HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties... 4 Artikel 6 Wedstrijdgebeuren... 5 Artikel 7 Clubkleding... 6 Artikel 8 Lief en leed... 6 Artikel 9 Slotbepaling... 7 Dit huishoudelijk reglement bevat artikelen en bepalingen ter aanvulling van de statuten van Minigolfclub Appelscha in het vervolg aangeduid met de club. De bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met hetgeen ten aanzien van club en is bepaald in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, noch met hetgeen is bepaald in de statuten van de club. Artikel 1 Leden 1.1 Nieuwe leden Nieuwe leden dienen zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat. 1.2 Wedstrijd leden De wedstrijd leden van de club worden verdeeld in 3 groepen: A-sporters: mogen deelnemen aan alle wedstrijden van de NMB. B-sporters: mogen deelnemen aan toernooien van de NMB. Jeugdleden: mogen aan alle wedstrijden van de NMB deelnemen, waar jeugdleden voor uitgenodigd worden. Het lidmaatschap van wedstrijdleden is inclusief een abonnement van de midgetgolfbaan. 1.3 Recreantleden Het lidmaatschap van recreant leden is exclusief een abonnement van de midgetgolfbaan. Recreant leden mogen alleen aan wedstrijden van de eigen club deelnemen. Mits zij daarvoor uitgenodigd worden. Recreant leden mogen met de clubcompetitie op de woensdagavond meedoen, mits zij de intentie hebben om wedstrijdlid te worden. Wel moeten zij spelen met eigen materiaal. Recreantleden hebben geen stemrecht inzake de bondscompetities en bondskampioenschappen. 2

3 1.4 Donateurs De donateurs ontvangen van de club het clubblad, elke keer als dat ook voor de leden verschijnt. Als op 1 mei van enig jaar de donatie nog niet is ontvangen, dan ontvangt men niet langer het clubblad. Minimaal tweemaal per jaar wordt er een wedstrijd georganiseerd, waaraan de donateurs van de club ook kunnen deelnemen. Wanneer een dergelijke wedstrijd ook open is voor andere recreanten, dan de donateurs, dan betalen deze andere recreanten (meer) inschrijfgeld voor zo n wedstrijd, dan de leden en de donateurs. Donateurs hebben geen stemrecht. 1.5 Ereleden Ereleden die niet (meer) actief deelnemen aan de minigolfsport zijn vrijgesteld van contributie. Ereleden blijven het clubblad ontvangen. Ook kunnen ereleden blijven deelnemen aan wedstrijden welke worden georganiseerd voor leden en donateurs van de club. 1.6 Veranderen lidmaatschap Leden, die hun lidmaatschap willen veranderen, moeten dit voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar kenbaar maken bij het secretariaat. Wanneer men hierbij ingebreke blijft, is het lid verplicht voor het nieuwe kalenderjaar zijn/haar contributie overeenkomstig het voorgaande kalenderjaar te betalen. In gevallen, waarbij sprake is van overmacht kan in overleg met het bestuur een regeling worden getroffen. 1.7 Beëindigen lidmaatschap Het lidmaatschap beëindigd bij overlijden van het lid. De leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, moeten dit voor aanvang van een kalenderjaar schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat. Wanneer men hierbij ingebreke blijft, is het lid verplicht voor het nieuwe kalenderjaar zijn/haar contributie te betalen. In gevallen, waarbij sprake is van overmacht kan in overleg met het bestuur een regeling worden getroffen. Artikel 2 Bestuur 2.1 Het rooster van aftreden van het bestuur is als volgt geregeld: secretaris, penningmeester en voorzitter zijn in deze volgorde per jaar aftredend. Wanner het bestuur uit meer dan 3 leden bestaat, dan is samen met de secretaris 1 lid aftredend en samen met de penningmeester ook 1 lid. Als het bestuur uit meer dan 5 leden bestaat, dan treden er gelijk met de secretaris 2 leden af en gelijk met de penningmeester en de voorzitter elk 1 lid. 3

4 2.2 Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuw gekozen bestuurslid, in het rooster van aftreden, de plaats in van het afgetreden bestuurslid. 2.3 Het bestuur vergadert indien nodig op elke eerste maandagavond van de maand. Wanner er geen punten zijn voor een vergadering, dan kunnen de voorzitter en secretaris in overleg besluiten een maand over te slaan. Van het verhandelde in een bestuursvergadering wordt, naast het bijhouden van de notulen, in het kort verslag gedaan in het clubblad. Artikel 3 Commissies. 3.1 Het bestuur kan voorstellen doen tot het instellen van commissies, welke op een in het voorstel omschreven taak, actief kunnen zijn. Een ingestelde commissie kan een permanent karakter hebben, maar kan ook voor eenmalige gebeurtenis worden ingesteld. 3.2 De leden van een permanente commissie worden in een algemene ledenvergadering gekozen c.q. benoemd. De leden voor een commissie voor een éénmalige gebeurtenis worden door het bestuur benoemd. 3.3 Een ingestelde permanente commissie kan door de algemene ledenvergadering een eigen budget worden toegekend, waarvan deze commissie jaarlijks rekening en verantwoording af legt aan de algemene ledenvergadering. Artikel 4 Contributie 4.1 De hoogte van de contributies en de bijdragen van de donateurs worden door de A.L.V. vastgesteld. 4.2 De leden zijn verplicht hun contributie voor 1 mei van elk jaar te betalen aan de penningmeester. Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties 5.1 De kosten, die bestuursleden c.q. daartoe afgevaardigde leden maken voor het bezoeken van districtvergaderingen en algemene leden vergaderingen van de Nederlandse Minigolf Bond of andere voor de club van belang zijnde vergadering, worden vergoed voor zover deze als normale verblijfskosten kunnen worden aangemerkt. De voor deze vergaderingen noodzakelijke reiskosten worden bij gebruik van het openbaar vervoer volledig vergoed en bij het reizen met eigen auto ontvangt de chauffeur een vergoeding van 0,20 per km. 5.2 Een team dat zich heeft geplaatst voor een nationaal teamkampioenschap en bekerfinale kan de reiskosten naar dat kampioenschap vergoed krijgen. Bij gebruik van het openbaar vervoer volledig en bij het reizen per auto 0,25 cent per km,waarbij zoveel mogelijk teamleden met 1 auto reizen. 4

5 5.3 Voor het vervoer met eigen auto van jeugdleden naar de Nederlandse kampioenschappen ontvangt de begeleider/chauffeur per jeugdlid 0,05 per km. Tot een maximum van 0,15 per km voor meer dan 2 jeugdleden. 5.4 Alle reisvergoedingen gelden vanaf Appelscha of vanaf de woonplaats als die dichter bij de plaats van bestemming ligt. 5.5 Leden, die in een nationaal team deelnemen aan een Europees kampioenschap, ontvangen van de club 35,- zakgeld. 5.6 Voor jeugdleden die deelnemen aan de Nederlandse jeugdkampioenschappen, betaalt de club 25 % van de overnachtingkosten, mits de jeugdleden zich positief opstellen ten aanzien van het spelen van competitiewedstrijden e.d. 5.7 Leden kunnen alleen voor de vergoedingen in artikel 5.2, 5.3, 5.5 en 5.6 in aanmerking komen als ze stamlid zijn en in de kompetitie voor minigolfclub Appelscha uit komen. 5.8 In alle andere voorkomende gevallen kan het bestuur van geval tot geval beslissen tot het geven van onkosten vergoeding c.q. zakgeld. 5.9 Op de voorjaarsvergadering krijgen de leden een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd Aankopen of uitgaven boven 350,- moeten op een ledenvergadering worden besproken en de vergadering moet er zijn goedkeuring aan kunnen geven. Artikel 6 Wedstrijdgebeuren 6.1 De teams voor de districtscompetitie worden vastgesteld aan de hand van de behaalde resultaten in de voorafgaande districtcompetitie. Door persoonlijke omstandigheden van leden kan hiervan worden afgeweken door het bestuur. 6.2 De leden die zijn opgesteld in een team voor de districtcompetitie, moeten bij ziekte of andere plotselinge verhindering dit aan de teamleider doorgeven voor uur op de dag voorafgaande aan de te spelen wedstrijd. Als dit wordt verzuimd kan hierop uitsluiting voor de volgende wedstrijd(en) volgen, dit ter beoordeling van het bestuur. 6.3 De leden van de club, die deel nemen aan de districtcompetitie, clubtoernooi en clubkampioenschap zijn verplicht minstens een 1 uur voor aanvang van de wedstrijd op de baan aanwezig te zijn i.v.m. het vegen c.q. het droog maken van de baan. 6.4 Bij deelname van leden aan individuele nationale kampioenschappen, districtskampioenschappen en toernooien wordt het inschrijfgeld door het deelnemende lid zelf betaald. 6.5 Leden die bij een andere club kompetitie spelen, kunnen wel aan het clubkampioenschap deelnemen maar komen niet voor het clubkampioenschap in aanmerking. 5

6 6.6 Elk jaar wordt op de najaarsvergadering of op Algemene Leden Vergadering de BB-bokaal uitgereikt aan de speler (ster), die deze heeft gewonnen met in achtneming van onderstaande regels. Voor het klassement voor de BB-bokaal krijgt men punten als wordt deelgenomen aan de districtcompetitie. Voor elke ronde, die een speler/ster wint van zijn/haar directe tegenstander krijgt men 2 punten. Wanneer gelijk gespeeld wordt, krijgt men 1 punt en bij verlies 0 punten. Zo kan men per wedstrijd maximaal 8 punten behalen. Daar niet alle spelers/sters evenveel wedstrijden spelen, wordt het klassement bepaald door het totaal aantal punten te delen door het aantal gespeelde wedstrijden. Om in aanmerking te komen voor de BB-bokaal moet men minstens 4 competitiewedstrijden hebben meegespeeld, waarvan minstens 2 wedstrijden op andere banen, dan de thuisbaan. Artikel 7 Clubkleding 7.1 Bij het aanschaffen van clubkleding wordt in overleg met de leden een eigen bijdrage vastgesteld. In principe wordt er van uit gegaan, dat de aangeschafte clubkleding 5 jaar mee gaat. 7.2 De leden zijn verplicht een kledingovereenkomst te tekenen voor het gebruik van door de club beschikbaar gestelde c.q. voor een belangrijk gedeelte betaalde clubleiding. De clubkleding blijft dus 5 jaar eigendom van de club. Wanneer de leden een eigen bijdrage voor de clubleiding hebben betaald en men verlaat de club binnen 5 jaar na aanschaf van de clubleiding, dan krijgt men een evenredig deel van de eigen bijdrage retour. 7.3 De leden zijn verplicht tijdens competitiewedstrijden, toernooien en ALLE andere wedstrijden die door de club worden georganiseerd, club kleding te dragen. Leden, die hierin nalatig zijn kunnen door het bestuur van bepaalde wedstrijden worden uitgesloten en/of een boete worden opgelegd van 12,50 per overtreding. 7.4 Het dragen van de clubkleding buiten de clubactiviteiten is NIET toegestaan. 7.5 Artikel 7.2 en 7.4 zijn niet van toepassing wanneer de leden de clubkleding volledig zelf betalen. Artikel 8 Lief en leed 8.1 Kampioenschappen De huldiging van kampioen(en) zal plaats vinden tijdens de jaarvergadering. Team: alleen de kampioen van een district en/of landelijke competitie of internationaal kampioenschap zal gehuldigd worden met een bos bloemen ter waarde van maximaal 12,50 per speler. 6

7 Individueel: de winnaar, tweede en derde van een NK of EK worden gehuldigd met een bos bloemen ter waarde van maximaal 12, Huwelijk Bij een huwelijk of een 25-, 40- of 50-jarig huwelijksjubileum mits daar door de jubilaris ruchtbaarheid aan wordt gegeven en het op prijs wordt gesteld: aanbieden van een attentie in de vorm van bijvoorbeeld een geschenken-, boeken- of CD-bon, ter waarde van 25,00 en bloemen voor maximaal 12, Geboorte Een bos bloemen en een felicitatiekaartje sturen, aanbieden van een attentie ter waarde van 25,00 en bloemen voor maximaal 12, Ziekte Bij ziekte langer dan 2 weken en/of bij opname in het ziekenhuis: een kaartje en/of een bos bloemen voor maximaal 12, Overlijden Lid: condoléancebrief/kaart naar familie en bijwonen begrafenis of crematie; Oud lid en of donateur: een condoléancebrief/kaart naar familie; Partner of inwonend kind: condoléancebrief/kaart naar de familie en bijwonen begrafenis of crematie. Artikel 9 Slotbepaling 9.1 De statuten van de club liggen ten alle tijden voor de leden ter inzage bij het secretariaat van de club. 9.2 Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt verwezen naar Artikel 14 van de statuten. 9.3 Alle voorgaande versies van het huishoudelijk reglement komen met de vaststelling van deze versie te vervallen. ************************ 7

8 Dit huishoudelijk reglement is van kracht, nadat dit door de Algemene Ledenvergadering van 26 februari 1987 is goedgekeurd. Voor de 6 e keer op 27 oktober 1994 Voor de 7 e keer op 27 januari 2003 Voor de 8 e keer op 24 januari 2005 Voor de 9 e keer op 22 januari 2007 Voor de 10 e keer op 23 januari 2012 door de ALV is vastgesteld. ************************ 8

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBALVERENIGING SPIRIT Voorgelegd: ALV 07-07-2018 Vastgesteld: ja Aanpassing 2018: Artikel 3 Aanwijzingen, toevoeging lid 2 Gedragscode/ - regels Artikel 6 Kleding, gewijzigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OOST-GELDERSE KEGELBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OOST-GELDERSE KEGELBOND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE OOST-GELDERSE KEGELBOND DEFINITIES. OGK. De Oost Gelderse Kegelbond. KNKB. De Koninklijke Nederlandsche Kegelbond. OGK-lid. Een lid van de OGK is een club inclusief al haar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst.

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst. Huishoudelijk reglement van Klootschietvereniging De Toekomst. Art. 1 De vereniging stelt zich ten doel: A: Het bevorderen van het saamhorigheidgevoel van de leden; B: Het behartigen van de ontspanningsmogelijkheden

Nadere informatie

Trias Shorttrack Leeuwarden

Trias Shorttrack Leeuwarden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Trias Shorttrack Leeuwarden Art. 1 Definities Vereniging - Vereniging Trias Shorttrack Leeuwarden, opgericht d.d. 20 december 1996 (voorheen Stichting Verenigde Leeuwarder IJsclubs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is.

Het bestuur mag en kan een ledenstop afkondigen als dit wenselijk of noodzakelijk is. Huishoudelijk Reglement Judo Vereniging Gilze I. Algemene Bepalingen Artikel 1: Door toetreding tot de Judo Vereniging Gilze, hierna te noemen de vereniging, en het lid worden daarvan, onderwerpt ieder

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZBSD

Huishoudelijk Reglement ZBSD Huishoudelijk Reglement ZBSD Artikel 1: naam zetel duur -oprichting De vereniging heeft de naam Zeeuws- Brabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) en is gevestigd te Bergen op Zoom Zij is opgericht op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. aangesloten bij de KNBB onder lidnummer en neemt deel aan wedstrijden via het district Noord- Holland Midden i.o.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. aangesloten bij de KNBB onder lidnummer en neemt deel aan wedstrijden via het district Noord- Holland Midden i.o. aangesloten bij de KNBB onder lidnummer 10831 en neemt deel aan wedstrijden via het district Noord- Holland Midden i.o. HUISHOUDELIJK REGLEMENT De vereniging is opgericht op 25 april 1949 Vastgesteld op

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II.

Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1 II. Bijvoegsel van de Curaçaosche Courant van 28 april 1967 No. 17 1967 STATUTEN van de CURAÇAOSCHE ATLETIEK BOND I. NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam van Curaçaosche Atletiek Bond,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement fischertechnikclub Nederland

Huishoudelijk Reglement fischertechnikclub Nederland Huishoudelijk Reglement fischertechnikclub Nederland - Het huishoudelijk reglement is geldig voor onbepaalde tijd. - Met deze uitgave vervallen eerdere uitgaven van het huishoudelijk reglement. - Datum:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Next Volley Dordrecht

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Next Volley Dordrecht Algemeen HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Next Volley Dordrecht Artikel 1 1. Dit huishoudelijk reglement is conform artikel 21 lid 3 van de statuten van Next Volley Dordrecht vastgesteld tijdens

Nadere informatie

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 Huishoudelijk Reglement (Versie 2011) Artikel 1 In dit reglement Het bestuur: De bond: Leden: Statuten: wordt verstaan onder: Het bestuur van de vereniging Amstel Tijgers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen

Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Huishoudelijk reglement Wieler Toer Club Ruinen Inhoud: Artikel 1 Leden 2 Artikel 2 Geldmiddelen 2 Artikel 3 Bestuur 2 Artikel 4 Voorzitter 2 Artikel 5 Secretaris 2 Artikel 6 Penningmeester 3 Artikel 7

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Inhoud. Versie september

Inhoud. Versie september Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Lidmaatschap... 3 3. Contributie... 5 4. Het bestuur... 5 5. Ledenvergaderingen... 6 6. Stemmen... 6 7. Boetes en straffen... 7 8. Aansprakelijkheid en verzekering... 8 9. Overige...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub "Het Anker" te Born

Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub Het Anker te Born Julianalaan 25. 6124 AG Papenhoven, tel. 046-4856571 Email 7540@badminton.nl Huishoudelijk Reglement van Badmintonclub "Het Anker" te Born Hoofdstuk 1: Lidmaatschap van de vereniging. Toelatingsbeleid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCO

Huishoudelijk Reglement BCO Badmintonclub Oosterhout Huishoudelijk Reglement versie november 2015 Blz. 1 Badmintonclub Oosterhout Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel en status... 3 1.2 Wijzigingen huishoudelijk reglement... 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Basketbalvereniging Pluto

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Basketbalvereniging Pluto HUISHOUDELIJK REGLEMENT Basketbalvereniging Pluto 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan regeling door de statuten wordt geëist

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Apollo te Numansdorp Opgericht 1969 Document: Huishoudelijk Reglement 1.0 Datum opgesteld: 19 maart 2012 Vastgesteld: Algemene Leden Vergadering 6 juni 2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Opgericht 17 juni Buurtvereniging Rond de Vijftak.

Opgericht 17 juni Buurtvereniging Rond de Vijftak. Opgericht 17 juni 2014 Buurtvereniging Rond de Vijftak www.ronddevijftak.nl Artikel 1 De vereniging stelt zich o.a. ten doel: Een attentie bij een geboorte ( 11,95) Een tegemoetkoming met sinterklaas voor

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

Financieel Reglement District Rotterdam

Financieel Reglement District Rotterdam Financieel Reglement District Rotterdam Hoofdstuk1 Algemeen Artikel 10l Op dit reglement zijn de bepalingen van de Statuten en alle reglementen van de Vereniging Carambole van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het IVN Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN-afdeling West-Friesland.

Huishoudelijk Reglement van het IVN Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN-afdeling West-Friesland. Huishoudelijk Reglement van het IVN Vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN-afdeling West-Friesland. Artikel 1. Leden/donateurs (zie afdelingsstatuten artikel 5 tot en met 9) 1. Behalve gewone

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Duivensport Heerenveen e.o. 0236

Huishoudelijk reglement van Duivensport Heerenveen e.o. 0236 Huishoudelijk reglement van Duivensport Heerenveen e.o. 0236 Goedgekeurd Najaarsvergadering 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam Duivensport Heerenveen e.o. De vereniging is

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 1 Inhoud Artikel Omschrijving Bladzijde 1 De afdeling 2 2 Doel van de afdeling 2 3 Leden van de afdeling 2 4 De algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Brielse Badmintonclub

Huishoudelijk Reglement Brielse Badmintonclub Huishoudelijk Reglement Brielse Badmintonclub VAN DE LEDEN Artikel 1 - De aanmelding van het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaat van de vereniging. - Toetreding

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Folsgare (ECF)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Folsgare (ECF) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Folsgare (ECF) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energie Coöperatie Folsgare (ECF). Definities

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Bridgeclub Sassem Troef NBB-nr.: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bridgeclub Sassem Troef NBB-nr.: HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bridgeclub Sassem Troef NBB-nr.: 09017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 31 augustus 2017 HOOFDSTUK 1 VAN DE LEDEN WIJZE VAN TOETREDEN VAN LEDEN Artikel 1 Personen, die als lid van de club wensen toe te treden,

Nadere informatie

RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RSI-VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT RSI-vereniging Stationsstraat 6b 3862 CG NIJKERK Pagina 1 van 5 Het lidmaatschap en het donateurschap Artikel 1. 1 Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door

Nadere informatie

Pagina: 1 van 6. Huishoudelijk Reglement Dorpsraad WWNNA

Pagina: 1 van 6. Huishoudelijk Reglement Dorpsraad WWNNA Inhoudsopgave Artikel 1 Grondslag huishoudelijk reglement... 2 Artikel 1.1 Verkrijgen statuten en huishoudelijk reglement... 2 Artikel 2 Het Lidmaatschap... 2 Artikel 2.1 Aanmelden voor het lidmaatschap...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van Volleybalvereniging DYNAMO. Opgericht 1 september 1964

Huishoudelijk Reglement. van Volleybalvereniging DYNAMO. Opgericht 1 september 1964 Huishoudelijk Reglement van Volleybalvereniging DYNAMO Opgericht 1 september 1964 Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2009 Inhoudsopgave: Art. 1 Art.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Schaakvereniging EsPion

Huishoudelijk Reglement van Schaakvereniging EsPion Huishoudelijk Reglement van Schaakvereniging EsPion Lidmaatschap Artikel 1 Met het aangaan van het lidmaatschap onderwerpt men zich aan de binnen de vereniging geldende statuten en reglementen. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Schiedamse TennisClub Spieringshoek Huishoudelijk Reglement

Schiedamse TennisClub Spieringshoek Huishoudelijk Reglement opgericht 20 september 1968 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 17 juni 1975 nr. 109 Leden Artikel 1 Het maximum aantal leden, voor het zomer- en winterseizoen, wordt jaarlijks vastgesteld door de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bangkok, 14 oktober 2015. Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging Thailand (NVT), gevestigd te Bangkok opgericht januari 1941 Artikel 1: Definities 1. Bestuur: het voltallige bestuur inclusief het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Stichting De Bastide 31 januari 2010

Huishoudelijk Reglement van Stichting De Bastide 31 januari 2010 Huishoudelijk Reglement van Stichting De Bastide Op basis van artikel 14a lid 2 van de Statuten van Stichting De Bastide heeft het bestuur onderstaand huishoudelijk reglement vastgesteld. Indien Stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement

(Voorstel) Huishoudelijk Reglement Bangkok, 16 maart 2015 (Voorstel) Huishoudelijk Reglement Nederlandse Vereniging Thailand (NVT), gevestigd te Bangkok opgericht januari 1941 Artikel 1: Doelstellingen 1. Het versterken van de relaties

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken

Huishoudelijk Reglement van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken Huishoudelijk Reglement van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10.

Nadere informatie

VERENIGING SMARAGD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING SMARAGD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING SMARAGD HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten Versie maart 2016 goedgekeurd door de ALV d.d. 17-03-2016 Vereniging Smaragd heeft statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van MC de Veldduivels

Huishoudelijk Reglement van MC de Veldduivels Huishoudelijk Reglement van MC de Veldduivels Ingangsdatum en geldigheid: Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van MC de Veldduivels, welke zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Tennisvereniging

Huishoudelijk reglement. Tennisvereniging Huishoudelijk reglement Tennisvereniging Vastgesteld op 3 februari 2016 Inhoud Rechten en verplichtingen van de leden... 2 Vergaderingen... 2 Commissies... 3 Besluitvorming... 3 Bestuur... 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO-BLIXEMBOSCH. Doel en middelen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO-BLIXEMBOSCH. Doel en middelen HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO-BLIXEMBOSCH Doel en middelen Artikel 1 De organisatie van cursussen ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN =====================================================

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALLVERENIGING HARLEMLAKERS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALLVERENIGING HARLEMLAKERS HUISHOUDELIJK REGLEMENT BASKETBALLVERENIGING HARLEMLAKERS 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is vastgesteld tot regeling van al die zaken, waar de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1: De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Personeelsvereniging Dow Benelux - Terneuzen Huishoudelijk Reglement Personeelsvereniging Dow-Benelux Terneuzen Personeelsvereniging Dow Benelux - Terneuzen ALGEMEEN Artikel 1. Het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Organen CYANA De dagelijkse leiding bij onderwatersportvereniging CYANA bestaat uit de volgende organen: Bestuur Trainings commissie (TC) Evenementen commissie (EC) Materiaal commissie (MC) Kascontrole

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement NTV

Huishoudelijk Reglement NTV Huishoudelijk Reglement NTV Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich te houden aan de Afhanginstructie, aan de Baaninstructie en aan schriftelijke en/of mondelinge

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Uitvaartvereniging St.-Annaparochie/Nij Altoenae

Huishoudelijk reglement van Uitvaartvereniging St.-Annaparochie/Nij Altoenae Huishoudelijk reglement van Uitvaartvereniging St.-Annaparochie/Nij Altoenae Algemene bepalingen Artikel 1: Ieder lid van de Uitvaartvereniging St.-Annaparochie/Nij Altoenae onderwerpt zich behalve aan

Nadere informatie

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS A : ALGEMENE BEPALINGEN. B : BESTUUR. C : GELDMIDDELEN. D : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER. E : VERENIGINGSKLEDING. F : ONDERAFDELINGEN - JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie