Structuur van een reglementair kader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuur van een reglementair kader"

Transcriptie

1 Tekst goedgekeurd door de VZW Titan Hoofdontwerp : J L Blanchart Françis Bodson Guy Maréchal Tekst uitgewerkt door de juridische groep van de VZW Titan TITAN Vennootschap Zonder Winstgevend doel Leopold II laan, 44, 1080 Brussel Tel. : Fax : CGER :

2 1. Inleiding De huidige reglementering is in bepaalde opzichten niet aangepast aan de wijzigingen die de nieuwe communicatietechnologieën met zich brengen, en wel voornamelijk om de volgende redenen : ze is gebaseerd op het principe van de specialisatie van de netwerken, namelijk het principe dat stelt dat er een eenduidige overeenkomst is tussen de soorten diensten (radio-uitzendingen of telecommunicatie) en de soorten netwerken (kabeltelevisie of telecommunicatie). Bovendien komt de specialisatie van de netwerken overeen met de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale en de gemeenschapsinstanties; ze bepaalt niet duidelijk alle pertinente functies van een digitale keten in een concurrerende wereld en is dus niet in staat om de rechten en plichten te definiëren van de acteurs die deze functies uitoefenen; de Europese reglementering maakt het huidige kader ongeschikt. Onderhavig commentaar wil een reglementaire basisstructuur voorstellen die volgens ons beter is aangepast aan de huidige wijzigingen ten gevolge van de ontwikkeling van nieuwe digitale technieken. Dit document is in de eerste plaats een toelichtende nota die poogt op een zo neutraal mogelijke wijze nieuwe reglementaire concepten voor te stellen die het moeten mogelijk maken de momenteel gestelde vragen te herformuleren op een manier die ons aangewezen lijkt. Het is in dat verband duidelijk dat de antwoorden die een antwoord moeten bieden op deze vragen, onder de bevoegdheid vallen van de politieke instanties. We lijkt ons evenwel nuttig om vanaf vandaag principes voor te stellen die ons redelijk blijken voor een toekomstige structurering van een reglementair kader. Zo kunnen we stellen dat de exponentiële toename van de diensten die de ontwikkeling van nieuwe technologieën waarschijnlijk met zich zal brengen, tot gevolg zal hebben dat een groot deel van die diensten althans een overgang zal meebrengen van het principe van de voorafgaande goedkeuring, de hoeksteen van de reglementering van de audiovisuele sector, naar een meer open juridisch systeem dat de voorafgaande goedkeuring combineert met onder meer expliciete of impliciete verklaringsprincipes volgens vooraf uitgewerkte normen.

3 Overigens is de aanpak die in onderhavige nota wordt gebruikt om een structuur te bepalen voor een toekomstig reglementair kader, afgeleid van het gelaagde OSImodel (Open System Interconnection), genormaliseerd door de ISO. In zekere zin kunnen we hier spreken van een uitbreiding van dat model in die zin dat het oorspronkelijke model was gedefinieerd om de problematiek te analyseren van de koppeling van open informatiesystemen. Het ging dus aanvankelijk om een aanpak die het mogelijk maakte een systematische analyse door te voeren van de communicatieprotocols tussen computers onderling, waarbij geen rekening werd gehouden met de verwerking die in de computer en die van de inhoud. De passende analyse die moet worden uitgevoerd in het kader dat ons bezighoudt, overschrijdt ruimschoots de eenvoudige analyse van fysische en logische protocollen om verwante functies te omvatten die niet in een direct verband staan tot de overdrachtsketen, zoals bijvoorbeeld de organisatie van de ruimte voor identificatie of benaming (nummering enz.) in een competitief infrastructuuruniversum. Ten slotte moeten we opmerken dat de in onderhavige nota uitgedrukte ideeën hun oorsprong vinden in soortgelijke werken uitgewerkt door diverse instanties (Nederlandse Mediaraad, B.I.P.T., de Europese Commissie enz.). 2. Gelaagd model 2.1. Algemene definitie De aanpak in lagen maakt het mogelijk om de functies van een systeem te scheiden met de bedoeling een te grote complexiteit te vermijden in de globale analyse van het systeem, en om in normen selectief rechten en plichten te koppelen aan elke functie, onafhankelijk van de manier waarop deze laatste wordt uitgevoerd. Er wordt een communicatiesysteem voorgesteld op hiërarchische wijze door een opeenvolging van lagen, gedefinieerd door hun functies. Voor elke laag komt het erop aan de dienst te definiëren die wordt geleverd aan een laag van een hoger niveau en een communicatieprotocol te definiëren tussen twee entiteiten van eenzelfde niveau, dat de wijze definieert waarop de laag deze dienst zal leveren. We noemen entiteit E (n) een actief element dat de functies van laag n uitvoert. Een entitelt E (n) van een systeem kan communiceren met een overeenkomstige entiteit van een ander systeem met behulp van een protocol P (n). Dat protocol definieert de regels en formaten die de communicaties tussen overeenkomstige entiteiten kenmerkt. Die communicatie wordt gerealiseerd dankzij een verbinding doorheen de laag n-1 : de entiteiten E (n) maken gebruik van de diensten die door

4 laag n-1 worden geleverd, die op haar beurt gebruik maakt van diensten geleverd door de laag die er direct onderligt (zie in dat verband de figuren in bijlage 1 en 2). 2.2 Voorgesteld model Het model dat wordt voorgesteld om gebruik te maken van een gemeenschappelijke aanpak voor het audiovisuele, de informatica en de telecommunicatie, is gebaseerd op de definiëren van vijf lagen : a) Infrastructuur b) Netwerk Leiding c) Systeem voor toegang tot de dienst d) Dienst en informatie over toegang tot de dienst e) Multimediale informatie Inhoud Verder in de tekst wordt een voorstel gedaan tot definiëren van die lagen. Overigens beschrijft het schema in bijlage 1 praktisch de analytische methode toegepast op een transmissieketen van een digitaal gecodeerde televisiedienst naar een kijker via een transmissienetwerk. We merken ook op dat we de drie onderste lagen hebben gegroepeerd onder de benaming leiding en de drie bovenste onder de benaming inhoud. Als we naar het schema in bijlage 1 kijken, wordt duidelijk waarom we die groepering toepassen. Op dat schema bevat het delivery system slechts de drie onderste lagen : die zijn bedoeld om alle operaties uit te voeren die zijn vereist bij de routering van informatie van eindpunt naar één of meerdere andere. De twee bovenste lagen hebben te maken met de aard van de prestatie, evenals met de inhoud ervan. De laag infrastructuur De entiteiten van deze laag zijn belast met het tot stand brengen van de concrete verbinding tussen bepaalde punten. Ze bieden de brute transportmogelijkheden. Voorbeelden :

5 de coaxiale kabel voor de televisiedistributeurs; de optische-vezelkabel van Belgacom of van televisiedistributeurs; de Belgacom twisted pair-kabels; de radiofrequenties (aardse en satellieten). De laag netwerk De entiteiten in deze laag zijn belast met het tot stand brengen, het onderhoud en het verbreken van de verbindingen tussen punten van het concrete netwerk. Deze laag moet het mogelijk maken de dienst te verzorgen tussen twee uiteinden, ze moet dus de ondersteuning bieden voor de dienst waarvan het voorwerp behoort tot de laag dienst en informatie over toegang tot de dienst. Voorbeelden : de commutatiedienst die de overdracht garandeert van spraak en audiogegevens met een bandbreedte van 3,1 khz (Public Switched Telephone Service of PSTN) tussen eindpunten van de vaste infrastructuur geleverd door Belgacom om in staat te zijn de Plain 0ld Telephone Service (POTS) te waarborgen, een dienst die de eindgebruiker toelaat nationale en internationale oproepen te ontvangen en te versturen; de distributiedienst voor PAL-televisie volgens een frequentiële multiplex op de kanalen van 7 en 8 MHz (Frequency Division Multiplex of FDM), geleverd door de kabelmaatschappij om organisaties die televisie aanbieden in staat te stellen hun dienst te leveren aan de kijker. De laag systeem voor toegang tot de dienst Deze laag bevat de systemen die het mogelijk maken een verbinding tot stand te brengen tussen twee (of meer) entiteiten die inhouden produceren (de laag multimediale informatie ) en wensen te communiceren via een gegeven dienst (de laag dienst ). Deze laag moet ervoor zorgen dat aan de voorwaarden wordt voldaan om de verbinding tot stand te brengen. Voorbeelden : het nummeringssysteem van Belgacom, dat een nummer toekent aan elke abonnee; Cryptoworks (Philips) en Mediaguard (SECA), systemen voor voorwaardelijke toegang; het identificatiesysteem van Internet, volgens het model

6 De laag dienst en informatie over toegang tot de dienst De entiteiten van deze laag staan in voor de levering van de diensten die worden waargenomen als de aangeboden prestaties aan een of meerdere potentiële gebruikers, en waarvan de definitie kan worden gemodaliseerd in functie van de contractuele verplichtingen waartoe beide partijen zich verbinden. Voorbeelden : de dienst voor betaaltelevisie, die Canal+ België aan zijn abonnees levert, en de toelatingsberichten die aan de terminal worden geleverd; de POTS geleverd door Belgacom, die de eindgebruiker toelaat nationale en internationale oproepen te ontvangen en te versturen : deze dienst kan de toegang inhouden tot urgentiediensten (verkorte nummers), de levering van openbare betaaltelefoons enz. De laag multimediale informatie De entiteiten van deze laag leveren de inhoud die zal circuleren via de diensten die door onderliggende lagen worden geleverd. Voorbeelden : de inhoud van een telefoongesprek tussen meneer A en meneer B, wanneer meneer A de POTS gebruikt van Belgacom om meneer B op te bellen; de film Basic Instinct die een element vormt van het programma van Canal+ België. De entiteit van de laag is in dat geval de bezitter van de gebruiksrechten van de film. Bijlagen 2 and 3 tonen dat dit model net zogoed van toepassing is op de analyse van de levering van een televisiedienst als op de analyse van een elementaire telefoondienst. Bijlage 4 toont dat dit model bovendien aangewezen is voor een coherente analyse van een hypothetische video-on-demand-dienst via een infrastructuur bestaande uit een ATM-netwerk dat uitloopt op een klassiek coaxiaal netwerk. Ten slotte toont bijlage 5 dat het model eveneens kan worden toegepast voor een analyse van de postverdeeldienst van De Post, een oefening die het universele karakter van het model wil aantonen.

7 3. Voorstel voor een regulerende structuur Het grote voordeel van een gelaagd model bestaat erin dat het een systematische analyse mogelijk maakt onafhankelijk van de aard van de netwerken en diensten (radio-uitzendingen of telecommunicatie). Het model is dus uiteraard aangepast voor een coherente analyse van de huidige evolutie. In dat kader maakt hij het mogelijk een reglementaire aanpak te ontwerpen, onbevooroordeeld tegenover de bevoegde autoriteiten voor het uitwerken van de reglementering. Het is dat reglementaire ontwerp dat we in dit hoofdstuk behandelen, de problematiek van de bevoegden komt aan bod in het volgende hoofdstuk. Voor alle duidelijkheid zullen we hierna de verschillende functies behandelen die in elke laag worden gerealiseerd. Aan elke functie moeten overeenkomstige rechten en plichten worden verbonden. We zullen proberen aan te geven welke de punten zouden moeten zijn die de reglementering zou moeten behandelen wanneer ze het heeft over de rechten en plichten met betrekking tot de functies. Deze functies worden overigens gerealiseerd door (openbare of privé-) organismen, die uiteraard kunnen instaan voor verschillende functies. Om zich in dat verband te wapenen tegen misbruiken van een dominante positie en om een eerlijke concurrentie mogelijk te maken, zou het volstaan dat de volgende algemene principes worden toegepast : het principe van de functionele scheiding : wanneer een organisme verschillende functies uitoefent, moeten de geldstromen met betrekking tot elke functie als dusdanig duidelijk worden geïdentificeerd in de boekhouding; de principes van de doorzichtigheid en de niet-discriminatie voor de toegang tot de functies gerealiseerd door de onderliggende lagen : de afwezigheid van kruissubsidiëringen tussen functies wanneer een organisme instaat voor verschillende functies. 3.1 Infrastructuur De reglementering met betrekking tot de levering van de infrastructuur zou minstens de volgende punten moeten behandelen : de toegangsmodaliteiten voor essentiële bronnen (doorgangsrechten, de frequentiespectra);

8 de modaliteiten met betrekking tot de verbinding tussen de infrastructuren onderling; de modaliteiten volgens dewelke de entiteiten van de hogere lagen toegang kunnen hebben tot de transportcapaciteiten geleverd door de infrastructeren; de universele dienst (geografisch gebied, verplichting de dienst te leveren). Er zou op zijn minst een licentiesysteem moeten worden voorzien voor de volgende gevallen : de toegang tot de radiofrequenties; het leveren van de universele dienst (minimaal gebied, verplichting de dienst te leveren). De erkenning van de doorgangsrechten is een belangrijk punt voor de vaste infrastructuren. Voor zover bepaalde infrastructuren in dit verband al exclusieve rechten bezitten, moet(en) de reglementaire autoriteit(en) erop toezien de verdeling van de infrastructuren (kanalen, pylonen enz.) te bevorderen wanneer nieuwe infrastructuren zich willen vestigen. De vragen met betrekking tot de onderlinge verbinding en de toegang tot de transportcapaciteiten zijn eveneens heel belangrijk en moeten worden geregeld binnen het toepassingskader van de algemene concurrentieprincipes, die in de inleiding werden geschetst. 3.2 Netwerk In deel 2 hebben we al gezien dat de diensten die op het niveau van deze laag worden geleverd, moesten worden gezien als ondersteuning. We zijn van mening dat de reglementering van de laag netwerk voornamelijk een technische reglementering zal zijn: het zal er voor alle geplande dienstengamma's (X25, ATM, FDM enz.) op aan komen de interfaces en protocollen te definiëren om een onderlinge verbinding en een interoperabiliteit van de diensten te waarborgen. De levering van de diensten van de laag netwerk zou in de eerste plaats door middel van een verklaring vrij moeten zijn. Als het voorwerp van de dienst anderzijds wordt beschouwd als iets van algemeen belang (bijvoorbeeld de vaste telefoondienst voor spraak of het leveren van TV-programma's door openbare instanties), dan zou het overeenkomstige netwerk moeten worden onderworpen aan bepaalde verplichtingen voor de universele dienst die het gebruik van een licentieregime zouden kunnen rechtvaardigen. De bevoegde autoriteit voor het verlenen van de licenties zou worden bepaald in functie van het voorwerp van de dienst.

9 Dergelijke verplichtingen zouden meer bepaald betrekking kunnen hebben op de volgende punten : de permanentie van de dienst het vereiste kwaliteitsniveau must-carry 3.3 Systeem voor toegang tot de dienst Deze laag behandelt de systemen voor toegang tot de diensten en omvat twee aspecten die tegelijkertijd kunnen voorkomen : de problematiek van de identificatie; de problematiek van de voorwaardelijke toegang. De problematiek van de identificatie wordt erkend als een sleutelelement in de toekomstige competitieve omgeving in de sector van de telecommunicatie. Het is in dat verband duidelijk dat het identificatiesysteem van INTERNET een van factoren is die heeft bijgedragen tot het succes ervan. Overigens wordt op het Europese vlak het principe al erkend waarbij de toekenning van een reeks nummers aan een operator zou moeten gebeuren onder de verantwoordelijkheid van een autoriteit die niet afhankelijk is van de operators. Anderzijds maakte de problematiek van de voorwaardelijke toegang al het voorwerp uit van een Europese reglementering met betrekking tot de digitale televisie. De operators van diensten met een voorwaardelijke toegang worden als dusdanig geviseerd in de richtlijn over het gebruik van de normen voor de overdracht van TVsignalen. Ten slotte zijn er het probleem van de systemen die de veiligheid van de voorgestuurde informatie moeten waarborgen. Hoe kan immers de juiste balans worden bepaald tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van bepaalde belangen die vitaal zijn voor de Lidstaten (openbare veiligheid enz.)? 3.4 Dienst en informatie over toegang tot de dienst We willen er nogmaals op wijzen dat we hier de door de operators (service providers) gepresteerde diensten behandelen in functie van hun voorwerp, onafhankelijk van hun realisatie via de geboden functionaliteiten door de onderliggende lagen. Een belangrijk gevolg is dat elke regeling van de laag dienst duidelijk onderschelden en onafhankelijk moet zijn van de regelingen van de onderliggende

10 lagen. Als een of meerdere reglementaire autoriteiten bijzondere voorwaarden willen opleggen voor bepaalde diensten die ze in de realisatie van het algemeen belang noodzakelijk acht(en), dan zouden die voorwaarden op dat vlak moeten raken aan de aard zelf van de dienst, bijvoorbeeld : in het geval van de POTS : * tarieven ai dan niet gericht op bepaalde publieksgroepen? * openbare betaaltelefoons? * enz. in het geval van een openbare radiozender : * welke uitzendingen (cultuur, informatie, ontspanning )? * welke prioriteiten? * welke mate van eigen produkties?? * enz. De vraag hoe we de levering van die diensten aan het publiek kunnen waarborgen en instrumentaliseren moet overigens worden geregeld op het vlak van de onderliggende lagen, via verplichtingen voor de universele dienst. Ten slotte kan een dienst een verbinding tot stand brengen tussen een server en gebruikers of tussen gebruikers onderling. Deze verbinding kan de kenmerken hebben van een privé- of een openbare communicatie. 3.5 Multimediale informatie De entiteiten die in deze laag actief zijn, leveren en/of ontvangen de informatie (in de meest algemene betekenis van het woord) die concreet via de tussenkomst van onderliggende lagen circuleert. We geloven dat de reglementering van die laag rekening moet houden met het openbare of het privé-karakter dat de auteur aan de informatie wil toekennen die hij wil versturen aan een of meerdere ontvangers via de diensten die de onderliggende lagen aanbieden. De vraag hoe een openbare communicatie kan worden onderscheiden van een privé-communicatie is beslist geen sinecure : twee personen kunnen bijvoorbeeld met elkaar communiceren via INTERNET wat openstaat voor iedereen. Een mogelijke oplossing bestaat erin elke communicatie a priori te beschouwen als openbaar, tenzij ze gewild vertrouwelijk is en dat ze zich richt naar een besloten groep gebruikers. ln dat geval zal de communicatie worden beschouwd als privé (zie in dat verband C. Lamouline en Y. Poullet : Des autoroutes de l'information à la démocratie électronique - de l'impact des technologies de l'information sur nos libertés - Van de informatiesnelwegen naar de elektronische democratie - de impact van de informatietechnologieën op onze vrijheden) : dat sluit echter niet uit dat de vertrouwelijkheid kan worden opgeheven in de gevallen voorzien door of

11 krachtens de wet (cf. de wet van 30/06/94 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen afluisteren, tegen de kennisneming en de registratie van privé-communicatieberichten en - telecommunicatieberichten). 4. Voorstel voor de verdeling van de bevoegdheden Hier snijden we het meest delicateaspect van de nota aan. We hebben in de inleiding al gesproken over de onaangepastheid van de huidige reglementering, die onzekerheden veroorzaakt over de wijze waarop de bevoegdheidsvelden van de verschillende autoriteiten correct moeten worden gedefinieerd. We willen er meer bepaald aan herinneren dat het huidige principe van specialisatie van de netwerken ervoor zorgt dat de reglementering uitgewerkt door elke bevoegde macht wordt georganiseerd op een verticale manier (bijvoorbeeld, de Gemeenschappen erkennen de privé-radio's, bepalen de technische zendnormen en kennen de frequenties toe). Dat principe heeft een reglementaire versnippering tot gevolg die niet correct kan rekening houden met de convergentie van de technologieën en de diensten. Daarom lijkt het ons aangewezen het probleem horizontaal aan te pakken, waarbij elke laag zou worden behandeld op een zo homogeen mogelijke manier vanuit het oogpunt van de bevoegdheden en de aangewezen reglementering. Daarom denken we dat de in deze nota voorgestelde middelen kunnen helpen om de uitoefeningsmodi van de bevoegdheden van elke autoriteit te herdefiniëren. Hierna stellen we onze ideeën voor. We zijn er ons evenwel van bewust dat het hier gaat om een radicale hervorming die slechts geleidelijk en op lange termijn kan worden geïmplementeerd. Vandaar dat we ook voorstellen dat elke bevoegde autoriteit in een overgangsfase haar eigen, huidige reglementering opsplitst volgens het gelaagde model. We denken dat een reg!ementaire structuur gemeenschappelijk aan alle autoriteiten zou helpen ter voorbereiding van een gemeenschappelijk overleg. Onze voorstellen op lange termijn zijn als volgt gestructureerd : 1. We hebben de indruk dat het reglementaire beheer van de laag infrastructuur en bepaalde vorm van samenwerking moet inhouden tussen de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheden (dat in het ideale geval de vorm aanneemt van een gemeenschappelijk regulerende orgaan). Elke autoriteit zou in dat kader moeten kunnen beschikken over voorbehouden transportcapaciteiten, die enkel toegankelijk zouden zijn voor diensten die de autoriteit in kwestie zou hebben erkend

12 volgens haar eigen voorwaarden, om te streven naar de realisatie van haar beleid. Voor alle andere diensten zou de toegang tot de overblijvende transportcapaciteiten vrij zijn middels een verklaring bij het gemeenschappelijke, regulerende orgaan. 2-3 De lagen netwerk en systeem voor toegang tot de dienst vereisen algemene reglementeringen (technische specificaties en officiële goedkeuringen die a priori door de federale overheden kunnen worden vastgelegd. Ook zou iedere autoriteit (op federaal gemeenschaps- en regionaal niveau) bijzondere voorwaarden moeten kunnen opleggen op die lagen (bv.: verplichtingen tot universele diensten), voor zover die verplichtingen functies zouden aanraken die worden gebruikt voor de levering van diensten die door elke autoriteit worden erkend. 4. Voor de laag "dienst" zouden we kunnen uitgaan van het principe dat we de a priori bevoegde autoriteit bepalen om de toegang tot een dienst te regelen die aan een leiding werd gegeven in functie van het voorwerp van de dienst. Rekening houdend met het feit dat de gemeenschaps- en de regionale bevoegdheden momenteel nog toegekende bevoegdheden zijn, zouden de gemeenschaps- en de gewestelijke machten op die manier bevoegdheden hebben voor de diensten waarvan het voorwerp kan worden verbonden met een of meerdere gemeenschaps- of regionale materies die worden opgesomd in de speciale wet over de grondwetswijzigingen, en de federale macht zou gewoon bevoegd blijven voor alle andere diensten. De bevoegdheden die een autoriteit zou bezitten om de toegang van een dienst tot de leiding te regelen, sluiten echter niet uit dat bepaalde aspecten van die dienst onder de bevoegdheden vallen van een andere autoriteit. Bijvoorbeeld, een verkoopdienst per telefoon valt onder de gemeenschapsbevoegdheden voor de toegang tot de leiding, maar de aspecten met betrekking tot de eigenlijke transactie vallen onder de federale bevoegdheden. Bovendien moet elke autoriteit (op federaal, gemeenschaps- en regionaal vlak) de bekwaamheid hebben om een kader te structureren voor de erkenning van diensten. De autoriteit zou dat kader kunnen beschouwen als een streven naar het algemeen belang in het kader van de materies die onder haar bevoegdheid vallen. Het komt er hier dus op aan het voorwerp te specifiëren van de universele dienst(en). Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om : de POTS voor de federale overheid (of de GSM-diensten in de toekomst?) bepaalde audiovisuele diensten voor de Gemeenschappen, of zelfs diensten voor het consulteren van databanken, waarvan het doel de realisatie is van een beleid inzake cultuur of onderwijs.

13 Voor dergelijke diensten men een preferentiële toegang moeten waarborgen naar de onderliggende lagen, zoals vermeld onder punt 1. Voor de rest zou de levering van aile andere diensten vrij zijn (wat niet betekent dat ze niet zouden worden onderworpen aan de vooraf uitgewerkte lastenboeken voor de toegang tot de onderliggende lagen), maar ze zouden niet kunnen genieten van de preferentiële toegang via de voorbehouden capaciteiten van elke autoriteit. 5. De reglementering van de laag multimediale informatie zou normaal moeten behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid (copyright, respecteren van de goede zeden, in het kader van de openbare communicatie, en respect voor de persoonlijke levenssfeer en voor het briefgeheim in het kader van de privé-communicatie). Dat sluit evenwel bepaalde interpretatiemoeilijkheden met betrekking tot de bevoegdheden niet uit. Zo valt meer bepaald de inbreng van de reclame in diensten niet onder de bevoegdheid van de federale overheid. Opmerking Zoals we in de inleiding ai hadden gesteld, vermoeden wij dat de juridische regimes die de toegang organiseren tot de functies die in de diverse lagen worden gerealiseerd, zullen moeten open zijn, d.w.z. dat het regime voor elk geval moet worden gekozen uit de mogelijke regimes (voorafgaande toelating, expliciete of impliciete verklaring volgens vooraf uitgewerkte normen, andere ) in verhouding tot de nagestreefde doelstellingen (eerlijke concurrentie, bescherming van de universele dienst enz.). De infrastructuur bestaat uit wegen, snelwegen, spoorwegen, luchtwegen enz, die de postafhandeling mogelijk maken,

14 BIJLAGE 1

15 The regulatory matrix BIJLAGE 2

16 The regulatory matrix BIJLAGE 3

17 The regulatory matrix BIJLAGE 4

18 DE POSTDIENST BIJLAGE 5 Multimediale informatie Dienst en informatie over toegang tot de dienst Systeem voor toegang tot de dienst Netwerk De inhoud van een letter die meneer A stuurt naar meneer B. De dienst die de post levert, is het verzamelen, transporteren en verspreiden van open en gesloten brieven en postkaarten over heel het koninkrijk (art. 141 van de wet van 21/03/91). De informatie voor de toegang tot de dienst zijn in dit geval de postzegel die meneer A moet kopen (rechtstitel), het adres van de geadresseerde en de sleutels van de postbode om toegang te hebben tot de openbare postbussen (toegangstitel). Het identificatiesysteem wordt georganiseerd door de gemeentebesturen.het betreft hier het systeem dat aan elke persoon een adres toekent (straat, huisnummer, postnummer, gemeente). Het toegangssysteem omvat ook de openbare en privébrievenbussen. Het coderingssysteem is overigens zeer elementair : gesloten enveloppen. De dienst netwerk wordt georganiseerd op een wijze vergelijkbaar met het geschakelde netwerk van Belgacom. Er is in de eerste plaats het core network met een hoog debiet, samengesteld uit bestelwagentjes die de post tot in de postkantoren van elke gemeente brengen. Op die plaats wordt de post gesorteerd en verdeeld onder de verschillende postbodes die de functie vervullen van accessnetwork. We merken ook op dat de brievenbus de netwerkinterface is op het vlak van de persoon die de brief ontvangt. Deze interface is

19 Infrastructuur gereglementeerd in die zin dat men niet om het even waar zijn brievenbus mag plaatsen. De infrastructuur bestaat uit wegen, snelwegen, spoorwegen, luchtwegen enz. Die de postafhandeling mogelijk maakt. The regulatory matrix BIJLAGE 6

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 11 OKTOBER 2006 MET BETREKKING TOT DE OPERATOREN DIE NOMADISCHE SPRAAKDIENSTEN AANBIEDEN

Nadere informatie

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE.

ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. ADVIES VAN HET BIPT BETREFFENDE DE OPERATOREN MET EEN STERKE POSITIE OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE. 02/02/2001 INLEIDING 1. Het artikel 7 van Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie

02/02/2001. 1. Aanwijzing van Belgacom Mobile NV als operator met een sterke marktpositie ADVIES VAN HET BIPT OVER DE AANWIJZING VAN BELGACOM MOBILE NV ALS OPERATOR MET EEN STERKE POSITIE OP DE MARKT VOOR OPENBARE MOBIELE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN OP DE NATIONALE MARKT VOOR INTERCONNECTIE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE 1 Onderhavig ontwerp van mededeling van de Raad van het BIPT met betrekking tot de de praktische toepassing van de regels met betrekking tot het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN DD MM 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Werkwijze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE Op 1 maart 2011 werd door de Raad van het BIPT de ISPA Gedragscode betreffende toegang tot E-mail en webruimte in overeenstemming met de artikelen 121/1 en 121/2

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.3.2013 COM(2013) 109 final 2013/0065 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de WIPO inzake

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 6 December 2002 Advies van het BIPT inzake het marktonderzoek in de context van de SMP bepaling op de markt van de huurlijnen. BIPT - Astrotoren

Nadere informatie

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN doc_0_g.c_nl_kosten_v3.0_20081028.doc 28 oktober 2008 Algemene Procedures Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 OVERZICHT PROCEDURES... 3 3

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 11 DECEMBER 2008 OVER HET ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE De methode voor verdeling van de kosten betreffende

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: 2012/01 RAADPLEGING OP VRAAG VAN DE RAAD VAN HET BIPT MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INVOERING VAN 076- NUMMERS VOOR PERSOONLIJKE NUMMERDIENSTEN

Nadere informatie

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig.

1.2 MEERTALIGHEID Afhankelijk van het niveau (club, district, MD) en overeenkomstig de behoefte, is de inhoud één- of meertalig. NATIONALE COMMISSIE WEB EN DATABASE MD 112 BELGIUM (November 2007) GEMEENSCHAPPELIJK HANDVEST VOOR LIONS WEBSITES IN MD 112 BELGIUM PRINCIPES EN VOORSCHRIFTEN VOOR OPBOUW VAN EEN SITE - GEDRAGSCODE 1 PRINCIPES

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 07 / 96 van 22 april 1996 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 18 maart 2003 Conformiteitsattest voor de Belgacom-tarieven voor spraaktelefonie voor het jaar 1999 BIPT - Astrotoren - Sterrenkundelaan 14, bus

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 96 van 4 september 1996 ------------------------------------------------------------- O. ref. : AR / 96 / 001 IP / 96 / 264

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130722-175) betreffende het verslag van de distributienetbeheerder SIBELGA over de niet-discriminerende praktijken

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT van 19 MAART 2008 met betrekking tot de vastlegging van subreeksen voor het aanbieden van betalende diensten via

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OPENBARE RAADPLEGING VAN 9 JUNI 2010 BETREFFENDE OPROEPEN NAAR DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE VANUIT MOBIELE NETWERKEN Werkwijze voor de raadpleging

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie

Nadere informatie

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten Functionele Specificatie van GRCcontrol Rieks Joosten (rieks.joosten@tno.nl) 4 september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Gemeenschappelijke taal 3 2.1 Automatiseerbare samenhangen...................

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET SPECTRUM IN DE 900MHz-, 1800MHz- EN 2GHz-BAND Belgisch Instituut

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 18 / 2007 van 27 april 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SAMENVATTING VAN DE RAADPLEGING VAN 6 FEBRUARI 2012 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INVOERING VAN 076- NUMMERS VOOR PERSOONLIJKE NUMMERDIENSTEN

Nadere informatie

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE -

-DEELNEMINGSREGELS- (K.B. 10.02.2011 B.S. 14.04.2011) gewijzigd bij (K.B. 26.01.2014 B.S. 03.02.2014) - OFFICIEUZE COÖRDINATIE - NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) april 2014 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 WIN FOR LIFE 1 EURO WIN FOR LIFE 3 EURO WIN FOR LIFE 5 EURO

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz 1 UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500 2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ADVIES VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 12 FEBRUARI 2014 MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE SYNTHESE VAN DE ANTWOORDEN OP DE CONSULTATIE VAN 7 SEPTEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKE INTERPRETATIE EN IMPACT VAN DE BEPALING DAT NUMMERS

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/003 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN BELGACOM NV VOOR DE OVERDRACHT VAN HET VOLLEDIGE

Nadere informatie

Aanvulling betreffende de levering van «backhaul-huurlijnen» Goedgekeurd door de Minister op 02 oktober 2001.

Aanvulling betreffende de levering van «backhaul-huurlijnen» Goedgekeurd door de Minister op 02 oktober 2001. Advies van het BIPT betreffende het referentieaanbod van Belgacom voor de gedeelde toegang tot het aansluitnetwerk, goedgekeurd door de minister van Telecommunicatie op 28.2.2001. Aanvulling betreffende

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 96 van 3 mei 1996 ---------------------------------- O. ref. : 10 / A / 96 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT van xxx tot wijziging van punt 4.b van het besluit van de Raad van het BIPT van 22 december 2005 betreffende

Nadere informatie

Reporting System CPA 2006

Reporting System CPA 2006 Reporting System CPA 2006 XML PROTOCOL (juni 2005) Versie 1.0 1/14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene principes... 3 2.1 Structuur content gedeelte... 3 2.2 CSSR admin parameters... 5 3. XML Schema...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 16 JUNI 2015 BETREFFENDE DE TOEKENNING AAN E-BO ENTERPRISES VAN VOORLOPIGE GEBRUIKSRECHTEN VOOR HET OPZETTEN

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT

GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MILIEUEFFECTENRAPPORT BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE DE GEWESTELIJKE LA COMMISSION ONTWIKKELINGSCOMMISSIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT CRD-GOC GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 HEIZEL ONTWERP

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: JVN/004 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 28 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN TELENET NV OM DE NUMMERBLOKKEN 016 32, 016

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2003/203596 Datum Onderwerp Bijlage(n) Interconnectieplicht Voorlopig oordeel inzake interconnectie Het college van de Onafhankelijke Post

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030)

Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) 1/7 Advies nr 07/2011 van 9 februari 2011 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CO-A-2010-030) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck

Voorstel van decreet. van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck stuk ingediend op 2198 (2013-2014) Nr. 1 3 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Ivan Sabbe, Björn Rzoska, Bart Tommelein en Lode Vereeck houdende wijziging van

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk: 2015-001484 BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 01 MAART 2016 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 5.351,5-5.366,5

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND

OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND OVERZICHT REGELGEVING CENTRAAL REFERENTIEADRESSENBESTAND I. CRAB-DECREET Decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (B.S., 01 juli 2009, in werking: 1 juni 2011, Besluit

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie