Algemene voorwaarden Involved Search inzake werving & selectie en executive search

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Involved Search inzake werving & selectie en executive search"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Involved Search inzake werving & selectie en executive search 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Involved Search, daaronder tevens begrepen alle aan Involved Search gelieerde vennootschappen en ondernemingen. 1.2 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Involved Search wordt benaderd en/of gesproken, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling tot ambtenaar bij de opdrachtgever wordt beoogd. 1.3 Opdracht: de opdracht door de opdrachtgever aan Involved Search om een of meerdere kandidaten te vinden en te selecteren voor een door de opdrachtgever opgegeven vraag of vacature, met als doel dat een of meerdere kandidaten ten behoeve van de opdrachtgever door tussenkomst van Involved Search werkzaamheden zullen verrichten. 1.4 Functieprofiel: een - met ondersteuning van Involved Search - door de opdrachtgever te leveren omschrijving van functie-inhoud en functie-eisen die van toepassing zijn op de door de opdrachtgever opgegeven vraag of vacature. 1.5 Introductie: het mondelinge dan wel schriftelijke bericht waarbij Involved Search de gegevens van een kandidaat aan de opdrachtgever doet toekomen. 1.6 Indiensttreding: elke vorm van feitelijke tewerkstelling bij de opdrachtgever van een door Involved Search geïntroduceerde kandidaat. 1.7 Opdrachthonorarium: honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd is aan Involved Search bij het verlenen van de opdracht. 1.8 Benoemingshonorarium: honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd is aan Involved Search op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door Involved Search voorgedragen kandidaat. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake de search- en selectieactiviteiten door Involved Search voor de opdrachtgever. 2.2 De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Involved Search gesloten overeenkomst in te stemmen. 2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. 2.4 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 3. Opdrachten en offertes 3.1 Offertes van Involved Search gelden tot dertig dagen na dagtekening en zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. 3.2 Ingrijpend wijzigen van een functieprofiel, in het bijzonder de functie-eisen, door de opdrachtgever wordt geacht te zijn het beëindigen van de bestaande opdracht en het verstrekken van een nieuwe opdracht. Involved Search is in verband met het beëindigen van de oorspronkelijk opdracht gerechtigd kosten in rekening te brengen zoals genoemd in artikel De opdracht eindigt op het moment dat de opdracht is vervuld of door het verstrijken van de door partijen overeengekomen duur van de opdracht (indien van toepassing). 3.4 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd een gegeven opdracht te beëindigen. Bij opzegging van de overeenkomst dienen de door Involved Search gemaakte wervingskosten te worden vergoed (gefactureerd en nog te factureren) alsmede het afhankelijk van de fase waarin de uitvoering van de Algemene Voorwaarden Involved Search KvK /5

2 overeenkomst zich bevindt, gedeelte van het totale overeengekomen honorarium, zoals genoemd in artikel 5.10 van deze algemene voorwaarden. 3.5 Involved Search accepteert opdrachten uitsluitend op basis van exclusiviteit, tenzij anders overeengekomen. 3.6 Eigen kandidaten van de opdrachtgever - Indien de opdrachtgever bij aanvang of gedurende de uitvoering van een opdracht rechtstreeks in contact komt met kandidaten voor de vacature, zal hij deze kandidaten doorverwijzen naar Involved Search. Hierbij worden met name maar niet limitatief genoemd a) kandidaten uit het relatienetwerk van de opdrachtgever die zich bij de opdrachtgever gemeld hebben, b) kandidaten die door de opdrachtgever op de vacature geattendeerd zijn, c) kandidaten die door andere intermediairs bij de opdrachtgever worden voorgedragen en d) kandidaten die rechtstreeks met de opdrachtgever contact opnemen met betrekking tot de opdracht of een advertentie die in het kader van de opdracht is geplaatst. Involved Search neemt hen vervolgens mee in de procedure en zal hen toetsen op geschiktheid. Indien een van deze kandidaten bij de opdrachtgever in dienst treedt is het reguliere volledige honorarium bij benoeming verschuldigd. 4. Benodigde gegevens en wederzijdse verplichtingen 4.1 De opdrachtgever verstrekt aan Involved Search alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de goede vervulling van de opdracht alsmede die (eventueel vertrouwelijke) gegevens die als relevante informatie gezien kunnen worden vanuit de zijde van de kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens bij Involved Search heeft aangeleverd, heeft Involved Search het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen. 4.2 De opdrachtgever zorgt voor een goede beschik- en bereikbaarheid van sleutelpersonen in haar organisatie. 4.3 Involved Search spant zich in om binnen zes weken (tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging / overeenkomst voor akkoord heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, één of meerdere geschikte kandidaten te introduceren. 5. Honorarium, (wervings)kosten en beëindigingkosten 5.1 De opdrachtgever is aan Involved Search voor de opdracht een honorarium verschuldigd. De berekeningsgrondslag maakt deel uit van de opdrachtbevestiging die bij opdracht door Involved Search wordt verstuurd. 5.2 Indien het honorarium afhankelijk is gesteld van het bruto jaarinkomen van de kandidaat wordt onder het totale bruto jaarinkomen verstaan het vaste bruto jaarsalaris op full-time basis, vermeerderd met vakantietoeslag, de gegarandeerde of logischerwijs te verwachten bonus, tantième en winstdeling in het eerste volledige dienstjaar. 5.3 Het opdrachthonorarium is verschuldigd bij het verlenen van de opdracht aan Involved Search. 5.4 Het benoemingshonorarium is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever en kandidaat schriftelijke overeenstemming bereiken over het aangaan van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling tot ambtenaar bij de opdrachtgever. Het benoemingshonorarium is gelijk aan het overeengekomen honorarium voor de opdracht, verminderd met reeds in rekening gebrachte honoraria. 5.5 Kosten inzake wervingsuitingen in gedrukte media worden, inclusief ontwerp- en opmaakkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Vooraf worden de teksten alsmede de keuzes van de betreffende media in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en wordt een kostenraming gegeven. 5.6 Kosten inzake wervingsuitingen op externe vacaturesites op het internet worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 5.7 Door Involved Search gemaakte kosten voor reizen binnen Nederland, representatie, post en telecommunicatie komen geheel voor rekening van Involved Search tenzij van geval tot geval anders is overeengekomen. 5.8 De kosten van reizen van kandidaten worden niet door Involved Search vergoed. Desgewenst kan de opdrachtgever besluiten deze kosten voor eigen rekening te nemen. 5.9 De beëindigingkosten die als gevolg van het bepaalde in artikel 3.2 en 3.4 in rekening worden gebracht, zijn afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich tot dan bevindt: Algemene Voorwaarden Involved Search KvK /5

3 Fase 1, werkzaamheden van Involved Search bevinden zich in de fase van intakegesprekken, opstellen functieprofiel en werving van kandidaten en reiken maximaal tot aan de fase van interviews door Involved Search: verschuldigd is 1/3 van het overeengekomen percentage van het honorarium, te berekenen over het te verwachten totale bruto jaarinkomen Fase 2, werkzaamheden van Involved Search bevinden zich in de fase van interviews door Involved Search met kandidaten en reiken maximaal tot aan de fase van presentatie van kandidaten aan de opdrachtgever: verschuldigd is 2/3 van het overeengekomen percentage van het honorarium, te berekenen over het te verwachten totale bruto jaarinkomen. Fase 3, werkzaamheden van Involved Search bevinden zich in de fase van gesprekken tussen de opdrachtgever en Kandidaten en mogelijke afronding: verschuldigd is het volledige overeengekomen honorarium, te berekenen over het te verwachten totale bruto jaarinkomen Indien de opdrachtgever met een voorgedragen kandidaat overeenkomt dat deze werkzaamheden anders dan in dienstverband bij de opdrachtgever gaat uitvoeren (b.v. op basis van een management overeenkomst) bedraagt het honorarium 25% van de totale vergoeding die de opdrachtgever en kandidaat met elkaar zijn overeengekomen. Dit honorarium wordt vervolgens maandelijks in rekening gebracht. 6. Betaling 6.1 Indien de opdrachtgever en de kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient de opdrachtgever Involved Search hieromtrent binnen één week na overeenstemming te informeren. Bij deze gelegenheid dient de opdrachtgever Involved Search eveneens te informeren over alle elementen uit eerder genoemde overeenstemming die van belang zijn voor de vaststelling van het door Involved Search te ontvangen honorarium. 6.2 De opdrachtgever is gehouden door Involved Search ingediende facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. 6.3 Reclames omtrent facturen moeten binnen 1 week na factuurdatum door middel van aangetekend schrijven bij Involved Search zijn ingediend. Enig bezwaar tegen in rekening gebrachte bedragen ontslaat de opdrachtgever niet van verplichting tot tijdige betaling. Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 6.4 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, behoudt Involved Search zich het recht voor de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. 6.5 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag. 6.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige verrekening van facturen met vorderingen op Involved Search. 7. Garantiebepaling 7.1 Garantiebepaling bij voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst - Involved Search voert de opdracht eenmalig voor eigen rekening eventuele advertentie- en andere in de opdrachtbevestiging genoemde wervingskosten uitgezonderd opnieuw uit indien een benoemde kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding besluit ontslag te nemen of verzocht wordt ontslag te nemen en de reden voor dit vertrek buiten de schuld van de opdrachtgever ligt, niet te wijten is aan een verandering van het functieprofiel noch het gevolg is van een wijziging van de bedrijfsorganisatorische- en/of economische omstandigheden bij de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Involved Search onverwijld op de hoogte stellen indien een dergelijke situatie zich voordoet, waarna Involved Search haar werkzaamheden uit hoofde van deze garantiebepaling zo spoedig mogelijk zal aanvangen. Indien de opdrachtgever het vertrek van een benoemde kandidaat en/of de redenen van dat vertrek niet of niet tijdig meldt, kan hij geen aanspraak maken op de garantie. De opdrachtgever die besluit geen beroep te doen op de garantiebepaling, heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling door Involved Search van het in rekening gebrachte honorarium Algemene Voorwaarden Involved Search KvK /5

4 8. Vertrouwelijkheid 8.1 Op Involved Search rust een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen is en waarvan aangenomen kan worden dat deze van vertrouwelijke aard is. 8.2 Involved Search verstrekt de persoonsgegevens van een kandidaat enkel na verlening van diens instemming. 8.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Involved Search informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken. 8.4 Gegevens c.q. curriculum vitae van door Involved Search voorgestelde kandidaten blijven eigendom van Involved Search. Zij mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van Involved Search, niet worden vermenigvuldigd. In het bijzonder mag er geen gelegenheid worden geboden c.q. gelegenheid ontstaan dat bedoelde gegevens worden vermenigvuldigd ten behoeve van- of ter inzage worden gegeven aan medewerkers van bureaus voor werving & selectie c.q. persoonlijkheidstesten. 8.5 Involved Search zal door hem voorgedragen kandidaten die werkzaam zijn bij een actieve opdrachtgever niet actief benaderen binnen een periode van 2 jaar na het eindigen van de laatste opdracht van deze opdrachtgever. 9. Non-discriminatie 9.1 Bij de werving en selectie werkzaamheden van Involved Search hebben kandidaten, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit gelijke kansen, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de criteria van de opdracht. 10. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 10.1 Involved Search voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit De opdrachtgever is en blijft formeel en materieel verantwoordelijk voor de beslissing wie van de voorgedragen kandidaten wordt uitgenodigd voor een gesprek met de opdrachtgever alsmede welke kandidaat door de opdrachtgever wordt aangenomen voor de vacature Involved Search is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever of derden mochten ondervinden als gevolg van enig handelen of nalaten van een door Involved Search aan de opdrachtgever voorgedragen kandidaat. Bovendien is Involved Search niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door Involved Search aan de opdrachtgever overlegde, door de voorgedragen kandidaat aangeleverde, cv-informatie Involved Search is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Involved Search is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid haar bekend was Involved Search is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Involved Search. Aansprakelijkheid voor indirecte, bedrijfs- en gevolgschade is uitgesloten In alle gevallen geldt voorts dat de aansprakelijkheid van Involved Search is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de door Involved Search afgesloten (beroeps)- aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden zal op verzoek door Involved Search aan de opdrachtgever worden verstrekt. Indien de aansprakelijkheidsverzekering de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van Involved Search beperkt tot het totaal van de aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden en door de opdrachtgever aan Involved Search betaalde nota s Algemene Voorwaarden Involved Search KvK /5

5 11. Derdenwerking 11.1 Kandidaten worden onder confidentialiteit aan de opdrachtgever gepresenteerd. Indien de opdrachtgever die kandidaten aan derden presenteert zal, bij een eventuele aanstelling, het overeengekomen honorarium verschuldigd zijn. Dit geldt ook indien kandidaten, na een eerste afwijzing dan wel in portefeuille gehouden, door de opdrachtgever mits binnen 18 maanden na de introductie door Involved Search alsnog bij die de opdrachtgever worden aangesteld. Bovenstaande geldt eveneens voor aanstelling van kandidaten bij een bedrijf gelieerd aan opdrachtgever, alles in de ruimste zin des woords Mocht de opdrachtgever binnen 18 maanden na datum van de opdrachtbevestiging één of meer door Involved Search geïntroduceerde, echter destijds door de opdrachtgever niet aangestelde, kandidaten toch aanstellen, dan is de opdrachtgever verplicht Involved Search hiervan in kennis te stellen en is de opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd. 12. Overmacht 12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 75 van het Boek 6 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Involved Search, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Involved Search kan worden verlangd. Als overmacht zal bijvoorbeeld gelden oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, lock out, werkstaking Involved Search zal in zulke gevallen met de opdrachtgever overleggen omtrent te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel Involved Search als de opdrachtgever te voorkomen of althans zoveel mogelijk te beperken Zolang de overmachtsituatie voortduurt, zullen de verplichtingen van Involved Search worden opgeschort Indien zich een geval voordoet als in het vorig lid beschreven, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding. 13. Opschorting of ontbinding 13.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden en bij ingebreke stelling door Involved Search dat verzuim niet heeft hersteld, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Involved Search het recht zonder enige ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening met de opdrachtgever op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is behouden en onverminderd haar recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke Involved Search ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. 14. Geschillen 14.1 Op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Involved Search partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank in Amsterdam. Opgemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland op 5 mei Algemene Voorwaarden Involved Search KvK /5

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FenterDaniëls BV Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden FenterDaniëls BV Werving en Selectie Algemene Voorwaarden FenterDaniëls BV Werving en Selectie 1. Algemeen FenterDaniëls verleent diensten ten behoeve van opdrachtgevers bij het werven en selecteren van personeel. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door de vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Iduet Groep BV Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Iduet Groep BV Werving en Selectie Algemene Voorwaarden Iduet Groep BV Werving en Selectie 1. Algemeen Iduet verleent diensten ten behoeve van opdrachtgevers bij het werven en selecteren van personeel. Deze Algemene Voorwaarden zijn met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Mijn Uitzendbureau B.V.

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Mijn Uitzendbureau B.V. Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Mijn Uitzendbureau B.V. 19 mei 2009 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V.

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Respect-Intermediair b.v. 1 Definities 2 Non-discriminatie en geheimhouding 3 Toepasselijkheid 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

yourinlink In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt

yourinlink In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt Algemene voorwaarden Yourinlink Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 1. Yourinlink: Yourinlink Executive Search,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Toptech/AV/W&S/2015 1

Toptech/AV/W&S/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het werven en selecteren van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) "Toptech":

Nadere informatie

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten

K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten K2- B B.V. Algemene Voorwaarden Stages en Afstudeeropdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN NRG-OFFICE Artikel 1 - Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V.

Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V. Algemene Voorwaarden YoungCapital Professionals B.V. Artikel 1 algemeen 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer. 2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan YoungCapital

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Definities 1. Faectory - Engineering & Finance Professionals: de vennootschap onder firma Faectory - Engineering & Finance Professionals (hierna te noemen FAECTORY)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Y 1 Inhoudsopgave algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 16 Artikel 2 Non-discriminatie en geheimhouding 17 Artikel 3 Toepasselijkheid 17 Artikel 4 Totstandkoming van de opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Werving & Selectie Overeenkomst

Werving & Selectie Overeenkomst Werving & Selectie Overeenkomst De ondergetekenden: WebshopWorks, gevestigd en kantoorhoudende aan de Ijburglaan 399, 1086 ZJ te Amsterdam Te dezen vertegenwoordigd door: Naam: Micky van Vollenhoven KvK:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) W&P Waterman & Partners Executive Search, gevestigd te Uithoorn (b) Kandidaat Iedere natuurlijke persoon die door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Van SelectiePunt Franchise, gevestigd te 6852 JP Huissen, Wildzang 28, hierna te noemen SelectiePunt dan wel opdrachtnemer. Artikel 1: Algemeen Opdrachtnemer SelectiePunt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZETZETIN

Algemene Voorwaarden ZETZETIN Algemene Voorwaarden ZETZETIN Artikel 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Bruto jaarsalaris: is het bruto jaarsalaris van de geplaatste Kandidaat gebaseerd

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 16 september 2013

Algemene Voorwaarden 16 september 2013 Algemene Voorwaarden 16 september 2013 Artikel 0 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 0.1 BUREAU VAKWERK BV: BUREAU VAKWERK B.V., ingeschreven bij de K.v.K. te Amsterdam onder

Nadere informatie

Business Recruitment Services

Business Recruitment Services Business Recruitment Services www.brs-bv.nl ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: BUSINESS RECRUITMENT SERVICES B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt onder "wederpartij" verstaan: iedere privaatrechtelijke

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Quest Recruitment

Algemene Voorwaarden Quest Recruitment Algemene Voorwaarden Quest Recruitment Artikel 1: Definities 1. Quest Recruitment: de eenmanszaak Quest Recruitment gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Female Capital B.V.

Algemene voorwaarden & Female Capital B.V. Algemene voorwaarden & Female Capital B.V. 1. DEFINITIES & Female Capital B.V. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid & Female Capital B.V., gevestigd te Bilthoven, ingeschreven bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F - 1 - Algemene Voorwaarden Consecutive Search VOF 1. Inleiding 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor Consecutive Search 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473

info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473 Algemene voorwaarden Klomp Uitvaartzorg www.klompuitvaartzorg.nl Postbus 1139 info@klompuitvaartzorg.nl 8300 BC EMMELOORD KvK: 57096473 Tel: 06 57 98 76 36 IBAN: NL22INGB0007587740 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: - De door RVL ASBESTinventarisatie & adviesbureau gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders is aangegeven. RVL ASBESTinventarisatie

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERVING & SELECTIE VAN: Open HR Recruitment B.V. gevestigd te Arnhem. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beelman Webdesign

Algemene Voorwaarden Beelman Webdesign Algemene Voorwaarden Opgesteld op 3 maart 2013. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Zero-e Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Zero-e, hierna te noemen

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat. Algemene voorwaarden Transparant Recruitment Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Transparant Recruitment

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Werving & Selectie voor opdrachtgevers

ALGEMENE VOORWAARDEN Werving & Selectie voor opdrachtgevers ALGEMENE VOORWAARDEN Werving & Selectie voor opdrachtgevers Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving

Nadere informatie

Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R W E R V I N G & S E L E C T I E

Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R W E R V I N G & S E L E C T I E Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R W E R V I N G & S E L E C T I E Algemene voorwaarden ReadytoGo uitzendbureau Veenendaal Werving&Selectie 0 Artikel 1: Toepassingsgebied 1. Deze

Nadere informatie

In t Maasland werving, selectie en personeelszaken

In t Maasland werving, selectie en personeelszaken ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemeen 1.1 V.O.F. (hierna: In t Maasland) is gevestigd te Oss en kantoorhoudende aan het Heschepad 12C, 5341 GT. 1.2 In t Maasland bureau voor werving, selectie en personeelszaken

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie