JS STATUTENWIJZIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JS125609 STATUTENWIJZIGING"

Transcriptie

1 4 JS STATUTENWIJZIGING Heden, tweeëntwintig september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Pieter Hendrik Prummel, notaris gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder: mevrouw Trijntje Geertruida Elderhuis, geboren te Leeuwarden op een mei -- negentienhonderd zes en zeventig, zich legitimerend met haar rijbewijs, nummer: , wonende te 9104CR Damwâld, Hearewei 13; 2. de heer Frederik Hujike Hartmann, geboren te Heerenveen op een en twintig - december negentienhonderd drie en veertig, zich legitimerend met zijn rijbewijs, nummer: , wonende te 8446 MK Heerenveen, Zwette 92, te dezen handelend voor zich en als schriftelijk gevolmachtigde van: a. de heer Hendrik IJtsma, geboren te Achtkarspelen op vijftien juli negentienhonderd vier en veertig, zich legitimerend met zijn Nederlandse identiteitskaart, nummer: IYC7RL3O2, wonende te 9285 RR Achtkarspelen, Troelstralaan 4; b. mevrouw Helen Christine Jane Voerman, geboren te De Bilt op zes juni negentienhonderd negen en zestig, zich legitimerend met haar Nederlandse identiteitskaart, nummer: I?vIBPPHOD9, wonende te 9036 KE Menaam, De Rûpelbank 14; de comparanten sub 1. en 2. te dezen handelend in hun hoedanigheid van bestuurders, de comparant sub 2 met als titel secretaris, en de volmachtgevers onder a. en b. genoemd bij het geven van de volmacht handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en penningmeester, en als zodanig vormende het bestuur van de vereniging: Nederlandse Vereni2inp van Soma Therapeuten, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te Emmeloord aan het Land van Saaftinge 16 (8302 PE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer , als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen.--- Blijkende van voormelde volmachten uit twee (2) onderhandse volmachten welk aan deze akte zullen worden gehecht. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden te willen overgaan tot wijziging en hernieuwde vaststelling van de statuten van de vereniging, waartoe zij vooraf te -- kennen gaven dat: - de vereniging werd opgericht bij akte op vier februari negentienhonderdzevenentachtig; - blijkens akte van statutenwijziging op tweeëntwintig september tweeduizend zes verleden voor mij, notaris, de statuten van de vereniging laatstelijk werden gewijzigd en in hun geheel opnieuw werden vastgesteld; - dat in de te Ermelo op zestien november tweeduizend dertien en dertien december tweeduizend dertien gehouden algemene ledenvergaderingen van voornoemde vereniging met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is besloten om de statuten dezer vereniging integraal te wijzigen, van welke besluitvorming blijkt uit aan deze akte gehechte uittreksels uit de notulen van die vergaderingen. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens dat zij ter uitvoering van voormeld besluit de tekst van de statuten van de vereniging bij dezen in hun

2 geheel opnieuw vaststellen, zodat deze statuten met ingang van heden zullen luiden - als volgt: NAAMENZETEL Artikel De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten, afgekort (en hierna ook te noemen) NVST. Zij is gevestigd in de gemeente Amersfoort. DOEL EN ORGANISATIE Doel Artikel De vereniging heeft ten doel: a. de kwaliteit van de door de NVST erkende manuele therapieën zoals gepraktiseerd door de leden van de vereniging te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. De door de NVST erkende manuele therapieën zijn vermeld in het Toelatingsreglement; b. het behartigen van de beroeps gerelateerde belangen van de leden van de vereniging voor zover die belangen verband houden met hun lidmaatschap - van de vereniging; c. het beschermen en zo mogelijk verhogen van het maatschappelijk aanzien -- van de leden van de vereniging en de door hen gepraktiseerde en door de vereniging erkende manuele therapieën, een en ander in de ruimste zin des - woords. 2. De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst. Organisatie Artikel De vereniging kent afdelingen, hierna te noemen: sectoren, voor de afzonderlijke manuele therapieën als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a. a. Deze sectoren hebben geen rechtspersoonlijkheid. Per sector wordt schriftelijk het beroepsprofiel vastgelegd. Uitsluitend het hoofdbestuur heeft de bevoegdheid sectoren in het leven te roepen. b. De leden ressorteren ieder op grond van de door hem/haar gepraktiseerde manuele therapie(ën) onder één of meer sectoren. 2. Elke sector kent een bestuur van minimaal drie (3) en ten hoogste vijf (5) personen. 3. De sectorbestuurders worden op voordracht van de leden van de betreffende sector benoemd door het hoofdbestuur. De voorzitter van de sector is lid van het hoofdbestuur. 4. De vereniging kent een visitatieflinctionaris, een nascholingsfunctionaris en een toelatingsfunctionaris. De competentie en werkwijze van deze functionarissen -- wordt voor zover niet beschreven in de statuten maar nader uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel 24. Deze functionarissen kunnen zich laten bijstaan door een commissie die benoemd en ontslagen worden door het hoofdbestuur. VERENIGINGSJAAR Artikel Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. LEDEN 2~

3 ArtikelS. 1. De vereniging kent slechts natuurlijke personen als lid, die als beoefenaar van -- een door de vereniging erkende manuele therapie werkzaam zijn. De leden onderschrijven De Beroepscode voor de Soma-Therapeut 2. Door ondertekening van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier verklaart -- het kandidaat-lid zich nadrukkelijk akkoord met de inhoud en de strekking van - de statuten van de vereniging alsmede de inhoud en strekking van alle andere documenten van de vereniging die door de Algemene Ledenvergadering en/of -- krachtens deze statuten door het hoofdbestuur vastgesteld zijn. Tevens verklaart het kandidaat-lid door ondertekening van het aanmeldingsformulier nadrukkelijk dat hij of zij zich onvoorwaardelijk onderwerpt aan het klacht- en tuchtreglement genoemd in lid 2 van artikel Leden worden ingedeeld in de navolgende categorieën a. A-leden zijn leden die voldoen aan alle door de vereniging in het toelatingsreglement te stellen eisen op het gebied van opleiding en beroepshouding; b. B-leden zijn leden die aan alle door de vereniging te stellen eisen voldoen -- op het gebied van de therapie-specifieke opleiding en beroepshouding, doch bij wie bepaalde medische basiskennis ontbreekt, welk manco binnen de daarvoor in het toelatingsreglement gestelde termijn moet worden ingevuld 4. Het hoofdbestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle -- leden zijn opgenomen en tevens tot welke sector(en) zij behoren en in welke categorie zij vallen. Het hoofdbestuur verstrekt jaarlijks aan de leden die aan de daarvoor in het Huishoudelijk Reglement en/of andere reglementen van de vereniging gestelde eisen voldoen een licentie voor de duur van een jaar. Het is een lid niet toegestaan binnen - het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden als lid van de NVST andere -- dan door de vereniging erkende manuele therapieën te declareren, zulks op straffe van ontzetting uit het lidmaatschap. DONATEURS Artikel De vereniging kent donateurs. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de ALV vast te stellen minimum bijdrage en door het hoofdbestuur zijn geaccepteerd als donateur. 2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen statutair zijn toegekend en opgelegd. Ook van hen houdt het hoofdbestuur een -- register bij als bedoeld in artikel 5 lid De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds - door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft Opzegging namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur. 4. Donateurs hebben geen stemrecht en zijn niet gerechtigd de Algemene Ledenvergaderingen bij te wonen. TOELATING casu quo VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel Er is een toelatingsreglement waarin de objectieve criteria, zoals hieronder vermeld, zijn uitgewerkt Aan de hand van dit toelatingsreglement worden de

4 aspirant-leden door de toelatingscommissie getoetst. Het betreft: a. kennis van de medische basisvakken; b. therapie-specifieke vaardigheden; c. algemene therapeutische vaardigheden en psychologisch inzicht; d. beroepshouding; e. recente VOO (verklaring omtrent gedrag) 2. De inhoud van de medische basiskennis is beschreven in drie door het hoofdbestuur vastgestelde documenten. Deze documenten zijn geschreven in de vorm van een vademecum (beknopte handleiding/leidraad). Het vademecum van de anatomie van het menselijk lichaam beschrijft in de in medische kringen gangbare terminologie de samenstelling, vorm en functie van beenderen, skelet - en gewrichten evenals de samenstelling, vorm, functie en origo s en inserties van de spieren. Bovendien worden in het anatomisch vademecum in de in medische kringen gangbare terminologie de anatomische plaatsbepaling en de functionele bewegingsmogelijkheden beschreven. Het vademecum van de fysiologie van het menselijk lichaam beschrijft in dein - medische kringen gangbare terminologie de fysiologie van het menselijk lichaam. De fysiologie wordt beschreven op het niveau van samenstelling, vorm en fl.inctie van cellen, weefsels, klieren en organen evenals de circulatie en het -- zenuwstelsel. Bovendien worden microprocessen in cellen en weefsels beschreven evenals de werking van organen en systemen en hun onderlinge samenhang. Het vademecum van de humane pathologie beschrijft in de in medische kringen gangbare terminologie de pathologie van de mens. De pathologie wordt beschreven op een niveau dat de therapeut in staat moet stellen tot een zelfstandige, verantwoorde uitoefening van een professionele, paramedische praktijk. Onderwerpen die in het vademecum uitgebreid aan de orde komen zijn voor het onderdeel algemene pathologie: definities, constitutie, conditie, homeostase, diagnose, therapie, preventie, etiologie, ontstekingen, infectie en afweer, circulatie, groeistoomissen en oncologie. Het onderdeel speciële pathologie omvat: hart en bloedvaten, bewegingsapparaat, dermatologie, centraal zenuwstelsel, hematologie, respiratie, nieren en urinewegen, geslachtsorganen en mamma, endocrien systeem en digestie. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; d. door ontzetting; 2. De vereniging zal het lidmaatschap opzeggen wanneer: a. het lid zijnlhaar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; b. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals in of krachtens de statuten is vastgelegd; c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt - door het hoofdbestuur. 3. Een lid zal uit zijn lidmaatschap worden ontzet wanneer: 4~

5 a. het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen, de beroepscode als bedoeld in artikel 5 lid 1 of besluiten van de vereniging of wanneer het lid -- de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; b. het lid opzettelijk of onopzettelijk declaraties indient waarvan de omschrijving niet in overeenstemming is met de bewezen dienst c. het lid opzettelijk of onopzettelijk declaraties indient voorzien van de vermelding van het NVST-lidmaatschap enjofnvst-logo voor een behandelwijze die door de NVST niet erkend is; d. het lid in omstandigheden komt te verkeren waarin de gemeente van zijnlhaar woonplaats bij een verzoek een verklaring omtrent het gedrag af te geven daarbij niet kan verklaren dat van bezwaren niet is gebleken. 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het hoofdbestuur. 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts - geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar uiterlijk voor één december van het lopende kalenderjaar. JAARLIJKSE BIJDRAGE Artikel De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die voor één - decemberjaarlijks door de ALV zal worden vastgesteld. 2. Het hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN - KLACHT- EN TUCHTRECHT Artikel Een lid is verplicht: a. de statuten en reglementen van de vereniging, de in artikel 5 lid 1 bedoelde beroepscode evenals de besluiten van het hoofdbestuur en de ALV na te leven; b. zich in houding, woord en geschrift zodanig te gedragen zodat hij of zij te -- allen tijde kan worden gezien als een waardig representant van de vereniging en de beroepsgroep die wordt vertegenwoordigd door de vereniging. Dit ten genoegen van het hoofdbestuur; c. zich te onthouden van de voorbehouden handelingen genoemd in de Wet beroepen individuele gezondheidszorg (hierna te noemen: Wet BIG). Dit met uitzondering van leden die ingevolge de Wet BIG zijn geregistreerd. Deze leden mogen alle handelingen verrichten waartoe zij op grond van hun registratie gerechtigd zijn, zulks met inachtneming van de bepalingen in deze statuten; d. jaarlijks ten minste zesendertig (36) uur te besteden aan gekwalificeerde nascholing. Invulling hiervan dient te geschieden in overeenstemming met - het nascholingsreglement. 2. De leden van de vereniging zijn onderworpen aan een door de vereniging aangewezen klacht- en tuchtrechtreglement en de besluiten van de instanties die bevoegd zijn op grond daarvan uitspraken te doen, uitgewerkt in het Reglement Klachten en Geschillen. 3. Onttrekking aan of negeren van de werking van het vigerende klacht- en 4

6 tuchtrecht, op welke wijze dan ook, wordt bestraft met een door de vereniging -- bij huishoudelijk reglement te bepalen boete ten bate van de vereniging van tenminste een duizend euro ( 1.000,00) voor iedere dag dat de overtreding of -- niet-nakoming voortduurt. De door de vereniging te maken kosten in verband met een op grond van het vigerende klacht- en tuchtrecht te voeren arbitrageprocedure en/of gerechtelijke procedure, komen voor rekening van de - in het ongelijk gestelde partij. HET HOOFDBESTUUR Artikel]]. 1. Het hoofdbestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf (5) meerderjarige personen, die door de ALV worden benoemd. 2. De benoeming van hoofdbestuursleden geschiedt uit de leden. 3. De benoeming van hoofdbestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het hoofdbestuur als drie procent (3%) van de leden. a. De voordracht van het hoofdbestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. b. Een voordracht van de leden, die door tenminste drie procent (3%) van het - aantal leden gedragen wordt, moet minimaal vijftien (15) werkdagen véér -- de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het hoofdbestuur worden ingediend. 4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met -- ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e) van -- de leden aanwezig is. 5. Bij een of meer vacatures in het hoofdbestuur blijft het hoofdbestuur bevoegd, -- mits dat hoofdbestuur bestaat uit minimaal drie (3) leden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk kandidaat-bestuursleden voor te dragen dan wel de leden van de vereniging te verzoeken kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Eén en - ander overeenkomstig de voorschriften en protocollen van de statuten en de reglementen ter zake. 6. Indien het voltallige hoofdbestuur tijdens een ALV besluit haar taken neer te leggen, wordt onmiddellijk een triumviraat benoemd. Dit driemanschap handelt de lopende zaken af en stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk op reglementaire wijze een nieuw, voltallig hoofdbestuur aan te stellen. Indien het - hoofdbestuur niet tijdens een ALV besluit haar taken neer te leggen, is het verplicht alvorens dit te doen een ALV uit te schrijven. EINDE HOOFDBESTUURSLmMAATSCHAP Artikel ] Hoofdbestuursleden kunnen door de ALV worden geschorst of ontslagen. Ook - wanneer zij voor een bepaalde tijd zijn benoemd. Voorwaarde is wel dat de leden tenminste veertien (14) dagen vôér de betreffende ALV in kennis zijn gesteld van het feit dat de schorsing of ontslag in stemming wordt gebracht. Een dergelijk besluit kan met eenvoudige meerderheid van stemmen worden genomen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door -- besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 2. Elk hoofdbestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af. De 6]~

7 aftredende kan zich herkiesbaar stellen en is herkiesbaar. Na drie (3) opeenvolgende termijnen vervuld te hebben, is een afgetreden bestuurslid niet -- meer herkiesbaar voor de eerstvolgende termijn. 3. Het hoofdbestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. b. door bedanken, onder curatelestelling en/of verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis voor langer dan zes (6) maanden, alsmede door overlijden, faillissement, aanvraag tot surseance van betaling en het verlies van het vrije beheer over het geheel of een gedeelte van zijn of haar vermogen. BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING Artikel De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het hoofdbestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Uitgezonderd de voorzitter kunnen bestuursleden tijdelijk, tot de eerstvolgende - ALV, méer dan één functie bekleden. 2 Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een -- besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen aanvullende bepalingen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het hoofdbestuur worden gegeven. 4. Elke bestuurder, zowel sectorbestuurder als hoofdbestuurder, is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen - taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is - geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. HET BESTUREN VAN DE VERENIGING Artikel Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het hoofdbestuur belast met het besturen van de vereniging waaronder het uitvoeren van besluiten van de ALV Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door functionarissen die door het hoofdbestuur worden benoemd. 3. Het hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, mits goedgekeurd door de ALV, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 4. Het hoofdbestuur heeft de -slechts intern werkende- goedkeuring nodig van de - ALV voor het aangaan van overeenkomsten tot: a. het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere gebruiksrechten van registergoederen; b. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen; c. het voeren van processen, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen, d. het aanvragen van het faillissement van de vereniging of van surseance van betaling.

8 5. Het hoofdbestuur en de sectorbesturen zien toe op de handhaving en de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. 6. Het hoofdbestuur is bevoegd bij het besturen van de vereniging, behoudens de -- beperkingen van de wet, deze statuten, de reglementen en rechtsgeldige besluiten van de verenigingsorganen, zijn werkzaamheden en werkwijzen naar - eigen inzicht te regelen en is bevoegd ten behoeve van de leden rechten te bedingen. VERTEGENWOORDIGING Artikel De vereniging wordt vertegenwoordigd door het hoofdbestuur als ook door het dagelijks bestuur, dat wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester gezamenlijk, dan wel hun plaatsvervangers. JAARVERSLAG Artikel Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het hoofdbestuur brengt op een ALV binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter - goedkeuring over aan de ALV. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de -- gezamenlijke hoofdbestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. 3. Het hoofdbestuur heeft zich verplicht om ieder boekjaar de deskundigheid van -- een registeraccountant in te roepen bij het tot stand komen van het financiële jaarverslag. Het hoofdbestuur is verplicht om alle documentatie betreffende de -- vermogenstoestand van de vereniging aan de registeraccountant te overhandigen. 4. De ALV benoemtjaarlijks uit de leden de kascommissie bestaande uit tenminste twee (2) personen, die geen deel uit mogen maken van het hoofdbestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur - en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit. 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een -- deskundige doen bijstaan. Het hoofdbestuur is verplicht aan de commissie alle -- door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven. De last aan de commissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de ALV strekt het hoofdbestuur tot decharge. 7. Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 en andere gegevensdragers zeven (7) jaar te bewaren. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) Artikel Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het hoofdbestuur zijn opgedragen. 8/~

9 2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging als bedoeld in artikel 16 wordt een ALV -de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: a. hetjaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de kascommissie; b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar; c. voorziening in eventuele vacatures in de kascommissie; d. voorstellen van het hoofdbestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering. 3. Andere ALV s worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt. 4. Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1 10e) gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of via de website van de vereniging. De verzoekers kunnen dan anderen alsdan hoofdbestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. TOEGANG EN STEMRECHT Artikel Toegang tot de ATV hebben alle leden van de vereniging, over toelating van niet-leden beslist het hoofdbestuur. 2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. VOORZITTERSCHAP-NOTULEN Artikel De ALV s worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt één van de andere -- hoofdbestuursleden, door het hoofdbestuur aan te wijzen, als voorzitter van de -- vergadering op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, -- dan voorziet de vergadering daarin zelf. 2. Van het verhandelde in elke AtV wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING (ALV) Artikel Het ter ATV uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde -- oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of~ indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van - de ATV genomen met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

10 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Of een stem ongeldig is wordt bepaald door het hoofdbestuur. 5. kdien bij een stemming over personen geen voldoende meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten naast de personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht twee (2) of meer personen een gelijk aantal stemmen - op zich hebben verenigd, dan beslist het lot welke van deze personen naast degene met het hoogste aantal stemmen, in de herstemming zal worden opgenomen. Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is verkozen. Staken de stemmen alsnog, dan beslist het lot. Stemming over personen geschiedt schriftelijk of bij acclamatie. 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 7. Alle stemmingen niet handelende over personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdeljke stemming verlangt. 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering - bijeen, heeft, mits met voorkennis van het hoofdbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de AtV. Zolang in een ALV twee derde van alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee - verband houdende formaliteit niet in acht genomen. UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING (ALV) Artikel 2]. 1. De leden van de vereniging worden uitgenodigd voor de ALV door het hoofdbestuur behalve in de gevallen als bedoeld in artikel 17 lid 4. De uitnodiging geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 lid 4 of via de website van de vereniging. De -- termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen. 2. Bij de uitnodiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 22. STATUTENWIJZIGING Artikel In de statuten van de vereniging kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht door een besluit van een ALV, waartoe ten minste veertien dagen tevoren is uitgenodigd met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij, die de uitnodiging tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering de voorgedragen wijziging woordelijk publiceren op de website van de vereniging. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte-- 101/7

11 van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde - (2/3e) gedeelte van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde (2/3e) gedeelte van de leden tegenwoordig dan wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige -- leden, kan worden besloten, mits met ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte van de uitgebrachte stemmen. 4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. LIQUIDATIE EN ONTBINDING Artikel De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit -- tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit - tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 3. De leden zijn niet gehouden bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de vereniging. (HUISHOUDELIJKE) REGLEMENTEN Artikel De ALV kan een Huishoudelijk Reglement alsmede overige reglementen vaststellen voor de vereniging. 2. Het huishoudelijk reglement en alle overige in deze statuten genoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend -- recht bevat, noch met de statuten SLOTAKTE Bekendheid comparanten De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparantenlpartijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Slot Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting - gegeven. De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze -- akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de -- comparanten en mij, notaris, om elf uur dertig minuten. (Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

12

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:

STATUTEN van. Bewonersvereniging Centrumbelangen. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STATUTEN van Bladzijde: A Bewonersvereniging Centrumbelangen Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Bewonersvereniging Centrumbelangen Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als

Nadere informatie

NieuwDemocratischZeist

NieuwDemocratischZeist NieuwDemocratischZeist STATUTEN d.d. 13- - NAAM en DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: NieuwDemocratischZeist. 2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch

Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Statuten Vereniging Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Vrienden van Hockeyclub s-hertogenbosch Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 Naam Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Amsterdamse Makelaars Club. Zij is gevestigd te Amsterdam Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen

Afschrift van de statuten van Vereniging Bungalowpark de Nuilervennen 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. lid 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging "Bungalowpark de Nuilervennen". lid 2. Zij is gevestigd te Pesse, gemeente Hoogeveen. Artikel 2. lid 1. De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten der Sportkoepel UT.

Statuten der Sportkoepel UT. Statuten der Sportkoepel UT. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Algemene Drienerlose Studenten Sportstichting Sportkoepel Universiteit Twente. De stichting kan zich van de verkorte

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

5: ERELEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS Artikel 1: NAAM De vereniging draagt de naam: "". Zij is opgericht op 3 februari 1972 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2: ZETEL Zij heeft haar zetel te Bovenkarspel. Artikel 3: DOEL 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T.

Opgericht 11 juli Ingeschreven bij de KvK onder nr. V Aangesloten bij de N.B.A.T. STATUTEN 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 STATUTEN NAAM: Artikel 1. De vereniging draagt de naam: LEIDSE AQUARIUM & TERRARIUM VERENIGING

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST

STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST STATUTEN VERENIGING DE UITKOMST Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "DE UITKOMST". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te s-gravenhage

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA.

De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. STATUTEN Naam Artikel 1 De naam van de vereniging is Dutch Skimboarding Association, afgekort DSA. Zetel Artikel 2 Zij is gevestigd in de gemeente Hellevoetsluis. Doel Artikel 3 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

L.U.S.V. Basketball STATUTEN

L.U.S.V. Basketball STATUTEN L.U.S.V. Basketball STATUTEN STATUTEN VAN DE BASKETBALVERENIGING LUSV Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Leidse Universitaire Basketbal Sportvereniging: LUSV. Artikel 2: Zij heeft haar zetel te Leiden.

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Leden en Begunstigers.

Leden en Begunstigers. Statuten Bridgeclub Klaver Vier Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Klaver Vier". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Apeldoorn

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK

STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Bladzijde: A STATUTEN BRIDGECLUB DE KREEK Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Bridgeclub De Kreek. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE.

NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. NAAM. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor archeologische experimenten en educatie, bij verkorting genaamd VAEE. ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Amersfoort. DOEL Artikel 3.

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING GEBRUIKERSVERENIGING INTEGRA-DENTAL SOFTWARE (GIS)

STATUTENWIJZIGING GEBRUIKERSVERENIGING INTEGRA-DENTAL SOFTWARE (GIS) Contactpersoon E.M. van Hall Dossiernummer 184408 kandidaat-notaris Aktenummer 442882 E-mailadres e.vanhall@vbcnotarissen.nl Telefoon 033-4 601 668 Status Concept Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage,

STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, STATUTEN van de Vereniging Verkeersslachtoffers (bij afkorting VVS) Gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte van zeven-en-twintig augustus negentienhonderd-acht-en-negentig

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk

Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Statuten van de Mixed Hockey Club Steenwijk Naam Artikel 1 De vereniging is genaamd Mixed Hockey Club Steenwijk en werd opgericht op negen juli negentienhonderd vijfenzeventig. Zetel Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging B15-022969 BIJLAGE 04 Statutenwijziging vereniging 1 Statutenwijziging vereniging Zaaknummer: 147705 Heden * verschenen voor mij, mr. Johannes Jozef Bakker, notaris te Bergen op Zoom: 1. *; 2. *; 3. *.

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA'

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA' Blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte verleden op 26 juni 2007 voor mr W. Bosse, notaris te Amsterdam STATUTEN.

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal

Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Statuten Vereniging Tegenwind Hunzedal Naam Artikel 1 1. De naam van de vereniging is Tegenwind Hunzedal 2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd Zetel Artikel 2 De vereniging is gevestigd in

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

LEDENREGISTER/REGISTER VAN BEGUNSTIGERS

LEDENREGISTER/REGISTER VAN BEGUNSTIGERS Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Joint Helicopter Pilots. 2. De vereniging is gevestigd te Stroe, gemeente Barneveld. DOEL. Artikel 2. 1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen.

Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris wonende te Vinkeveen. STATUTEN Dit is een gedrukt exemplaar van de originele Statuten van Film-Videoclub De Ronde Venen. Vastgesteld op de negende mei negentienhonderd negen en zeventig door Mr Pieter Hendriks, kandidaat-notaris

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977

STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977 STATUTEN van de VERENIGING PLAATSELIJK BELANG gevestigd te DE HOEVE December 1977 In de ledenvergadering, gehouden op vijftien maart 1977, met de ingevolge artikel 43 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek vereiste

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: kanovereniging Viking Venlo, en is gevestigd te Venlo.

NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: kanovereniging Viking Venlo, en is gevestigd te Venlo. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: kanovereniging Viking Venlo, en is gevestigd te Venlo. Artikel 2. De vereniging, opgericht zijnde op negen en twintig juni negentienhonderd

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Afschrift Statutenwijziging

Afschrift Statutenwijziging Afschrift Statutenwijziging Vereniging van Gepensioneerden van het Algemeen Pensioenfonds Wegen er, thans genaamd Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB) Akte d.d.

Nadere informatie

STATUTEN DOORLOPENDE TEKST

STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STATUTEN DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de te Amsterdam gevestigde vereniging Oudervereniging van de Algemeen Bijzondere Basisschool Het Gein, opgericht bij akte op 11 september 1991 voor Mr J.C.Y.

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Hart voor Stad". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg:

Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg: Heden, de negentiende juni negentienhonderd achtennegentig, verschenen voor mij, Meester Frederik Ton, notaris ter standplaats de gemeente Culemborg: 1. de heer X, en; 2. mevrouw Y. De comparanten verklaarden

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE

STATUTEN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE STATUTEN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Leidschenhage. 2. Zij is gevestigd te Leidschendam. INRICHTING Artikel 2 1. Organen van de vereniging

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp

B.C. Multi Bridge Pijnacker-Nootdorp STATUTEN. Naam en zetel. Artikel 1: 1 De vereniging draagt de naam BC Multi Bridge en is gevestigd te. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging. Oprichtingsdatum en verenigingsjaar.

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN

WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN doss. 05.11610/BB WIJZIGING STATUTEN UNIE VAN BEROEPSPENSIOENFONDSEN NAAM Artikel 1. De vereniging is genaamd: Unie van Beroepspensioenfondsen. De verkorte naam luidt: UvB. ZETEL EN DUUR Artikel 2. De

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA

Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA Doorlopende tekst van de vereniging: Modelvliegtuigsport Vereniging Almere MVA na toepassing akte van statutenwijziging op zestien mei twee duizend drie voor MR.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Beste Wadvaarder/ster,

Beste Wadvaarder/ster, 1 Beste Wadvaarder/ster, Hieronder vindt u het voorstel voor de gewijzigde statuten. Dit punt is geagendeerd voor 31 januari 2015 als agendapunt 3. Omdat we verwachten (zie artikel 21, lid 3 dit verandert

Nadere informatie

Statuten van CSV 1928 te Zwolle

Statuten van CSV 1928 te Zwolle Statuten van CSV 1928 te Zwolle Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Christelijke Sportvereniging 1928 Voetbal, afgekort CSV 28 voetbal. 2. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen:

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1 Dossiernummer: 23380 PK/IK (IK) OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ). De verschenen personen verklaarden

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006 - 1 - DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN WIJKVERENIGING BERG EN BOS, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN PER 20 JULI 2006 NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: WIJKVERENIGING BERG EN

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

KOPIE. - bladzijde 1 -

KOPIE. - bladzijde 1 - KOPIE - bladzijde 1 - van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid De Emmer Duikers, statutair gevestigd te Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-

Nadere informatie

AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. Biologische Tuinbouwvereniging Twente

AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. Biologische Tuinbouwvereniging Twente AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING Biologische Tuinbouwvereniging Twente 17 november 2015 -1- AKTE VAN STATUTENWIJZIGING DP-13808.01-20153189 van: Biologische Tuinbouwvereniging Twente statutair gevestigd

Nadere informatie

Vereniging Buren van Lage Weide

Vereniging Buren van Lage Weide Vereniging Buren van Lage Weide akte van oprichting ref: gv/svp/2013.002163.01 Vandaag, vrijdag dertien september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Willem Petrus Maria Brantjes, notaris in Utrecht:

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam. Statuten ACI Nederland NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: ACI Nederland - The Financial Markets Association. Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

DORPSBELANG KRAGGENBURG

DORPSBELANG KRAGGENBURG blad 1 doorlopende tekst van de statuten van Dorpsbelang Kraggenburg, na akte van statutenwijziging, bij akte op 19 mei 2015 voor mr. P.H. Prummel, notaris te Emmeloord, verleden. ===========================================================

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie