De functionaris voor gegevensbescherming: een schaap met vijf poten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De functionaris voor gegevensbescherming: een schaap met vijf poten"

Transcriptie

1 De functionaris voor gegevensbescherming: een schaap met vijf poten Door mr. P.L. Coté MBA* Werken in overeenstemming met de nieuwe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vergt een domeinoverschrijdende aanpak van organisaties. In deze bijdrage wordt verkend welke eisen er gesteld worden en hoe organisaties kunnen voldoen aan de eisen van de voorgestelde Europese privacyverordening en andere regels. Daarbij wordt met name de positie van de functionaris gegevensbescherming nader bestudeerd. We zullen zien dat een goede FG organisaties voor veel ellende kan behoeden. Maar wat is een goede FG? Wat doet een FG allemaal? Op zoek naar een schaap met vijf poten. 1 Inleiding: stand van zaken Begin 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een privacyverordening 1 gepresenteerd die rechtstreeks van toepassing zal zijn in de lidstaten. Het voorstel bleek een van de meest controversiële voorstellen ooit uit Brussel. Lobbyisten stelden meer dan 4000 amendementen op de tekst van de Commissie voor. Sindsdien is het commissievoorstel besproken in de commissie van het Europees Parlement voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). Op 22 oktober 2013 heeft deze commissie ingestemd met een gewijzigde tekst voor de General Data Protection Regulation (GDPR) waarin de amendementen zijn verwerkt. Op vele punten stelt de nieuwe tekst hogere eisen aan de gegevensbescherming dan het oorspronkelijke commissievoorstel. 1 E Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) Brussel 25 januari 2012, COM(2012) 11 final.

2 De nieuwe tekst is op 12 maart 2014 aangenomen door het Europees Parlement met 621 stemmen voor, 10 tegen en 22 onthoudingen. Op dit moment (mei 2014) bepaalt de Raad van Ministers een standpunt. Als de Raad overeenstemming heeft bereikt, beginnen de onderhandelingen met het Parlement en de Commissie: de zogenoemde triloog. Omdat de uitkomst van de onderhandelingen nog ongewis is, zal in deze bijdrage zowel het commissievoorstel (verder aangeduid als EC-voorstel) als de tekst van het Europees Parlement (verder aangeduid als EP-voorstel) worden besproken. Inwerkingtreding van de GDPR is voorzien voor De FG wordt verplicht Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige wetgeving is dat een verantwoordelijke of verwerker in de zin van de GDPR onder bepaalde omstandigheden verplicht wordt om een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. In het EC-voorstel is dit het geval wanneer de verantwoordelijke een overheidsinstantie of -orgaan is, een organisatie is die minimaal 250 werknemers heeft of een organisatie is die hoofdzakelijk belast is met verwerkingen die regelmatige en stelselmatige observatie van betrokkenen vereisen. Het EP-voorstel vereist (in plaats van 250 werknemers) de aanstelling van een FG als gegevens van meer dan betrokkenen worden verwerkt in een aaneengesloten periode van 12 maanden. Bovendien stelt het EP-voorstel een FG verplicht wanneer de kernactiviteiten van de verantwoordelijke of verwerker bestaan uit de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, locatiegegevens of gegevens over kinderen of werknemers in grote archiefsystemen. Nog afgezien van de overheidsorganisaties krijgen naar schatting tenminste organisaties in Nederland te maken met deze verplichting. Deze nieuwe verplichting houdt in dat aanstelling van een FG verplicht wordt op straffe van een boete van 1 miljoen. Er zijn nu zo n 370 FG s ingeschreven bij het Cbp 2. Rekening houdend met uitval en vervanging zal de vraag 2 stand mei /18

3 naar de FG nieuwe stijl in de eerste jaren na invoering van de GDPR naar schatting zo n à per jaar bedragen. De uiteindelijke vervangingsvraag zal na verloop van vijf jaar naar schatting tussen de en liggen. De verplichting om een FG aan te stellen en de boete op overtreding zullen er dus voor zorgen dat de vraag naar FG s nieuwe stijl de komende jaren zeer groot zal zijn. 1.2 Wat is een FG nieuwe stijl De FG moet volgens de GDPR op grond van zijn professionele kwaliteiten worden aangesteld en, in het bijzonder, op grond van zijn deskundigheid op het gebied van wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 37 van de GDPR genoemde taken van de FG te vervullen. 3 De FG moet niet alleen beschikken over juridische deskundigheid, maar hij of zij moet ook verstand hebben van ICT en informatiebeveiliging. Bij datalekken moet de FG snel kunnen handelen als crisismanager. De FG moet vakinhoudelijke kennis en ervaring hebben. Bovendien moet hij of zij met autoriteit de toezicht en compliance rol vervullen. Een FG moet zowel met ICT-deskundigen over praktische informatiebeveiliging kunnen overleggen, als met bestuurders en toezichthouders over governance en risicomanagement. En dan hebben we het nog niet gehad over de dubbelrol van de FG als adviseur en toezichthouder. Om verstandig met deze beide rollen om te gaan moet een FG over bijzondere persoonlijke kwaliteiten beschikken. Daar komt nog bij dat de FG nieuwe stijl met het van kracht worden van de aanstaande weten regelgeving - naast toezichthoudende taken - meer en meer operationele taken krijgt toebedeeld. Denk hierbij aan het vastleggen van documentatie- en informatieverplichtingen, het beantwoorden van verzoeken van betrokkenen en van de toezichthouder en het organiseren van risicomanagement op het vlak van identity-, privacy- & cybersecurity. 3 Artikel 35 lid 5 GDPR. 3/18

4 In dit artikel wordt onderzocht welke eisen de GDPR aan de FG stelt, welke taken de GDPR aan de FG toedeelt, en hoe organisaties en FG s daarmee om moeten gaan. Voor we daaraan toekomen is het echter van belang om het karakter en de achtergrond van de GDPR te schetsen. Als inleiding op de nieuwe regels wordt eerst de snelle ontwikkeling die het begrip privacy doormaakt, beschreven. 2 De ontwikkeling van het privacybegrip: Privacy 2.0 Van mij mogen ze alles weten, want ik heb niks te verbergen, zo luidde vaak de reactie als het over privacy ging. Het onderwerp privacy leek de gemiddelde burger niet erg te interesseren. Opvraag van persoonsgegevens bij telecomproviders, automatische nummerplaatherkenning op snelwegen, cookies die je bijna moet accepteren, overmatige dataverzameling door Google Streetview hebben niet geleid tot opschudding of protestacties. Integendeel, we waren juist massaal bereid om zelf persoonlijke informatie prijs te geven. We deelden gemakkelijk locatiegegevens via onze mobiele telefoon en gaven apps toegang tot de contacten in ons adressenbestand. Veel gebruikers van social media posten of tweeten materiaal zonder zich erg druk te maken over privacy instellingen. Privacy leek geen issue te zijn. Sinds kort lijkt er sprake van een kentering te zijn. Steeds meer gebruikers van social media realiseren zich dat bedrijven als Google, Apple en Facebook geld verdienen met hun persoonlijke gegevens. Elke klik of like biedt een aanleiding om een gepersonaliseerd aanbod te doen. Hoe kan het dat privacy pas recent weer meer in de belangstelling is komen te staan? Een deel van het antwoord is ongetwijfeld: omdat we pas aan het begin staan van de digitale revolutie en de ontwikkelingen zo snel gaan dat ons maatschappelijk privacybewustzijn daarmee geen gelijke tred houdt. 4/18

5 Een ander deel van het antwoord is dat de term privacy ons op het verkeerde spoor zet. Privacy betekende van oudsher zoiets als het recht om met rust gelaten te worden, maar dat is in het internettijdperk van privacy 2.0 een gepasseerd station. Het is bijna onmogelijk om als burger, consument een greep te houden op persoonlijke informatie, want de gemiddelde Nederlander staat geregistreerd in 250 tot 500 bestanden 4. Gegevens die her en der zijn opgeslagen worden nu met elkaar gecombineerd. Juist die koppeling levert commercieel interessante informatie op. Behavioral advertising is een voorproefje van de mogelijkheden die in het verschiet liggen. Als u eerder op internet heeft gezocht naar een hotel, een vliegreis of een koffiezetapparaat, dan ziet u een volgende keer aanbiedingen voor vergelijkbare zaken op uw scherm verschijnen. Het verdienmodel van ondernemingen die actief zijn op internet is voor een groot deel gebaseerd op gegevens die verzameld worden voor behavioral advertising : advertenties die worden afgestemd op eerder zoekgedrag. Dynamic pricing, het verschijnsel dat de prijs voor de vliegreis ineens is veranderd bij een nieuw bezoek aan de website, is een ander voorbeeld. Nu is een aanbieding voor een koffiezetapparaat of de prijs van een vliegreis nog tamelijk onschuldig, maar door meer persoonlijke informatie bij elkaar te brengen krijgt het geheel meer impact op de privacy. Zo maken handelsinformatiebureaus kredietprofielen om voor hun klanten het debiteurenrisico in kaart te brengen. De voorwaarden voor de lening worden bepaald door de informatie die over de betrokkene te vinden is. Handelsinformatiebureaus gebruiken daarbij statistische gegevens over de woonomgeving, zoals het gemiddelde inkomen in de buurt. Hier gaat het dan niet meer om inbreuken op de persoonlijke levenssfeer puur door het verzamelen van persoonlijke informatie. De inbreuk zit in wat er vervolgens mee gebeurt. Aan 4 Cbp, Onze digitale schaduw, Den Haag, Nu ligt het aantal ongetwijfeld nog veel hoger. 5/18

6 de hand van eerdere veronderstellingen en standaard procedures wordt de betrokkene beoordeeld en ingedeeld in een categorie. De informatie wordt gebruikt voor een (al of niet) automatische beslissing of een betrokkene in aanmerking komt voor bijvoorbeeld studiefinanciering of een vergunning of een ziektekostenverzekering. Het begrip privacy heeft door deze invasieve ontwikkelingen een ander karakter gekregen. Privacy is in een volgende fase gekomen. Privacy 2.0 vereist nieuwe regels. De Europese Commissie en het Europese Parlement hebben dat goed begrepen en komen met regels die de burgers van de lidstaten beter moeten beschermen: de empowerment van de betrokkene. 3 Empowerment als kenmerk van de GDPR De Commissie geeft met het voorstel voor de GDPR blijk van een moderne visie op gegevensbescherming. In het internettijdperk is er behoefte aan een nieuw privacybegrip dat inspeelt op de nieuwe verhoudingen tussen betrokkenen en verantwoordelijken. De GDPR kenmerkt zich door het streven om de rechten van betrokkenen zodanig te versterken dat zij in control komen van de eigen persoonlijke gegevens. Een belangrijke aanleiding voor de GDPR is volgens de verantwoordelijke EU-commissaris Viviane Reding 5 de verdere eenwording van de communautaire markt. Door één wettelijk regime voor gegevensbescherming vast te stellen worden handelsbelemmeringen als gevolg van verschillen tussen de 27 lidstaten weggenomen. In meer algemene zin wijst de Commissie op de bijdrage van de GDPR aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa, het Stockholm-actieplan en de Europa 2020-strategie. Minstens zo belangrijk is echter de emancipatoire doelstelling van de GDPR om de gegevens van burgers 5 6/18

7 beter te beschermen. Degene wiens data verzameld worden, de betrokkene, moet zelf kunnen bepalen wat er wel en niet met de gegevens gedaan mag worden. Vanuit transatlantisch perspectief hebben schrijvers als Swire 6 opgemerkt dat er met de aankondiging van de GDPR een second wave of privacy for the Internet age is begonnen. De aanleiding voor die hernieuwde aandacht voor privacyvraagstukken zijn volgens Swire recente ingrijpende technologische veranderingen. Sociale netwerken zijn in korte tijd gegroeid van nul tot een miljard gebruikers. Mobiele apparaten zoals smartphones en tablets zijn alomtegenwoordig en roepen de vraag op hoe locatiegegevens moeten worden behandeld. En online behavioral advertising, denk aan het gebruik van cookies, heeft zowel in Europa als in de VS al geleid tot speciale regelgeving, om tegemoet te komen aan gesignaleerde privacybezwaren. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe positiebepaling van betrokkenen en verantwoordelijken, van burgers ten opzichte van overheden en van consumenten in hun relatie tot bedrijven. De EU-commissie kiest met de GDPR voor de emancipatie van de betrokkene. Het sociologische begrip empowerment is volgens sommigen rechtstreeks van toepassing op de GDPR. In deze visie is de positie van betrokkenen gemarginaliseerd door de technologische en commerciële ontwikkelingen en geeft de GDPR instrumenten om het grondrecht op privacy te verdedigen en terug te winnen. Het recht om vergeten te worden 7 en de verplichting voor verantwoordelijken om te voorzien in dataportabiliteit 8 zijn voorbeelden van de empowerment van de betrokkene. 6 Swire, P en K. Ahmad, Foundations of Information Privacy and Data Protection, Portsmouth, International Association of Privacy Professionals, 2012, p.ix. 7 Art. 17 GDPR. Het EP-voorstel hanteert, in plaats van het recht vergeten te worden, de neutrale term erasure, maar is inhoudelijk zeker zo veeleisend als het EC-voorstel voor artikel Art. 18 GDPR: het recht van gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene moet in staat gesteld worden om de eigen gegevens weg te halen bij de verantwoordelijke. 7/18

8 Het EP-voorstel gaat op sommige punten nog verder in de empowerment van betrokkenen. Zo is een nieuw artikel 13a ingevoegd dat de informatieverplichting van de verantwoordelijke aan betrokkenen van artikel 14 uitbreidt. Voorafgaand aan artikel 14 moet de verantwoordelijke betrokkenen op de hoogte stellen of er meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel, of gegevens langer bewaard worden, of persoonsgegevens worden doorgegeven aan commerciële partijen, of gegevens voor een ander doel dan het oorspronkelijke verwerkt worden en of persoonsgegevens al of niet versleuteld worden bewaard. De verantwoordelijke moet betrokkenen over deze punten informeren door middel van voorgeschreven en gestandaardiseerde grafische symbolen, zodat betrokkenen eenvoudig en eenduidig op de hoogte gesteld worden hoe het met de gegevensbescherming is gesteld. 4 Het ingrijpende karakter van de GDPR: de boetes Kenmerkend voor de GDPR, naast de empowerment van de betrokkene, is dat de gevolgen van de GDPR ingrijpend zijn. Veel van de nieuwe regels wijken af van de huidige en er gelden hoge boetebepalingen bij overtreding. Nieuwe onderwerpen die worden geïntroduceerd zijn de meldplicht bij datalekken 9, het privacy impact assessment (PIA) 10 en de verplichting om privacybeleid te formuleren 11. Privacy by design and by default 12 was al een principe van gegevensbescherming, maar de GDPR maakt het tot een expliciete verplichting om privacybeschermende maatregelen in informatiesystemen in te bouwen, zodat gewaarborgd wordt dat niet meer gegevens dan noodzakelijk worden verwerkt, op een manier die zo min mogelijk inbreuk maakt op de privacy. 9 Art. 31 en 32 GDPR. Een datalek moet door de voor verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging en zo mogelijk binnen 24 uur gemeld worden aan de toezichthouder en aan de betrokkenen. 10 Art. 33 GDPR. Bij een PIA of privacy effect beoordeling wordt, voordat de verwerking gestart wordt, beoordeeld welk effect de verwerking op de bescherming van persoonsgegevens zal hebben. 11 Art. 22 GDPR. 12 Art. 23 GDPR. 8/18

9 En dan de boetes 13. Ik noem enkele overtredingen waarvoor een boete van de hoogste categorie kan worden opgelegd. Een boete van 1 miljoen kan worden opgelegd door de toezichthouder als er geen intern privacybeleid is vastgelegd of als er geen passende maatregelen zijn genomen om voor naleving van het privacybeleid te zorgen. Ook als er geen maatregelen zijn genomen om naleving te kunnen aantonen kan de verantwoordelijke een boete krijgen. Dat geldt ook voor toepassing van de privacy by design verplichtingen en de beveiligingsverplichtingen. Dezelfde boete geldt wanneer de verantwoordelijke niet voldoet aan de meldplicht datalekken of de plicht om een privacy impact assessment te houden. In dezelfde categorie valt het niet aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming: een boete van 1 miljoen. De hoogte van de boetes uit het EC-voorstel heeft geleid tot vele protesten. Die hebben weinig indruk gemaakt op verantwoordelijk Eurocommissaris Viviane Reding. Zij betitelde de boete van die de Franse toezichthouder aan Google oplegde als pocket money voor Google. Het betrof de maximale boete die mogelijk is onder de huidige regels, maar betekende voor Google slechts 0,0003 % van de wereldwijde jaaromzet. Onder de GDPR zou een boete van 731 miljoen mogelijk zijn geweest: a sum much harder to brush of. 14 Het Europees Parlement is het kennelijk met haar eens dat hoge boetes noodzakelijk zijn. In het EP-voorstel is het mogelijk om nog hogere boetes op te leggen: 5% van de wereldwijde jaaromzet of 1 miljard. Met dergelijke hoge boetes wordt gegevensbescherming een onderwerp voor de Raad van Bestuur. Het gaat hier namelijk om sancties die, in termen van de accountant, een risico van materieel belang opleveren. Bij de controle van de jaarrekening zal de accountant hiernaar 13 Art. 79 GDPR. 14 V. Reding, The EU Data protection reform: helping businesses thrive in the digital economy, speech München, 19 jauari 2014, europa.eu/rapid/press-release_speech-14-37_en.htm 9/18

10 vragen. Op grond van de Nederlandse corporate governancecode is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het risicobeheersingssysteem. De Raad van Bestuur rapporteert daarover aan de Raad van Commissarissen. Privacy zal voortaan onderdeel moeten worden van het risicobeheersingssysteem, want bestuurders en toezichthouders moeten in hun jaarverslag of in hun in-control-statement een beschrijving geven van de risico s die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering. Zo is privacy een board-issue geworden. De FG speelt daarin een belangrijke rol. 5 De FG in de context van de GDPR De rol van de FG wordt sterk bepaald door de hiervoor besproken aspecten van de GDPR: het ingrijpende karakter van de GDPR en de empowerment van het individu. Enerzijds ziet de FG toe op het privacybeleid van de organisatie. Is dat beleid in overeenstemming met de GDPR en wordt het correct uitgevoerd? Het toezicht op de compliance geeft de functie van FG een verantwoordelijk karakter, zeker wanneer we daarbij de hoogte van de boetes in aanmerking nemen. Anderzijds is de FG degene die ervoor zorgt dat betrokkene hun rechten kunnen uitoefenen zoals het recht op informatie over de verwerking en de identiteit van de verantwoordelijke 15, de toegang tot de eigen persoonsgegevens 16, en de rectificatie 17 en het wissen van gegevens 18. De FG is dus instrumenteel voor de empowerment van de betrokkene. Maar wie zorgt er voor dat de FG zijn taak goed kan uitoefenen? Voordat we deze vraag beantwoorden gaan we te rade in de GDPR. Wat zegt de GDPR over de FG? 15 Artikel 14 GDPR. 16 Artikel 15 GDPR. 17 Artikel 16 GDPR. 18 Artikel 17 GDPR. 10/18

11 5.1 De GDPR over de FG De taken en bevoegdheden van de FG vinden we in Afdeling 4 van de GDPR. Artikel 35 behandelt de aanwijzing van de FG. Artikel 36 gaat over de positie van de FG en artikel 37 behandelt de taken van de FG. Lid 5 van Artikel 35 luidt, kortweg weergegeven, als volgt. De FG wordt door de voor de verwerking verantwoordelijke aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de FG- taken te vervullen. Het vereiste niveau van deskundigheid wordt met name bepaald op grond van de uitgevoerde gegevensverwerking en de bescherming die voor de verwerkte gegevens vereist is. 19 De verantwoordelijke krijgt met artikel 35 lid 5 enkele aanwijzingen waarmee hij rekening zal moeten houden bij het aanstellen van een FG. Naast een algemeen profiel gelden er organisatie specifieke eisen die onder andere afhankelijk zijn van de mate van bescherming die voor de verwerkte gegevens vereist is. Naarmate gegevens gevoeliger zijn, bijvoorbeeld in het geval van gegevens over de gezondheid, moeten er hogere eisen gesteld worden aan de deskundigheid van de FG. Het spreekt vanzelf dat ook de omvang en de samenstelling van de organisatie 20 de eisen die aan de FG worden gesteld bepalen. Niet alleen de huidige functiebeschrijvingen van de FG zullen moeten worden aangepast, ook voor de instroom van de nieuwe FG s en de bijbehorende functiebeschrijvingen is er werk aan de winkel voor de HRM-branche. Andere bepalingen voor de aanstelling van een FG zijn dat eventuele overige beroepstaken geen belangenconflict op mogen leveren, 21 en dat de FG voor twee jaar wordt benoemd Artikel 35 lid 5 GDPR. 20 Artikel 35 lid 2 GDPR. 21 Artikel 35 lid 6 GDPR. 11/18

12 Gedurende die periode geldt een zekere ontslagbescherming: de FG kan alleen worden ontslagen wanneer hij niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de uitvoering van zijn taken. 23 De FG hoeft niet in dienst te zijn bij de verantwoordelijke, maar kan ook ingehuurd worden. 24 Lid 10 bepaalt tenslotte dat de betrokkenen de FG kunnen verzoeken om de uitoefening van de rechten van de GDPR. Bedoeld zijn de rechten die op grond van de GDPR toekomen aan betrokkenen. Hier zien we de rol van de FG als instrument bij de empowerment van de betrokkene aan de dag treden. 5.2 Positie van de FG Over de positie van de FG zegt artikel 36 van de GDPR het volgende. 1. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de FG naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. 2. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de FG zijn plichten en taken onafhankelijk vervult en geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitoefening van de functie. De FG brengt rechtstreeks verslag uit aan de leiding van de verantwoordelijke. Het EP-voorstel voegt aan dit lid 2 toe dat de verantwoordelijke een lid van de Raad van Bestuur aan moet wijzen die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de regels van de GDPR en aan wie de FG rechtstreeks rapporteert. 3. De verantwoordelijke ondersteunt de FG bij de vervulling van zijn taken en zorgt voor personeel, kantoren, uitrusting en alle andere middelen die nodig zijn voor de vervulling van de in artikel 37 bedoelde plichten en taken. Het EP-voorstel bepaalt bovendien dat de verantwoordelijke de FG in staat moet stellen zijn kennis op peil te houden. 22 Het EP-voorstel maakt hier onderscheid tussen de externe FG die voor twee jaar benoemd wordt, en de medewerker die benoemd wordt als FG. Voor de laatste geldt een benoemingstermnijn van vier jaar. 23 Artikel 35 lid 7 GDPR. 24 Artikel 35 lid 8 GDPR. 12/18

13 Het EP-voorstel voegt nog een vierde lid toe waarin bepaald wordt dat FG s gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij de betrokkene de FG daarvan ontheft. Uit dit artikel en met name lid 2 blijkt de bijzondere toezichtrol van de FG. Hij vervult zijn taak onafhankelijk en krijgt geen instructies. De rechtstreekse rapportage aan de Raad van Bestuur is in overeenstemming met de toezichthoudende taak. De rol van de FG lijkt in dit opzicht op die van de controller. Een verbindende factor tussen beide functionarissen is het onderwerp risicomanagement. Voor het profiel van de FG betekent het dat de FG inhoudelijk deskundig moet zijn op het gebied van risicomanagement. Bovendien moet hij of zij gesprekspartner (kunnen) zijn van bestuurders en toezichthouders. Dat houdt ook in dat de FG onwelgevallige boodschappen zodanig weloverwogen en overtuigend moet kunnen overbrengen dat de Raad van Bestuur in actie komt, om door de FG gesignaleerde non-compliance te corrigeren. 5.3 Taken van de FG Als taken van de FG noemt artikel 37 achtereenvolgens, kortweg weergegeven, a. het informeren en adviseren van verantwoordelijke over diens verplichtingen; 25 b. het toezien op de uitvoering van het beleid van de verantwoordelijke, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, de opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits; c. het toezien op de uitvoering van deze GDPR, met name met betrekking tot de vereisten inzake privacy by design, privacy by default en gegevensbeveiliging en met betrekking tot het informeren van betrokkenen en hun verzoeken in het kader van de uitoefening van hun rechten uit hoofde van deze GDPR; 25 Het EP-voorstel voegt aan deze taken toe het bevorderen van bewustzijn (to raise awareness). Bovendien specificeert het EP-voorstel voor artikel artikel 35 lid 1 sub a dat de FG de verantwoordelijke informeert en adviseert over diens verplichtingen in het bijzonder de technische maatregelen en procedures. 13/18

14 d. ervoor zorgen dat de documenten waarin de verwerkingen worden beschreven worden bewaard; e. het toezien op het documenteren, melden en meedelen van inbreuken in verband met persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 31 en 32 (datalekken); f. het toezien op de uitvoering van de privacyeffectbeoordeling door verantwoordelijke; g. het toezien op het gevolg dat aan verzoeken van de toezichthoudende autoriteit is gegeven en het, binnen de grenzen van de bevoegdheid van de functionaris voor gegevensbescherming, verlenen van medewerking aan de toezichthoudende autoriteit op diens verzoek of op eigen initiatief van de FG; h. het optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake aangelegenheden in verband met de verwerking en het op eigen initiatief in voorkomend geval raadplegen van de toezichthoudende autoriteit. De GDPR legt hiermee de FG een breed scala aan taken op waarvan de aard varieert van praktisch uitvoerend tot strategisch en waarvan de inhoud betrekking heeft op onderwerpen variërend van informatiebeveiliging, administratieve organisatie, gegevensbeveiliging, audits, privacy by design en default, opleidingen, privacyeffectbeoordelingen en datalekken. Het EPvoorstel lijkt de praktische component te willen benadrukken door de toevoegingen het bevorderen van het bewustzijn en de technische maatregelen en procedures waar de FG de verantwoordelijke in het bijzonder over moet informeren en adviseren. De hoeveelheid en variëteit van de onderwerpen en de mate van verantwoordelijkheid doen een groot beroep op deskundigheid en vaardigheden van de FG. De hoge boetes bij overtredingen hebben tot gevolg dat de FG een grote verantwoordelijkheid draagt. De Raad van Bestuur moet erop kunnen vertrouwen dat de FG de organisatie behoedt voor boetes en overige risico s met betrekking tot de gegevensbescherming. 14/18

15 Met een dergelijk takenpakket is het noodzakelijk dat de FG de scope en reikwijdte van zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden goed in kaart brengt. Daarover is overeenstemming nodig met de verantwoordelijke, zodat men elkaar niet voor verrassingen stelt. Concreet zal dat bijvoorbeeld betekenen dat er duidelijkheid moet bestaan over de omvang van de corporate family. Welke entiteiten horen tot de groep van ondernemingen ex artikel 35 lid 2 GDPR? 26 De FG moet dat weten om de eigen verantwoordelijkheid te kunnen begrenzen. Van de relevante verbonden partijen moet de FG immers de verwerkingen documenteren en vragen van betrokkenen beantwoorden. Daarbij zal de FG aan de verantwoordelijke moeten aangeven wat er nodig is om de functie goed te vervullen. Hij of zij heeft overzicht nodig om tot voldoende inzicht te komen en de verantwoordelijke goed te adviseren. De verantwoordelijke op zijn beurt moet voorzieningen voor een goede taakvervulling treffen. Bij die randvoorwaarden en voorzieningen hoort dat de FG ondersteund wordt bij de uitoefening van zijn taak. Dat houdt in dat er in ieder geval ruimte moet zijn voor kennisbevordering. Generaliserend kun je zeggen dat huidige FG s veelal een juridische of een ICT-achtergrond hebben. De GDPR verwacht dat beide deskundigheden in de FG verenigd zijn, zodat de FG in ieder geval een gesprekspartner is op beide terreinen. Daarnaast verlangt de GDPR kennis van gegevensbeveiliging, audits, risicomanagement en good governance. Dat zijn nieuwe aandachtsgebieden voor de meeste privacy professionals en dat zal dus ook voor de huidige FG s opleiding en training vergen. Eerder is de vraag opgeworpen wie er voor de empowerment van de FG zorgt. Tot op zekere hoogte is het de verantwoordelijke die, zoals eerder vermeld, een goede taakvervulling mogelijk moet maken, door middel van opleiding, personeel en apparatuur. Daarnaast moet de FG terug kunnen vallen op een netwerk van vakgenoten en externe ondersteuning. De unieke positie binnen een organisatie en de rol als toezichthouder verhinderen dat de FG daar 26 Op grond van artikel 35 lid 2 GDPR kan een groep van ondernemingen één FG benoemen. 15/18

16 zijn klankbord zoekt. Voor de uitwisseling van ervaring, intervisie en onderlinge kennisbevordering is een netwerk van FG s nodig. 6 Wat staat een verantwoordelijke te doen? De voorbereiding op de GDPR vergt betrokkenheid van professionals als informatiebeveiligers, juristen, controllers, IT-auditors, de externe accountant, maar ook van bestuurders en interne toezichthouders. Het ontwikkelen van privacybeleid volgens de GDPR kost tijd. Verantwoordelijken moeten daarom tijdig beginnen met het vaststellen van de nulsituatie. Wat is de stand van de informatiebeveiliging, is er een FG of moet er een aangesteld worden, is er privacybeleid, is privacy onderdeel van risicomanagement en de planning- en controlcyclus? Een FG moet geselecteerd worden en aangesteld, privacybeleid moet ontwikkeld worden en er moet een geïntegreerde baseline opgesteld worden waar de organisatie aan moet voldoen wat betreft privacy en informatiebeveiliging. Privacy impact analyses moeten uitgevoerd worden op de verwerkingen van persoonsgegevens en de resultaten moeten worden gebruikt om privacy by design in te bouwen in informatiesystemen. Verder moeten de betrokken professionals worden opgeleid. En voor datalekken moeten draaiboeken gemaakt worden om te zorgen dat het lek tijdig en gecontroleerd aan de toezichthouder kan worden gemeld. 7 Wat doet Duthler Associates? Duthler Associates heeft vanuit een jarenlange ervaring met het onderwerp privacy en gegevensbescherming een dienstverleningsaanbod samengesteld dat inspeelt op de behoeften van organisaties en FG s in de aanloop naar het van toepassing zijn van de GDPR. Duthler Associates verzorgt met strategische partners de werving en selectie van FG s waarin naast de 16/18

17 kenniscomponent ook rekening gehouden wordt met gedrag en vaardigheden. Eenmaal geselecteerd wordt een passende opleiding op maat gemaakt, rekening houdend met eerder verworven competenties volgt de kandidaat-fg geselecteerde modules of de gehele leergang FG. Aan de leergang is een certificaat verbonden dat recht geeft op inschrijving in het FGregister van Duthler Associates. Het FG-register is voor organisaties die op zoek zijn naar een FG te raadplegen. Om de inschrijving als FG te behouden moet een programma van permanente educatie gevolgd worden. Daarnaast organiseert Duthler Associates op basis van het register FG-communities waar FG s elkaar ontmoeten. 8 Tenslotte De GDPR stelt burgers beter in staat om hun rechten als betrokkene uit te oefenen (empowerment). De FG staat betrokkenen terzijde om hun rechten te effectueren. Verantwoordelijken zullen aan de toegenomen verplichtingen van de GDPR moeten voldoen op straffe van hoge boetes. Om als Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in control te blijven van de risico s voor de organisatie moeten verantwoordelijken zich terdege voorbereiden op de GDPR. De functionaris gegevensbescherming is daarbij een onmisbare factor: als kwartiermaker, adviseur, risicomanager, compliance officer en toezichthouder. Ook voor organisaties waarvoor de aanstelling van een FG geen verplichting is, verdient het aanbeveling zorgvuldig te overwegen om een FG aan te stellen. Een FG is de onafhankelijke spin in het web op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en is daardoor een onmisbare factor in het risicomanagement van elke organisatie en een belangrijk instrument om te kunnen voldoen aan de GDPR. Ook voor organisaties met minder dan 250 werknemers of organisaties waarin persoonsgegevens van minder dan betrokkenen worden verwerkt in een jaar heeft het dus zin om op zoek te gaan naar een FG-schaap met vijf poten. 17/18

18 * Mr. Philip Coté MBA is jurist en bedrijfskundige en werkzaam als adviseur bij Duthler Associates. Hij is gespecialiseerd in recht en beleid, privacyvraagstukken en vraagstukken betreffende goed bestuur. Hij is auteur van de handreiking voor examencommissies van de HBO-raad en adviseert hogescholen onder meer over gegevensbescherming, onderwijs- en examenregelingen, publiek/privaat-vraagstukken en auteursrecht. 18/18

De FG: een schaap met vele poten

De FG: een schaap met vele poten De FG: een schaap met vele poten Door mr. P.G. Coté MBA* Werken in overeenstemming met de nieuwe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vergt een domeinoverschrijdende aanpak van organisaties.

Nadere informatie

Het Europese privacyrecht in beweging

Het Europese privacyrecht in beweging Presentatie van de NOREA-publicatie Het Europese privacyrecht in beweging Opsteller: Mr. dr. A.W. (Anne-Wil) Duthler NOREA, Duthler Associates Amsterdam, 13 december 2012 Agenda Inhoud Europese privacyverordening

Nadere informatie

Data Protection Officer

Data Protection Officer Data Protection Officer Met ingang van 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Een van de wijzigingen is het verplicht aanstellen van een Data Protection Officer.

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017 Algemene Verordening Gegevensbescherming Alex Commandeur Den Haag 6 juni 2017 Vanaf 25 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming Kern van de AVG Sterkere en uitgebreidere privacyrechten Meer verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Medische gegevens zijn geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens en vragen extra aandacht!

Medische gegevens zijn geclassificeerd als bijzondere persoonsgegevens en vragen extra aandacht! Privacy is het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Privacy van informatie is de afwezigheid van informatie over onszelf bij anderen en bovendien het verbod aan anderen om zonder onze

Nadere informatie

WHITEPAPER PRAKTISCHE HANDREIKING VOOR DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

WHITEPAPER PRAKTISCHE HANDREIKING VOOR DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) WHITEPAPER PRAKTISCHE HANDREIKING VOOR DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) Hoewel het nog een jaar duurt, is er geen ontkomen meer aan: de Europese privacyverordening gaat ook u raken en

Nadere informatie

FG Register. Policy. Duthler Academy. Versie: 0.9

FG Register. Policy. Duthler Academy. Versie: 0.9 FG Register Policy Duthler Academy Versie: 0.9 Datum: 29 december 2014 1. Inhoud 2. Inleiding... 3 3. Wat is het FG Register?... 4 4. Waarom het FG Register?... 4 5. Wat heb ik aan het FG Register?...

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079

ECIB/U201501573 Lbr. 15/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) betreft Privacy: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming & de Meldplicht Datalekken

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming Wmo en AWBZ

Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming Wmo en AWBZ Gegevensuitwisseling en gegevensbescherming Wmo en AWBZ Platform IZO 20 september 2013 Mr. P.L. Coté MBA Wie zijn wij? > Adviseurs voor bestuur, recht en ICT: privacybescherming identitymanagement taxonomieën

Nadere informatie

Auteurs: Edwin Adams Tangram

Auteurs: Edwin Adams Tangram Toepassing GDPR (AVG) binnen de recruitmentprocessen Wat is de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw recruitmentproces en organisatie Auteurs: Edwin Adams Tangram Juli 2017

Nadere informatie

De General Data Protection Regulation : persoonsgegevensverwerking in een strakker jasje

De General Data Protection Regulation : persoonsgegevensverwerking in een strakker jasje De General Data Protection Regulation : persoonsgegevensverwerking in een strakker jasje 1. 25 mei 2018: GDPR treedt in voege Over iets minder dan een jaar, op 25 mei 2018, verkrijgt de General Data Protection

Nadere informatie

Bescherming Persoonsgegevens. Presentatie LAC Zuid

Bescherming Persoonsgegevens. Presentatie LAC Zuid Bescherming Persoonsgegevens Presentatie LAC Zuid 26-09-2017 AVG - mei 2018 Inleiding en inhoud presentatie Algemene verordening gegevensbescherming EU regelgeving AVG vervangt Wet bescherming persoonsgegevens/wet

Nadere informatie

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Data Protection Impact Assessment (DPIA) Data Protection Impact Assessment (DPIA) van Theorie naar Praktijk [ 28 januari 2015 ] 2 Data Protection Impact Assessments: agenda 1. Wat zegt de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 2. Hoe productief

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming en veranderingen voor gemeenten. Alex Commandeur 21 april 2017

Algemene verordening gegevensbescherming en veranderingen voor gemeenten. Alex Commandeur 21 april 2017 1 Algemene verordening gegevensbescherming en veranderingen voor gemeenten Alex Commandeur 21 april 2017 Overzicht Wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens 2018: nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) Accountability

Nadere informatie

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting)

Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Herziening regelgevend kader bescherming persoonsgegevens (uitgebreide samenvatting) Inleiding De Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 1995 was een mijlpaal in de geschiedenis van de dataprotectie,

Nadere informatie

12 mei 2016. www.infotraining.nl. ééndaagse workshop. Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop

12 mei 2016. www.infotraining.nl. ééndaagse workshop. Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop ééndaagse workshop 12 mei 2016 POSTILLION HOTEL BUNNIK Nieuwe eisen omtrent databescherming! Ontdek alle ins & outs op deze praktijkgerichte workshop www.infotraining.nl Is uw databeleid gereed voor 2016?

Nadere informatie

De nieuwe privacywetgeving:

De nieuwe privacywetgeving: De nieuwe privacywetgeving:..wat moet u regelen? Door: Roxanne Kroes en Martin Rozeboom De AVG: wat moet u dáár nu mee?! Agenda 1. Waarom de AVG en belangrijkste wijzigingen? 2. Waarom krijgen tandartsen

Nadere informatie

AVG EN DE IMPACT OP UW BUSINESS

AVG EN DE IMPACT OP UW BUSINESS AVG EN DE IMPACT OP UW BUSINESS AVG De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Europese Privacy Verordening, hanteert dezelfde principes en kernbegrippen als haar voorganger de Europese

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Presentatie Digitaal Zakendoen en EID Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 16 juni 2016

Presentatie Digitaal Zakendoen en EID Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 16 juni 2016 Presentatie Digitaal Zakendoen en EID Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 16 juni 2016 Privacyrecht Wetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (Eur. Richtlijn 95/46/EG)

Nadere informatie

Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Femke Salverda Juridisch adviseur

Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Femke Salverda Juridisch adviseur Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming Femke Salverda Juridisch adviseur S7ch7ng kenniscentrum Europa decentraal Wie zijn wij? Website Staatssteun Aanbesteden Privacy Juridische helpdesk

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

In 10 stappen voorbereid op de AVG

In 10 stappen voorbereid op de AVG In 10 stappen voorbereid op de AVG 10 STAPPEN TER VOORBEREIDING OP DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING (AVG) Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Nadere informatie

GDPR Basic guidelines for clients

GDPR Basic guidelines for clients GDPR? General Data Protection Regulation Europese Regelgeving, met lokale toepassing door Privacy Commissie. Je moet compliant zijn tegen 25 mei 2018 Doel: Betere regulering van Privacy & Gegevensbescherming.

Nadere informatie

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Juridisch kader 1. Relationele privacy: eer en goede naam (grondwet/evrm), portretrecht (Auteurswet), gezinsleven (EVRM) 2. Communicatie-privacy: briefgeheim

Nadere informatie

Dinsdag 13 december 2016, uur. Rowena van den Boogert (Eldermans Geerts)

Dinsdag 13 december 2016, uur. Rowena van den Boogert (Eldermans Geerts) Dinsdag 13 december 2016, 16.00 18.00 uur Rowena van den Boogert (Eldermans Geerts) Nu: Richtlijn 95/46/EG Straks: Verordening 2016/679 Implementatiewet AVG en Veegwet AVG (beleidsneutrale implementatie)

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen:

RI&E Privacy Om organisaties te helpen heeft Sebyde een RI&E-Privacy ontwikkeld. Het is een modulair programma bestaande uit 5 duidelijke stappen: RI&E Privacy Introductie Vanaf 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) gehandhaafd. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het bedrijfsleven. Er is onder andere een meldplicht voor datalekken

Nadere informatie

Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs?

Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs? Erik van Roekel Wat moet je weten over... privacy en passend onderwijs? Job Vos (adviseur privacy) 7 december 2017, Eindhoven Er is al langere tijd voor privacy in het onderwijs Aandacht voor privacy niet

Nadere informatie

LEGAL MEETUP ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING.

LEGAL MEETUP ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING. LEGAL MEETUP ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING www.boutadvocaten.nl 06-04-2017 Introductie Bout Advocaten Allround kantoor 21 advocaten 5 branches: agrarisch, zorg, onderwijs, bouw en ICT & IE Tim

Nadere informatie

NVBI. Proposal General Data Protection Regulation. Eva N.M. Visser. IT Advocaat Bestuurslid Vereniging Privacy Recht

NVBI. Proposal General Data Protection Regulation. Eva N.M. Visser. IT Advocaat Bestuurslid Vereniging Privacy Recht Studiebijeenkomst 18 december 2012 NVBI Proposal General Data Protection Regulation Eva N.M. Visser IT Advocaat Bestuurslid Vereniging Privacy Recht Inhoud 1. Huidig juridisch kader 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd in de wetgeving met betrekking tot de privacy

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming. Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017

Algemene verordening gegevensbescherming. Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017 Algemene verordening gegevensbescherming Udo Oelen LWV, VNO-NCW in Limburg, Geleen 5 oktober 2017 Waarom en wanneer Kern van de AVG Guidance Functionaris gegevensbescherming Leidende autoriteit Dataportabiliteit

Nadere informatie

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast

Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG. dr. Jan Holvast Privacybescherming in Nederland: van Koopmans naar AVG dr. Jan Holvast 1 Overzicht presentatie Even voorstellen Kort overzicht ontwikkeling Nederland Gemeenschappelijke kenmerken AVG: van verwachting naar

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Advies wetsvoorstel gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Advies wetsvoorstel gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Veiligheid

Nadere informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Privacytoezicht in de praktijk Aramis Jean Pierre Functionaris gegevensbescherming (FG) DUO/OCW Aramis.jeanpierre@duo.nl Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Nadere informatie

Presentatie Jaarcongres ICT Accountancy Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 2 november 2016

Presentatie Jaarcongres ICT Accountancy Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 2 november 2016 Presentatie Jaarcongres ICT Accountancy Overview Privacyrecht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 2 november 2016 Programma Korte introductie privacyrecht Rol accountant: verantwoordelijke of

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving met betrekking tot de privacy van

Nadere informatie

De invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018: checks & balances?

De invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018: checks & balances? De invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018: checks & balances? Hans van Impelen Privacyfunctionaris/ Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) De start in Utrecht

Nadere informatie

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsbesluit. Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsbesluit Onderwerp: Nota Privacybeleid haarlem BBV nr: 2016/574466 1. Inleiding Aanleiding Privacy is een onderwerp dat de laatste jaren veel in de belangstelling staat. Data zijn hot en worden het

Nadere informatie

Vita Zwaan, 16 november 2017

Vita Zwaan, 16 november 2017 Vita Zwaan, 16 november 2017 1 Het bb-privacy team Christiaan Alberdingk Thijm Vita Zwaan Caroline de Vries Lex Keukens Silvia van Schaik Marieke Berghuis Oskar Mulder Esther Janssen 2 Inleiding privacyrecht

Nadere informatie

Workshop AVG en de nieuwe NEN Beer Franken, Piasau

Workshop AVG en de nieuwe NEN Beer Franken, Piasau Workshop AVG en de nieuwe NEN 7510 Beer Franken, Piasau 1 Beer Franken Loondienst VUmc (7 jaar), VWS (9 jaar), ZonMw (7 jaar), AMC (8 jaar) Zelfstandige (6 jaar) Wolters Kluwer, Quintiles IMS, Baker McKenzie

Nadere informatie

De Master spreekt Privacywetgeving 2018 (AVG)

De Master spreekt Privacywetgeving 2018 (AVG) De Master spreekt Privacywetgeving 2018 (AVG) De Privacy Test Wat is uw privacy IQ? Surf naar de website kahoot.it om mee te doen! Privacy Privacy terecht een veelbesproken thema Privacy bij herziening

Nadere informatie

Privacybeleid. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 18 april Bekendgemaakt op 4 mei 2017 IO

Privacybeleid. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 18 april Bekendgemaakt op 4 mei 2017 IO Privacybeleid Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 18 april 2017 Bekendgemaakt op 4 mei 2017 IO-17-33194 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen...3 1.2 Reikwijdte en afbakening privacy...3

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak van informatieveiligheid: hoe overeenstemmen met GDPR?

Praktijkgerichte aanpak van informatieveiligheid: hoe overeenstemmen met GDPR? Praktijkgerichte aanpak van informatieveiligheid: hoe overeenstemmen met GDPR? September 2017 Marc Vael CISA, CISM, CISSP, CGEIT, CRISC, Guberna Certified Director Voorzitter ISACA Belgium vzw Lid van

Nadere informatie

AVG / GDPR en Onderwijs Algemene verordening gegevensbescherming General Data Protection Regulation

AVG / GDPR en Onderwijs Algemene verordening gegevensbescherming General Data Protection Regulation AVG / GDPR en Onderwijs Algemene verordening gegevensbescherming General Data Protection Regulation Ronald Paans Noordbeek 16 november 2017 File: AVG Presentatie Intergrip scholen 2017, Version: 1.00 ronald.paans@noordbeek.com

Nadere informatie

GDPR: Ontwikkelingen in privacy en de impact op de overheid

GDPR: Ontwikkelingen in privacy en de impact op de overheid GDPR: Ontwikkelingen in privacy en de impact op de overheid Prof. Dr. Frankie Schram, KU Leuven geeft sinds 2003 les aan het KU Leuven en is ook professor Bestuursrecht aan de Antwerp Management School.

Nadere informatie

De Clercq Advocaten Notariaat

De Clercq Advocaten Notariaat De Clercq Advocaten Notariaat Oplossingen voor uw vraagstukken van morgen Whitepaper - Verwerken van klantgegevens: doe het goed! Franchisegevers en franchisenemers zullen zich ook aan de wettelijke privacyregels

Nadere informatie

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma

Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Meldplicht Datalekken Boetebevoegdheid toezichthouder Sebyde Privacy Impact Programma Samenvatting Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd in de wetgeving met betrekking tot de privacy

Nadere informatie

Nieuwe privacy verordening raakt ook de pensioensector

Nieuwe privacy verordening raakt ook de pensioensector Tekst Monique Harmsen 14 september 2017 Nieuwe privacy verordening raakt ook de pensioensector De nieuwe Europese privacy verordening die eind mei 2018 van kracht wordt, heeft ook impact op pensioenfondsen.

Nadere informatie

Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) E: info@koornetwerk.nl I: www.koornetwerk.nl 1 januari 2018 A: Bartókstraat 4 6661 AT Elst The Netherlands Stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening

Nadere informatie

De #gdpr gaat over de bescherming van individuele vrijheden en in het bijzonder het recht op bescherming van persoonsgegevens.

De #gdpr gaat over de bescherming van individuele vrijheden en in het bijzonder het recht op bescherming van persoonsgegevens. Artikel nr. 1 2 3 4 De #gdpr gaat over de bescherming van individuele vrijheden en in het bijzonder het recht op bescherming van persoonsgegevens. De #gdpr ziet op de geheel of deels geautomatiseerde verwerking

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen

Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen Voorstellen Frank van Vonderen audit, informatiebeveiliging & privacy Management Consultant Adviseur én in de modder 20 jaar in 5 stappen:

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment

Privacy Impact Assessment Privacy Impact Assessment Privacy risico s en inschattingen Privacybescherming staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Nadere informatie

Op tijd klaar voor mei 2018?

Op tijd klaar voor mei 2018? EduQuiz: GDPR van Basefarm - zomer 2017 Op tijd klaar voor mei 2018? De GDPR treedt in werking vanaf mei 2018. Bent u daar op tijd klaar voor? Veel mensen weten nog niet precies wat de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u?

Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Nieuwe Privacywetgeving per 1-1-2016. Wat betekent dit voor u? Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is de Nederlandse wetgeving die sinds 2001 van kracht is voor het beschermen van de privacy

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) = General Data Protection Regulation (GDPR) = Europese Privacy Verordening

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) = General Data Protection Regulation (GDPR) = Europese Privacy Verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) = General Data Protection Regulation (GDPR) = Europese Privacy Verordening Transparantie over de genomen maatregelen om het V E R T R O U W E N te borgen

Nadere informatie

De impact van nieuwe privacyregels op payrolling

De impact van nieuwe privacyregels op payrolling @zwnne NATIONAAL PAYROLL CONGRES 2015 14 DECEMBER 2015 MEDIA PLAZA UTRECHT De impact van nieuwe privacyregels op payrolling prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne de impact van de nieuwe privacywet meer beter erger

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Turfmarkt 147 Postbus 20018 2511 DP Den

Nadere informatie

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept

De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen. 3e Concept De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie bij C-ITS toepassingen 3e Concept Landelijke Tafel Juridische Aspecten van Smart Mobility DITCM INNOVATIONS WWW.DITCM.EU 4-3-2016 De 'verantwoordelijke' voor dataprotectie

Nadere informatie

Privacy: de AVG voor decentrale overheden

Privacy: de AVG voor decentrale overheden Privacy: de AVG voor decentrale overheden AKD-Gemeentedagen Martin Hemmer / Annet de Rooij Agenda 1. Algemene hoofdpunten AVG 2. Misbruikrisico s: Kansen voor querulanten? Belangrijkste nieuwe punten

Nadere informatie

De nieuwe Europese Privacywetgeving

De nieuwe Europese Privacywetgeving Paul Breitbarth Director of EU Certification Research & Senior Solutions Advisor NVRR Mini-Congres, 24 November 2017 Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming? General Data Protection Regulation

Nadere informatie

Hoe word ik Privacy-proof? 21 november 2017

Hoe word ik Privacy-proof? 21 november 2017 Hoe word ik Privacy-proof? 21 november 2017 Programma: 1. Inleiding 2. In 10-stappen grip op gegevensbescherming 3. Ondersteuning Adfiz 4. Vragen? 2 AM dag 21 november 2017 Kerndefinities AVG Persoonsgegevens:

Nadere informatie

vernieuwde privacywet

vernieuwde privacywet ALLEEN DE HOOFDZAKEN 11 JANUARI 2017! DRIEBERGEN!! De privacywet nu en straks. En wat dat betekent voor onderwijsinstellingen!! prof mr. Gerrit-Jan Zwenne vernieuwde privacywet vanaf 1 januari 2016 een

Nadere informatie

LWV Masterclass 2 Cybercrime Roermond 2 februari 2016. Rens Jan Kramer

LWV Masterclass 2 Cybercrime Roermond 2 februari 2016. Rens Jan Kramer LWV Masterclass 2 Cybercrime Roermond 2 februari 2016 Rens Jan Kramer 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet meldplicht datalekken 2 Centrale begrippen in privacyrecht a. Persoonsgegevens b. Betrokkene

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

Actualiteiten loonheffingen

Actualiteiten loonheffingen Actualiteiten loonheffingen Dik van Leeuwerden Actualiteiten loonheffingen Private aanvulling WW en WGA (PAWW) Reparatie 3 e WW-jaar Privacy voor de salarisadministratie Basisbegrippen GDPR/AVG 1 Private

Nadere informatie

Handreiking verantwoordelijke persoonsgegevens Smart Mobility diensten

Handreiking verantwoordelijke persoonsgegevens Smart Mobility diensten Handreiking verantwoordelijke persoonsgegevens Smart Mobility diensten Wouter van Haaften, Hans van Douwe LANDELIJKE RONDE TAFEL VOOR SMART MOBILITY JURIDISCHE ASPECTEN RONDETAFELS.DITCM.EU Handreiking

Nadere informatie

Is uw bibliotheek klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

Is uw bibliotheek klaar voor de nieuwe privacywetgeving? OCLC Contactdag 12 oktober 2017 Is uw bibliotheek klaar voor de nieuwe privacywetgeving? Mirjam Elferink Advocaat Partner Elferink & Kortier Advocaten Elferink & Kortier Advocaten Specialisten in intellectuele

Nadere informatie

Europese privacywet mogelijk nóg strenger

Europese privacywet mogelijk nóg strenger December 2013, Auteur: mr. J.J. Braat M +31 633 97 09 55 Europese privacywet mogelijk nóg strenger In Brussel ligt momenteel een wetsvoorstel voor een Europa-brede privacywet. De eerste aanzet voor het

Nadere informatie

WET MELDPLICHT DATALEKKEN

WET MELDPLICHT DATALEKKEN WET MELDPLICHT DATALEKKEN Stand van zaken en vooruitblik: De WBP en de komende Europese verordening Ad Schaafsma Security Consultant bij Axians 1 EVEN VOORSTELLEN JURIST & IT ER INFRASTRUCTUREN IT SECURITY

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag sorganisatie Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Privacy aspecten van apps

Privacy aspecten van apps Privacy aspecten van apps mr. Peter van der Veen Senior juridisch adviseur e: vanderveen@considerati.com t : @pvdveee Over Considerati Considerati is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in ICT-recht

Nadere informatie

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Peter Hustinx Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming Joaquín Bayo Delgado Adjunct-Toezichthouder Een toenemend aantal activiteiten van de Europese

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016

PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 PLATFORM IZO 21 OKTOBER 2016 Wat is er aan de hand? Actualiteit, media, politiek Calamiteiten Te weinig samenwerking en informatiedeling door professionals roep om meer regie (Heerlen) Juridische kritiek

Nadere informatie

Wat precies? Focus AVG voor de retail Klantgegevens. NAW gegevens (ook social media), e.d.

Wat precies? Focus AVG voor de retail Klantgegevens. NAW gegevens (ook social media), e.d. Data voorbeelden Wat precies? Focus AVG voor de retail Klantgegevens Personeelsgegevens NAW gegevens (ook social media), e.d. Koophistorie, creditcard gegevens, betaaldata, klachtregistratie, e.d. IP/MAC

Nadere informatie

Impact van de Europese privacy verordening ( AVG ) van Wbp naar AVG, veranderingen in vogelvlucht. 15 november Silvia Vinken CIPP/E

Impact van de Europese privacy verordening ( AVG ) van Wbp naar AVG, veranderingen in vogelvlucht. 15 november Silvia Vinken CIPP/E Impact van de Europese privacy verordening ( AVG ) van Wbp naar AVG, veranderingen in vogelvlucht 15 november 2017 Silvia Vinken CIPP/E Onderwerpen De AVG in het kort Van Wbp naar AVG: wat blijft hetzelfde?

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 10972/03/NL/def. WP 76 Advies 2/2003 over de toepassing van de gegevensbeschermingsbeginselen op de Whois directories Goedgekeurd op 13 juni 2003 De Groep is opgericht

Nadere informatie

Privacy en Innovatie in Balans

Privacy en Innovatie in Balans Privacy en Innovatie in Balans Peter Hustinx Jaarcongres ECP 20 november 2014, Den Haag Sense of urgency Digitale Agenda: vertrouwen, informatieveiligheid en privacybescherming in het hart van de agenda

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Een nieuwe identiteit, voor je het weet heb je hem nodig! Anita van Nieuwenborg Kwartiermaker Privacydienstverlening KING

Een nieuwe identiteit, voor je het weet heb je hem nodig! Anita van Nieuwenborg Kwartiermaker Privacydienstverlening KING Een nieuwe identiteit, voor je het weet heb je hem nodig! Anita van Nieuwenborg Kwartiermaker Privacydienstverlening KING https://www.youtube.com/watch?v=z-we6vcoxbk Wat is privacy? Google: Privacy is

Nadere informatie

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus EH Den Haag. 17 mei 2013

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus EH Den Haag. 17 mei 2013 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag datum betreft ons kenmerk 17 mei 2013 Vervolgvragen bescherming persoonsgegevens 152226.02u Geachte heer

Nadere informatie

DPO Opleiding Considerati

DPO Opleiding Considerati DPO Opleiding Considerati De DPO opleiding richt zich op de twee volgende kennisgebieden en biedt de cursist de mogelijkheid hierin blijvende inzichten te verkrijgen. Kennisgebied De Algemene Verordening

Nadere informatie

Whitepaper BPdelivery mei 2017 NOG 1 JAAR, BENT U KLAAR? Whitepaper - GDPR - mei 2017 BPdelivery B.V. Nederland - Pagina 1

Whitepaper BPdelivery mei 2017 NOG 1 JAAR, BENT U KLAAR? Whitepaper - GDPR - mei 2017 BPdelivery B.V. Nederland - Pagina 1 Whitepaper BPdelivery mei 2017 NOG 1 JAAR, BENT U KLAAR? Whitepaper - GDPR - mei 2017 BPdelivery B.V. Nederland - Pagina 1 GDPR, AVG, FG, DPO, AP, PIA...volgt u het nog? De aangekondigde implementatie

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Overzicht van de Zelfreguleringsproducten

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Overzicht van de Zelfreguleringsproducten CONTOUREN voor COMPLIANCE Overzicht van de Zelfreguleringsproducten College bescherming persoonsgegevens 24 mei 2005 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave... 2 1 Toezicht en zelfregulering... 3 1.1 Zelfregulering...

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken De Wbp is al sinds 1 september 2001 van kracht en bevat bepalingen omtrent het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Op 1 januari

Nadere informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming Algemene Verordening Gegevensbescherming Stelling De Algemene Verordening Gegevensbescherming wijkt niet sterk af van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Toestemming Toestemming van betrokkene moet uitdrukkelijk

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

De Algemene Verordening Gegevensverwerking. Jurgen van der Baan

De Algemene Verordening Gegevensverwerking. Jurgen van der Baan De Algemene Verordening Gegevensverwerking Jurgen van der Baan > AVG: wat valt (mij) op Jurgen van der Baan: Product Consultant bij TriageExpert. Vanaf 2002 werkzaam als (Senior) Casemanager, intern, arbodienst,

Nadere informatie

Impact AVG op de lokale overheden

Impact AVG op de lokale overheden voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Impact AVG op de lokale overheden Caroline Vernaillen Anne Teughels september 2016 Wie zijn wij? o De voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET masterclass research data management Maastricht 4 april 2014 presentatie van vandaag uitleg begrippenkader - privacy - juridisch huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie