Aan het eind van de activiteitenweek vond op vrijdag 14 november de uitreiking van de talencertificaten plaats. Ook hier kijken we terug op een geslaagde activiteit. Hulde aan alle leerlingen voor hun prestaties en uiteraard dank aan de vakdocenten voor hun inspanningen om de leerlingen zover te krijgen. Margje Weijs reikte 7 certificaten uit voor Spaans op A2 niveau. Daarnaast waren er voor de eerste keer Goethe Duits certificaten, maar liefst 38 op B1-niveau. Voor Frans waren er DELF Scolaire diploma s, 33 keer B1 en 8 keer het hogere B2-niveau. En voor Engels werden er maar liefst 161 certificaten Cambridge English uitgereikt, waarvan 44 op het allerhoogste CPE-niveau. Ook de komende jaren blijven wij investeren in deze extra talendiploma s, die een welkom extra zijn op het CV en testimonium van de leerlingen.

6 Uitreiking van de talencertificaten 6. Het Honoursprogramma Een aantal jaren geleden heeft de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium het initiatief genomen om te komen tot een honoursprogramma voor de categorale gymnasia. Aanleiding was de behoefte in het onderwijsveld om talentrijke leerlingen meer mogelijkheden te bieden zich individueel te ontwikkelen. De kern van het programma is dat leerlingen middels een groot project, een soort super-profielwerkstuk, zich een aantal voor hun toekomst belangrijke vaardigheden eigen maken. Zij starten daarmee in klas 4 en ronden het traject af in klas 6 (februari). Op dat moment worden zij ook door externen beoordeeld. Dit jaar zijn we op onze school ook gestart met het honoursprogramma. Daartoe hebben de leerlingen uit klas 4 in september een algemene voorlichting gekregen. In oktober hebben we voor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders een avond belegd waarop we uitgebreid zijn ingegaan op de mogelijkheden van het honoursprogramma. Naar aanleiding daarvan hebben zich 19 leerlingen gemeld, onder wie één uit klas 5. Onderdeel van het selectieproces vormt een presentatie, waarbij de leerlingen, zo mogelijk aan de hand van een concreet projectidee, een beeld schetsen van de wijze waarop zij de acht competenties willen gaan ontwikkelen. De onderwerpen van de leerlingen, die op dit moment bij ons in de procedure zitten, variëren van de medische discussie omtrent de behandeling van een hernia bij honden tot de productie van dancemuziek, en van duurzaamheidsprojecten tot de oprichting van een stadstaat. De presentaties voor een panel van docenten, in het bijzijn van de andere potentiële honoursleerlingen, hebben plaatsgevonden op 1 en 4 december. Inmiddels is duidelijk welke leerlingen tot het honoursprogramma zijn toegelaten. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de stand van zaken van dit project. Voor verdere informatie of met vragen kunt u zich richten tot de projectleider: Marcel van de Winckel: 7. De vrije F-kaart Zoals beschreven in de eerste digitale nieuwsbrief, die net voor de zomervakantie is uitgekomen, zijn wij dit jaar van start gegaan met een pilot met de zogenaamde F-kaart. De F-kaart is er voor leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden door het reguliere gymnasiale curriculum. Er zijn drie soorten (en drie kleuren) kaarten: ten eerste een HPG-versie voor leerlingen die het Honoursprogramma gaan volgen, daarnaast een F-kaart voor vaste activiteiten zoals het schoolkoor, de debatclub, robotica en voorbereiding voor de Olympiades en ten derde een vrije F-kaart, waarbij leerlingen maximaal zes lesuren per week mogen missen om deze buiten de les te besteden aan een zelfgekozen project. Na twee informatiesessies konden leerlingen uit klas 4 en 5 zich aanmelden voor een F-kaart: er hebben zich in totaal twaalf gemeld. Leerlingen die met hun huidige cijferlijst over zouden gaan, hebben na de herfstvakantie een vrije F-kaart gekregen. Deze leerlingen zijn voortvarend aan de slag gegaan met het schrijven van hun plannen en de onderwerpen lopen uiteen van onderzoek naar hoogbegaafdheid, stage lopen in de Beekse Bergen ter voorbereiding op de studie diergeneeskunde, tot het leren spelen van de ukelele of het leren schrijven van recensies. De begeleiders van de F-kaart leerlingen hebben natuurlijk veelal al jaren ervaring in coaching bij het schrijven van werkstukken en het begeleiden van projecten, maar zij zullen zich begin volgend jaar verder professionaliseren door een cursus Talentbegeleiding te volgen. Voor verdere informatie of met vragen kunt u zich richten tot de projectleider: Elizabeth Bruinsma:

7 8. Passend onderwijs en zorg Dit schooljaar is Passend Onderwijs van start gegaan, met als doel ervoor te zorgen dat alle leerlingen een geschikte plaats in het onderwijs krijgen. Het samenwerkingsverband van de middelbare scholen in Breda en omgeving (RSV Breda e.o.) is daarom volop bezig om invulling te geven aan dit streven. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de wijze waarop wij op onze school met de uitdagingen van Passend Onderwijs om zullen gaan. Deze uitdagingen zitten op het inhoudelijke, organisatorische, administratieve en financiële vlak. In de komende nieuwsbrieven wil ik als zorgcoördinator u infomeren over belangrijke aandachtspunten en/of wijzigingen die het nieuwe beleid met zich mee zal brengen voor u of voor onze leerlingen. Een grote verandering voor alle scholen is dat de school waar een leerling ingeschreven staat zorgplicht heeft. Dit betekent in het kort dat wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om een verder realistisch onderwijsdoel te halen, een school mee moet zoeken naar mogelijkheden om die ondersteuning te organiseren. Wanneer een school dit niet kan organiseren, moet zij mee zoeken naar alternatieve opties vanuit het samenwerkingsverband of zelfs naar een andere school die wel voor de noodzakelijke ondersteuning kan zorgen. Een andere verandering is dat wanneer extra ondersteuning binnen school gerealiseerd moet worden of een overstap naar een andere school, er een zogenaamd groeidocument van de leerling gemaakt moet worden, waarin de kwaliteiten en belemmeringen van de leerling beschreven staan. Dit document zal door ouders mede ondertekend moeten worden voordat het een officiële status krijgt. Ouders zullen dus nadrukkelijker betrokken zijn bij alle georganiseerde ondersteuning. De impact van bovenstaande wijzigingen is groot maar ook soms nog onduidelijk, omdat nog niet alle kaders helder uitgesproken zijn. Binnen het RSV Breda e.o. en binnen onze school zijn we dan ook nog volop bezig om alles goed te laten landen. Al doende leert men en in die zin vraag ik begrip voor het feit dat deze nieuw te bewandelen wegen misschien nog niet allemaal even vloeiend zullen lopen. De veranderingen en ook de toenemende behoefte aan ondersteuning binnen school hebben er wel toe geleid dat er nu twee zorgcoördinatoren op onze school werken. Mevrouw Anita van Tol is daarbij vooral verantwoordelijk voor klas 1, klas 2 en de groep 8-aanmeldingen de heer Alexander Eulenpesch is verantwoordelijk voor de algemene zaken en voor klas 3, 4, 5 en 6 Belangrijk hierbij is wel om u als ouders te realiseren dat, wanneer er vragen zijn omtrent het functioneren van uw zoon of dochter, het eerste contact altijd via de mentor van uw kind moet lopen. De mentor zal zelf doorverwijzen naar ons, wanneer dit nodig is. Mocht u specifieke vragen hebben of heeft u vragen over dit verwijstraject, dan kun u natuurlijk wel direct contact met ons opnemen. Voor onze externe partners in de leerling-ondersteuning verwijzen wij u onder andere naar de schoolgids voor een nadere toelichting, en daar staan ook de specifieke adressen. Ook bij deze instanties kunt u altijd terecht met vragen: en De vragen worden daar vertrouwelijk behandeld en wanneer gewenst ook met ons besproken. In de volgende nieuwsbrieven wil ik graag verdere toelichting op de mogelijke ondersteuning in het kader van passend onderwijs geven. Heeft u een onderwerp dat u graag terugziet in de nieuwsbrief, dan zie ik dat graag op mijn adres binnenkomen! Alexander Eulenpesch, zorgcoördinator. 9. Van de oudervereniging Aansluitend aan de ALV, organiseerde de Oudervereniging op 6 november jl. de Thema-/ Theateravond over alcohol en drugs. Na een algemene inleiding en enkele wetenswaardigheden die voortkomen uit onderzoek door het Trimbos instituut, speelden de acteurs van Bureau Horizon (www.pestendoetpijn.nl) het stuk Het Kanaal. Hierin glijdt de talentvolle Jim af door het gebruik van alcohol en drugs. Wie zijn hier (mede) schuldig aan? Zijn ouders, die er eigenlijk niet voor hem zijn, Cynthia, die hem overhaalt de drugs te gebruiken, of zijn vrienden die hem niet op zijn gedrag aanspreken? Of zou de leerkracht nog in staat zijn geweest Jim te beïnvloeden? Vanaf het moment dat de aanwezige ouders de regie krijgen en aangeven wat er anders had gekund, worden de suggesties overgenomen en opnieuw in het theaterstuk gespeeld om te zien of Jim met deze interventies het gebruik van alcohol en drugs achterwege zou laten en wel zijn talenten zou benutten. Na afloop waren de reacties over deze avond heel positief. Mede door de inbreng van de ouders die niet aarzelden de regie te nemen werd deze avond een succes. Motivatiebrief bespreken, Speeddaten met een professional In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over twee projecten van de school in samenwerking met de Oudervereniging, waarbij leerlingen in staat worden gesteld zich goed voor te bereiden op hun keuze voor een vervolgopleiding.

8 Het eerste project Motivatiebrief bespreken heeft inmiddels plaatsgevonden, en de avonden op 26 en 27 november waren een groot succes. Dit project was in eerste instantie bedoeld voor de leerlingen van klas 6, maar vanwege de enthousiaste aanmeldingen van ouders hadden wij deze gesprekken ook opengesteld voor leerlingen van klas 5. Deze leerlingen konden kiezen uit het schrijven van een brief bestemd voor een opleiding of de brief inzetten om deel te nemen aan het Rotary Project. Bij dit Rotary Project schrijven de leerlingen een motivatiebrief, in de hoop geselecteerd te worden om een dag met een professional mee te kunnen lopen. De vele ouders die zich enthousiast hadden aangemeld maakten het mogelijk om leerlingen te laten oefenen met het schriftelijk en mondeling verwoorden van hun motivatie. Een vergelijkbaar gesprek kunnen ze verwachten als ze daadwerkelijk hun keuze bij een opleiding moeten motiveren. De leerlingen kregen constructieve aanwijzingen en tips over eventuele verbeteringen. We hebben na afloop goede feedback ontvangen van leerlingen en ouders en verwachten dat dit pilot-project zeker een vervolg krijgt in de toekomst. Het tweede project Speeddaten met een professional zal gaan plaatsvinden in mei Tegelijk met de aanmelding voor het eerste project heeft u zich ook kunnen opgeven voor dit tweede project, en ook daarop ontvingen wij vele positieve reacties. Mocht u zich in eerste instantie niet aangemeld hebben voor het speeddaten, maar toch mee willen doen, dan kunt u zich nog steeds aanmelden door een te sturen naar U zult van ons in een later stadium, rond april 2015, nadere informatie over het project Speeddaten met een Professional ontvangen. 10. Oproep voor nog twee extra gastvrouwen voor de receptie Wij zoeken nog twee gastvrouwen die op maandag en woensdag de loge van de conciërge (claviger) tussen en uur willen bemensen, zodat de clavigers op die tijdstippen andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Er zijn al twee dames die deze taak vervullen op dinsdag en donderdag. Het gaat om het aannemen van de telefoon, het te woord staan van leerlingen (die hun kluissleutel kwijt zijn bijvoorbeeld), het uitoefenen van controle op wie er het gebouw binnenkomt en het uitvoeren van licht administratief werk. Belangstellenden kunnen zich melden bij de rector, mevrouw Hetty Mulder: 11. Mediatheekvrijwilligers gezocht Voor de mediatheek zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die op de woensdag, tussen 8.00 en uur, de mediatheek één dagdeel willen bemensen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het toezicht houden op leerlingen, het uitlenen en innemen van boeken en het netjes houden van de bibliotheek en de computerruimte. Lijkt het u leuk om met leerlingen te werken en heeft u interesse? Dan kunt u kennismaken met de mediatheek door een keer te komen kijken. Na een kort gesprek kunt u eventueel een uurtje meedraaien. Zo ontdekt u snel genoeg of het werk bij u past. En wij ontdekken of u bij de mediatheek past. Voor vragen of om een afspraak te maken om eens langs te komen, kunt u bellen met Karen Kreikamp, telefoon: Een sturen kan ook: Graag tot ziens in de mediatheek! PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie