Master program information

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master program information"

Transcriptie

1 Master program information Master program Master Building Services Department of Architecture, Building and Planning

2 2

3 Inhoudsopgave 1. De master opleiding building services Algemeen Doelstelling van de opleiding Competenties Afstudeermogelijkheden Toegang tot de opleidingen Voltijd, deeltijd en duaal 6 2 Organisatie van de masteropleiding building services Algemeen Coördinatie Opleidingscommissie opleiding Building Services Examencommissie Installatietechnologie / Building Services 7 3 De master studie Algemeen Onderwijsmethode Studiepunten en studielast Studiekosten Studiebegeleiding Studievaardigheden Studievertraging Afstuderen masteropleiding Studeren in het buitenland 10 4 De programma s Algemeen Het programma voor studenten die direct tot de master Building Services worden toegelaten Het programma voor studenten die niet direct tot de master Building Services worden toegelaten Keuzevakken in de master opleiding Te kiezen accenten in de master-opleiding Afstudeerdocenten Examinering van het onderwijs OER en Examenreglement masteropleiding Tentamens Examens Bezwaar en beroep 16

4

5 1 De master opleiding building services 1.1 Algemeen De masteropleiding building services is een multidisciplinaire ingenieursopleiding van de TU/e. De faculteiten Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en Techniek en Maatschappij zijn direct betrokken bij het onderwijsprogramma. De masteropleiding building services is bestuurlijk ondergebracht bij de faculteit Bouwkunde. Afgestudeerden van een geschikte HBO-opleiding kunnen via een schakelprogramma van 30 ects toegelaten worden tot het masterprogramma. De master biedt de mogelijkheid tot profilering naar wens. De master kan zowel voltijd, deeltijd als duaal gevolgd worden. 1.2 Doelstelling van de opleiding De opleiding richt zich op de wetenschappelijke beoefening van de Installatietechnologie met als doel de voorbereiding tot het functioneren in de installatietechnische beroepspraktijk en de wetenschappelijke onderzoekspraktijk. Bij de wetenschappelijke beoefening staat de toepassingsgerichte integratie van kennis uit de bouwkunde, werktuigbouw en elektrotechniek centraal. Communicatie met verschillende actoren, inzicht in de aard van ontwerpprocessen en het kunnen functioneren in een multidisciplinair, projectmatig werkverband vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. 1.3 Competenties De student moet in staat zijn tot zelfstandige uitoefening van de installatietechnologische ingenieurswetenschap, met name het toepassen van relevante wetenschappelijke kennis om te komen tot optimale oplossingen op het gebied van technische voorzieningen in directe relatie met de gebouwde omgeving in de ruimste zin. De studie vormt een voorbereiding op het kunnen functioneren in de installatietechnische ingenieurspraktijk. Onderzoek, advies en ontwerp vormen de verschillende modi van deze praktijk; relevante kennis wordt toegeleverd uit een aantal basisdisciplines, met name de bouwkunde, de werktuigbouwkunde en de elektrotechniek. 1.4 Afstudeermogelijkheden De student kan afstuderen op één van de volgende thema s: - Comfortabele, gezonde en duurzame gebouwen - Gebouwveiligheid - Intelligente gebouwen - Integraal ontwerpen van gebouw en installaties - Installatietechnologie gecombineerd met bedrijfskunde 1.5 Toegang tot de opleidingen a. Toelatingeisen op grond waarvan een bewijs van toelating kan worden afgegeven Een bewijs van toelating kan worden afgegeven aan: - HBO afgestudeerden van Algemene Operationele Technologie, Autotechniek, Bouwkunde, Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Scheepsbouw, de Hogeschool voor Installatietechniek (HIT, ATO) en Werktuigbouwkunde, die aan de TU/e een doorstroomminor of een schakelprogramma met succes hebben afgelegd. - Studenten van alle andere opleidingen in binnen- en buitenland dienen een verzoek tot toelating in bij de Facultaire Toelatings Commissie. b. Bachelorgetuigschriften die toegang geven: De volgende bachelorgetuigschriften van de daarbij genoemde instellingen voor hoger onderwijs geven rechtstreeks toegang tot de masteropleiding: - Installatietechnologie (TU/e) - Civiele Techniek (TUD, UT) De volgende bachelorgetuigschriften van de daarbij genoemde instellingen voor hoger onderwijs geven toegang tot de masteropleiding met maximaal 30 studiepunten (of minder) deficiëntie: - Bouwkunde (TUD, TU/e*) - Biomedische Technologie (UT, TU/e) - Life Science & Technology (TUD) - Elektrotechniek (TUD, UT, TU/e*)

6 - Maritieme Techniek (TUD) - Technische Natuurwetenschappen (UT) - Technische Innovatiewetenschappen (TU/e) - Technische Natuurkunde (TUD, UT, TU/e*) - Scheikundige Technologie (TU/e*) - Werktuigbouwkunde (TUD, UT, TU/e*) *) rechtstreeks toegang als minor Climatic Design is gevolgd. Zie major-minorsite 1.6 Voltijd, deeltijd en duaal De masteropleiding BS kan zowel in voltijd, deeltijd als duaal gevolgd worden.

7 2 Organisatie van de masteropleiding building services 2.1 Algemeen Bestuur en organisatie van de master Building Services is ondergebracht bij de Faculteit Bouwkunde. De student heeft op verschillende manieren met het bestuur en de organisatie van het onderwijs te maken. Naast het Opleidingsinstituut Bouwkunde zijn voor de opleiding installatietechnologie de hieronder genoemde commissies van belang. 2.2 Coördinatie Studenten met vragen over de masteropleiding building services kunnen terecht bij Dr.ir.M.A. van Houten Gebouw Vertigo Kamer Vrt Telefoon Opleidingscommissie opleiding Building Services De opleidingscommissie wordt door het Faculteitsbestuur ingesteld en heeft als wettelijke taak het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur, de opleidingsdirecteur en de Unitgroepbesturen, over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Samenstelling Opleidingscommissie MSc Building Services Voorzitter: prof. dr. P.G.S. Rutten Leden: dr. A. Kastelein Dr. ir. M.A. van Houten ir. G. Boxem Studentleden: <...> <...> <...> <...> Secretaris: Secretariaat: <vacant.> 2.4 Examencommissie Installatietechnologie / Building Services De taken en bevoegdheden van examencommissie zijn wettelijk vastgelegd. Ook staat in het algemene deel van dit statuut hoe dit verder op de Technische Universiteit Eindhoven geregeld is. Samenstelling van de Examencommissie : Voorzitter: prof. ir. B. de Vries Leden: ir. A.W.J. Borgers ir. H.J.M. Janssen dr. A.G. van Asch ir. A.W.C. Timmermans ir. A.W.M. van Schijndel Adviseurs: drs. W.J. Buurke dhr. J.C.Th. Marks Secretaris: J.H. Steetskamp (VRT 2.12) Secretariaat: telnr

8

9 De master studie 3.1 Algemeen De Technische Universiteit Eindhoven biedt als enige Nederlandse universiteit een wetenschappelijke masteropleiding building services aan. 3.2 Onderwijsmethode De onderwijsmethode die gehanteerd wordt is een mix van studentactiverend onderwijs, in de vorm van projecten, en docent gestuurd onderwijs, in de vorm van hoorcolleges en skill-labs. In de master building services worden 27 ects kernvakken, 10 ects kernkeuzevakken en 6 ects keuzevakken aangeboden. In het eerste jaar wordt er gewerkt aan twee masterprojecten. Het tweede masterproject is het MIO-project (Multi Integraal Ontwerp project) is een verplicht project. Voor het eerste masterproject wordt gekozen uit de thema s Sustainable buildingsystems, Health and comfort, Building performance simulation, Building safety en Intelligence buidings. Vaardigheden in ontwerpen, meten en modelleren worden getraind. In het tweede jaar werkt de student hoofdzakelijk aan zijn M3-project en zijn afstudeeropdracht. 3.3 Studiepunten en studielast Het onderwijs- en examenprogramma is nominaal te volgen. De roosters zijn zo ingericht dat de studiebelasting zoveel mogelijk gespreid wordt. Evenredig met deze indeling van de studiebelasting worden, bij een voldoende afronding van een onderdeel, studiepunten toegekend. Een studiejaar omvat 60 studiepunten. Een semester is 30 sp. Per vak wordt de opdeling gemaakt tussen contact uren en zelfstudieuren. Uit het studiepuntenstelsel worden de exameneisen afgeleid. Studielast van afstuderen: de onderverdeling in het totaal te behalen aantal studiepunten bij het afstuderen staat vermeld in de paragraaf Afstuderen. 3.4 Studiekosten Voor algemene kosten die gelden op de Technische Universiteit Eindhoven wordt verwezen naar het algemene deel van dit statuut. De totale kosten aan studiematerialen van de studierichting komt niet uit boven het door de Informatie Beheer Groep gegeven normbedrag van ruim 600,-- Euro voor het studiejaar Voor een deel van de in de studentenwerkplaats verkrijgbare materialen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. 3.5 Studiebegeleiding Binnen de opleiding wordt op verschillende wijzen begeleiding geboden aan de student. De op vaardigheden en oriëntatie gerichte begeleiding vindt plaats binnen het projectwerk. Met betrekking tot de studievoortgang speelt de studieadviseur een belangrijke rol. Tel. studieadviseurs: Studieadviseur master opleiding: drs. W.J. Buurke, VRT 2.12 Studieadviseurs De studieadviseurs helpen de studenten van de faculteit bij de problemen, die zich tijdens de studie kunnen voordoen. Nauwe contacten worden onderhouden met de centrale bureaus van studentendecanen en studentenpsychologen. De studieadviseur is betrokken bij alle commissies op faculteitsniveau, die zich met onderwijszaken bezighouden. Hij kent alle docenten van de faculteit. De studieadviseur heeft geen beoordelende taak ten aanzien van studenten. Iedere student met eventuele studieproblemen wordt aangeraden direct contact met de studieadviseur op te nemen. In principe is het mogelijk om binnen een week een afspraak te hebben met de studieadviseur. Docenten Studenten hebben recht op begeleiding van een docent, zowel in groepsverband als individueel. Een student heeft het recht binnen drie weken na een verzoek daartoe, een gesprek te voeren met een docent die belast is met het onderwijs waaraan de student participeert. Indien de docent voor langere tijd afwezig is dan moet de capaciteitsgroep of studierichting voor vervanging zorgen.

10 3.6 Studievaardigheden Voor het opdoen van specifieke studievaardigheden is het mogelijk een algemene cursus studievaardigheden te volgen bij het Studenten Service Centrum. Studenten kunnen voor hulp bij problemen met studievaardigheden direct contact opnemen met het Studenten Service Centrum ( ) of met de studieadviseur ( ). 3.7 Studievertraging Er is sprake van studievertraging als in een studiejaar niet het volledige aantal onderwijsprogrammaonderdelen van dat jaar met een voldoende wordt afgerond Voor advies over voorkomen of wegwerken van vertraging kan de student terecht bij de studieadviseur. Indien studievertraging optreedt door bijzondere omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden, handicap, bestuurswerk) kan hiervoor financiële ondersteuning worden aangevraagd bij de TU/e. Meer informatie hierover is te vinden in het algemene deel van de studentenstatuten (zie Universiteitsgids) Afstuderen masteropleiding Het doel van het afstuderen is het bereiken van de eindtermen van de masteropleiding Building Services. Het afstuderen geschiedt in het tweede jaar van de opleiding. Het derde masterproject (9 ects, semester A kwartiel 1) kan aan de afstudeeropdracht gekoppeld worden. Het afstudeerproject omvat 40 ects. Het project kent een begincolloquium, een tussencolloquium en een eindcolloquium. Voorafgaand aan het eindcolloquium is er een groenlicht bespreking. Meer informatie over het afstuderen vindt u bij de faculteit bouwkunde site http: //w3.bwk.tue.nl/nl/onderwijs/masteropleidingen/afstudeerregeling/ 3.9 Studeren in het buitenland Het is mogelijk om vakken te volgen in het buitenland. Het is raadzaam om dit te doen in overleg met de examencommissie. De student moet aan kunnen tonen het vak gehaald te hebben, alsmede de omvang van het vak kunnen aangeven. Daarnaast moet er niet een al te grote overlap zijn met al in de eigen opleiding gehaalde vakken. Bij terugkomst in Nederland legt de student het vak en de resultaten voor ter beoordeling van de examencommissie. Deze bepaalt of er studiepunten uitgegeven kunnen worden voor het vak. Voor meer informatie: dr. ir. M.A. van Houten, tel

11 De programma s 4.1 Algemeen Het masterprogramma van de opleiding omvat 2 studiejaren. In het programma staan acht kernvakken (27 ects) waarin de professionele installatietechnologische verbreding gestalten krijgt, zes kernkeuzevakken (16 ects) waarin de specialisatie plaats vindt. De zes kernkeuzevakken betreft vakken uit de architectuur, bouwfysica, werktuigbouwkunde, elektrotechniek/ informatica, comfort en gezondheid. Masterproject 2 is het integraal ontwerpproject en is een verplicht masterproject. Masterproject 1 is een meetof modelleringsproject met een afstudeerprofileringsthema. Masterproject 3 mag aan het afstudeerproject gekoppeld worden. Voor het kiezen van een masterproject gelieve contact op te nemen met de masterprojectcoördinator dr.ir. M.A. van Houten. Het kernkeuzevakkenpakket wordt in overleg met de afstudeerhoogleraar vastgesteld. 4.2 Het programma voor studenten die direct tot de master Building Services worden toegelaten Course program MSc Building Services (all courses lectured in English) Course program MSc Building Services 2010/11 (All courses in English) Jaar 1 semester A code Lectures ects Quarter 7Y400 Design methodology 3 1 7S532 Heat and moister transfer in building envelops Y900 Health and comfort S750 State of the art in building performance simulation for integrated solutions 3 1 7S892 Introduction to CFD in building, planning and architecture 3 2 7YS15 Masterproject Jaar 1 semester B 7Y320 Building Safety 3 3 7Y700 Modeling of sustainable building systems matlab/simulink optional courses (see list optional lectures) 8 7YS25 Masterproject Jaar 2 semester A 7Y410 Intelligent Buildings 3 1 optional courses (see list optional lectures) 8 1 7YS35 Masterproject 9 1 7YY10 Final project building services part Jaar 2 semester B 7YY40 Final graduation project Total 120

12 4.3 Het programma voor studenten die niet direct tot de master Building Services worden toegelaten De HBO afgestudeerden Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Scheepsbouw en de Hogeschool voor Installatietechniek (HIT, ATO) hebben toegang tot een schakelprogramma van 30 sp. Schakelprogramma Building services Jaar 1 semester A 12 Vakcode Vaknaam sp kwartiel 1 kwartiel 2 kwartiel 3 kwartiel 4 2IP70 Basis informatica 3 1 2DL03 Basis wiskunde 3 1 2DL06 Lineaire algebra DL04 Calculus A 3 2 4B440 Thermodynamica 3 2 7Y116 Schakelproject Jaar 1 semester B 2DL05 Calculus B 3 3 3B470 Fysische transportverschijnselen 3 3 7Y100 Elektriciteitsleer voor B 3 3 Totaal 30 In- en doorstroomregels voor de programma s: 1. Studenten mogen aan het tweede jaar van de master beginnen als zij hun bachelordiploma hebben. 2. Studenten die een schakelprogramma volgen, mogen aan het tweede jaar van de master beginnen als zij hun schakelprogramma hebben afgerond. 3. Studenten mogen aan hun afstudeerproject beginnen als zij het overige masterprojectwerk hebben behaald. 4. Studenten mogen hun tussencolloquium houden als alle masteronderdelen, met uitzondering van de afstudeeropdracht, zijn afgerond. NB. Aan de doorstroomregel(s) moet voldaan zijn uiterlijk op de datum dat de aanmelding voor het te volgen onderdeel sluit. 4.4 Keuzevakken in de master opleiding Studenten mogen 6 sp keuzevakken vrij kiezen. Samen met de afstudeerdocent stelt de studenten een specialisatie programma (10 sp) vast. Mogelijke keuzevakken kunnen gekozen worden uit de programma s van het derde jaar en de masterprogramma s van de TU/e.

13 List electives (Student and Coach choice credits) Code Lectures Credits Quarter 7Y910 Robotics and home automation T400 Academic skills in English 1 3 0T500 Academic skills in English 2 3 1,2,3 or 4 0H610 Agents and interfaces 3 0C903 Energy and consumer 3 2 0C950 Design of sustainable energy systems for the built environment 3 2 4J530 Engineering optimization: concepts and applications 3 2 4P510 Renewable Energy Sources 3 1 4P570 Energy conversion 3 1 4K560 Modeling in systems and control 3 1 4K580 System theory for control 3 2 4K140 Capita Selecta in Control 3 4 4J820 Advanced Control There are more 4.5 Te kiezen accenten in de master-opleiding De masteropleiding Building Services heeft 5 afstudeerthema s. - Integraal ontwerpen van gebouw en installaties [Zeiler, Rutten] (de Installatiearchitect; met nadruk op bouwkunde en installatietechnologie) - Intelligente gebouwen [Zeiler, Boxem, Van Houten] (gebouwautomatisering, regeltechniek en telematica) - Comfortabele gezonde en duurzame gebouwen [Bronswijk, De Wit, Van Schijndel] (installaties, bouwfysica en menswetenschappen) - Installatietechnologie en bouwfysica [De Wit, Van Schijndel] - Installatietechnologisch bedrijfskundig [Rutten, Zeiler, bedrijfskundig) Bij elke opleiding van de TUE, dus ook bij de opleiding installatietechnologie, zijn accenten in de afstudeerspecialisatie te kiezen. Dit zijn: - Technologie voor Duurzame Ontwikkeling (TDO) - Technisch Management (TM) 4.6 Afstudeerdocenten Gebruikelijk is dat een student begeleid wordt door een afstudeercommissie. Een afstudeercommissie bestaat uit een hoogleraar/uhd, een ud en een extern/intern deskundige op het vakgebied. Zo zal een student die als bedrijfskundig installatietechnoloog een afstudeerdocent bij de opleiding Installatietechnologie kiezen en daar aangekoppeld een docent van de opleiding Bedrijfskunde. Met deze twee docenten stelt de student zijn afstudeerpakket samen. De afstudeerdocenten van de opleiding Installatietechnologie zijn: Hoogleraar Prof. ir. W. Zeiler Prof. ir. P.G.S. Rutten Prof.dr. J.E.M.H. van Bronswijk Prof. dr. ir. J.M.L. Hensen Prof. dr.ir. J. Brouwers Prof. dr.ir. E. van Loenen Universitair hoofddocent Dr. Ir. H.L. Schellen Leerstoel Installaties Ontwerpen van het Binnenmilieu Gezondheidstechniek voor het Gebouw Prestatiegericht ontwerpen Materialen Licht Bouwfysica van monumentale gebouwen

14 14

15 5. Examinering van het onderwijs 5. 1 OER en Examenreglement masteropleiding Afspraken die gemaakt zijn en regels die vastgesteld zijn met betrekking tot tentamens en examens zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en in het Examenreglement. 5.2 Tentamens Aanmelding De aanmelding voor een centraal georganiseerd tentamen geschiedt via Internet. Dit moet gebeuren voor de sluitingsdatum van aanmeldingen die op de tentamenroosters vermeld staat en te raadplegen is via internet: http//owinfo.tue.nl/. Indien een student deelneemt aan een tentamen zonder zich te hebben aangemeld, vindt in principe geen beoordeling van het gemaakte werk plaats. (Zie ook Onderwijs- en Examenregeling artikel 2.4 lid 6) Verder is de student verplicht tijdens het tentamen zijn/haar collegekaart mee te nemen (zie ook Onderwijs- en Examenregeling arikel 2.4 lid 3). Ook mogen studenten drie pogingen doen voor het afleggen van een tentamen. Als er meer pogingen nodig zijn dient er een verzoek te worden ingediend en een studieplan bij de studieadviseur (zie artikel 2.4 Onderwijs- en Examenregeling, lid 4). Tentamendata De data waarop een tentamen wordt afgenomen, worden voor aanvang van het studiejaar bekend gemaakt. Slechts in gevallen van organisatorische overmacht kan van deze hoofdregel worden afgeweken. Tentamenroosters zijn te raadplegen via het gebruikelijke internetadres (zie hiervoor bij aanmelding). De tijden waarop een tentamen wordt afgenomen moeten voor aanvang van het onderwijs in het desbetreffende vak aan de student bekend gemaakt worden. Voor de schriftelijke tentamens worden in het algemeen de volgende tijden gehanteerd: s ochtends van 9.00 tot uur of s middags van tot uur. Slechts enkele tentamens wijken hiervan af, dit is dan van te voren bekend. (Zie ook Onderwijs- en Examenreglement artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) Volgtijdelijkheid De wet gebruikt de term volgtijdelijkheid om de mogelijkheid te omschrijven voor opleidingen om bepaalde tentamens verplicht te stellen voordat een student een ander tentamen mag afleggen. Zie artikel 2.4 lid 1 van de Onderwijs- en Examenregeling). 15 Geldigheidsduur van tentamens Met goed gevolg afgelegde tentamens hebben in principe een onbeperkte geldigheid. (Zie ook de Onderwijsen Examenregeling art. 2.2 lid 1). Inzage Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk (deel)tentamen heeft de student het recht op inzage in zijn beoordeelde werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. (Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling art. 2.8) Fraude Fraude is het opzettelijk handelen of nalaten van een examinandus dat er op is gericht het vormen van een juist oordeel omtrent zijn/haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. De examencommissie kan de student voor ten hoogste een jaar uitsluiten van verdere deelneming aan het desbetreffende tentamen. (Zie ook Examenreglement art. 3.2) 5.3 Examens Masteropleiding In de masteropleiding kan alleen het afsluitend examen worden afgelegd. Aanmelding examens Masteropleiding De examencommissie onderzoekt of de student de tot de masteropleiding behorende examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd. Is dat het geval, dan is het examen gehaald. Om voor dit onderzoek in aanmerking te komen dient de student zich uiterlijk 4 weken voor de examenvergadering aan te melden via internet: (Zie de sluitingsdata die hier vermeld zijn voor de aanmelding voor het examen).

16 Aanmelding voor uitslag examen In artikel 3.2 van de Onderwijs- en Examenregeling is de frequentie vastgelegd waarmee de examencommissie de uitslag van de examens vaststelt. 5.4 Bezwaar en beroep Bij alle beslissingen inzake tentamens en examens is het voor de student mogelijk om bezwaar aan te tekenen en beroep in te stellen bij de examencommissie. Zie verder voor beroep in verband met beslissingen van examencommissies en examinatoren artikel 8.1 uit de Onderwijs- en Examenregeling. Het certificaat programma Technology, Development and Globalisation (ctdg) Het certificaat programma Technology, Development and Globalisation (ctdg) is open voor alle TU/e studenten (including non-dutch speakers), en zelfs voor studenten van andere universiteiten. 16 Het certificaat programma richt zich op studenten die een bijdrage willen leveren aan een meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. Het ctdg helpt studenten om zich voor te bereiden op het werk in internationale technische projecten bijvoorbeeld als consultant of wetenschapper. Door globalisering wordt het werk van Nederlandse ingenieurs steeds internationaler bijvoorbeeld als medewerker van multinationale ondernemingen, overheden en ingenieursbureaus zal er steeds meer gewerkt worden met partners in Azië, Latijns Amerika, de voormalige Sovjet Unie en landen in Afrika. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan ingenieurs die kennis hebben van verschillende culturen en internationale sociaaleconomische machtverhoudingen en spanningsvelden, zodat ze effectief kunnen werken in verschillende omstandigheden en goed presteren in internationale teams. Informatie op deze website: Philosophy Certificate The Certificate is intended for students who are interested in the big picture. Why is a word that frequently pops up in philosophy, and for good reasons. Why, for example, would you want to take the Certificate when your curriculum is already a busy one? And why would you turn to philosophy when you are studying to become an engineer? The certficate in a nutsshell: - Courses at Master s level - 16 ects (or more if desired) - Addendum to your diploma - Liberty to choose the courses you want - Great way to improve your academic skills Information:

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010

Masterinformatie. Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Masterinformatie Faculteit Bouwkunde TU/e 2009-2010 Let op: deze handout bevat een deel van de informatie over de opleiding en het onderwijsprogramma dat terug te vinden is in de digitale opleidingsgids

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2014-2015 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities

Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015. MASTER-opleidingen School of Humanities INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - ALGEMEEN... 3 Paragraaf 1 Algemene epalingen... 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel 1.2 egripsbepalingen... 4 Artikel 1.3 Doel van de opleiding... 5 Artikel

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie