M*ffi SMART W '... Êp ij:.^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M*ffi SMART W '... Êp ij:.^"

Transcriptie

1 @w M*ffi SMART Yrr' rr t t MAKELAARDIJ W '.... Êp ij:.^ -nrrli,r,i,..v.1r,s. HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE (Bepoolde tijd) Model door de Rood voor Onroerende Zoken (ROZ) op 30 juli 2003 vosigesleld. Verwijzing noor dif model en heï gebruik doorvon zijn uifsluilend ïoegesloon indien de ingevulde, de loegevoegde of de ofwijkende lekst duidelijk ols zodonig herkenboor is. Toevoegingen en ofwijkingen dienen bij voorkeur ïe worden opgenomen onder hel hoofd 'bijzondere bepolingen'. ledere oonsprokelijkheid voor nodelige gevolgen von het gebruik von de lekst von heï model wordl door de ROZ uiigeslolen. ONDERGETEKENDEN: Noom : mevr. C.C. Homon Adres : Heloezoom 383 Postcode : Ploots : Groningen Hielno fe noemen 'verhuurdêl'. en Noom Adres Postcode Ploots ïelefoonnummer : Christion Duen : Suedstr.l : BóóBB :Morxheim : ó34 Geboortedotum : Geboorteoloots : Donouwoerth E-moil odres : chris ldentiteiïsbewijs : Personolousweis ldentiieitsnummer : ó Noom Adres Postcode Ploots ïelefoonnummer Geboortedotum Geboorieplooïs E-moilodres ldenfiteitsbewijs ldentiteitsnummer Robert Asmus Friedrichstr. ó Berlin r Bedin Personolqusweis Hielno te noemen'huurder', Komen hel volgende overeen: l, Het gehvurde, besíemmíng l.l Verhuurder verhuurt oon huurder en huurder huurt von verhuurder 'het de woonruimte, hierno gehuurde' genoemd, plootsel'rjk bekend: Helpezoom 383,9722 BS te Groningen 1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ols woonruimte voor moximool 2 persoon(en). 2, Voorwoorden nt rt: f hrrrr ràar. Pd!éqr lruurug! a. *:- paraaf verhuurder:

2 ffi SMART -ti r r' tt t t MAKELAARDIJ W ooo, **n t:l*k *m ie rhuis ï* voere* Deze overeenkomst verplicht portijen tot noleving von de bepolingen von de wet met betrekking tot verhuur en huur von woonruimte voor zover doorvon in deze overeenkomsf niet wordt ofgeweken. Von deze overeenkomst moken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vostgesteld op 30 juli2003 en gedeponeerd op 3l julí 2003 bij de griffie von de rechtbqnk te Den Hoog en oldoor ingeschreven onder nummer 74/2003, hierno te noemen 'olgemene bepolingen'. Deze olgemene bepolingen z'ljn port'rjen bekend. Huurder heeft hiervon een exemploor ontvongen. De olgemene bepolingen z'rjn von toepossing behoudens voor zover doorvon in deze overeenkomst uitdrukkel'rjk Ís ofgeweken, of toepossing ervon ien oonzien von het gehuurde niet mogelijk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is oongegoon voor de vosle periode von ó moond(en) ingoonde op O en lopende tot en met 30-0ó Tijdens deze periode kunnen port'rjen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zol het gehuurde op de ingongsdotum von de huur oon huurder ter beschikking stellen,lenzijdit geen werkdog is, olthons ols huurder heeft voldoon oon olle op dot moment bestoonde verplichtingen jegens verhuurder. 3.2 Dit is een overeenkomst voor bepoolde tijd von ó moonden, welke niet kon worden verlengd, tenz'tjonderschriftelijk is overeengekomen. Op deze huurovereenkomst is een opzegtermijn von 1 moond(en) voor huurder von toepossing. Verhuurder dienï een opzegtermijn von 3 moonden te honteren, welke met elk joor von onofgebroken verhuur wordi verlengd mei één moond tot moximool ó moonden. 4. Beiolingsverplichling, beloolperiode 4.1 Met ingong von de ingongsdotum von deze huurovereenkomst bestoot de betolingsverplichting von huurder uiï - de huurprijs - de vergoeding voor de onder ó genoemde bijkomende leveringen en dienstenlservicekosten). 4.2 De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepoold overeenkomstig het bepoolde in l4.l tot en met 14.7 von de olgemene bepolingen. Op de vergoeding wordt een systeem von voorschotbetolingen met lotere verrekening toegepost, zools door is oongegeven. 4.3 De huurpr'tjs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetoling verschuldigd, steeds te voldoen voor of op de eerste dog von de periode woorop de betoling betrekking heeft op de door verhuurder oongegeven wijze. 4.4 Per betoolperiode von één moond bedroogt - de huurpr'rjs 775,00 - het voorschoi op de vergoeding voor de door of vonwege verhuurder ten behoeve von huurder te vezorgen leveringen en diensten 237,95 Zodoï huurder per moond in totool heeft te voldoen 1012,95 Zegge; Duizendtwoolf en vijfennegtig euro cent 4.5 Met het oog op de dotum von ingong von deze overeenkomsi heeft de eersre betoolperiode betrekking op de periode von 0l tot en met 3l en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrog 0. Huurder zol dit bedrog voldoen vóór of op Ovoldoen. 4.ó Huurder betoolt een bedrog von 0, zegge;0 Euro oon woorborg. Woorborg dienï gelijktijdig voldoon te worden bijde betoling beschreven in ort 4.5. De door huurder betoolde woorborgsom kon nimmer beschouwd worden ols de lootste moond huur.. -] n^rááf hrrrrrdar. n^r^:f rzorhrrrrràa "-- ^--*- *-r :

3 ie\à M;ÀSMART tt*r,p rrltlt ll I I MAKELAARDIJ.* Voor een $iêk óril jr ïh*i5 ï* voêlen 4.7 De moondelukse huur dient overgemookt te worden op: Bonkrekeningnummer : Ten nome von :Smorf& Portners B.V. o.v.v. huur. odres en moond. te Groningen 5. Huurprijswijziging 5,1 De huurprijs ken eb veersíel ven verhuurder veer het eerst Ber 0l 0/ 2009 en vervelgen ingengsdetum ven die wuziging wettel'rjk teegestene pereentegeveerweenruimte mei een niet gelibereliseerde huurbrus bu gebreke weerven de huurprïssenpessing plsetsvindt iis_vee+ weenruimie betreft+' is het ender 5,1 gestelde niei vsn teebessing, In det gevelwerdt de ing +1- ó. Leveringen ên dienslen ó. De door of vonwege verhuurder voor huurder ïe vezorgen b'rjkomende leveringen en diensten z'rjn de volgende: X gos,woter,licht X gemeenielijke belostingen X stoffering I meubilering X internet X moondelijkse bijdroge vereniging von eigenoors X overig (kobeliv) 125,00 r 0,00 30,00 39,00 19,95 n.v.t. tó,00 Beloslingen en ondere hefíingen 7.1Ienzij dii op grond von de wet of dooruit voorïvloeide regelgeving niet is toegestoon, zijn voor rekening von huurder, ook ols verhuurder doorvoor wordt oongeslogen: o. de woterschop- of polderlosten ter zoke von het feitelijk gebruik von het gebruik von het gehuurde en het feiïelijk medegebruik von dienstruimten, olgemene en gemeenschoppelijke ruimien; b. milieuheffingen, wooronder de verontreinigingsheffing oppervloktewoteren en zuiverin gsheffin g ofvo lwo ter; c. booïbelosting, of doormee verwonte belostingen of heffingen. geheel of een evenredig gedeelte doorvon, indien en voor zover huurder is geboot bij dotgene op grond woorvon de oonslog of heffing wordt opgelegd. d. overige bestoonde of toekomstige belostingen, milieubeschermingbijdrogen, losten, heffingen en retributies - ter zoke von het feitelijk gebruik von het gehuurde; - ter zoke von goederen von huurder, - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, ols heï gehuurde niet in gebruik zov z\n gegeven. 7.2 Indien de voor rekening von huurder komende heffingen, belostingen, retributíes of ondere losten bij verhuurder worden ge1hd, moeten deze door huurder op eerste veaoek oon verhuurder worden voldoon. Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs indien bij aanvang van de bewoning voor huurder een huurprijs geldt die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is (en mag zijn) dan het krachtens artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen vastgesteld bedrag. --.? paraaf nuurder:,. 'n"'" Daraaf rzerhrrrrrder:

4 d& ffi^m r' SMART I rt tt t t MAKELAARDIJ W o*o, een i:i*k om ie thuis r* voelen 8. Woonploofs 8.1 Vonof de ingongsdotum von de huur worden olle mededelingen von verhuurder oon huurder in verbond met de uitvoering von dit huurcontroct, gericht oon het odres von het gehuurde, zijnde het werkelijke woonodres von huurder. Indien het gehuurde geen voste woonploots meer von huurder is, verplicht hijzich om verhuurder doorvon terstond schriftel'rjk in kennis te stellen onder opgove von zijn nieuwe odres en woonploots. Voor het gevol huurder het gehuurde voorgoed verloot zonder opgove von z'tj nieuwe odres oon verhuurder blijft het odres von het gehuurde ols woonploots von huurder oongemerkl. 9. Beheerder 9.1 Totdot verhuurder onders meedeeli, treedt ols beheerder op: Smort & Portners BV Gedempte Zuiderdiep 83,971.l HC te Groningen, fel. nr. : / ót (mobiete nummer enkel in noodgevollen) Bijzondere bepolingen l0.l Verhuurder mookt voor de periode von 0l tot en met 0l vonwege privé redenen (verblijf elders/ buitenlond of i.v.m. werk) geen gebruik von het gehuurde, moor ocht het i.v.m. mogelijke schode door brond, brook en leegstond beter het gehuurde t'rjdelijk te verhuren oon huurder Verhuurder kon olleen voor de voorgenoemde periode een huurovereenkomst met de huurder sluiten welke noor hoor oord kort von duur is ols bedoeld in ort.z: 274 e lid I sub b BW voor de periode von Ol tot en met 30-0ó-2009, op welk lootstgenoemde iijdstip de verhuurder dit perceelwederom te beschikking dient te hebben met welk feit de huurder bekend is Huurder verkloort door ondertekening von dit controct een overeenkomst noor zijn oord kort von duur, ols bedoeld in ort. 7: 274 e lid i sub b BW, te hebben gesloten, hetgeen inhoudt dot de huurder het onderhovig bewoonde perceel uiïerlijk per 30-0ó-2009 deugdelijk zol verloten en ontruimen en de huurder geen recht kon doen gelden op huurbescherming, miïs er geen gebruik wordt gemookt von eerder genoemde verlenging Huurder zol het gehuurde nimmer ols hoofdverbl'rjf beschouwen Tussentijds beëindiging von de huurovereenkomst is niet mogelijk Deze overeenkomsï is, mef inochtneming von een opzegtermijn von drie moonden ïusseni'rjds door de verhuurder en huurder opzegboor, uitsluitend in gevol von force mojeur of dringend eigen gebruik. Hieronder wordt mede begrepen een uiiwijzing, een voort'rjdige terugkeer indien de politieke of werk situotie dit billlkt olsmede ziekte en overlijden. Overige bepolingen l.het is huurder niet toegesíoon om hennep of soortgel'rjke gewossen in het gehuurde te telen of enige ondere octiviteite verrichten, die in str'rjd is met de Opiumwel. ledere hondeling in strijd met dii verbod, geeft eigenoor direct het recht de huurovereenkomst te ontbinden, woorb'tjeigenoor tevens recht op schodevergoeding vordert indien het gehuurde beschodigd is. 2. Roerende zoken olsmede de inboedel von huurder zijn niei door verhuurder tegen brond/woter/inbrook of ondere schode(n) vezekerd. Verhuurder is niet oonsprokelijk voor enige schode te lijden door huurder oon diens persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedel en WA vezekering zorg te drogen. 3. Geen enkele verondering oon het gehuurde is toegestoon, tenzíjmet uitdrukkelijke toestemming von de eigenoor. 4. Huisdieren z'tj niet toegestoon, tenz'ljmet uitdrukkelijke toesïemming von de eigenoor. 5. Huurder dient zelf zorg te drogen voor inschr'rjving bij de gemeente. n,ar,aêf rrcrhrr-rrelcl 3

5 ffih ffiáru qa/r Jtv rt A tt Rr t t MAKELAARDIJ W u,rore*n i:irkcm iethuis reuileréfi ó. Onderhuur of verhuur von een gedeelte von de woonruimte op bosis von hospitoverhuur is níet toegestoon, tenz'tjmet uitdrukkelijke schrifíelijke toestemming von verhuurder. 7. B'tjeventuele verkoop of toxotie von het gehuurde oí beëindiging von de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde ter bezichiiging te stellen,nonderling overleg tussen huurder en verhuurder/beheerder. Het oonbrengen von verkoop- of verhuurborden zol huurder toestoon. & Huurder dient (wel/niet) zelf zerg te dregen veer esnsluitingen bij de Nutsbedrijven en de n, 9. De woorborgsom zol oon huurder worden geretourneerd no evoluotie von eventuele schode en gebreke, welke oon het gehuurde is toegebrocht. Indien er schode oon heï gehuurde is toegebrocht zol deze verrekend worden met de borgsom. De woorborgsom zol binnen 30 dogen no beëindiging von de huurovereenkomst, noor rotio. oon huurder worden geretourneerd. Indien huurder nog openstoonde posten heeft bijverhuurder en/of beheerder zullen deze eerst moeten worden voldoon oon deze voordot de woorborgsom wordt geretourneerd. Aldus opgemookt en ondertekend in tweevoud P/ooÍs dotum p/ooís dotum (verhuurdef Bijloge: - Algemenevoorwoordenzelfstondigewoonruimte - Kopielegitimotiebew'rjs - Inschrijving Kvk niet ouder don ó moonden (indien von toepossing) Afzonderlijke hondïekening(en) von huurder(s) voor de ontvongst von een eigen exemploor von de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUTMTE ols genoemd in 2. Hondtekening huurder(s) : PAraor t L,...-l^-. ff uuruyr. na rê ^ f rzarhrrrr ràa " ---.**-*-r:

6 ffi" W SMART MAKELAARDIJ HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE (Bepoolde tijd) Model door de Rood voor Onroerende Zoken (ROZ) op 30 juli 2003 vostgesteld Verwijzíng noor di1 model en hel gebruik doorvon zijn uilsluilend loegesíoon indien de ingevulde, de Íoegevoegde of de ofwijkende 'tekst duideli.jk ols zodonig herkenboor is. ïoevoegingen en ofwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het 'bilzondere hoofd bepolingen'. ledere oonsprokeli.jkheid voor nodelige gevolgen von hel gebruik von de Íekst von hef model wordt door de ROZ uitoeslolen. ONDERGËTEKENDEN: Noom : mevr. C.C. Homon Adres : Heloezoom 383 Postcode : Ploots : Groningen Hierno le noemen 'verhuurdeí'. en Noom Adres Postcode Ploots Telefoonnummer Geboorïedotum Geboorteploots E-moilodres ldentiteitsbewijs ldentiteitsnummer Ali Serhat Taskale & Jenna Kai Lins Schroers Schuitendiep 46a 9711 EK Groningen l 9-l Duisburg (Duitsland) Schuitendiep 46a 971 I EK Groningen s Kempen (Duitsland) ID-kaart Id-kaart Hiernq le noemen'huurder', Komen hel volgende overeen: l. Hel gehuurde, besíemming 1.1 Verhuurder verhuurt oon huurder en huurder huurï von verhuurder de woonruimte, hierno 'het gehuurde' genoemd, ploolselijk bekend: Helpezoom 383,9722 BS te Groningen 1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikï ols woonruimïe voor moximool 2 persoon(en). 2. Voorwoorden Deze overeenkomst verplicht porïijen tot noleving von de bepolingen von de wet met betrekking tot verhuur en huur von woonruimte voor zover doorvon in deze overeenkomst niet wordï ofgeweken. Von deze overeenkomst moken deel uit de 'ALGEMENE BEpALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vostgesteld op 30 juli 2003 en gedeponeerd op 31 juti 2003 bij de griffie von de rechtbonk te Den Hoog en oldoor ingeschreven onder nummer 74/2003, hierno te noemen 'olgemene bepolingen'. Deze olgemene bepolingen zijn portijen bekend. Huurder heeft hiervon een exemploor ontvongen. De olgemene bepolingen zijn von toepossing behoudens voor zover doorvon in deze overeenkomsï uitdrukkelijk is ofgeweken, of toepossing ervon ten oonzien von het gehuurde niet mogelijk is. nêráê f rrcrhrrrrrelal ;

7 ffi WSffi 'w SMART MAKELAARDIJ.l,l,"r : jr.:!.: 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is oongegoon voor de voste periode von 12 moond(en) ingoonde op en lopende tot en met 3t Tijdens deze periode kunnen portijen deze overeenkomst níet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zol het gehuurde op de ingongsdotum von de huur oon huurder ter beschikking stellen, tenzijdit geen werkdog is, olthons ols huurder heeft voldoon oon olle op dot moment bestoonde verplichtingen jegens verhuurder. 3.2 Op deze huurovereenkomst is een opzegtermijn von 1 moond(en) voor huuroer von toepossing. Verhuurder dient een opzegtermijn von 3 moonden te honteren, welke mei elk joor von onofgebroken verhuur wordt verlengd met één moond toi moximool ó moonden. 4. Befolingsverplichfing, beloolperiode 4.1 Met ingong von de ingongsdotum von deze huurovereenkomst bestoot de betolingsverplichting von huurder uif - de huurprijs - de vergoeding voor de onder ó genoemde bijkomende leveringen en dienstenlservicekosten). 4.2 De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepoold overeenkomstig het bepoolde in l4.l tot en met 14.7 von de olgemene bepolingen. Op de vergoeding wordt een systeem von voorschotbetolingen met lotere verrekening toegepost, zools door is oongegeven. 4.3 De huurprijs en het voorschoi op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten z'tjn bijvooruitbetoling verschuldigd, steeds te voldoen vóor of op de eerste dog von oe periode woorop de betoling betrekking heeft op de door verhuurder oongegeven wijze. 4.4 Per betoolperiode von één moond bedrooot - de huurprijs 775,00 - het voorschot op de vergoeding voor de door of vonwege verhuurder ten behoeve von huurder te veaorgen leveringen en diensten 237,95 Zodot huurder per moond in totool heeft te voldoen 1012,95 Zegge; Duizendentwoolf Euro en vijfennegentig cent 4.5 Met het oog op de dotum von ingong von deze overeenkomst heeft de eersre betoolperiode betrekking op de periode von 0l tot en met 3t en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrog 1012,95. Huurder zol dit bedrog voldoen vóor of op 0l voldoen. 4.ó Huurder betoolt een bedrog von 1012,9s, zegge; Duizendentwoolf Euro en vijfennegentig cent Euro oon woorborg. Woorborg dient gelijktijdig voldoon te worden biide betoling beschreven in ort 4.5. De door huurder betoolde woorborgsom kon nimmer beschouwd worden ols de lootste moond huur. 4.7 De moondelijkse huur dient overgemookï te worden op: Bonkrekeningnummer : ten nome von :Smort& portners B.V. ie Groninoen o.v.v. huur, odres en moond. Alle betolingen zullen geschieden door middelvon oulomolische incosso coníorm hel bijgevoegd e incossof ormulier. "3^{*k& //e paraaf verhuurder:

8 5. Huurprijswijziging s.t ffi w s MA RT,yl.[tl-lll?i],,.., bii gebreke weerven de huurbrijseen Bessing Bleetsvindi 5.2 Indien het gehuurde zelfstondige woonruimte met een geliberoliseerde huurprijs voor woonruímte betreftr, is het onder 5.1 gestelde niet von toepossing. In dot gevol wordt de huurprijs voor het eerst per 0l en vervolgens joorlíjks oongeposï overeenkomstig het gestelde in l8 von de olgemene bepolingen. ó. Leveringen en dienslen 6. De door of vonwege verhuurder voor huurder te veaorgen bijkomende leveringen en diensten z'rjn de volgende: X gos,woter, licht X gemeentelijke belostingen X stoffering [l meubilering X internet X moondelijkse bijdroge X overig (kobeltv) vereniging von eigenoors r 0, ,00 19,95 n.v.ï. tó,00 Beloslingen en ondere hetfingen 7.1Ienzii dit op grond von de wet of dooruit voortvloeide regelgeving niet is toegestoon, zijn voor rekening von huurder, ook ols verhuurder doorvoor wordt oongeslogen: o. de woterschop- of polderlosten ter zoke von het feitelijk gebruik von het gebruik von het gehuurde en het feitelijk medegebruik von dienstruimten, olgemene en gemeenschoppelijke ruimten; b. milieuheffingen, wooronder de verontreinigingsheffing oppervloktewoteren en zuiveringsheffing ofvolwoter; c. bootbelosting, of doormee verwonte belostingen of heffingen. geheel of een evenredig gedeelte doorvon, indien en voor zover huurder is geboot bij dotgene op grond woorvon de oonslog of heffing wordt opgelegd. d. overige besloonde of toekomstige belosiingen, milieubeschermingb'rjdrogen, losïen, heffingen en retributies - ter zoke von hef feiielijk gebruik von het gehuurde; - ter zoke von goederen von huurder, - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, ols hei gehuurde niet in gebruik zou zijn gegeven. 7.2lndien de voor rekening von huurder komende heffingen, belostingen. retributies of ondere losten bij verhuurder worden geihd, moeten deze door huurder op eerste vezoek oon verhuurder worden voldoon. e t ' Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs indien bij aanvang van de bewoning voor huurder een huurprijs geldt die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is (en mag zijn) dan het krachtenl artikel 3 lid 2 van rle Uitvoeringswet huurprijzen vastgesteld bedrag. 2.4'/u-,4q /Zrtyl h. r.: f hrrrr r.]'^f. rjoroa! rruuruy!. paraaf verhuurder:

9 ^{ffih ffiffi SMART MAKELAARDIJ w r,']i)i i:r(jt'i i.ljílli ótï) ií ïni;i.j lr,,jcir,f 1 8. Woonploots 8.1 Vonof de ingongsdotum von de huur worden olle mededelingen von verhuuroer oon huurder in verbond met de uitvoering von dit huurcontrocí, gericht oon het odres von het gehuurde, zijnde het werkelijke woonodres von huurder. Indien het gehuurde geen vqsle woonploots meer von huurder is, verplicht hijzich om verhuurder doorvon terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgove von z'rj nieuwe odres en woonploots. Voor het gevol huurder het gehuurde voorgoed verloot zonoer opgove von z'tj nieuwe odres oon verhuurder blijft het odres von het gehuurde ols woonploots von huurder oongemerkt. 9. Beheerder 9.1 Totdot verhuurder onders meedeelt, treedt ols beheerder op: Smort & portners BV Gedempte Zuiderdiep 83,97l l HC te Groningen, tel. nr.: /06-44Sj5Oól Ímobiete nummer enkel in noodgevollen) Bijzondere bepolingen l0.l Verhuurder mookt voor de periode von Ol tot en met 3l -07-2OOg vonwege privé redenen (verblijf elders/ buiïenlond of i.v.m. werk) geen gebruik von het gehuurde, moor ocht het i.v.m. mogelijke schode door brond, brook en leegstond beter hei gehuurde tijdelijk te verhuren oon huurder., 0.2 Verhuurder kon olleen voor de voorgenoemde periode een huurovereenkomst met de huurder sluiten welke noor hoor oord kort von duur is ols bedoeld in ort.7: 274 e lid I sub b BW voor de periode von 0l tot en mei 3l , op welk lootstgenoemde tijdstip de verhuurder dit perceelwederom te beschikking dient te hebben met welk feit de huurder bekend is., 0.3 Huurder verkloort door ondertekening von dit controct een overeenkomst noor zijn oord kort von duur, ols bedoeld in ori. 7: 274 e lid I sub b BW, te hebben gesloten, hetgeen inhoudt dot de huurder het onderhovig bewoonde perceel uiterlijk per OOg deugdelijk zol verloten en ontruimen en de huurder geen recht kon doen gelden op huurbescherming, mits er geen gebruik wordt gemookt von eerder genoemde verlenging Huurder zol het gehuurde nimmer ols hoofdverbl'rjf beschouwen Tussentijds beëindiging von de huurovereenkomst is niet mogerijk. 10.ó Deze overeenkomst is, met inochtneming von een opzegtermijn von drie moonden tussentijds door de verhuurder en huurder opzegboor, uitsluitend in gevol von force mojeur of dringend eigen gebruik. Hieronder wordt mede begrepen een uitwijzing, een voortijdige terugkeer indien de politieke of werk situotie dit bill'tjkt olsmede ziekte en overliiden. Ovedge bepolingen '1. Hei is huurder niet toegestoon om hennep of soortgelijke gewossen in het gehuurde te telen of enige ondere octiviteite verrichten, die in strijd is met de Opiumwet. ledere hondeling in strijd met dit verbod, geeft eigenoor direct het recht de huurovereenkomst te ontbinden. woorbijeigenoor tevens recht op schodevergoeding vordert indien het gehuurde beschodigd is. 2. Roerende zoken olsmede de inboedel von huurder zijn niet door verhuurder tegen brond/woter/inbrook of ondere schode(n) vezekerd. Verhuurder is niet oonsprokelijk voor enige schode te l'tjden door huurder oon diens persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedelen WA vezekering zorg te drogen. 3. Geen enkele verondering oon het gehuurde is toegestoon, tenzij met uitdrukkelijke toestemming von de eigenoor. 4. Huisdieren zijn niet toegestoon, tenzijmet uitdrukkel'rjke toestemming von de eigenoor. 5. Huurder dieni zelf zorg te drogen voor inschrijving b'rjde gemeenïe. Q-r/f.r* á, à(fug ' paraar nuuroe,f : paraaf verhuurder:

10 r,."1 qài Y'rYu ^ t RT MAKELAARDIJ fu/ \cur cën,liol irn le lhtrtl le V,Jdrcn ó. Onderhuur of verhuur von een gedeelte von de woonruimte op bosis von hospitoverhuur is niel toegestoon, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming von verhuuroer. 7. Bijeventuele verkoop of toxotie von het gehuurde of beëindiging von de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde ter bezichtiging te stellen,nonderling overleg Tussen huurder en verhuurder/beheerder. Hel qqnbrengen von verkoop- of verhuurborden zol huurder toestoon. & Huurder dient (wel/niet) zelf zerg ie dregen veer eensluitingen bij de Nutsbedruven en de druven in rekening gebreehte veersehetten, 9. De woorborgsom zol oon huurder worden geretourneerd no evoluotie von eventuele schode en gebreke, welke oon het gehuurde is toegebrocht. Indien er schode oon het gehuurde is toegebrocht zol deze verrekend worden met de borgsom. De woorborgsom zol binnen 30 dogen no beëindiging von de huurovereenkomst, noor rotio, oon huurder worden geretourneerd. Indien huurder nog openstoonde posten heeft bijverhuurder en/of beheerder zullen deze eerst moeten worden voldoon oon deze voordot de wooroorgsom wordt geretourneerd. Aldus opgemookt en ondertekend in tweevoud P/ools dotum p/ooís dotum W':!^:,,.fu 'e ryl&z (nuuroeris] (verhuurder) Bijloge: - Algemenevoorwoordenzelfstondigewoonruimte - Kopielegitimotiebew'rjs "": paraaf verhuurder:

11 ^-. EI SMART MAKELAARDIJ - Voor een plek orn Íe thuis te voelen Afzonderl'ljke hondtekening(en) von huurder(s) voor de ontvongst von een eigen exemploor von de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUTMïE ots genoemd in 2. Hondtekening huurder(s) : Dit controct is opgesíe/d in opdrocht en in somenweking meí de verhuurder/beheerder. smorf Mokeloordijocht zich nieí oonsprokeltlkvoor de opgenomen bepolingen. Smorl Mokeloordij Bezoek- en postodres: Gedempte Zuiderdiep HC Groningen T: 050 * 3l I 9ó7ó F: Website: E-moil: paraaf huurder: paraaf verhuurder:

12 ^- I^I SMART MAKELAARDIJ - - Voor een ulek om ie lhuis te voelen H U U ROVEREEN KOMST WOON RU I MTE (Bepoolde tijd) Modeboor dé Rood voor Onroerende Zoken (ROZ) op 30 juli 2003 vostgesleld. Verwijzing noor dií model en het gebruik doorvon zijn uifsluitend loegesloon indien de ingevulde, de toegevoegde of de oíwijkende feksl duidelijk ols zodonig herkenboor is. Toevoegingen en ofwijkingen dienen bij voorkeur le worden opgenomen onder hef hoofd 'bijzondere bepolingen'. ledere oonsprokelijkheid voor nodelige gevoigen von heï gebruik von de teksi von het model wordt door de ROZ ONDERGETEKENDEN: Noom :Mevr. C.C. Homon Adres : Helpezoom 383 Postcode : Ploots : Groningen Hierno te noemen 'verhuurder'. en Noom Adres Postcode Ploots Telefoonnummer Geboortedoïum Geboorteploots E-moilodres ldentiteitsbew'tjs Noom Adres Postcode Ploots Telefoonnummer Gebooriedotum Geboorteploots E-moilodres ldeniiteitsbewijs ldentiteitsnummer De heer Steven Richord Jordon Corolino von Nossoustroot l8l 2595 SX 's-grovenhoge t Greot Yormout pospoort met nummer Mevrouw Kotozyno Molinowsko Corolino von Nossoustroot lbl 2595 SX 's-grovenhoge s Dzioldowo pospoort NYP Hierno fe noemen 'huurder', Komen het volgende overeen: I. Hel gehuurde, besfemming l.l Verhuurder verhuurt oon huurder en huurder huurt von verhuurder de woonruimte. hierno 'het gehuurde' genoemd, plootsel'rjk bekend: Helpezoom 383,9722 BS te Groningen 1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ols woonruimte voor moximool 2 persoon (en). paraaf, truurder:.-r \,/l.rl ll n^r^:ï \7êrhrrrlrdêr.

13 2. Voorwoorden - CI SMART MAKELAARDIJ - Voor een plek orn ie thuis te voelen Deze overeenkomst verplicht port'rjen tot noleving von de bepolingen von de wet met betrekking lot verhuur en huur von woonruimíe voor zover doorvon in deze overeenkomsi niet wordt ofgeweken. Von deze overeenkomst moken deel uit de'algemene BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vosígesteld op 30 juli 2003 en gedeponeerd op 3l juli 2003 bij de griffie von de rechtbonk te Den Hoog en oldoor ingeschreven onder nummer 74/2OO3, hierno te noemen 'olgemene bepolingen'. Deze olgemene bepolingen zijn portijen bekend. Huurder heefi hiervon een exemploor ontvongen. De olgemene bepolingen zijn von toepossing behoudens voor zover doorvon in deze overeenkomst uitdrukkelijk is ofgeweken, of toepossing eryon ten oonzien von het gehuurde niet mogel'rjk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is oongegoon voor de voste periode von 3 moond(en) ingoonde op en lopende tot en met 3l Tijdens deze periode kunnen portijen deze overeenkomst niet iussent'rjds door opzegging beëindigen. Verhuurder zol het gehuurde op de ingongsdotum von de huur oon huurder ter beschikking stellen, tenzijdii geen werkdog is, olthons ols huurder heeft voldoon oon olle op dot moment bestoonde verplichtingen jegens verhuurder. 3.2 Dit is een overeenkomst voor bepoolde tijd von 3 moonden, welke in overleg mogelijk kon worden verlengd. Op deze huurovereenkomst is een opzegtermijn von 1 moond(en) voor huurder von toepossing. Verhuurder dient een opzegtermijn von 3 moonden te honteren, welke meï elk joor von onofgebroken verhuur wordt verlengd met één moond tot moximool ó moonden. 4. Betolingsverplichting, beloolperiode 4.t Met ingong von de ingongsdotum von deze huurovereenkomst bestooi de beiolingsverplichting von huurder uit - de huurprijs - de vergoeding voor de onder ó genoemde bijkomende leveringen en dienstenlservicekosten). 4.2De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepoold overeenkomsiig het bepoolde in l4.l toï en met 14.7 von de olgemene bepolingen. Op de vergoeding wordt een systeem von voorschotbetolingen met lotere verrekening toegepost, zools door is oongegeven. 4.3 De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bijvooruitbetoling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dog von de periode woorop de betoling betrekking heeft op de door verhuurder oongegeven wijze. 4.4 Per betoolperiode von één moond bedroogi - de huurprijs 775,00 - hei voorschot op de vergoeding voor de door of vonwege verhuurder ten behoeve von huurder te veaorgen leveringen en diensten 237,95 Zodot huurder per moond in totool heeft te voldoen 1012,95 Zegge; Duizend en twoolf euro en v'rjf en negentig cent 4.5 Met het oog op de dotum von ingong von deze overeenkomst heefi de eersre betoolperiode betrekking op de periode von tot en met 3l en is het over deze eersie periode verschuldigde bedrog < 1179,46. Huurder zol dit bedrog voldoen vóór of op voldoen. 4.6 Huurder betoolt een bedrog von 1012,95, zegge; Duizend en twoolf euro en v'ljf en negentig cent oon woorborg. Woorborg dieni gel'rjkiijdig voldoon te worden b'rjde beioling beschreven in ort 4.5. De door huurder betoolde woorborgsom kon nimmer beschouwd worden ols de lootste moond huur. '"?flil? huurder: nár::f \7êrh1111rdóf.

14 EI SMART MAKELAARDIJ Voor een plek om ie thuis te voelen 4.7 De moondel[kse huur dieni overgemookte worden op: Bonkrekeningnummer : Ten nome von :Smort& Portners B.V. o.v.v. huur. odres en moond. te Groningen 5. Huurprijswijziging i iseerde huurbrijs veer weenruimte betrefi+' is het ender 5,1 gesteldeniet ven teebessing, In dst gevelwerdt de ó. leveringen en dienslen ó. De door of vonwege verhuurder voor huurder te vezorgen bijkomende leveringen en diensten zijn de volgende: X gos,woter,licht 125,00 X gemeentel'rjke belostingen r 0,00 X stoffering 30,00 I meubilering 39,00 X iniernet t9,95 X moondelijkse b'rjdroge vereniging von eigenoors n.v.t. I overig (kobeltv) r ó,00 Beloslingen en ondere heffingen 7.1 Tenzijdit op grond von de wet of dooruit voortvloeide regelgeving niet is toegestoon, zijn voor rekening von huurder, ook ols verhuurder doorvoor wordt oongeslogen: o. de woterschop- of polderlosten ter zoke von het feitel'rjk gebruik von het gebruik von hei gehuurde en het feitelijk medegebruik von dienstruimten, olgemene en gemeenschoppelijke ruimten; b. milieuheffingen, wooronder de verontreinigingsheffing oppervloktewoteren en zuiverin gsheffin g ofvolwoter; c. bootbelosting, of doormee verwonïe belostingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte doorvon, indien en voor zover huurder is geboot bijdotgene op grond wooryon de oonslog of heffing wordt opgelegd. d. overige bestoonde of toekomstige belostingen, milieubeschermingbijdrogen, losten, heífingen en retributies - ter zoke von het feiïel'rjk gebruik von het gehuurde; - ter zoke von goederen von huurder, - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, ols het gehuurde niei in gebruik zou zijn gegeven. 7.2 Indien de voor rekening von huurder komende heffingen, belosiingen, retributies of ondere losten b'tj verhuurder worden ge1hd, moeten deze door huurder op eerste vezoek oon verhuurder worden voldoon. Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs indien bij aanvang van de bewoning voor huurder een huurprijs geldt die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is (en mag zijn) dan het krachtens artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen vastgesteld bedrag. huurder: ï)árêê f rzcrhrrrrrrlol ;

15 EI SMART MAKELAARDIJ - voor een plek om ie thuis ïe vr:eien 8. Woonploots 8.1 Vonof de ingongsdotum von de huur worden olle mededelingen von verhuurder oon huurder in verbond met de uitvoering von dit huurcontroct, gericht oon het odres von het gehuurde, zijnde het werkelijke woonodres von huurder. Indien het gehuurde geen voste woonploots meer von huurder is, verplichï h'rjzich om verhuurder doorvon tersiond schriftelijk in kennis te stellen onder opgove von zijn nieuwe odres en woonploots. Voor het gevol huurder het gehuurde voorgoed verloot zonder opgove von zijn nieuwe odres oon verhuurder blijft het odres von het gehuurde ols woonploots von huurder oongemerkt. 9. Beheerder 9.1 Toïdot verhuurder onders meedeelt, treedt ols beheerder oo: Smort & Portners BV Gedempte Zuiderdiep 83,971I HC te Groningen, tel. nr. : / ól (mobiele nummer enkel in noodqevollen) Bijzondere bepolingen l0.l Verhuurder mookt voor de periode von Ol tot en met 3l vonwege privé redenen (verblijf elders/ buitenlond of i.v.m. werk) geen gebruik von het gehuurde, moor ocht het i.v.m. mogelijke schode door brond, brook en leegstond beter het gehuurde tijdelijk te verhuren oon huurder Verhuurder kon olleen voor de voorgenoemde periode een huurovereenkomst met de huurder sluiten welke noor hoor oord kort von duur is ols bedoeld in ort.7: 274 elid I sub b BW voor de periode von tot en met 3l , op welk lootstgenoemde tijdstip de verhuurder dit perceelwederom te beschikking dient te hebben met welk feit de huurder bekend is Huurder verkloorf door ondertekening von dit controct een overeenkomst noor zijn oord kort von duur, ols bedoeld in ort. 7:274 e lid I sub b BW, te hebben gesloten, hetgeen inhoudt dot de huurder het onderhovig bewoonde perceel uiterlijk per 3l-i deugdelijk zol verloten en ontruimen en de huurder geen recht kon doen gelden op huurbescherming, mits er geen gebruik wordt gemookt von eerder genoemde verlenging Huurder zol heï gehuurde nimmer ols hoofdverbl'rjf beschouwen Tussent'rjds beëindiging von de huurovereenkomst is niet mogelijk Deze overeenkomst is, met inochtneming von een opzegfermijn von drie moonden tussentijds door de verhuurder en huurder opzegboor, uitsluitend in gevol von force mojeur of dringend eigen gebruik. Hieronder wordt mede begrepen een uitwijzing, een voortijdige ïerugkeer indien de politieke of werk situotie dit billijkt olsmede ziekte en overl'rjden. Overige bepolingen l. Het is huurder niet toegestoon om hennep of soortgel'rjke gewossen in het gehuurde te telen of enige ondere octiviteite venichten. die in str'rjd is met de Opiumwet. ledere hondeling in str'tjd met dit verbod, geefi eigenoor direct het recht de huurovereenkomst te ontbinden, woorbijeigenoor tevens recht op schodevergoeding vordert indien het gehuurde beschodigd is. 2. Roerende zoken olsmede de inboedel von huurder zijn niet door verhuurder ïegen brond/woier/inbrook of ondere schode(n) vezekerd. Verhuurder is niet oonsprokelijk voor enige schode ie lijden door huurder oon diens persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedel en WA vezekering zorg te drogen. 3. Geen enkele verondering oon het gehuurde is toegestoon, tenzij met uitdrukkelijke toestemming von de eigenoor. 4. Huisdieren zijn niet toegestoon, tenz'tjmet uitdrukkelijke toestemming von de eigenoor. 5. Huurder dient zelf zorg te drogen voor inschrijving bijde gemeente. o.']*til"urder: paraaf verhuurder:

16 - EI SMART MAKELAARDIJ - Voor een plek om ie thuis te voeien ó. Onderhuur of verhuur von een gedeelte von de woonruimte op bosis von hospitoverhuur is niet toegestoon. ienzijmet uitdrukkel'rjke schriftelijke toestemming von verhuurder. 7. B'rjeventuele verkoop of ioxotie von het gehuurde of beëindiging von de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde ter bezichtiging te stellen,nonderling overleg tussen huurder en verhuurder/beheerder. Het qqnbrengen vqn verkoop- of verhuurborden zol huurder toestoon. & Husrder dient (wel/niet) zelf zerg te dregen vee'eensluítingen bijde NutsbedrUven en de betelingen ven de deer NuïsbedrUven in rekening gebreehte veersehetten, 9. De woorborgsom zol oon huurder worden geretourneerd no evoluotie von eventuele schode en gebreke, welke oon het gehuurde is toegebrocht. Indien er schode oon het gehuurde is toegebrocht zoldeze verrekend worden met de borgsom. De woorborgsom zol binnen 30 dogen no beëindiging von de huurovereenkomst, noor rotio, oon huurder worden geretourneerd. lndien huurder nog openstoonde posten heeft bijverhuurder en/of beheerder zullen deze eerst moeïen worden voldoon oon deze voordot de woorborgsom wordt gereïourneerd. Aldus opgemookt en ondertekend in tweevoud PlooÍs dotum ploots dotum (huurder(s) (verhuurdef B'rjloge: Algemene voorwoorden zelfstondige woonruimte Kopie legitimotiebewijs lnschr'rjving Kvk niet ouder don ó moonden (indien von ïoepossing) Afzonderlijke hondtekening(en) von huurder(s) voor de onïvongsl von een eigen exemploor von de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ols genoemd in 2. Hondtekening huurder(s) : dttol, u^rajri \ Pdrddr L,,,,-i^-. ffuuruyr. paraaf verhuurder:

17 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE (Bepaalde tijd) Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten. ONDERGETEKENDEN: Naam : Mevr. C.C. Homan Adres : Helperzoom 383 Postcode : 9722 BS Plaats : Groningen Hierna te noemen verhuurder. en Naam : De heer Steven Richard Jordan Adres : Carolina van Nassaustraat 181 Postcode : 2595 SX Plaats : 's-gravenhage Telefoonnummer : Geboortedatum : Geboorteplaats : Great Yarmout adres : Identiteitsbewijs : paspoort met nummer Naam : Mevrouw Katarzyna Malinowska Adres : Carolina van Nassaustraat 181 Postcode : 2595 SX Plaats : 's-gravenhage Telefoonnummer : Geboortedatum : Geboorteplaats : Dzialdowo adres : Identiteitsbewijs : paspoort Identiteitsnummer : NYP8438B8 Hierna te noemen 'huurder', Komen het volgende overeen: 1. Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woonruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, plaatselijk bekend: Helperzoom 383, 9722 BS te Groningen 1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte voor maximaal 2 persoon(en). paraaf huurder: paraaf verhuurder:

18 2. Voorwaarden Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vastgesteld op 30 juli 2003 en gedeponeerd op 31 juli 2003 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 74/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen. De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de vaste periode van 3 maand(en) ingaande op en lopende tot en met Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is, althans als huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder. 3.2 Dit is een overeenkomst voor bepaalde tijd van 3 maanden, welke in overleg mogelijk kan worden verlengd. Op deze huurovereenkomst is een opzegtermijn van 1 maand(en) voor huurder van toepassing. Verhuurder dient een opzegtermijn van 3 maanden te hanteren, welke met elk jaar van onafgebroken verhuur wordt verlengd met één maand tot maximaal 6 maanden. 4. Betalingsverplichting, betaalperiode 4.1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit - de huurprijs - de vergoeding voor de onder 6 genoemde bijkomende leveringen en diensten(servicekosten). 4.2 De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in 14.1 tot en met 14.7 van de algemene bepalingen. Op de vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven. 4.3 De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze. 4.4 Per betaalperiode van één maand bedraagt - de huurprijs 775,00 - het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder ten behoeve van huurder te verzorgen leveringen en diensten 237,95 Zodat huurder per maand in totaal heeft te voldoen 1012,95 Zegge; Duizend en twaalf euro en vijf en negentig cent 4.5 Met het oog op de datum van ingang van deze overeenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode van tot en met en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag 1179,46. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op voldoen. 4.6 Huurder betaalt een bedrag van 1012,95, zegge; Duizend en twaalf euro en vijf en negentig cent aan waarborg. Waarborg dient gelijktijdig voldaan te worden bij de betaling beschreven in art 4.5. De door huurder betaalde waarborgsom kan nimmer beschouwd worden als de laatste maand huur. paraaf huurder: paraaf verhuurder:

19 4.7 De maandelijkse huur dient overgemaakt te worden op: Bankrekeningnummer : Ten name van : Smart & Partners B.V. te Groningen o.v.v. huur, adres en maand. 5. Huurprijswijziging 5.1 De huurprijs kan op voorstel van verhuurder voor het eerst per en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs bij gebreke waarvan de huurprijsaanpassing plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs voor woonruimte betreft 1, is het onder 5.1 gestelde niet van toepassing. In dat geval wordt de huurprijs voor het eerst per en vervolgens jaarlijks aangepast overeenkomstig het gestelde in 18 van de algemene bepalingen. 6. Leveringen en diensten 6. De door of vanwege verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn de volgende: gas, water, licht 125,00 gemeentelijke belastingen 10,00 stoffering 30,00 meubilering 39,00 internet 19,95 maandelijkse bijdrage vereniging van eigenaars n.v.t. overig (kabel tv) 16,00 Belastingen en andere heffingen 7.1 Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen: a. de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten; b. milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater; c. baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd. d. overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en retributies - ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde; - ter zake van goederen van huurder, - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet in gebruik zou zijn gegeven. 7.2 Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan. 1 Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs indien bij aanvang van de bewoning voor huurder een huurprijs geldt die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is (en mag zijn) dan het krachtens artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen vastgesteld bedrag. paraaf huurder: paraaf verhuurder:

20 8. Woonplaats 8.1 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde, zijnde het werkelijke woonadres van huurder. Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van huurder is, verplicht hij zich om verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats. Voor het geval huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt. 9. Beheerder 9.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op: Smart & Partners BV Gedempte Zuiderdiep 83, 9711 HC te Groningen, tel. nr. : / (mobiele nummer enkel in noodgevallen) Bijzondere bepalingen 10.1 Verhuurder maakt voor de periode van tot en met vanwege privé redenen (verblijf elders/ buitenland of i.v.m. werk) geen gebruik van het gehuurde, maar acht het i.v.m. mogelijke schade door brand, braak en leegstand beter het gehuurde tijdelijk te verhuren aan huurder Verhuurder kan alleen voor de voorgenoemde periode een huurovereenkomst met de huurder sluiten welke naar haar aard kort van duur is als bedoeld in art.7: 274 e lid 1 sub b BW voor de periode van tot en met , op welk laatstgenoemde tijdstip de verhuurder dit perceel wederom te beschikking dient te hebben met welk feit de huurder bekend is Huurder verklaart door ondertekening van dit contract een overeenkomst naar zijn aard kort van duur, als bedoeld in art. 7: 274 e lid 1 sub b BW, te hebben gesloten, hetgeen inhoudt dat de huurder het onderhavig bewoonde perceel uiterlijk per deugdelijk zal verlaten en ontruimen en de huurder geen recht kan doen gelden op huurbescherming, mits er geen gebruik wordt gemaakt van eerder genoemde verlenging Huurder zal het gehuurde nimmer als hoofdverblijf beschouwen Tussentijds beëindiging van de huurovereenkomst is niet mogelijk Deze overeenkomst is, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tussentijds door de verhuurder en huurder opzegbaar, uitsluitend in geval van force majeur of dringend eigen gebruik. Hieronder wordt mede begrepen een uitwijzing, een voortijdige terugkeer indien de politieke of werk situatie dit billijkt alsmede ziekte en overlijden. Overige bepalingen 1. Het is huurder niet toegestaan om hennep of soortgelijke gewassen in het gehuurde te telen of enige andere activiteit te verrichten, die in strijd is met de Opiumwet. Iedere handeling in strijd met dit verbod, geeft eigenaar direct het recht de huurovereenkomst te ontbinden, waarbij eigenaar tevens recht op schadevergoeding vordert indien het gehuurde beschadigd is. 2. Roerende zaken alsmede de inboedel van huurder zijn niet door verhuurder tegen brand/water/inbraak of andere schade(n) verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade te lijden door huurder aan diens persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedel en WA verzekering zorg te dragen. 3. Geen enkele verandering aan het gehuurde is toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. 4. Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. 5. Huurder dient zelf zorg te dragen voor inschrijving bij de gemeente. paraaf huurder: paraaf verhuurder:

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vast Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte ONDERGETEKENDEN: gevestigd/wonende te, hierna te noemen 'verhuurder', EN. geboren: beroep:. paspoortnummer:. gevestigd/wonende te:., hierna te noemen 'huurder', ZIJN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte Noordlaren, 2012 januari Ondergetekende E.K. Feenstra Vogelzangsteeg 17 9479 TE Noordlaren Huurovereenkomst Zelfstandige woonruimte hierna te noemen verhuurder en hierna te noemen huurder zijn het volgende

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Concept huurovereenkomst

Concept huurovereenkomst Concept huurovereenkomst Ondergetekenden:. verhuurder mobiel: en, huidig woonadres.., paspoortnummer., hierna te noemen huurder Mobiel: komen het volgende overeen: Object, bestemming 1.1 Deze overeenkomst

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

[ naam huurder ], geboren op [ geboorte datum ] te [ geboorteplaats ], (tijdelijke) student aan [ onderwijs instelling ], wondende aan de [ adres ]

[ naam huurder ], geboren op [ geboorte datum ] te [ geboorteplaats ], (tijdelijke) student aan [ onderwijs instelling ], wondende aan de [ adres ] HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Ondergetekenden: Dudok Wonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum, Larenseweg

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD 1 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD DE ONDERGETEKENDEN: 1. STICHTING JONGEREN HUISVESTING TWENTE, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Lasondersingel 178, hierna te noemen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de

Nadere informatie

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan de Communicatielaan 2 hierna te noemen: "verhuurder", en 1.,

Nadere informatie

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST Straatnaam 63 Huurder: Fietsenmaker & Verhuurder: vof Belegger HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor

Nadere informatie

Prijslijst huurwoningen Cadence

Prijslijst huurwoningen Cadence Prijslijst huurwoningen Cadence Gemeente: Locatie: Verhuurder: Rotterdam, Deelgemeente Hoek van Holland Hoek van Holland Mavadel Bouwnummer type Straatnaam opp m2 huurprijs p/mnd huurprijs p/mnd huurprijs

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen. De ondergetekenden: De Chr. woningstichting De Goede Woning, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rijssen, Jan ter Horststraat nr. 5, hierna te noemen: "verhuurder", Naam Geboortedatum Hierna te noemen:

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek) ONDERGETEKENDEN De gemeente Steenwijkerland, gevestigd Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, ten deze

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Huurovereenkomst winkelruimte

Huurovereenkomst winkelruimte Huurovereenkomst winkelruimte En andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN De heer H.A. Kuipers, gevolmachtigde van F. den Broeder, kantoorhoudende aan1~11.11~ 1.1111111~1 telefoonnummer

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 12 september Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 12 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00697 Onderwerp Huurovereenkomst Brandweerkazerne Warmond - Besluitvormend Beknopte samenvatting In 2011 is (vanwege een gunstige

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verw ijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 25 augustus 2008 gedeponeerd bij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW ONDERGETEKENDEN De Vennootschap onder Firma Riversidelofts, gevestigd te (1017 NA) Amsterdam aan de Leidsegracht 13/15 hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer M.R. van Dijk, en XXXXXXX,

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST VOORBEELD HUUROVEREENKOMST De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder", en 1...., geboortedatum:.. 2...., geboortedatum:.. wonende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Fax (035) 646 16 01 info@dudokwonen.nl www.dudokwonen.nl HUUROVEREENKOMST voor onzelfstandige woonruimte Ondergetekenden: Dudok Wonen,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: huurder, HUUROVEREENKOMST Adm.nr: De ondergetekenden: Stichting WoonGoed 2-Duizend Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Reuver gemeente Beesel, aan de Pastoor Vranckenlaan 4, 5953 CP REUVER hierna te noemen:

Nadere informatie

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 De ondergetekenden: Woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen Vreedenhoff, gevestigd aan de Esperantolaan 2, te

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov)

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Huurovereenkomst Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Voor meer informatie over dit huurcontract kunt u contact opnemen met: Gemeente Hengelo Afdeling Grondzaken 2/9 Kerngegevens huurovereenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen.

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen. Onderhuurovereenkomst inzake de vestiging van een consultatiebureau aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen tussen de GGD-Zeeland en de Gemeente Reimerswaal 15.023211 1 Huurovereenkomst voor drie kantoorruimten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet)

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) De ondergetekenden: De Woningbouwvereniging Oudewater statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Kapellestraat 19 hierna te noemen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE JONGERE VOOR DE DUUR VAN MAXIMAAL 5 (of 7) JAAR

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE JONGERE VOOR DE DUUR VAN MAXIMAAL 5 (of 7) JAAR Stichting Bewaarde HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE JONGERE VOOR DE DUUR VAN MAXIMAAL 5 (of 7) JAAR Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST BERGING

HUUROVEREENKOMST BERGING HUUROVEREENKOMST BERGING Nr. ONDERGETEKENDEN De gemeente Utrecht Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, op basis van een (sub)volmacht als bedoeld in art. 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan promovendi. 1 Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes

Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK. De uitstraling van uw succes Voor al uw zakelijke wensen. BREDA BUSINESS PARK De uitstraling van uw succes Huurovereenkomst Unit (nummer) Volgens het model door de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM DE ONDERGETEKENDEN: 1. TIONG BO THE, geboren te Amersfoort (Nederland) op 15 Augustus 1979 en wonende te (1091 MS) Amsterdam aan de Ruyschstraat 391, per

Nadere informatie

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5

Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 Huurovereenkomst Crumble development HuubieBuubie speelkeuken Pagina 1 van 5 De ondergetekenden: 1. Crumble development, gevestigd te Grubbenvorst, aan de Julianastraat 32, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning Wanneer dit formulier invullen? Als u een vergunning wilt aanvragen tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Hulp nodig? De medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling helpen u graag!

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW Voorbeeld document. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. HUUROVEREENKOMST ONBEBOUWDE GROND RECREATIEOORD HOEK VAN HOLLAND MODEL 4. in de zin van art. 7:201-231 excl. 7:230a BW Model gebaseerd

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 816-006986 MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende

Nadere informatie

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Aan.. Apeldoorn, 5 januari 2011 Beste, Bijgaand ontvang je zoals afgesproken in tweevoud de huurovereenkomst voor de kamer aan.. te. Indien je naar aanleiding hiervan

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Contract nummer Perceelnummer : INVULVELD : INVULVELD Ondergetekenden, Woningstichting Eigen Haard gevestigd en kantoor houdend aan Arlandaweg 88 te Amsterdam,

Nadere informatie