Master program information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master program information"

Transcriptie

1 Master program information Master program Master Building Services Department of Architecture, Building and Planning

2 2

3 Inhoudsopgave 1. De master opleiding building services Algemeen Doelstelling van de opleiding Competenties Afstudeermogelijkheden Toegang tot de opleidingen Voltijd, deeltijd en duaal 6 2 Organisatie van de masteropleiding building services Algemeen Coördinatie Opleidingscommissie opleiding Building Services Examencommissie Installatietechnologie / Building Services 7 3 De master studie Algemeen Onderwijsmethode Studiepunten en studielast Studiekosten Studiebegeleiding Studievaardigheden Studievertraging Afstuderen masteropleiding Studeren in het buitenland 10 4 De programma s Algemeen Het programma voor studenten die direct tot de master Building Services worden toegelaten Het programma voor studenten die niet direct tot de master Building Services worden toegelaten Keuzevakken in de master opleiding Te kiezen accenten in de master-opleiding Afstudeerdocenten Examinering van het onderwijs OER en Examenreglement masteropleiding Tentamens Examens Bezwaar en beroep 16

4

5 1 De master opleiding building services 1.1 Algemeen De masteropleiding building services is een multidisciplinaire ingenieursopleiding van de TU/e. De faculteiten Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica en Techniek en Maatschappij zijn direct betrokken bij het onderwijsprogramma. De masteropleiding building services is bestuurlijk ondergebracht bij de faculteit Bouwkunde. Afgestudeerden van een geschikte HBO-opleiding kunnen via een schakelprogramma van 30 ects toegelaten worden tot het masterprogramma. De master biedt de mogelijkheid tot profilering naar wens. De master kan zowel voltijd, deeltijd als duaal gevolgd worden. 1.2 Doelstelling van de opleiding De opleiding richt zich op de wetenschappelijke beoefening van de Installatietechnologie met als doel de voorbereiding tot het functioneren in de installatietechnische beroepspraktijk en de wetenschappelijke onderzoekspraktijk. Bij de wetenschappelijke beoefening staat de toepassingsgerichte integratie van kennis uit de bouwkunde, werktuigbouw en elektrotechniek centraal. Communicatie met verschillende actoren, inzicht in de aard van ontwerpprocessen en het kunnen functioneren in een multidisciplinair, projectmatig werkverband vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. 1.3 Competenties De student moet in staat zijn tot zelfstandige uitoefening van de installatietechnologische ingenieurswetenschap, met name het toepassen van relevante wetenschappelijke kennis om te komen tot optimale oplossingen op het gebied van technische voorzieningen in directe relatie met de gebouwde omgeving in de ruimste zin. De studie vormt een voorbereiding op het kunnen functioneren in de installatietechnische ingenieurspraktijk. Onderzoek, advies en ontwerp vormen de verschillende modi van deze praktijk; relevante kennis wordt toegeleverd uit een aantal basisdisciplines, met name de bouwkunde, de werktuigbouwkunde en de elektrotechniek. 1.4 Afstudeermogelijkheden De student kan afstuderen op één van de volgende thema s: - Comfortabele, gezonde en duurzame gebouwen - Gebouwveiligheid - Intelligente gebouwen - Integraal ontwerpen van gebouw en installaties - Installatietechnologie gecombineerd met bedrijfskunde 1.5 Toegang tot de opleidingen a. Toelatingeisen op grond waarvan een bewijs van toelating kan worden afgegeven Een bewijs van toelating kan worden afgegeven aan: - HBO afgestudeerden van Algemene Operationele Technologie, Autotechniek, Bouwkunde, Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Scheepsbouw, de Hogeschool voor Installatietechniek (HIT, ATO) en Werktuigbouwkunde, die aan de TU/e een doorstroomminor of een schakelprogramma met succes hebben afgelegd. - Studenten van alle andere opleidingen in binnen- en buitenland dienen een verzoek tot toelating in bij de Facultaire Toelatings Commissie. b. Bachelorgetuigschriften die toegang geven: De volgende bachelorgetuigschriften van de daarbij genoemde instellingen voor hoger onderwijs geven rechtstreeks toegang tot de masteropleiding: - Installatietechnologie (TU/e) - Civiele Techniek (TUD, UT) De volgende bachelorgetuigschriften van de daarbij genoemde instellingen voor hoger onderwijs geven toegang tot de masteropleiding met maximaal 30 studiepunten (of minder) deficiëntie: - Bouwkunde (TUD, TU/e*) - Biomedische Technologie (UT, TU/e) - Life Science & Technology (TUD) - Elektrotechniek (TUD, UT, TU/e*)

6 - Maritieme Techniek (TUD) - Technische Natuurwetenschappen (UT) - Technische Innovatiewetenschappen (TU/e) - Technische Natuurkunde (TUD, UT, TU/e*) - Scheikundige Technologie (TU/e*) - Werktuigbouwkunde (TUD, UT, TU/e*) *) rechtstreeks toegang als minor Climatic Design is gevolgd. Zie major-minorsite 1.6 Voltijd, deeltijd en duaal De masteropleiding BS kan zowel in voltijd, deeltijd als duaal gevolgd worden.

7 2 Organisatie van de masteropleiding building services 2.1 Algemeen Bestuur en organisatie van de master Building Services is ondergebracht bij de Faculteit Bouwkunde. De student heeft op verschillende manieren met het bestuur en de organisatie van het onderwijs te maken. Naast het Opleidingsinstituut Bouwkunde zijn voor de opleiding installatietechnologie de hieronder genoemde commissies van belang. 2.2 Coördinatie Studenten met vragen over de masteropleiding building services kunnen terecht bij Dr.ir.M.A. van Houten Gebouw Vertigo Kamer Vrt Telefoon Opleidingscommissie opleiding Building Services De opleidingscommissie wordt door het Faculteitsbestuur ingesteld en heeft als wettelijke taak het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur, de opleidingsdirecteur en de Unitgroepbesturen, over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding. Samenstelling Opleidingscommissie MSc Building Services Voorzitter: prof. dr. P.G.S. Rutten Leden: dr. A. Kastelein Dr. ir. M.A. van Houten ir. G. Boxem Studentleden: <...> <...> <...> <...> Secretaris: Secretariaat: <vacant.> 2.4 Examencommissie Installatietechnologie / Building Services De taken en bevoegdheden van examencommissie zijn wettelijk vastgelegd. Ook staat in het algemene deel van dit statuut hoe dit verder op de Technische Universiteit Eindhoven geregeld is. Samenstelling van de Examencommissie : Voorzitter: prof. ir. B. de Vries Leden: ir. A.W.J. Borgers ir. H.J.M. Janssen dr. A.G. van Asch ir. A.W.C. Timmermans ir. A.W.M. van Schijndel Adviseurs: drs. W.J. Buurke dhr. J.C.Th. Marks Secretaris: J.H. Steetskamp (VRT 2.12) Secretariaat: telnr

8

9 De master studie 3.1 Algemeen De Technische Universiteit Eindhoven biedt als enige Nederlandse universiteit een wetenschappelijke masteropleiding building services aan. 3.2 Onderwijsmethode De onderwijsmethode die gehanteerd wordt is een mix van studentactiverend onderwijs, in de vorm van projecten, en docent gestuurd onderwijs, in de vorm van hoorcolleges en skill-labs. In de master building services worden 27 ects kernvakken, 10 ects kernkeuzevakken en 6 ects keuzevakken aangeboden. In het eerste jaar wordt er gewerkt aan twee masterprojecten. Het tweede masterproject is het MIO-project (Multi Integraal Ontwerp project) is een verplicht project. Voor het eerste masterproject wordt gekozen uit de thema s Sustainable buildingsystems, Health and comfort, Building performance simulation, Building safety en Intelligence buidings. Vaardigheden in ontwerpen, meten en modelleren worden getraind. In het tweede jaar werkt de student hoofdzakelijk aan zijn M3-project en zijn afstudeeropdracht. 3.3 Studiepunten en studielast Het onderwijs- en examenprogramma is nominaal te volgen. De roosters zijn zo ingericht dat de studiebelasting zoveel mogelijk gespreid wordt. Evenredig met deze indeling van de studiebelasting worden, bij een voldoende afronding van een onderdeel, studiepunten toegekend. Een studiejaar omvat 60 studiepunten. Een semester is 30 sp. Per vak wordt de opdeling gemaakt tussen contact uren en zelfstudieuren. Uit het studiepuntenstelsel worden de exameneisen afgeleid. Studielast van afstuderen: de onderverdeling in het totaal te behalen aantal studiepunten bij het afstuderen staat vermeld in de paragraaf Afstuderen. 3.4 Studiekosten Voor algemene kosten die gelden op de Technische Universiteit Eindhoven wordt verwezen naar het algemene deel van dit statuut. De totale kosten aan studiematerialen van de studierichting komt niet uit boven het door de Informatie Beheer Groep gegeven normbedrag van ruim 600,-- Euro voor het studiejaar Voor een deel van de in de studentenwerkplaats verkrijgbare materialen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. 3.5 Studiebegeleiding Binnen de opleiding wordt op verschillende wijzen begeleiding geboden aan de student. De op vaardigheden en oriëntatie gerichte begeleiding vindt plaats binnen het projectwerk. Met betrekking tot de studievoortgang speelt de studieadviseur een belangrijke rol. Tel. studieadviseurs: Studieadviseur master opleiding: drs. W.J. Buurke, VRT 2.12 Studieadviseurs De studieadviseurs helpen de studenten van de faculteit bij de problemen, die zich tijdens de studie kunnen voordoen. Nauwe contacten worden onderhouden met de centrale bureaus van studentendecanen en studentenpsychologen. De studieadviseur is betrokken bij alle commissies op faculteitsniveau, die zich met onderwijszaken bezighouden. Hij kent alle docenten van de faculteit. De studieadviseur heeft geen beoordelende taak ten aanzien van studenten. Iedere student met eventuele studieproblemen wordt aangeraden direct contact met de studieadviseur op te nemen. In principe is het mogelijk om binnen een week een afspraak te hebben met de studieadviseur. Docenten Studenten hebben recht op begeleiding van een docent, zowel in groepsverband als individueel. Een student heeft het recht binnen drie weken na een verzoek daartoe, een gesprek te voeren met een docent die belast is met het onderwijs waaraan de student participeert. Indien de docent voor langere tijd afwezig is dan moet de capaciteitsgroep of studierichting voor vervanging zorgen.

10 3.6 Studievaardigheden Voor het opdoen van specifieke studievaardigheden is het mogelijk een algemene cursus studievaardigheden te volgen bij het Studenten Service Centrum. Studenten kunnen voor hulp bij problemen met studievaardigheden direct contact opnemen met het Studenten Service Centrum ( ) of met de studieadviseur ( ). 3.7 Studievertraging Er is sprake van studievertraging als in een studiejaar niet het volledige aantal onderwijsprogrammaonderdelen van dat jaar met een voldoende wordt afgerond Voor advies over voorkomen of wegwerken van vertraging kan de student terecht bij de studieadviseur. Indien studievertraging optreedt door bijzondere omstandigheden (ziekte, familieomstandigheden, handicap, bestuurswerk) kan hiervoor financiële ondersteuning worden aangevraagd bij de TU/e. Meer informatie hierover is te vinden in het algemene deel van de studentenstatuten (zie Universiteitsgids) Afstuderen masteropleiding Het doel van het afstuderen is het bereiken van de eindtermen van de masteropleiding Building Services. Het afstuderen geschiedt in het tweede jaar van de opleiding. Het derde masterproject (9 ects, semester A kwartiel 1) kan aan de afstudeeropdracht gekoppeld worden. Het afstudeerproject omvat 40 ects. Het project kent een begincolloquium, een tussencolloquium en een eindcolloquium. Voorafgaand aan het eindcolloquium is er een groenlicht bespreking. Meer informatie over het afstuderen vindt u bij de faculteit bouwkunde site http: //w3.bwk.tue.nl/nl/onderwijs/masteropleidingen/afstudeerregeling/ 3.9 Studeren in het buitenland Het is mogelijk om vakken te volgen in het buitenland. Het is raadzaam om dit te doen in overleg met de examencommissie. De student moet aan kunnen tonen het vak gehaald te hebben, alsmede de omvang van het vak kunnen aangeven. Daarnaast moet er niet een al te grote overlap zijn met al in de eigen opleiding gehaalde vakken. Bij terugkomst in Nederland legt de student het vak en de resultaten voor ter beoordeling van de examencommissie. Deze bepaalt of er studiepunten uitgegeven kunnen worden voor het vak. Voor meer informatie: dr. ir. M.A. van Houten, tel

11 De programma s 4.1 Algemeen Het masterprogramma van de opleiding omvat 2 studiejaren. In het programma staan acht kernvakken (27 ects) waarin de professionele installatietechnologische verbreding gestalten krijgt, zes kernkeuzevakken (16 ects) waarin de specialisatie plaats vindt. De zes kernkeuzevakken betreft vakken uit de architectuur, bouwfysica, werktuigbouwkunde, elektrotechniek/ informatica, comfort en gezondheid. Masterproject 2 is het integraal ontwerpproject en is een verplicht masterproject. Masterproject 1 is een meetof modelleringsproject met een afstudeerprofileringsthema. Masterproject 3 mag aan het afstudeerproject gekoppeld worden. Voor het kiezen van een masterproject gelieve contact op te nemen met de masterprojectcoördinator dr.ir. M.A. van Houten. Het kernkeuzevakkenpakket wordt in overleg met de afstudeerhoogleraar vastgesteld. 4.2 Het programma voor studenten die direct tot de master Building Services worden toegelaten Course program MSc Building Services (all courses lectured in English) Course program MSc Building Services 2010/11 (All courses in English) Jaar 1 semester A code Lectures ects Quarter 7Y400 Design methodology 3 1 7S532 Heat and moister transfer in building envelops Y900 Health and comfort S750 State of the art in building performance simulation for integrated solutions 3 1 7S892 Introduction to CFD in building, planning and architecture 3 2 7YS15 Masterproject Jaar 1 semester B 7Y320 Building Safety 3 3 7Y700 Modeling of sustainable building systems matlab/simulink optional courses (see list optional lectures) 8 7YS25 Masterproject Jaar 2 semester A 7Y410 Intelligent Buildings 3 1 optional courses (see list optional lectures) 8 1 7YS35 Masterproject 9 1 7YY10 Final project building services part Jaar 2 semester B 7YY40 Final graduation project Total 120

12 4.3 Het programma voor studenten die niet direct tot de master Building Services worden toegelaten De HBO afgestudeerden Werktuigbouwkunde, Bouwkunde, Elektrotechniek, Technische Natuurkunde, Scheepsbouw en de Hogeschool voor Installatietechniek (HIT, ATO) hebben toegang tot een schakelprogramma van 30 sp. Schakelprogramma Building services Jaar 1 semester A 12 Vakcode Vaknaam sp kwartiel 1 kwartiel 2 kwartiel 3 kwartiel 4 2IP70 Basis informatica 3 1 2DL03 Basis wiskunde 3 1 2DL06 Lineaire algebra DL04 Calculus A 3 2 4B440 Thermodynamica 3 2 7Y116 Schakelproject Jaar 1 semester B 2DL05 Calculus B 3 3 3B470 Fysische transportverschijnselen 3 3 7Y100 Elektriciteitsleer voor B 3 3 Totaal 30 In- en doorstroomregels voor de programma s: 1. Studenten mogen aan het tweede jaar van de master beginnen als zij hun bachelordiploma hebben. 2. Studenten die een schakelprogramma volgen, mogen aan het tweede jaar van de master beginnen als zij hun schakelprogramma hebben afgerond. 3. Studenten mogen aan hun afstudeerproject beginnen als zij het overige masterprojectwerk hebben behaald. 4. Studenten mogen hun tussencolloquium houden als alle masteronderdelen, met uitzondering van de afstudeeropdracht, zijn afgerond. NB. Aan de doorstroomregel(s) moet voldaan zijn uiterlijk op de datum dat de aanmelding voor het te volgen onderdeel sluit. 4.4 Keuzevakken in de master opleiding Studenten mogen 6 sp keuzevakken vrij kiezen. Samen met de afstudeerdocent stelt de studenten een specialisatie programma (10 sp) vast. Mogelijke keuzevakken kunnen gekozen worden uit de programma s van het derde jaar en de masterprogramma s van de TU/e.

13 List electives (Student and Coach choice credits) Code Lectures Credits Quarter 7Y910 Robotics and home automation T400 Academic skills in English 1 3 0T500 Academic skills in English 2 3 1,2,3 or 4 0H610 Agents and interfaces 3 0C903 Energy and consumer 3 2 0C950 Design of sustainable energy systems for the built environment 3 2 4J530 Engineering optimization: concepts and applications 3 2 4P510 Renewable Energy Sources 3 1 4P570 Energy conversion 3 1 4K560 Modeling in systems and control 3 1 4K580 System theory for control 3 2 4K140 Capita Selecta in Control 3 4 4J820 Advanced Control There are more 4.5 Te kiezen accenten in de master-opleiding De masteropleiding Building Services heeft 5 afstudeerthema s. - Integraal ontwerpen van gebouw en installaties [Zeiler, Rutten] (de Installatiearchitect; met nadruk op bouwkunde en installatietechnologie) - Intelligente gebouwen [Zeiler, Boxem, Van Houten] (gebouwautomatisering, regeltechniek en telematica) - Comfortabele gezonde en duurzame gebouwen [Bronswijk, De Wit, Van Schijndel] (installaties, bouwfysica en menswetenschappen) - Installatietechnologie en bouwfysica [De Wit, Van Schijndel] - Installatietechnologisch bedrijfskundig [Rutten, Zeiler, bedrijfskundig) Bij elke opleiding van de TUE, dus ook bij de opleiding installatietechnologie, zijn accenten in de afstudeerspecialisatie te kiezen. Dit zijn: - Technologie voor Duurzame Ontwikkeling (TDO) - Technisch Management (TM) 4.6 Afstudeerdocenten Gebruikelijk is dat een student begeleid wordt door een afstudeercommissie. Een afstudeercommissie bestaat uit een hoogleraar/uhd, een ud en een extern/intern deskundige op het vakgebied. Zo zal een student die als bedrijfskundig installatietechnoloog een afstudeerdocent bij de opleiding Installatietechnologie kiezen en daar aangekoppeld een docent van de opleiding Bedrijfskunde. Met deze twee docenten stelt de student zijn afstudeerpakket samen. De afstudeerdocenten van de opleiding Installatietechnologie zijn: Hoogleraar Prof. ir. W. Zeiler Prof. ir. P.G.S. Rutten Prof.dr. J.E.M.H. van Bronswijk Prof. dr. ir. J.M.L. Hensen Prof. dr.ir. J. Brouwers Prof. dr.ir. E. van Loenen Universitair hoofddocent Dr. Ir. H.L. Schellen Leerstoel Installaties Ontwerpen van het Binnenmilieu Gezondheidstechniek voor het Gebouw Prestatiegericht ontwerpen Materialen Licht Bouwfysica van monumentale gebouwen

14 14

15 5. Examinering van het onderwijs 5. 1 OER en Examenreglement masteropleiding Afspraken die gemaakt zijn en regels die vastgesteld zijn met betrekking tot tentamens en examens zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en in het Examenreglement. 5.2 Tentamens Aanmelding De aanmelding voor een centraal georganiseerd tentamen geschiedt via Internet. Dit moet gebeuren voor de sluitingsdatum van aanmeldingen die op de tentamenroosters vermeld staat en te raadplegen is via internet: http//owinfo.tue.nl/. Indien een student deelneemt aan een tentamen zonder zich te hebben aangemeld, vindt in principe geen beoordeling van het gemaakte werk plaats. (Zie ook Onderwijs- en Examenregeling artikel 2.4 lid 6) Verder is de student verplicht tijdens het tentamen zijn/haar collegekaart mee te nemen (zie ook Onderwijs- en Examenregeling arikel 2.4 lid 3). Ook mogen studenten drie pogingen doen voor het afleggen van een tentamen. Als er meer pogingen nodig zijn dient er een verzoek te worden ingediend en een studieplan bij de studieadviseur (zie artikel 2.4 Onderwijs- en Examenregeling, lid 4). Tentamendata De data waarop een tentamen wordt afgenomen, worden voor aanvang van het studiejaar bekend gemaakt. Slechts in gevallen van organisatorische overmacht kan van deze hoofdregel worden afgeweken. Tentamenroosters zijn te raadplegen via het gebruikelijke internetadres (zie hiervoor bij aanmelding). De tijden waarop een tentamen wordt afgenomen moeten voor aanvang van het onderwijs in het desbetreffende vak aan de student bekend gemaakt worden. Voor de schriftelijke tentamens worden in het algemeen de volgende tijden gehanteerd: s ochtends van 9.00 tot uur of s middags van tot uur. Slechts enkele tentamens wijken hiervan af, dit is dan van te voren bekend. (Zie ook Onderwijs- en Examenreglement artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4) Volgtijdelijkheid De wet gebruikt de term volgtijdelijkheid om de mogelijkheid te omschrijven voor opleidingen om bepaalde tentamens verplicht te stellen voordat een student een ander tentamen mag afleggen. Zie artikel 2.4 lid 1 van de Onderwijs- en Examenregeling). 15 Geldigheidsduur van tentamens Met goed gevolg afgelegde tentamens hebben in principe een onbeperkte geldigheid. (Zie ook de Onderwijsen Examenregeling art. 2.2 lid 1). Inzage Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk (deel)tentamen heeft de student het recht op inzage in zijn beoordeelde werk. Tevens wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. (Zie ook de Onderwijs- en Examenregeling art. 2.8) Fraude Fraude is het opzettelijk handelen of nalaten van een examinandus dat er op is gericht het vormen van een juist oordeel omtrent zijn/haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. De examencommissie kan de student voor ten hoogste een jaar uitsluiten van verdere deelneming aan het desbetreffende tentamen. (Zie ook Examenreglement art. 3.2) 5.3 Examens Masteropleiding In de masteropleiding kan alleen het afsluitend examen worden afgelegd. Aanmelding examens Masteropleiding De examencommissie onderzoekt of de student de tot de masteropleiding behorende examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd. Is dat het geval, dan is het examen gehaald. Om voor dit onderzoek in aanmerking te komen dient de student zich uiterlijk 4 weken voor de examenvergadering aan te melden via internet: (Zie de sluitingsdata die hier vermeld zijn voor de aanmelding voor het examen).

16 Aanmelding voor uitslag examen In artikel 3.2 van de Onderwijs- en Examenregeling is de frequentie vastgelegd waarmee de examencommissie de uitslag van de examens vaststelt. 5.4 Bezwaar en beroep Bij alle beslissingen inzake tentamens en examens is het voor de student mogelijk om bezwaar aan te tekenen en beroep in te stellen bij de examencommissie. Zie verder voor beroep in verband met beslissingen van examencommissies en examinatoren artikel 8.1 uit de Onderwijs- en Examenregeling. Het certificaat programma Technology, Development and Globalisation (ctdg) Het certificaat programma Technology, Development and Globalisation (ctdg) is open voor alle TU/e studenten (including non-dutch speakers), en zelfs voor studenten van andere universiteiten. 16 Het certificaat programma richt zich op studenten die een bijdrage willen leveren aan een meer evenwichtige en duurzame ontwikkeling wereldwijd. Het ctdg helpt studenten om zich voor te bereiden op het werk in internationale technische projecten bijvoorbeeld als consultant of wetenschapper. Door globalisering wordt het werk van Nederlandse ingenieurs steeds internationaler bijvoorbeeld als medewerker van multinationale ondernemingen, overheden en ingenieursbureaus zal er steeds meer gewerkt worden met partners in Azië, Latijns Amerika, de voormalige Sovjet Unie en landen in Afrika. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan ingenieurs die kennis hebben van verschillende culturen en internationale sociaaleconomische machtverhoudingen en spanningsvelden, zodat ze effectief kunnen werken in verschillende omstandigheden en goed presteren in internationale teams. Informatie op deze website: Philosophy Certificate The Certificate is intended for students who are interested in the big picture. Why is a word that frequently pops up in philosophy, and for good reasons. Why, for example, would you want to take the Certificate when your curriculum is already a busy one? And why would you turn to philosophy when you are studying to become an engineer? The certficate in a nutsshell: - Courses at Master s level - 16 ects (or more if desired) - Addendum to your diploma - Liberty to choose the courses you want - Great way to improve your academic skills Information:

Opleidingsgids. Master Building Services. Studiejaar 2011-2012

Opleidingsgids. Master Building Services. Studiejaar 2011-2012 Opleidingsgids Master Building Services Studiejaar 2011-2012 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen naar de vakkengids: http://onderwijs.tue.nl

Nadere informatie

Faculteit Bouwkunde. Masteropleiding: Building Services. Opleidingsgids

Faculteit Bouwkunde. Masteropleiding: Building Services. Opleidingsgids Faculteit Bouwkunde Masteropleiding: Building Services Opleidingsgids 2008 2009 Inhoudsopgave: HOOFDSTUK 1 DE MASTER OPLEIDING BUILDING SERVICES...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling van de opleiding...3

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services Het bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a,

Nadere informatie

Where innovation starts. faculteit Bouwkunde faculteit Technologie management. Masteropleiding Construction, management and engineering 08-09

Where innovation starts. faculteit Bouwkunde faculteit Technologie management. Masteropleiding Construction, management and engineering 08-09 Where innovation starts faculteit Bouwkunde faculteit Technologie management Masteropleiding Construction, management and engineering 08-09 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 De masteropleiding Construction Management

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) 2016-2017 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Inhoud Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering OER Masteropleiding Biomedical Engineering 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering Het bestuur van de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015 2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Pre-master programma's HTI en IS Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Inhoud Algemene informatie pre-master programma's HTI en IS Informatie over OASE, OWInfo en nieuwe onderwijswebsite

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering Het bestuur van de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15,

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Introductie premaster CEM/CME. Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016

Introductie premaster CEM/CME. Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016 Introductie premaster CEM/CME Monique Duyvestijn 30 Augustus 2016 Opleidingsintro CEM/CME Inrichting organisatie Studieprogramma en premaster Regels, klachten, begeleiding 2 Opleiding CEM/CME OBP organisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013 instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de masteropleiding Zorgmanagement Cohort 2012-2013 1 Inhoudsopgave Onderwijs- en Examenregeling...

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER 2012-2013 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN Het Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE

CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE I, II EN III OPLEIDING IN DE PROCESTECHNOLOGIE CURSUSSEN PROCESTECHNOLOGIE PT-I, PT-II EN PT-III: DE VOLGENDE STAP IN JE ONTWIKKELING Ben je werkzaam in de procesindustrie en

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW) 1. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds bacheloropleiding Advanced Technology.

(art en 7.59 WHW) 1. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds bacheloropleiding Advanced Technology. Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Advanced Technology

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2009-2010 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM ii OER Masteropleidingen FEB 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) Locatie specifieke bijlage TU/e 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

Nadere informatie