Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Vreemdelingenbeleid Nr Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Rouvoet (ChristenUnie), De Wit (SP), Van Beek (VVD), Albayrak (PvdA), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), voorzitter, Cqörüz (CDA), Wolfsen (PvdA), Gerkens (SP), Jan de Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Van Velzen (SP), Eijsink (PvdA), ondervoorzitter, Azough (GroenLinks), Griffith (VVD), Teeven (VVD), De Roon (PVV), Schinkelshoek (CDA), Verdonk (VVD), Wolbert (PvdA), Thieme (PvdD), Kuiken (PvdA) en Leijten (SP). Plv. leden: Sterk (CDA), Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Langkamp (SP), Weekers (VVD), Koenders (PvdA), Van der Vlies (SGP), Ormel (CDA), Jager (CDA), Gill ard (PvdA), Roemer (SP), Joldersma (CDA), Donner (CDA), Abel (SP), Dijsselbloem (PvdA), Halsema (GroenLinks), Blok (VVD), Van Miltenburg (VVD), Fritsma (PVV), Schermers (CDA), Zijlstra (VVD), Bouchibti (PvdA), Ouwehand (PvdD), Spekman (PvdA) en Van Gijlswijk (SP). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 januari 2007 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 12 december 2006 overleg gevoerd met minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie over: de brief d.d. 10 juli 2006 over landgebonden asielbeleid Libië (19 637, nr. 1066); de brief d.d. 15 augustus 2006 inzake adviezen over landgebonden asielbeleid van de UNHCR aan het VK en de BRD (19 637, nr. 1069); de brief d.d. 18 augustus 2006 inzake landgebonden asielbeleid Eritrea (19 637, nr. 1070); de brief d.d. 7 september 2006 inzake landgebonden asielbeleid Somalië (19 637, nr. 1072); het ACVZ-advies «Transparant en Toetsbaar, een advies over landeninformatie in het vreemdelingenbeleid» (30 573, nr. 3); de brief d.d. 26 september 2006 over uitvoering van de moties die zijn aangenomen in het debat over uitzettingen naar Syrië (19 637, nr. 1088). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie De heer Cq örüz (CDA) stelt vast dat het ACVZ-advies van juli 2006 geen echte tekortkomingen in de ambtsberichten signaleert, maar wel enkele aanbevelingen doet om te komen tot een verdere verbetering van de transparantie ervan. Komt er nog een kabinetsreactie? Zo nee, wat gaat het kabinet dan doen met de aanbevelingen? Is de minister ook niet van mening dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven spelen bij het tot stand brengen van een uniform Europees asielbeleid? Nederland kent een beleid dat toegespitst is op bepaalde categorieën. Hoe wordt in dit verband omgegaan met de zogenoemde Dublin-claimanten? Wat is de situatie als bijvoorbeeld een tot christen bekeerde moslim uit Iran op basis van de Dublin-claim wordt overgedragen aan Duitsland dat geen speciaal beleid kent voor deze groep? De heer Cqörüz onderschrijft het door de minister ingestelde tijdelijke beleid voor Libië, Eritrea, Somalië en Iran. Een pas op de plaats is geboden, maar hij benadrukt het tijdelijke karakter van het bieden van KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 bescherming dan wel het afzien van uitzetting. De periodes van onzekerheid dienen zo kort mogelijk te zijn. Hoe staat het met het onderzoek naar de situatie in Libië en hoe gaan andere landen om met uitgeprocedeerde Libische asielzoekers? Is Nederland het enige land met speciaal beleid voor dit land? Hoe verloopt momenteel de terugkeer van asielzoekers naar Eritrea nu de Raad van State heeft uitgesproken dat de overheid nadrukkelijker moet motiveren waarom voor de betrokken asielzoekers geen sprake is van een artikel 3 EVRM-risico? De heer Cqörüz stemt in met het beleid ten aanzien van Somalië. Is ondertussen al bekend wanneer het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak gaat doen? Het is een goede zaak dat nu weer kan worden beslist in zaken van homoseksuele asielzoekers uit Iran. Helaas blijft de onzekerheid voor bekeerde christenen voortduren. Waarom moet worden gewacht op het ambtsbericht dat pas in het voorjaar van 2007 wordt uitgebracht? Nu gegevens over seksuele oriëntatie, religie en etniciteit niet in de IND-systemen worden geregistreerd, dient zich de vraag aan wat er gebeurt als een vertrekmoratorium wordt opgeheven. Hoe wordt vastgesteld wie daaronder valt? Ten slotte dringt de heer Cqörüz aan op duidelijkheid voor de 181 Syrische personen en op uitwerking van de motie-van Fessem op dit punt. Klopt het bericht dat nog niemand van deze mensen een bericht over een laissez passer heeft ontvangen en dat sommigen al 18 maanden in een vertrekcentrum of vreemdelingenbewaring verblijven? Is nog niemand van deze mensen uitgezet? De Syrische autoriteiten moeten instemmen met een IOM-project aldaar, maar maakt Nederland zich op deze manier niet erg afhankelijk van Syrië? De heer Van Bommel (SP) vraagt of het vertrekmoratorium voor Libië na 1 januari van kracht blijft. Hoe staat het met het onderzoek door Buitenlandse Zaken? Gaat de IND voortaan in individuele gevallen specifiek motiveren waarom bij terugkeer van asielzoekers uit Eritrea geen risico op schending van artikel 3 EVRM bestaat? Het is een goede zaak dat er voortaan geen Iraanse homoseksuele asielzoekers worden teruggestuurd en dat het besluit- en vertrekmoratorium voor Iraanse christenen is verlengd tot mei Waarom heeft de minister Iraanse bekeerlingen overigens niet aangewezen als een specifieke groep die in aanmerking komt voor een vergunning? De UNHCR-beleidsadviezen hebben volgens de minister in Engeland en Duitsland min of meer dezelfde status als in Nederland. Zij wijst erop dat die landen de adviezen niet altijd opvolgen in bijvoorbeeld hun beleid ten aanzien van Irak. Bij brief van 20 oktober 2006 heeft de UNHCR de Kamer echter laten weten dat dit enige nuancering verdient. Er wordt op dit moment vanuit Duitsland niet gedwongen uitgezet naar Irak. Vanuit Engeland wordt alleen uitgezet naar Koerdisch Irak. Deelt de minister de opvatting dat het beleid van beide landen feitelijk overeenkomt met het advies van de UNHCR? Is zij op de hoogte van het feit dat België sinds 10 oktober 2006 subsidiaire bescherming biedt aan asielzoekers uit Centraal- en Zuid- Irak en dat naar deze gebieden niet wordt uitgezet? Is dat voor haar aanleiding om het Nederlandse beleid alsnog te herzien? Kloppen de berichten dat Irakezen worden uitgezet met EU-documenten in plaats van laissez passers? Het zou gaan om door de IND gemaakte A4 tjes zonder enige rechtsgrond. De aanbeveling van de ACVZ om een onafhankelijke commissie in te stellen die toezicht houdt op de inhoudelijke en procedurele kwaliteit van ambtsberichten is van groot belang. Hetzelfde geldt voor de aanbeveling met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van de berichten. De heer Van Bommel deelt ook de wens van de ACVZ om de transparantie bij de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 voorbereiding te vergroten en duidelijker om te gaan met tegenstrijdige informatie. Organisaties met specifieke expertise dienen meer te worden betrokken bij het opstellen van ambtsberichten. Wat gaat de minister met deze aanbevelingen doen? De Kamer heeft uitgesproken dat bij presentaties van ex-asielzoekers buiten ambassades en consulaten in Nederland altijd vertegenwoordigers van de IND aanwezig moeten zijn. De heer Van Bommel meent dat daarbij ook een tolk aanwezig moet zijn. De aanwezigheid van IND-vertegenwoordigers heeft geen enkele zin als zij niet begrijpen wat er wordt gezegd. Zij kunnen dan ook niet vaststellen of er ongeoorloofde druk wordt uitgeoefend. Ook is het zorgelijk dat in het beleidskader niets staat over de aanwezigheid van een advocaat of een rechtshulpverlener. Als een land waarnemers bij presentaties weigert en de minister besluit toch dat de presentatie moet doorgaan, dient zij de Kamer te informeren. Het is duidelijk dat noch de IND, noch de UNHCR noch de IOM enige vorm van bescherming kan bieden aan teruggestuurde Syriërs. Het gaat hier om mensen van wie asielgerelateerde informatie door nalatigheid van de Nederlandse overheid in handen is gekomen van een bewind dat bekend staat om zijn mensenrechtenschendingen. De 181 mensen waarom het gaat, mogen niet worden blootgesteld aan dergelijke schendingen. Niet goed valt in te zien hoe het IOM-project daarvoor kan zorgen. Deze mensen moeten daarom zo snel mogelijk een status krijgen. De heer Spekman (PvdA) merkt op dat elke overheid een goed georganiseerde tegenkracht nodig heeft. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle ACVZ-adviezen onverkort moeten worden overgenomen, maar de aanbevelingen om de transparantie te vergroten zijn natuurlijk niet van belang ontbloot. Het is zeer de vraag of daarnaast nog een aparte onafhankelijke adviesclub nodig is. De heer Spekman heeft zich erover verbaasd dat de stukken zo laat worden geagendeerd dat ze aan relevantie verliezen. Wat betreft Syrië, Libië en Eritrea sluit hij zich aan bij de heer Van Bommel. Mevrouw Schippers (VVD) vindt het jammer dat de minister zo beknopt is over de status van de UNHCR-beleidsadviezen. Duidelijk is dat elk land een eigen asielbeleid kan voeren. Dit sluit samenwerking met andere EU-lidstaten natuurlijk niet uit. De ACVZ stelt vast dat pas op langere termijn een gemeenschappelijk informatie- en documentatiecentrum kan worden gerealiseerd dat Europese ambtsberichten opstelt. Wordt hieraan door Nederland actief bijgedragen? Wat zijn precies de belemmeringen en aan welke termijn kan worden gedacht? Bij Europese partners schijnt onduidelijkheid te bestaan over de rolverdeling in Nederland tussen de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Vreemdelingenzaken. Die spitst zich toe op het optreden van de IND en de bevoegdhedenverdeling tussen de diverse instanties. Wanneer zal het kabinet het ACVZ-advies voorzien van een reactie en hoe zal het worden ingepast in de evaluatie van de Vreemdelingenwet? De procedure bij de presentatie lijkt zorgvuldig te zijn. Om welke landen gaat het meestal in geval van ontzegging van de toegang van Nederlandse ambtenaren? Welke argumenten hanteren die landen daarbij? Zijn het dezelfde landen die onvoldoende meewerken om terugkeer mogelijk te maken? Wanneer wordt het ambtsbericht over Syrië precies verwacht? Mevrouw Schippers sluit zich aan bij de vragen en opmerkingen van de heer Cqörüz over de 181 Syriërs. Heeft het Europese Hof inmiddels een uitspraak gedaan in de aanhangige Somalische zaken? Valt er nog een totaalconclusie te trekken uit verschillende zaken die in Straatsburg spelen ten aanzien van Somaliërs? Mevrouw Schippers steunt het beleid voor homoseksuele Iraanse asielzoekers, maar vraagt zich wel af of misbruik van de regeling kan worden Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 voorkomen. Hetzelfde geldt voor de regeling met betrekking tot christelijke bekeerlingen. Antwoord van de minister De minister verwacht dat het kabinet begin 2007 met een reactie zal komen op het ACVZ-advies. Daarbij wordt overigens geen relatie gelegd met de evaluatie van de Vreemdelingenwet. Het opstellen van een betrouwbaar en zorgvuldig ambtsbericht vergt de nodige tijd en ook daarom zal het bericht over Iran niet voor mei 2007 kunnen worden uitgebracht. Ook voor homoseksuele asielzoekers geldt het Dublin-regime. In de EU geldt het interstatelijk vertrouwensbeginsel dat bepaalt dat alle landen hun verdragsverplichtingen moeten nakomen. Mensen die in het kader van dat regime naar bijvoorbeeld Duitsland worden teruggestuurd, kunnen geen beroep doen op specifiek Nederlands beleid. De Kamer is al toegezegd dat de uitzetting van de 181 Syrische asielzoekers niet eerder ter hand zal worden genomen dan nadat de IOM de benodigde ondersteuning daadwerkelijk kan leveren. Twee mensen hebben geopteerd voor een zelfstandig vertrek. Zij bleken over de benodigde documenten te beschikken. De rest van de groep maakt geen werk van de geboden terugkeermogelijkheden. Syrië heeft toegezegd dat er voor hen op korte termijn laissez passers zullen worden geleverd. De IOM heeft een projectvoorstel ter goedkeuring aan de Syrische autoriteiten voorgelegd. Als de IOM activiteiten ontwikkelt in Syrië, spreekt het vanzelf dat de Syrische autoriteiten daarvan op de hoogte moeten zijn en hun toestemming moeten verlenen. Er wordt naar gestreefd om de terugkeerprocedure zo snel mogelijk ter hand te nemen. Het nieuwe ambtsbericht geeft geen aanleiding om de inschatting van het risico bij terugkeer te wijzigen. Er zijn geen aanwijzingen dat het enkele feit dat men een asielaanvraag heeft ingediend tot negatieve aandacht leidt van de Syrische autoriteiten bij terugkeer. Soms is er sprake van een korte, routinematige detentie om de identiteit van betrokkenen vast te stellen. Het doel van de aanwezigheid van IND-vertegenwoordigers tijdens presentaties is enkel het waarnemen van het gesprek. Er is dus geen aanleiding om daarbij ook een tolk aanwezig te laten zijn. Achteraf, dus zonder de aanwezigheid van de autoriteiten van het land van terugkeer, vindt er nog een gesprek plaats met de vreemdeling in kwestie. Het noemen van landen die weinig genegen zijn, mee te werken aan de terugkeer, bergt het risico in zich dat het terugkeerproces ongunstig wordt beïnvloed. Het is echter van groot belang, de relaties met die landen op peil te houden om het diplomatieke proces zo vruchtbaar mogelijk te doen zijn. Landen als Vietnam en Syrië laten overigens weer IND-vertegenwoordigers toe bij presentaties. Het is uitvoeringstechnisch ondoenlijk, de Kamer te informeren over presentaties waarbij die vertegenwoordigers niet aanwezig kunnen zijn. Er vinden vele presentaties plaats en de IND is volledig op de hoogte van de te volgen procedure. Er worden ongeveer laissez passers per jaar aangevraagd en er vinden jaarlijks ongeveer 5000 presentaties plaats. Niet bekend is wanneer het EHRM een uitspraak zal doen over de Somalische zaken. De interim measures bevatten geen inhoudelijk oordeel over individuele zaken. België voert een subsidiair beleid ten aanzien van asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Irak op basis van artikel 15c van de Kwalificatierichtlijn. België interpreteert dit artikel anders dan Nederland en heeft de term «individueel» niet in de nationale wetgeving opgenomen. Daardoor ontstaat de mogelijkheid van een groepsgebonden beleid. Nederland zal echter individueel blijven toetsen. De Raad van State is het eens met de Nederlandse interpretatie. Het Nederlandse beleid dus geen categoriaal beschermingsbeleid is in lijn met het beleid van landen als Duitsland, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Een individuele toetsing moet er ook aan bijdragen dat geen misbruik wordt gemaakt van het beleid ten aanzien van homoseksuele asielzoekers en bekeerlingen uit Iran. De IND is zeer beducht voor dergelijk misbruik. Met het oog op onvoldoende onderzoeksmogelijkheden in Libië zal de minister in de ministerraad het voorstel doen om het besluit- en vertrekmoratorium te verlengen tot 30 juni De Kamer zal worden geïnformeerd over de uitslag van het overleg in de ministerraad. De Raad van State heeft geoordeeld dat op grond van het ambtsbericht schending van artikel 3 van het EVRM bij terugkeer naar Eritrea niet kan worden uitgesloten. Dat was aanleiding tot een beleidsherziening in die zin dat er een zwaardere motiveringsplicht is voor de overheid. Maar ook bij dit gewijzigde beleid wordt van de individuele vreemdeling een geloofwaardig verhaal verwacht. Nederland is nog steeds bezig, vorm en inhoud te geven aan zijn voortrekkersrol in de EU. Er is veel wetgeving tot stand gebracht, maar nu het moment is aangebroken waarop concrete afspraken over samenwerking moeten worden gemaakt, blijkt het toch nog behoorlijk lastig te liggen. Wel zit er schot in de praktische samenwerking tussen de diverse immigratiediensten. In een pilot wordt nagegaan welke criteria moeten gelden voor een gezamenlijk ambtsbericht ten behoeve van twee of meerdere EU-landen. Ten slotte merkt de minister op dat de door de heer Van Bommel bedoelde A4 tjes van de IND EU-documenten zijn die zijn gebaseerd op een raadsbesluit van de EU. Ze worden in overeenstemming met de Iraakse autoriteiten gebruikt als betrokkene geen documenten heeft. Nadere gedachtewisseling De heer Cq örüz (CDA) wil graag opheldering over de verlenging van het moratorium voor Libische asielzoekers met een half jaar. Welke positie nemen andere EU-landen in op dit punt? Gaat het om Libiërs die tegenstander zijn van het regime? De heer Van Bommel (SP) stemt in met de verlenging van het moratorium voor Libische asielzoekers. Hij heeft begrip voor het antwoord van de minister met betrekking tot Eritrea en Iran. Het is welhaast onvoorstelbaar dat de republiek Irak haar exclusieve bevoegdheid aangaande toelating van personen heeft overgedragen aan Nederland nu de IND de documenten opstelt als betrokkenen zelf daarover niet beschikken. Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland zeggen over voldoende informatie te beschikken om aan te nemen dat teruggekeerde Syrische asielzoekers wel degelijk gevaar lopen. De heer Van Bommel blijft zich dan ook grote zorgen maken over het lot van deze mensen. De heer Spekman (PvdA) sluit zich wat betreft Libië en Syrië aan bij de heer Van Bommel. Hij verbaast zich erover dat er ten aanzien van Eritrea geen categoriaal beschermingsbeleid wordt gevoerd nu diverse andere EU-landen dat wel doen. Mevrouw Schippers (VVD) is van mening dat de minister niet terughoudend moet zijn als het gaat om het noemen van landen die structureel het Nederlandse terugkeerbeleid frustreren. De minister wijst erop dat de rechtbank te s-gravenhage op 5 oktober 2005 heeft geoordeeld dat het op de weg van de minister ligt om de vraag over de reikwijdte van het beleid ten aanzien van Libische asielzoekers voor te leggen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er waren echter onvoldoende onderzoeksmogelijkheden in Libië. De rechtbank heeft Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 daarop geoordeeld dat de passage uit het ambtsbericht over mogelijke schending van artikel 3 EVRM betrekking heeft op alle terugkerende asielzoekers uit dat land. Er is gevraagd om een nieuw ambtsbericht en in afwachting daarvan wordt het moratorium verlengd tot 1 juli De Iraakse autoriteiten accepteren de laissez passers van de EU. Er is geen sprake van een overdracht van bevoegdheden. Er kan geen categoriaal beschermingsbeleid voor Eritrea worden gevoerd omdat niet wordt voldaan aan de eerste indicator van artikel van het Vreemdelingenbesluit. De situatie in Eritrea is relatief veilig en stabiel. Bovendien zou het niet in lijn zijn met het beleid van EU-landen als België, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, De Pater-van der Meer De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Justitie, Beuker Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 018 Regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2007 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1099 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2006 Binnen de vaste commissie voor Justitie 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1047 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 mei 2006 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 12 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 123 1 Samenstelling: Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove

Nadere informatie

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Procedurevergadering Immigratie & Asiel Planning van werkzaamheden

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Procedurevergadering Immigratie & Asiel Planning van werkzaamheden Den Haag, 9 november 2010 HERZIENE CONVOCATIE (vergadering vangt om 10.15 uur aan) Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie en Asiel BiZa i.v.m. agendapunt 8, 11, 20 EU i.v.m. agendapunt 7,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 240 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1150 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 876 Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 885 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 051 Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van der Staaij (SGP), Kamp (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 265 Adoptie 30 551 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2003 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 55

Nadere informatie

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016.

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016. Evaluatie BOR; Evaluatie experiment plenair terugblikdebat Europese Raad Nr. BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 20 januari 2016 Het Presidium heeft bij brief van 14 december 2015 een schriftelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 575 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 49 1 Samenstelling: Leden:

Nadere informatie

Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland

Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland Kamervragen waarbij het CDA niet betrokken was: 1. Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 520 Voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 224 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 166 (R1795) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 33 08 EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 841 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 Nr. 67

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 324 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Verburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 226 Regeling van de toewijzing van een extra zetel voor Nederland in het Europees Parlement Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 15 december 2009 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari

Nadere informatie

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging.

Nederland kan instemmen met de bepalingen betreffende kwetsbare personen, inclusief de in artikel 11 aangebrachte wijziging. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 200 2511

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 317 JBZ-Raad CF VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 november 2012 De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 642 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 837 Jaarnota Integratiebeleid 2004 Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries (PvdA), Vos (Groen- Links), Hofstra (VVD), Lambrechts (D66),

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 12 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 maart 2005 In de vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal

Datum 14 november 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van vluchtelingen in Turkije op basis van de Turkijedeal 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 406 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 februari 2007 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie HERZIENE VERSIE OVERZICHT van stemmingen in de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 981 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2009

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 828 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 juni 2004 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 27 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie 31 200 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 155 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie