Notitie gebiedsindeling Welstandsnota Beemster en hoofdlijnen van welstandscriteria per gebied

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie gebiedsindeling Welstandsnota Beemster en hoofdlijnen van welstandscriteria per gebied"

Transcriptie

1 Notitie gebiedsindeling Welstandsnota Beemster en hoofdlijnen van welstandscriteria per gebied Bureau Middelkoop, Haarlem 2 december 2002 Deze notitie gaat in op de indeling van de Beemster in samenhangende gebieden. De samenhang wordt bepaald door overeenkomstige ruimtelijke karakteristieken, maar ook door de verwachte overeenkomsten in welstandscriteria. Om die reden wordt in deze notitie ook ingegaan op de meest specifieke criteria voor een gebied. Algemene omschrijving van de ruimtelijke opbouw van de Beemster De gemeente Beemster omvat de polder Beemster en wordt begrensd door de Beemsterringvaart. Door haar verkaveling is de Beemster een bijzondere droogmakerij. De polder staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De opbouw van het gebied laat zich typeren als landelijk met een grote openheid met verspreide (lint)bebouwing en enkele kernen. In de Beemster zijn veel van de gangbare karakteristieken van een droogmakerij terug te vinden: grote percelen, overwegend agrarisch gebruik en een lineair wegen- slotenpatroon. Heel specifiek voor de Beemster is de mathematisch aangebrachte blokstructuur binnen de polder, waarbij elke zijde van het vierkant een afmeting van 1852 meter heeft. Het rationele patroon is niet alleen afleesbaar op de kaart, maar ook waarneembaar in het landschap. De Beemster staat met deze structuur op de werelderfgoedlijst. Een belangrijk gegeven dat meegenomen dient te worden in het welstandsbeleid. Het grootste deel van de polder, binnen de blokken of linten, is onbebouwd. De bebouwing concentreert zich langs de rechte wegen binnen de polder. In deze linten staan de gebouwen overwegend individueel langs de weg, met tussen de bebouwing een hoge mate van transparantie naar het achterliggende landschap. Deze eigenschappen zijn karakteristiek voor de Beemster. Naast de bebouwing in de linten staat er langs de randen bij de Beemsterringvaart solitaire bebouwing. Binnen de polder liggen de kernen Middenbeemster en Zuidoostbeemster, en de buurtschappen Westbeemster, Noordbeemster, Klaterbuurt, De Blikken Schel en Halfweg. Bij de kernen heeft door uitbreidingen in de afgelopen decennia komvorming plaatsgevonden. In de buurtschappen is wel sprake van een dichtere bebouwing, maar heeft het lint zich niet naar achteren uitgebreid. Midden in het rationeel opgedeelde landschap bevinden zich 5 forten die behoren tot de Stelling van Amsterdam. Ook de Stelling van Amsterdam staat op de werelderfgoedlijst. De insteek voor de Welstandsnota Beemster: het landschap als uitgangspunt Het bijzondere landschap van de Beemster dient als uitgangspunt voor de welstand. Door voor de Welstand te redeneren vanuit de aanwezige karakteristieken in het landelijk gebied, worden aanknopingspunten geboden voor een gebiedsspecifieke benadering zonder ontwikkelingen uit te sluiten. Voor de Beemster zijn de volgende karakteristieken belangrijk: Individuele bebouwing; Transparantie tussen de bebouwing naar het achterliggende landschap; Bebouwing langs lineaire structuren, de linten. Het gegeven dat het landschap van de Beemster behoort tot de werelderfgoedlijst legt een zekere druk op het welstandsbeleid. Welstand kan bebouwing van het gebied niet tegengaan. Deze ruimte biedt al dan niet het bestemmingsplan. Welstand kan door de meest essentiële karakteristieken als leidraad te beschouwen voor de beoordeling van bouwplannen bijdragen aan het behoud, en zo mogelijk de gewenste ontwikkeling. Uitgangspunt is het landelijk gebied met haar specifieke opbouw, en niet andersom. Daarmee is de drager die de Beemster uniek maakt, de linten met individuele bebouwing, de leidraad. Goede voorbeelden hiervan zijn de linten van Middenbeemster naar Noordbeemster en het lint van De Blikken Schel tot aan de Schermerhornersloot. Beide linten hebben een continu karakter, bestaan grotendeels uit individuele panden en bezitten een hoge mate van transparantie. De andere Welstandsgebieden Binnen de Beemster komen twee linten voor die door hun karakteristiek, maar ten dele ook door hun juridische status, afwijken van het landelijk gebied en daardoor aparte gebieden vormen. 1

2 In de Zuidoostbeemster wijkt de karakteristiek af, in Middenbeemster heeft het lint door haar status als Beschermd Dorpsgezicht ook een andere juridische status. Een besloten lint is aanwezig in de Zuidoostbeemster. Lintbebouwing wordt hier aangetroffen langs de Purmerenderweg, de Volgerweg en Noorderpad. Er is sprake van tweezijdige bebouwing met verschillende woningtypen. De bebouwing staat dichter op de weg en onderling dichter op elkaar dan in het overige landelijke gebied. Een ander (belangrijk) lint is de dorpskern Middenbeemster. Door de dichtere bebouwing en lage mate van transparantie wijkt dit gebied af van het landelijke gebied. Daarnaast ligt bijna de gehele dorpskern ingeklemd tussen dorpsuitbreidingen. Het lint heeft voor een groot deel de juridische status van Beschermd Dorpsgezicht. Op verschillende plekken in de gemeente hebben uitbreidingen plaatsgevonden die zich onderscheiden van andere gebieden en in de welstandsnota apart behandeld worden. Aan de oost- en westzijde van Middenbeemster heeft door uitbreiding komvorming plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de Zuidoostbeemster tussen de snelweg A7 en de Purmerenderweg. De westelijke uitbreiding van Middenbeemster bestaat uit buurten die gedurende verschillende bouwstromen vanaf WOII zijn ontstaan. De vooroorlogse en vroeg naoorlogse woningbouw hebben een zeer sober karakter. Het oostelijke deel van Middenbeemster bestaat uit een uitbreidingswijk, waarvan het noordelijke deel is gebouwd in de jaren 90 en het andere deel in de jaren 70 en 80. In de Zuidoostbeemster liggen ten westen van de lintbebouwing aan de Purmerenderweg woonbuurtjes met bebouwing van zowel vlak voor de oorlog, als woningen uit de 60 en 70. Het laatste uitbreidingsgebied van de gemeente ligt in Westbeemster. De uitbreidingen binnen de Beemster hebben een opbouw zoals deze op meer plaatsen in Nederland wordt aangetroffen. In de uitbreidingen komt een mengeling van bebouwingstypen voor: vrijstaande woningen, twee-onder-één-kappers, rijwoningen, maar ook enige gestapelde woningbouw. Kenmerkend voor uitbreidingen is de toepassing van gebiedseigen materialen en kleuren, zoals hout en donkergroen schilderwerk. Het uiterst westelijke deel van Middenbeemster bestaat uit een bedrijventerrein: één deel ten noorden van de Rijperweg, gebouwd in de jaren 70/ 80, en één ten zuiden ervan uit de jaren 90. Op de beide terreinen staan naast bedrijfsgebouwen ook enkele woonhuizen. Tussen de uitbreiding aan de westzijde en het bedrijventerrein ligt een cluster van woon- en werkgebouwen. Dit is een apart gebied. De bebouwing van dit terrein wijkt in hoge mate af van de materialisatie en verkaveling van de omliggende bebouwing op het bedrijventerrein. Indeling in 10 gebieden De kaart van Beemster kan worden opgeknipt in 10 gebieden waarin 4 groepen te onderscheiden zijn: Beschermd Dorpsgezicht Middenbeemster, het lint in de Zuidoostbeemster, de dorpsuitbreidingen en de bebouwing in het landelijk gebied. Het gaat voor de gemeente Beemster als geheel om de volgende 10 gebieden. 1. Het beschermd dorpsgezicht, inclusief Leegwaterstraat/Schoolstraat. De dorpskern van Middenbeemster valt grotendeels samen met de grenzen van het gebied (lees: bestemmingsplan) Beschermd Dorpsgezicht Middenbeemster. Het dorpsgezicht bestaat uit het lint langs de Middenweg en een klein stukje in westelijke richting langs de Rijperweg. De straten Leegwaterstraat en Schoolstraat worden in de welstandsnota toegevoegd aan het gebied van het beschermd dorpsgezicht. De bebouwing aan het Beatrixpark, aan de noordzijde enkele panden die aan de oostzijde van de weg richting Noordbeemster en de bebouwing langs de Leeghwaterstraat tot aan de Kerkhoflaan bezit (grotendeels) dezelfde karakteristieken als het overige deel van de dorpskern. Hiervoor gelden dezelfde criteria gelden als voor het beschermd dorpsgezicht, omdat aanpassingen aan bebouwing buiten het gebied ook van invloed zijn op de kwaliteit van het dorpsgezicht. Maar nog veel belangrijker is dat de karakteristiek van deze twee straten veel overeenkomsten heeft met het dorpscentrum Middenbeemster. In de uiteindelijke nota moet echter wel aangegeven worden dat er juridisch verschillen zitten tussen de status Beschermd Dorpsgezicht en twee straten die niet onder dit regime vallen. 2

3 2. Het lint Zuidoostbeemster. Bij dit gebied gaat het om de bebouwing langs de Purmerenderweg, de Volgerweg en het Noorderpad. Aan zuidzijde stopt het lint bij de kruising met de Oostdijk. Het lint bestaat uit de wegen en straten waarlangs dubbelzijdige bebouwing voorkomt. Waar de dubbelzijdige bebouwing stopt, houdt ook het lint op. 3. De dorpsuitbreiding Middenbeemster Oost. Deze uitbreiding omvat drie delen, een deel uit de jaren 80, een deel uit de jaren 90 en een deel dat pas zeer recentelijk is toegevoegd. Het gebied wordt begrensd door de Rijperweg, de achterzijde van het Beschermd Dorpsgezicht en het landelijk gebied. Door de ruimtelijk opbouw van het gebied en de bebouwingsstructuur hebben de drie delen een dermate sterke overeenkomst dat deze als één uitbreidingsgebied worden beschreven. 4. De dorpsuitbreiding Middenbeemster West (Westerhem). Deze is totstandgekomen gedurende verschillende bouwstromen vanaf 1940 tot begin van deze eeuw. Het omvat het gebied oostelijk van het bedrijventerrein en westelijk van de dorpskern. Aan de Noord- en Zuidzijde wordt het begrensd door het landelijk gebied. 5. De dorpsuitbreiding Middenbeemster zuidoost. Door de toepassing van de gele gevelbekleding wijkt dit gebied dermate veel af van het overige deel van de westelijke uitbreiding dat het als apart gebied genomen wordt. Het gebied wordt begrensd door de oostzijde van het bedrijventerrein, de sportvelden en het landelijk gebied. 6. De uitbreiding Westbeemster. Dit gebied wordt als apart gebied opgenomen omdat er sprake is van rijwoningen langs straten. 7. De uitbreiding Zuidoostbeemster. Voor de Zuidoostbeemster wordt de bebouwing die geen deel uitmaakt van het lint langs de Purmerenderweg, en daarvan westelijk ligt als één uitbreidingsgebied meegenomen in de beschrijving. 8. Woonwerkcluster Middenbeemster (Breidablick). Tussen de uitbreiding aan de westzijde en het bedrijventerrein ligt een cluster van woon- en werkgebouwen. Dit is een apart gebied. De bebouwing van dit terrein wijkt in hoge mate af van de materialisatie en verkaveling van de omliggende bebouwing op het bedrijventerrein. 9. Bedrijventerrein Middenbeemster. Aan de westrand van de bebouwde kom van Middenbeemster ligt een bedrijventerrein. Het wordt begrensd door de westelijke uitbreiding en het landelijk gebied. 10. Het landelijk gebied. Dit omvat het grootste gedeelte van de gemeente, maar is bovenal de drager van ruimtelijke karakteristiek van de Beemster. De bebouwde elementen betreffen de linten, langs de dijken van de polder solitaire bebouwing en de forten van de stelling van Amsterdam. Welstandsniveau In de opzet van de welstandsnota s van de stichting Welstandszorg Noord-Holland wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende welstandsniveaus. Per gebied wordt een welstandsniveau vastgesteld. Er zijn vier welstandsniveaus mogelijk: 1. Beschermd Stads- of Dorpsgezicht; 2. Bijzonder; 3. Regulier; 4. Welstandsvrij. Ad 1. Het wettelijke regime dat hoort bij een beschermd dorpsgezicht werkt door in het welstandsniveau. In zowel de gedetailleerdheid van de criteria voor het gebied, als in de procedure van kleine bouwwerken en vergunningvrije bouwwerken is dat merkbaar. De welstandscriteria ondersteunen de doelstellingen van het beschermd dorpsgezicht. Voor kleine bouwwerken geldt dat deze in een Beschermd Dorpsgezicht nooit vergunningsvrij. Voor deze bouwwerken worden (aparte) loketcriteria opgesteld. Ad 2. In gebieden met een bijzonder welstandsniveau zijn de criteria specifieker, maar ten dele ook strenger, gegeven de gemeentelijke ambities met betrekking tot architectonische kwaliteit. Van een dergelijk gebied is in de gemeente Beemster geen sprake. Voor de forten uit de Stelling van Amsterdam ligt dat misschien op het eerste gezicht voor de hand, aanpassingen kunnen echter nauwelijks via de welstand geregeld worden. Via de monumentenwet kan wat dat betreft veel beter worden gestuurd op sloop en nieuwbouw. Ad 3. De andere gebieden binnen de gemeente Beemster krijgen een regulier welstandsniveau. Bij een regulier welstandsniveau is het streven de nu aanwezige stedenbouwkundige, 3

4 architectonische en culturele kwaliteiten van een gebied te behouden. Er zullen geen welstandsvrije gebieden worden aangewezen. Ad 4. In welstandsvrije gebieden gelden geen welstandscriteria. Dit is voor de Beemster niet aan de orde; er zijn geen gebieden waar het wenselijk is een extreem grote vrijheid in het bouwen toe te staan. Accenten in het welstandsbeleid en de welstandscriteria per gebied In de volgende fase van de uitwerking van de welstandsnota worden de criteria geformuleerd. Daarmee worden de vrijheden per gebied bepaald. Voorafgaand aan de formulering van de criteria is het van belang inzicht te geven in de accenten in het beleid. Daarvoor wordt in deze notitie per gebied een voorstel gedaan. Beschermd Dorpsgezicht De criteria zullen zich concentreren op de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de hoofdstraat, de opbouw (individueel) en het gebruik van materialen als metselwerk in aardekleuren, hout, gebakken pannen en de voor het gebied karakteristieke en rijke detaillering. Met de oriëntatie van het gebouw wordt bedoeld dat de entree voornaam is en het karakter van de voorgevel domineert. De detaillering is over het algemeen rijk van karakter, waar het gaat om daklijsten, makelaars en boeiboorden. Als kleuren zijn grijs en aardetinten de meest gangbare. Er is een diversiteit aan gebouwen aanwezig, maar het beeld dat overheerst is dat van zorgvuldig afgewerkte gebouwen met materialen als baksteen en hout, en gebruik van de kleur donkergroen. Ten aanzien van verbouwingen als dakkapellen, erkers, garages e.d. worden strengere loketcriteria geformuleerd. Erkers zijn niet toegestaan, dakkapellen zijn ondergeschikt opgenomen en bijgebouwen bevinden zich achter het hoofdgebouw. Planologisch geniet het gebied bescherming, dat geldt echter niet voor de individuele panden afzonderlijk. Het lint in Zuidoostbeemster De criteria voor het lint verschillen slechts beperkt van die van het dorpscentrum Middenbeemster. Er is meer ruimte voor variatie in materiaalgebruik en in afstand tussen het hoofdgebouw en de straat. Ten aanzien van de materialisering en detaillering moet gezocht worden naar criteria die zorgen voor eenheid. Er is reeds een diversiteit aan gebouwen aanwezig, en een verdere differentiatie hoeft niet voorkomen te worden. Middels criteria op het gebied van materialisering, maar ook vooral detaillering, kan de eenheid en karakter van het gebied behouden blijven. Verder is de oriëntatie van de ramen en de entree op de straat belangrijk. Bebouwing op het achtererf moet de nokrichting van het hoofdgebouw volgen en moet qua materiaalgebruik in relatie staan tot het hoofdgebouw. Het toepassen van dakkapellen en erkers is geen probleem mits kleuren worden toegepast die aanwezig zijn in het hoofdgebouw, en ook de detaillering zich voegt naar die van het hoofdgebouw. De oostelijke uitbreidingswijk van Middenbeemster In deze wijk, met enkele buurtjes met identieke tweelaagse eengezinswoningen met kap, is de te verwachten dynamiek te overzien. Vandaar dat ook met de criteria vooral zal worden ingezet op de handhaving van het huidige stratenpatroon en juiste toepassing van materialen en detaillering bij aanpassingen. Voor deze aanpassingen geldt dat ze identiek moeten zijn aan eerdere aanpassingen binnen buurten die een architectonische eenheid vormen. Een dergelijke toetsing vindt nu ook reeds plaats door middel van zogenaamde trendsetters. Dakkapellen en erkers zijn toegestaan. De westelijke uitbreidingswijk van Middenbeemster Ook in deze wijk (Westerhem) staan voornamelijk tweelaagse eengezinswoningen met kap die tijdens verschillende bouwstromen zijn gebouwd. 4

5 Bij de criteria moet ingezet worden op handhaving van de sobere karakteristiek zoals deze een groot gedeelte van dit gebied kenmerkt. Ook hier moet getracht worden aanpassingen in gezamenlijk ontworpen buurtjes te begeleiden met criteria die aanpassingen vragen overeenkomstig de vormentaal van het blok. De nadruk moet daarbij liggen op de materialisering en detaillering. Erkers en dakkapellen zijn toegestaan. Ook hier moet met trendsetters gewerkt worden. De zuidwestelijke uitbreiding van Middenbeemster Het betreft hier een wijk uit de jaren 70 waar de kleurstelling (achteraf) tot een afzonderlijke drager heeft geleid. Hoewel het niet een wijk is van grote architectonische waarde, is het voorstel de huidige eenvormigheid te beschermen. Afwijkingen kunnen de eenheid makkelijk doorbreken. Bij de criteria zal het zwaartepunt liggen op de materialisering en detaillering. De uitbreiding Zuidoostbeemster Deze wijk kenmerkt zich door een grote variatie in blokken, van vrijstaand tot rijwoningen, maar kent ook een grote variatie in wijzigingen aan de blokken. De ingezette differentiatie hoeft niet ingeperkt te worden, maar zal wel begeleid dienen te worden met criteria die de nadruk leggen op de materialisering en detaillering. Middels een trendsetterbeleid voor dakkapellen en dakopbouwen kan dit (ook) begeleid worden. Een benadering waarbij aanpassingen per blok worden bekeken, heeft de voorkeur. De woongroep in de Zuidwesthoek van Middenbeemster Aanpassingen moeten overeenkomen met vormentaal en materialisatie van het hoofdgebouw. De uitbreiding van Westbeemster Er worden geen beperkingen gesteld aan het soort kleine bouwwerken die zijn toegestaan. Criteria richten zich op een materiaalgebruik en detaillering die overeenkomt met dat van het hoofdgebouw. Bij de dakkapellen dient uitgegaan te worden van een trendsetter. Bedrijventerrein Middenbeemster Dit is een bedrijventerrein waar nog steeds wordt bijgebouwd. De samenhang tussen de gebouwen, en dan met name de plaats van de gebouwen in de rooilijn, is redelijk. Dit beeld kan voortgezet worden door criteria voor de plaatsing van het gebouw op de kavel op te nemen. Verder is een verbijzondering van de representatieve functies wenselijk, zowel naar plaatsing als naar materialisatie en detaillering. Bedekte kleuren hebben de voorkeur boven contrasterende kleuren. De bebouwing in het landelijk gebied Het belangrijkste in dit gebied is het handhaven van de doorzichten. Het dichtslibben van het lint is onwenselijk. Welstand kan daar echter maar voor een deel aan bijdragen. Dit is vooral iets dat middels een bestemmingsplan geregeld moet worden. Welstand kan bijvoorbeeld wel vereisen om bijgebouwen achter het hoofdgebouw te plaatsen. Andere relevante criteria zijn onder andere dat het hoofdgebouw georiënteerd moet zijn op de straat door middel van entree en ramen. Het gebruik van materialen zal ook worden voorgeschreven zoals hout, baksteen en gebakken pannen Contrasterende kleuren worden niet toegestaan. De monumentale panden (zoals stolpen) zullen worden benoemd in een bijlage. De in het gebied veel voorkomende stolpen zullen specifieke aandacht krijgen middels aparte criteria onder het kopje specifieke bouwwerken. Specifieke bouwwerken: de stolp Heel nadrukkelijk moet de stolp genoemd worden als specifiek bouwwerk. Veel van de beeldbepalende bouwwerken in de gemeente zijn stolpen. 5

6 De stolp is cultuurhistorisch en landschappelijk van groot belang. Vandaar ook dat de criteria zeer specifiek zijn, vergelijkbaar met gebieden met een bijzonder welstandsniveau. De welstandscriteria richten zich op de vorm (vierkant), de toepassing van de juiste materialen (gebakken pannen, metselwerk en soms een rieten kap) en een zorgvuldige detaillering van de ramen en deuren (of heel rijk of sober). Een extra aandachtspunt is hoe om te gaan met nieuwbouw van stolpen. In andere Waterlandse gemeenten is als uitgangspunt gekozen dat nieuwbouw van een stolp dient te geschieden in de lijn van de architectuur van bestaande stolpen. De achterliggende gedachten zijn dat de stolp als gebouwtypologie behouden blijft en tegelijkertijd door middel van stringente regels slechte kopieën worden voorkomen. In de Beemster is er, gezien de grote hoeveelheid stolpen, alle reden om nieuwe kopieën niet toe te staan. Daarmee wordt nieuwbouw gebaseerd op de typologie van een stolp niet uitgesloten, maar is alleen toegestaan als het wordt uitgevoerd in afwijkende architectuur en middels een moderne interpretatie van de vorm en detaillering van bestaande stolpen. 6

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3.4. Sint Jansklooster Gebiedsbeschrijving Structuur Aan de oostelijke rand van de stuwwal is de lintbebouwing van Sint Jansklooster uitgegroeid tot een

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011)

WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) WELSTANDSBELEID VOOR GEBIED VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID (vaststelling raadsvergadering d.d. 25 januari 2011) Op 27 november 2008 heeft de gemeenteraad specifiek welstandsbeleid vastgesteld voor

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de

Wanneer een bouwplan niet aan de loketcriteria voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie, waarbij twijfel bestaat aan de Welstandsnota gemeente 8 Loketcriteria Dit hoofdstuk behandelt gestandaardiseerde welstandscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Deze criteria dienen als basis voor het gemeentelijk welstandsbeleid

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria

2 Loketcriteria. Welstandsnota gemeente Amersfoort maart 2008 H2 Loketcriteria 2 Loketcriteria Zoals in deel A van de bijlage van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de Woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen, waarin criteria zijn

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

Kozijn- of gevelwijziging

Kozijn- of gevelwijziging Kozijn- of gevelwijziging (aan bestaande woningen of woongebouwen of aan bijgebouwen bij bestaande woningen of woongebouwen) Omschrijving en uitgangspunten Van een kozijn- of gevelwijziging is sprake bij

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Algemene uitgangspunten Groene energie Groene energie en ruimtelijke kwaliteit Het opwekken van groene energie

Nadere informatie

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL

SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL SLIJKHOEF 2 BIEZENMORTEL TE KOOP: Een tweetal riante bouwkavels aan de Vriesdonk voor het realiseren van vrijstaande woningen met bijgebouwen. De kavels zijn gelegen aan de rand van Slijkhoef 2 in het

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

1 2 3 4 B B B 5 B B B A C B B B 6 7 A 8 D K 9 K K K 10 N K 11 E L G K L F L 12 H K 13 K M 14 K M I 15 H J 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 B B B 5 B B B A C B B B 6 7 A 8 D K 9 K K K 10 N K 11 E L G K L F L 12 H K 13 K M 14 K M I 15 H J 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 C 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Welstandsnota Enschede ouwen aan identiteit Algemene brochure A A D N F E G H I H J November 2006 L L L M M Ontwerp nota: Landscape Architects for

Nadere informatie

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. rijwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport rijwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan Bomenbuurt 2002 2 5 Vergunningvrij bouwen 6 Uitbreidingsmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-11-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 47 Verslag d.d. 18-11-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

Sint Hubert Grootven III

Sint Hubert Grootven III BEELDKWALITEITPLAN Sint Hubert Grootven III gemeente Mill en Sint Hubert colofon SAB Eindhoven bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 120008 Bouwadres Nieuw-Loosdrechtsedijk 161 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 17-09-2013 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 38 Verslag d.d. 17-09-2013 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker colofon bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl E eindhoven@sab.nl projectnummer: 90539 projectteam: Jaap

Nadere informatie

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015

Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Verslag ambtelijke welstandstoets van d.d. 20 mei 2015 Aanwezig : M. Kavsitli, M.Overbeeke, W. Crusio en J. van Bergen REGULIERE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 1. WABO/2015/80 Rabobank Bouwadres Lange Zelke

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

D Sc. Procesmanagement

D Sc. Procesmanagement 3. Ét D Sc 3. / I T ' * r 3 -v 1 i. -- J r: Procesmanagement Inleiding Voorliggend beeldkwaliteitsplan is opgesteld als toetsingskader bij de ontwikkeling van het plangebied Steenbrei III te Vasse, gemeente

Nadere informatie

1. Wat is de status van de in 2003 gestarte procedure Tuindorp Oostbuurt aan te wijzen als een van rijkswege beschermd dorpsgezicht.

1. Wat is de status van de in 2003 gestarte procedure Tuindorp Oostbuurt aan te wijzen als een van rijkswege beschermd dorpsgezicht. CDA fractie vragen Tuindorp uitgaand Afdeling : Ontwikkeling Ons kenmerk : 15uit02409 Onderdeel : Ruimtelijke Ontwikkeling Zaaknummer : Contactpersoon : Simon van Dam Uw brief van : Telefoonnummer : (072)

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

WELSTAND SLIEDRECHT 2011

WELSTAND SLIEDRECHT 2011 WELSTAND SLIEDRECHT 2011 Welstandsnota Sliedrecht 2011, pagina 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleiding Redelijke eisen van welstand 5 Uitgangspunten voor welstandsbeleid 5 Gebruik van de nota 6 Leeswijzer 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord

Beeldkwaliteitplan Zalk De Noord De Noord erfontsluitingsweg smal informeel profiel knotwilgen erf met verharding windsingel = erfafscheiding noordzijde boomgaard speelfunctie hagen op erfgrens openbaar-privé streekeigen soort Openbare

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Nota uitgangspunten welstand

Nota uitgangspunten welstand Nota uitgangspunten welstand Vastgesteld d.d..... 2014 1 INHOUD 1. AANLEIDING... 3 2. VORM EN BRUIKBAARHEID VAN DE NOTA... 4 3. OBJECTGERICHTE CRITERIA VOOR VEEL VOORKOMENDE BOUWPLANNEN... 4 4. GEBIEDSGERICHTE

Nadere informatie

Welstandsnota Strand. Definitief. Welstandscriteria voor bebouwing op het strand

Welstandsnota Strand. Definitief. Welstandscriteria voor bebouwing op het strand Welstandsnota Strand Definitief Welstandscriteria voor bebouwing op het strand Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 27 november 2008 Na overleg met: Vereniging Strandpachters Zandvoort Vereniging Jaarrondpaviljoens

Nadere informatie

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis

DIJKPOLDER. welstandscriteria gemeente Maassluis DIJKPOLDER welstandscriteria gemeente Maassluis concept_v4 oktober 2012 Plandeel 2e Weverskade hoofdbebouwing is individueel of afwisselend als ensemble gebouwen hebben een kap, hellend dak kap is in beeld

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG

BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG Code 1499231 / 06 01 15 BUREAU BUITENWEG 1499231 / 06 01 15 BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz 1. INLEIDING 1 1. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Welstandsnota Zaanstad 2013

Welstandsnota Zaanstad 2013 Zaanstad 2013 Hoofdstuk 3 Welstand kleine plannen Trendsetter Een trendsetter is een plan, dat is aangewezen om te herhalen. Daarnaast zijn er niet aangewezen plannen die in vergelijkbare situaties als

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Voorburggracht 224, Zuid-Scharwoude

Beeldkwaliteitsplan. Voorburggracht 224, Zuid-Scharwoude Beeldkwaliteitsplan Voorburggracht 224, Zuid-Scharwoude DeVastgoedAdviseur.nl Adres Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Telefoon 072 20 10 220 Mail info@vastgoedadviseur.nl Internet www.vastgoedadviseur.nl

Nadere informatie

KAVELPASPOORT KAVEL 4

KAVELPASPOORT KAVEL 4 KAVEL 4 Opweg 78a 2871 NE Schoonhoven Kaveloppervlak: 503 m2, Koopsom: 257.500,- v.o.n. Kavel 4 2 Voor u ligt een kavelpaspoort van één van de kavels in het plan De Bol fase 2 in Schoonhoven. Dit kavelpaspoort

Nadere informatie

wonen in het boerenlint 18 september 2015

wonen in het boerenlint 18 september 2015 HAREN NOORD - het harener holt - oosterweg kavelpaspoort 9 wonen in het boerenlint 18 september 2015 2 kavelpaspoort Voor u ligt kavelpaspoort Het Boerenlint 9. Dit kavelpaspoort is een samenvatting van

Nadere informatie

De Domme Dirk. April 2009. Stedenbouwkundige toets Roomeinde 17, Broek in Waterland

De Domme Dirk. April 2009. Stedenbouwkundige toets Roomeinde 17, Broek in Waterland De Domme Dirk April 2009 Stedenbouwkundige toets Roomeinde 17, Broek in Waterland INHOUD 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied 2 Beleid 2.1 Provinciaal beleid 2.2 Beschermd dorpsgezicht

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 2 Grote commissie: 5 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (nieuwbouw) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120026 Bouwadres Philip van Wassenaerln 5 te Nederhorst den Berg gemand. Soort bouwwerk Individuele

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss

Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss Oplegnotitie nieuw Welstandsbeleid voor de Gemeente Oss Inleiding Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente Oss. De gemeente zorgt samen met de onafhankelijke

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN. Polder Albrandswaard Augustus 2013

BEELDKWALITEITPLAN. Polder Albrandswaard Augustus 2013 BEELDKWALITEITPLAN Polder Albrandswaard Augustus 2013 COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard Contact persoon Rik van Niejenhuis Tel. 010 5061756 r.v.niejenhuis@albrandswaard.nl Ontwerpteam: Wietske

Nadere informatie

7 jaren 70 en 80 wijken

7 jaren 70 en 80 wijken 7 jaren 70 en 80 wijken De lange rechte lijnen in de stedenbouw van de jaren 50 en 60 worden in de jaren 70 vervangen door het woonerfconcept: doodlopende straatjes met groen en parkeren, gecombineerd

Nadere informatie

1e Barendrechtseweg 143 t/m 177

1e Barendrechtseweg 143 t/m 177 beschermd dorpsgezicht Gemeente Barendrecht concept mei 2012 1e Barendrechtseweg 143 t/m 177 2 beschermd dorpsgezicht - 1 e Barendrechtseweg 143 t/m 177 INHOUD 1. INLEIDING 4 2. BESCHERMD DORPSGEZICHT

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 3 Grote commissie: 11 WZNH commissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen: 14 Waarvan herhalingen:

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 18-03-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 12 Verslag d.d. 18-03-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

WZNH. i estei±, Adviseurs ruimtelijke kwaliteit. /oo. Vaste. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 4 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. De Moespot Gemeente Steenwijkerland

Beeldkwaliteitsplan. De Moespot Gemeente Steenwijkerland Beeldkwaliteitsplan De Moespot Gemeente Steenwijkerland De Moespot Eigentijds wonen in een historische omgeving Beeldkwaliteitsplan Inpassingsplan De Moespot februari 2011 Stedenbouwkundige visie en toetsingscriteria

Nadere informatie

mansardekappen in de Schermer advies over toepassing van geknikte dakvorm in de gemeente Schermer

mansardekappen in de Schermer advies over toepassing van geknikte dakvorm in de gemeente Schermer mansardekappen in de Schermer advies over toepassing van geknikte dakvorm in de gemeente Schermer Inhoud 1. Inleiding Aanleiding vraagstelling 2. De mansardekap algemeen Het gebruik van de mansardekap

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Nooitgedacht 2014

Beeldkwaliteitsplan Nooitgedacht 2014 Beeldkwaliteitsplan Nooitgedacht 2014 Beeldkwaliteitsplan Nooitgedacht 2014 Vastgesteld door de raad 1 Beeldkwaliteitsplan Nooitgedacht 2014 Inleiding In mei 2008 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in een bestaand lint. Binnen dit bestaande lint is de

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Doel van de avond Informeren over voortgang project Presenteren Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Informeren over vervolgtraject

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (afgevoerd van de agenda van de Politieke Avond van 24 januari 2007)

Voorstel aan de Raad (afgevoerd van de agenda van de Politieke Avond van 24 januari 2007) Voorstel aan de Raad (afgevoerd van de agenda van de Politieke Avond van 24 januari 2007) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 24 januari 2007 / 45/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Nadere informatie

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg Hoogstraat Welberg wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg ruime bouwkavels in landelijk Brabant Welberg ligt in de gemeente Steenbergen in het westen van Brabant. De rustige,

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort

Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Groot zonnehoeve - villahoeve fase 1 kavelpaspoort Juni 2014 Barnewinkel Boommarter Steenmarter Wezel Boommarter Laan van Zonnehoeve Spoorlijn Apeldoorn - Zutphen Villahoeve gezien vanuit het zuidwesten;

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden

beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden 30 november 2012 beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden 30 november 2012 DOCUMENTATIEPAGINA opdrachtgever contactpersoon projectnaam documenttitel projectnummer Gemeente

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 4 Grote commissie: 2 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 140013 Bouwadres Herenweg 59 te Breukeleveen Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen van een schoorsteen Aanvrager

Nadere informatie

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang

Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang Informatieavond over woningbouwlocatie Stiereveld Watergang 1. Welkom en korte inleiding. 2. Woningbouwlocatie Stiereveld: a. De historie in het kort. b. Presentatie van de stedenbouwkundige visie door

Nadere informatie