Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2007 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 26 september 2007 overleg gevoerd met staatssecretaris Albayrak van Justitie over: de gezamenlijke brief van het ministerie van Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan gemeenten inzake de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet d.d. 26 juni 2007 (31 018, nr. 23); de brief d.d. 9 juli 2007 inzake de resultaten van het bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de uitvoering van de pardonregeling (31 018, nr. 25); de brief d.d. 25 september 2007 inzake stand van zaken uitvoering pardonregeling (31 018, nr. 27). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), ondervoorzitter, De Pater-van der Meer (CDA), voorzitter, Cqörüz (CDA), Wolfsen (PvdA), Joldersma (CDA), Gerkens (SP), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Velzen (SP), Azough (GroenLinks), Griffith (VVD), Teeven (VVD), Verdonk (Lid Verdonk), Kalma (PvdA), De Roon (PVV), Pechtold (D66), Thieme (PvdD), Kuiken (PvdA), Leijten (SP), Bouwmeester (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Anker (ChristenUnie). Plv. leden: Sterk (CDA), Langkamp (SP), Weekers (VVD), Van der Vlies (SGP), Van Dijken (PvdA), Schinkelshoek (CDA), Jager (CDA), Gill ard (PvdA), Jonker (CDA), Roemer (SP), Jan de Vries (CDA), Abel (SP), Halsema (GroenLinks), Kamp (VVD), Van Miltenburg (VVD), Zijlstra (VVD), Dijsselbloem (PvdA), Fritsma (PVV), Koşer Kaya (D66), Ouwehand (PvdD), Spekman (PvdA), Van Gijlswijk (SP), Bouchibti (PvdA), Van Haersma Buma (CDA) en Slob (ChristenUnie). De heer Fritsma (PVV) begrijpt dat inmiddels vreemdelingen een verblijfsvergunning hebben aanvaard en dat daardoor procedures zijn ingetrokken. Daaruit concludeert hij dat duizenden asielzoekers na een negatief vonnis van de rechtbank in hoger beroep zijn gegaan. Hij vindt het tragisch dat het eindeloos procederen dankzij de pardonregeling uiteindelijk toch tot verblijfsvergunningen heeft geleid. Hij verzoekt om de motie-wilders van vorig jaar alsnog uit te voeren. Die heeft tot doel om het stapelen van procedures een halt toe te roepen. De heer Fritsma pleit ervoor om gemeenten te dwingen de noodopvang te sluiten en de pardonregeling anders onmiddellijk buiten werking te stellen. Hij vindt het zorgelijk dat het LOGO van mening is dat het mogelijk moet zijn om de afspraken over de financiën en de opvang en terugkeer te herzien indien uit de evaluatie in 2009 blijkt dat dat noodzakelijk is. De heer Fritsma wil de garantie dat gemeenten lijsten verstrekken met personen die niet onder de pardonregeling vallen. Hoeveel criminelen zijn na invoering van de pardonregeling tot Nederland toegelaten en hoeveel zullen er naar verwachting volgen? Is bekend wat het aantal ongedocumenteerden is voor wie vreemdelingenverblijf zal worden toegestaan? Hoeveel bijstandsuitkeringen zijn inmiddels verstrekt aan de vreemdelingen die op grond van de pardonregeling zijn of worden toegelaten? KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 30 1

2 Tot slot vraagt de heer Fritsma inzicht in zowel de indirecte kosten als in de directe kosten. De heer Van de Camp (CDA) vraagt naar de werkwijze voor de zogenaamde gemakkelijke gevallen en of er mensen uit die groep zijn die nog geen brief hebben ontvangen. Kan de staatssecretaris bevestigen dat het niet de bedoeling is dat mensen zelf aanvragen doen om in aanmerking te komen voor de pardonregeling? Waardoor wordt de groei van de restgroep veroorzaakt en wat is daarmee aan de hand? Hoe staat het met de medewerking van de gemeenten? Het verbaast de heer Van de Camp dat VluchtelingenWerk Nederland in diverse gemeenten met een voorportaal werkt voor de selectie van illegale personen. Voor die mensen hoeft dan geen burgemeestersverklaring te worden gevraagd. Het stuit hem tegen de borst dat daardoor op een vreemde manier een koppeling ontstaat tussen VluchtelingenWerk Nederland en illegaliteit. Hij is onaangenaam verrast door de begroting van het ministerie van Justitie en vraagt inzicht in de kosten en de besparingen. Het valt de heer Van de Camp op dat in het huisvestingsakkoord van minister Vogelaar weinig aandacht is voor asielzoekers en mensen die onder de pardonregeling vallen. Kan de staatssecretaris daarop alsnog invloed uitoefenen? Is al begonnen met de uitvoering van de regeling die tot doel heeft de opvang te beëindigen van de mensen die onder de nieuwe wet uitgeprocedeerd zijn? Is het mogelijk om voor het eind van het jaar nogmaals een brief met de stand van zaken aan de Kamer te sturen? De heer De Wit (SP) leest in het bestuursakkoord dat de DT&V en de gemeenten ernaar streven om elkaar bij de uitvoering van het terugkeerbeleid optimaal te ondersteunen. Ook de gemeente waar de vreemdeling in de noodopvang verblijft, kan de DT&V in het bezit stellen van lijsten met gegevens van de vreemdelingen. Daaronder vallen eveneens vreemdelingen die zich bij de burgemeester hebben aangemeld maar voor wie geen verklaring is afgegeven. De gemeente of de burgemeester kan die lijsten dus beschikbaar stellen, maar hoeft dat niet. De IND gaat na welke mensen nog in procedure zijn en welke niet. De heer De Wit heeft vernomen dat er wat dat betreft nogal wat fouten worden gemaakt. Wie ziet toe op nauwkeurige labeling van de dossiers? Hoe gaan gemeenten om met het verstrekken van bijstandsuitkeringen en andere voorzieningen? Worden bijstandsuitkeringen toegekend op het moment van de datum van het aanbod, of op het moment dat de pas wordt uitgereikt? In het laatste geval ontstaan er problemen, omdat betrokkenen verplicht verzekerd zijn vanaf de datum van het aanbod. Het is belangrijk om te voorkomen dat mensen meteen met financiële problemen te maken krijgen die direct het gevolg zijn van de regeling. Betrokkenen moeten een fotokaart inleveren met hun verblijfadres. Het komt voor dat mensen in de GBA onder een ander adres zijn geregistreerd en dat de pas naar dat adres wordt gestuurd. Hoe is dat te voorkomen? De heer De Wit verzoekt om inzicht in de kosten en de besparingen. Tevens wil hij inzicht in de verschillende categorieën met een contraindicatie. De heer Pechtold (D66) vraagt of onder de nieuwe Vreemdelingenwet niet opnieuw het probleem kan ontstaan dat mensen al jaren in Nederland zijn zonder duidelijkheid te verkrijgen. De financiële consequenties van de pardonregeling zijn naar zijn oordeel ondergeschikt aan de ethische en de morele consequenties. Er zullen zeker ook veel besparingen zijn: minder procedures en dus minder druk op de IND en op de rechterlijke macht. Wat is de visie van de staatssecretaris daarop? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 30 2

3 De woordvoerder van de VNG heeft verklaard dat het niet de taak is van burgemeesters om illegalen op te sporen. De heer Pechtold is het daarmee eens en vraagt naar de visie van de staatssecretaris. Het genoemde aantal mensen met een contra-indicatie loopt uiteen. Wat is daarvan de reden? Veel van die personen worden in het land van herkomst niet meer opgenomen. Wat gebeurt er dan met hen? Hoe kan worden voorkomen dat hun kinderen in de illegaliteit terechtkomen? De heer Pechtold plaatst vraagtekens bij de woorden «onafgebroken verblijf». Het is mogelijk dat mensen een trip maken naar bijvoorbeeld België of Duitsland. Hoe wordt daarmee omgegaan? Zijn er al praktijkvoorbeelden te geven? Kan de staatssecretaris het project binnen haar ambtsperiode afronden? Is er voldoende geld en ruimte beschikbaar voor de huisvesting en is er sprake van verdringingseffecten? Is er voldoende geld en aanbod voor de inburgering? Hoe verloopt het uitzetten van personen die niet onder de pardonregeling vallen? De heer Zijlstra (VVD) vraagt of de uitvoering van de regeling naar wens verloopt en of het mogelijk is om een schatting te maken van het aantal mensen dat uiteindelijk een verblijfsvergunning zal aanvaarden. Vervolgens vraagt hij uitleg over de casus Den Bosch en of zich elders in het land dezelfde problemen kunnen voordoen. Zijn gemeenten verplicht om de gegevens aan te leveren van mensen die niet in aanmerking komen voor de pardonregeling? De heer Zijlstra is geen voorstander van burgemeestersverklaringen en evenmin van verklaringen van sportscholen, buurtverenigingen enzovoorts op basis waarvan de burgemeester verklaart dat betrokkene in het land is geweest. Er zijn personen die geacht werden om Nederland te verlaten, die dat desondanks niet hebben gedaan en die uiteindelijk toch een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hoe is dat mogelijk? Uitzetting wordt gefaciliteerd. Wat houdt dat in? De heer Zijlstra stelt voor personen die niet onder de pardonregeling vallen, in vreemdelingenbewaring te nemen om te voorkomen dat zij in de illegaliteit verdwijnen en ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk worden uitgezet. De heer Zijlstra wil inzicht in de directe en de indirecte kosten, alsmede in de meerkosten en verwijst naar post 16 van 300 mln. op de begroting. Ook wil hij inzicht in de besparingen. De heer Van der Staaij (SGP) is geïnteresseerd in het procesverloop en de financiën. Hij wil tevens een vooruitblik op de inburgering. Hoe komt het dat de kosten een veel hogere vlucht lijken te nemen dan aanvankelijk was voorzien? Kunnen er nog beleidskeuzes worden gemaakt om de uitgaven binnen redelijke grenzen te houden? Gemeenten zouden voor 30 september de lijsten met de burgemeestersverklaringen moeten doorsturen. Inmiddels is de verwachting dat de meeste lijsten en verklaringen pas vanaf 1 oktober binnenkomen. Wat is de oorzaak van de vertraging? Op welke wijze wordt toegezien op de eenheid van het door de burgemeesters gevoerde beleid? Eind 2007 zou de huisvesting van de eerste 5000 personen geregeld moeten zijn. Is die doelstelling reëel? Is het de bedoeling dat in alle regio s overleg wordt georganiseerd over huisvestingsopgaven, of wordt voorrang gegeven aan de regio s die dat in het bijzonder nodig hebben? Is er voldoende capaciteit voor inburgeringstrajecten? Kan worden gegarandeerd dat er geen verdringing optreedt van gevallen die onder de Vreemdelingenwet 2000 zijn ontstaan? Op welke wijze wordt een zorgvuldige inburgeringsoverdracht gewaarborgd? De heer Spekman (PvdA) meent dat de pardonregeling met name op jongeren een positieve uitwerking kan hebben. Zij zien weer een toekomst in Nederland voor zich en gaan bijvoorbeeld studeren. Hij betreurt dat de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 30 3

4 indruk is gewekt dat de pardonregeling tot gevolg zal hebben dat er honderdduizenden mensen naar Nederland komen en dat er veel geld nodig is. De pardonregeling zorgt er ook voor dat mensen die geen kans maken op een verblijfsvergunning, van de kostenpost van de COA verdwijnen. De heer Spekman is geïnteresseerd in de kosten voor noodopvang die gemeenten hebben gemaakt, evenals in de kosten die particulieren en politie en justitie hebben gemaakt. Hij heeft behoefte aan zuivere berekeningen en niet aan wensbeelden. In de regeling staat dat, als er twijfel bestaat over de identiteit en/of de nationaliteit van de vreemdeling en dat in rechte is vastgesteld, de vreemdeling gedurende twee maanden in de gelegenheid wordt gesteld om alsnog de juiste identiteitsgegevens aan te leveren. In de praktijk blijkt dat een andere werkwijze wordt gevolgd. De heer Spekman pleit ervoor om de regeling naar de letter uit te voeren. De terugkeer van mensen die niet in Nederland thuishoren, moet inderdaad ter hand worden genomen. Het behoort ook tot de taak van de burgemeester en de wethouder om illegalen op te sporen met als doel mensen die worden uitgebuit, tegen zichzelf in bescherming te nemen en overlast in dorpen en steden te verminderen. Uitbreiding van de capaciteit van politie en justitie is ook nodig om het probleem van de illegaliteit op te lossen. De heer Anker (ChristenUnie) vindt het een prestatie dat er in drie maanden tijd al dossiers zijn beoordeeld en dat ongeveer personen een pasje hebben aanvaard. Wat is het aantal contra-indicaties en welke werkwijze wordt gevolgd? Krijgen mensen met een verblijfsvergunning begeleiding bij het vinden van een geschikte opleiding en een baan? Er is ongetwijfeld een groot aantal mensen met veel capaciteiten en deskundigheid dat Nederland goede diensten kan bewijzen. Het is belangrijk om hun talenten en kennis optimaal te benutten. Het zal niet eenvoudig zijn om de terugkeer tot stand te laten komen van mensen die niet onder de pardonregeling vallen. Toch is ook dat een belangrijk onderdeel van de regeling. Welke werkwijze zal worden gevolgd? Worden er voorzieningen getroffen en/of geld verstrekt als extra prikkel voor betrokkenen om zo snel mogelijk terug te keren naar het land van herkomst? Mevrouw Azough (GroenLinks) complimenteert de staatssecretaris met haar voortvarende werkwijze. Het is immers een prestatie dat er al mensen zijn die een pasje hebben aanvaard. Zij heeft zich geërgerd aan het feit dat de tegenstanders het beeld hebben geschetst dat er honderdduizenden asielzoekers over de Noordzee naar Nederland komen. Inmiddels is duidelijk dat dat een schrikbeeld is. Mevrouw Azough wil zo snel mogelijk een uitsplitsing van de categorieën die vanwege een contra-indicatie niet onder de regeling vallen. Is de verwachting dat ook de gemeenten die niet willen meewerken toch voor 31 december de burgemeestersverklaringen aanleveren? Het is belangrijk om illegaliteit tegen te gaan en die te bestrijden, maar het probleem is dat de illegaliteit aan de orde komt tijdens de aanmeldingsfase van de pardonregeling. Daardoor bestaat immers de mogelijkheid dat mensen met een kleine kans om onder de pardonregeling te vallen zich niet aanmelden. Tot slot vraagt mevrouw Azough naar een schatting van de baten op de langere termijn. Welke mogelijkheden zijn er naar schatting voor afgestudeerden om meteen op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 30 4

5 Antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris antwoordt dat de rapportage Vreemdelingenbeleid nieuwe stijl in het eerste kwartaal van 2008 wordt verwacht. In de eerste fase heeft de IND hard gewerkt om binnen drie maanden ruim dossiers te beoordelen. Inmiddels hebben personen een uitnodiging gekregen om het pasje op te halen. Er zijn inmiddels procedures ingetrokken. Dat heeft tot gevolg dat er meer capaciteit beschikbaar is om te werken aan verkorting van de procedures onder de nieuwe Vreemdelingenwet. Mensen die onder de nieuwe wet zijn uitgeprocedeerd, moeten terugkeren naar het land van herkomst. Het schrikbeeld dat alle illegalen uit de omringende landen naar Nederland komen, blijkt niet overeen te komen met de werkelijkheid. Er wordt aan gewerkt om een eind te maken aan de mogelijkheid eindeloos te procederen. Het moet mogelijk zijn om mensen snel af te wijzen als zij na de procestermijn in beroep gaan. Tevens wordt getracht om het aantal herhaalde aanvragen te beperken. Uiteraard moet het altijd mogelijk blijven om over nieuwe feiten te procederen. Niet alle zogenaamde gemakkelijke gevallen zijn afgehandeld. Het is dus goed mogelijk dat er mensen zijn die nog geen brief hebben ontvangen. Het is niet de bedoeling dat mensen zich spontaan melden om een aanvraag te doen. In de voorlichtingscampagne is dat uitdrukkelijk gemeld. Mochten zij dat toch doen, dan wordt die aanmelding niet in het kader van de pardonregeling in behandeling genomen. Die wordt dan beschouwd als een reguliere aanvraag en direct afgedaan. De letter van de regeling over de verklaring omtrent de identiteit geldt onverkort. Als daarvan in de praktijk wordt afgeweken, verneemt de staatssecretaris dat graag. Dan kan zij actie ondernemen. Er zijn inderdaad mensen die hun pasje hebben opgehaald en die met een studie zijn begonnen. Anderen hebben al werk gevonden of vertrekken binnenkort uit het AZC waar zij al acht jaar of langer verblijven. In de tweede fase, vanaf 1 oktober, moeten de burgemeesters de verklaringen sturen. Er is geen sprake van vertraging. 1 oktober is altijd als startdatum genoemd. Voor de verklaringen mogen de burgemeesters alleen objectieve en verifieerbare bewijsstukken accepteren. Zij mogen afgaan op tramabonnementen, de datum van een ziekenhuisopname van betrokkene, boetes en verklaringen van de buurman en de sportvereniging dat zij betrokkene hebben gezien. Een verklaring van een sportvereniging of een ziekenhuis alleen is uiteraard niet voldoende om bewijs te leveren. Het is overigens goed om een onderscheid te maken tussen de gemeenten en de burgemeesters. Bij de instelling van de pardonregeling is de afspraak gemaakt dat gemeenten en dus ook de VNG maximale medewerking verlenen. De ervaring leert dat de gemeenten op alle terreinen inderdaad maximaal en optimaal meewerken. Zij nemen onder andere deel aan het Lokaal Terugkeeroverleg. Daarin wordt onder andere gesproken over mensen die in de noodopvang zitten. Er is een start gemaakt met het beoordelen van de dossiers en met het verrichten van de benodigde handelingen om vertrek uit de noodopvang te regelen. Al op de COA-locaties zal worden gestart met de inburgeringstrajecten. Het echte inburgeringsproces vindt echter pas plaats als betrokkene in de gemeente is gehuisvest. De staatssecretaris heeft nog geen zicht op de aantallen en de kwaliteit van de trajecten. Parallel aan dat proces, wordt nagegaan welke mensen niet onder de pardonregeling vallen. Er is gestart met de dossiers waarvan onmiddellijk duidelijk was dat er geen sprake was van contra-indicaties, uitzetting, de 1F-status enzovoorts. De IND heeft meer tijd nodig gehad voor het beoordelen van de meer ingewikkelde dossiers. Ongeveer 1500 mensen hebben vanwege contra-indicaties geen aanbod gehad. Het is te vroeg om informatie te geven over de samenstelling van die groep en de complicaties. De staatssecretaris laat weten wanneer zij Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 30 5

6 de Kamer daarover een informatiebrief kan sturen. Het hebben van de 1F-status is nooit een belemmering voor uitzetting. Dat is wel het geval in combinatie met artikel 3 van het EVRM dat inhoudt dat betrokkene niet mag worden uitgezet omdat hem dan in het land van herkomst een onmenselijke behandeling of de doodstraf te wachten staat. Eind 2007 ontvangt de Kamer een notitie over het 1F-beleid. Er zijn ook vreemdelingen die op grond van een lopende procedure een verblijfsstatus hebben gekregen en er zijn personen die met onbekende bestemming zijn vertrokken. De mogelijkheid bestaat dat een deel van laatstgenoemde groep bekend wordt na het lezen van de burgemeestersverklaringen. Gemeenten hebben gevraagd of het mogelijk is om mensen die oneigenlijk in de noodopvang verblijven centraal op te vangen totdat bekend is of hun een status wordt verleend. Die mogelijkheid is niet geboden en dat zal ook niet gebeuren. Op het verzoek om de noodopvang met terugwerkende kracht te financieren, heeft de staatssecretaris evenmin positief gereageerd. De huidige kosten voor de COA worden gemaakt voor de mensen die al in de opvang zaten op het moment dat de pardonregeling van kracht werd. Het ministerie van Financiën had het geld voor de opvang ten behoeve van het project Terugkeer al ingeboekt. De kosten voor de IND zijn begroot op 10 mln. De staatssecretaris zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling een brief te sturen met een toelichting op de kosten voor de opvang, opdat laatstgenoemde een goed begrotingsonderzoek kan doen. Zij zal proberen om een vergelijking te maken tussen de prognose op basis van het doorlopend beleid van het vorige kabinet en de huidige prognose op basis van daadwerkelijke uitstroom als gevolg van de pardonregeling. Zij stelt voor om in 2008 terug te blikken op de ontwikkelingen die zich in 2007 hebben voorgedaan op de terreinen van de bijstandsuitkeringen en de inburgering. In 2005 en 2006 waren de kosten voor de beëindiging van het project Terugkeer twee maal 50 mln. In 2007 en 2008 zal sprake zijn van twee keer een besparing van 25 mln. Een belangrijk deel van de doelgroep is bij de IND en de DT&V bekend. Zodra de burgemeesters de verklaringen aanleveren, ontstaat er een beeld over de aantallen. Het ministerie van Justitie heeft voorlichting aan gemeenten gegeven en er is een uitvoerige brief gestuurd over de burgemeestersverklaring en de wijze waarop daarmee dient te worden omgegaan. Tevens is voorlichting gegeven aan rechtshulpverleners en belangenorganisaties. Gemeenten hebben voor geïnteresseerde vreemdelingen open voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Sommige deden dat in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland. Deze voorlichtingsbijeenkomsten hebben een goede uitwerking gehad, want er zijn niet veel aanmeldingen van mensen die weinig of geen kans maken om onder de regeling te vallen. Het is mogelijk om de aanmeldingen bij de burgemeesters te matchen met de IND bestanden. Gemeenten maken daarvan dankbaar gebruik en hoeven daardoor minder werk te verrichten. Gezinnen met kleine kinderen kunnen in het proces van terugkeer in plaats van 28 dagen 12 weken in een onderdaklocatie worden opgevangen. De staatssecretaris gaat na of iets dergelijks ook mogelijk is voor de groep die niet onder de pardonregeling valt, uit de noodopvang komt en terug moet naar het land van herkomst. Daarmee is te voorkomen dat die mensen op straat terechtkomen zodra zij de noodopvang hebben verlaten. De Kamer ontvangt zo snel mogelijk informatie over de onderdaklocatie. De staatssecretaris verwijst ook naar de vrijheidsbeperkende maatregel, artikel 56 van de Vreemdelingenwet, die de basis is voor plaatsing in de onderdaklocatie voor maximaal twaalf weken. Van de groep die terug moet keren, maken personen onderdeel uit die meerdere malen over hun nationaliteit en identiteit hebben gelogen. Het is dus niet eenvoudig om die personen het land uit te zetten, maar er wordt voortvarend aan uitzetting gewerkt. Het is niet uitgesloten dat betrokkenen als extra stimulans wat geld meekrijgen om te re-integreren in het land van herkomst. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 30 6

7 Het werk in het kader van de pardonregeling staat los van de reguliere bestrijding van illegaal verblijf. Met laatstgenoemd beleid zal het kabinet onverstoord doorgaan. Vooralsnog is niet bekend dat mensen problemen kregen doordat zij een trip naar het buitenland hebben gemaakt. De pardonregeling is niet bedoeld als een openeinderegeling. De bedoeling is dat in principe iedereen begin 2008 een aanbieding van de IND heeft gekregen. Eind 2007 moeten de burgemeestersverklaringen binnen zijn. Eind 2009 moet de huisvesting van alle betrokkenen geregeld zijn. Dan dient ook de financiering van de noodopvang te zijn beëindigd. Het LOGO, waarvan ongeveer honderd gemeenten onderdeel uitmaken, maakte deel uit van heb bestuurlijk overleg met de VNG en heeft zich aan de afspraken gecommitteerd. De uitspraken van individuele burgemeesters staan los van die van het LOGO. Begin 2009 zal worden geëvalueerd of de burgemeesters goed hebben meegewerkt, in hoeverre de noodopvang is beëindigd en of de financiële afspraken goed zijn nagekomen. Momenteel is niet bekend wat de kosten en de besparingen van de regeling zullen zijn. Eerst moet duidelijk zijn hoeveel mensen een bijstandsuitkering ontvangen, onder welke omstandigheden dat gebeurt, hoe lang het duurt voordat zij een baan vinden, wat de ontwikkelingen zijn op het terrein van de inburgering, wat de kosten zijn die aan de inburgering gerelateerd zijn enzovoorts. De extra uitvoeringskosten van de pardonregeling bedragen 55 mln. Dat bedrag is bedoeld als een handreiking naar de burgemeesters voor de uitvoering van de regeling: afgeven van burgemeestersverklaringen, inrichtingskosten ten behoeve van statushouders die in de gemeenten worden gehuisvest enzovoorts. De overige kosten zijn die voor bijstand en inburgering, maar die worden door het systeem zelf bekostigd: hogere aantallen worden wat de bekostiging betreft automatisch gecompenseerd. Het is nog te vroeg om een overzicht te geven van de ontwikkelingen die zich voordoen op de terreinen inburgering, toeleiding naar werk en huisvesting. De staatssecretaris twijfelt eraan of het lukt om aan het eind van het jaar mensen te huisvesten. Dat heeft te maken met de systematiek van het huisvesten. Zij hoopt daarover tijdens de begrotingsbehandeling meer informatie te kunnen geven. De taakstelling van komt overigens bovenop de taakstelling die gemeenten al hadden ten behoeve van reguliere statushouders. De staatssecretaris zegt tot slot toe dat zij voor het eind van 2007 nogmaals een brief over de stand van zaken stuurt. Zij zal daarin ook vermelden of het mogelijk is om aan te geven wat het aantal mensen is dat minder dan een maand gevangenisstraf opgelegd kreeg na het plegen van een misdrijf en een verblijfsvergunning heeft gekregen. De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie, De Pater-van der Meer De griffier van de vaste commissie voor Justitie, Nava Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 30 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 307 (R 1842) Goedkeuring van: de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 123 1 Samenstelling: Leden: Van Beek (VVD), Van der Staaij (SGP), De Pater-van der Meer (CDA), Van Bochove

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1123 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Rouvoet (ChristenUnie), De Wit (SP), Van Beek (VVD), Albayrak (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 575 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 166 (R1795) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van

Nadere informatie

Nota van B&W. 1 Het college stemt in met het plan van aanpak uitvoering generaal pardon.

Nota van B&W. 1 Het college stemt in met het plan van aanpak uitvoering generaal pardon. Onderwerp Plan van aanpak uitvoering generaal pardon Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114388 E-mail: phaker@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. 2007/165212 Te kopiëren:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 520 Voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 55

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 885 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 711 Topsport in Nederland Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), van Haersma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 554 Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Verslag aan het Vlaams Parlement en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 Nr. 79

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2195 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 77 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 november 2007 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 102 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 oktober 2009 In de vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 650 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 februari 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 8 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 323 Prenatale screening Nr. 30 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 juli 2007 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 449 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juni 1999 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 17 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 226 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 2007 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG VKC > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 018 Regeling afwikkeling oude Vreemdelingenwet Nr. 48 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 februari 2009 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Justitie datum 23 april 2010 Betreffende wetsvoorstel: 30511 Voorstel van wet van

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Besluit De huidige DATO-regeling (Dakloze Asielzoekers; Tijdelijke Opvang) uit te breiden voor de duur van maximaal 2 jaar met als doel tijdelijke opvang te bieden aan: - Zwolse asielzoekers die geen recht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 241 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 281 Invoering van de bachelor-masterstructuur in het Hoger Onderwijs Nr. 7 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 juli 2007 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 642 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2070 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 192 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 70 LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 291 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van der Staaij (SGP), Kamp (VVD), Arib (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 224 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, houdende verlenging van de tijdelijkheid van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR IMMIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek

Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek Onderwerp: Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek Aan de gemeenteraad, Inleiding De situatie rondom vluchtelingen is ernstig en zorgelijk. Al maanden lezen en horen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 333 ICT-project huur- en zorgtoeslag Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 februari 2008 De commissies voor de Rijksuitgaven 1,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 37 JBZ-Raad AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 20 De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van 5 maart

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 maart 2007 Nummer voorstel: 2007/31

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 maart 2007 Nummer voorstel: 2007/31 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 maart 2007 Nummer voorstel: 2007/31 Voor raadsvergadering d.d.: 10-04-2007 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 438 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 8 april 2004 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 Nr. 55 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 475 Huis voor democratie en rechtsstaat Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2008 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 176 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007 2011 Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Van Gent (Groen- Links), voorzitter, Van der Staaij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2964 Vragen van het lid

Nadere informatie

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III Nummer : R2015.151 Onderwerp : Huisvesten vluchtelingen Aan de raad Samenvatting In reactie op uw motie van 5 november 2015 stellen wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Dit zijn de vluchtelingen-standpunten van de politieke partijen

Dit zijn de vluchtelingen-standpunten van de politieke partijen Dit zijn de vluchtelingen-standpunten van de politieke partijen Gepubliceerd: 16 oktober 2015 Door: NU.nl/Avinash Bhikhie De emoties in het debat over de opvang van vluchtelingen lopen hoog op. Er is een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 201 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2008 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak)

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006/ 152/2006 (gewijzigd) Onderwerp Subsidie terugkeerproject ex-ama's (Spekman-aanpak) Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 91 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N.

Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders. Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking de heer drs. A.G. Koenders en Aan de Staatssecretaris van Justitie mevrouw mr. N. Albayrak Utrecht, 19 november 2007 Betreft: terugkeer van uitgeprocedeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 534 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Wit (SP), Van der Staaij (SGP), Kamp (VVD), Arib (PvdA),

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 716 Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001,

Nadere informatie