Toezicht op winkeluitstalling groenteman Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezicht op winkeluitstalling groenteman Gemeente Amsterdam Stadsdeel West"

Transcriptie

1 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Toezicht op winkeluitstalling groenteman Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 26 april 2012 RA Samenvatting Een groenteman in stadsdeel West wordt op een ochtend door een medewerker Handhaving van het stadsdeel aangesproken op de breedte van zijn winkeluitstalling. Er ontstaat een discussie op straat over de wijze van opmeten, waarin steeds meer omstanders zich mengen. Als de handhaver een bekeuring over de uitstalling wil uitschrijven vraagt hij de groenteman om zijn legitimatie te tonen. Omdat hij dit weigert, vraagt de handhaver de politie om assistentie. De politie, die veronderstelt dat het om bedreiging van de handhaver gaat, neemt de groenteman mee naar het politiebureau. Als dit niet het geval blijkt te zijn wordt hij weer vrijgelaten. Wel ontvangt hij twee bekeuringen; één voor het niet voldoen aan de identificatieplicht en één voor de te brede winkeluitstalling. De groenteman dient een klacht in bij het stadsdeel over enerzijds de bejegening door de medewerker Handhaving en anderzijds over het opleggen van de bekeuringen. Het stadsdeel laat hem weten dat het opleggen van bekeuringen een strafrechtelijke zaak is. Zijn klacht zal daarom worden voorgelegd aan de Toezichthouder Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA). Zodra het oordeel van de Toezichthouder bekend is, zal de bejegeningsklacht behandeld worden. Hoewel de ombudsman begrip heeft voor deze afweging, werd de termijn voor de klachtbehandeling hierdoor flink overschreden. Ook werd de groenteman te lang in het ongewisse gelaten over het oordeel van de Toezichthouder BOA en de voortgang van de klachtbehandeling. Uit zijn onderzoek naar het handelen van de medewerker Handhaving, concludeerde de ombudsman dat deze al eerder die ochtend had geconstateerd dat de winkel verkeerd was uitgestald. Hij had toen geen actie ondernomen omdat de groenteman mogelijk nog bezig was om de uitstalling op te bouwen. Toen de handhaver na een uur terugkeerde stond de uitstalling echter nog precies hetzelfde. Dit, in combinatie met het feit dat de groenteman de regels in het verleden al vaker had overtreden en daarvoor was gewaarschuwd, rechtvaardigt volgens de ombudsman de beslissing om de winkeluitstalling op te meten. Of de wijze van opmeten juist is geweest, kan de ombudsman niet beoordelen. Wel is hij van mening dat de handhaver na constatering van de (vermoedelijke) overtreding redelijkerwijs kon overgaan tot strafrechtelijk optreden. De beoordeling van dit strafrechtelijk optreden van de handhaver is een taak van de Toezichthouder BOA.

2 Pagina : 2/8 Oordeel De onderzochte gedragingen zijn niet in strijd met het vereiste van evenredigheid, maar wel met het vereiste van fair play. Amsterdam, 26 april 2012 Ulco van de Pol Gemeentelijke Ombudsman

3 Pagina : 3/8 Verzoek Het verzoek tot onderzoek is op 25 september 2011 op het spreekuur ingediend en betreft de gemeente Amsterdam, Stadsdeel West. Bevindingen aanleiding Op 15 september 2010 omstreeks uur is verzoeker bezig met het uitstallen van zijn groentewinkel aan de Jan Pieter Heijestraat in stadsdeel West. Verzoeker zet tevens zijn kartonnen afval aan de kant van de weg. Terwijl hij het karton neerzet, wordt hij daarop aangesproken door een handhaver Openbare Ruimte van het stadsdeel vanuit diens auto. Verzoeker deelt de handhaver mee dat het vandaag (woensdag) ophaaldag is voor dit afval. De handhaver vraagt dit na bij het stadsdeel. Het blijkt te kloppen. Daarna parkeert de handhaver zijn auto en spreekt verzoeker aan op zijn winkeluitstalling, die staat volgens de handhaver te ver de stoep op. De handhaver meet vervolgens, in het bijzijn van verzoeker, de uitstalling vanaf de ruit van de winkel en komt tot de conclusie dat deze te breed is. Verzoeker attendeert de handhaver erop dat hij verkeerd meet; hij hoort te meten vanaf de voorgevel. Verzoeker geeft aan dat hij een vergunning heeft voor de uitstalling van 75 cm vanaf de voorgevel. De twee kistjes die los op het trottoir staan en die de handhaver meeneemt in zijn meting, maken bovendien geen onderdeel uit van zijn uitstalling. Verzoeker is immers nog bezig met het opbouwen van zijn uitstalling en is niet van plan die twee kistjes daar te laten staan. Foto: situatie winkeluitstalling 15 september 2010 om uur

4 Pagina : 4/8 De handhaver vraagt verzoeker zich te legitimeren, omdat hij een aankondiging strafbeschikking op gaat leggen voor de te brede winkeluitstalling. Verzoeker deelt de handhaver mee dat hij zijn legitimatie niet op zak heeft, maar dat deze wel achterin zijn winkel in zijn portemonnee zit. Verder vraagt hij de handhaver waar deze mee bezig is: eerst gaat het over het plaatsen van het kartonnen afval, dan wordt zijn uitstalling (verkeerd) gemeten en nu krijgt verzoeker een aankondiging strafbeschikking vanwege de twee kistjes. Steeds meer omstanders mengen zich in het gesprek en de sfeer op straat wordt steeds grimmiger. Omdat verzoeker nog steeds niet zijn identiteitsbewijs heeft overlegd aan de handhaver, schakelt deze de politie in. Verzoeker wordt uiteindelijk door de politie meegenomen naar het politiebureau, omdat zij begrepen had dat er sprake was van een aangifte door de handhaver wegens bedreiging. Na verhoor op het bureau wordt de opdracht gegeven verzoeker te laten gaan. De politie laat verzoeker nadien schriftelijk weten dat na het horen van beide partijen: Door de hulpofficier van justitie werd ( ) vastgesteld dat er onvoldoende rechtsgronden aanwezig waren om de beschuldiging dat u zich gewelddadig zou hebben gedragen gestand te doen. De aanhouding werd in die zin als negatief beschouwd. De opsporingsambtenaren gaven daarop aan u wel een bekeuring te willen geven voor het niet voldoen aan de identificatieplicht. Door de hulpofficier van justitie werd besloten dat uw oponthoud zo veel mogelijk beperkt moest worden en u zo spoedig mogelijk heengezonden moest worden. Verzoeker gaat op 7 oktober 2010 naar het spreekuur van de stadsdeelvoorzitter voor een persoonlijk gesprek over de gehele gang van zaken. De manager Openbare Ruimte en Veiligheid is daarbij aanwezig. Afgesproken wordt dat het incident als klacht behandeld zal worden. klachtbehandeling door het stadsdeel Op 14 november 2010 stuurt verzoeker een naar het stadsdeel omdat hij na het gesprek niets meer heeft vernomen. Er blijkt sprake te zijn van een misverstand. De manager Openbare Ruimte en Veiligheid was in de veronderstelling dat verzoeker een klachtbrief zou sturen, daarom heeft hij nog niets ondernomen. Hij vraagt verzoeker dit alsnog te doen. Verzoeker doet dat op 22 november Verzoeker klaagt enerzijds over de bejegening door de handhaver en anderzijds over het opleggen van twee aankondigingen strafbeschikking; een voor de te brede winkeluitstalling en een voor het niet voldoen aan de identificatieplicht. Het stadsdeel stuurt hem op 6 december 2010 een uitnodiging voor een gesprek in het kader van de klachtbehandeling op 14 december Het stadsdeel ontvangt geen reactie op deze brief en stuurt verzoeker op 22 december 2010 een nieuwe brief waarin gevraagd wordt om in contact te treden voor het maken van een nieuwe afspraak. Ook geeft het stadsdeel aan dat, nu er nog geen afspraak heeft kunnen plaatsvinden, de afhandeling van de klacht met vier weken wordt verlengd. De klacht moet dan zijn behandeld op 31 januari Op 11 januari 2011 vindt vervolgens het hoorgesprek plaats met de manager Openbare Ruimte en Veiligheid en de klachtencoördinator. Er is gesproken over het eventueel seponeren van de twee aankondigingen strafbeschikking als uitkomst van de klachtbehandeling. Op 4 februari 2011 laat het stadsdeel verzoeker echter weten dat is gebleken dat het stadsdeel daar niet bevoegd toe is. De bevoegdheid om daarover te oordelen ligt bij de Toezichthouder Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA), die onder de verantwoordelijkheid van de politie werkzaam is. Het stadsdeel heeft daarom de Toezichthouder BOA verzocht dit gedeelte van de klacht te beoordelen en zo nodig over te gaan tot seponeren. De bejegening van de handhaver is wel een klacht waarover het stadsdeel bevoegd is te oordelen, maar het stadsdeel wil hiermee wachten totdat het oordeel van de Toezichthouder over de rechtmatigheid van het uitschrijven van de aankondigingen strafbeschikking is ontvangen.

5 Pagina : 5/8 Omdat verzoeker lange tijd niets meer verneemt van het stadsdeel, wendt hij zich op 25 september 2011 tot de ombudsman. reactie stadsdeel Het stadsdeel laat desgevraagd weten dat de klachtbehandeling is vertraagd door een aantal oorzaken. Omdat de klacht van verzoeker ging over het handelen van een BOA, is de klacht voor toetsing over het rechtmatig handelen aan de Toezichthouder BOA van de politie voorgelegd. Zodra een BOA een aankondiging strafbeschikking uitschrijft is er namelijk sprake van een strafrechtelijke vervolging. Het stadsdeel is niet de bevoegde instantie om dit te beoordelen. De conclusie van de Toezichthouder luidt dat het opleggen van de twee aankondigingen strafbeschikking correct is geweest. Nu het stadsdeel deze conclusie ontvangen heeft, zal de bejegeningklacht door het stadsdeel afgedaan worden. Daarnaast was de afdeling in de veronderstelling dat verzoeker de zaak wilde laten voorkomen voor de rechtbank. De afdeling dacht dat hiermee de klachtbehandeling was opgeschort en dat verzoeker hierover was geïnformeerd. Op 7 oktober 2011 stuurt het stadsdeel verzoeker een brief ter afhandeling van zijn klachten. Het stadsdeel biedt allereerst excuses aan voor de late beantwoording. Het stadsdeel herhaalt vervolgens dat de klacht over het opleggen van de aankondiging ter beoordeling is van de Toezichthouder BOA. Verder deelt het stadsdeel mee begrepen te hebben dat verzoeker naar de rechter wil gaan. Dit is volgens het stadsdeel een goede manier om het strafrechtelijk deel van de klacht te laten toetsen. Over de bejegeningklacht stelt het stadsdeel dat de klacht uitvoerig met de betreffende handhaver besproken is: De handhaver geeft aan dat tijdens het voorval op 15 september 2010 extra druk was ontstaan door negatieve reacties van omstanders en een familielid van verzoeker. De handhaver is zich ook bewust van zijn taken en verantwoordelijkheden en de impact van gevolgen van zijn handelen en houding. De bejegening door de handhaver is wat betreft het stadsdeel echter geen aanleiding geweest voor het ontstaan van de situatie. Het stadsdeel is van mening dat de handhaver in de gegeven omstandigheden niet anders had kunnen en dienen te handelen dan hij heeft gedaan. klachtomschrijving Het onderzoek van de ombudsman richt zich op: het toezicht door een medewerker Handhaving; de behandeling van een bejegeningklacht over een BOA. hoorzitting Het voorgaande was voor de ombudsman aanleiding een hoorzitting te organiseren met verzoeker, de manager Openbare Ruimte en Veiligheid, de klachtencoördinator en de betrokken handhaver van het stadsdeel. Voor zover relevant is hetgeen daar aan de orde gekomen is hieronder opgenomen. De opmerkingen van verzoeker zijn verwerkt onder het kopje aanleiding. verklaring handhaver De handhaver geeft aan dat hij op de ochtend van 15 september 2010 omstreeks 9.00 uur langs de winkel van verzoeker rijdt. Hij merkt op dat de uitstalling van de winkel niet volgens de geldende voorschriften is opgesteld. De handhaver rijdt door, omdat hij verzoeker bezig ziet met de uitstalling. Een uur later rijdt de handhaver op zijn terugweg wederom langs de winkel van verzoeker. De uitstalling is onveranderd. Dit gaf de handhaver aanleiding om verzoeker daarop aan te spreken en de uitstalling te gaan meten. De handhaver heeft 150 cm gemeten vanaf de deur

6 Pagina : 6/8 van de winkel. Zonder de twee kratten die op de grond voor de uitstalling staan geplaatst komt de meting uit op 110 cm. Aangezien dat een flinke overschrijding is van de vergunning, heeft de handhaver verzoeker om zijn legitimatie gevraagd voor het uitschrijven van een aankondiging strafbeschikking. Verzoeker weigerde bij herhaling zijn legitimatie af te geven. Toen verzoeker bleef weigeren heeft de handhaver hem gewaarschuwd dat hij in dat geval de politie in zou moeten schakelen. Hetgeen dus gebeurd is. Verder geeft de handhaver duidelijk te kennen dat hij nooit een melding van bedreiging heeft gedaan. klachtbehandeling Het stadsdeel geeft aan dat na het gesprek van 7 oktober 2010 gecommuniceerd had moeten worden met verzoeker over de voortgang van de klachtafhandeling. Dat is niet gebeurd. Na het hoorgesprek van 11 januari 2011 heeft de Manager Openbare Ruimte de klacht over de rechtsgeldigheid van het opleggen van de aankondigingen strafbeschikking en de aanhouding door de BOA wegens het weigeren van de identificatieplicht, uitgezet bij de Toezichthouder BOA. De manager heeft de Toezichthouder BOA toen telefonisch gesproken over de kwestie en de Toezichthouder heeft hem medegedeeld dat de BOA binnen zijn bevoegdheden gehandeld heeft. Het stadsdeel weet niet hoe het misverstand over de reden van de aanhouding, bedreiging versus weigeren identificatieplicht, is ontstaan. Het stadsdeel ziet in dat de klachtafhandeling te lang heeft geduurd. Bovendien had het stadsdeel verzoeker moeten wijzen op de (juridische) mogelijkheden die nog voor hem open stonden. nadere ontwikkelingen Na afloop van de hoorzitting meet verzoeker zijn kratten op en stuurt daar foto s van naar de ombudsman. Verzoeker wil hiermee aantonen dat zijn winkeluitstalling niet te breed was. Verzoeker deelt tot slot mee dat hij de twee strafbeschikkingen inmiddels heeft ontvangen. Het stadsdeel overlegt de ombudsman bewijsmateriaal van vijf eerdere overtredingen van verzoeker, vanaf Verder laat het stadsdeel nog weten dat op 22 december 2011 wederom een overtreding is geconstateerd met betrekking tot de uitstalling van verzoeker. reacties op bevindingen Het resultaat van het onderzoek is als verslag van bevindingen naar verzoeker en naar het stadsdeel gestuurd om na te gaan of de feiten juist zijn weergegeven. Zowel verzoeker, als het stadsdeel hebben gereageerd. De reactie van verzoeker heeft geleid tot een aantal feitelijke aanpassingen van de bevindingen. De reactie van het stadsdeel is, voor zover relevant, hieronder opgenomen. Het stadsdeel is van mening dat het niet aannemelijk is dat verzoeker een uur nodig heeft om een simpele opbouw van een groente uitstalling voor een winkelraam op te bouwen. Verder laat het stadsdeel weten dat de bevoegdheid tot het seponeren, in tegenstelling tot wat het stadsdeel eerder stelde, niet ligt bij de Toezichthouder BOA, maar bij de Officier van Justitie. De Toezichthouder BOA is dan ook nooit gevraagd om de strafbeschikkingen te seponeren.

7 Pagina : 7/8 Beoordeling De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid behoorlijk heeft gedragen 1. Behoorlijkheidsvereisten Indien naar het oordeel van de ombudsman de gedraging niet behoorlijk is, vermeldt hij in het rapport welk vereiste van behoorlijkheid is geschonden 2. In dit onderzoek toetst hij de gedragingen aan het vereiste van evenredigheid en het vereiste van fair play. Overwegingen het toezicht door de medewerker Handhaving Het vereiste van evenredigheid houdt in dat de overheid om haar doel te bereiken een middel kiest dat niet onnodig ingrijpt in het leven van de burger en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel. De overheid maakt daarbij steeds een afweging of een minder zwaar middel voor het doel dat zij wil bereiken kan worden ingezet. De overheid moet voorkomen dat bepaalde burgers onevenredig nadeel hebben van de maatregelen die de overheid neemt. De ombudsman beoordeelt het toezichthoudend handelen van de medewerker Handhaving door te onderzoeken of: a) Er voldoende aanleiding was om de winkeluitstalling te gaan meten; b) De winkeluitstalling juist is gemeten; c) Er voldoende aanleiding was om vervolgens over te gaan tot strafrechtelijk optreden. a) Vast staat dat de medewerker Handhaving al eerder die ochtend constateerde dat verzoeker zijn winkel verkeerd had uitgestald. Toen hij een uur later terugkeerde, stond de uitstalling nog precies hetzelfde. Dit feit in combinatie met het feit dat verzoeker in het verleden al meerdere malen is gewaarschuwd en in overtreding van de regels is geweest, tevens ten tijde van dit onderzoek, maakt in de ogen van de ombudsman dat de medewerker Handhaving niet ongepast heeft gehandeld door te besluiten de winkeluitstalling te gaan opmeten. b) De ombudsman stelt op basis van het bewijsmateriaal dat verzoeker en het stadsdeel hebben overlegd, vast dat de kratten 60 cm lang en 24 cm diep zijn. De breedte van de uitstalling komt daarmee in ieder geval op 84 cm. Uit correspondentie van het stadsdeel heeft de ombudsman geconstateerd dat gemeten moet worden vanaf de gevel en dat de uitstalling vanaf de gevel 75 cm breed mag zijn. Niet is vast komen te staan vanaf welk punt de handhaver die ochtend gemeten heeft; de ruit of de gevel. Bovendien is het nog de vraag of de twee losse kratten en dozen die vóór de winkeluitstalling staan, behoorden tot de winkeluitstalling en aldus mee genomen moesten worden in de meting. Of er juist gemeten is, is dan ook een vraag die de ombudsman niet kan beantwoorden. Het uiteindelijk oordeel over de rechtmatigheid van de uitstalling is aan de rechter. c) Gelet op het voorgaande kan de medewerker Handhaving na constatering van de (vermoedelijke) overtreding overgaan tot strafrechtelijk optreden. Het optreden in dit kader valt 1 artikel 9:27 lid 1 Algemene wet bestuursrecht 2 artikel 9:36 lid 2 Algemene wet bestuursrecht

8 Pagina : 8/8 onder de verantwoordelijkheid van de Toezichthouder BOA, dan wel voor de oplegging van de strafbeschikkingen, onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. de behandeling van een klacht Het vereiste van fair play houdt in dat de overheid de burger de mogelijkheid geeft om zijn procedurele kansen te benutten en daarbij zorgt voor een eerlijke gang van zaken. Vast staat dat de klachtbehandeling op een aantal punten tekort is geschoten. Ten eerste deelde het stadsdeel verzoeker mee dat een mogelijke uitkomst van de klachtbehandeling kon zijn dat de aankondigingen strafbeschikking geseponeerd werden. Door de bevoegdheid hiertoe pas nadien te onderzoeken, zijn bij verzoeker verkeerde verwachtingen gewekt. Vervolgens heeft het stadsdeel gewacht op het oordeel van de Toezichthouder BOA, alvorens de bejegeningklacht af te doen. Hoewel deze afweging begrijpelijk is, is de termijn van klachtbehandeling door het stadsdeel hierdoor flink overschreden. Het had het stadsdeel dan ook gepast om zich actiever op te stellen door tussentijds af te stemmen met de Toezichthouder BOA over de voortgang van de behandeling en verzoeker daarover te informeren. Door dit na te laten is verzoeker in het ongewisse gelaten. Verder heeft het stadsdeel niets vermeld over het oordeel van de Toezichthouder BOA in de klachtafhandelingbrief naar verzoeker. In de brief wordt niet duidelijk gemaakt of er al een oordeel van de Toezichthouder BOA bekend was of niet, laat staan wat daarvan de inhoud is. Tot slot merkt de ombudsman op dat er in de klachtafhandelingbrief niets vermeldt staat over de mogelijkheden van verzoeker indien hij zich niet kan vinden in het oordeel van de Toezichthouder BOA, dan wel in de klachtafhandeling door het stadsdeel. Al met al, heeft verzoeker een jaar moeten wachten op een gebrekkige klachtafhandelingbrief, die hem niet in staat stelt zijn procedurele kansen te benutten. Oordeel De onderzochte gedragingen zijn niet in strijd met het vereiste van evenredigheid, maar wel met het vereiste van fair play.

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West

Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanhoudende geluidsoverlast Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West 20 maart 2013 RA130475 Samenvatting Een gezin ervaart al jaren geluids- en trillingsoverlast van, naar

Nadere informatie

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West

Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen handhaving bij te hoge schutting Stadsdeel West 25 juli 2012 RA121290 Samenvatting Het uitzicht van een vrouw op het groen in de binnentuin wordt belemmerd door de

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere 1 oktober 2010 RA0945998 Samenvatting De gemeente ontvangt een anonieme tip dat een uitkeringsgerechtigde zou samenwonen

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Datum: 16 augustus 2010 RA1054326 Samenvatting Een oud-raadslid stuurt in december 2008 een

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020)

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Samenvatting 3 maart 2014 RA140356 Een man bezoekt

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 14 december 2012 RA122195 Samenvatting Een man woont dichtbij de Zeilbrug

Nadere informatie

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken 12 maart 2008 RA0823143 Samenvatting Naar aanleiding van een melding van een lekkage bij de onderburen

Nadere informatie

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dossier inzien of toezenden? Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 20 november 2012 RA122094 Samenvatting Een advocaat

Nadere informatie

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ieder zijn eigen rioolaansluiting Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 28 juni 2011 RA110822 Samenvatting Een man woont in een grachtenpand in Amsterdam. Van oudsher is

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord

Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Frustrerende verhuizing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Noord 6 maart 2012 RA111172 Samenvatting Een vrouw beschikt over een individuele

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. namens de heer A. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition 21 september 2011 RA111266 Samenvatting Een man krijgt door Cition een naheffingsaanslag opgelegd.

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Halfslachtige handhaving Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 15 juni 2011 RA110740 Samenvatting Een stel woont in de Pijp en heeft last van een nabijgelegen reclamebureau.

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak Rapport Gemeentelijke Ombudsman Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak 6 februari 2013 RA121464 Samenvatting Een vrouw lijdt aan een ziekte van het

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel 23 augustus 2011 RA111128 Samenvatting Tot 1 november 2009 was een man halbeheerder

Nadere informatie

Hulp in de huishouding driemaal ten onrechte geweigerd Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid

Hulp in de huishouding driemaal ten onrechte geweigerd Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hulp in de huishouding driemaal ten onrechte geweigerd Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid 29 augustus 2012 RA121549 Samenvatting Nadat een vrouw een

Nadere informatie

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Concurrentie van een bloemenstal bij het winkelcentrum Muziekwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 7 augustus 2009 RA0941078 Samenvatting Een eigenaar van een bloemenzaak

Nadere informatie

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West

Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog een frustrerende verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Stadsdeel Nieuw-West 22 mei 2012 RA120794 Samenvatting In de zomer van 2011

Nadere informatie

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slordige en trage behandeling bijzondere bijstand Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Werkplein Zuid/West Geneeskundige en Gezondheidsdienst Samenvatting 20 december

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Bijzondere bijstand: het bed was te groot Gemeente Almere Publiekszaken

Bijzondere bijstand: het bed was te groot Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bijzondere bijstand: het bed was te groot Gemeente Almere Publiekszaken 24 november 2009 RA0944922 Samenvatting Verzoekster ontvangt in 2008 bijzondere bijstand voor woninginrichting

Nadere informatie

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition 28 september 2011 RA111313 Samenvatting Een vrouw heeft een bewonersparkeervergunning

Nadere informatie

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 26 juli 2012 RA121296 Samenvatting Een man en een vrouw hebben een nieuwe WOZ-waardebeschikking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368

Rapport. Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 Rapport Datum: 16 november 2006 Rapportnummer: 2006/368 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop een ambtenaar van het regionale politiekorps Gelderland-Zuid hem na zijn aanhouding op 20 mei 2005

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Geen nieuwe baan, geen bezwaar en geen ombudsman Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht

Geen nieuwe baan, geen bezwaar en geen ombudsman Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen nieuwe baan, geen bezwaar en geen ombudsman Gemeente Amsterdam Dienst Stadstoezicht 27 december 2012 RA122267 Samenvatting Een man werkt 15 jaar bij de Dienst Stadstoezicht

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker erover dat deze politieambtenaren hem ongepaste vragen hebben gesteld.

Voorts klaagt verzoeker erover dat deze politieambtenaren hem ongepaste vragen hebben gesteld. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat hij zonder gegronde reden in de nacht van 1 op 2 april 2009 is staande gehouden door ambtenaren van het regionale politiekorps Kennemerland. Voorts klaagt

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/245

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/245 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/245 2 Klacht Verzoeker, die op 22 september 2004 te Leeuwarden werd bekeurd wegens een verkeersovertreding, klaagt over de wijze waarop een ambtenaar van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Samenvatting 18 juli 2013 RA131246 Een vrouw maakt gebruik

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 15 oktober 2014. Rapportnummer: 2014 /139. 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6

Rapport. Publicatiedatum: 15 oktober 2014. Rapportnummer: 2014 /139. 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Rapport Publicatiedatum: 15 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /139 20 14/139 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Rapport Een onderzoek naar de titel op grond waarvan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/279 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de beheerder van het regionale politiekorps Drenthe verzoekers brieven van 6 december 2006, 29 december 2006

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2007 Rapportnummer: 2007/321

Rapport. Datum: 21 december 2007 Rapportnummer: 2007/321 Rapport Datum: 21 december 2007 Rapportnummer: 2007/321 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Haaglanden: hem op 30 maart 2004 foutief heeft geïnformeerd, namelijk dat het niet

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit Rijswijk Datum: 27 december 2011 Rapportnummer: 2011/365 2 Klacht Verzoekster

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 1 augustus 2012 RA121351 Samenvatting WZS heeft een vordering op een man omdat hij een

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met:

Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in strijd met: - de met hem gemaakte afspraken en zonder zijn medeweten en toestemming hem heeft aangemeld

Nadere informatie

Verhuur aan toeristen niet te stoppen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Verhuur aan toeristen niet te stoppen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verhuur aan toeristen niet te stoppen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 19 december 2011 RA111677 Samenvatting Bewoners van een appartementencomplex met koopwoningen

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Boete op grond van anti-speculatiebeding onredelijk Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Boete op grond van anti-speculatiebeding onredelijk Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boete op grond van anti-speculatiebeding onredelijk Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 8 juli 2010 RA1053269 Samenvatting Een echtpaar koopt een huis in de gemeente

Nadere informatie

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) uit Rotterdam. Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/078 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124 Rapport Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /124 20 14/124 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Klacht T evens klaagt hij erover dat

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gedoe rond luchtafvoerpijp restaurant Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Samenvatting 16 mei 2013 RA130139 Een vrouw woont in het centrum van Amsterdam boven een restaurant.

Nadere informatie

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De papieren waarheid Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 12 juni 2008 RA0825326 Samenvatting Een man ontvangt begin 2007 - anders dan in voorgaande jaren - geen aanslag

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 12 mei 2011. Rapportnummer: 2011/143

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 12 mei 2011. Rapportnummer: 2011/143 Rapport Rapport betreffende een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 12 mei 2011 Rapportnummer: 2011/143 2 Klacht Op 10 juli 2010 hebben politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster had een aanvraag ingediend om een WVG-voorziening, die de gemeente Wageningen had afgewezen, en het bezwaar dat verzoekster hiertegen had ingesteld, had de gemeente ongegrond

Nadere informatie

Kort parkeren touringcar Dienst Stadstoezicht

Kort parkeren touringcar Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kort parkeren touringcar Dienst Stadstoezicht 20 april 2006 RA0611559 Samenvatting Op 3 mei 2005 staat de touringcar van een chauffeur op de Rozengracht in Amsterdam terwijl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Onoverbrugbaar hoogteverschil vloerpeilen Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid

Onoverbrugbaar hoogteverschil vloerpeilen Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onoverbrugbaar hoogteverschil vloerpeilen Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Samenvatting 10 mei 2012 RA120747 Een echtpaar bezit een vrijstaande woning

Nadere informatie

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld.

Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV. (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Rapport Deskundigenoordeel Een onderzoek naar de manier waarop het UWV (de klacht over) een deskundigenoordeel heeft afgehandeld. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht

Nadere informatie

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 29 januari 2009 RA0933870 Samenvatting Bewoners willen hun woning in de Filmwijk uitbreiden.

Nadere informatie

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 23 april 2013 RA130694 Samenvatting Twee Amsterdamse burgers

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M..

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Dossiernummer 2014 054 Rapport Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Datum verzoekschrift Op 28 juli 2014 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033 Rapport Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013 Rapportnummer: 2013/033 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat VGZ zorgkantoor niet bevredigend reageerde op haar

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011. Rapportnummer: 2011/090

Rapport. Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011. Rapportnummer: 2011/090 Rapport Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011 Rapportnummer: 2011/090 2 Klacht Verzoeker, afkomstig uit Marokko, klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Nadere informatie

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek 23 augustus 2011 RA111137 Samenvatting Een man en een vrouw hebben

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet 28 juli 2010 RA1054092 Samenvatting Nadat in de woning van een vrouw een watermeter geplaatst is, verandert

Nadere informatie

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 10 december 2010 RA1059723 Samenvatting Na een klacht over stankoverlast legt de inspecteur

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag Datum: 9 mei 2012 Rapportnummer: 2012/077 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Huurcommissie: niet de juiste

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/233 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/233 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes)

Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Welstand gaat voor Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (voorheen De Baarsjes) Datum 5 augustus 2010 RA1054278 Samenvatting Twee eigenaars van een etage in de Baarsjes vernemen

Nadere informatie