Newsletter. Editie december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter. Editie december 2013"

Transcriptie

1 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge MiFID gedragsregels: werden een tijdje geleden reeds op de ook voor verzekeraars hoogte gesteld van onze toetreding tot 05 het Beleidsstandpunt Grant Thornton netwerk, IFAC: toetreding bevorderen die ook duidelijk uitgebreide blijkt uit de vormgeving organisatieverslaggeving van deze publicatie. Tot de overstap van PKF naar Grant Thornton werd beslist omdat onze vennoten unaniem van oordeel zijn dat Belasting Grant Thornton & BTWbetere garanties biedt voor de uitbouw van onze diensten 06 Europees en het behoud geharmoniseerde van het hoge kwaliteitsniveau, btw-aangifte nodig vanaf om 1 u januari te kunnen bijstaan 2017? in een snel wisselende en uitdagende 06 Btw op economische voorschotten omgeving. en de Grant Thornton heisa die ontstond is vertegenwoordigd (bis) in landen Btw-plaatsbepaling door meer dan voor medewerkers, opslagdiensten biedt verduidelijkt een zeer brede 08 ondersteuning Toelichting bij in btw-regels diverse expertisedomeinen. voor onroerend Als goed u nog en verdere informatie wenst, nodigen wij u uit elektronische diensten om een kijkje te nemen op onze 09 Nieuwe Thin Capitalization - nieuwe website regeling: oppassen met en op die van Grant Thornton leningen van verbonden International ondernemingen 10 Aftrek octrooi-inkomsten 10 Waardering van activa: aanschaffingswaarde vs. werkelijke waarde 11 VZW vrijwillige bestuurders? 12 Fiscaal voordelige geschenken voor werknemers Juridische diensten 13 Beëindigingsvergoedingen bij het ontslag van een werknemer 14 Correcte bijeenroeping van de Algemene Vergadering Agenda 16 Seminaries/Opleidingen i.s.m. Grant Thornton

2 Audit & Assurance Recente adviezen CBN Hiernaast vindt u het overzicht van de recente adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Voor de integrale tekst van de CBN-adviezen verwijzen we naar CBN-advies 2013/12 Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty s, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van dividenden en tantièmes en de opbrengsten die overeenstemmen met dividenden en tantièmes CBN-advies 2013/13 Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies (Dit advies vervangt advies 165/1.) 2 Editie december 2013

3 Audit & Assurance Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn voor niet-beursgenoteerde bedrijven werd gepubliceerd op 26 juni 2013 en vervangt de oude Vierde en Zevende Richtlijnen. Deze nieuwe EU-richtlijn kadert in het Pakket Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Europese Commissie en omvat volgende doelstellingen: Maatschappelijk verantwoord ondernemen aanmoedigen; Sociaal ondernemerschap vergemakkelijken; De bureaucratische rompslomp voor kleine en middelgrote ondernemingen verkleinen. Vooral dit laatste punt laat toe de boekhoudkundige verplichtingen voor micro- en kleine ondernemingen te versoepelen. De nieuwe Jaarrekeningrichtlijn maakt onderscheid in vier categorieën, volgens de hierna weergegeven criteria: De invoering van de microonderneming blijft optioneel te bepalen per lidstaat. De Belgische wetgever heeft tot op vandaag geen aanstalten gemaakt om dit nieuwe statuut in te voeren. De kleine ondernemingen moeten enkel een balans, resultatenrekening en een beperkte toelichting opstellen (8 tot 13 punten in plaats van 14 tot 24 punten). De lidstaten kunnen toelaten een verkorte balans op te stellen, hen vrijstellen van de verplichting een bestuursverslag (voorheen een jaarverslag) op te stellen en hen vrijstellen van de verplichting de resultatenrekening en bestuursverslagen openbaar te maken. Bij de middelgrote en grote ondernemingen zijn er weinig aanpassingen en mogen de lidstaten de keuze maken om een regeling al of niet in te voeren ( permit or require ). Met betrekking tot de consolidatie wordt het begrip zeggenschap uitgebreid van een meerderheid van stemrechten, naar een zeggenschap via overeenkomsten met medeaandeelhouders of met vennoten van de onderneming. De inwerkingtreding van de nieuwe Jaarrekeningrichtlijn ging in op 19 juli 2013 en op dat moment werden de oude Vierde en Zevende Richtlijnen ingetrokken. Om tot de categorieën micro, klein of middelgroot te behoren, mogen de ondernemingen op de balansdatum ten minste twee van de drie criteria niet overschrijden. Om tot de categorie groot te behoren, moeten ze op de balansdatum ten minste twee van de drie criteria overschrijden. Balanstotaal Netto-omzet Gemiddeld personeelsbestand Micro-onderneming EUR EUR Kleine onderneming Middelgrote onderneming EUR (optioneel te verhogen tot EUR ) EUR (optioneel te verhogen tot EUR ) EUR EUR Grote onderneming EUR EUR Een verwijzing naar de IFRS for SME s (de IFRS light-regels) werd niet gemaakt. Deze regels mogen volgens ons echter worden toegepast, voor zover ze niet in strijd zijn met de principes van de nieuwe Jaarrekeningrichtlijn. De lidstaten dienen hun interne wetgeving uiterlijk aan te passen tegen 20 juli 2015, zodat ten vroegste het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2016 onder de nieuwe richtlijn valt. In onze volgende Grant Thornton Newsletters gaan we verder in detail hierop in, van zodra de Belgische wetgever de nieuwe Jaarrekeningrichtlijn heeft omgezet in wetteksten. Editie december

4 Audit & Assurance Strenge MiFID gedragsregels: ook voor verzekeraars Sinds 1 november 2007 is MiFID, voluit Markets in Financial Instruments Directive, van kracht. Deze richtlijn harmoniseert de handel in financiële instrumenten zoals aandelen, kasbons, obligaties en fondsen in de Europese Unie en legt gedragsregels op aan financiële instellingen. Deze spelregels hebben de bedoeling de beleggingsmarkt efficiënter en transparanter te maken. Er gelden ook gedragsregels die de bescherming van de belegger beogen. De richtlijn stelt dat elke type cliënt recht heeft op een aangepast beschermingsniveau. Een particuliere belegger is wellicht minder op de hoogte van de beleggingsfinesses dan pakweg de financieel directeur van een onderneming. Voor iedere belegger diende dan ook een persoonlijk risicoprofiel (zeer dynamisch, dynamisch, defensief of zeer defensief) opgesteld te worden. De richtlijn garandeerde ook een duidelijke communicatie over kosten, tarieven en orderverwerking. De afgelopen jaren is de structuur van de controle op de financiële sector ingrijpend gewijzigd in België. Vandaag spreekt men van het zogenaamde bipolaire of Twin Peaks model. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (de FSMA) oefent het toezicht op de markten uit, controleert de naleving van de gedragsregels door financiële tussenpersonen en waakt over de bescherming van de consument. Met betrekking tot de controletaken van de FSMA, diende deze instelling te beschikken over de noodzakelijke middelen om dit toezicht ook effectief te kunnen uitoefenen. Daartoe werd de Wet van 30 juli 2013, nl. Twin Peaks 2, gepubliceerd. Hierbij werden deze MiFID-richtlijnen eveneens van toepassing verklaard voor de verzekeringssector vanaf 30 april 2014 (eerst was 1 januari 2014 vooropgesteld maar deze implementatiefase was te kort voor de sector). Deze verruiming was nodig daar meer en meer verzekeringsproducten als beleggingsproduct worden aangeboden, en alle spelers op de markt aan dezelfde voorwaarden dienen te voldoen. Voor verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen bevat de nieuwe wet gedetailleerde regels en voortaan dienen verzekeraars en tussenpersonen te beoordelen of het verzekeringscontract al dan niet geschikt en passend is voor het risicoprofiel van de klant. Deze maatregel is vooral van belang voor de bijna verzekeringstussenpersonen die zich in deze materie moeten vormen en zeer strikt de toepassingsprocedures moeten volgen, conform de normen van toepassing in de banksector sinds De verzekeraars hebben dan ook weinig tijd om hun systemen tijdig aan te passen en hun makelaars de nodige vorming en procedures bij te brengen, en dit terwijl de concrete uitvoering van deze MiFID-gedragsregels nog verder gepreciseerd zal worden in drie nieuwe Koninklijke Besluiten die nog gepubliceerd moeten worden. 4 Editie december 2013

5 Audit & Assurance Beleidsstandpunt IFAC: bevorderen uitgebreide organisatieverslaggeving De IFAC (International Federation of Accountants) heeft haar Policy Position Paper 8, Enhancing Organizational Reporting gepubliceerd om te wijzen op het belang en het nut van het opstellen van een verslag over algemene aspecten van een organisatie die verder reiken dan de in een traditioneel financieel verslag opgenomen informatie. Belanghebbenden zijn vandaag vaak op zoek naar andere informatie dan deze die in traditionele financiële informatie is voorzien. Dit kan gaan om informatie aangaande de strategie van de organisatie, het beleid, risicobeheersing, personeelsbeleid of informatie aangaande duurzaamheid zoals milieu- en sociale aangelegenheden. Een uitgebreid verslag over de organisatie, bovenop hetgeen in traditionele financiële verslaggeving is voorzien, geeft een completer beeld van de positie en de resultaten van een organisatie, alsook van haar potentieel en duurzaamheid op lange termijn en dient het algemeen belang. Daarnaast levert een dergelijk verslag belangrijke informatie op voor zowel interne als externe belanghebbenden om hen te helpen bij de beheers- en bestuursverrichtingen, alsook bij de besluitvorming, de bevordering van transparantie en het vervullen van de verslaggevingsplicht. De betrokkenheid van de professionele accountant of auditor bij deze informatieverstrekking wordt door de IFAC ondersteund en aangemoedigd. Met hun ervaring en bekwaamheid zijn zij goed geplaatst om deze bijkomende informatieverstrekking te bevorderen en te ondersteunen. IFAC erkent dat er verschillende kaders bestaan of ontwikkeld worden om bij te dragen aan deze bredere informatieverstrekking. Ze beschouwt het als zijnde van groot belang om de relatie tussen deze verschillende kaders te bestuderen en een globale samenhang en convergentie te promoten. Editie december

6 Belasting & BTW Europees geharmoniseerde btwaangifte vanaf 1 januari 2017? De Europese Commissie heeft een voorstel van richtlijn gepubliceerd om tot een geharmoniseerde btwaangifte te komen binnen de EU (COM (2013)721, gepubliceerd op 23 oktober 2013). De beoogde datum van omzetting door de lidstaten is 1 januari Dit voorstel bevat geen eenvormig model maar wel de minimumgegevens die in iedere periodieke btw-aangifte zullen moeten voorkomen. De lidstaten zouden deze kunnen aanvullen met bijkomende gegevens (in functie van risicoanalyse en de controle op de btw). De btw-aangifte zou maandelijks moeten worden ingediend. Enkel wanneer de jaaromzet minder dan EUR bedraagt, zouden de lidstaten kunnen voorzien in een kwartaalaangifte (uitgezonderd: fraudegevoelige sectoren voor wie verplichte maandaangifte geldt). De betaling van de verschuldigde btw zou verplicht samenvallen met de uiterste indieningstermijn en de betaling van voorschotten zou worden afgeschaft. Ook een jaarlijkse klantenlisting zou niet langer kunnen worden voorzien door de lidstaten. Los van het voorgaande zouden er plannen bestaan om de huidige Belgische drempel voor de indiening van kwartaalaangiften op te trekken van EUR naar EUR Het zou in dat kader wellicht niet onverstandig zijn om te anticiperen op de nieuwe richtlijn. Btw op voorschotten en de heisa die ontstond (bis) Zoals in een eerdere nieuwsbrief vermeld, gelden sinds 1 januari 2013 nog maar twee oorzaken van opeisbaarheid van btw: (1) de betaling (vóór het belastbare feit) of (2) het belastbare feit zelf (zie Newsletter editie maart 2013). De loutere uitreiking van een factuur maakt de btw dus niet langer opeisbaar. In samenhang hiermee ontstaat het recht op aftrek in hoofde van de klant, naargelang het geval, dan ook slechts op de dag van betaling of de dag van het belastbare feit. Als gevolg van de wetswijziging was de facturatie door middel van een voorschotfactuur niet meer mogelijk. Ondernemingen werden immers verplicht om eerst een uitnodiging tot betaling op te maken en nadien de echte factuur. Dit gaf aanleiding tot praktische moeilijkheden in de verwerking en rapportering van de (voorschot) verkoop- en aankoopfacturen. De nieuwe maatregelen waren dan ook voer voor discussie. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen had de administratie in een overgangsstelsel voorzien voor het jaar Daarin werd aan de onderneming de keuze gelaten om voor lokale handelingen de nieuwe regels inzake opeisbaarheid toe te passen of om nog steeds de oude regels toe te passen, op voorwaarde dat ze alle juridische gevolgen 6 Editie december 2013

7 Belasting & BTW ervan dragen (Beslissing nr. ET van 19 december 2012). Het overgangsstelsel wordt nu verlengd voor het jaar Dit blijkt uit antwoord van de minister op een parlementaire vraag die in oktober werd gepubliceerd (Vr.nr. 535 van de heer Marghem van 25 juli 2013). In dat antwoord van de minister wordt tevens vermeld dat de toepassingsmodaliteiten van de definitieve regeling nog zullen worden uitgewerkt (verwachte publicatie begin 2014). De definitieve regeling zou dan vanaf 2015 onverkort moeten gelden. Daarbij zou een voorschotfactuur dan toch als een volledige factuur kunnen gelden op voorwaarde dat ze voldoet aan de geldende verplichte factuurvermeldingen. Btw-plaatsbepaling voor opslagdiensten verduidelijkt Waar worden opslagdiensten geacht plaats te vinden voor btw? Weliswaar bepaalt de hoofdregel inzake btw in een business-to-business situatie dat diensten geacht worden plaats te vinden en bijgevolg belastbaar zijn waar de ontvanger van de dienst is gevestigd (artikel 21, 2 W.btw, sinds 1 januari 2010). Op deze hoofdregel bestaan er echter een aantal uitzonderingen. Zo zijn diensten die betrekking hebben op onroerende goederen belastbaar op de plaats waar het onroerend goed is gelegen (artikel 21, 3, 1 Wbtw). Met betrekking tot opslagdiensten bestond er al vele jaren een discussie of deze onder de hoofdregel dan wel onder de uitzonderingsregel vielen. Initieel was de Belgische btwadministratie van oordeel dat de opslagdiensten onder de afwijkende plaatsbepaling vielen (plaats ligging onroerend goed), tenzij dat het een modaliteit van een vervoer was. Dit betekende dat voor de opslag in een Belgisch magazijn in principe Belgische btw zou moeten worden aangerekend, ook indien de opslag werd verricht voor buitenlandse klanten. Om te vermijden dat de Belgische logistieke providers in een concurrentieel nadelige positie zouden komen, werd in een tijdelijke tolerantie voorzien. Volgens deze tolerantie kon toch de hoofdregel worden toegepast totdat de centrale diensten hun oorspronkelijke standpunt zouden bevestigen dan wel aanpassen (Parl. Vr. nr. 486 van 12 maart 2010). Een recent arrest van het Hof van Justitie brengt nu duidelijkheid (Hof van Justitie, 27 juni 2013, zaak nr. C-155/12, RR Donnelley). Volgens het Hof valt een opslagdienst slechts onder de afwijkende regel (plaats ligging onroerend goed), indien aan de afnemer van die dienst een gebruiksrecht wordt verleend op een uitdrukkelijk bepaald goed of een gedeelte ervan. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een voldoende rechtstreeks verband met een onroerend goed. Daarentegen zal de dienst onder de hoofdregel vallen indien zou blijken dat (1) de afnemer van de opslagdienst bijvoorbeeld niet het recht zou hebben om het gedeelte van het gebouw waar zijn goederen zijn opgeslagen te betreden of (2) dat het concrete onroerend goed waarop of waarin die goederen moeten worden opgeslagen geen onmisbaar hoofdbestanddeel van de dienst vormt. Indien dit het geval is, dan zal voor de opslag in een Belgisch magazijn geen Belgische btw meer moeten worden aangerekend aan buitenlandse klanten en zullen omgekeerd, Belgische ondernemingen die opslagdiensten afnemen van een buitenlandse dienstverrichter, zelf de Belgische btw moeten voldoen via de verlegging van heffing. Toevallig verscheen onlangs ook een nieuwe uitvoeringsverordening die het voorgaande bevestigt (uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 2013). Deze uitvoeringsverordening heeft rechtstreekse werking in iedere lidstaat. De Belgische wetgever dient dus zelf geen initiatief te nemen om haar standpunt hiermee in overeenstemming te brengen. Misschien is het aangewezen om de logistieke contracten te screenen en meer bepaald met betrekking tot de opslagcomponent om te bepalen of er al dan niet terecht (geen) btw wordt aangerekend. Editie december

8 Belasting & BTW Toelichting bij btw-regels voor onroerend goed en elektronische diensten Op 26 oktober 2013 werd een nieuwe EU-verordening gepubliceerd (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 2013). Deze EU-verordening voorziet onder meer in (1) verduidelijking van de nieuwe plaatsbepalingsregels voor telecom-, omroep- en elektronische diensten, met onder meer gewijzigde definities en (2) criteria voor de beoordeling en kwalificatie van diensten die betrekking hebben op een onroerend goed. Als uitloper van het btw-pakket dat grotendeels reeds in werking trad in 2010, zullen vanaf 1 januari 2015 nog nieuwe plaatsbepalingsregels in werking treden voor telecom-, omroep- en elektronische diensten die worden verricht voor particulieren (B2C). Op grond van de nieuwe regels zullen dergelijke diensten in een B2C-situatie geacht worden plaats te vinden waar de particulier is gevestigd (in tegenstelling tot huidige regel: waar de EU-dienstverstrekker is gevestigd ). Dit betekent dat bedrijven die actief zijn in deze sectoren, het btw-tarief van het land van hun eindklanten zullen moeten aanrekenen. Om te vermijden dat de betrokken bedrijven zich in alle EUlidstaten van hun particuliere klanten zouden moeten laten registreren, is er voor dergelijke diensten vanaf 1 januari 2015 een één-loketsysteem beschikbaar. In essentie houdt dit in dat de dat dienstverrichter bij dat enig loket (1) de registratieverplichting kan voldoen, (2) de aangifte kan indienen voor de betrokken EUlidstaten en (3) de in de andere lidstaten verschuldigde btw kan betalen. Ten tweede bevat deze EUverordening de criteria voor de kwalificatie als onroerende goed voor btw. Naast de eerder traditionele definitie van onroerend goed (gebouw, brug, parking, deur, dak, raam, etc.) wordt onder meer ook bedoeld: ieder element of machine die blijvend geïnstalleerd is en niet zonder vernietiging of wijziging van het gebouw of de constructie kan worden verplaatst. Bovendien wordt vervolgens een uitgebreide (niet-limitatieve) opsomming gegeven van diensten die aangemerkt worden als diensten die betrekking hebben op een onroerend goed en diensten die niet bedoeld zijn. In dat kader worden een aantal interessante gevallen weergegeven, zoals onder meer: opstellen van plannen voor een gebouw, opslag van goederen, reclamediensten waarbij gebruik wordt gemaakt van onroerend goed, terbeschikkingstelling van een standruimte op een beurs, etc. Interessant is ook de situatie waarbij werktuigen ter beschikking worden gesteld van een afnemer met het oog op het verrichten van werkzaamheden aan een onroerend goed. In dat geval is er slechts sprake van een dienst die betrekking heeft op een onroerend goed als de dienstverlener de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de werken, wat geacht wordt het geval te zijn wanneer deze dienstverlener naast de werktuigen ook voldoende bedienend personeel voorziet met het oog op het verrichten van de werkzaamheden. Voor zover de betreffende werkzaamheden kwalificeren als diensten die betrekking hebben op een onroerend goed en dit onroerend goed in België is gelegen, dan zal een Belgische dienstverlener in principe Belgische btw moeten aanrekenen ongeacht of de afnemer een particulier dan wel een (buitenlandse) onderneming is (tenzij de verlegging van heffing toepasselijk is). 8 Editie december 2013

9 Belasting & BTW Nieuwe Thin Capitalization - regeling: oppassen met leningen van verbonden ondernemingen Om overdreven financiering met vreemd vermogen tegen te gaan, bestaat al lang de zogenaamde onderkapitalisatie of thin capitalization -regel. Recent werd deze regel in belangrijke mate verruimd. Om te vermijden dat bij een fiscale controle interesten betaald aan verbonden ondernemingen zouden worden verworpen, is het aangeraden uw balans grondig en tijdig door te lichten. Sinds 1 juli 2012 zijn interesten immers slechts aftrekbaar in de mate dat de leningen toegestaan door verbonden ondernemingen (of door kredietverstrekkers uit belastingparadijzen) niet hoger zijn dan 5x de som van het gestorte kapitaal (bedrag op het einde van het belastbaar tijdperk) en de belaste reserves (bedrag bij het begin van het belastbaar tijdperk). Uiteraard heeft deze regel geen invloed op de belastingheffing van de interesten bij de ontvangende (mogelijk in het buitenland gevestigde) (groeps-)vennootschap. Negatieve belaste reserves = 0 Ondertussen werden nog enkele belangrijke aspecten verduidelijkt. Zo bevestigde de Rulingcommissie dat indien de som van de belaste reserves negatief is, deze worden gelijkgesteld met 0 en er dus enkel rekening gehouden wordt met het gestorte kapitaal. Aangezien rekening gehouden wordt met het kapitaal op het einde van het boekjaar, kan de toepassing van de regeling mogelijk nog worden vermeden door een kapitaalverhoging tijdens het boekjaar. Het begrip lening zorgt vaak voor discussie. Zo rijst vaak de vraag of een rekening-courant kan worden gelijkgesteld met een lening. Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie kán een R/C een geldlening zijn, maar is dat niet noodzakelijk het geval. De kwalificatie is afhankelijk van de werkelijke bedoeling van de partijen en de feitelijke omstandigheden waarin de schuld is ontstaan (bijvoorbeeld een uitstel van betaling). We merken nog op dat bij de toepassing van deze regeling enkel rekening moet worden gehouden met de leningen van de zogenaamde besmette kredietverstrekkers en dan ook enkel rekening gehouden moet worden met rentedragende leningen. Renteloze leningen tellen dus niet mee, tenzij deze hun oorsprong vinden in de splitsing van een vooraf bestaande rentedragende lening. Editie december

10 Belasting & BTW Aftrek octrooi-inkomsten Door de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen vennootschappen hun belastbare basis verminderen met 80% van de inkomsten die zij verkrijgen uit de exploitatie van een octrooi. Deze octrooi-inkomsten behelzen enerzijds de inkomsten uit het octrooi zelf (bijvoorbeeld ontvangen licentievergoedingen) en anderzijds de zogenaamde inbegrepen royalty (i.e. de hypothetisch vastgestelde, marktconforme vergoeding die begrepen is in de verkoopprijs van een product/dienst als het octrooi door de vennootschap zelf gebruikt wordt). Geen onderzoekscentrum vereist voor KMO s Opdat de octrooi-aftrek kan worden toegepast, is in principe vereist dat de vennootschap beschikt over een afgescheiden onderzoekscentrum. Omdat deze voorwaarde voor kleinere vennootschappen vaak niet realistisch is, werd deze met ingang van aanslagjaar 2014 afgeschaft voor KMO-vennootschappen (volgens art. 15 W.Venn.). Dit betekent dat het voor KMO-vennootschappen eenvoudiger wordt om toepassing te maken van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Waardering van activa: aanschaffingswaarde vs. werkelijke waarde De Belgische fiscus stelt traditioneel dat u gratis of tegen een te lage prijs verkregen activa moet boeken aan werkelijke waarde (zie ook CBNadvies 126/17). Hierdoor realiseert de ontvangende vennootschap op het moment van de verkrijging onmiddellijk een uitzonderlijk (en belastbaar) resultaat. Het bekendste voorbeeld hiervan is het geval van Artwork Systems, waarbij aandelen werden verworven aan een lage prijs en kort daarop werden verkocht met een grote (destijds belastingvrije) meerwaarde en waar de fiscus op basis van bovenstaande theorie het verschil tussen de aankoopprijs en de werkelijke waarde wilde belasten. Aanschaffingswaarde primeert Dit standpunt is reeds herhaaldelijk bekritiseerd en nu heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat voorrang moet worden gegeven aan de boeking aan aanschaffingswaarde. Het Hof is van oordeel dat het principe van het getrouwe beeld van de jaarrekening niet toestaat dat wordt afgeweken van het beginsel dat activa op basis van hun aanschaffings- of vervaardigingsprijs worden gewaardeerd. Het afwijken van de gebruikelijke waarderingsregels omwille van het getrouwe beeld is slechts toegestaan in uitzonderingsgevallen. 10 Editie december 2013

11 Belasting & BTW Een onderwaardering van activa (t.o.v. de werkelijke waarde) kan niet worden beschouwd als een dergelijk uitzonderingsgeval. Het Hof verwijst hierbij o.a. naar het voorzichtigheidsbeginsel op basis waarvan winsten slechts in resultaat worden genomen wanneer deze effectief worden gerealiseerd (bijvoorbeeld bij de verkoop van de activa in kwestie). Of de discussie hiermee gesloten is, is twijfelachtig. Bovendien zal de fiscus eventuele optimalisaties ingevolge deze uitspraak mogelijk op een andere manier trachten aan te vallen (bijvoorbeeld via de abnormale voordelen, de anti-misbruikbepaling, etc.). VZW vrijwillige bestuurders? De minister van Financiën heeft onlangs bevestigd dat de vergoeding voor een bestuursmandaat in een vzw nooit kan kwalificeren als een (belastingvrije) forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers. Een onbezoldigd bestuurder van een vzw kan slechts een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor activiteiten die volledig los staan van zijn mandaat als bestuurder. De vergoedingen die de bestuurder ontvangt in het kader van de uitoefening van zijn mandaat, zijn belastbare presentiegelden die moeten worden vermeld op een fiche (vak 9, a) en die onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing. Indien geen fiche wordt opgesteld, kunnen deze vergoedingen als geheime commissielonen worden getaxeerd (309%). belastbare inkomsten ). Aangezien het om een kostenvergoeding gaat, is het bedrag niet belastbaar en dus ook niet onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Ook fiche voor kostenvergoeding Indien een bestuurder daarnaast (of énkel) een vergoeding ontvangt voor de kosten die hij maakt om aan deze vergadering te kunnen deelnemen (bijvoorbeeld verplaatsingskosten), moet ook deze worden vermeld op de fiche (in vak 9, a. én in vak 12 Terugbetalingen van kosten begrepen in de Editie december

12 Belasting & BTW Fiscaal voordelige geschenken voor werknemers Een geschenk dat u aan uw werknemers toekent, is in principe een belastbare vergoeding. Echter, indien het geschenk een geringe waarde heeft en het wordt toegekend met een duidelijk sociaal doel (zijnde ter gelegenheid van gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepsactiviteit), dan kan het als een sociaal voordeel worden aangemerkt. Het geschenk is dan vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Volgens het algemeen standpunt van de fiscus is een geschenk gering indien de waarde ervan kleiner is dan EUR 50,00. Maar ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen kunnen hogere bedragen worden aanvaard, bijvoorbeeld bij pensionering (EUR 35,00 per volledig dienstjaar van het personeelslid, met een minimum van EUR 105,00), bij huwelijk (EUR 200,00),. Indien het maximum overschreden wordt, wordt het een belastbaar voordeel, maar slechts voor het surplus. Interessante rulings Om problemen achteraf te vermijden, kan overwogen worden om de al dan niet belastbaarheid van een geschenk voorafgaandelijk voor te leggen aan de rulingcommissie. Zo werden reeds een aantal rulings bekomen, waarbij het begrip gering vrij ruim werd geïnterpreteerd in functie van de concrete gelegenheid en het geschenk als sociaal voordeel werd aangemerkt: een premie van EUR 500,00 voor het 50-jarig bestaan van de vennootschap (nr van 8 januari 2013); de eerste EUR 500,00 van een reis naar Toscane ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de vennootschap (nr van 30 april 2013); een fiets bij het 10-jarig bestaan van de nieuwe structuur van de groep waarvan zij de moedervennootschap is (nr van 17 januari 2012); een Ipod Touch naar aanleiding van het afsluiten van een belangrijke overeenkomst (nr van 8 mei 2012). Dit toont aan dat enige flexibiliteit vanwege de belastingadministratie mogelijk is, maar dit mag zeker geen vrijgeleide vormen voor het toekennen van dure geschenken. Ieder dossier wordt op basis van zijn individuele kenmerken beoordeeld. Let op: bij de werkgever zijn (is de waarde van) deze geschenken in principe niet aftrekbaar. Immers, enkel geschenken met een waarde van maximum EUR 35,00 per jaar en per werknemer (evt. verhoogd met maximaal EUR 35,00 per kind ten laste) zijn aftrekbaar. 12 Editie december 2013

13 Juridische diensten Beëindigingsvergoedingen bij het ontslag van een werknemer Het KB van 24 september 2013 hervormt drastisch de sociaalzekerheidsrechtelijke kwalificatie van de beëindigingsvergoedingen. Vanaf 1 oktober 2013 worden de meeste vergoedingen uitbetaald naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst onderworpen aan RSZ. Beëindigingsvergoedingen vóór 1 oktober 2013 Tot vóór 1 oktober 2013 waren een aantal belangrijke vergoedingen vrijgesteld van RSZ. Zo dienden er geen socialezekerheidsbijdragen betaald te worden op schadevergoedingen die een werkgever verschuldigd was wanneer hij zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakwam. Zo was een vergoeding wegens het willekeuring ontslag van een arbeider of de schadevergoeding wegens het onrechtmatig ontslag van een zwangere werknemer vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Ook dienden er geen bijdragen betaald te worden op uitwinningsvergoedingen, betaald aan handelsvertegenwoordigers naar aanleiding van diens ontslag. Een andere categorie van nietonderworpen vergoedingen, betrof de vergoedingen die werden betaald naar aanleiding van een niet-concurrentiebeding dat werd afgesloten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Beëindigingsvergoedingen vanaf 1 oktober 2013 Het hoger vermeld K.B. schaft een groot deel van deze uitzonderingsregimes af. Voortaan moeten op schadevergoedingen die een werkgever verschuldigd is wanneer hij zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt, bijdragen worden betaald. Enkel vergoedingen wegens willekeurig ontslag die zijn ontstaan vóór 1 januari 2014 blijven vrijgesteld. Tot slot valt ook de nietconcurrentieovereenkomst hetzelfde lot te beurt. Voortaan zal een vergoeding die rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever wordt betaald, onderworpen worden aan RSZ, indien er binnen de twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst een overeenkomst wordt afgesloten op grond waarvan de vroegere werknemer zich ertoe verbindt om geen concurrerende activiteiten uit te voeren. Het KB voegt daar verder aan toe dat een gelijkaardige vergoeding waarbij de vroegere werknemer zich binnen de twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst ertoe verbindt om geen personeel of zelfstandige medecontractanten af te werven, eveneens onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen (zogenaamde afwervingsbeding). Vergoedingen in geval van collectief ontslag en sluitingsvergoedingen ten belope van het bedrag dat werd vastgesteld door de sluitingswet, blijven wel vrijgesteld van RSZ. Ook op uitwinningsvergoedingen dienen voortaan socialezekerheidsbijdragen te worden betaald. Editie december

14 Juridische diensten Correcte bijeenroeping van de algemene vergadering Wat is het belang van een correcte bijeenroeping? Een algemene vergadering kan steeds geldig worden gehouden indien alle aandeelhouders/vennoten, die het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij verzaken aan de wettelijk bepaalde oproepingsformaliteiten. Een formele of correcte bijeenroeping van een algemene vergadering is dus niet per se noodzakelijk. In vele KMO s met een beperkt verspreid en/of familiaal aandeelhouderschap wordt derhalve zelden werk gemaakt van een formele oproeping van de algemene vergadering. Nochtans houdt dit een zeker risico in, aangezien de afwezigheid of het gebrek aan instemming van één aandeelhouder/vennoot ertoe leidt dat de algemene vergadering niet rechtsgeldig kan besluiten. Indien de algemene vergadering in die hypothese toch overgaat tot het nemen van besluiten, zullen belanghebbenden de nietigheid van deze besluiten kunnen vorderen. Zij zullen dit evenwel enkel met succes kunnen doen indien zij kunnen aantonen dat de niet-correcte oproeping ofwel (1) het door de algemene vergadering genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden, ofwel (2) het resultaat is van bedrieglijk opzet. Zeker in vennootschappen waarin conflicten tussen aandeelhouders/ vennoten c.q. bestuurders aanwezig of sluimerend zijn, is het belang van een correcte bijeenroeping van een algemene vergadering niet te onderschatten. Om die reden worden de principes hiervan nog eens in herinnering gebracht. Er wordt hieronder niet ingegaan op de regels die van toepassing zijn op beursgenoteerde vennootschappen. Wie kan/moet de algemene vergadering bijeenroepen? De bevoegdheid om een algemene vergadering bijeen te roepen ligt bij het bestuursorgaan, d.w.z. de zaakvoerder(s) bij een BVBA, de raad van bestuur bij een NV of de vereffenaar (indien de vennootschap werd ontbonden). Het bestuursorgaan is verplicht dit te doen wanneer zij hiertoe wordt verzocht door aandeelhouders/vennoten die 20% of meer van de aandelen bezitten. De (meerderheids)aandeelhouder kan dus niet eigenhandig een algemene vergadering bijeenroepen, maar dient hiertoe steeds een verzoek te richten aan het bestuursorgaan. De beslissing tot bijeenroeping dient door de raad van bestuur van een NV collegiaal te worden genomen, waardoor bijvoorbeeld een individuele bestuurder van een NV dus behoudens statutaire machtiging (zie verder) niet rechtsgeldig kan beslissen een algemene vergadering bijeen te roepen. Ook de commissaris kan een algemene vergadering bijeenroepen wanneer hij dit noodzakelijk acht, waarbij hij evenwel erover dient te waken dat hij hiermee geen afbreuk doet aan de verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan. De commissaris zal zich in de praktijk om die reden veelal terughoudend opstellen en eerst het bestuursorgaan op haar plichten wijzen vooraleer zelf over te gaan tot bijeenroeping. Naast de wettelijke bevoegdheid van het bestuursorgaan en de commissaris, kunnen de statuten ook andere personen machtigen om de algemene vergadering op te roepen, zoals een of meerdere bestuurders, de voorzitter van de raad van bestuur etc.. Hoe en wanneer? De vorm van de bijeenroeping hangt af van het soort van aandelen dat door de vennootschap werd uitgegeven. Indien de vennootschap aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen heeft uitgegeven, dient de bijeenroeping van de algemene vergadering te worden gedaan bij wege van een aankondiging die ten minste 15 dagen voor de vergadering wordt verricht in (1) het Belgisch Staatsblad en (2) een nationaal verspreid (dag) blad. Voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling 14 Editie december 2013

15 Juridische diensten van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, volstaat de aankondiging in het Belgisch Staatsblad. De houders van aandelen op naam, de leden van het bestuursorgaan en de commissaris(sen) worden 15 dagen voor de vergadering opgeroepen per aangetekende brief, tenzij zij uitdrukkelijk hebben ingestemd met een ander communicatiemiddel (bijvoorbeeld via of fax). Indien de vennootschap tevens aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen heeft uitgegeven, kan evenwel worden volstaan met een gewone brief (zie hoger). Met welke inhoud? De oproeping dient vooreerst de plaats, de datum en het uur van de vergadering te bevatten, alsook de wettelijk bij te voegen stukken (bijvoorbeeld het jaarverslag van het bestuursorgaan, verslag van de commissaris, andere bestuursverslagen, fusievoorstellen etc.). Het belangrijkste onderdeel van de oproeping is evenwel de agenda, die de genodigden in staat moet stellen te beoordelen of hun aanwezigheid op de vergadering nodig/nuttig kan zijn. De agenda wordt bepaald door het orgaan dat de oproeping verricht, met dien verstande dat bij een oproeping op verzoek van (een deel van) de aandeelhouders/vennoten (zie hoger) het oproepende orgaan verplicht zal zijn de door deze aandeelhouders/ vennoten vooropgestelde agendapunten op te nemen. Het belang van de agenda kan niet worden onderschat, aangezien de algemene vergadering enkel zal kunnen besluiten over de punten op de agenda. Enkel indien alle aandeelhouders/vennoten, die het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij zich hiermee uitdrukkelijk akkoord verklaren, kan worden besloten over een punt dat niet op de agenda stond. Met betrekking tot de termijn van 15 dagen maken wij melding van een recent arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 5 mei 2010, waarin door het hof wordt gesteld dat de termijn van 15 dagen pas een aanvang neemt wanneer de bestemmeling van de oproepingsbrief daadwerkelijk kennis heeft kunnen krijgen van de brief. De datum van verzending zou, aldus het hof, in deze geen doorslaggevende rol spelen. Het spreekt voor zich dat dit leidt tot grote rechtsonzekerheid en de deur openzet voor misbruik van weerbarstige aandeelhouders/vennoten. Editie december

16 Agenda Seminaries / opleidingen i.s.m. Grant Thornton Spreker Datum Organisatie Seminarie / Opleiding Frederik De Graeve Michiel van den Berg Elvire Tardivon-Lorizon 9 december 2013 (Mechelen) 11 december 2013 (Waver) Stefaan De Coninck Academiejaar Grant Thornton Syntra Antwerpen & Vlaams- Brabant campus Metropool Recente ontwikkelingen inzake transfer pricing voor KMO s Module Boekhouden en vennootschapsboekhouden Voor het meest recente overzicht van onze seminaries en opleidingen kan u steeds terecht op onze website: Hilde Gaublomme Academiejaar Bart Verstuyft Academiejaar Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat Fiscaliteit Module Diverse belastingen: rechtspersonenbelasting Postgraduaat Fiscaliteit Module Omvormingsproblematiek Disclaimer Grant Thornton garandeert de grootste zorg te hebben besteed aan de betrouwbaarheid van de informatie weergegeven in deze nieuwsbrief. Zij kan hiervoor evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wenst u de Grant Thornton Newsletter voortaan elektronisch te ontvangen, dan kan u dit melden via Onze nieuwsbrief is eveneens online beschikbaar op Grant Thornton is een handelsnaam van Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten CVBA, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, Grant Thornton Efficiëntia CVBA en Grant Thornton Belgium CVBA. Genoemde vennootschappen zijn lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL en haar leden zijn geen wereldwijd partnerschap. Alle diensten worden geleverd door de leden van GTIL. GTIL en haar leden zijn geen vertegenwoordigers van elkaar, hebben geen onderlinge verplichtingen en zijn niet verantwoordelijk voor elkaars handelingen of nalatigheden. Zie voor meer details. Contactinfo V.U. Geert Lefebvre Grant Thornton Alle rechten voorbehouden. Antwerpen Potvlietlaan Berchem (Antwerpen) T +32 (0) Brussel Metrologielaan 10 bus Brussel T +32 (0) Doornik Rue du Progrès 4B 7503 Doornik (Froyennes) T +32 (0) Hasselt Maastrichtersteenweg 8 bus Hasselt T +32 (0) Turnhout Parklaan 49 bus Turnhout T +32 (0)

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen W NNOVATIE Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen Innovatie als economische motor De uitgaven aan O&O in België bedragen 2,04% van het BBP. Daarvan wordt 67% gedragen door

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam],

VOLMACHT. Ondergetekende: --------------------------------------------------------------------------------------------- [naam], VOLMACHT Ondergetekende: met woonplaats te ------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

NEWSLETTER December 2012

NEWSLETTER December 2012 Cadanz BVBA/SPRL RPR/RPM BE 0807.929.727 Bischoffsheimlaan 36 1000 Brussels Belgium Tel.: +32 2 210 02 75 Fax.: +32 2 210 02 89 www.cadanz-law.com NEWSLETTER December 2012 VETO-RECHTEN BINNEN DE RAAD VAN

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen

RAAD advies van 7 januari De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen RAAD advies van 7 januari 2000 De rol van de commissaris-revisor inzake halfjaarlijkse en jaarlijkse communiqués van beursgenoteerde vennootschappen Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de Vennootschap ) I. GEWONE ALGEMENE VERGADERING Wereldhave Belgium Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare Vastgoedbeleggingsinstelling met Vast Kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch recht Medialaan 30, bus 6 1800 Vilvoorde Ondernemingsnummer

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst

Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Nieuwe boekhoudwetgeving op komst Prof. dr. Stijn Goeminne, Universiteit Gent, Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën In het werkveld zijn de bepalingen van W.Venn. en haar uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU

KMO-DEFINITIE. Richtlijn 2013/34/EU Richtlijn 2013/34/EU Chronologie tot op heden : 26/06/2013 : EUR Richtlijn 19/06/2015 : De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en KB goed 10/11/2015 : wetsontwerp : Bron : parlementaire stukken

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

De wijzigingen aan de regelgeving

De wijzigingen aan de regelgeving aangeboden door www.boekhouder.be De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet in een versoepeling van de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria Advies van 1 februari 2017 1 I. Algemeen 1. Onderhavig advies verduidelijkt de berekening van de groottecriteria

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 10 SEPTEMBER 2014 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016

OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 APRIL 2016 WAREHOUSES DE PAUW commanditaire vennootschap op aandelen openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan maatschappelijke zetel:

Nadere informatie