Jaarverslag Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, 18 mei 2010

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Activiteitenverslag 6 Jaarrekening 21 - Balans per 31 december Staat van baten en lasten

3 Bestuursverslag Voor Beeld en Geluid zal 2009 de boeken ingaan als het jaar waarin het succes van de digitalisering van het archief zijn beslag kreeg. De kentering van analoog naar digitaal archief manifesteerde zich al bij onze zakelijke klanten in 2008, toen voor het eerst het aantal downloads het aantal uitleningen overtrof. Maar de massale doorbraak kwam in 2009, met een ruimschootse verdubbeling van het aantal downloads. Een resultaat waar we bijzonder blij mee zijn. Niet minder vermeldenswaard is dat ruim een derde van het opgevraagde materiaal programma s betreft die in het kader van Beelden voor de Toekomst zijn gedigitaliseerd. De meerwaarde van digitalisering van het historisch archief is daarmee overtuigend aangetoond. Deze prestatie hangt samen met de fase waarin dit grootscheepse en complexe conserverings- en digitaliseringsprogramma inmiddels is beland. Na een opstartfase van twee jaar is de operatie inmiddels vol op stoom gekomen, en de resultaten zijn er naar. Voor zowel film, video als audio geldt dat de output flink is gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren. Omdat van de tot nu toe geleverde digitaliseringsprestatie ruim de helft in 2009 werd gerealiseerd, heeft het consortium er terecht vertrouwen in dat de einddoelen van het project medio 2014 gehaald zullen worden. Ook de instroom en archivering van digital born-materiaal liep volgens schema. In 2009 werd wederom de gehele rtv-productie van de publieke omroep gearchiveerd. Daarnaast werd, in opdracht van de Eredivisiecombinatie, opslag, archivering en uitlevering van Eredivisiewedstrijden verzorgd. Voorts maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend middelen vrij te maken om vanaf 2010 de voorbereidingen te treffen om ook de regionale omroepen aan te sluiten op de archiefvoorziening van Beeld en Geluid. Hiermee wordt recht gedaan aan de belangrijke rol van de regionale omroepen in het Nederlandse medialandschap, en tegelijkertijd wordt de regionale omroepen de faciliteit geboden nieuwe digitale diensten te ontwikkelen om de aansluiting met hun publiek te versterken. De groei van het digitale archief en het toenemend gebruik ervan betekenen evenwel niet dat Beeld en Geluid op zijn lauweren kan rusten. Integendeel. Bij de begrotingsopstelling voor 2010 zijn middelen gereserveerd om de performance van de digitale systemen op het met de NPO overeengekomen peil te houden. De vlucht die het aantal downloads nam zette de performance in 2009 onder druk. In overleg met de publieke omroep is eind vorig jaar een procedure voor prioritering van aanvragen doorgevoerd waarvan de effecten dit jaar naar verwachting merkbaar zullen worden. Tevens zal worden geïnvesteerd in de robuustheid van de systemen en procedures, naar aanleiding van de audit die KPMG in 2008 heeft uitgevoerd op de ict-functie. Ook de duurzame instandhouding van het snelgroeiende digitale archief vraagt om maatregelen. Beeld en Geluid participeert met onder andere de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid die zich tot taak heeft gesteld scenario s te ontwikkelen voor de duurzame toegankelijkheid van digitale collecties. Via deelname in het Europese project Presto Prime wordt het vraagstuk van de digitale duurzaamheid in internationale context benaderd. In de begroting van 2010 is rekening gehouden met het verbeteren van de kwaliteit van het backuparchief. Tot slot is in 2009 een prognose opgesteld die de ontwikkeling van de storagelasten tot en met 2015 in kaart brengt. Op dat moment, na afloop van Beelden voor de Toekomst, valt de dekking uit dit project voor de opslag van gedigitaliseerd materiaal weg. Gecombineerd met de kosten voor het jaarlijks groeiende digital born-archief, zullen de lasten op dat moment meer dan 5 mln per jaar bedragen. Een bedrag dat de begroting van het instituut verre overstijgt. De komende jaren zullen voorstellen voor kostenbeheersing hoog op de agenda staan in het overleg met de NPO en OCW. Met het oog op een optimale bruikbaarheid van de snel groeiende digitale collectie stelt Beeld en Geluid hoge eisen aan de duurzame toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van het materiaal. De deelname aan nationale en internationale onderzoeksprojecten konden we dankzij Beelden voor de Toekomst intensiveren. In 2009 sloten we een convenant met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Twente. We verwachten hiermee een stevig fundament voor toekomstige innovaties te hebben gelegd. Een mooi voorbeeld is het project Waisda, een innovatief crowdsourcing concept waarbij bezoekers zelf video taggen. Het leverde Beeld en Geluid de TIMAF (The Information Management Foundation) European Best Practices Award op, omdat het project op een innovatieve manier met informatiemanagement omgaat en daadwerkelijk in de praktijk is gebracht. Beeld en Geluid gaat de resultaten in 2010 evalueren met de VU, waarbij zal blijken of de annotaties kunnen worden opgenomen in de catalogus van Beeld en Geluid. 2

4 De expertise die Beeld en Geluid ontwikkelt op het gebied van (digitaal) av-beheer wil het instituut nadrukkelijk ook beschikbaar stellen aan de beheerders van av-collecties in de erfgoedsector. Dit gebeurt door het delen van kennis, bijvoorbeeld door deelname aan het ict-register van DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) en sinds eind 2009 via onze eigen online Kennisbank die tot stand kwam in nauwe samenspraak met het onlangs opgerichte AVA-net, een netwerk waarin vrijwel alle grote en kleine av-beheerders in Nederland zich hebben verenigd. Daarnaast testen we via een pilotprogramma het openstellen van onze infrastructuur voor av-beheerders. In 2009 werd een succesvolle pilot met het GemeenteArchief Amsterdam gehouden. Het is zeer te betreuren dat OCW inmiddels heeft besloten de subsidies voor de totstandkoming van een digitale kennisinfrastructuur per 2010 drastisch heeft ingekrompen. Of en in hoeverre de aanvraag voor 2010 wordt gehonoreerd is nog onzeker. Wat vaststaat is dat Beeld en Geluid zijn rol voor de beheerders van verspreide avcollecties zal moeten terugschalen bij uitblijvende financiering. Juist nu de resultaten van een traject dat in 2006 begon zichtbaar worden dreigt de klok vijf jaar te moeten worden teruggezet. Naast de creatieve industrie is het onderwijs een belangrijke doelgroep voor Beeld en Geluid. De al sinds 2006 bestaande dienst Teleblik werd in 2009 omgeturnd tot een gratis basisdienst. Aanvullende tools en context werden overgeheveld naar de nieuwe betaaldienst ED*IT, die werd ontwikkeld met het oog op de terugverdienverplichting die Beelden voor de Toekomst ons stelt. Hoewel het concept van ED*IT wordt gewaardeerd, blijft het aantal verkochte licenties nog achter bij de verwachting. Oorzaken hiervan zijn onder andere de negatieve beeldvorming rond een betaaldienst die indirect door OCW wordt gesubsidieerd; terwijl aan de andere kant juist gratis onderwijsdiensten door OCW worden ontwikkeld (Wikiwijs). Het door de voormalige minister gehuldigde uitgangspunt dat met publieke middelen gefinancierde content gratis beschikbaar moet zijn, heeft eenzelfde effect. In het voorjaar van 2010 gaat een marketingcampagne van start om ED*IT een steviger positie te geven in het onderwijs. Positief is dat afgelopen jaar een sterke verbreding in de samenwerking met andere instellingen heeft laten zien. In Teleblik en Academia werd al enige jaren samengewerkt met Kennisnet, Surfnet en Teleac. In de projecten ED*IT en het nog niet gelanceerde Les 2.0 is de samenwerking met veel andere (erfgoed)instellingen aangegaan of geïntensiveerd. Hierin participeren momenteel Naturalis, RMO, Volkenkunde, Nationaal Archief, Filmmuseum, ANNO en Kennislink. Daarnaast is in Les 2.0 de verbinding gezocht met het onderwijs en een aantal private ondernemingen. Het Netwerk Mediawijsheid is een ander voorbeeld van effectieve samenwerking op het gebied van informeel leren. Bij dit netwerk sloten zich al meer dan 140 instellingen aan die actief zijn in dit domein. Beeld en Geluid vormt samen met Kennisnet, de VOB, NPO en ECP-EPN de kerngroep van het netwerk. Beeld en Geluid heeft hierin de rol van nationaal clubhuis, zowel voor het netwerk als voor de doelgroep. Met het Lekker Beroemd Gala ging op 27 mei in Beeld en Geluid de eerste publiekscampagne van het expertisecentrum van start. De door de NPO georganiseerde marketing garandeerde een grote weerklank van het thema imago-management. Eind van het jaar kreeg de rol van Beeld en Geluid als nationaal platform voor mediawijsheid nog meer relief met de opening van een gloednieuw paviljoen in de experience: Mediawijzer.net. Ook in 2010 ondersteunt OCW het Mediawijsheid Expertisecentrum. Maar in 2009 manifesteerden we ons in ons eigen gebouw ook op veel andere manieren als kloppend hart van de mediawereld. In de eerste plaats natuurlijk via de experience, die in 2009 ruim bezoekers trok, meer dan in Het aandeel jeugd en jongeren nam toe van 35 tot 40%. Al met al een heel goed resultaat. In het begin van het jaar kwamen veel mensen af op de met de NOS ontwikkelde tentoonstelling rond 50 jaar Studio Sport. Vanaf juni werd in Kijk! Dat is Freek! een nieuwe blik op het werk van Freek de Jonge gepresenteerd. Deze tentoonstelling kwam tot stand dankzij de bijdrage van de BankGiroloterij, dé cultuurloterij van Nederland. Met de bijdrage van de BankGiroLoterij kon ook de actualisering van de audiovisuele fragmenten in de experience ter hand worden genomen. We streven ernaar om de komende jaren onze positie in de top-20 van cultuurattracties vast te houden. Duidelijk is dat dat niet vanzelf zal gaan. Het nouveauté-effect is uitgewerkt, waarmee strategische marketing en een uitgekiende programmering nog aan belang winnen. Tegelijkertijd ontkomt ook de experience niet aan de bezuinigingen die in 2010 in de begroting zijn doorgevoerd. De openingstijden zijn beperkt; de prijs voor het entreekaartje verhoogd. Uitgangspunt is echter dat dit geen effect op de bezoekersaantallen zal hebben. 3

5 Kloppend hart van de mediawereld betoonden we ons ook tijdens de 3 e editie van Beeld en Debat, dat een platform biedt voor reflectie op actuele ontwikkelingen in de media. Speciale gast dit jaar was Job Cohen, over het thema sociale cohesie. Met de organisatie en uitreiking van de Beeld en Geluid Awards, vakprijzen voor televisie, boden we een podium aan al de creativiteit en vakmanschap die de omroepwereld rijk is. De vakjury wees deze keer Ad van Liempt, verantwoordelijk voor de geschiedenisprogrammering van VPRO en NPS, aan als winnaar van de Beeld en Geluid Oeuvre Award. Voor Beeld en Geluid was het zeer bijzonder om de beeltenis van juist deze programmamaker, die met Andere Tijden de weg baande voor een vernieuwend gebruik van het audiovisuele archief, te kunnen toevoegen aan de Wall of Fame in ons gebouw. Financieel resultaat Het jaar is afgesloten met een bescheiden positief resultaat van Door dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve bereikt die een omvang van De streefomvang van 1,2 mln is daarmee op peil gebleven. Beeld en Geluid heeft al vaker in zijn verslagen en toelichting op begrotingen geconstateerd dat veel van de werkzaamheden van het instituut afhankelijk zijn van incidentele financieringsbronnen. Tegelijkertijd nemen de structurele kosten sinds 2006 toe, als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van ict en digitalisering, en de ingebruikname van gebouw en publieksfunctie. Besloten is om in de begroting van 2010 bijna 1 mln aan structurele kosten om te buigen naar kosten van tijdelijke aard. De vrijgespeelde middelen worden met name benut om de inrichting en het beheer van de ictfunctie te professionaliseren, en de robuustheid van de ict-systemen te verbeteren. De komende vijf jaar zal nog eens 1.5 mln aan vaste kosten moeten worden omgebogen naar tijdelijke kosten. De totale bezuiniging komt hiermee op 2.5 mln. Naast de ict-functie zullen we vrijgespeelde middelen reserveren voor het intensiveren van de marketing, voor het versterken van onze aanwezigheid op het internet en voor het versterken van de administratieve organisatie. Uiteindelijk doel van de operatie is het verduurzamen van de opbrengsten van Beelden voor de Toekomst. Zowel de digitale collectie, als ook de contextuele kennis die daarover is opgebouwd, willen we ook na afloop van Beelden voor de Toekomst aan zoveel mogelijk gebruikers, mediaprofessionals, onderwijs en het publiek, online en offline in ons gebouw, beschikbaar stellen. Organisatie, bezetting, verzuim De bezetting omvatte over 2009 gemiddeld 210 fte (2008: 192 fte, fte). Daarnaast waren voor 53 fte medewerkers via derden (inclusief uitzendkrachten) en 45 vrijwilligers actief voor het instituut. Het ziekteverzuim bedroeg in ,5%, een daling van bijna 1 procentpunt in vergelijking met 2008 toen het verzuim 5,4% bedroeg. Het verzuim ligt nu weer vrijwel op het niveau van 2007 (4,4%). In 2009 is door de afdeling P&O een start gemaakt met de invoering van competentie-ontwikkeling. Door middel van workshops zijn de benodigde competenties voor alle management- en leidinggevende functies binnen Beeld en Geluid vastgesteld en in een zogenaamd woordenboek uitgewerkt. Deze competenties zijn in een computersysteem (Talentscape) gezet waardoor er door betrokkenen een competentieprofiel kan worden opgesteld. Aan de hand daarvan hebben in 2009 de eerste competentiegerichte gerichte functioneringsgesprekken plaatsgevonden. Het streven is om de competenties van een groot deel van de overige functies in 2010 vast te stellen. Raad van Toezicht en bestuur Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een stichting, gevestigd te Hilversum, waarvan het bestuur is opgedragen aan de algemeen directeur. Na het vertrek van Edwin van Huis per 1 januari 2009, benoemde de raad van toezicht Jan Müller per 1 april 2009 tot zijn opvolger. De tussenliggende maanden heeft Jan Vriezen, plaatsvervangend algemeen directeur, het bestuur waargenomen. Beeld en Geluid kent een zevenkoppige Raad van Toezicht. De voorzitter wordt benoemd door de minister van OCW, de NPO benoemt drie leden en de resterende drie leden benoemt de raad zelf. Met ingang van april 2009 heeft Henk Hagoort (Raad van Bestuur, NPO) voor de NPO de plaats van Cees Vis ingenomen, die om gezondheidsredenen terugtrad. In het aftreedrooster is de oorspronkelijke benoemingsdatum van Cees Vis aangehouden. Tevens benoemde de NPO in het voorjaar Lucas Goes (BNN) in de raad, vanwege het vertrek van Peter Schrurs (VPRO). 4

6 In 2009 kwam de raad driemaal bijeen. Op de agenda stonden onder meer het goedkeuren van de jaarstukken. Voorts is verschillende malen gesproken over het meerjarenplan dat dit voorjaar zal worden vastgesteld. aftreedrooster Raad van Toezicht lid benoemd door 1 e benoeming per (evt) 2 e benoeming per uiterlijk defungeren Schultz van Haegen OCW mei 2007 mei 2011 mei 2015 Hagoort Publieke Omroep september 2003 september 2007 september 2011 Maas Publieke Omroep maart 2007 maart 2011 maart 2015 Goes Publieke Omroep april 2009 april 2013 april 2017 Aris Raad van Toezicht december 2008 december 2012 december 2016 Veen Raad van Toezicht juni 2007 juni 2011 juni 2015 Van Stade Raad van Toezicht december 2008 december 2012 december 2016 Hilversum, 5 mei 2010 Het bestuur J. Müller 5

7 Activiteitenverslag Aquisitie en archivering radio, televisie en muziek radio en televisie Beeld en Geluid archiveert, sinds de komst van de Digitale Voorziening in 2007, jaarlijks de gehele radio- en televisieproductie van de publieke omroep. Doordat een beperkte set metadata via de digitale keten het archief instroomt, kon de verdubbeling van de archiveerproductie in 2007 gerealiseerd worden bij een gelijkblijvende bezetting. In 2009 zond de publieke omroep wat meer uit dan begroot. Voor televisie gold dat de grotere instroom bijna volledig kon worden gearchiveerd, slechts een beperkte achterstand hoefde begin 2010 te worden opgelost. De verwerkingssnelheid verbeterde: uitgezonden programma s waren in de regel na een dag ontsloten in de catalogus immix. Zorgelijk is dat in de loop van het jaar het percentage foutief ingestroomde metadata vanuit de DDV toenam van ca 3% tot bijna 10%. Aan correctie werd daardoor meer tijd besteed dan voorzien. Met de NPO is afgesproken dat strikter zal worden toegezien op het toeleveren van de juiste metadata door de omroepen. Naast de wettelijke taak van de publieke-omroeparchivering, neemt Beeld en Geluid uit cultuurhistorisch oogpunt nog de Weken Nederlandse Televisie en Weken Nederlandse Radio op. Gedurende enkele weken per jaar wordt het volledige radio- en televisieaanbod van de algemene publiekszenders opgenomen. Daarnaast wordt nog een beperkte selectie uit het aanbod van commerciële radio- en televisiezenders gearchiveerd. Bij radio viel dit jaar een beperkter aanbod binnen de selectiecriteria. In 2009 werd zoals gebruikelijk ook het volledige aanbod aan STER-spots gearchiveerd. Tot slot archiveert Beeld en Geluid in opdracht van de Eredivisie Combinatie alle Eredivisievoetbalwedstrijden, als ook enkele honderden uren clubcontent. muziek In 2009 is de trend dat de instroom van muziekcd s achterbleef bij de begroting gekeerd. Debet aan de dalende instroom was enerzijds het afnemende aanbod op de markt, maar anderzijds ook de moeizame uitvoering van de afspraken met platenmaatschappijen over de levering van cd s. Om dit probleem op te lossen, is Beeld en Geluid in juli 2008 een samenwerking met GfK gestart. Deze organisatie exploiteert onder de naam Phononet een online bestelsysteem voor de muziekdetailhandel. Beeld en Geluid levert metadata, samples en gescand artwork aan Phononet; GfK levert Beeld en Geluid de nieuwe muziekreleases (alleen Nederlands product). De samenwerking verloopt kostenneutraal en levert dus geen inkomsten op. De winst is echter de grotere continuïteit in de instroom van cd s en het vormen van digitaal muziekarchief dat beter aansluit op de werkprocessen van de klant. Uit de cijfers blijkt dat in 2009 de instroom van cd s op peil begint te komen. Het tweede doel, de vorming van een digitaal muziekarchief, heeft door het faillissement van de softwareleverancier in 2009 ernstige vertraging opgelopen. In 2010 moet worden bekeken of, en tegen welke kosten, alsnog een werkend systeem kan worden opgeleverd. INSTROOM EN ARCHIVERING RTV Resultaat 2008 Begroot 2009 Resultaat 2009 % ten opzichte van begroting TELEVISIE (speeluren) Publieke omroep instroom % Publieke omroep archivering % Commerciële televisie % instroom en registratie Weken Nederlandse Televisie % instroom en registratie Sterspots % RADIO (speeluren) Publieke Omroep instroom % (inclusief WNR) Publieke omroep archivering % 6

8 Commerciële radio instroom en registratie (incl WNR) Weken Nederlandse Radio instroom en registratie * % % * de 3900 uur die jaarlijks in het kader van de WNR wordt opgenomen, wordt deels al verworven bij de reguliere instroom van publieke en commerciele radio. In week 10 en week 40 worden daarnaast nog enkele tientallen uren aanvullend materiaal opgenomen. INSTROOM EN ARCHIVERING MUZIEK Resultaat 2008 Begroot 2009 Resultaat 2009 % ten opzichte van begroting CD S EN DVD S Instroom (exemplaren) % Archivering (exemplaren) % MOZ Instroom (programma s) % Archivering (programma s) % Conservering en digitalisering van film, video en audio De activiteiten rond de historische analoge collecties zullen nog tot medio 2014 voortgestuwd worden door het project Beelden voor de Toekomst. Waren 2007 en 2008 nog te kenmerken als startfase van dit ongekend grootschalige en complexe projecten, de cijfers uit 2009 laten zien dat de activiteiten op stoom zijn gekomen. film In het laatste kwartaal van het jaar hebben de prestaties van de afdeling film een grote vlucht genomen. Vooral de productie van gedigitaliseerde film nam zeer sterk toe, waardoor het jaardoel vrijwel geheel is behaald. In totaal zijn uren film gedigitaliseerd. Het grootste deel van de werkzaamheden wordt verricht door Ascent Media Group. Daarnaast digitaliseert in het smalfilmproject SuperSens 8 mm-film en Éclair 16 mm. Ook voor de conserveringsprojecten zijn goede resultaten te melden. Het jaartarget van de conservering van acetaatfilm is behaald. Het jaardoel van de conservering perfoacetaat is zelfs met 30% overschreden. In het vierde kwartaal is tevens de productie op gang gekomen in het kader van de conservering van nitraatfilm, waarbij in dat kwartaal toch nog 29 van de voor 2009 begrote 34 uren nitraatfilm geconserveerd zijn. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om ook in 2010 en daarna de productie op peil te houden. Naast de lopende projecten, worden in de loop van 2010 de aanbestedingen filmdigitalisering op HD en nitraatconservering- en digitalisering gepubliceerd. video De jaarprestatie video-encoding is met bijna 30% overschreden. Dit resultaat is niet onverwacht, aangezien de encoding van digibetabanden inmiddels een goed ingeregeld werkproces is. Tevens is men bezig met de opstart voor de gedetailleerde inventarisatie van de niet-digibetabanden video, zoals BCN en VHS. audio De prestatie audio-encoding is behaald. Dit geldt zowel voor de encoding van tape en DAT, in het kader van Beelden voor de Toekomst, alsmede die van MOZ die uit de reguliere middelen wordt bekostigd. De implementatie van de nieuwe, geautomatiseerde, kwaliteitscontrole (QC) van audioencoding is complexer gebleken dan de leverancier heeft kunnen inschatten. Met de leverancier van het nieuwe workflow- en QC-systeem zijn zeer duidelijke afspraken gemaakt omtrent de implementatie van het systeem. Dat wordt in het eerste kwartaal van 2010 in productie genomen. De 78-toeren en gesneden platen worden door middel van een gedetailleerde inventarisatie verder in kaart gebracht. Daarnaast wordt door Collecties in samenwerking met ICT gewerkt aan een harddiskstorageomgeving om al het gedigitaliseerde materiaal voor Beelden voor de Toekomst op te slaan. 7

9 foto Na gunning van de aanbesteding fotodigitalisering die met het Filmmuseum en het Nationaal Archief als trekker is voorbereid is in juli 2009 het contract getekend met Pictura. Na de inregel- en testperiode is in de laatste maanden van het jaar de productie op gang gekomen, met een nog bescheiden aantal van digitaliseringen. De conserveringsproductie startte in de zomer en heeft conserveringen opgeleverd. Het ompakken van negatieven in veilige en duurzame verpakkingen volgens moderne richtlijnen is sterk toegenomen, het eindresultaat kwam 43% boven de begroting uit. acquisitie en inventarisatie Een adequate inventarisatie staat aan het begin van elk conservering- en digitaliseringproject. Daarom worden reguliere middelen ingezet om de inventarisatiestand, die nog is toegenomen in de jaren dat alle capaciteit werd ingezet (in voorbereiding) op de verhuizing van de collecties in 2006, verder weg te werken. In juli 2008 is het werk begonnen. Sindsdien zijn blikken verwerkt, met in totaal meters film. Daaronder zijn ook blikken film uit de lopende aanbiedingen gerekend. Inventarisatie heeft niet alleen betrekking op de bestaande collectie: in 2009 ontving de afdeling Acquisitie tientallen aanbiedingen van collecties. Tot het aangeboden materiaal behoorde onder meer amateurfilmmateriaal uit Nederlands- Indië. Dit materiaal is gebruikt voor de documentaire Door soldatenogen van de NPS. CONSERVEREN, DIGITALISEREN AUDIO bvdt encodering audio tape en DAT (speeluren) * bvdt digitaliseren/encoderen 78- toerenplaten (speeluren) bvdt digitaliseren/encoderen gesneden platen (speeluren) encodering MOZ (speeluren) Resultaat 2008 Begroot 2009 Resultaat 2009 % ten opzichte van begroting % nvt 824 nvt nvt nvt 152 nvt nvt % VIDEO bvdt digitalisering / encodering (speeluren) % FILM bvdt film-filmconservering % acetaat (speeluur) bvdt conservering perfoacetaat % (speeluur) bvdt conserveren nitraatfilm nvt % bvdt digitalisering / encodering (speeluur) % FOTO bvdt verpakken (stuks) nvt % bvdt conserveren (stuks) nvt % bvdt digitaliseren (stuks) % 8

10 Dienstverlening b2b - mediaprofessionals De digitale dienstverlening is in 2009 sterk gestegen. Het aantal downloads bedroeg ruim het dubbele van De dienstverlening verliep op hoofdlijnen conform de KPI s zoals die in de dienstverleningsovereenkomst met de NPO zijn vastgesteld. Het is verheugend vast te kunnen stellen dat - ondanks de incidenten en technische verstoringen die zich ook voordeden - het serviceniveau goed is en de feedback via het gebruikersoverleg positief is. Het toenemend gebruik van het archief vertaalde zich ook in een hogere licentie-afdracht aan de publieke omroep, bijna in De downloadsnelheid van high-res content was het belangrijkste probleem dat gedurende heel 2009 speelde. Ofschoon de daadwerkelijke snelheid aan de klantverwachting voldoet, is de met de NPO afgesproken performance sinds maart niet meer gerealiseerd. Hoofdoorzaak is het intensieve gebruik van immix, maar ook technische storingen bij Beeld en Geluid en/of Technicolor en storingen of trage verbindingen naar FTP-servers van de omroepen hebben invloed op de downloadsnelheid. Om dit probleem tegemoet te treden is in overleg met de NPO een differentiatie in afleversnelheid geïntroduceerd. Bestellingen kunnen nu volgens drie prioriteiten afgeleverd worden: de actualiteitenpool krijg voorrang en bulkbestellingen of klanten die geen haast hebben kunnen ervoor kiezen materiaal s nachts te laten afleveren. Het gevolg is spreiding van gebruik en het terugdringen van piekbelastingen. Verder zijn er de zogenaamde aansluitvoorwaarden vastgesteld om te zorgen dat omroepen en andere aangesloten partijen op de juiste wijze en met de juiste middelen zijn aangesloten. Met name wordt hierbij gekeken naar de inrichting van FTP-servers en de snelheid van de verbindingen. In 2010 zullen de effecten van deze verbeteringen zichtbaar worden. Het aansluiten op de digitale infrastructuur van andere klantgroepen uit de creatieve industrie gaat gestaag verder. Inmiddels zijn bijna 40 partijen aangesloten en geïnteresseerden blijven komen. Door inzet van een extra subsidie van OCW zullen in 2010 ook de regionale publieke omroepen een aansluiting krijgen. De grafiek hieronder toont het succes van de digitalisering aan. Niet alleen zijn we sinds 2008 een digitaal archief (meer downloads dan banden), maar belangrijker: sinds de digitalisering is het archiefgebruik binnen drie jaar meer dan verdubbeld. De tweede tabel, maakt binnen het aantal downloads inzichtelijk welk deel digital born materiaal betreft (geproduceerd na 1 januari 2007) en welk deel materiaal betreft dat in het kader van Beelden voor de Toekomst is gedigitaliseerd, ofwel programma s die voor 1 januari 2007 zijn geproduceerd. Uit het overzicht blijkt dat het aantal downloads van BvdT-materiaal rond de 35% ligt. De meerwaarde die digitalisering creëert wordt hiermee overtuigend aangetoond dow nloads Digi's

11 businessdevelopment In 2009 is, in het kader van Beelden voor de Toekomst, een drietal pilots uitgevoerd met betrekking tot sales voor av-gebruik op het web: samenwerking met Ilse Media / Sanoma (www.zie.nl), een eigen portal i.s.m. VideoStrip (www.beeldengeluid.tv) en een advertentiemodel met YouTube. De resultaten hiervan vallen tegen. Enerzijds is de markt voor content slecht, anderzijds is er het steeds terugkerende beeld van gratis content dat initiatieven op dit terrein bemoeilijkt. Wel is de sales aan buitenlandse partijen toegenomen. Eén van de initiatieven om dat te faciliteren is het online cliparchief Dutch Footage. Ofschoon de opbrengsten nog beperkt zijn, neemt de zichtbaarheid toe en zullen de voor 2010 geplande marketing-inspanningen het resultaat verbeteren. Daarnaast wordt gewerkt aan een op consumenten gericht downloadplatform voor speelfilms en documentaires, onder de titel Filmotech. Filmotech wordt ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten en het Filmmuseum. B2B Mediaprofessional Resultaat 2008 Begroot 2009 Resultaat 2009 % ten opzichte van begroting beeld downloads % in programma-uren % born digital (na ) uitleningen % audio/gespr. woord downloads % uitleningen % muziek uitleningen cd/dvd % uilteningen MOZ pm % immix-aansluitingen derden aansluitingen (cum.) % onderwijs Beeld en Geluid neemt een dubbele positie in ten opzichte van de onderwijsmarkt. Enerzijds als nonprofit organisatie met als primaire doel het toegankelijk maken van audiovisueel erfgoed, anderzijds als zakelijke organisatie die inkomsten dient te genereren. Op basis van deze dubbelrol is een drietraps-strategie ontwikkeld met de volgende niveaus: 10

12 1) het basis aanbod van av-content (al dan niet tegen een basisvergoeding). Belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de bronnenbanken Teleblik Basisdienst en Academia; 2) het aanbod van context waarin de av-content gebruikt kan worden (koppelingen met methodes, extra tools, etc). Juist waar het om grote hoeveelheden gaat, vertegenwoordigt context meer waarde dan de content zelf, en het is het gebruik waarvoor klanten bereid zijn te betalen. Deze tweede trap bestaat uit betaalde meerwaardediensten, waartoe ED*IT en Les 2.0 behoren. Al met al is 2009 een turbulent jaar geweest voor de onderwijsactiviteiten. Na een enorme inspanning om de nieuwe betaaldienst ED*IT tijdig op te leveren en te lanceren, in september 2009, werd in diezelfde maand ook een nieuwe versie van Teleblik gelanceerd. De voorbereidende werkzaamheden op de ontwikkeling van Les 2.0 liepen ondertussen gewoon door. Voorts verliep eind 2009 de licentie die Beeld en Geluid met Surfdiensten en Surfnet had gesloten, voor de beschikbaarstelling van Academia aan het hoger onderwijs. Ook kenmerkte 2009 zich door een verbreding in de samenwerking. In Teleblik en Academia werd al enige jaren samengewerkt met Kennisnet, Surfnet en Teleac. In de projecten ED*IT en les 2.0 is de samenwerking met veel andere (erfgoed)instellingen aangegaan of geïntensiveerd. Hierin participeren momenteel Naturalis, RMO, Volkenkunde, Nationaal Archief, Filmmuseum, ANNO en Kennislink. Daarnaast is in Les 2.0 de verbinding gezocht met het onderwijs en een aantal private ondernemingen. Teleblik Basisdienst, ED*IT Begin september werd zowel de betaaldienst ED*IT gelanceerd, als een nieuwe versie van Teleblik. Tools en contextinformatie uit Teleblik werden daarbij overgeheveld naar ED*IT. Ondanks de wijzigingen in het Teleblik-aanbod, neemt het aantal scholen met een Teleblik-licentie nog steeds toe, al is het verzadigingspunt naar verwachting wel bijna bereikt gezien het bereik van 85% van het onderwijs. ED*IT, dat in september werd gelanceerd, heeft het moeilijker. Hoewel het concept, blijkens het contact met docenten wordt gewaardeerd, blijft het aantal verkochte licenties achter bij de doelstellingen. Oorzaken hiervan zijn onder andere de negatieve beeldvorming rond een betaaldienst die indirect door OCW wordt gesubsidieerd; terwijl aan de andere kant juist gratis onderwijsdiensten door OCW worden ontwikkeld (Wikiwijs). Een andere oorzaak voor de nog beperkte afname van ED*IT ligt in een te bescheiden marketinginspanning bij de start van het nieuwe schooljaar. Vandaar dat in het voorjaar van 2010 een marketing- en salescampagne zal worden gestart. Academia In de afgelopen maanden zijn Surfdiensten, Surfnet en Beeld en Geluid een nieuwe overeenkomst voor de beschikbaarstelling van Academia aangegaan. De voormalige licentie verliep op 31 december 2009; instellingen konden hun licentie vanaf 1 januari 2010 verlengen. Voorjaar 2010 werd duidelijk dat het benodigde aantal gebruikers is gehaald om de dienst te kunnen voortzetten. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe licentie-overeenkomst ten opzichte van de oude zijn: - de overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar; - doorgevoerde prijsindexatie in verband met de groeiende collectie en navenant hogere kosten. De hostingovereenkomst met Surfnet is voorlopig aangegaan voor een jaar. In januari volgen onderhandelingen over een eventuele vervolgovereenkomst. ONDERWIJS Resultaat 2008 Begroot 2009 Resultaat 2009 % ten opzichte van begroting TELEBLIK (gratis) geregistreerde scholen (cumulatief) aantal PO-licenties (locaties) aantal MBO-licenties (locaties) 151 aantal VO-licenties (locaties) aantal uren beschikbaar (cum.) % ED*IT (betaaldienst) aantal PO-licenties (locaties) 36 aantal VO-licenties (locaties) 10 marktaandeel po 6% 0,38% 6% marktaandeel vo 6% 0,64% 11% marktaandeel mbo 6% 0% 0% ACADEMIA geregistreerde gebruikers NL % aanbod van progamma s (cum.) % 11

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Activiteitenplan 2010. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Activiteitenplan 2010 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, december 2009 1 Woord vooraf Voor u ligt het activiteitenplan 2010 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds 2006,

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012 Stichting Bibliotheek.nl Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Deel 1: Bestuursverslag Pag. 3 1. Voorwoord Pag. 4 2. Algemeen Pag. 5 3. Terugblik 2010-2012 Pag. 7 4. Activiteitenverslag 2012 Pag. 14 5. Financiële

Nadere informatie

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012

Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 Digitale Bibliotheek Drenthe update 2012 1. Vooraf In de Nota Digitale Bibliotheek Drenthe (2009) is het beleid voor 2011 en 2011 vastgelegd. Aan de hand van 8 beleidskeuzes zijn concreet te behalen resultaten

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland HET BEHOUD VAN DIGITAAL ERFGOED IV B 692 1 Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland MARCO DE NIET, TITIA VAN DER WERF EN VINCENT WINTERMANS Inhoud Het e-depot

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie