Notulen AvA PostNL N.V. 24 april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen AvA PostNL N.V. 24 april 2012 1"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL of de Vennootschap ) gehouden op 24 april 2012 om uur in Hotel NH te Den Haag 1

2 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL gehouden op 24 april 2012 om uur in Hotel NH te Den Haag Als voorzitter van de vergadering treedt, op grond van het bepaalde in artikel 38 lid 1 van de statuten van PostNL ( de Statuten ), op de voorzitter van de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ), de heer P.C. Klaver (de Voorzitter ). Van de Raad van Commissarissen zijn voorts aanwezig alle overige leden te weten mevrouw P.M. Altenburg, mevrouw T. Menssen en de heren R.J.N. Abrahamsen, M.A.M. Boersma, W. Kok en J. Wallage. De voltallige raad van bestuur is aanwezig te weten mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen en de heren J.P.P. Bos en G.T.C.A. Aben (de Raad van Bestuur ). 2

3 De agenda van de vergadering luidt als volgt: 1. Opening en mededelingen 2. Presentatie over de resultaten in 2011 door mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur 3. Jaarverslag Bespreking van het corporate governance hoofdstuk in het jaarverslag 2011, hoofdstuk Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2011 (Besluit) 6. Dividend a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid b. Winstbestemming (Besluit) 7. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen (Besluit) 9. Raad van Commissarissen a. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen b. Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen door de Algemene Vergadering voor de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen c. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van de voor (her)benoeming voorgedragen personen 10. Voorstel tot herbenoeming van de heer P.C. Klaver tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit) 11. Voorstel tot benoeming van de heer F. Rövekamp tot lid van de Raad van Commissarissen (Besluit) 12. Mededeling over vacatures in de Raad van Commissarissen die na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2013 zullen ontstaan 3

4 13. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen (Besluit) 14. Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen (Besluit) 15. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap (Besluit) 16. Rondvraag 17. Sluiting 4

5 1. Opening en mededelingen De Voorzitter heet eenieder welkom op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van PostNL. De aandeelhouders zijn opgeroepen voor de vergadering die zal worden voorgezeten door de Voorzitter. De Voorzitter meldt dat de gehele Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen aanwezig is. Mevrouw Van Loon, secretaris van de Raad van Commissarissen (de Secretaris ), zal de notulen van deze vergadering opstellen. De concept notulen kunnen op verzoek toegezonden worden door middel van een antwoordkaart die buiten de zaal verkrijgbaar is. Tevens zullen de concept notulen te lezen zijn op de website van PostNL. In overeenstemming met de Nederlandse corporate governance code zullen de concept notulen vanaf 24 juli 2012 gedurende drie maanden op de website van PostNL worden gepubliceerd. De aandeelhouders hebben drie maanden de gelegenheid om op het concept te reageren. Na ommekomst van drie maanden worden de notulen vastgesteld door de Voorzitter en de Secretaris. De Voorzitter informeert de vergadering dat de heer H.C. Wüst van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de accountant van de Vennootschap aanwezig is alsmede de voorzitter en de vertegenwoordigers van de centrale ondernemingsraad. De centrale ondernemingsraad heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het hem toegekende spreekrecht. De mogelijkheid bestaat de vergadering in het Engels te volgen, dan wel in het Engels uitgesproken onderdelen in het Nederlands te volgen. De vergadering is rechtsgeldig opgeroepen op dinsdag 13 maart 2012 door publicatie op de website van PostNL en een kort persbericht. De registratiedatum was 27 maart Bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met alle daarbij behorende bijlagen op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld. De gegevens van de presentielijst en de gegevens omtrent het aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht zijn op dit moment nog niet beschikbaar en zullen in de vergadering bekend worden gemaakt zodra deze zijn uitgerekend. Op dit moment bedraagt het aantal geplaatste gewone aandelen van PostNL , waarvan gewone aandelen door PostNL worden gehouden en waar derhalve niet op kan worden gestemd. De ter vergadering aanwezige notaris, de heer G.W.Ch. Visser, heeft voor diverse besluiten volmachten en steminstructies ontvangen waarbij het gaat om ongeveer 159 miljoen aandelen. De Voorzitter constateert dat aan alle formaliteiten is voldaan zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle agendapunten. Voor vragen over de diensten van PostNL worden de aandeelhouders verwezen naar de balie die in de foyer buiten de vergaderzaal is opgesteld. De Voorzitter verzoekt mobiele telefoons, Blackberries en andere apparatuur die storend werkt uit te schakelen. De fotograferende en filmende pers wordt verzocht hun activiteiten te staken na agendapunt één in verband met de privacy van de aandeelhouders. 5

6 De Voorzitter geeft aan dat de heer Koorstra zijn functie, één jaar voor het einde van zijn lopende contract als Chief Executive Officer, met onmiddellijke ingang heeft neergelegd. De Raad van Commissarissen betreurt het besluit van de heer Koorstra en dankt hem voor de 21 jaar waarin hij zich met hart en ziel voor het bedrijf heeft ingezet. In een persbericht heeft de heer Koorstra een verklaring gegeven voor zijn beslissing. De Raad van Commissarissen heeft op dit persbericht geen commentaar. Mevrouw Verhagen werd al enige jaren voorbereid om de heer Koorstra op te volgen na afloop van zijn dienstverband. Zij werkt bijna 20 jaar voor PostNL en diens rechtsvoorgangers en heeft grondige ervaring opgedaan in algemeen management, commerciële zaken en personeelsmanagement. Aan de voorwaarde om mevrouw Verhagen te benoemen, een positief advies van de Centrale Ondernemingsraad, is voldaan en dientengevolge kan mevrouw Verhagen hier ter vergadering door de Raad van Commissarissen als voorzitter van de Raad van Bestuur worden voorgesteld. De Raad van Commissarissen vertrouwt erop dat de erfenis van de heer Koorstra bij haar in meer dan goede handen zal zijn. De Voorzitter benadrukt dat ondanks de indruk die gewekt zou kunnen zijn er geen verschil van mening is over het beleid tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Er is volledige overeenstemming over het beleid van PostNL en over de uitvoering hiervan, welk beleid dan ook ongewijzigd zal worden voortgezet. De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen en geeft het woord aan de heer Slagter. De heer Slagter (VEB) geeft aan dat het vertrek van de heer Koorstra voor een situatie heeft gezorgd die niet voorzien was in de voorbereiding van deze aandeelhoudersvergadering. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand dat de heer Koorstra nog een rol zal krijgen, zoals aangekondigd bij de presentatie van de resultaten van het afgelopen jaar, onder agendapunt 2. Nu bij het onverwachte vertrek van de heer Koorstra en door de heer Koorstra zelf expliciet is verwezen naar de moeizame samenwerking met de Raad van Commissarissen, staan de agendapunten 8, 10 en 11 in een ander licht. De aandeelhouders hebben wezenlijk nieuwe informatie gekregen nadat zij hun volmacht hadden ingestuurd. De heer Slagter verzoekt daarom deze agendapunten van de agenda te halen en op een nieuw uit te schrijven buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders te behandelen omdat dit naar zijn mening de enige manier is waarop de Raad van Commissarissen met een betekenisvol mandaat verder gaat naar de toekomst. De Voorzitter deelt graag zijn kijk op hoe bedrijven bestuurd worden, door groepen mensen met verschillende verantwoordelijkheden. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende rol, directies hebben een uitvoerende rol. Het zou niet goed zijn als een bedrijf afhankelijk zou zijn van één persoon ongeacht welke functie deze persoon bekleedt. In dat kader is er dan ook in dit geval sprake van continuïteit van beleid en heeft er geen wijziging plaatsgevonden, behalve dan dat de Raad van Commissarissen het besluit van de heer Koorstra betreurt. De Voorzitter geeft aan dat hij het voorstel van de heer Slagter in principe begrijpt maar het niet zal inwilligen. 6

7 De heer Slagter verzoekt de Voorzitter zijn besluit te heroverwegen omdat dit kan leiden tot niet optimale besluitvorming met als risico dat een aandeelhouder de totstandkoming van relevante besluiten zal aanvechten. Dit is niet in het belang van de onderneming en zal de rust die de onderneming nodig heeft niet ten goede zal komen. De bestuursvoorzitter is niet zomaar een persoon maar een wezenlijke speler. Zeker nu de heer Koorstra verwijst naar de moeizame samenwerking met de Raad van Commissarissen is dat iets om goed bij stil te staan, ook in de overweging van de eerder genoemde agendapunten. De Voorzitter antwoordt dat PostNL, de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en ook de aandeelhouders behoefte hebben aan rust in het bedrijf en zich willen richten op de huidige situatie waarin het bedrijf verkeert, iets waar ook de aandeelhouders bij gebaat zijn. De Voorzitter geeft aan dat hij, ook omdat het bedrijf een CEO heeft, nog steeds geen redenen ziet om deze agendapunten uit te stellen en te bespreken tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders. De heer Slagter geeft aan dat er ook een CEO verdwenen is en herhaalt zijn standpunt dat de behandeling van genoemde agendapunten onder protest gebeurt. Hij zegt verrast te zijn door de opmerkingen van de Voorzitter dat het vertrek van de heer Koorstra een volslagen verrassing was en dat de Raad van Commissarissen zo fijn heeft samengewerkt al die jaren. De heer Slagter vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met hetgeen de heer Koorstra in zijn persbericht heeft weergegeven: de samenwerking met de Raad van Commissarissen is de laatste jaren uiterst moeizaam verlopen, onder andere in relatie tot verschillende opvattingen over hoe je de diverse stakeholder belangen het beste kunt dienen. De heer Slagter vraagt of de Voorzitter het door de heer Koorstra geschetste beeld met betrekking tot de samenwerking met de Raad van Commissarissen herkent. De Voorzitter geeft aan dat het vertrek een verrassing was. Enige wrijving tussen een raad van bestuur en een raad van commissarissen komt in elk bedrijf voor, maar signalen van deze aard waren niet aanwezig. De heer Slagter geeft aan dat het hem bevreemdt dat de Voorzitter geen signalen heeft herkend op het moment zelf, maar ook niet achteraf, hetgeen twijfels oproept over diens oordeel. Daarnaast vraagt de heer Slagter of ook de andere commissarissen niets hebben gemerkt van eventuele onvrede bij de heer Koorstra. De Voorzitter antwoordt dat er een uitermate open overlegstructuur heerst, maar dat er zoals in elke samenwerking wel eens een verschil van mening is, zeker bij een betrokken Raad van Commissarissen en zo ook vice versa; het zou zelfs niet goed zijn als dit niet zou voorkomen. De heer Slagter merkt op dat het wel vervelend zou zijn als dit elke keer tot het vertrek van een CEO zou leiden. De heer Slagter vraagt naar de mening van de Voorzitter over de balans tussen de verschillende stakeholder belangen. 7

8 De Voorzitter antwoordt dat er geen enkel verschil van mening is geweest over het beleid van PostNL en dat bij het maken en uitvoeren van het beleid rekening wordt gehouden met alle stakeholders. De heer Koorstra heeft zijn mening in het persbericht weergegeven en de Raad van Commissarissen respecteert zijn mening. De heer Slagter geeft aan dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de kwaliteiten van mevrouw Verhagen, en feliciteert haar met haar benoeming, maar vraagt zich wel af waarom er niet pas op de plaats is gemaakt en gekeken is naar andere mogelijke geschikte externe kandidaten die in het profiel pasten. De heer Slagter vraagt naar de gevolgde procedure sinds de bekendmaking van het vertrek van de heer Koorstra. De Voorzitter antwoordt dat besturen vooruitzien is en dat al bekend was dat de heer Koorstra volgend jaar na de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn laatst met pensioen zou gaan. De Raad van Commissarissen was zich hiervan bewust en heeft al langere tijd gekeken naar mogelijke kandidaten, zowel intern als extern. De Raad van Commissarissen is tot de conclusie gekomen dat, alle voorwaarden afgaand, mevrouw Verhagen het beste gekwalificeerd was. Derhalve kon de beslissing snel maar weloverwogen worden genomen. De heer Slagter vraagt of dit besluit dan in één dag is genomen. De Voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is maar dat het proces voor opvolging van de heer Koorstra al enige maanden geleden in gang is gezet. Nadat de heer Koorstra zijn besluit kenbaar had gemaakt heeft de Raad van Commissarissen overleg gevoerd en was nog steeds unaniem het oordeel dat mevrouw Verhagen de beste kandidaat voor de functie is. De heer Slagter wenst mevrouw Verhagen veel succes toe in haar nieuwe functie onder de moeilijke omstandigheden waar zij die aanneemt. De Voorzitter geeft aan dat er nu vooruitgelopen wordt naar de volgende agendapunten en stelt voor eventuele vragen hierover dan ook bij die punten te stellen. De heer Slagter uit zijn zorgen over het feit dat mevrouw Verhagen nu de plek van de heer Koorstra inneemt en hetzelfde beleid en strategie gaat uitvoeren als de heer Koorstra. Wanneer er nu een probleem komt zal dit dan wel herkend worden? De Voorzitter erkent dat de veranderingen binnen PostNL tot enige moeilijkheden hebben geleid die straks nader door mevrouw Verhagen besproken zullen worden. Echter, deze moeilijkheden hebben geen negatieve invloed gehad op de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Het meest recente overleg was van constructieve aard. Indien er onverhoopt problemen komen dan zal de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur helpen tot een oplossing te komen en eventuele effecten waar de heer Slagter op doelt, zullen dan ook uitblijven. 8

9 De heer Slagter verzoekt de Voorzitter nota te nemen van deze zorg en het vertrek van de heer Koorstra als een waarschuwing te zien. De Voorzitter bedankt de heer Slagter en geeft het woord aan de heer Van den Bos. De heer Van den Bos (particulier aandeelhouder) complimenteert de Voorzitter met het feit dat mevrouw Verhagen al voorbereid was om het voorzitterschap over te nemen van de heer Koorstra in Hij uit zijn ongenoegen over de handelwijze van de heer Koorstra. De Voorzitter bedankt de heer Van den Bos en geeft het woord aan de heer Stevense. De heer Stevense (Stichting Rechtsbescherming Beleggers) sluit zich aan bij het verzoek van de heer Slagter om genoemde punten van de agenda te verwijderen en te behandelen in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De Voorzitter antwoordt dat er de laatste tijd veel over PostNL in de pers is geschreven en geeft aan het voorstel van de heer Stevense met betrekking tot de agendapunten, aansluitend op het voorstel van de heer Slagter, te begrijpen maar hier niet op in te gaan. De heer Stevense geeft aan dat volgens externe berichtgeving enkele grootaandeelhouders niet positief zouden stemmen over de herbenoeming van de heer Klaver. Hij vindt het niet reel, gezien de reeds ingebrachte stemmen (proxy voting), dit agendapunt nu in stemming te brengen. De Voorzitter geeft het woord aan de Secretaris om uitleg te geven over het systeem van proxy voting. De Secretaris legt uit dat indien men de van tevoren gegeven steminstructie had willen wijzigen, dit mogelijk was geweest door persoonlijk naar de vergadering te komen en bij de registratiebalie de gegeven steminstructie in te trekken. Tijdens de vergadering kan dan door de desbetreffende aandeelhouder opnieuw gestemd worden. De heer Stevense merkt op dat het niet voor iedereen mogelijk is om hier persoonlijk aanwezig te zijn. De Secretaris antwoordt dat men dan een volmacht had kunnen afgeven. De heer Stevense geeft aan dat dit gebeurd is maar dat de termijn te kort was om te overzien wat er precies is voorgevallen en om daarna nog de stemkeuze te herzien. De heer Stevense verzoekt daarom nogmaals om deze agendapunten tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ter stemming te brengen. De Voorzitter herhaalt de uitleg van de Secretaris en geeft het woord aan notaris Visser. 9

10 De heer Visser licht toe dat volmachtgevers hun volmacht hadden kunnen herroepen door zelf ter vergadering te verschijnen. Wanneer volmachtgevers dit niet doen worden de volmachten conform de instructie uitgevoerd. Het is voor de volmachthebber niet mogelijk om te weten welke aandeelhouder wellicht een andere mening is toegedaan als daar verder geen nadere instructie over is binnengekomen. Degene die gebruik maakt van het systeem van de steminstructie en de volmacht vooraf loopt daarmee willens en wetens het risico dat zich wellicht ter vergadering onverwachte zaken zouden kunnen voordoen, zoals nu dan kort voor de vergadering, waar de aandeelhouder geen rekening mee heeft kunnen houden bij de vaststelling van zijn stembeleid. De heer Slagter merkt op dat men daar juridisch over van mening kan verschillen, maar dat het hoffelijk was geweest van PostNL naar de buitenlandse aandeelhouders om het verzoek toe te kennen. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Bos. De heer Van den Bos geeft aan de hele commotie rondom de agendapunten niet te begrijpen en drukt zijn ongenoegen uit over enkele institutionele beleggers. Wanneer deze aandeelhouders het belangrijk genoeg hadden gevonden zij vandaag wel aanwezig waren geweest. De Voorzitter bedankt de heer Van den Bos. 10

11 2. Presentatie over de resultaten in 2011 door mevrouw H.W.P.M.A. Verhagen, voorzitter van de Raad van Bestuur De Voorzitter geeft -alvorens het jaarverslag 2011 aan de orde te stellen- het woord aan mevrouw Verhagen, de voorzitter van de Raad van Bestuur, die de visie van de Raad van Bestuur op de belangrijkste gebeurtenissen en de financiële gang van zaken in het boekjaar 2011 zal toelichten. Mevrouw Verhagen zal aandacht besteden aan de performance over het jaar 2011 alsmede aan de veranderingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden bij PostNL in Nederland met de daarbij behorende problemen die zich hebben voorgedaan. Zij zal een kader schetsen met daarbij de visie van de Raad van Bestuur op de veranderingen. Daarna zal de heer Bos, lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer, ingaan op de cijfers, gevolgd door een uiteenzetting over de mijlpalen van PostNL voor het jaar Mevrouw Verhagen begint met een uiteenzetting van de strategie over 2011 zoals die tijdens de analistendag in mei 2011 is gepresenteerd en zoals die nog steeds geldt en zal blijven gelden. Het bedrijf PostNL is opgedeeld in drie pilaren tezamen vormend het business portfolio van PostNL: Mail in NL -ofwel Post in Nederland- waar als belangrijkste uitdaging geldt het managen van de daling in de postvolumes, de tweede pilaar Pakketten, een van de groeipilaren met een sterk groeiende business in Nederland en België en tenslotte de derde pilaar International, waar PostNL actief is in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. In het VK, Duitsland en Italië werkt PostNL met twee bezorgmodellen: het model waarbij PostNL zelf post bezorgt en het model -in het VK- waarbij de post voor wat betreft het laatste stuk bezorgd wordt door Royal Mail. Kijkend naar de drie genoemde pilaren heeft Mail in NL het in 2011 beter gedaan dan verwacht, voornamelijk door een geringere volumedaling -7,2%- dan voorspeld. De underlying cash operating income (onderliggend cash bedrijfsresultaat) was in miljoen tegen 288 miljoen in Deze daling is te wijten aan de daling van volumes en het begin van de reorganisaties in Nederland. In 2011 was sprake van een omzetdaling van 4,3%. Het percentage voor kwaliteit (de overkomstduur) was goed (96,1%). De uitvoering van de Masterplannen was in 2011 op schema. PostNL heeft vorig jaar afscheid genomen van het laatste postkantoor (in Utrecht) en daarmee was tevens de joint venture van PostNL en ING ter exploitatie van de postkantoren ten einde. PostNL heeft een CAO voor postbezorgers afgesloten. In 2011 is begonnen met de voorbereidingen om postbodes die dit jaar overcompleet worden binnen het bedrijf ook daadwerkelijk te kunnen begeleiden van werk naar werk. Er zijn ook commerciële initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld de introductie van Folders.nl. De meeste aanwezigen krijgen elke week een stapeltje ongeadresseerde post (folders) in de brievenbus. Folders.nl digitaliseert de folders en zo kan de consument ook via internet kijken naar aanbiedingen. 11

12 Een ander voorbeeld is FiNBOX, een samenwerking met banken, waarbij de mogelijkheid wordt geboden ook digitaal facturen te ontvangen. MijnWinkel is een initiatief dat PostNL is gestart voor het MKB. Hierbij wordt het voor MKB bedrijven gemakkelijk gemaakt op internet actief te worden en zaken via internet te doen. Een ander belangrijk onderwerp is de overheidsregulering. De afgelopen maanden is in de Tweede Kamer veel gediscussieerd over PostNL. De discussies zijn gestart in 2011 met een voorstel om van een zes- naar een vijfdaagse bezorgweek te gaan. Om beter te begrijpen waarom de maandag afgeschaft moet worden en wat de impact van afschaffing, onder andere op medewerkers, is, heeft de Tweede Kamer om meer informatie gevraagd. Daarnaast heeft de Tweede Kamer om meer controle instrumenten voor de toezichthouder op de postmarkt gevraagd. De vraag naar meer controle is ingegeven door de constatering van de politiek dat de liberalisering van de postmarkt mislukt is. Er zijn op dit moment nog maar twee spelers in Nederland, te weten PostNL en Sandd. Ter voorkoming van misbruik van een veronderstelde machtspositie komt er een voorstel van de Minister met daarin instrumenten die een verscherpt toezicht mogelijk moeten maken. PostNL vindt verscherpt markttoezicht onnodig. De krimp van het bedrijf heeft niet zozeer te maken met concurrentie maar veel meer met substitutie (het vervangen van post door s). Op dit moment is de politieke agenda onzeker vanwege de val van het Kabinet en het uitzicht op nieuwe verkiezingen. De tweede pilaar van PostNL is Pakketten. Pakketten heeft goed gepresteerd in 2011, gestimuleerd door de groei van e-commerce. De volumes zijn gestegen met 6%, de omzet bedroeg 608 miljoen met de daarbij behorende underlying cash operating income van 92 miljoen. De 6% groei van het volume wordt veroorzaakt door toestroom van nieuwe klanten en door slechte weersomstandigheden tijdens de zomer van PostNL heeft Zalando gecontracteerd als nieuwe klant. Een reeds bestaande klant is Bol.com, waarvoor PostNL de pakketjes doet waar onder andere boeken en CD s in worden verpakt en nu ook de wasmachines en koelkasten levert en aansluit. Een nieuwe commerciëel initiatief om het voor consumenten makkelijker te maken om als zij pakjes bestellen via internet bij te houden wanneer zij die pakjes krijgen is MijnPakket.nl. Ook binnen Pakketten is PostNL een grote operationele wijziging door aan het voeren, de zogeheten nieuwe logistieke infrastructuur (NLI). Er komen 18 nieuwe logistieke centra waar sorteren en distributie worden gecombineerd. De eerste centra zijn inmiddels geopend in Waddinxveen en Elst. Den Bosch en Hengelo worden dit kwartaal geopend, gevolgd door Breda, Sittard en Amersfoort. Redenen voor deze logistieke verandering zijn tweeërlei. De huidige infrastructuur is geschikt om tot honderd miljoen pakjes per jaar te sorteren. Omdat dit volume inmiddels overschreden is zijn nieuwe 12

13 investeringen nodig om de groei in het volume ook daadwerkelijk aan te kunnen. Een tweede reden voor een aangepaste logistieke verandering is om de kostprijs op gelijk niveau te kunnen handhaven. De derde pilaar -International- bestaat uit drie landen, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. Tesamen laten deze landen een sterke omzetgroei te zien van (organisch) 7,8%. De underlying cash operating income is verbeterd van een negatieve positie vorig jaar (- 24 miljoen) naar een (kleine) positieve positie in 2011 van 5 miljoen. In het VK zien we een sterke groei op de geadresseerde volumes, zowel regionaal als nationaal. In Duitsland is PostNL een groot herstructureringsprogramma gestart. We zien in Duitsland tekenen van verbetering. Italië groeit hard en is een land waar we ook in 2012 groei verwachten. Per land behandelt mevrouw Verhagen de belangrijkste aspecten van In het VK is PostNL op 16 april 2012 in de omgeving van Londen gestart met een pilot onder de naam End-to-End. PostNL zorgde al voor de collectie en het sorteren van post. De bezorging werd -en wordt- door Royal Mail gedaan. De pilot houdt in dat wij nu ook zelf bezorgen. Voor PostNL is dit een belangrijk initiatief, omdat het grootste deel van de kosten in het laatste stuk van de keten zitten en daar derhalve optimalisatiekansen zitten. In het VK is PostNL in 2011 hard gegroeid op het gebied van geadresseerd volume en packets & parcels. De Engelse toezichthouder heeft in zijn eerste rapport zijn visie op de regulering van de Engelse postmarkt neergelegd voor de komende 7 jaar. De toegang tot Royal Mail blijft voor de komende 7 jaar in stand, hetgeen een soort garantie is voor het downstream access model dat PostNL in het VK heeft. Daarnaast geldt in het VK alleen een maximum prijs op de post vallend onder de universele dienstverlening. Er wordt nog een discussie gevoerd in het VK over de BTW. Royal Mail hoeft op bepaalde producten bij haar klanten geen BTW in rekening te brengen, terwijl PostNL dit wel moet. Bij klanten die betaalde BTW niet kunnen verrekenen, zoals banken, verzekeraars en charitatieve instellingen, heeft PostNL dus een concurrentienadeel. Dit ziet PostNL graag anders. Duitsland is al vele jaren verlieslatend. In 2011 is in Duitsland een reorganisatie doorgevoerd teneinde break even te kunnen zijn in Na afloop van het jaar 2011 lijkt het erop dat PostNL op de goede weg is dit doel te bereiken. De reorganisatie is bewerkstelligd door bepaalde regio s waar PostNL zelf de bezorging deed te sluiten. Daarnaast is een meer ondernemingsgericht model ingevoerd. Op overhead en andere kosten is bespaard voor een bedrag van rond 7 miljoen in Commerciële initiatieven zijn genomen op het gebied van pakjes, maar ook op het gebied van International. PostNL s klanten krijgen toegang tot nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld CO 2 -neutrale post en tot samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld Mail Alliance. In Italië wordt elk jaar groei gerealiseerd. In 2011 bijvoorbeeld door het aangaan van een samenwerkingsverband met ACI/Buffetti, een bedrijf dat te vergelijken is met het Nederlandse 13

14 Multicopy. Klanten kunnen hier hun aangetekende post -het door PostNL gevoerde produkt Formula Certa- afgeven en ophalen. Formula Ibrida is een ander produkt dat in 2011 in de markt is gebracht. Het gaat om een hybride formule waarbij klanten kunnen kiezen tussen het digitaal en fysiek versturen van post. Voor Italië was 2011 een succesvol jaar. Op het gebied van corporate responsibility laten de scores over de jaren 2010 en 2011 het volgende zien: employee engagement stijgt van 55% naar 56%, klanttevredenheid daalt van 91% naar 89%, een daling die waarschijnlijk te wijten is aan het veranderingsproces dat in 2011 gestart is. Op het gebied van ziekteverzuim is de score gelijk gebleven op 5,4%. Een groot deel van het ziekteverzuim bestaat uit langdurig verzuim (meer dan 6 weken). PostNL s CO 2 efficiency index is verbeterd van 70.4% naar 64.5%. In 2011 heeft PostNL in de Dow Jones Sustainability Index de ranking gekregen van Super Sector Leader in de categorie Industrial Goods and Services. De performance over het jaar 2011 levert het volgende beeld op. Mail in Nederland heeft haar omzet zien dalen met 4,3%, in lijn met de afgegeven outlook van een negatieve mid single digit. De underlying cash operating income margin is met 6,3% iets beter gebleken dan verwacht (outlook 3% tot 5%). Pakketten is hard gegroeid: de omzet is gestegen met 7,8% en de underlying cash operating income margin is uitgekomen op 15,1%. De omzet van International is gestegen met 14%, de underlying cash operating income margin was over geheel ,3%. De totale underlying cash operating income van PostNL over het jaar 2011 bedraagt 220 miljoen. Vergeleken met de gegeven guidance van miljoen dus geen slecht jaar. Vergeleken met 2010 is echter sprake van een daling in de underlying cash operating income van 341 miljoen naar 220 miljoen in Het grootste deel van deze daling wordt veroorzaakt door Mail in NL 137 miljoen- met als oorzaak de volumedaling in het postverkeer in Nederland en de reorganisatie van de postbezorging binnen Mail in NL. Pakketten en International hebben het goed gedaan maar maken een verschil van 137 miljoen niet goed. Mevrouw Verhagen staat stil bij de redenen voor de reorganisatie binnen Mail in NL en bij de reeds genomen en nog te nemen acties om de kwaliteit van de postbezorging op niveau te brengen. Veranderingen zijn in het postbedrijf noodzakelijk vanwege toenemende substitutie. Daarnaast krimpt de markt en nemen de kosten toe, met name als gevolg van substitutie. Wanneer PostNL deze ontwikkelingen op langere termijn beheersbaar wil houden betekent dat een fundamentele wijziging van de bedrijfsvoering. Deze wijziging heeft geleid tot de reorganisatie waar de afgelopen maanden veel over te doen is geweest en waarvan de impact groter is dan PostNL had verwacht, zowel voor zijn klanten, als voor de organisatie als voor de mensen werkzaam bij PostNL zelf. De reorganisatie, gestart in het afgelopen kwartaal, laat zich als volgt samenvatten. De logistieke processen zijn aangepast naar een piek-dal model, waarbij klanten kunnen kiezen hun post op piektijden te laten bezorgen tegen een lagere prijs dan bezorging op een daldag. Daarnaast zijn zes sorteercentra gereorganiseerd, een aantal van de depots waar postbodes werken zijn gesloten en de 14

15 activiteiten overgebracht naar voorsorteerlocaties, waar PostNL deels met andere mensen is gaan werken. De combinatie van al die veranderingen kwam in het eerste kwartaal van 2012 samen. Omdat in het logistieke proces verschillende processen ineengrijpen had het kwaliteitsverlies in het eerste deel van de keten uiteindelijk ook consequenties voor de overige delen van de keten. Zij geeft als voorbeeld de reorganisatie van de 6 sorteercentra: veranderingen zijn aangebracht in het dag-, avond- en nachtschema, delen van het proces zijn naar elders overgeplaatst om uiteindelijk met minder mensen te kunnen gaan werken, 2000 medewerkers hebben een nieuw contract gekregen, 300 medewerkers zijn overcompleet verklaard. De tweede verandering -waar veel publiciteit over is geweest- is het migreren van 171 voorbereidgebieden. Het voorbereiden is gecentraliseerd naar 9 nieuw te openen centrale voorbereidingslocaties (CVL s) en de bezorging naar nieuwe bezorggebieden. In het eerste kwartaal waren 8 voorbereidgebieden in de provincie Utrecht en Noord-Brabant/Limburg als eerste aan de beurt voor migratie naar de CVL s Utrecht en Den Bosch. In de weken waarin de veranderingen zijn doorgevoerd zijn veel meer klachten binnengekomen dan in andere weken. Achterstanden ontstonden vanwege het ontvangen van vertraagde post uit de sorteercentra, het werken met medewerkers in de voorbereidingslocaties die voor 85% nieuw waren in hun functie, waardoor het inwerken van deze medewerkers meer tijd kostte. Niet alle werkmethodieken liepen zoals we hadden verwacht. De achterstanden zijn inmiddels weggewerkt omdat daar door PostNL veel extra mankracht op is gezet. Het aantal klachten is aan het afnemen maar het productiviteitsdoel en het bezorgniveau van vóór de reorganisatie zijn daarmee nog niet bereikt. De uitrol van de nieuwe centrale voorbereidingslocaties is uitgesteld zodat PostNL er er zeker van is dat -wanneer de volgende voorbereidingslocaties worden uitgerold- dit niet leidt tot het grote kwaliteitsverlies dat is opgetreden in Utrecht en Den Bosch. Enige frictie zal er altijd zijn aangezien veranderingen van deze omvang nooit lukken zonder consequenties. Omdat de reorganisatie onontkoombaar is maar ook complex zullen de volgende uitrollen worden gedaan met meer aandacht voor behoud van kwaliteit. Dit is in het belang van PostNL s klanten en medewerkers. Voor klanten betekent dit een meer gefaseerde migratie en betere communicatie. Met de medezeggenschap zijn wij in gesprek om verbeteringen ten opzichte van de eerdere uitrollen in te voeren. We herzien dan ook samen met de medezeggenschap de implementatie, maar we beseffen ook dat we begrip blijven vragen van onze klanten en van onze medewerkers. De heer Klaver geeft het woord aan de heer Bos. De heer Bos geeft een samenvatting van de financiële resultaten over het jaar De omzet is stabiel gebleven vanwege het feit dat de daling bij Mail in NL is gecompenseerd door een stijging bij Pakketten en International. Het bedrijfsresultaat is met 63 miljoen gedaald. Omdat dit getal wordt beïnvloed door een aantal eenmalige posten en hierin niet de cash reorganisatieuitgaven en cash 15

16 pensioenlasten zijn verwerkt, is de underlying cash operating income een goede weergave van de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van PostNL. Over 2011 is de underlying cash operating income uitgekomen op 220 miljoen, een daling ten opzichte van 2010 met 121 miljoen. PostNL s netto winst bedraagt 1,7 miljard, een hoog bedrag vanwege het boeken naar marktwaarde van het bij splitsing behouden aandeel in TNT Express NV. Gecorrigeerd voor dergelijke effecten blijft een nettowinst over van 238 miljoen. Uitgaande van het dividendbeleid zal PostNL 75% van haar onderliggend net cash income uitkeren aan aandeelhouders, met een minimum van 150 miljoen. Over 2011 bedroeg de underlying net cash income 41 miljoen. Kijkend naar de resultaten per segment is de grootste daling in de underlying cash operating income met 134 miljoen ten opzichte van te zien bij Mail in NL, vanwege het feit dat de volumedaling en kostenstijging binnen Mail in NL niet gecompenseerd worden door prijsstijging en kostenbesparingsplannen. Daarnaast wordt meer uitgegeven aan pensioenen en reorganisatie. Bij Pakketten is daarentegen sprake van een positieve ontwikkeling van de underlying cash operating income: een stijging van 11 miljoen ten opzichte van vorig jaar met name gedreven door verdere efficiency en volumestijging met ongeveer 6%. Bij Internationaal is een forse verbetering in de underlying cash operating income te zien van 29 miljoen. Bij Mail Other/intercompany is een daling in de underlying cash operating income ten opzichte van 2010 te zien van 27 miljoen. Dit komt omdat in 2010 nog de resultaten van de verkochte activiteiten in België en Italië zijn meegenomen, daarnaast zijn in 2011 de cash pensioenlasten gestegen. Voor wat betreft de pensioenen zijn er twee onderwerpen die de heer Bos aan de orde stelt. Tussen PostNL en het pensioenfonds van PostNL is een discussie gaande over de vraag of al dan niet door PostNL additionele betalingen aan het pensioenfonds moeten worden gedaan. Het pensioenfonds vraagt PostNL om bij te storten vanwege een dekkingsgraad die lager is dan het vereiste minimum niveau. Het standpunt van PostNL is dat bijstortingen nog niet noodzakelijk zijn omdat het pensioenfonds voldoende eigen herstelvermogen heeft, aangezien het fonds tot eind 2013 heeft om boven de vereiste minimum dekkingsgraad uit te komen. Inmiddels is deze zaak voorgelegd aan een Geschillencommissie. PostNL verwacht binnen vier tot zes maanden een uitspraak. Kijkend naar de CAO- onderhandelingen is een belangrijke component de pensioenregeling. Op dit moment betaalt PostNL circa 40% pensioenpremie van de pensioengrondslag. PostNL wil via een aantal maatregelen in overleg met de bonden komen tot een verlaging van de hoge- pensioenlasten en tot een soberder regeling. Deze onderhandelingen zijn gestart op 14 februari Voor de gezondheid van de onderneming is het geconsolideerde eigen vermogen een belangrijke graadmeter. De ontwikkeling van PostNL s geconsolideerde eigen vermogen is in belangrijke mate beïnvloed door de afsplitsing van TNT Express NV en vervolgens door de waardedaling van het aandeel in TNT Express NV naar een koers eind 2011 van 5,77 per aandeel. Hierdoor is het eigen vermogen van PostNL eind 2011 op 400 miljoen uitgekomen. Tegen de huidige koers van TNT Express van circa 9,20 per aandeel komt het eigen vermogen uit op circa 1 miljard. 16

17 Na 1 januari 2013 worden implicaties van nieuwe regelgeving betreffende verslaglegging van pensioenen verwacht. Een van de implicaties zal zijn een afboeking van het eigen vermogen, afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en de waarde van de assets van het pensioenfonds. Eind 2011 zou deze afboeking, rekening houdend met de genoemde parameters, circa 700 miljoen zijn geweest. Kijkend naar de waarde van het aandeel TNT Express eind 2011 zou dit leiden tot een negatief eigen vermogen eind Omdat PostNL van mening is dat deze uitkomst niet de onderliggende waarde van het bedrijf goed weergeeft, zijn voor de enkelvoudige jaarrekening nieuwe verslagleggings regels aangenomen, de Europese IFRS-regels. De investeringen zijn opnieuw gewaardeerd op basis van de IFRS regels hetgeen geleid heeft tot een opwaardering van zowel PostNL s investeringen als van het eigen vermogen. Op deze wijze wordt een beter beeld gegeven van PostNL s eigen vermogen positie in de enkelvoudige jaarrekening en ook maakt dit het mogelijk bij een negatief geconsolideerd eigen vermogen een dividend in aandelen uit te keren. De heer Bos laat de ontwikkeling van het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening zien over de jaren Per eind 2011 bedraagt het eigen vermogen 1,9 miljard. Door het effect van de aanpassing van de verslagleggings regels op pensioenen, het inkomstenbegrip en de impact van de afsplitsing van TNT Express N.V. ontstaat er een permanent verschil tussen de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening. Het dividendvoorstel over het jaar 2011 is gebaseerd op het uitkeren van 75% van de underlying net cash income met een minimum van 150 miljoen. Daarnaast geldt dat PostNL alleen dividend in contanten uitkeert wanneer er een positief geconsolideerd eigen vermogen is alsmede de zekerheid van een credit rating van triple B+ of BAA- (afhankelijk van de rating agency). Met inachtneming van de huidige omstandigheden leidt dit tot het voorstel een slotdividend uit te keren in aandelen van 0,193. Het slotdividend zal berekend worden aan de hand van de gemiddelde koers van het aandeel PostNL op de handelsdagen 2 tot en met 4 mei 2012 waarbij de conversiekoers op 5 mei 2012 zal worden gepubliceerd. Daarnaast wordt het slotdividend op de aandelen TNT Express door PostNL aan haar aandeelhouders doorgegeven, een bedrag van 0,002 per aandeel. Tot slot van zijn presentatie vermeldt de heer Bos het openbaar bod dat op 9 maart 2012 door UPS is uitgebracht op alle aandelen TNT Express voor een bedrag van 9,50 per aandeel. UPS en TNT Express zijn tot overeenstemming gekomen over het bod waarbij nog moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Het bod is goed nieuws voor PostNL omdat het een verbetering van haar eigen vermogenspositie zou kunnen betekenen en een mogelijk herstel naar dividend in contanten. Daarom hebben PostNL en UPS ook een zogenaamde onherroepelijkheidsverklaring ondertekend hetgeen betekent dat PostNL haar aandelen in TNT Express zal aanbieden aan UPS wanneer aan de voorwaarden voor gestanddoening van het bod te weten goedkeuring van de Europese Commissie voor de overname en het aanmelden van tenminste 80% van de aandelen is voldaan. De heer Bos verwijst naar de persberichten die over het bod gepubliceerd zijn. PostNL heeft UPS toegezegd een bedrag van 700 miljoen van de totaalopbrengst op een geblokkeerde rekening te zullen zetten, een 17

18 zogeheten escrow account, waarvan het geld alleen gebruikt mag worden voor de aflossing van de obligatieleningen die PostNL heeft uitstaan (voor een bedrag van in totaal 1,6 miljard). Om onduidelijkheden te voorkomen heeft PostNL bekend gemaakt hoe zij de opbrengst van de verkoop van de aandelen TNT Express gaat aanwenden. Allereerst zullen bestaande schulden afgelost worden conform het financieel beleid van PostNL zodat een triple B+/ Baa1 credit rating bereikt kan worden. Dan zal het dividend in contanten worden hersteld conform het dividendbeleid. Ten derde zal een deel van het geld aangewend worden voor investering in portfolioverbreding, waarmee risico s gespreid zullen worden en tot slot zal hetgeen overblijft gelijkelijk worden aangewend voor het verlagen van de risico s op het gebied van pensioenen en/of voor het uitkeren van additioneel dividend aan de aandeelhouders van PostNL overeenkomstig zijn dividendbeleid. Dit laatste kan in de vorm van dividend betaling dan wel in de vorm van inkoop van eigen aandelen. De heer Bos geeft het woord aan mevrouw Verhagen. Mevrouw Verhagen meldt de hoogtepunten van het jaar Dit zijn de verdere uitrol van de reorganisatie binnen Mail NL, binnen Pakketten de verdere uitrol van onze nieuwe logistieke infrastructuur en in absolute zin- ook verdere groei van het netwerk. Ook binnen Internationaal zijn de initiatieven gericht op groei. Het zelf post gaan bezorgen in het VK, een break even resultaat in Duitsland in 2013 en het voorstellen van nieuwe cross border oplossingen op internationaal gebied zijn voorbeelden. Het bod op de aandelen TNT Express is al genoemd door de heer Bos. Twee laatste belangrijke onderwerpen zijn het regelgevingsdossier en het dossier rondom pensioenen. Met de overheid praat PostNL over een vijfdaagse bezorgweek en in algemene zin over het toezicht op PostNL. Het dossier rondom pensioenen hangt samen met de CAO onderhandelingen. Mevrouw Verhagen meldt in dit kader dat de Raad van Bestuur afziet van haar gehele variabele beloning over 2012 vanwege de grote reorganisatie die PostNL doormaakt en de eerdere problemen rondom kwaliteit van bezorging in Nederland. De verwachting van de resultaten over het jaar de Outlook- zijn als volgt. In Mail NL zal de daling van de volumes doorzetten hetgeen leidt tot een daling van het omzetcijfer naar low single digit alsook een verdere daling van de underlying cash operating income. Met Pakketten verwacht PostNL high single digit te groeien, deels vanwege de overdracht van aangetekende post van Mail NL naar Pakketten en deels door organische groei. De underlying cash operating income margin blijft hoog, tussen 13 en 15%. International blijft groeien, naar verwachting naar een underlying cash operating income margin van 1 tot 2%. Voor de gehele organisatie komt dit op een underlying cash operating income margin van tussen 110 miljoen en 160 miljoen. De Voorzitter dankt mevrouw Verhagen en de heer Bos voor hun toelichting en gaat over tot behandeling van agendapunt 3 het jaarverslag

19 3. Jaarverslag 2011 De Voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag 2011 en de jaarrekening De Voorzitter geeft het woord aan de heer Jansen. De heer Jansen (VEB) vindt het als belegger frustrerend te zien dat de onderneming het operationeel goed heeft gedaan maar dat op externe zaken als de ontwikkeling van de pensioenen en de waardefluctuaties van het aandeel Express geen invloed was. De onderneming had daarentegen wel invloed op de reorganisatie. De VEB is van mening dat deze vrij slordig en te snel is ingezet. In de media is gesproken van een puinhoop: veel poststukken zijn niet bezorgd, 80% van de werknemers op de sorteercentra was nieuw en slecht ingewerkt. De heer Jansen vraagt zich af hoe lang het stilleggen van de reorganisatie zal gaan duren. Daarnaast wil hij weten wat de consequenties zijn van het stilleggen voor de bezuinigingsprogramma s (in cijfers), of er al effecten bij klanten merkbaar zijn en hoe de concurrentie hierop zal reageren. Er wordt door critici gesteld dat de besparingsprogramma s en het korten op de salarissen tot gevolg zouden kunnen hebben dat er structureel problemen zouden kunnen zijn met de kwaliteit van PostNL. In hoeverre is dat een reële dreiging en hoe wordt hier vanuit de onderneming tegen aan gekeken? In aanvulling daarop het absenteïsme percentage. Dat was onveranderd ten opzicht van 2010, begrijpelijk gezien de reorganisaties die nu doorgevoerd worden. Welke ruimte zit er in dit percentage om dit naar beneden te brengen en wat zijn hiervoor de concrete targets? De Voorzitter complimenteert de heer Jansen met de duidelijke vragen en vraagt mevrouw Verhagen de vragen te beantwoorden. Mevrouw Verhagen herhaalt de opmerking dat gegeven de complexiteit van het veranderingsproces het moeilijk is om een dergelijk proces te doen zonder dat enige disruptie optreedt. Het uitstel zij spreekt liever over fasering- zal waarschijnlijk een aantal maanden in beslag nemen. Na drie maanden zal duidelijk zijn welke verbetermaatregelen noodzakelijk zijn. De besparingen op lange termijn worden door de fasering niet geraakt, de Masterplannen blijven gehandhaafd. Zij verwacht niet dat de vertraging zal aanhouden vanwege -in de woorden van de heer Jansen- slecht ingewerkte mensen. Wel heeft PostNL tijd nodig om wat in Utrecht en Den Bosch is geleerd en niet conform verwachting was, te implementeren voor de uitrollen die de komende tijd gaan plaatsvinden. Een van de leerpunten is dat mensen die nieuwe werkzaamheden moeten verrichten meer tijd gegund zal worden om het werk onder de knie te krijgen, om zodoende de kwaliteitsproblemen die anders kunnen ontstaan te vermijden. 19

20 Met betrekking tot de vraag over lagere beloningen merkt mevrouw Verhagen op dat PostNL marktconforme salarissen betaalt. Voor de nieuwe functie van postbezorger, die bestaat in de regio s waar PostNL is overgegaan naar een centrale voorbereidingslocatie, gelden andere voorwaarden dan voor postbodes, omdat de postbezorger ander werk doet dan de postbode. De klanten zijn voorafgaand aan de reorganisatie geïnformeerd. Helaas was de disruptie erger dan verwacht hetgeen geleid heeft tot veel klachten. De klachten worden zeer serieus genomen, vandaar ook de fasering van de uitrol, zodat zeker is dat de volgende uitrol beter gaat. Op dit moment vertrekken er geen klanten. PostNL is in nauw contact met zijn klanten en heeft toegezegd hen in de vervolgfase direct mee te nemen zodat bekend is welke regio s aan de beurt zijn voor de uitrol. De heer Jansen herhaalt zijn vraag over de doelen in het kader van het absenteïsme van rond de 5,4%. Mevrouw Verhagen legt uit dat PostNL de doelen over 2012 niet bekend maakt. De vraag is of een absenteïsme van 5,4% een hoog of een laag cijfer is. Kijkend naar de ouder wordende populatie van PostNL is het helaas met het soort werk dat PostNL heeft -fysieke arbeid- bijna niet mogelijk dan dat het absenteïsme op het niveau van 5,4% blijft en misschien zelfs nog stijgt. Op een vraag van de heer Jansen herhaalt mevrouw Verhagen dat zij geen uitspraak doet over de vraag of het niveau van 5,4% in de beloningsdoelstellingen staat. De heer Jansen vraagt of de kostenbesparingen die nu geprognosticeerd zijn overeind blijven met het gedoe dat heeft plaatsgevonden. Mevrouw Verhagen bevestigt dat de lange termijnbesparingen van de Masterplannen gehandhaafd blijven. De Voorzitter geeft het woord aan de heer Van den Bos. De heer Van den Bos vraagt zich af of het bedrag van 39 miljoen te betalen aan het pensioenfonds betrekking heeft op het jaar 2011 of op De heer Bos antwoordt dat dit slaat op het jaar De heer Van den Bos vraagt of dit bedrag is meegenomen bij wijze van voorziening voor De heer Bos antwoordt dat het bedrag nog niet betaald is. Er loopt een discussie tussen het pensioenfonds en PostNL over de vraag of dit bedrag daadwerkelijk betaald moet worden. 20

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 26 april 2012 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2011 om 14.00 uur in Okura Hotel, Ferdinand

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. Woensdag 9 april 2014, 11:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp Nederland T T express AGENDA Agenda Algemene

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering:

NOTULEN. Aanwezig ter vergadering: NOTULEN van het verhandelde 1 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V., gehouden in het Crowne Plaza Promenade hotel in Den Haag op 6 mei 2014. Aanwezig ter vergadering: Leden van de Raad

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011.

Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011. Aangezien de vergadering in de Engelse taal plaatsvond en is genotuleerd prevaleert

Nadere informatie

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011

Notulen van de AVA gehouden op 28 april 2011 Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, gehouden op donderdag 28 april 2011 om 14.00 uur in het hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 13 mei 2015 bij Stern Groep N.V. in Amsterdam-Duivendrecht

Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 13 mei 2015 bij Stern Groep N.V. in Amsterdam-Duivendrecht Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 13 mei 2015 bij Stern Groep N.V. in Amsterdam-Duivendrecht 1. Opening De voorzitter, de heer Goeminne, opent de vergadering om 10.00

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt en A. Kuiper NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 23 APRIL 2015 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze

Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 159 28 januari 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon:

Nadere informatie

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 7 juni 2011 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

November 2013. 1. Opening.

November 2013. 1. Opening. November 2013 NOTULEN van de Algemene Vergadering van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 25 april 2013, om 10.30 uur in het TMG-gebouw aan de Basisweg 30 te Amsterdam. 1. Opening. De voorzitter,

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie