Notulen AvA PostNL N.V. 24 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL of de Vennootschap ) gehouden op 24 april 2012 om uur in Hotel NH te Den Haag 1

2 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL gehouden op 24 april 2012 om uur in Hotel NH te Den Haag Als voorzitter van de vergadering treedt, op grond van het bepaalde in artikel 38 lid 1 van de statuten van PostNL ( de Statuten ), op de voorzitter van de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ), de heer P.C. Klaver (de Voorzitter ). Van de Raad van Commissarissen zijn voorts aanwezig alle overige leden te weten mevrouw P.M. Altenburg, mevrouw T. Menssen en de heren R.J.N. Abrahamsen, M.A.M. Boersma, W. Kok en J. Wallage. De voltallige raad van bestuur is aanwezig te weten mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen en de heren J.P.P. Bos en G.T.C.A. Aben (de Raad van Bestuur ). 2

3 De agenda van de vergadering luidt als volgt: 1. Opening en mededelingen 2. Presentatie over de resultaten in 2011 door mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur 3. Jaarverslag Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2011, hoofdstuk Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2011 (Besluit) 6. Dividend a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid b. Winstbestemming (Besluit) 7. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit) 9. Raad van Commissarissen a. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen 10. Voorstel tot herbenoeming van de heer P.C. Klaver tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit) 11. Voorstel tot benoeming van de heer F. Rövekamp tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit) 12. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 zullen ontstaan 3

4 13. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit) 14. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit) 15. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit) 16. Rondvraag 17. Sluiting 4

5 1. Opening en mededelingen De Voorzitter heet eenieder welkom op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van PostNL. De aandeelhouders zijn opgeroepen voor de vergadering die zal worden voorgezeten door de Voorzitter. De Voorzitter meldt dat de gehele Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen aanwezig is. Mevrouw Van Loon, secretaris van de Raad van Commissarissen (de Secretaris ), zal de notulen van deze vergadering opstellen. De concept notulen kunnen op verzoek toegezonden worden door middel van een antwoordkaart die buiten de zaal verkrijgbaar is. Tevens zullen de concept notulen te lezen zijn op de website van PostNL. In overeenstemming met de Nederlandse corporate governance code zullen de concept notulen vanaf 24 juli 2012 gedurende drie maanden op de website van PostNL worden gepubliceerd. De aandeelhouders hebben drie maanden de gelegenheid om op het concept te reageren. Na ommekomst van drie maanden worden de notulen vastgesteld door de Voorzitter en de Secretaris. De Voorzitter informeert de vergadering dat de heer H.C. Wüst van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de accountant van de Vennootschap aanwezig is alsmede de voorzitter en de vertegenwoordigers van de centrale ondernemingsraad. De centrale ondernemingsraad heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het hem toegekende spreekrecht. De mogelijkheid bestaat de vergadering in het Engels te volgen, dan wel in het Engels uitgesproken onderdelen in het Nederlands te volgen. De vergadering is rechtsgeldig opgeroepen op dinsdag 13 maart 2012 door publicatie op de website van PostNL en een kort persbericht. De registratiedatum was 27 maart Bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met alle daarbij behorende bijlagen op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld. De gegevens van de presentielijst en de gegevens omtrent het aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht zijn op dit moment nog niet beschikbaar en zullen in de vergadering bekend worden gemaakt zodra deze zijn uitgerekend. Op dit moment bedraagt het aantal geplaatste gewone aandelen van PostNL , waarvan gewone aandelen door PostNL worden gehouden en waar derhalve niet op kan worden gestemd. De ter vergadering aanwezige notaris, de heer G.W.Ch. Visser, heeft voor diverse besluiten volmachten en steminstructies ontvangen waarbij het gaat om ongeveer 159 miljoen aandelen. De Voorzitter constateert dat aan alle formaliteiten is voldaan zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle agendapunten. Voor vragen over de diensten van PostNL worden de aandeelhouders verwezen naar de balie die in de foyer buiten de vergaderzaal is opgesteld. De Voorzitter verzoekt mobiele telefoons, Blackberries en andere apparatuur die storend werkt uit te schakelen. De fotograferende en filmende pers wordt verzocht hun activiteiten te staken na agendapunt één in verband met de privacy van de aandeelhouders. 5

6 De Voorzitter geeft aan dat de heer Koorstra zijn functie, één jaar voor het einde van zijn lopende contract als Chief Executive Officer, met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. De Raad van Commissarissen betreurt het besluit van de heer Koorstra en dankt hem voor de 21 jaar waarin hij zich met hart en ziel voor het bedrijf heeft ingezet. In een persbericht heeft de heer Koorstra een verklaring gegeven voor zijn beslissing. De Raad van Commissarissen heeft op dit persbericht geen commentaar. Mevrouw Verhagen werd al enige jaren voorbereid om de heer Koorstra op te volgen na afloop van zijn dienstverband. Zij werkt bijna 20 jaar voor PostNL en diens rechtsvoorgangers en heeft grondige ervaring opgedaan in algemeen management, commerciële zaken en personeelsmanagement. Aan de voorwaarde om mevrouw Verhagen te benoemen, een positief advies van de Centrale Ondernemingsraad, is voldaan en dientengevolge kan mevrouw Verhagen hier ter vergadering door de Raad van Commissarissen als voorzitter van de Raad van Bestuur worden voorgesteld. De Raad van Commissarissen vertrouwt erop dat de erfenis van de heer Koorstra bij haar in meer dan goede handen zal zijn. De Voorzitter benadrukt dat ondanks de indruk die gewekt zou kunnen zijn er geen verschil van mening is over het beleid tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Er is volledige overeenstemming over het beleid van PostNL en over de uitvoering hiervan, welk beleid dan ook ongewijzigd zal worden voortgezet. De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen en geeft het woord aan de heer Slagter. De heer Slagter (VEB) geeft aan dat het vertrek van de heer Koorstra voor een situatie heeft gezorgd die niet voorzien was in de voorbereiding van deze aandeelhoudersvergadering. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand dat de heer Koorstra nog een rol zal krijgen, zoals aangekondigd bij de presentatie van de resultaten van het afgelopen jaar, onder agendapunt 2. Nu bij het onverwachte vertrek van de heer Koorstra en door de heer Koorstra zelf expliciet is verwezen naar de moeizame samenwerking met de Raad van Commissarissen, staan de agendapunten 8, 10 en 11 in een ander licht. De aandeelhouders hebben wezenlijk nieuwe informatie gekregen nadat zij hun volmacht hadden ingestuurd. De heer Slagter verzoekt daarom deze agendapunten van de agenda te halen en op een nieuw uit te schrijven buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te behandelen omdat dit naar zijn mening de enige manier is waarop de Raad van Commissarissen met een betekenisvol mandaat verder gaat naar de toekomst. De Voorzitter deelt graag zijn kijk op hoe bedrijven bestuurd worden, door groepen mensen met verschillende verantwoordelijkheden. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende rol, directies hebben een uitvoerende rol. Het zou niet goed zijn als een bedrijf afhankelijk zou zijn van één persoon ongeacht welke functie deze persoon bekleedt. In dat kader is er dan ook in dit geval sprake van continuïteit van beleid en heeft er geen wijziging plaatsgevonden, behalve dan dat de Raad van Commissarissen het besluit van de heer Koorstra betreurt. De Voorzitter geeft aan dat hij het voorstel van de heer Slagter in principe begrijpt maar het niet zal inwilligen. 6

7 De heer Slagter verzoekt de Voorzitter zijn besluit te heroverwegen omdat dit kan leiden tot niet optimale besluitvorming met als risico dat een aandeelhouder de totstandkoming van relevante besluiten zal aanvechten. Dit is niet in het belang van de onderneming en zal de rust die de onderneming nodig heeft niet ten goede zal komen. De bestuursvoorzitter is niet zomaar een persoon maar een wezenlijke speler. Zeker nu de heer Koorstra verwijst naar de moeizame samenwerking met de Raad van Commissarissen is dat iets om goed bij stil te staan, ook in de overweging van de eerder genoemde agendapunten. De Voorzitter antwoordt dat PostNL, de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en ook de aandeelhouders behoefte hebben aan rust in het bedrijf en zich willen richten op de huidige situatie waarin het bedrijf verkeert, iets waar ook de aandeelhouders bij gebaat zijn. De Voorzitter geeft aan dat hij, ook omdat het bedrijf een CEO heeft, nog steeds geen redenen ziet om deze agendapunten uit te stellen en te bespreken tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders. De heer Slagter geeft aan dat er ook een CEO verdwenen is en herhaalt zijn standpunt dat de behandeling van genoemde agendapunten onder protest gebeurt. Hij zegt verrast te zijn door de opmerkingen van de Voorzitter dat het vertrek van de heer Koorstra een volslagen verrassing was en dat de Raad van Commissarissen zo fijn heeft samengewerkt al die jaren. De heer Slagter vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met hetgeen de heer Koorstra in zijn persbericht heeft weergegeven: de samenwerking met de Raad van Commissarissen is de laatste jaren uiterst moeizaam verlopen, onder andere in relatie tot verschillende opvattingen over hoe je de diverse stakeholder belangen het beste kunt dienen. De heer Slagter vraagt of de Voorzitter het door de heer Koorstra geschetste beeld met betrekking tot de samenwerking met de Raad van Commissarissen herkent. De Voorzitter geeft aan dat het vertrek een verrassing was. Enige wrijving tussen een raad van bestuur en een raad van commissarissen komt in elk bedrijf voor, maar signalen van deze aard waren niet aanwezig. De heer Slagter geeft aan dat het hem bevreemdt dat de Voorzitter geen signalen heeft herkend op het moment zelf, maar ook niet achteraf, hetgeen twijfels oproept over diens oordeel. Daarnaast vraagt de heer Slagter of ook de andere commissarissen niets hebben gemerkt van eventuele onvrede bij de heer Koorstra. De Voorzitter antwoordt dat er een uitermate open overlegstructuur heerst, maar dat er zoals in elke samenwerking wel eens een verschil van mening is, zeker bij een betrokken Raad van Commissarissen en zo ook vice versa; het zou zelfs niet goed zijn als dit niet zou voorkomen. De heer Slagter merkt op dat het wel vervelend zou zijn als dit elke keer tot het vertrek van een CEO zou leiden. De heer Slagter vraagt naar de mening van de Voorzitter over de balans tussen de verschillende stakeholder belangen. 7

8 De Voorzitter antwoordt dat er geen enkel verschil van mening is geweest over het beleid van PostNL en dat bij het maken en uitvoeren van het beleid rekening wordt gehouden met alle stakeholders. De heer Koorstra heeft zijn mening in het persbericht weergegeven en de Raad van Commissarissen respecteert zijn mening. De heer Slagter geeft aan dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de kwaliteiten van mevrouw Verhagen, en feliciteert haar met haar benoeming, maar vraagt zich wel af waarom er niet pas op de plaats is gemaakt en gekeken is naar andere mogelijke geschikte externe kandidaten die in het profiel pasten. De heer Slagter vraagt naar de gevolgde procedure sinds de bekendmaking van het vertrek van de heer Koorstra. De Voorzitter antwoordt dat besturen vooruitzien is en dat al bekend was dat de heer Koorstra volgend jaar na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn laatst met pensioen zou gaan. De Raad van Commissarissen was zich hiervan bewust en heeft al langere tijd gekeken naar mogelijke kandidaten, zowel intern als extern. De Raad van Commissarissen is tot de conclusie gekomen dat, alle voorwaarden afgaand, mevrouw Verhagen het beste gekwalificeerd was. Derhalve kon de beslissing snel maar weloverwogen worden genomen. De heer Slagter vraagt of dit besluit dan in één dag is genomen. De Voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is maar dat het proces voor opvolging van de heer Koorstra al enige maanden geleden in gang is gezet. Nadat de heer Koorstra zijn besluit kenbaar had gemaakt heeft de Raad van Commissarissen overleg gevoerd en was nog steeds unaniem het oordeel dat mevrouw Verhagen de beste kandidaat voor de functie is. De heer Slagter wenst mevrouw Verhagen veel succes toe in haar nieuwe functie onder de moeilijke omstandigheden waar zij die aanneemt. De Voorzitter geeft aan dat er nu vooruitgelopen wordt naar de volgende agendapunten en stelt voor eventuele vragen hierover dan ook bij die punten te stellen. De heer Slagter uit zijn zorgen over het feit dat mevrouw Verhagen nu de plek van de heer Koorstra inneemt en hetzelfde beleid en strategie gaat uitvoeren als de heer Koorstra. Wanneer er nu een probleem komt zal dit dan wel herkend worden? De Voorzitter erkent dat de veranderingen binnen PostNL tot enige moeilijkheden hebben geleid die straks nader door mevrouw Verhagen besproken zullen worden. Echter, deze moeilijkheden hebben geen negatieve invloed gehad op de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het meest recente overleg was van constructieve aard. Indien er onverhoopt problemen komen dan zal de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur helpen tot een oplossing te komen en eventuele effecten waar de heer Slagter op doelt, zullen dan ook uitblijven. 8

9 De heer Slagter verzoekt de Voorzitter nota te nemen van deze zorg en het vertrek van de heer Koorstra als een waarschuwing te zien. De Voorzitter bedankt de heer Slagter en geeft het woord aan de heer Van den Bos. De heer Van den Bos (particulier aandeelhouder) complimenteert de Voorzitter met het feit dat mevrouw Verhagen al voorbereid was om het voorzitterschap over te nemen van de heer Koorstra in Hij uit zijn ongenoegen over de handelwijze van de heer Koorstra. De Voorzitter bedankt de heer Van den Bos en geeft het woord aan de heer Stevense. De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) sluit zich aan bij het verzoek van de heer Slagter om genoemde punten van de agenda te verwijderen en te behandelen in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De Voorzitter antwoordt dat er de laatste tijd veel over PostNL in de pers is geschreven en geeft aan het voorstel van de heer Stevense met betrekking tot de agendapunten, aansluitend op het voorstel van de heer Slagter, te begrijpen maar hier niet op in te gaan. De heer Stevense geeft aan dat volgens externe berichtgeving enkele grootaandeelhouders niet positief zouden stemmen over de herbenoeming van de heer Klaver. Hij vindt het niet reel, gezien de reeds ingebrachte stemmen (proxy voting), dit agendapunt nu in stemming te brengen. De Voorzitter geeft het woord aan de Secretaris om uitleg te geven over het systeem van proxy voting. De Secretaris legt uit dat indien men de van tevoren gegeven steminstructie had willen wijzigen, dit mogelijk was geweest door persoonlijk naar de vergadering te komen en bij de registratiebalie de gegeven steminstructie in te trekken. Tijdens de vergadering kan dan door de desbetreffende aandeelhouder opnieuw gestemd worden. De heer Stevense merkt op dat het niet voor iedereen mogelijk is om hier persoonlijk aanwezig te zijn. De Secretaris antwoordt dat men dan een volmacht had kunnen afgeven. De heer Stevense geeft aan dat dit gebeurd is maar dat de termijn te kort was om te overzien wat er precies is voorgevallen en om daarna nog de stemkeuze te herzien. De heer Stevense verzoekt daarom nogmaals om deze agendapunten tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ter stemming te brengen. De Voorzitter herhaalt de uitleg van de Secretaris en geeft het woord aan notaris Visser. 9

10 De heer Visser licht toe dat volmachtgevers hun volmacht hadden kunnen herroepen door zelf ter vergadering te verschijnen. Wanneer volmachtgevers dit niet doen worden de volmachten conform de instructie uitgevoerd. Het is voor de volmachthebber niet mogelijk om te weten welke aandeelhouder wellicht een andere mening is toegedaan als daar verder geen nadere instructie over is binnengekomen. Degene die gebruik maakt van het systeem van de steminstructie en de volmacht vooraf loopt daarmee willens en wetens het risico dat zich wellicht ter vergadering onverwachte zaken zouden kunnen voordoen, zoals nu dan kort voor de vergadering, waar de aandeelhouder geen rekening mee heeft kunnen houden bij de vaststelling van zijn stembeleid. De heer Slagter merkt op dat men daar juridisch over van mening kan verschillen, maar dat het hoffelijk was geweest van PostNL naar de buitenlandse aandeelhouders om het verzoek toe te kennen. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Bos. De heer Van den Bos geeft aan de hele commotie rondom de agendapunten niet te begrijpen en drukt zijn ongenoegen uit over enkele institutionele beleggers. Wanneer deze aandeelhouders het belangrijk genoeg hadden gevonden zij vandaag wel aanwezig waren geweest. De Voorzitter bedankt de heer Van den Bos. 10

11 2. Presentatie over de resultaten in 2011 door mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur De Voorzitter geeft -alvorens het jaarverslag 2011 aan de orde te stellen- het woord aan mevrouw Verhagen, de voorzitter van de Raad van Bestuur, die de visie van de Raad van Bestuur op de belangrijkste gebeurtenissen en de financiële gang van zaken in het boekjaar 2011 zal toelichten. Mevrouw Verhagen zal aandacht besteden aan de performance over het jaar 2011 alsmede aan de veranderingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden bij PostNL in Nederland met de daarbij behorende problemen die zich hebben voorgedaan. Zij zal een kader schetsen met daarbij de visie van de Raad van Bestuur op de veranderingen. Daarna zal de heer Bos, lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer, ingaan op de cijfers, gevolgd door een uiteenzetting over de mijlpalen van PostNL voor het jaar Mevrouw Verhagen begint met een uiteenzetting van de strategie over 2011 zoals die tijdens de analistendag in mei 2011 is gepresenteerd en zoals die nog steeds geldt en zal blijven gelden. Het bedrijf PostNL is opgedeeld in drie pilaren tezamen vormend het business portfolio van PostNL: Mail in NL -ofwel Post in Nederland- waar als belangrijkste uitdaging geldt het managen van de daling in de postvolumes, de tweede pilaar Pakketten, een van de groeipilaren met een sterk groeiende business in Nederland en België en tenslotte de derde pilaar International, waar PostNL actief is in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. In het VK, Duitsland en Italië werkt PostNL met twee bezorgmodellen: het model waarbij PostNL zelf post bezorgt en het model -in het VK- waarbij de post voor wat betreft het laatste stuk bezorgd wordt door Royal Mail. Kijkend naar de drie genoemde pilaren heeft Mail in NL het in 2011 beter gedaan dan verwacht, voornamelijk door een geringere volumedaling -7,2%- dan voorspeld. De underlying cash operating income (onderliggend cash bedrijfsresultaat) was in miljoen tegen 288 miljoen in Deze daling is te wijten aan de daling van volumes en het begin van de reorganisaties in Nederland. In 2011 was sprake van een omzetdaling van 4,3%. Het percentage voor kwaliteit (de overkomstduur) was goed (96,1%). De uitvoering van de Masterplannen was in 2011 op schema. PostNL heeft vorig jaar afscheid genomen van het laatste postkantoor (in Utrecht) en daarmee was tevens de joint venture van PostNL en ING ter exploitatie van de postkantoren ten einde. PostNL heeft een CAO voor postbezorgers afgesloten. In 2011 is begonnen met de voorbereidingen om postbodes die dit jaar overcompleet worden binnen het bedrijf ook daadwerkelijk te kunnen begeleiden van werk naar werk. Er zijn ook commerciële initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld de introductie van Folders.nl. De meeste aanwezigen krijgen elke week een stapeltje ongeadresseerde post (folders) in de brievenbus. Folders.nl digitaliseert de folders en zo kan de consument ook via internet kijken naar aanbiedingen. 11

12 Een ander voorbeeld is FiNBOX, een samenwerking met banken, waarbij de mogelijkheid wordt geboden ook digitaal facturen te ontvangen. MijnWinkel is een initiatief dat PostNL is gestart voor het MKB. Hierbij wordt het voor MKB bedrijven gemakkelijk gemaakt op internet actief te worden en zaken via internet te doen. Een ander belangrijk onderwerp is de overheidsregulering. De afgelopen maanden is in de Tweede Kamer veel gediscussieerd over PostNL. De discussies zijn gestart in 2011 met een voorstel om van een zes- naar een vijfdaagse bezorgweek te gaan. Om beter te begrijpen waarom de maandag afgeschaft moet worden en wat de impact van afschaffing, onder andere op medewerkers, is, heeft de Tweede Kamer om meer informatie gevraagd. Daarnaast heeft de Tweede Kamer om meer controle instrumenten voor de toezichthouder op de postmarkt gevraagd. De vraag naar meer controle is ingegeven door de constatering van de politiek dat de liberalisering van de postmarkt mislukt is. Er zijn op dit moment nog maar twee spelers in Nederland, te weten PostNL en Sandd. Ter voorkoming van misbruik van een veronderstelde machtspositie komt er een voorstel van de Minister met daarin instrumenten die een verscherpt toezicht mogelijk moeten maken. PostNL vindt verscherpt markttoezicht onnodig. De krimp van het bedrijf heeft niet zozeer te maken met concurrentie maar veel meer met substitutie (het vervangen van post door s). Op dit moment is de politieke agenda onzeker vanwege de val van het Kabinet en het uitzicht op nieuwe verkiezingen. De tweede pilaar van PostNL is Pakketten. Pakketten heeft goed gepresteerd in 2011, gestimuleerd door de groei van e-commerce. De volumes zijn gestegen met 6%, de omzet bedroeg 608 miljoen met de daarbij behorende underlying cash operating income van 92 miljoen. De 6% groei van het volume wordt veroorzaakt door toestroom van nieuwe klanten en door slechte weersomstandigheden tijdens de zomer van PostNL heeft Zalando gecontracteerd als nieuwe klant. Een reeds bestaande klant is Bol.com, waarvoor PostNL de pakketjes doet waar onder andere boeken en CD s in worden verpakt en nu ook de wasmachines en koelkasten levert en aansluit. Een nieuwe commerciëel initiatief om het voor consumenten makkelijker te maken om als zij pakjes bestellen via internet bij te houden wanneer zij die pakjes krijgen is MijnPakket.nl. Ook binnen Pakketten is PostNL een grote operationele wijziging door aan het voeren, de zogeheten nieuwe logistieke infrastructuur (NLI). Er komen 18 nieuwe logistieke centra waar sorteren en distributie worden gecombineerd. De eerste centra zijn inmiddels geopend in Waddinxveen en Elst. Den Bosch en Hengelo worden dit kwartaal geopend, gevolgd door Breda, Sittard en Amersfoort. Redenen voor deze logistieke verandering zijn tweeërlei. De huidige infrastructuur is geschikt om tot honderd miljoen pakjes per jaar te sorteren. Omdat dit volume inmiddels overschreden is zijn nieuwe 12

13 investeringen nodig om de groei in het volume ook daadwerkelijk aan te kunnen. Een tweede reden voor een aangepaste logistieke verandering is om de kostprijs op gelijk niveau te kunnen handhaven. De derde pilaar -International- bestaat uit drie landen, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. Tesamen laten deze landen een sterke omzetgroei te zien van (organisch) 7,8%. De underlying cash operating income is verbeterd van een negatieve positie vorig jaar (- 24 miljoen) naar een (kleine) positieve positie in 2011 van 5 miljoen. In het VK zien we een sterke groei op de geadresseerde volumes, zowel regionaal als nationaal. In Duitsland is PostNL een groot herstructureringsprogramma gestart. We zien in Duitsland tekenen van verbetering. Italië groeit hard en is een land waar we ook in 2012 groei verwachten. Per land behandelt mevrouw Verhagen de belangrijkste aspecten van In het VK is PostNL op 16 april 2012 in de omgeving van Londen gestart met een pilot onder de naam End-to-End. PostNL zorgde al voor de collectie en het sorteren van post. De bezorging werd -en wordt- door Royal Mail gedaan. De pilot houdt in dat wij nu ook zelf bezorgen. Voor PostNL is dit een belangrijk initiatief, omdat het grootste deel van de kosten in het laatste stuk van de keten zitten en daar derhalve optimalisatiekansen zitten. In het VK is PostNL in 2011 hard gegroeid op het gebied van geadresseerd volume en packets & parcels. De Engelse toezichthouder heeft in zijn eerste rapport zijn visie op de regulering van de Engelse postmarkt neergelegd voor de komende 7 jaar. De toegang tot Royal Mail blijft voor de komende 7 jaar in stand, hetgeen een soort garantie is voor het downstream access model dat PostNL in het VK heeft. Daarnaast geldt in het VK alleen een maximum prijs op de post vallend onder de universele dienstverlening. Er wordt nog een discussie gevoerd in het VK over de BTW. Royal Mail hoeft op bepaalde producten bij haar klanten geen BTW in rekening te brengen, terwijl PostNL dit wel moet. Bij klanten die betaalde BTW niet kunnen verrekenen, zoals banken, verzekeraars en charitatieve instellingen, heeft PostNL dus een concurrentienadeel. Dit ziet PostNL graag anders. Duitsland is al vele jaren verlieslatend. In 2011 is in Duitsland een reorganisatie doorgevoerd teneinde break even te kunnen zijn in Na afloop van het jaar 2011 lijkt het erop dat PostNL op de goede weg is dit doel te bereiken. De reorganisatie is bewerkstelligd door bepaalde regio s waar PostNL zelf de bezorging deed te sluiten. Daarnaast is een meer ondernemingsgericht model ingevoerd. Op overhead en andere kosten is bespaard voor een bedrag van rond 7 miljoen in Commerciële initiatieven zijn genomen op het gebied van pakjes, maar ook op het gebied van International. PostNL s klanten krijgen toegang tot nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld CO 2 -neutrale post en tot samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld Mail Alliance. In Italië wordt elk jaar groei gerealiseerd. In 2011 bijvoorbeeld door het aangaan van een samenwerkingsverband met ACI/Buffetti, een bedrijf dat te vergelijken is met het Nederlandse 13

14 Multicopy. Klanten kunnen hier hun aangetekende post -het door PostNL gevoerde produkt Formula Certa- afgeven en ophalen. Formula Ibrida is een ander produkt dat in 2011 in de markt is gebracht. Het gaat om een hybride formule waarbij klanten kunnen kiezen tussen het digitaal en fysiek versturen van post. Voor Italië was 2011 een succesvol jaar. Op het gebied van corporate responsibility laten de scores over de jaren 2010 en 2011 het volgende zien: employee engagement stijgt van 55% naar 56%, klanttevredenheid daalt van 91% naar 89%, een daling die waarschijnlijk te wijten is aan het veranderingsproces dat in 2011 gestart is. Op het gebied van ziekteverzuim is de score gelijk gebleven op 5,4%. Een groot deel van het ziekteverzuim bestaat uit langdurig verzuim (meer dan 6 weken). PostNL s CO 2 efficiency index is verbeterd van 70.4% naar 64.5%. In 2011 heeft PostNL in de Dow Jones Sustainability Index de ranking gekregen van Super Sector Leader in de categorie Industrial Goods and Services. De performance over het jaar 2011 levert het volgende beeld op. Mail in Nederland heeft haar omzet zien dalen met 4,3%, in lijn met de afgegeven outlook van een negatieve mid single digit. De underlying cash operating income margin is met 6,3% iets beter gebleken dan verwacht (outlook 3% tot 5%). Pakketten is hard gegroeid: de omzet is gestegen met 7,8% en de underlying cash operating income margin is uitgekomen op 15,1%. De omzet van International is gestegen met 14%, de underlying cash operating income margin was over geheel ,3%. De totale underlying cash operating income van PostNL over het jaar 2011 bedraagt 220 miljoen. Vergeleken met de gegeven guidance van miljoen dus geen slecht jaar. Vergeleken met 2010 is echter sprake van een daling in de underlying cash operating income van 341 miljoen naar 220 miljoen in Het grootste deel van deze daling wordt veroorzaakt door Mail in NL 137 miljoen- met als oorzaak de volumedaling in het postverkeer in Nederland en de reorganisatie van de postbezorging binnen Mail in NL. Pakketten en International hebben het goed gedaan maar maken een verschil van 137 miljoen niet goed. Mevrouw Verhagen staat stil bij de redenen voor de reorganisatie binnen Mail in NL en bij de reeds genomen en nog te nemen acties om de kwaliteit van de postbezorging op niveau te brengen. Veranderingen zijn in het postbedrijf noodzakelijk vanwege toenemende substitutie. Daarnaast krimpt de markt en nemen de kosten toe, met name als gevolg van substitutie. Wanneer PostNL deze ontwikkelingen op langere termijn beheersbaar wil houden betekent dat een fundamentele wijziging van de bedrijfsvoering. Deze wijziging heeft geleid tot de reorganisatie waar de afgelopen maanden veel over te doen is geweest en waarvan de impact groter is dan PostNL had verwacht, zowel voor zijn klanten, als voor de organisatie als voor de mensen werkzaam bij PostNL zelf. De reorganisatie, gestart in het afgelopen kwartaal, laat zich als volgt samenvatten. De logistieke processen zijn aangepast naar een piek-dal model, waarbij klanten kunnen kiezen hun post op piektijden te laten bezorgen tegen een lagere prijs dan bezorging op een daldag. Daarnaast zijn zes sorteercentra gereorganiseerd, een aantal van de depots waar postbodes werken zijn gesloten en de 14

15 activiteiten overgebracht naar voorsorteerlocaties, waar PostNL deels met andere mensen is gaan werken. De combinatie van al die veranderingen kwam in het eerste kwartaal van 2012 samen. Omdat in het logistieke proces verschillende processen ineengrijpen had het kwaliteitsverlies in het eerste deel van de keten uiteindelijk ook consequenties voor de overige delen van de keten. Zij geeft als voorbeeld de reorganisatie van de 6 sorteercentra: veranderingen zijn aangebracht in het dag-, avond- en nachtschema, delen van het proces zijn naar elders overgeplaatst om uiteindelijk met minder mensen te kunnen gaan werken, 2000 medewerkers hebben een nieuw contract gekregen, 300 medewerkers zijn overcompleet verklaard. De tweede verandering -waar veel publiciteit over is geweest- is het migreren van 171 voorbereidgebieden. Het voorbereiden is gecentraliseerd naar 9 nieuw te openen centrale voorbereidingslocaties (CVL s) en de bezorging naar nieuwe bezorggebieden. In het eerste kwartaal waren 8 voorbereidgebieden in de provincie Utrecht en Noord-Brabant/Limburg als eerste aan de beurt voor migratie naar de CVL s Utrecht en Den Bosch. In de weken waarin de veranderingen zijn doorgevoerd zijn veel meer klachten binnengekomen dan in andere weken. Achterstanden ontstonden vanwege het ontvangen van vertraagde post uit de sorteercentra, het werken met medewerkers in de voorbereidingslocaties die voor 85% nieuw waren in hun functie, waardoor het inwerken van deze medewerkers meer tijd kostte. Niet alle werkmethodieken liepen zoals we hadden verwacht. De achterstanden zijn inmiddels weggewerkt omdat daar door PostNL veel extra mankracht op is gezet. Het aantal klachten is aan het afnemen maar het productiviteitsdoel en het bezorgniveau van vóór de reorganisatie zijn daarmee nog niet bereikt. De uitrol van de nieuwe centrale voorbereidingslocaties is uitgesteld zodat PostNL er er zeker van is dat -wanneer de volgende voorbereidingslocaties worden uitgerold- dit niet leidt tot het grote kwaliteitsverlies dat is opgetreden in Utrecht en Den Bosch. Enige frictie zal er altijd zijn aangezien veranderingen van deze omvang nooit lukken zonder consequenties. Omdat de reorganisatie onontkoombaar is maar ook complex zullen de volgende uitrollen worden gedaan met meer aandacht voor behoud van kwaliteit. Dit is in het belang van PostNL s klanten en medewerkers. Voor klanten betekent dit een meer gefaseerde migratie en betere communicatie. Met de medezeggenschap zijn wij in gesprek om verbeteringen ten opzichte van de eerdere uitrollen in te voeren. We herzien dan ook samen met de medezeggenschap de implementatie, maar we beseffen ook dat we begrip blijven vragen van onze klanten en van onze medewerkers. De heer Klaver geeft het woord aan de heer Bos. De heer Bos geeft een samenvatting van de financiële resultaten over het jaar De omzet is stabiel gebleven vanwege het feit dat de daling bij Mail in NL is gecompenseerd door een stijging bij Pakketten en International. Het bedrijfsresultaat is met 63 miljoen gedaald. Omdat dit getal wordt beïnvloed door een aantal eenmalige posten en hierin niet de cash reorganisatieuitgaven en cash 15

16 pensioenlasten zijn verwerkt, is de underlying cash operating income een goede weergave van de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van PostNL. Over 2011 is de underlying cash operating income uitgekomen op 220 miljoen, een daling ten opzichte van 2010 met 121 miljoen. PostNL s netto winst bedraagt 1,7 miljard, een hoog bedrag vanwege het boeken naar marktwaarde van het bij splitsing behouden aandeel in TNT Express NV. Gecorrigeerd voor dergelijke effecten blijft een nettowinst over van 238 miljoen. Uitgaande van het dividendbeleid zal PostNL 75% van haar onderliggend net cash income uitkeren aan aandeelhouders, met een minimum van 150 miljoen. Over 2011 bedroeg de underlying net cash income 41 miljoen. Kijkend naar de resultaten per segment is de grootste daling in de underlying cash operating income met 134 miljoen ten opzichte van te zien bij Mail in NL, vanwege het feit dat de volumedaling en kostenstijging binnen Mail in NL niet gecompenseerd worden door prijsstijging en kostenbesparingsplannen. Daarnaast wordt meer uitgegeven aan pensioenen en reorganisatie. Bij Pakketten is daarentegen sprake van een positieve ontwikkeling van de underlying cash operating income: een stijging van 11 miljoen ten opzichte van vorig jaar met name gedreven door verdere efficiency en volumestijging met ongeveer 6%. Bij Internationaal is een forse verbetering in de underlying cash operating income te zien van 29 miljoen. Bij Mail Other/intercompany is een daling in de underlying cash operating income ten opzichte van 2010 te zien van 27 miljoen. Dit komt omdat in 2010 nog de resultaten van de verkochte activiteiten in België en Italië zijn meegenomen, daarnaast zijn in 2011 de cash pensioenlasten gestegen. Voor wat betreft de pensioenen zijn er twee onderwerpen die de heer Bos aan de orde stelt. Tussen PostNL en het pensioenfonds van PostNL is een discussie gaande over de vraag of al dan niet door PostNL additionele betalingen aan het pensioenfonds moeten worden gedaan. Het pensioenfonds vraagt PostNL om bij te storten vanwege een dekkingsgraad die lager is dan het vereiste minimum niveau. Het standpunt van PostNL is dat bijstortingen nog niet noodzakelijk zijn omdat het pensioenfonds voldoende eigen herstelvermogen heeft, aangezien het fonds tot eind 2013 heeft om boven de vereiste minimum dekkingsgraad uit te komen. Inmiddels is deze zaak voorgelegd aan een Geschillencommissie. PostNL verwacht binnen vier tot zes maanden een uitspraak. Kijkend naar de CAO- onderhandelingen is een belangrijke component de pensioenregeling. Op dit moment betaalt PostNL circa 40% pensioenpremie van de pensioengrondslag. PostNL wil via een aantal maatregelen in overleg met de bonden komen tot een verlaging van de hoge- pensioenlasten en tot een soberder regeling. Deze onderhandelingen zijn gestart op 14 februari Voor de gezondheid van de onderneming is het geconsolideerde eigen vermogen een belangrijke graadmeter. De ontwikkeling van PostNL s geconsolideerde eigen vermogen is in belangrijke mate beïnvloed door de afsplitsing van TNT Express NV en vervolgens door de waardedaling van het aandeel in TNT Express NV naar een koers eind 2011 van 5,77 per aandeel. Hierdoor is het eigen vermogen van PostNL eind 2011 op 400 miljoen uitgekomen. Tegen de huidige koers van TNT Express van circa 9,20 per aandeel komt het eigen vermogen uit op circa 1 miljard. 16

17 Na 1 januari 2013 worden implicaties van nieuwe regelgeving betreffende verslaglegging van pensioenen verwacht. Een van de implicaties zal zijn een afboeking van het eigen vermogen, afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en de waarde van de assets van het pensioenfonds. Eind 2011 zou deze afboeking, rekening houdend met de genoemde parameters, circa 700 miljoen zijn geweest. Kijkend naar de waarde van het aandeel TNT Express eind 2011 zou dit leiden tot een negatief eigen vermogen eind Omdat PostNL van mening is dat deze uitkomst niet de onderliggende waarde van het bedrijf goed weergeeft, zijn voor de enkelvoudige jaarrekening nieuwe verslagleggings regels aangenomen, de Europese IFRS-regels. De investeringen zijn opnieuw gewaardeerd op basis van de IFRS regels hetgeen geleid heeft tot een opwaardering van zowel PostNL s investeringen als van het eigen vermogen. Op deze wijze wordt een beter beeld gegeven van PostNL s eigen vermogen positie in de enkelvoudige jaarrekening en ook maakt dit het mogelijk bij een negatief geconsolideerd eigen vermogen een dividend in aandelen uit te keren. De heer Bos laat de ontwikkeling van het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening zien over de jaren Per eind 2011 bedraagt het eigen vermogen 1,9 miljard. Door het effect van de aanpassing van de verslagleggings regels op pensioenen, het inkomstenbegrip en de impact van de afsplitsing van TNT Express N.V. ontstaat er een permanent verschil tussen de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening. Het dividendvoorstel over het jaar 2011 is gebaseerd op het uitkeren van 75% van de underlying net cash income met een minimum van 150 miljoen. Daarnaast geldt dat PostNL alleen dividend in contanten uitkeert wanneer er een positief geconsolideerd eigen vermogen is alsmede de zekerheid van een credit rating van triple B+ of BAA- (afhankelijk van de rating agency). Met inachtneming van de huidige omstandigheden leidt dit tot het voorstel een slotdividend uit te keren in aandelen van 0,193. Het slotdividend zal berekend worden aan de hand van de gemiddelde koers van het aandeel PostNL op de handelsdagen 2 tot en met 4 mei 2012 waarbij de conversiekoers op 5 mei 2012 zal worden gepubliceerd. Daarnaast wordt het slotdividend op de aandelen TNT Express door PostNL aan haar aandeelhouders doorgegeven, een bedrag van 0,002 per aandeel. Tot slot van zijn presentatie vermeldt de heer Bos het openbaar bod dat op 9 maart 2012 door UPS is uitgebracht op alle aandelen TNT Express voor een bedrag van 9,50 per aandeel. UPS en TNT Express zijn tot overeenstemming gekomen over het bod waarbij nog moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Het bod is goed nieuws voor PostNL omdat het een verbetering van haar eigen vermogenspositie zou kunnen betekenen en een mogelijk herstel naar dividend in contanten. Daarom hebben PostNL en UPS ook een zogenaamde onherroepelijkheidsverklaring ondertekend hetgeen betekent dat PostNL haar aandelen in TNT Express zal aanbieden aan UPS wanneer aan de voorwaarden voor gestanddoening van het bod te weten goedkeuring van de Europese Commissie voor de overname en het aanmelden van tenminste 80% van de aandelen is voldaan. De heer Bos verwijst naar de persberichten die over het bod gepubliceerd zijn. PostNL heeft UPS toegezegd een bedrag van 700 miljoen van de totaalopbrengst op een geblokkeerde rekening te zullen zetten, een 17

18 zogeheten escrow account, waarvan het geld alleen gebruikt mag worden voor de aflossing van de obligatieleningen die PostNL heeft uitstaan (voor een bedrag van in totaal 1,6 miljard). Om onduidelijkheden te voorkomen heeft PostNL bekend gemaakt hoe zij de opbrengst van de verkoop van de aandelen TNT Express gaat aanwenden. Allereerst zullen bestaande schulden afgelost worden conform het financieel beleid van PostNL zodat een triple B+/ Baa1 credit rating bereikt kan worden. Dan zal het dividend in contanten worden hersteld conform het dividendbeleid. Ten derde zal een deel van het geld aangewend worden voor investering in portfolioverbreding, waarmee risico s gespreid zullen worden en tot slot zal hetgeen overblijft gelijkelijk worden aangewend voor het verlagen van de risico s op het gebied van pensioenen en/of voor het uitkeren van additioneel dividend aan de aandeelhouders van PostNL overeenkomstig zijn dividendbeleid. Dit laatste kan in de vorm van dividend betaling dan wel in de vorm van inkoop van eigen aandelen. De heer Bos geeft het woord aan mevrouw Verhagen. Mevrouw Verhagen meldt de hoogtepunten van het jaar Dit zijn de verdere uitrol van de reorganisatie binnen Mail NL, binnen Pakketten de verdere uitrol van onze nieuwe logistieke infrastructuur en in absolute zin- ook verdere groei van het netwerk. Ook binnen Internationaal zijn de initiatieven gericht op groei. Het zelf post gaan bezorgen in het VK, een break even resultaat in Duitsland in 2013 en het voorstellen van nieuwe cross border oplossingen op internationaal gebied zijn voorbeelden. Het bod op de aandelen TNT Express is al genoemd door de heer Bos. Twee laatste belangrijke onderwerpen zijn het regelgevingsdossier en het dossier rondom pensioenen. Met de overheid praat PostNL over een vijfdaagse bezorgweek en in algemene zin over het toezicht op PostNL. Het dossier rondom pensioenen hangt samen met de CAO onderhandelingen. Mevrouw Verhagen meldt in dit kader dat de Raad van Bestuur afziet van haar gehele variabele beloning over 2012 vanwege de grote reorganisatie die PostNL doormaakt en de eerdere problemen rondom kwaliteit van bezorging in Nederland. De verwachting van de resultaten over het jaar de Outlook- zijn als volgt. In Mail NL zal de daling van de volumes doorzetten hetgeen leidt tot een daling van het omzetcijfer naar low single digit alsook een verdere daling van de underlying cash operating income. Met Pakketten verwacht PostNL high single digit te groeien, deels vanwege de overdracht van aangetekende post van Mail NL naar Pakketten en deels door organische groei. De underlying cash operating income margin blijft hoog, tussen 13 en 15%. International blijft groeien, naar verwachting naar een underlying cash operating income margin van 1 tot 2%. Voor de gehele organisatie komt dit op een underlying cash operating income margin van tussen 110 miljoen en 160 miljoen. De Voorzitter dankt mevrouw Verhagen en de heer Bos voor hun toelichting en gaat over tot behandeling van agendapunt 3 het jaarverslag

19 3. Jaarverslag 2011 De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag 2011 en de jaarrekening De Voorzitter geeft het woord aan de heer Jansen. De heer Jansen (VEB) vindt het als belegger frustrerend te zien dat de onderneming het operationeel goed heeft gedaan maar dat op externe zaken als de ontwikkeling van de pensioenen en de waardefluctuaties van het aandeel Express geen invloed was. De onderneming had daarentegen wel invloed op de reorganisatie. De VEB is van mening dat deze vrij slordig en te snel is ingezet. In de media is gesproken van een puinhoop: veel poststukken zijn niet bezorgd, 80% van de werknemers op de sorteercentra was nieuw en slecht ingewerkt. De heer Jansen vraagt zich af hoe lang het stilleggen van de reorganisatie zal gaan duren. Daarnaast wil hij weten wat de consequenties zijn van het stilleggen voor de bezuinigingsprogramma s (in cijfers), of er al effecten bij klanten merkbaar zijn en hoe de concurrentie hierop zal reageren. Er wordt door critici gesteld dat de besparingsprogramma s en het korten op de salarissen tot gevolg zouden kunnen hebben dat er structureel problemen zouden kunnen zijn met de kwaliteit van PostNL. In hoeverre is dat een reële dreiging en hoe wordt hier vanuit de onderneming tegen aan gekeken? In aanvulling daarop het absenteïsme percentage. Dat was onveranderd ten opzicht van 2010, begrijpelijk gezien de reorganisaties die nu doorgevoerd worden. Welke ruimte zit er in dit percentage om dit naar beneden te brengen en wat zijn hiervoor de concrete targets? De Voorzitter complimenteert de heer Jansen met de duidelijke vragen en vraagt mevrouw Verhagen de vragen te beantwoorden. Mevrouw Verhagen herhaalt de opmerking dat gegeven de complexiteit van het veranderingsproces het moeilijk is om een dergelijk proces te doen zonder dat enige disruptie optreedt. Het uitstel zij spreekt liever over fasering- zal waarschijnlijk een aantal maanden in beslag nemen. Na drie maanden zal duidelijk zijn welke verbetermaatregelen noodzakelijk zijn. De besparingen op lange termijn worden door de fasering niet geraakt, de Masterplannen blijven gehandhaafd. Zij verwacht niet dat de vertraging zal aanhouden vanwege -in de woorden van de heer Jansen- slecht ingewerkte mensen. Wel heeft PostNL tijd nodig om wat in Utrecht en Den Bosch is geleerd en niet conform verwachting was, te implementeren voor de uitrollen die de komende tijd gaan plaatsvinden. Een van de leerpunten is dat mensen die nieuwe werkzaamheden moeten verrichten meer tijd gegund zal worden om het werk onder de knie te krijgen, om zodoende de kwaliteitsproblemen die anders kunnen ontstaan te vermijden. 19

20 Met betrekking tot de vraag over lagere beloningen merkt mevrouw Verhagen op dat PostNL marktconforme salarissen betaalt. Voor de nieuwe functie van postbezorger, die bestaat in de regio s waar PostNL is overgegaan naar een centrale voorbereidingslocatie, gelden andere voorwaarden dan voor postbodes, omdat de postbezorger ander werk doet dan de postbode. De klanten zijn voorafgaand aan de reorganisatie geïnformeerd. Helaas was de disruptie erger dan verwacht hetgeen geleid heeft tot veel klachten. De klachten worden zeer serieus genomen, vandaar ook de fasering van de uitrol, zodat zeker is dat de volgende uitrol beter gaat. Op dit moment vertrekken er geen klanten. PostNL is in nauw contact met zijn klanten en heeft toegezegd hen in de vervolgfase direct mee te nemen zodat bekend is welke regio s aan de beurt zijn voor de uitrol. De heer Jansen herhaalt zijn vraag over de doelen in het kader van het absenteïsme van rond de 5,4%. Mevrouw Verhagen legt uit dat PostNL de doelen over 2012 niet bekend maakt. De vraag is of een absenteïsme van 5,4% een hoog of een laag cijfer is. Kijkend naar de ouder wordende populatie van PostNL is het helaas met het soort werk dat PostNL heeft -fysieke arbeid- bijna niet mogelijk dan dat het absenteïsme op het niveau van 5,4% blijft en misschien zelfs nog stijgt. Op een vraag van de heer Jansen herhaalt mevrouw Verhagen dat zij geen uitspraak doet over de vraag of het niveau van 5,4% in de beloningsdoelstellingen staat. De heer Jansen vraagt of de kostenbesparingen die nu geprognosticeerd zijn overeind blijven met het gedoe dat heeft plaatsgevonden. Mevrouw Verhagen bevestigt dat de lange termijnbesparingen van de Masterplannen gehandhaafd blijven. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Bos. De heer Van den Bos vraagt zich af of het bedrag van 39 miljoen te betalen aan het pensioenfonds betrekking heeft op het jaar 2011 of op De heer Bos antwoordt dat dit slaat op het jaar De heer Van den Bos vraagt of dit bedrag is meegenomen bij wijze van voorziening voor De heer Bos antwoordt dat het bedrag nog niet betaald is. Er loopt een discussie tussen het pensioenfonds en PostNL over de vraag of dit bedrag daadwerkelijk betaald moet worden. 20

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Oproeping en agenda te houden op woensdag 16 april 2014 om 14.00 uur (CET) in het Bel Air hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Oproeping en agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Oproeping en agenda te houden op dinsdag 16 april 2013 om 14.00 uur, in het Crowne Plaza Hotel Den Haag, Van Stolkweg 1 te Den Haag. Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Aandeelhoudersvergadering TNT Express 10 april 2013 Datum AVA 10 april 2013, 11.00 uur Locatie Muziek gebouw aan t IJ, Amsterdam Woordvoerder Eumedion Carola van Lamoen, Robeco Volmacht om te spreken namens

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. gehouden op 16 april 2013 te Den Haag

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. gehouden op 16 april 2013 te Den Haag Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL) gehouden op 16 april 2013, 14.00 uur in Crowne Plaza Hotel Den Haag te Den Haag 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012

TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 TOELICHTING behorende bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander N.V., te houden op donderdag 12 april 2012 1. Opening en mededelingen De heer mr. E.M. d Hondt, voorzitter

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

PostNL Q2 and HY 2015 Results. 3 augustus 2015

PostNL Q2 and HY 2015 Results. 3 augustus 2015 PostNL Q2 and HY 2015 Results De heer Kors: Goedemorgen dames en heren, hartelijk welkom bij de persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van PostNL. Also

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT N.V.

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT N.V. AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT N.V. te houden op woensdag 25 mei 2011 om 14.00 uur, in het Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport Boeing Avenue 2, Schiphol-Rijk en aansluitend AGENDA

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Radisson SAS Hotel, Schiphol-Rijk

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Radisson SAS Hotel, Schiphol-Rijk Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Radisson SAS Hotel, Schiphol-Rijk Agendapunt 1 Opening en mededelingen P.C. Klaver Voorzitter van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2 Presentatie door de

Nadere informatie

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt)

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt) Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 8 september 2017 om 14:00 uur in het Hilton Amsterdam Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie