Succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze van het werkbedrijf Herstelling te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze van het werkbedrijf Herstelling te Amsterdam"

Transcriptie

1 Succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze van het werkbedrijf Herstelling te Amsterdam Verslag van een onderzoek Colofon ons kenmerk /140/ /EV datum 30 november 2012 auteurs Dr. en Drs. Romulus Petrina, m.m.v. Dr. Sophie Bouwens 2012 Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 pagina 2 van 27 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De methode van de Herstelling 4 2 Onderzoeksvragen en opzet 5 3 Interpretatiekader 7 4 Doelgroep, programma en werkwijze van de Herstelling 9 5 De rol van werkmeester 15 6 Recidivevermindering Aard en ernst van de antecedenten Etniciteit van de deelnemers 22 Conclusie en aanbevelingen 23 Addendum 25 Literatuur 26

3 pagina 3 van 27 Inleiding In 2012 is de werkloosheid onder jongeren fors toegenomen. In januari 2011 waren er volgens het CBS nog jongeren tussen 15 en 25 jaar zonder werk, dit aantal is opgelopen tot in de maand september van Meer dan de helft van de werklozen zijn jongeren zonder startkwalificatie. Werk is niet alleen belangrijk uit het oogpunt van participatie en als centrale dagvulling, werk geeft ook betekenis aan het dagelijkse bestaan. Door het frequente contact met collega s op de werkvloer worden deelnemers meer verbonden met de waarden en normen in de samenleving. Het blijkt ook een effectief middel om criminaliteit tegen te gaan. Het hebben van een vaste baan dwingt jongeren tot conformerend gedrag. Volgens de sociale integratietheorie van Travis Hirschi (1989) kan werk en een vast werkritme ook een bijdrage leveren in het herstel van de verstoorde relatie van jongeren met hun sociale omgeving. Hoewel niet direct sprake hoeft te zijn van een causaal verband, is er een duidelijke samenhang tussen voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en criminaliteit (Traag en Marie, 2011: 17). Jaarlijks krijgen bijna minderjarige jongeren te maken met een strafzaak (Wartna e.a., 2011). Jongeren tussen 15 tot 27 jaar zonder startkwalificatie (de zogenaamde voortijdige schoolverlaters) komen bijna zes keer zo vaak in aanraking met de politie als degenen mét een startkwalificatie. Bijna één op de tien werkloze voortijdige schoolverlaters wordt verdacht van een misdrijf (Traag en Marie, 2011: 17). In Amsterdam is veertien procent van de jongeren tussen 15 en 26 jaar zonder werk: 4% is niet in opleiding en werkzoekend, terwijl 10% is niet werkend, zonder opleiding en niet op zoek naar een baan. In 2010 ging het om bijna jongeren. 1 De Dienst Werk en Inkomen beschikt over speciale Jongerenloketten om deze categorie beter te kunnen begeleiden. Vier van de vijf jongeren die instroomt bij het Jongerenloket van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de Gemeente Amsterdam heeft een migratieachtergrond uit nietwesterse landen (Savornin Lohman en Ling Liem, 2012). Dit rapport is het verslag van het onderzoek naar de methode en de werkwijze van het Werkbedrijf Herstelling, het re-integratiebedrijf van de Dienst werk en Inkomen (DWI) van de Gemeente Amsterdam. In dit onderzoek is speciale aandacht voor de rol van de werkmeester in het proces van re-integratie. Ook besteden we aandacht aan de vraag in hoeverre de methode van de Herstelling effect heeft (gehad) op het recidivegedrag van de deelnemers aan het re-integratieproject van de Herstelling. 1 Volgens de berekening van het CBS komt men tot een lager aantal, namelijk jongeren die werkloos zijn.

4 pagina 4 van 27 1 De methode van de Herstelling Veel langdurig werkloze jongeren beschikken over onvoldoende sociale vaardigheden en hebben te weinig competenties om een vaste baan te verwerven. Ze hebben geen startkwalificatie 2, het niveau van het Nederlands schiet tekort of ze missen een goede werkhouding en attitude. Belangrijke, basale vaardigheden voor werknemerschap zijn dat je op tijd komt op het werk, dat je kunt samenwerken met collega's en dat je de leiding van een baas kunt accepteren. Veel jongeren zijn zich hiervan niet of onvoldoende bewust. Een aantal ziet zichzelf als slachtoffer van de samenleving die hen discrimineert en uitsluit. Een groot aantal jongeren heeft bovendien een rugzak met problemen, zoals hoge schulden, verstoorde relaties in het gezin, een crimineel verleden en geen vaste thuisbasis. Sommigen kampen met de gevolgen van drugs- en/of alcoholgebruik. Bij re-integratieprojecten gaat het niet alleen om training en het leren van vaardigheden, maar ook om de onderliggende psychologische capaciteiten om deze vaardigheden te vertalen in zinvol werk. Jongeren en jongvolwassenen zonder werk worden op basis van gesprekken met de klantmanagers van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) doorverwezen naar het reintegratieproject van de Stichting Herstelling. Sinds enkele jaren hanteert DWI een participatieladder met vijf treden: van onbemiddelbaar tot zelfstandig werkzoekende. Alleen personen die zijn ingeschaald in trede drie komen in aanmerking voor een re-integratietraject. Het gaat om jongeren die 're-employable' zijn; dat wil zeggen dat zij voldoende zelfredzaam moeten zijn, dat zij direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dat zij niet al te grote persoonlijke belemmeringen moeten hebben (Koen e.a. 2008: 34). De deelnemers aan een project als de Herstelling kunnen ook worden aangeleverd door de leerbedrijven en in een enkel geval door de reclassering. Jongeren, ingeschaald in trede drie, worden gedurende een periode van 6 tot 9 maanden geschikt gemaakt om als zelfstandige werknemer te participeren op de arbeidsmarkt. Het project van de Herstelling richt zich op mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 16 en 35 jaar. In het geval een aangemelde deelnemer ouder is dan 35 jaar, wordt - voor een beslissing over deelname - gekeken naar zijn of haar arbeidsverleden. De methode van de Herstelling richt zich op een drietal aspecten van het werkproces: gedrag en attitude; de onderliggende normen en waarden; en de feitelijke, latente competenties. De methodiek is uitvoerig beschreven in het handboek 'Succesvolle leer-en werktrajecten op werelderfgoed' (Vrooland, 2011). De Herstelling heeft een agogische leerroute ontwikkeld die bestaat uit vijf fasen: 1. Het leren van de basale werknemersvaardigheden (zoals discipline, op tijd komen, kunnen luisteren, leiding aanvaarden). Om een betere inschatting te maken van de mogelijkheden worden alle deelnemers opgevangen in zogenaamde Instroomunits. 2. Gewenning en verdieping van de werknemersvaardigheden, de techniek leren en leren volhouden (samenwerken, groepsnormen aanvaarden, sociaal gedrag versus voor jezelf opkomen). 3. Basis vakkennis (inzicht, plannen, materiaalgebruik, veilig werken). 4. Uiteindelijke loopbaanoriëntatie, door middel van een drie maanden durende stage bij een werkgever, of starten met regulier werk. 5. Nazorg. Vanuit de Herstelling vindt ook een periode van zogenaamde nazorg plaats. Dit houdt in dat werkbegeleiders contact onderhouden met de werkgever en de voormalige deelnemer aan het project. 2 Het betreft jongeren die de capaciteiten ontberen om in het reguliere onderwijs een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt houdt in een diploma Havo, VWO of MBO 2.

5 pagina 5 van 27 2 Onderzoeksvragen en opzet De Dienst DMO van de gemeente Amsterdam en de leiding van het project de Herstelling hadden behoefte aan meer inzicht in de rol van de werkmeester en de invloed van het reintegratieproject de Herstelling op het recidive-gedrag van de deelnemers. Dit voorstel is tot stand gekomen op basis van oriënterende gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente, met Henk Kerzaan en Jelte Zondervan, beiden verbonden aan de Herstelling, en, lector Jeugd en Veiligheid, verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool Het voorstel heeft geleid tot een opdrachtbrief van de Gemeente Amsterdam aan het Werkbedrijf Herstelling (d.d. 1 november 2011). De volgende onderzoeksvraag ligt aan de basis van het onderzoek: Wat zijn de specifieke succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze van het werkbedrijf Herstelling gericht op de re-integratie van deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Het begrip 'succes- en faalfactoren kan verschillend worden uitgelegd. We gaan uit van de door de Herstelling gehanteerde definitie. Dat houdt in dat bij 'succes' een deelnemer het traject heeft afgerond en is doorgestroomd naar werk of een leerbedrijf. Bij uitleg van het begrip re-integratie beperken we ons tot de factor werk, terwijl het onderzoek is gericht op participatie aan het re-integratieproject van de Herstelling. De deelnemers aan dit onderzoek zijn allen mannen, waarvan een groot deel van allochtone herkomst. Onder een 'grote afstand tot de arbeidsmarkt' wordt verstaan dat het gaat om jongeren met meervoudige problematiek, dat wil zeggen problemen op school, werk, maar ook vaak met schulden, een crimineel verleden en een weinig stabiele thuissituatie. De algemene onderzoeksvraag heeft geleid tot de formulering van drie sub-vragen: 1. Wat is de rol van de werkmeesters in deze methode en werkwijze? 2. Zijn deze factoren voor alle deelnemers gelijk of verschilt deze voor specifieke etnische groepen? 3. In hoeverre heeft deze methode c.q. werkwijze effect op het recidivegedrag van de deelnemers? Het onderzoek is hoofdzakelijk kwalitatief van opzet. Er is gestart met het volgen van een groep deelnemers (28 personen) die zijn gestart in de maand september In de maanden maart en april van 2012 zijn open en half gestructureerde interviews afgenomen met een tiental werkmeesters. Bij de keuze van interviewtopics is gebruik gemaakt van de competenties uit het zelfregulatiemodel van de sociaal agoog Gerard Donkers (2003). Gezien het feit dat dit model is ontwikkeld op basis van gemotiveerde cliënten, waarbij de nadruk ligt op interne gedragsverandering, hebben we ons beperkt tot topics waarmee werkmeesters in de praktijk te maken krijgen, zoals: problemen met discipline, niet kunnen omgaan met tegenstrijdige gevoelens, op tijd komen, kunnen luisteren, samenwerken, sociaal gedrag, motivatie, trots en zelfvertrouwen, faalangst. Er zijn ook observaties verricht op de werkplaatsen en op de forten van de Herstelling. Er is dossieronderzoek verricht en er zijn illustratieve casussen over de deelnemers verzameld.

6 pagina 6 van 27 Tot slot zijn de strafrechtelijke antecedenten van 80 deelnemers over vier jaar (2009, 2010, 2011 en 2012) verzameld. Bij alle deelnemers, die gestart zijn met een traject van negen maanden, heeft een vóór- en námeting plaatsgevonden. Per 1 september 2011 is drs. Romulus Petrina met het onderzoek van start gegaan, voor één dag in de week gedurende de periode van 1 september 2011 tot 1 juni Het onderzoek is begeleid door dr., lector Jeugd en Veiligheid, verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Op 10 juli 2012 heeft een tussentijdse bijeenkomst plaats gevonden tussen ambtenaren van de Dienst DMO, leden van de begeleidingsgroep en onderzoekers. Conclusie van dit overleg was dat het onderzoek nog moest worden voortgezet, in het bijzonder met betrekking tot de vraag naar het recidivegedrag van de deelnemers. Op kosten van het lectoraat is het onderzoek gecontinueerd tot 1 november Bij de interpretatie van de gegevens heeft ondersteuning plaats gevonden door dr. Sophie Bouwens. Voor bepaalde onderdelen van dit verslag is geput uit de lectorale rede van de lector (Werdmölder, 2012).

7 pagina 7 van 27 3 Interpretatiekader Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de theorie van sociale integratie, ofwel sociale controletheorie van Travis Hirschi (1969). In deze theorie van jeugddelinquentie staat het begrip sociale bindingen centraal. Het vertrekpunt is dat alle mensen crimineel gedrag kunnen vertonen, maar dat de meesten ervan afzien omdat ze worden belemmerd door sociale bindingen (zoals binnen het gezin, de school, werk, kerk of moskee) met de conventionele samenleving. Met het plegen van crimineel gedrag zouden zij veel te verliezen hebben. Met andere woorden, het is de sociale controle vanuit de directe omgeving die varieert en ruimte biedt voor afwijkend of crimineel gedrag. Delinquente jongeren zijn vanwege een onvolkomen socialisatie gebrekkig in hun sociale vaardigheden en hebben moeite om langdurige, wederzijdse relaties aan te gaan. Schuld- of schaamtegevoelens, als producten van effectieve socialisatie, hebben zich bij hen niet of in mindere mate ontwikkeld. Zij spijbelen of gaan niet meer naar school, zij zijn werkloos en hebben weinig bindingen met conventionele personen in hun directe omgeving, zogenaamde 'significant others. Kortom, ze hebben weinig te verliezen met crimineel gedrag. Integendeel, jongeren plegen delicten vanwege de inkomsten, het avontuur en de spanning van het moment. Op een bepaalde leeftijd zijn jongeren bovendien zeer gevoelig voor het oordeel van leeftijdgenoten (Junger- Tas, 1985; Bruinsma, 1985: 15; Werdmölder, 1990; Kolthoff, 2012: 19, 20). Hirschi onderscheidt vier aspecten van sociale bindingen met de conventionele samenleving. Het eerste element is attachment ofwel emotionele gehechtheid, dat verwijst naar gevoeligheid voor het oordeel van anderen. Voor een adolescent houdt dat onder meer in dat een goede relatie met je ouders, vrienden en leraren een remmend effect heeft op crimineel gedrag. Het tweede element is commitment ofwel betrokkenheid. Dit element verwijst naar het rationele element van de binding. Veel mensen gehoorzamen de regels, gaan naar school of naar de kerk of moskee, omdat ze bang zijn voor de negatieve gevolgen bij overtreding. Als derde element noemt Hirschi involvement ofwel gebondenheid. Iemand voelt zich gebonden als hij naar school gaat, vast werk heeft, veel tijd investeert in zijn familie en zijn vrije tijd doorbrengt in sport- en hobbyclubs. Het vierde element beliefs, ofwel overtuigingen, houdt in dat iemand gelooft in de conventionele normen en waarden van de samenleving. Ook religie kan van invloed zijn op het gedrag. Naarmate een persoon gelooft in de algemeen aanvaarde en religieuze normen zal hij de regels ook respecteren. Voor alle vier elementen geldt dat de sociale bindingen sterk of zwak kunnen zijn. Personen met zogenaamde zwakke bindingen laten zich niet afschrikken door afkeurende reacties of zijn er minder gevoelig voor. Zij zijn eerder geneigd tot crimineel en afwijkend gedrag. Tussen het kúnnen en de bereidheid tót crimineel gedrag is echter nog een grote stap. Andere voorwaarden spelen ook een rol, zoals de omgang met criminele vrienden, durf en vaardigheden en de ondersteuning van gelijkgestemden. Ook blijken schoolgaande jongeren eerder gevoelig voor informele sancties en morele afkeuring door personen uit de directe omgeving dan de dreiging met formele sancties (Box 1981: ; Bruinsma 1985: 12-15; Paternoster, 1989). Het model van Hirschi is goed bruikbaar voor ons onderzoek. Immers, de door Hirschi genoemde elementen, zoals gehechtheid, betrokkenheid, gebondenheid en overtuigingen, zijn aspecten die van belang zijn in de wijze waarop de Herstelling te werk gaat; namelijk het bereiken van gedragsverandering door middel van een agogische route door te confronteren, corrigeren en disciplineren. Het doel van deze werkwijze is het opheffen van persoonlijke belemmeringen die het aangaan van sociale bindingen met belangrijke instituties en personen in de weg staan. Op alle vier, hierboven genoemde elementen (attachment, commitment,

8 pagina 8 van 27 involvement en beliefs) kunnen werkmeesters van invloed zijn. Werkmeesters gaan een emotionele band aan met de deelnemers, zij wijzen op de regels en de gevolgen ervan bij het niet nakomen, zij bieden een structurele gedragsbesteding in kleine groepen met een grote sociale controle. Als volwassene kunnen zij bovendien een brug slaan tussen de wereld van de straat en de conventionele samenleving. Al in de jaren zeventig heeft de socioloog David F. Greenberg (1977) gewezen op het probleem dat uitsluiting van jeugdigen uit de wereld van werkende volwassenen een structurele bron vormt voor crimineel gedrag. 3 De uitdaging - volgens de psycholoog Vrooland (2011: 68) de kern van het werk van de Herstelling - is om extrinsieke motivatie (iets doen omdat het door anderen wordt opgelegd) om te buigen tot intrinsieke motivatie (iets doen omdat je het zelf wilt). In sociologische termen zou men kunnen beweren dat externe beheersing van het gedrag door internalisering en socialisatie wordt omgezet in persoonlijke zelfbeheersing. De werkmeester vervult in dit proces van gedragsverandering een belangrijke rol. Bij de interpretatie van de gegevens maken we ook gebruik van het zelfregulatie-model van de psycholoog en agoog Gerard Donkers (2003). Zijn methode houdt in dat begeleiders worden aangemoedigd om ' mensen op een voorzichtige of confronterende manier (te) ondersteunen om zichzelf te helpen' (Donkers, 2008: 27). Doel hiervan is om het handelingsvermogen van de betrokkenen te versterken. Het ontwikkelen van de werknemerscompetenties vertoont overeenkomsten met dit model. Immers, in de dagelijkse praktijk tracht de werkmeester het zelfregulerend vermogen van de deelnemers te activeren en te versterken. Deelnemers hebben bijvoorbeeld geen duidelijke of onrealistische verwachtingen over wat ze willen worden, ze zijn vaak niet in staat hun eigen positie goed in te schatten en ze hebben moeite om normale relaties met anderen aan te gaan. Dat kan leiden tot verzet en agressief gedrag. 3 'Among the structural sources of adolescent crime... the exclusion of juveniles from the world of adult work plays a crucial role' (Greenberg, 1977: 211).

9 pagina 9 van 27 4 Doelgroep, programma en werkwijze van de Herstelling De doelgroep, in meerderheid jongens en jong volwassenen van allochtone afkomst, zijn langdurig zonder werk en/of hebben een zeer onregelmatig arbeidsverleden. Als zij gedurende een maand niet in staat zijn om op eigen kracht werk te vinden, komen zij - met behoud van uitkering - in aanmerking voor het traject van de Herstelling. De meesten hebben een grote weerstand ontwikkeld tegen alles wat met scholing te maken heeft. Die weerstand is, aldus een constatering in een TNO-rapport, het gevolg van het niet kunnen, niet durven, niet-weten en ook niet-willen (Smit e.a. 2005: 10,11). Faalangst, onzekerheid en geen zelfvertrouwen, vaak op grond van negatieve ervaringen, liggen hieraan ten grondslag. 4 Een werkmeester zegt bij voorbeeld over de deelnemers: 'Die jongens zijn heel kwetsbaar. Ze weten best wat er mis is met ze. Dat compenseren ze door geschreeuw en intimidatie' (Jaarverslag Stichting Herstelling, 2008: 11). Een groot aantal deelnemers (tussen 70 tot 80%) staat geregistreerd in de politie- en justitieregisters, in de meeste gevallen vanwege geweld- en vermogensdelicten. Het gedrag van deelnemers wordt vaak gekenmerkt door negatief gewoontegedrag, zoals kwaad worden als iemand kritiek op je heeft, blowen en drinken, niet kunnen omgaan met autoriteit, provocerend gedrag, achterdocht en wantrouwen (Vrooland, 2011: 80-84). Vele jongeren kampen bovendien met problemen in de persoonlijke en huiselijke sfeer. Een wat oudere werkmeester zegt over hen: Ik zie nu hoeveel sores ze hebben, hoe ingewikkeld het is. Elke jongen heeft een rugzak vol shit. De deelnemers aan het re-integratieproject van het werkbedrijf de Herstelling worden aangeleverd door de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Op basis van oriënterende gesprekken met de klantmanagers van DWI zijn ze ingedeeld in trede drie, dat wil zeggen dat zij in principe bemiddelbaar en geschikt zijn voor arbeidsactivering. Deelnemers zijn verplicht tot deelname, vanwege het risico van korting op de uitkering. De Herstelling, als onderdeel van DWI, heeft de uitkering in eigen beheer. Dat maakt het mogelijk het middel te gebruiken als stok achter de deur. We betreden hiermee het 'commitment-domein', waarbij jongeren een rationele afweging maken in hun houding en gedrag. Korting op de uitkering heeft immers invloed op hun financiën. De dreiging met korting vindt in eerste instantie plaats aan de kop van het traject, als onderdeel van de te beïnvloeden extrinsieke motivatie. Gedurende het traject wordt het middel prudent ingezet, met als doel dat deelnemers aan het traject in de pas blijven lopen. Korting kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij herhaaldelijk niet op tijd komen en bij ongeoorloofd wegblijven. Het middel wordt alleen toegepast na een waarschuwing, waarbij een deelnemer de mogelijkheid heeft tot verweer. Sommige potentiële deelnemers blijken niet gevoelig voor korting op hun uitkering, hetgeen kan inhouden dat zij andere, vaak illegale inkomsten hebben. Maar ook zij laten zich in hun gedrag leiden door rationele overwegingen. Met ingang van januari 2013 is de mogelijkheid van de korting op de uitkering ook wettelijk geregeld. 5 Er vinden voorafgaand aan het traject gesprekken plaats met consulenten. De deelnemers aan het traject krijgen te horen dat niet langer hun persoonlijke eisen, wensen of 4 De weerstand tegen scholing moet niet worden verward met het fenomeen reactance. Reactance kan worden beschouwd als een normale reactie op een situatie waarbij iemands vrijheid, autonomie, wordt beknot of bedreigd. Het treedt op bij iedereen ongeacht leeftijd, afkomst, klasse, culturele achtergrond of ontwikkelingsniveau. Het verschil tussen reactance en weerstand is overigens niet altijd duidelijk vast te stellen. Vaak blijkt dat pas gaandeweg het contact. 5 Persoonlijke mededeling van Youri van der Lugt, directeur van het werkbedrijf Herstelling.

10 pagina 10 van 27 verwachtingen centraal staan. Dit is geen onbelangrijk punt, omdat veel werkloze jongeren aangeven dat ze geen goede baan kunnen vinden, omdat hun profiel niet voldoet of dat werkgevers te hoge eisen stellen of discrimineren (Savornin Lohman en Ling Liem, 2012: 19). De normen en verwachtingen van de maatschappij en toekomstige werkgever staan in de gehanteerde methode van de Herstelling centraal. Dat kan inhouden dat bepaalde deelnemers hun ambities over wat ze willen gaan worden, moeten bijstellen. Een groot aantal heeft niet alleen een irreëel beroepsbeeld, maar ook een verkeerd beeld van het stelsel van sociale uitkeringen. Dat blijkt bij voorbeeld uit onderstaande casus: Casus 4 (groep 1): Profiel deelnemer: heel kieskeurig, niet open voor ander werk dan wat hij in zijn hoofd heeft gezet, bijvoorbeeld automonteur. Dat is een beroep met hoog aanzien in zijn vriendenkring. Aan hem wordt verteld dat hij ook open moet staan voor aanverwante beroepen zoals werken bij het banden servicestation, uitlaatreparatie, etc. Daarop antwoordt hij: 'ik wil geen uitlaat repareren, niet lassen, daarom is dat hier tijdsverspilling voor me, wat jullie hier doen... ik heb recht op de uitkering... we zijn hier niet in Afrika, man!' De deelnemers aan het project de Herstelling moeten bij de start van het traject een reglement met gedragsregels in tweevoud ondertekenen. Er vindt, met instemming van de deelnemers, ook een screening plaats van contacten met justitie en politie. Deze screening, anders dan politie-informatie, is gebonden aan wettelijke regels. De verkregen informatie wordt als zeer nuttig ervaren, omdat men op deze wijze beter geïnformeerd is over de achtergrond van deelnemers in relatie tot gedrag en veiligheid. Men wil bijvoorbeeld weten of iemand vuurwapengevaarlijk is. In zoverre van toepassing kunnen de deelnemers door de speciaal aangestelde coördinator Veiligheid worden aangesproken op hun gedrag. Zo nodig wordt samengewerkt met de reclassering, bureau jeugdzorg en hulpverlening. Alle deelnemers worden opgevangen in een Instroomunit. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 25 jaar. Met uitzondering van de vakantiemaanden vindt er tweemaal per maand een instroomunit plaats. De eerste voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op het Leer Praktijk Centrum in Amsterdam Zuidoost. Na een uitbreide voorlichting krijgen de deelnemers gedurende tien dagen, op een speciaal daarvoor ingericht fort, een introductieprogramma. In deze periode wordt bekeken wie men precies voor zich heeft en wat een deelnemer wel en niet kan. Ook worden de huisregels in begrijpelijke taal, en met de nodige humor van de werkmeester, uitgelegd. De deelnemers krijgen te horen dat zij elke dag precies om acht uur in werkkleding klaar moeten staan. Bij aanvang van het project krijgen de deelnemers werkschoenen en werkkleding. In het geval van ziekte of andere geldige redenen moeten ze zich telefonisch afmelden. Het juiste adres moet worden doorgegeven, want er worden ook huisbezoeken afgelegd. Ben je niet thuis, dan heb je een probleem... Alleen al het simpele huisadres kan problemen geven. Casus 1 (groep 1): Op de simpele vraag wat is je adres? komt de deelnemer met een heel ingewikkeld verhaal als antwoord: hij staat ingeschreven bij zijn vriendin, maar eigenlijk woont hij nu bij zijn moeder, want zijn vriendin heeft hem er uit geschopt. Soms woont hij ook bij zijn vader, maar hij heeft met vader gevochten... eigenlijk wil hij het liefst op zichzelf gaan wonen, maar... De jongeman wordt door de werkmeester op de instroomunit onderbroken met de opmerking dat alleen de postcode van zijn adres nodig is. Hij weet dat niet uit zijn hoofd, maar zal het morgen brengen. Hij is geboren

11 pagina 11 van 27 in Nederland, heeft op een paar scholen gezeten en niets afgerond. Hij heeft een dochter, ruzie met ex-vriendin, etc. Vanaf het begin wordt aan het aspect van 'op tijd komen op het werk' sterk de nadruk gelegd. Dat is nog niet zo simpel, zoals uit onderstaande observatie blijkt. Tijdens onze periode van observatie komen twee deelnemers, met de headphones op hun oren, om uur aanslenteren. Ze hadden zich om 8.00 uur 's ochtends moeten melden voor de voorlichtingsbijeenkomst. Het excuus luidt: ik heb me verslapen. De werkmeester, die de voorlichting geeft, reageert niet. Dit soort zaken wordt gerapporteerd aan de consulent, die daar verder mee aan de slag gaat. Vervolgens verscheurt een van de twee deelnemers het inschrijfformulier met de opmerking: dit heeft toch geen zin. De werkmeester reageert in de trant van: niet heel netjes, hè? In een gesprek blijkt dat de deelnemer het formulier heeft verscheurd omdat hij niet kan lezen. Voor de groep van andere deelnemers wilde hij zijn onkunde verbergen door het formulier door te scheuren. Het is niet onbelangrijk om vast te stellen dat provocerend gedrag ook een middel kan zijn om de eigen gebreken, waarvoor men zich schaamt, te verbergen. In de Instroomunit van september 2011 wordt aan de deelnemers aan de hand van een vragenlijst gevraagd naar hun motivatie. Eén van de vragen luidt: Wat moet de Herstelling/DWI voor je doen zodat je het traject succesvol kan afronden? De deelnemers geven de volgende antwoorden: Goed laten leren, leren hoe je moet werken, zodat je het begrijpt hoe je dat moet doen; discipline bijbrengen wat ik niet heb, druk op mij zetten; het is goed dat de uitkering wordt gekort, want anders ga ik nooit werken; duidelijkheid bieden over hoe je dingen voor elkaar moet krijgen; bij de beroepskeuze helpen. Er kwam een kritische, opstandige reactie: niks moet de Herstelling voor me doen, dit is tijdsverspilling, ik leer hier niks. Op de vraag: Wat moet je zélf doen tijdens dit traject om het succesvol af te ronden? volgen nog een aantal sociaal wenselijke antwoorden. Maar wederom één kritische reactie, naar we aannemen van dezelfde persoon. Goede inzet, bezighouden, gehoorzaam aan de werkmeester; zich aan de regels houden; inzet tonen, altijd aanwezig zijn; gemotiveerd zijn, goed werken; teamwerken, geen ruzie maken' en 'tegen mijn zin in werken want anders korten ze mijn uitkering. De introductiegroep van september 2011 is intensief gevolgd. Van de 28 door DWI aangemelde personen, zijn op de eerste dag van het introductieprogramma slechts 13 personen daadwerkelijk aanwezig. Hiervan zijn 7 personen op de derde dag niet meer komen opdagen. Volgens een werkmeester is met name de derde dag kritiek. Eerste dag is het wennen, de tweede dag is het nog even aanzien en de derde dag meldt men zich ziek. In alle gevallen vindt een terugrapportage plaats aan de klantmanager van DWI. Wanneer blijkt dat een deelnemer zich bewust onttrekt van de verplichting actief mee te werken aan het reintegratietraject, kan hij op zijn uitkering worden gekort met 30 procent. De sanctie kan maximaal oplopen tot drie maanden uitsluiting van de uitkering. Is deze hoge uitval van aangemelde personen uniek? Nee, zo wordt ons verteld door de werkmeesters. Het beeld komt ook overeen met een uitgevoerde tweede check. In de

12 pagina 12 van 27 Instroomunit van juni 2012 zijn er van de 38 aangemelde personen slechts 11 personen komen opdagen. Hiervan zijn 4 á 5 personen in het traject blijven 'hangen'. De aangemelde deelnemers aan het traject vallen om verschillende redenen af. De deelnemers zijn onvoldoende gemotiveerd, ze zijn op vakantie in Suriname of Marokko of een deelnemer heeft persoonlijke problemen thuis. In feite houdt dit in dat zij niet behoren tot de categorie van trede drie, omdat ze niet re-employable zijn. Het laatste is een voorwaarde om te kunnen participeren binnen het project van de Herstelling. Sommige deelnemers worden uiteindelijk doorverwezen naar beter aansluitende trajecten, zoals het project Amsterdamse Bos voor de oudere deelnemers of naar het re-integratieproject Pantar voor deelnemers die, vanwege fysieke of mentale problemen, zijn aangewezen op een plek binnen de sociale werkvoorziening. Het volgen van de deelnemers die in een latere fase afvallen is moeilijk, omdat dit buiten de reikwijdte van de administratie van de Herstelling valt. Voor degenen die blijven participeren in het project worden de leefregels van meet af heel duidelijk aangegeven. De mobieltjes moeten worden opgeborgen in een persoonlijke kluis. Deelnemers mogen niet drinken en blowen, geen IPods in hun oren hebben en op de werkvloer wordt Nederlands gesproken. De petten moeten af en het te lange haar moet in een haarnetje worden opgeborgen. De deelnemers worden ook vertrouwd gemaakt met de veiligheidsvoorschriften, rommel moet meteen worden opgeruimd en jongeren leren voorzichtig met de apparaten om te gaan. Praktische zaken moeten op de 'vrije dag', dat wil zeggen op de vrijdag, worden geregeld. De tweede dag van de introductie worden de deelnemers met een personenbusje naar een van de forten gebracht. Daar moeten ze onder begeleiding van werkmeesters een aantal opdrachtjes maken. De eerste gebreken komen dan al gauw aan het licht. Om te kunnen timmeren moet je immers kunnen rekenen en ruimtelijk inzicht hebben. En als je hoogtevrees hebt, heeft het geen zin om te kiezen voor het vak schilderen. Ook worden de deelnemers wederom vertrouwd gemaakt met de Arbo veiligheidsvoorschriften. Alle activiteiten in het kader van de re-integratie vinden plaats op de werkplaats. De werkplaats staat model voor intensieve samenwerking tussen de werkmeester en de deelnemers aan het project van de Herstelling. Het is een stabiele omgeving met veel structuur en duidelijkheid. Het werk vindt plaats in een informele, ongedwongen sfeer. De werkmeester heeft de leiding. Hij controleert, corrigeert en motiveert. In deze omgeving moeten deelnemers hun oude gedragspatronen loslaten en nieuwe vaardigheden eigen maken. De werklocaties zijn bij voorkeur gevestigd in prikkelarme omgevingen, in de natuur en buiten de stad. De forten van de Stichting Herstelling, rondom Amsterdam, zijn wat dat betreft ideaal. Dagelijks worden de deelnemers met personenbusjes naar de verschillende locaties gebracht. De confrontatie met een veranderende omgeving, de vertrouwensrelatie met een vaste begeleider en het gezamenlijk verkeren in dezelfde omstandigheden zijn belangrijke elementen bij dit type projecten gericht op gedragsverandering (Van der Ploeg, 2011). De werkplaats fungeert als een alternatieve werkplek, waarbij niet zozeer de productie maar het leerproces centraal staat. Vanwege de intensieve persoonlijke begeleiding kan de groep niet al te groot zijn, hooguit zes tot acht personen. Ook tijdens het traject kunnen nog tal van conflicten voorkomen, omdat een deelnemer onvoldoende zicht heeft op de realiteit. In zo'n geval vinden de gesprekken niet meer plaats met de werkmeester, maar met de consulent. Deze consulenten zijn werkzaam op de locatie van de Herstelling.

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM Inhoud van deze handreiking 1 Theorie 1.1 Samenhang van het delictgedrag, de opvoeding en het gezin: inventarisatie met het LIJ 1.2 Basisbegrippen

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Reïntegratie In Balans

Reïntegratie In Balans Reïntegratie In Balans Een onderzoek naar succes- en faalfactoren van het reïntegratietraject In Balans Naam: Janneke Stouten Studentnr: 283392 Master: Grootstedelijke Vraagstukken & Beleid Faculteit Sociale

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie