Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie) voor het jaar 1992 Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14oktober 1991 De Vaste Commissie voor justitie 1 heeft ter voorbereiding van de openbare beraadslagingen over dit voorstel van wet schriftelijk overleg gevoerd met de regerïng inzake de onderdelen Herziening rechterlijke organisatie en beoten en transacties. Zij heeft de eer van dit overleg als volgt verslag uit te brengen. 1 Kan de minister informatie verstrekken over de wijze waarop de, in de nota Recht in beweging genoemde, frictiekosten ad f 10 miljoen perjaar zullen worden opgevangen? 1 Samenstelling: Leden: Stoffelen (PvdA), Gualthérie van Weezel (CDA), V.A.M. van der Burg (CDA), Lauxtermann (VVD), Schutte (GPV), Krajen brink (CDA), Korthals (VVD), Wiebenga (VVD), Laning-Boersema (CDA), Vermeend (PvdA), Brouwer (Groen Links), Kohnstamm (D66), Wolffensperger (D66), ondervoor zitter, Swildens-Rozendaal (PvdA), voorzitter, Van Traa (PvdA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Van de Camp (CDA), Biesheuvel (CDA), Jurgens (PvdA), Koffeman (CDA), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Zijlstra (PvdA), M.M. van der Burg (PvdA). Plv. leden: Apostolou (PvdA), Tegelaar-Boonacker (CDA), De Hoop Scheffer (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), J.T van den Berg (SGP), Koetje (CDA), Dijkstal (VVD), Koning (VVD), Van der Heijden (CDA), Schoots (PvdA), Sipkes (Groen Links), Scheltema-de Nie (D66), Groenman (D66), Van der Vaart (PvdA), Middel (PvdA), Bijleveld-Schouten (CDA), Doelman-Pel (CDA), Hillen (CDA), Stemerdink (PvdA), Vreugdenhil (CDA), Leerling (RPF), Van Nieuwenhoven (PvdA), Van Heemst (PvdA). Bedoelde frictiekosten (f 10 mln.) houden verband met de invoering van de eerste twee fases van de herziening van de rechterlijke organi satie. Deze kosten zijn bij de opstelling van de Rijksbegroting 1990 gedekt uit de destijds verwachte extra ontvangsten uit boeten en trans acties op grond van het actualiseren van de raming van de autonome ontwikkelingen. Kan de Minister een overzicht geven van de budgettaire verwerking van de overheveling van financiële middelen van de Raad van State naar Justitie? Zijn deze middelen toereikend voor de bekostiging van de rechterlijke functies die daarmee worden overgeheveld? Op welke wijze worden de middelen, beschikbaar uit de grote efficiency-operatie en de extra inkomsten uit griffierechten, aangewend? In de financierïng van de kosten van de 1ste fase van de Herziening van de rechterlijke organisatie (personele kosten, materiële kosten en kosten van de van overheidswege gefinancierde rechtshulp) wordt voorzien door opbrengsten van de grote efficiency-operatie en extra inkomsten uit griffierechten. Daarnaast zullen in verband met de invoering van de AROB-rechtspraak in twee instanties vanaf 1994 finan ciële middelen en formatieplaatsen worden overgeheveld van de Raad van State naar de Justitiebegroting. Zoals uit onderstaand schema blijkt F ISSN Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-gravenhage 1991

2 gaat het daarbij om f 7,9 mln. in 1994 oplopend tot f 16,5 mln. in De budgettaire en formatieve consequenties van de 1ste fase van de herziening zijn in de Justitiebegroting verwerkt (beleidsterrein 06 Recht spraak en Rechtshulp) met dien verstande dat de budgettaire effecten van de overheveling van de Raad van State welke overheveling nog moet plaatsvinden, voorshands in mindering zijn gebracht op artikel Kosten herziening rechterlijke organisatie 1ste fase inclusief de functiewaardering A. Kosten herziening RO 1ste fase 1. Hoofdstuk II 2. HoofdstukVI - artikel artikel artikel Totaal B. Kosten functiewaardering Totale kosten A + B (1) Financiering - naar Hoofdstuk II - van Hoofdstuk II - Extra griffierechten - Grote efficiency - Kasverschuiving Totaal (2) Saldo(2)-(1) 3,1 7,3 4,3, 11,6 10,3 21,9-3,1 27,5-2,5 21,9 0,0 3,2 16,3 5,5 0,7 22,5 9,8 32,3-3,2 1,7 35,0 1,0 34,5 2,2 3,2 20,9 5, ,1 9,8 36,9-3,2 7,9 1,7 35,0-2, ,0 3,2 27,6 5,7 0,7 34,0 9,8 43,8-3,2 16,0 1,7 38,0 4,5 57,0 13,2 3,2 27,6 5,7 0,7 34,0 9,8 43,8-3,2 16,5 1,7 38,0 4,5 57,5 13,7 Bovenstaande begrotingsmiddelen zijn toereikend om de extra werklasten verbonden aan de 1ste fase van de herziening van de rechter lijke organisatie op te vangen. Het saldo tussen de totale kosten van de 1ste fase herziening R.O./functiewaardering en de financieringsmiddelen (f2,2 mln. in 1993 oplopend tot f 13,7 mln. in 1996; zie schema) is benodigd voor de finan ciering van de 2de fase van de herziening van de rechterlijke organisatie. Deze middelen zijn - in afwachting van een nadere verdeling - voorlopig onder artikel gereserveerd. 3 In hoeverre is de raming van de opbrengsten uit boeten en transacties gebaseerd op de aanbevelingen en conclusies van de interdeparte mentale werkgroep die werd belast met een onderzoek naar de mogelijk heden voor een betere onderbouwing van deze ramingen? De raming van de ontvangsten uit boeten en transacties is gebaseerd op historische ontwikkelingen en een inschatting van de effecten van voorgenomen beleid. De conclusies van de interdepartementale werkgroep met betrekking tot de mogelijkheden van een betere onderbouwing van de raming waren tweedelig: - met de invoering van de planning en control-systematiek voor de rechterlijke organisatie kan de afstemming van de verwerkingscapaciteit

3 van de schakels van de justitiële keten worden verbeterd, en - met de verbeterde beleidsinformatie als gevolg van de invoering van het COMPAS-systeem bij de parketten en de oprichting van het Centraal Justitieel Incasso Bureau in het kader van de Wet Mulder, kan een beter inzicht worden verkregen in de voor de ontvangsten uit boeten en trans acties bepalende factoren. Aangezien zowel Compas als het CJIB gezien de fasegewijze invoering naar verwachting eerst in 1993 betrouwbare beleidsinformatie zullen opleveren, moet vooralsnog met de huidige wijze van ramen worden volstaan. Inmiddels wordt gewerkt aan het opzetten van een ramingsmodel dat de resultaten van beide ontwikkelingen op een systematische wijze kan verwerken. 4 In hoeverre is er rekening gehouden met de conclusies van deze werkgroep dat er aanzienlijke risico's verbonden zijn aan het aanwenden van ontvangsten voor structurele uitgavenverhogingen? Op blz. 119 van de artikelsgewijze toelichting is de opbouw van de ontvangsten boeten en transacties weergegeven vanaf de ontwerp begroting In de regel «stand ontwerp-begroting 1991» zijn extra opbrengsten verwerkt die samenhangen met een aantal beleidsintensive ringen. Genoemd kunnen worden de intensivering van de controle op de maximumsnelheden en de verruiming van de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijke verkregen voordeel. Deze extra opbrengsten zijn structureel. Mede naar aanleiding van de conclusie van de interdepartementale werkgroep dat er aanzienlijke risico's zijn verbonden aan het aanwenden van ontvangsten voor structurele uitga venverhogingen, zijn, behoudens de kosten van de incasso van de extra opbrengsten, in de huidige ramingen géén extra ontvangsten ingeboekt ter financiering van structurele uitgavenverhogingen op de Justitiebe groting. 5 Kan de minister de aansluiting aangeven tussen tabel van de Miljoenennota en de in de Justitiebegroting dienaangaande verstrekte cijfermatige gegevens? In tabel zijn twee cijferreeksen opgenomen die betrekking hebben op de Justitiebegroting: a. Justitie b. Boeten en transacties c.a ad. a Justitie In tabel is niet de totale taakstelling voor Justitie weergegeven. Zo is in tabel van de Miljoenennota (blz. 41) de subsidietaak stelling uit de Tussenbalans vermeld ad f 20 mln. voor Daarnaast zijn op de Justitiebegroting verlagingen aangebracht als gevolg van het doortrekken van de taakstelling Tussenbalans van het jaar 1991 (voor 1992 f29,7 mln.). Op basis van bovenstaande cijfers - en incl. een gering afrondingsver schil - komt de totale ombuigingstaakstelling voor 1992 op een bedrag van f 82,8 mln. zoals is vermeld in de artikelsgewijze toelichting van de Justitiebegroting (blz. 64 van de Memorie van Toelichting).

4 Volledigheidshalve is in onderstaand overzicht deze aansluiting cijfer matig weergegeven, waarbij ook de meerjarige doorwerking is betrokken. Aansluitingstabel ombuigingen Justitie (x f 1 mln.) Omschrijving Tabel 338 Miljoenennota 1992 Verwerkt in Justitie-begroting 1992 Verschil Verklaring verschil: Subsidie-taakstelling (tabel 3.3.4) Verlengen taakstelling 1991 Afrondingsverschil Totaal 33 82,8 49, ,7 0,1 49, ,3 37,3 30 7,4-0,1 37, ,9 39,9 40-0,1 39,9 ad. b Boeten en transacties c.a. In de reeks zoals die is opgenomen in tabel zijn tevens begrepen de fiscale opbrengsten, die voortvloeien uit het wetsvoorstel «ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel». Daarentegen is het incasso-deel van de opbrengsten die zijn aangewend in het kader van de Grote Efficiency-operatie niet in deze cijfers opgenomen. Deze zijn verwerkt in tabel van de Miljoenennota. De aansluiting met de cijfers opgenomen in de Justitiebegroting is als volgt: (xf 1 mln.) Omschrijving Tabel Miljoenennota 1992 Bij: incasso deel Grote Efficiency Totaal Verwerkt in Justitiebegroting (zie blz 135 MvT) Verschil Verklaring: Fiscale opbrengsten Dekking van de uitvoeringskosten - van Justitie - van Financiën en BiZa Totaal Hoe is de kostenraming opgebouwd in de artikelen 01.09, en 06.01, en hoe is de verdeling over de artikelen tot stand gekomen? Hoe wordt het ter beschikking te stellen bedrag aangewend, en op grond van welke argumenten en prioriteitenstelling? Hoe worden de extra kosten gedekt? In onderstaand overzicht is weergegeven welke prioriteitsstelling is gevolgd en welke geraamde kosten daaraan verbonden zijn om te komen tot realisatie van de taakstelling tot verhoging van ontvangsten uit boeten en transacties.

5 Structurele kosten Kosten art Personeel: fte's Gericht op: versterking strafunits versterking management unit-coord. versterking beheer Compas versterking CJIB f 10,0 mln art Exploitatie regulier: - Personeelsgebonden exploitatiekosten f 2,0 mln - aanschaffingen f 3,0 mln art Grote automatisering Uitbreiding gebruik Compas Uitbreiding CJIB-systeem Totaal structureel f 10,0 mln f 25,0 mln. De dekking zal worden gevonden binnen de extra ontvangsten uit boeten en transacties als gevolg van de intensivering van de executie-inspanning. 7 Wanneer zal het Bekeuringsafhandelingssysteem bij alle politiekorpsen operationeel zijn? Welke oorzaken zijn aan te wijzen voor het nog niet volledig operationeel zijn van het systeem? Wanneer zal BAS zijn aangepast aan de politie-afdoening van eenvoudige misdrijven en aan het nieuwe reglement verkeerstekens en verkeersregels? Heeft de invoering van het aansprakelijkheidsbeginsel voor de kentekenhouder (art. 40 WVW) geleid tot een groter aanbod van PV's aan het OM? Zo ja, hoe is dat grotere aanbod verwerkt? Bijna alle politiekorpsen kunnen thans beschikken over de faciliteiten van een Bekeuringsafhandelingssysteem. Vooral de invoering van de Wet Mulder geeft een positieve bijdrage. Naar verwachting zal vóór de reorganisatie van de politie ieder Korps ook daadwerkelijk gebruik maken van de faciliteiten van een Bekeuringsafhandelingssysteem. Tot voor kort was de hoofdoorzaak de kosten/baten-afweging voor het in gebruik nemen van een bekeuringsafhandelingssysteem. Verbindings en gebruikskosten maakten gebruik van het BAS onrendabel bij minder dan ongeveer 2000 bekeuringen per jaar. Over de aanpassing is nog geen concrete uitspraak te doen. Wel is het zo dat reeds een functioneel ontwerp, welke zal leiden tot aanpassing van het systeem gereed is. Ook zijn er korpsen, waarbij een en ander al is gerealiseerd. Bij andere korpsen is de verwerking in het bekeuringsafhandelingssysteem, en derhalve de systeemaanpassingen, afhankelijk van de wensen van het OM. Het bekeuringsafhandelingssysteem is aangepast aan de verande ringen van het nieuwe R.V.V. De invoering van het aansprakelijkheidsbeginsel voor de kenteken houder (art. 40 WVW) heeft op zichzelf niet of nauwelijks geleid tot een groter aanbod van PV's aan het OM. Het aanbod van PV's kende reeds vóór inwerkingtreding van de wijziging van artikel 40 een stijging. Het gehele aanbod van PV's wordt op reguliere wijze door het OM verwerkt. 8 Kan een kwantitatief overzicht worden verstrekt van de aantallen door het OM verwerkte processen-verbaal naar de wijze van afdoening over de laatste vijf jaar? Kan een cijfermatig overzicht worden verstrekt van het betaalgedrag bij OM-transacties?

6 Onderstaand is opgenomen een overzicht van de aantallen door het O.M. verwerkte processen-verbaal naar de wijze van afdoening over de laatste vijf jaar. Een cijfermatig overzicht van het betaalgedrag bij O.M.-transacties kan echter niet worden verstrekt. Het betaalgedrag bij O.M.-transacties kan thans niet op systematische wijze worden verzameld en geaggregeerd. Na de invoering van Compas kan hier eerst sprake van zijn. Afdoening van kantongerechtsstrafzaken Jaar Aantal afdoeningen Percentage door het OM zelfstandig afgedaan Waarvan transacties Sepots Voor de rechter gebracht, leidend tot een eindvonnis ,2 64,8 65, ,6 68,6 49,9 48,7 47,7 46,2 43,6 45,4 11,9 13,4 15, ,2 22,3 35,8 35,2 34, ,4 31,4 9 Welke ervaringen zijn tot nu toe opgedaan met de verhaalsexperi menten? Wordt nog overwogen bij centraal verhaal op ruimere schaal dan nu gebruik te maken van gegevens bij de Belastingdienst? Welke andere concrete maatregelen worden voorbereid ter realisering van de taakstelling van het OM om in % van de via de IBIS uitgestuurde acceptgiro's binnen hetjaar geïnd te hebben?zijn er afspraken gemaakt met uitkeringsinstanties over de mogelijkheden van verhaal op uitke ringen, zoals aangekondigd in Strafrecht met beleid? De verhaalsexperimenten die zijn gehouden op de arrondissementspar ketten te Amsterdam alsmede te 's-hertogenbosch en Breda hadden tot doel te bezien hoe onder de werking van de «Wet Mulder» uitvoering gegeven kan worden aan de artikelen 26 en 27 van die Wet. Omdat de Wet Mulder ten tijde van het onderzoek nog niet in werking was getreden, heeft het onderzoek plaatsgevonden door toepassing van de artikelen 575 en 576 van het Wetboek van Strafvordering. Deze artikèlen bieden in strafzaken dezelfde mogelijkheden als de artikelen 26 en 27 van de Wet Mulder op zaken vallend onder de werking van die Wet. Het verhaalsexperiment op het parket te Amsterdam heeft zich uitsluitend gericht op de toepassing van artikel 575 Sv. D.w.z. verhaal door inschakeling van gerechtsdeurwaarders. Het verhaalsexperiment op de arrondissementsparketten te 's-herto genbosch en Breda richtte zich op de toepassing van zowel art. 575 en 576 Sv. Artikel 576 geeft het OM de mogelijkheid om zelf, d.m.v. een kennis geving verhaal boetes te verhalen op inkomsten, tegoeden en uitkeringen van de veroordeelde onder derden. Om te onderzoeken onder welke derden verhaal zou kunnen worden genomen is in overleg met de belas tingdienst gebruik gemaakt van aldaar aanwezige gegevens. De belangrijkste conclusies van de verhaalsexperimenten zijn: - verhaal op grond van artikel 575 Sv: van de door de gerechtsdeur waarders afgedane zaken is door ± 71% door betaling afgedaan. De ± 29% van de afgedane zaken die niet tot inning van de boete hebben geleid, bestond uit zaken waarin naar de mening van de deurwaarder absoluut geen verhaal mogelijk is (13%), die door het parket om verschillende redenen aan de deurwaarder zijn teruggevraagd (6%), waarin de veroordeelde was overleden (0,2%) en zaken die door

7 verhuizing van de veroordeelde buiten het bereik van het experiment vielen (10%). Het behaalde resultaat stemt tot tevredenheid. - Verhaal op grond van artikel 576 Sv. - het inwinnen van informatie is zeer arbeidsintensief, zowel voor het parket als voor de informatie-verstrekker. - ruim een vierde van de veroordeelden waarover informatie is gevraagd, bleek bij de belastingdienst onbekend te zijn. - van de verkregen informatie bleek ruim 10% inmiddels achterhaald te zijn, klopte niet (meer). - van de afgedane zaken is 31% door betaling afgedaan; in de overige zaken bood de veroordeelde geen verhaal of liep bij het sluiten van het onderzoek een betalingsregeling. - zaken hebben een lage doorlooptijd. - de formatie van de parketten is kwalitatief en kwantitatief onvol doende voor toepassing van deze vorm van verhaal. Op basis van de hiervoor genoemde uitkomsten is voor de toepassing van het verhaal onder de Wet Mulder vooralsnog gekozen voor een centraal concept, waarbij met name artikel 26 van de Wet Mulder wordt toegepast. (Verhaal door inschakeling van gerechtsdeurwaarders.) Centraal betekent dat de arrondissementsparketten geen rol spelen bij de toepassing van het verhaal. De betreffende gegevens gaan van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) naar de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG). Deze vereniging verdeelt de zaken over de aangesloten leden (deurwaarders). Inmiddels worden plannen uitgewerkt om ook het verhaal in strafzaken via het bovengenoemde centrale concept te laten lopen. Door vooralsnog terughoudend te zijn met de toepassing van de artikelen 576 Sv en 27 WM is de behoefte aan informatie (van de Belas tingdienst) komen te vervallen. Ter realisering van de doelstelling van het openbaar ministerie om in % van de via IBIS uitgestuurde acceptgiro's binnen één jaar te innen is een aantal maatregelen genomen in het kader van het project Versterking openbaar ministerie. In de eerste plaats worden in een aantal steden executie-acties gehouden teneinde de verwerkingscapaciteit te vergroten en de doorlooptijd te bekorten. In de tweede plaats is een werkgroep boeten en transacties ingesteld die onder meer tot taak heeft structurele maatregelen te initiëren om de doorlooptijden in het executie traject te verkorten. In de derde plaats is de verhoging van de executie-inspanningen door de procureurs-generaal als één van de hoogste prioriteiten voor 1992 aangemerkt. Dit manifesteert zich onder meer in door parketten gemaakte decentrale executieplannen, met name waar het de invoer en verwerking van zaken in IBIS betreft. In de vierde plaats tenslotte vindt onderzoek plaats naar centrale aanpak van de incasso volgens het model dat bij de Wet Mulder wordt gehanteerd, hetgeen een verdere versnelling van de doorlooptijden met zich mee zal kunnen brengen. De wettelijke mogelijkheden van beslag op uitkeringen zijn veranderd. Met het oog op de uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden op dit terrein is het maken van afspraken tussen het openbaar ministerie en uitkeringsinstanties op zichzelf ook niet meer noodzakelijk. Mij is bekend dat overigens verschillende parketten in het kader van de intensivering van het verhaal met inschakelmg van gerechtsdeurwaarders bespre kingen hebben gevoerd met uitkeringsinstanties. Deze zijn in het algemeen bevredigend verlopen.

8 10 Verwacht de minister van de per 1 november a.s. in te voeren tariefs verhoging geen kasopbrengst voor 1991? Waarop baseert hij deze eventuele veronderstelling? Het is aannemelijk dat de per 1 november 1991 in te voeren tariefsver hoging geen extra ontvangsten genereert in Immers, de tariefsver hoging geldt eerst voor vanaf 1 november 1991 geconstateerde overtre dingen. Voordat de politie de processen verbaal heeft verwerkt en voordat de acceptgirokaarten de overtreders bereiken, is reeds enige tijd verstreken. Na ontvangst door de overtreder van het eerste betalings verzoek geldt vervolgens een betalingstermijn van 4 weken. Gelet op de tijdspanne tussen het constateren van de overtreding, de daadwerkelijke incasso en het gegeven dat bekeurden veelal zo lang mogelijk wachten met betalen kan er niet vanuit worden gegaan, dat er uit hoofde van die tariefsverhoging nog in 1991 substantiële meeropbrengsten zullen zijn. 11 Is er in de opbrengstraming rekening gehouden met een zeker weglek effect doordat een hoger transactietarief tot geringere betalingsbe reidheid zou kunnen leiden? Er zijn vele factoren die van invloed zijn op de omvang van de boete en transactieopbrengsten; deze factoren kunnen zowel een positieve als een negatieve uitwerking hebben. Zo zijn de invoering van COMPAS en de instelling van het CJIB en de daarmee gepaard gaande verbeterde beheersmogelijkheden, erop gericht de betalingsbereidheid te verhogen. Anderzijds mag worden verondersteld dat de betalingsbereidheid negatief zal worden beïnvloed door de voorgestelde tariefsverhoging. Over de effecten van de diverse factoren (afzonderlijk dan wel in totaliteit) is echter nog weinig beleidsinformatie voorhanden. Om deze reden kon in de opbrengstraming geen rekening worden gehouden met het specifieke weglekeffect van de per 1 november in te voeren tariefs verhoging. 12 Inzake «Pluk ze» vroegen de leden om een nadere onderbouwing eh verduidelijking van de extra ingeboekte 12 miljoen. Is het overigens gewenst c.q. de bedoeling dat alle opbrengsten naar de fiscus gaan of wordt nog voorzien in een systeem waardoor de opbrengst (deels) op de Justitiebegroting blijft? Uit hoofde van nog grotere motivatie bij opspo rende en vervolgende instanties zou zo'n systeem wellicht te overwegen zijn, zo meenden de leden. Schematisch laat de opbouw van de «Pluk ze»-opbrengsten zich als volgt weergeven (in afgeronde bedragen): Stand ontwerp-begroting ,0 13,0+ 18, Actualisatie 12,0+ 12,0+ 7,0+ 6,0- Stand ontwerp-begroting ,0 25,0 25,0 15,0 Bij de begroting van 1990 zijn de opbrengsten boeten en transacties vanaf 1992 verhoogd op basis van het wetsvoorstel «Pluk ze». Omdat destijds onvoldoende inzicht bestond in de omvang en de verdeling van de extra opbrengsten over de relevante begrotingshoofdstukken (i.c. Financiën en Justitie), betrof het een tijdelijke voorziening waarbij de verhoging van de opbrengsten (technisch) gelijkgesteld is aan de 8

9 omvang van de voor het wetsvoorostel geraamde kosten. De huidige geactualiseerde raming inclusief de fiscale opbrengsten berust op de volgende uitgangspunten: - een structurele basisraming van f40 mln. die gebaseerd is op de evaluatie van de resultaten van het Bureau Financiële Ondersteuning Rijnmond; - een extra opbrengst van 50% van het basisniveau als gevolg van doelgerichte acties; hierbij is verondersteld dat deze acties uitsluitend voor 1992 tot en met 1994 extra ontvangsten genereren; - vanaf 1993 een structurele extra opbrengst van 25% op basis van de verruimde wetgeving. Voorts is verondersteld dat deze opbrengsten in een verhouding van 2/3:1/3 neerslaan bij Financiën (fiscale opbrengsten) en bij Justitie (boetenj. Deze verhouding is gebaseerd op een gemiddelde van de reeds geïnde bedragen door BFO-Rijnmond en van de verwachte bedragen ter zake. In schema: Totale opbrengsten 60,0 75,0 75,0 50,0 waarvan: - Fiscale opbrengsten 40,0 50,0 50,0 35,0 - «Justitie» opbrengsten 20,0 25,0 25,0 15,0 Zoals hierboven is aangeduid komen onderhavige opbrengsten via verschillende wegen bij de overheid terecht. De eerste weg is die via de Belastingdienst die op basis van de gegevens die door de BFO's worden aangeleverd, overgaat tot het opleggen van belastingaanslagen. De daaruit resulterende fiscale opbrengsten worden op de begroting van Financiën verantwoord. De tweede weg is die via opgelegde boeten en maatregelen op grond van artikel 36e Wetboek van Strafrecht. De hieruit voortvloeiende opbrengsten worden op de Justitiebegroting verant woord. Beide categorieën opbrengsten behoren tot de algemene middelen. De voorzitter van de commissie, Swildens-Rozendaal De griffier van de commissie, Coenen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 480 VI Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 924 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie 2008 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 321 Besluit van 4 juli 2001 tot wijziging van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen, het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 27 120 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 5O1 Wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 573 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Datum 18 mei 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over misdaadgeld en de werkelijkheid van voordeelsontneming

Datum 18 mei 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over misdaadgeld en de werkelijkheid van voordeelsontneming 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 W VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 311 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 127 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 19637 Vluchtelingenbeleid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dr. K.H.D.M. Dijkhoff Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum 19 oktober 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 100 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2004 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 33 090 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar (wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 77 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Kamervragen en antwoorden begroting IXB

Kamervragen en antwoorden begroting IXB Kamervragen en antwoorden begroting IXB Vraag 1 Wat verklaart het grote verschil voor de uitvoeringskosten en inhuur externen tussen 2010 en 2011? Antwoord 1 In de raming voor 2010 is rekening gehouden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 316 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 061 IIB Wijziging van de sstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2299 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23000 Slachtofferbeleid Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 september 1993 De vaste Commissie voor Justitie 1 heeft op 15 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 497 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22887 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met verlaging van de basisbeurs voor studerenden in het middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 235 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 juli 2012 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Regeling OM-afdoening

Regeling OM-afdoening JU Regeling OM-afdoening Regeling van de Minister van Justitie van 16 januari 2008, nr. 5525695/08, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159)

Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) Adviesaanvraag werklastgevolgen kostenverhaal rechtsbijstand draagkrachtige veroordeelden (34 159) Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 63f 25 398 Wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 228 Goedkeuring van het koninklijk besluit van 17 mei 1989 (Stb. 170) tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 35 Besluit van 12 januari 2016, houdende regeling van enkele onderwerpen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van beslissingen van de tuchtrechter

Nadere informatie

Onderwerp Nadere berichtgeving over foto's van buitenlandse kentekenhouders

Onderwerp Nadere berichtgeving over foto's van buitenlandse kentekenhouders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23401 Beleidsvoornemens Politie 1994 IMr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 2 november 1993 De vaste Commissie voor Politie 1 heeft

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62784 10 november 2017 Advies Raad van State inzake Besluit houdende regeling van de wijze van tenuitvoerlegging van beslissingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 78 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 34 086 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 IXA Jaarverslag en slotwet van Nationale Schuld 2011 Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2011 VAN NATIONALE SCHULD (IXA) Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 Aan de minister van Justitie dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 21 januari 2010 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp Vermulderen Wet aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Staatssecretaris van Veiligheid en Schedeldoekshaven 100 2511 EX

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 976 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 872 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht

Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen Dordrecht Een notitie over de aanwending van het parkeerfonds nu en in de toekomst. Auteur: Ad Koijen Opdrachtgever: Wil Ronken Status: collegebehandeling Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22495 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 290 IIA Wijziging van de sstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 370 Besluit van 13 september 2000 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren

Nadere informatie

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331

: Politiewet 1993, artikel 44; Besluit financiën regionale politiekorpsen Relatie met andere circulaires EA96/U331 Aan De Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Vijf EA96/U435 22 maart 1996 Inlichtingen bij Doorkiesnummer F. Pex 070 3026560 Onderwerp Departementsonderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 175 Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 488 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (slotwet) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 542 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 477 Besluit van 15 juli 1998, houdende regels ter uitvoering van artikel 320, zesde lid, van de Faillissementswet in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 568 Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 399 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 819 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld Nr. 3

Nadere informatie

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast

Datum 5 juli 2012 Onderwerp Evaluatierapport bestuurlijke strafbeschikking overlast en bestuurlijke boete overlast 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 730 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 240 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2011 Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329

Rapport. Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 Rapport Datum: 22 september 2003 Rapportnummer: 2003/329 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) de gegevens van het arrest van het gerechtshof Arnhem van 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 754 Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

2009D11472 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL

2009D11472 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 2009D11472 LIJST VAN VRAGEN TOTAAL 1 Wat zijn de effecten van de huidige kredietcrisis op de bedrijfsvoering van de politiekorpsen? Hebben korpsen op dit moment meer moeite om financiering te vinden en

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie