M*ffi SMART W '... Êp ij:.^

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M*ffi SMART W '... Êp ij:.^"

Transcriptie

1 @w M*ffi SMART Yrr' rr t t MAKELAARDIJ W '.... Êp ij:.^ -nrrli,r,i,..v.1r,s. HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE (Bepoolde tijd) Model door de Rood voor Onroerende Zoken (ROZ) op 30 juli 2003 vosigesleld. Verwijzing noor dif model en heï gebruik doorvon zijn uifsluilend ïoegesloon indien de ingevulde, de loegevoegde of de ofwijkende lekst duidelijk ols zodonig herkenboor is. Toevoegingen en ofwijkingen dienen bij voorkeur ïe worden opgenomen onder hel hoofd 'bijzondere bepolingen'. ledere oonsprokelijkheid voor nodelige gevolgen von het gebruik von de lekst von heï model wordl door de ROZ uiigeslolen. ONDERGETEKENDEN: Noom : mevr. C.C. Homon Adres : Heloezoom 383 Postcode : Ploots : Groningen Hielno fe noemen 'verhuurdêl'. en Noom Adres Postcode Ploots ïelefoonnummer : Christion Duen : Suedstr.l : BóóBB :Morxheim : ó34 Geboortedotum : Geboorteoloots : Donouwoerth E-moil odres : chris ldentiteiïsbewijs : Personolousweis ldentiieitsnummer : ó Noom Adres Postcode Ploots ïelefoonnummer Geboortedotum Geboorieplooïs E-moilodres ldenfiteitsbewijs ldentiteitsnummer Robert Asmus Friedrichstr. ó Berlin r Bedin Personolqusweis Hielno te noemen'huurder', Komen hel volgende overeen: l, Het gehvurde, besíemmíng l.l Verhuurder verhuurt oon huurder en huurder huurt von verhuurder 'het de woonruimte, hierno gehuurde' genoemd, plootsel'rjk bekend: Helpezoom 383,9722 BS te Groningen 1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ols woonruimte voor moximool 2 persoon(en). 2, Voorwoorden nt rt: f hrrrr ràar. Pd!éqr lruurug! a. *:- paraaf verhuurder:

2 ffi SMART -ti r r' tt t t MAKELAARDIJ W ooo, **n t:l*k *m ie rhuis ï* voere* Deze overeenkomst verplicht portijen tot noleving von de bepolingen von de wet met betrekking tot verhuur en huur von woonruimte voor zover doorvon in deze overeenkomsf niet wordt ofgeweken. Von deze overeenkomst moken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vostgesteld op 30 juli2003 en gedeponeerd op 3l julí 2003 bij de griffie von de rechtbqnk te Den Hoog en oldoor ingeschreven onder nummer 74/2003, hierno te noemen 'olgemene bepolingen'. Deze olgemene bepolingen z'ljn port'rjen bekend. Huurder heeft hiervon een exemploor ontvongen. De olgemene bepolingen z'rjn von toepossing behoudens voor zover doorvon in deze overeenkomst uitdrukkel'rjk Ís ofgeweken, of toepossing ervon ien oonzien von het gehuurde niet mogelijk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is oongegoon voor de vosle periode von ó moond(en) ingoonde op O en lopende tot en met 30-0ó Tijdens deze periode kunnen port'rjen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zol het gehuurde op de ingongsdotum von de huur oon huurder ter beschikking stellen,lenzijdit geen werkdog is, olthons ols huurder heeft voldoon oon olle op dot moment bestoonde verplichtingen jegens verhuurder. 3.2 Dit is een overeenkomst voor bepoolde tijd von ó moonden, welke niet kon worden verlengd, tenz'tjonderschriftelijk is overeengekomen. Op deze huurovereenkomst is een opzegtermijn von 1 moond(en) voor huurder von toepossing. Verhuurder dienï een opzegtermijn von 3 moonden te honteren, welke met elk joor von onofgebroken verhuur wordi verlengd mei één moond tot moximool ó moonden. 4. Beiolingsverplichling, beloolperiode 4.1 Met ingong von de ingongsdotum von deze huurovereenkomst bestoot de betolingsverplichting von huurder uiï - de huurprijs - de vergoeding voor de onder ó genoemde bijkomende leveringen en dienstenlservicekosten). 4.2 De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepoold overeenkomstig het bepoolde in l4.l tot en met 14.7 von de olgemene bepolingen. Op de vergoeding wordt een systeem von voorschotbetolingen met lotere verrekening toegepost, zools door is oongegeven. 4.3 De huurpr'tjs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetoling verschuldigd, steeds te voldoen voor of op de eerste dog von de periode woorop de betoling betrekking heeft op de door verhuurder oongegeven wijze. 4.4 Per betoolperiode von één moond bedroogt - de huurpr'rjs 775,00 - het voorschoi op de vergoeding voor de door of vonwege verhuurder ten behoeve von huurder te vezorgen leveringen en diensten 237,95 Zodoï huurder per moond in totool heeft te voldoen 1012,95 Zegge; Duizendtwoolf en vijfennegtig euro cent 4.5 Met het oog op de dotum von ingong von deze overeenkomsi heeft de eersre betoolperiode betrekking op de periode von 0l tot en met 3l en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrog 0. Huurder zol dit bedrog voldoen vóór of op Ovoldoen. 4.ó Huurder betoolt een bedrog von 0, zegge;0 Euro oon woorborg. Woorborg dienï gelijktijdig voldoon te worden bijde betoling beschreven in ort 4.5. De door huurder betoolde woorborgsom kon nimmer beschouwd worden ols de lootste moond huur.. -] n^rááf hrrrrrdar. n^r^:f rzorhrrrrràa "-- ^--*- *-r :

3 ie\à M;ÀSMART tt*r,p rrltlt ll I I MAKELAARDIJ.* Voor een $iêk óril jr ïh*i5 ï* voêlen 4.7 De moondelukse huur dient overgemookt te worden op: Bonkrekeningnummer : Ten nome von :Smorf& Portners B.V. o.v.v. huur. odres en moond. te Groningen 5. Huurprijswijziging 5,1 De huurprijs ken eb veersíel ven verhuurder veer het eerst Ber 0l 0/ 2009 en vervelgen ingengsdetum ven die wuziging wettel'rjk teegestene pereentegeveerweenruimte mei een niet gelibereliseerde huurbrus bu gebreke weerven de huurprïssenpessing plsetsvindt iis_vee+ weenruimie betreft+' is het ender 5,1 gestelde niei vsn teebessing, In det gevelwerdt de ing +1- ó. Leveringen ên dienslen ó. De door of vonwege verhuurder voor huurder ïe vezorgen b'rjkomende leveringen en diensten z'rjn de volgende: X gos,woter,licht X gemeenielijke belostingen X stoffering I meubilering X internet X moondelijkse bijdroge vereniging von eigenoors X overig (kobeliv) 125,00 r 0,00 30,00 39,00 19,95 n.v.t. tó,00 Beloslingen en ondere hefíingen 7.1Ienzij dii op grond von de wet of dooruit voorïvloeide regelgeving niet is toegestoon, zijn voor rekening von huurder, ook ols verhuurder doorvoor wordt oongeslogen: o. de woterschop- of polderlosten ter zoke von het feitelijk gebruik von het gebruik von het gehuurde en het feiïelijk medegebruik von dienstruimten, olgemene en gemeenschoppelijke ruimien; b. milieuheffingen, wooronder de verontreinigingsheffing oppervloktewoteren en zuiverin gsheffin g ofvo lwo ter; c. booïbelosting, of doormee verwonte belostingen of heffingen. geheel of een evenredig gedeelte doorvon, indien en voor zover huurder is geboot bij dotgene op grond woorvon de oonslog of heffing wordt opgelegd. d. overige bestoonde of toekomstige belostingen, milieubeschermingbijdrogen, losten, heffingen en retributies - ter zoke von het feitelijk gebruik von het gehuurde; - ter zoke von goederen von huurder, - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, ols heï gehuurde niet in gebruik zov z\n gegeven. 7.2 Indien de voor rekening von huurder komende heffingen, belostingen, retributíes of ondere losten bij verhuurder worden ge1hd, moeten deze door huurder op eerste veaoek oon verhuurder worden voldoon. Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs indien bij aanvang van de bewoning voor huurder een huurprijs geldt die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is (en mag zijn) dan het krachtens artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen vastgesteld bedrag. --.? paraaf nuurder:,. 'n"'" Daraaf rzerhrrrrrder:

4 d& ffi^m r' SMART I rt tt t t MAKELAARDIJ W o*o, een i:i*k om ie thuis r* voelen 8. Woonploofs 8.1 Vonof de ingongsdotum von de huur worden olle mededelingen von verhuurder oon huurder in verbond met de uitvoering von dit huurcontroct, gericht oon het odres von het gehuurde, zijnde het werkelijke woonodres von huurder. Indien het gehuurde geen voste woonploots meer von huurder is, verplicht hijzich om verhuurder doorvon terstond schriftel'rjk in kennis te stellen onder opgove von zijn nieuwe odres en woonploots. Voor het gevol huurder het gehuurde voorgoed verloot zonder opgove von z'tj nieuwe odres oon verhuurder blijft het odres von het gehuurde ols woonploots von huurder oongemerkl. 9. Beheerder 9.1 Totdot verhuurder onders meedeeli, treedt ols beheerder op: Smort & Portners BV Gedempte Zuiderdiep 83,971.l HC te Groningen, fel. nr. : / ót (mobiete nummer enkel in noodgevollen) Bijzondere bepolingen l0.l Verhuurder mookt voor de periode von 0l tot en met 0l vonwege privé redenen (verblijf elders/ buitenlond of i.v.m. werk) geen gebruik von het gehuurde, moor ocht het i.v.m. mogelijke schode door brond, brook en leegstond beter het gehuurde t'rjdelijk te verhuren oon huurder Verhuurder kon olleen voor de voorgenoemde periode een huurovereenkomst met de huurder sluiten welke noor hoor oord kort von duur is ols bedoeld in ort.z: 274 e lid I sub b BW voor de periode von Ol tot en met 30-0ó-2009, op welk lootstgenoemde iijdstip de verhuurder dit perceelwederom te beschikking dient te hebben met welk feit de huurder bekend is Huurder verkloort door ondertekening von dit controct een overeenkomst noor zijn oord kort von duur, ols bedoeld in ort. 7: 274 e lid i sub b BW, te hebben gesloten, hetgeen inhoudt dot de huurder het onderhovig bewoonde perceel uiïerlijk per 30-0ó-2009 deugdelijk zol verloten en ontruimen en de huurder geen recht kon doen gelden op huurbescherming, miïs er geen gebruik wordt gemookt von eerder genoemde verlenging Huurder zol het gehuurde nimmer ols hoofdverbl'rjf beschouwen Tussentijds beëindiging von de huurovereenkomst is niet mogelijk Deze overeenkomsï is, mef inochtneming von een opzegtermijn von drie moonden ïusseni'rjds door de verhuurder en huurder opzegboor, uitsluitend in gevol von force mojeur of dringend eigen gebruik. Hieronder wordt mede begrepen een uiiwijzing, een voort'rjdige terugkeer indien de politieke of werk situotie dit billlkt olsmede ziekte en overlijden. Overige bepolingen l.het is huurder niet toegesíoon om hennep of soortgel'rjke gewossen in het gehuurde te telen of enige ondere octiviteite verrichten, die in str'rjd is met de Opiumwel. ledere hondeling in strijd met dii verbod, geeft eigenoor direct het recht de huurovereenkomst te ontbinden, woorb'tjeigenoor tevens recht op schodevergoeding vordert indien het gehuurde beschodigd is. 2. Roerende zoken olsmede de inboedel von huurder zijn niei door verhuurder tegen brond/woter/inbrook of ondere schode(n) vezekerd. Verhuurder is niet oonsprokelijk voor enige schode te lijden door huurder oon diens persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedel en WA vezekering zorg te drogen. 3. Geen enkele verondering oon het gehuurde is toegestoon, tenzíjmet uitdrukkelijke toestemming von de eigenoor. 4. Huisdieren z'tj niet toegestoon, tenz'ljmet uitdrukkelijke toesïemming von de eigenoor. 5. Huurder dient zelf zorg te drogen voor inschr'rjving bij de gemeente. n,ar,aêf rrcrhrr-rrelcl 3

5 ffih ffiáru qa/r Jtv rt A tt Rr t t MAKELAARDIJ W u,rore*n i:irkcm iethuis reuileréfi ó. Onderhuur of verhuur von een gedeelte von de woonruimte op bosis von hospitoverhuur is níet toegestoon, tenz'tjmet uitdrukkelijke schrifíelijke toestemming von verhuurder. 7. B'tjeventuele verkoop of toxotie von het gehuurde oí beëindiging von de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde ter bezichiiging te stellen,nonderling overleg tussen huurder en verhuurder/beheerder. Het oonbrengen von verkoop- of verhuurborden zol huurder toestoon. & Huurder dient (wel/niet) zelf zerg te dregen veer esnsluitingen bij de Nutsbedrijven en de n, 9. De woorborgsom zol oon huurder worden geretourneerd no evoluotie von eventuele schode en gebreke, welke oon het gehuurde is toegebrocht. Indien er schode oon heï gehuurde is toegebrocht zol deze verrekend worden met de borgsom. De woorborgsom zol binnen 30 dogen no beëindiging von de huurovereenkomst, noor rotio. oon huurder worden geretourneerd. Indien huurder nog openstoonde posten heeft bijverhuurder en/of beheerder zullen deze eerst moeten worden voldoon oon deze voordot de woorborgsom wordt geretourneerd. Aldus opgemookt en ondertekend in tweevoud P/ooÍs dotum p/ooís dotum (verhuurdef Bijloge: - Algemenevoorwoordenzelfstondigewoonruimte - Kopielegitimotiebew'rjs - Inschrijving Kvk niet ouder don ó moonden (indien von toepossing) Afzonderlijke hondïekening(en) von huurder(s) voor de ontvongst von een eigen exemploor von de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUTMTE ols genoemd in 2. Hondtekening huurder(s) : PAraor t L,...-l^-. ff uuruyr. na rê ^ f rzarhrrrr ràa " ---.**-*-r:

6 ffi" W SMART MAKELAARDIJ HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE (Bepoolde tijd) Model door de Rood voor Onroerende Zoken (ROZ) op 30 juli 2003 vostgesteld Verwijzíng noor di1 model en hel gebruik doorvon zijn uilsluilend loegesíoon indien de ingevulde, de Íoegevoegde of de ofwijkende 'tekst duideli.jk ols zodonig herkenboor is. ïoevoegingen en ofwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het 'bilzondere hoofd bepolingen'. ledere oonsprokeli.jkheid voor nodelige gevolgen von hel gebruik von de Íekst von hef model wordt door de ROZ uitoeslolen. ONDERGËTEKENDEN: Noom : mevr. C.C. Homon Adres : Heloezoom 383 Postcode : Ploots : Groningen Hierno le noemen 'verhuurdeí'. en Noom Adres Postcode Ploots Telefoonnummer Geboorïedotum Geboorteploots E-moilodres ldentiteitsbewijs ldentiteitsnummer Ali Serhat Taskale & Jenna Kai Lins Schroers Schuitendiep 46a 9711 EK Groningen l 9-l Duisburg (Duitsland) Schuitendiep 46a 971 I EK Groningen s Kempen (Duitsland) ID-kaart Id-kaart Hiernq le noemen'huurder', Komen hel volgende overeen: l. Hel gehuurde, besíemming 1.1 Verhuurder verhuurt oon huurder en huurder huurï von verhuurder de woonruimte, hierno 'het gehuurde' genoemd, ploolselijk bekend: Helpezoom 383,9722 BS te Groningen 1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikï ols woonruimïe voor moximool 2 persoon(en). 2. Voorwoorden Deze overeenkomst verplicht porïijen tot noleving von de bepolingen von de wet met betrekking tot verhuur en huur von woonruimte voor zover doorvon in deze overeenkomst niet wordï ofgeweken. Von deze overeenkomst moken deel uit de 'ALGEMENE BEpALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vostgesteld op 30 juli 2003 en gedeponeerd op 31 juti 2003 bij de griffie von de rechtbonk te Den Hoog en oldoor ingeschreven onder nummer 74/2003, hierno te noemen 'olgemene bepolingen'. Deze olgemene bepolingen zijn portijen bekend. Huurder heeft hiervon een exemploor ontvongen. De olgemene bepolingen zijn von toepossing behoudens voor zover doorvon in deze overeenkomsï uitdrukkelijk is ofgeweken, of toepossing ervon ten oonzien von het gehuurde niet mogelijk is. nêráê f rrcrhrrrrrelal ;

7 ffi WSffi 'w SMART MAKELAARDIJ.l,l,"r : jr.:!.: 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is oongegoon voor de voste periode von 12 moond(en) ingoonde op en lopende tot en met 3t Tijdens deze periode kunnen portijen deze overeenkomst níet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zol het gehuurde op de ingongsdotum von de huur oon huurder ter beschikking stellen, tenzijdit geen werkdog is, olthons ols huurder heeft voldoon oon olle op dot moment bestoonde verplichtingen jegens verhuurder. 3.2 Op deze huurovereenkomst is een opzegtermijn von 1 moond(en) voor huuroer von toepossing. Verhuurder dient een opzegtermijn von 3 moonden te honteren, welke mei elk joor von onofgebroken verhuur wordt verlengd met één moond toi moximool ó moonden. 4. Befolingsverplichfing, beloolperiode 4.1 Met ingong von de ingongsdotum von deze huurovereenkomst bestoot de betolingsverplichting von huurder uif - de huurprijs - de vergoeding voor de onder ó genoemde bijkomende leveringen en dienstenlservicekosten). 4.2 De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepoold overeenkomstig het bepoolde in l4.l tot en met 14.7 von de olgemene bepolingen. Op de vergoeding wordt een systeem von voorschotbetolingen met lotere verrekening toegepost, zools door is oongegeven. 4.3 De huurprijs en het voorschoi op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten z'tjn bijvooruitbetoling verschuldigd, steeds te voldoen vóor of op de eerste dog von oe periode woorop de betoling betrekking heeft op de door verhuurder oongegeven wijze. 4.4 Per betoolperiode von één moond bedrooot - de huurprijs 775,00 - het voorschot op de vergoeding voor de door of vonwege verhuurder ten behoeve von huurder te veaorgen leveringen en diensten 237,95 Zodot huurder per moond in totool heeft te voldoen 1012,95 Zegge; Duizendentwoolf Euro en vijfennegentig cent 4.5 Met het oog op de dotum von ingong von deze overeenkomst heeft de eersre betoolperiode betrekking op de periode von 0l tot en met 3t en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrog 1012,95. Huurder zol dit bedrog voldoen vóor of op 0l voldoen. 4.ó Huurder betoolt een bedrog von 1012,9s, zegge; Duizendentwoolf Euro en vijfennegentig cent Euro oon woorborg. Woorborg dient gelijktijdig voldoon te worden biide betoling beschreven in ort 4.5. De door huurder betoolde woorborgsom kon nimmer beschouwd worden ols de lootste moond huur. 4.7 De moondelijkse huur dient overgemookï te worden op: Bonkrekeningnummer : ten nome von :Smort& portners B.V. ie Groninoen o.v.v. huur, odres en moond. Alle betolingen zullen geschieden door middelvon oulomolische incosso coníorm hel bijgevoegd e incossof ormulier. "3^{*k& //e paraaf verhuurder:

8 5. Huurprijswijziging s.t ffi w s MA RT,yl.[tl-lll?i],,.., bii gebreke weerven de huurbrijseen Bessing Bleetsvindi 5.2 Indien het gehuurde zelfstondige woonruimte met een geliberoliseerde huurprijs voor woonruímte betreftr, is het onder 5.1 gestelde niet von toepossing. In dot gevol wordt de huurprijs voor het eerst per 0l en vervolgens joorlíjks oongeposï overeenkomstig het gestelde in l8 von de olgemene bepolingen. ó. Leveringen en dienslen 6. De door of vonwege verhuurder voor huurder te veaorgen bijkomende leveringen en diensten z'rjn de volgende: X gos,woter, licht X gemeentelijke belostingen X stoffering [l meubilering X internet X moondelijkse bijdroge X overig (kobeltv) vereniging von eigenoors r 0, ,00 19,95 n.v.ï. tó,00 Beloslingen en ondere hetfingen 7.1Ienzii dit op grond von de wet of dooruit voortvloeide regelgeving niet is toegestoon, zijn voor rekening von huurder, ook ols verhuurder doorvoor wordt oongeslogen: o. de woterschop- of polderlosten ter zoke von het feitelijk gebruik von het gebruik von het gehuurde en het feitelijk medegebruik von dienstruimten, olgemene en gemeenschoppelijke ruimten; b. milieuheffingen, wooronder de verontreinigingsheffing oppervloktewoteren en zuiveringsheffing ofvolwoter; c. bootbelosting, of doormee verwonte belostingen of heffingen. geheel of een evenredig gedeelte doorvon, indien en voor zover huurder is geboot bij dotgene op grond woorvon de oonslog of heffing wordt opgelegd. d. overige besloonde of toekomstige belosiingen, milieubeschermingb'rjdrogen, losïen, heffingen en retributies - ter zoke von hef feiielijk gebruik von het gehuurde; - ter zoke von goederen von huurder, - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, ols hei gehuurde niet in gebruik zou zijn gegeven. 7.2lndien de voor rekening von huurder komende heffingen, belostingen. retributies of ondere losten bij verhuurder worden geihd, moeten deze door huurder op eerste vezoek oon verhuurder worden voldoon. e t ' Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs indien bij aanvang van de bewoning voor huurder een huurprijs geldt die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is (en mag zijn) dan het krachtenl artikel 3 lid 2 van rle Uitvoeringswet huurprijzen vastgesteld bedrag. 2.4'/u-,4q /Zrtyl h. r.: f hrrrr r.]'^f. rjoroa! rruuruy!. paraaf verhuurder:

9 ^{ffih ffiffi SMART MAKELAARDIJ w r,']i)i i:r(jt'i i.ljílli ótï) ií ïni;i.j lr,,jcir,f 1 8. Woonploots 8.1 Vonof de ingongsdotum von de huur worden olle mededelingen von verhuuroer oon huurder in verbond met de uitvoering von dit huurcontrocí, gericht oon het odres von het gehuurde, zijnde het werkelijke woonodres von huurder. Indien het gehuurde geen vqsle woonploots meer von huurder is, verplicht hijzich om verhuurder doorvon terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgove von z'rj nieuwe odres en woonploots. Voor het gevol huurder het gehuurde voorgoed verloot zonoer opgove von z'tj nieuwe odres oon verhuurder blijft het odres von het gehuurde ols woonploots von huurder oongemerkt. 9. Beheerder 9.1 Totdot verhuurder onders meedeelt, treedt ols beheerder op: Smort & portners BV Gedempte Zuiderdiep 83,97l l HC te Groningen, tel. nr.: /06-44Sj5Oól Ímobiete nummer enkel in noodgevollen) Bijzondere bepolingen l0.l Verhuurder mookt voor de periode von Ol tot en met 3l -07-2OOg vonwege privé redenen (verblijf elders/ buiïenlond of i.v.m. werk) geen gebruik von het gehuurde, moor ocht het i.v.m. mogelijke schode door brond, brook en leegstond beter hei gehuurde tijdelijk te verhuren oon huurder., 0.2 Verhuurder kon olleen voor de voorgenoemde periode een huurovereenkomst met de huurder sluiten welke noor hoor oord kort von duur is ols bedoeld in ort.7: 274 e lid I sub b BW voor de periode von 0l tot en mei 3l , op welk lootstgenoemde tijdstip de verhuurder dit perceelwederom te beschikking dient te hebben met welk feit de huurder bekend is., 0.3 Huurder verkloort door ondertekening von dit controct een overeenkomst noor zijn oord kort von duur, ols bedoeld in ori. 7: 274 e lid I sub b BW, te hebben gesloten, hetgeen inhoudt dot de huurder het onderhovig bewoonde perceel uiterlijk per OOg deugdelijk zol verloten en ontruimen en de huurder geen recht kon doen gelden op huurbescherming, mits er geen gebruik wordt gemookt von eerder genoemde verlenging Huurder zol het gehuurde nimmer ols hoofdverbl'rjf beschouwen Tussentijds beëindiging von de huurovereenkomst is niet mogerijk. 10.ó Deze overeenkomst is, met inochtneming von een opzegtermijn von drie moonden tussentijds door de verhuurder en huurder opzegboor, uitsluitend in gevol von force mojeur of dringend eigen gebruik. Hieronder wordt mede begrepen een uitwijzing, een voortijdige terugkeer indien de politieke of werk situotie dit bill'tjkt olsmede ziekte en overliiden. Ovedge bepolingen '1. Hei is huurder niet toegestoon om hennep of soortgelijke gewossen in het gehuurde te telen of enige ondere octiviteite verrichten, die in strijd is met de Opiumwet. ledere hondeling in strijd met dit verbod, geeft eigenoor direct het recht de huurovereenkomst te ontbinden. woorbijeigenoor tevens recht op schodevergoeding vordert indien het gehuurde beschodigd is. 2. Roerende zoken olsmede de inboedel von huurder zijn niet door verhuurder tegen brond/woter/inbrook of ondere schode(n) vezekerd. Verhuurder is niet oonsprokelijk voor enige schode te l'tjden door huurder oon diens persoon of bezittingen. Huurder dient zelf voor een inboedelen WA vezekering zorg te drogen. 3. Geen enkele verondering oon het gehuurde is toegestoon, tenzij met uitdrukkelijke toestemming von de eigenoor. 4. Huisdieren zijn niet toegestoon, tenzijmet uitdrukkel'rjke toestemming von de eigenoor. 5. Huurder dieni zelf zorg te drogen voor inschrijving b'rjde gemeenïe. Q-r/f.r* á, à(fug ' paraar nuuroe,f : paraaf verhuurder:

10 r,."1 qài Y'rYu ^ t RT MAKELAARDIJ fu/ \cur cën,liol irn le lhtrtl le V,Jdrcn ó. Onderhuur of verhuur von een gedeelte von de woonruimte op bosis von hospitoverhuur is niel toegestoon, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming von verhuuroer. 7. Bijeventuele verkoop of toxotie von het gehuurde of beëindiging von de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde ter bezichtiging te stellen,nonderling overleg Tussen huurder en verhuurder/beheerder. Hel qqnbrengen von verkoop- of verhuurborden zol huurder toestoon. & Huurder dient (wel/niet) zelf zerg ie dregen veer eensluitingen bij de Nutsbedruven en de druven in rekening gebreehte veersehetten, 9. De woorborgsom zol oon huurder worden geretourneerd no evoluotie von eventuele schode en gebreke, welke oon het gehuurde is toegebrocht. Indien er schode oon het gehuurde is toegebrocht zol deze verrekend worden met de borgsom. De woorborgsom zol binnen 30 dogen no beëindiging von de huurovereenkomst, noor rotio, oon huurder worden geretourneerd. Indien huurder nog openstoonde posten heeft bijverhuurder en/of beheerder zullen deze eerst moeten worden voldoon oon deze voordot de wooroorgsom wordt geretourneerd. Aldus opgemookt en ondertekend in tweevoud P/ools dotum p/ooís dotum W':!^:,,.fu 'e ryl&z (nuuroeris] (verhuurder) Bijloge: - Algemenevoorwoordenzelfstondigewoonruimte - Kopielegitimotiebew'rjs "": paraaf verhuurder:

11 ^-. EI SMART MAKELAARDIJ - Voor een plek orn Íe thuis te voelen Afzonderl'ljke hondtekening(en) von huurder(s) voor de ontvongst von een eigen exemploor von de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUTMïE ots genoemd in 2. Hondtekening huurder(s) : Dit controct is opgesíe/d in opdrocht en in somenweking meí de verhuurder/beheerder. smorf Mokeloordijocht zich nieí oonsprokeltlkvoor de opgenomen bepolingen. Smorl Mokeloordij Bezoek- en postodres: Gedempte Zuiderdiep HC Groningen T: 050 * 3l I 9ó7ó F: Website: E-moil: paraaf huurder: paraaf verhuurder:

12 ^- I^I SMART MAKELAARDIJ - - Voor een ulek om ie lhuis te voelen H U U ROVEREEN KOMST WOON RU I MTE (Bepoolde tijd) Modeboor dé Rood voor Onroerende Zoken (ROZ) op 30 juli 2003 vostgesleld. Verwijzing noor dií model en het gebruik doorvon zijn uifsluitend loegesloon indien de ingevulde, de toegevoegde of de oíwijkende feksl duidelijk ols zodonig herkenboor is. Toevoegingen en ofwijkingen dienen bij voorkeur le worden opgenomen onder hef hoofd 'bijzondere bepolingen'. ledere oonsprokelijkheid voor nodelige gevoigen von heï gebruik von de teksi von het model wordt door de ROZ ONDERGETEKENDEN: Noom :Mevr. C.C. Homon Adres : Helpezoom 383 Postcode : Ploots : Groningen Hierno te noemen 'verhuurder'. en Noom Adres Postcode Ploots Telefoonnummer Geboortedoïum Geboorteploots E-moilodres ldentiteitsbew'tjs Noom Adres Postcode Ploots Telefoonnummer Gebooriedotum Geboorteploots E-moilodres ldeniiteitsbewijs ldentiteitsnummer De heer Steven Richord Jordon Corolino von Nossoustroot l8l 2595 SX 's-grovenhoge t Greot Yormout pospoort met nummer Mevrouw Kotozyno Molinowsko Corolino von Nossoustroot lbl 2595 SX 's-grovenhoge s Dzioldowo pospoort NYP Hierno fe noemen 'huurder', Komen het volgende overeen: I. Hel gehuurde, besfemming l.l Verhuurder verhuurt oon huurder en huurder huurt von verhuurder de woonruimte. hierno 'het gehuurde' genoemd, plootsel'rjk bekend: Helpezoom 383,9722 BS te Groningen 1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ols woonruimte voor moximool 2 persoon (en). paraaf, truurder:.-r \,/l.rl ll n^r^:ï \7êrhrrrlrdêr.

13 2. Voorwoorden - CI SMART MAKELAARDIJ - Voor een plek orn ie thuis te voelen Deze overeenkomst verplicht port'rjen tot noleving von de bepolingen von de wet met betrekking lot verhuur en huur von woonruimíe voor zover doorvon in deze overeenkomsi niet wordt ofgeweken. Von deze overeenkomst moken deel uit de'algemene BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vosígesteld op 30 juli 2003 en gedeponeerd op 3l juli 2003 bij de griffie von de rechtbonk te Den Hoog en oldoor ingeschreven onder nummer 74/2OO3, hierno te noemen 'olgemene bepolingen'. Deze olgemene bepolingen zijn portijen bekend. Huurder heefi hiervon een exemploor ontvongen. De olgemene bepolingen zijn von toepossing behoudens voor zover doorvon in deze overeenkomst uitdrukkelijk is ofgeweken, of toepossing eryon ten oonzien von het gehuurde niet mogel'rjk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is oongegoon voor de voste periode von 3 moond(en) ingoonde op en lopende tot en met 3l Tijdens deze periode kunnen portijen deze overeenkomst niet iussent'rjds door opzegging beëindigen. Verhuurder zol het gehuurde op de ingongsdotum von de huur oon huurder ter beschikking stellen, tenzijdii geen werkdog is, olthons ols huurder heeft voldoon oon olle op dot moment bestoonde verplichtingen jegens verhuurder. 3.2 Dit is een overeenkomst voor bepoolde tijd von 3 moonden, welke in overleg mogelijk kon worden verlengd. Op deze huurovereenkomst is een opzegtermijn von 1 moond(en) voor huurder von toepossing. Verhuurder dient een opzegtermijn von 3 moonden te honteren, welke meï elk joor von onofgebroken verhuur wordt verlengd met één moond tot moximool ó moonden. 4. Betolingsverplichting, beloolperiode 4.t Met ingong von de ingongsdotum von deze huurovereenkomst bestooi de beiolingsverplichting von huurder uit - de huurprijs - de vergoeding voor de onder ó genoemde bijkomende leveringen en dienstenlservicekosten). 4.2De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepoold overeenkomsiig het bepoolde in l4.l toï en met 14.7 von de olgemene bepolingen. Op de vergoeding wordt een systeem von voorschotbetolingen met lotere verrekening toegepost, zools door is oongegeven. 4.3 De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bijvooruitbetoling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dog von de periode woorop de betoling betrekking heeft op de door verhuurder oongegeven wijze. 4.4 Per betoolperiode von één moond bedroogi - de huurprijs 775,00 - hei voorschot op de vergoeding voor de door of vonwege verhuurder ten behoeve von huurder te veaorgen leveringen en diensten 237,95 Zodot huurder per moond in totool heeft te voldoen 1012,95 Zegge; Duizend en twoolf euro en v'rjf en negentig cent 4.5 Met het oog op de dotum von ingong von deze overeenkomst heefi de eersre betoolperiode betrekking op de periode von tot en met 3l en is het over deze eersie periode verschuldigde bedrog < 1179,46. Huurder zol dit bedrog voldoen vóór of op voldoen. 4.6 Huurder betoolt een bedrog von 1012,95, zegge; Duizend en twoolf euro en v'ljf en negentig cent oon woorborg. Woorborg dieni gel'rjkiijdig voldoon te worden b'rjde beioling beschreven in ort 4.5. De door huurder betoolde woorborgsom kon nimmer beschouwd worden ols de lootste moond huur. '"?flil? huurder: nár::f \7êrh1111rdóf.