Nadat mij de toegang tot de vergadering werd ontzegd, zie ik geen andere mogelijkheid dan mij schriftelijk tot u te wenden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadat mij de toegang tot de vergadering werd ontzegd, zie ik geen andere mogelijkheid dan mij schriftelijk tot u te wenden."

Transcriptie

1 Open brief aan de wijkvereniging in Kloosterveen, 22 juni 2013 Geacht bestuur, Nadat mij de toegang tot de vergadering werd ontzegd, zie ik geen andere mogelijkheid dan mij schriftelijk tot u te wenden. Allereerst weigert u niet-leden toegang tot de vergadering, gemotiveerd door de stelling dat het een ledenvergadering betreft. De uitnodiging die u verstuurde, is echter voor een algemene vergadering. Bovendien wordt deze weigering gecommuniceerd door daartoe onbevoegde personen, want niet de voorzitter. In alle voorgaande jaren heeft altijd iedereen toegang gehad tot de jaarvergadering, met name omdat de activiteiten, grotendeels door de gemeente gesubsidieerd, voor heel Kloosterveen zijn, niet slechts voor de leden. Stemmen is wel voorbehouden aan leden. Een bestuur dat zijn plannen voor de gehele wijk, de verantwoording voor de voorbije activiteiten, en de besteding van de gemeentelijke subsidie (voor de gehele wijk) slechts in besloten kring wil bespreken, heeft kennelijk niet begrepen wat zijn plaats in de gemeenschap is. Ten tweede hebben leden statutair altijd toegang tot de vergadering. Het tijdstip waarop de vergadering betreden wordt, is geen reden de toegang te weigeren. Dat u daarbij de beheerder van het gebouw inzet als sterke arm, siert u allerminst. Het had overigens van goed bestuur getuigd wanneer de gekozen, maar tussentijds afgetreden bestuursleden persoonlijk ter vergadering waren uitgenodigd. Dan had ook de hele gênante vertoning achterwege kunnen blijven. De pogingen het voorlezen van een kritisch manifest te bemoeilijken door nietbestuursleden, zijn ongehoord. Hoewel bij herhaling uit de zaal werd opgemerkt dat de bestuurstafel werd bemand door gewone leden, en dat het bestuur op dat moment uit een enkel persoon bestond, persisteerden een aantal van de aan die tafel gezeten personen in het optreden en spreken tegen de overige leden in de zaal als waren zij bestuur. Regels gelden voor iedereen, ook als dat een ongemakkelijke situatie creëert voor hen die in gedachten al tot het bestuur horen. Van diverse kanten zijn opmerkingen gemaakt over de kandidaat-bestuursleden. Waarom niet open en transparant zijn over de vermeende belangenverstrengeling, wanneer kennelijk vanuit de leden verbazing wordt geuit over kandidaten die door de wijkvereniging worden betaald voor diensten die zij vanuit hun bestuursfunctie zelf kunnen bepalen. Een klassiek voorbeeld van ongewenst en potentieel onbehoorlijk handelen. Daarnaast zijn er kandidaat-bestuursleden die een activiteiten-commissie leiden waarvoor zij verantwoording moeten afleggen aan het bestuur; aan zichzelf voortaan dus. Het betreft hier tenminste vier van de zes kandidaat-bestuursleden, waardoor het vermoeden van belangenverstrengeling niet onredelijk is. Bovendien: wat heeft een inwoner van Peelo in Kloosterveen te zoeken?

2 Omdat ik mijn vragen en opmerkingen niet ter vergadering heb kunnen opbrengen, stel ik ze hieronder. Jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 lijkt voornamelijk activiteiten van de huidige ploeg en van 2013 te bevatten. 1. Waar zijn de verslagen van het Huiskamerrestaurant, de Nieuwjaarsreceptie, Koninginnedag, de spellenmiddagen (Kloospelveen), de toneelvoorstelling voor volwassenen, de toneelvoorstelling voor de jeugd, de medewerking aan Super Saturday, BIKLS, breien? Alle nog door het vorige bestuur in 2012 gerealiseerd. 2. Waarom worden een aantal als algemeen aangemerkte activiteiten onder het kopje ouderen geschoven? Er is indertijd expliciet voor gekozen bridge, klaverjassen, biljarten en breien voor alle leeftijden te houden. Ze aan ouderen te hangen, riekt naar ondoordachte vooringenomenheid. 3. In 2012 zijn ook cursussen reanimatie/aed gehouden. 4. Voor de salsalessen werd een mobiele spiegel aangeschaft, zodat de cursus in de grote zaal kon worden voortgezet. 5. Met de volleybalclub is vorig jaar overeengekomen dat zij zelfstandig verder gaan omdat ze een gesloten vereniging zijn en daardoor niet langer onder de paraplu van de wijkvereniging kunnen vallen. Waarom staan volleybal nog steeds vermeld? 6. De kerstbomeninzameling was altijd een actie van de gemeente en het BOK. Wat is de inbreng van de wijkvereniging geweest? 7. De kerstreis i.s.m. BOK en Vanboeijen heb ik alleen gepubliceerd gezien als activiteit van Vanboeijen??? 8. Hoeveel leden telt de vereniging? Financiën 1. Volleybal: waarom is de reserve niet uitgekeerd aan de volleybalclub? 2. Wat zijn Handelscrediteuren? Welke primaire diensten en goederen zijn hier opgenomen? 3. Wat heeft de verhoging van de Kantoorkosten veroorzaakt? 4. Wat heeft de Huisvestingskosten met 1326% doen toenemen? 5. Waarom zijn de Algemene kosten bijna verdubbeld?

3 6. Waarom zit er zoveel geld in de kas? Wie beheert dat? 7. Waar betalen wij (zoveel) zaalhuur voor? 8. Welk administratiekantoor betalen wij en waarvoor? 9. Wat zijn Fondsen? En welke? 10. Wie hebben wij anders dan docenten ingehuurd ( derden )? 11. Wat wordt verstaan onder Verbruiksmateriaal? En waaraan is 2253 uitgegeven? 12. Heeft de vorig jaar gekozen kascommissie verslag uitgebracht? Waarom stond dat niet op de agenda? Algemeen 1. Waarom weer een nieuw logo? Waarom zoveel kapitaalvernietiging veroorzaken? In 2009 is de vereniging opnieuw gestart, nadat deze had opgehouden te bestaan. Met een nieuwe naam, een nieuw logo en nieuwe Statuten. Er is het nodige geld besteed aan PR-materiaal met dat nieuwe logo. Wat gebeurt er met al dat materiaal? 2. Wat is er gebeurd met de administratieve ondersteuning van de gemeente? Waar is de parttime ambtenaar gebleven? Als zij niet langer aan de wijkvereniging is toegewezen, wat gebeurt er dan met de door de wijkvereniging ingerichte werkplek (meubilair) en het aangeschafte kantoormateriaal, waaronder een computer en een professionele printer? 3. Wie doet de ledenadministratie? Wie doet de financiële administratie? 4. Wat is er gebeurd met het Huiskamerrestaurant? Wat gebeurt er met de inventaris van het Huiskamerrestaurant? Ik zal het op prijs stellen uw antwoord(en) op korte termijn schriftelijk te ontvangen. Als bijlagen treft u hierbij aan kopie van het manifest zoals voorgelezen op de vergadering [1] en de kopie motie van wantrouwen die aan u is overhandigd [2]. Bijlage 3 is de uitnodiging die u mij stuurde, waarin geen enkele indicatie staat dat ik als lid wordt uitgenodigd. Met vriendelijke groeten, Milly Rondèl

4 Bijlage 1 Geachte aanwezigen, Voordat deze vergadering overgaat op het agendapunt van nieuwe bestuursleden, willen wij als leden en/ of oud-bestuursleden iets aan de vergadering mededelen. Vanaf mei 2012 zijn er een aantal zaken gebeurd die wij willen delen met deze vergadering. 1- In mei 2012 is de huidige voorzitter van de wijkvereniging geïnstalleerd. Onder haar leiding zijn in de eerste vergadering een aantal bestuursleden opgestapt uit onvrede met de uitvoering van het voorzitterschap. 2- De voorzitter heeft een autoritaire manier van leiding geven aan vergaderingen en duldt geen enkele tegenspraak. Dit komt naar voren wanneer bij een door meerderheid van het bestuur genomen besluit, de voorzitter, wanneer ze het hier niet mee eens is, het besluit negeert. Hier valt dan ook niet meer over te praten. 3- Afspraken gemaakt in het verleden met andere partijen worden, zonder overleg met het bestuur, door de voorzitter ongedaan gemaakt. Zij heeft een andere visie op samenwerken dan de overige leden van het bestuur en van met de wijkvereniging samenwerkende organisaties. Dit resulteert uiteindelijk begin 2013 in een motie van wantrouwen van de projectleider van `samenleven in Kloosterveen`, naar de wijkvereniging. Toen de destijds aanwezige bestuursleden vroegen naar de inhoud van de motie, kregen zij als antwoord van de voorzitter dat zij ook niet op de hoogte was van de inhoud. In de daarop volgende bestuursvergadering, waar iemand van de gemeente bij aanwezig was, bleek echter dat de voorzitter wel degelijk op de hoogte was van de inhoud van de motie. 4- Sinds het aantreden van de huidige voorzitter zijn er 14 bestuursleden opgestapt. Sommigen zelfs al na enkele weken. Dit mag je op zijn minst merkwaardig noemen. De enige persoon die nog is overgebleven sinds de afgelopen jaarvergadering is de voorzitter. Toen er na het opzeggen van alweer 2 (aspirant) bestuursleden gevraagd werd om een extra bestuursvergadering werd er door de voorzitter besloten dat zij dat niet wenste. Vervolgens gaf de toenmalige penningmeester in de daarop volgende vergadering, waar ook nietbestuursleden bij zaten, aan dat hij geen vertrouwen meer had in de voorzitter. Hij legde dan ook per direct zijn functie neer. Deze motie van wantrouwen werd gesteund door een (aspirant) bestuurslid en ook zij zag zich genoodzaakt in deze vergadering haar werkzaamheden voor de wijkvereniging neer te leggen. 5- Vragen over financiën, inzage in de statuten van de vereniging werden steeds afgedaan als niet ter zaken doende. Andere bestuursleden moesten zich hier niet mee bemoeien. De administratie is niet op orde. Bewijs daarvoor is dat nieuwe bestuursleden geen enkele notulen hebben ontvangen van vergaderingen uit het (recente) verleden. Verantwoordelijkheid ligt bij mensen die zich daar niet eens bewust van zijn. Initiatieven van bestuursleden worden stelselmatig door de voorzitter genegeerd. 6- Het afbreken van de samenwerking met de vrijwilligers van het servicepunt is ook een voorbeeld van het niet volledig en eerlijk inlichten van de toen aanwezige bestuursleden door de voorzitter. De voorzitter gaf aan dat mails of andere informatie vanuit de wijkvereniging eerst gelezen werd door derden, waarna een goedkeuring zou volgen naar de dames van het servicepunt toe. Zij mochten dan de informatie op de website plaatsen. Dit blijkt een onjuiste voorstelling van zaken te zijn. De kandidaat vicevoorzitter heeft van de wijkvereniging de opdracht gekregen om tegen een maandelijkse vergoeding de website via zijn bedrijf te onderhouden. Onze vraag is of hierbij geen sprake is van belangenverstrengeling en/of onrechtmatig handelen van een bestuurder? Hartelijke dank voor U aandacht!

5 Bijlage 2

6 Bijlage 3

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

VvE VOOR BEGINNERS. Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). VvE VOOR BEGINNERS Een korte inleiding voor de nieuwe appartementseigenaar over de bedoeling en werking van de Vereniging van Eigenaars (VvE). 1 VOORWOORD 3 1 WAT IS EEN VERENIGING VAN EIGENAARS (VvE)

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie