Groen-Blauw Structuurplan Haren-Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen-Blauw Structuurplan Haren-Noord"

Transcriptie

1 Groen-Blauw Structuurplan Haren-Noord DHE én versterking kwaliteit Tussengebied COMITÉ REGIO GRONINGEN-HAREN Freerk Hoving Hans van der Lans Uko Vegter April 2008

2 Inhoud Voorwoord Comité Regio Groningen-Haren... 1 Voorwoord Inleiding Omgeving Oosterweg - Kerklaan Algemene uitgangspunten Groen-Blauw Structuurplan Alvorens per deelgebied een visie uit te werken op de groen- en blauwstructuur, gaan we in dit hoofdstuk in op een aantal algemene punten die van belang zijn voor alle deelgebieden Rood tussen het groen Blauwstructuur (watersysteem) Uitwerking Groen-Blauw Structuurplan in 10 deelgebieden Deelgebied 1: AZC-terrein Deelgebied 2: Huidige hockeyvelden GHHC Deelgebied 3: Sportvelden v.v. Gorecht/Blauwe ruiters Beeld omgeving Grootslaan (deelgebied 5) Deelgebied 4: Dilgtweg Kerklaan Deelgebied 5: Omgeving Grootslaan Deelgebied 6: Essen en omgeving Voor het gebied is van belang ook naar onderhoud en beheer te kijken. Bijvoorbeeld de ruigte nabij Klein Martijn ziet er rommelig uit, en is ook niet bevorderlijk voor het voorkomen van weidevogels Deelgebied 7: Kop Hondsrug, voorheen de spouw Zicht op de Esser-begraafplaats Deelgebied 8: Hondsrug-Westflankgebied Deelgebied 9: De Esserpolder Deelgebied 10: omgeving huidig Biologisch Centrum Legenda Groen-Blauwstructuur bij kaarten deelgebieden

3 Zicht vanuit Essen Groen-Blauwstructuur op gebiedsniveau Bronnen

4 Voorwoord Voor u ligt het Groen-Blauw Structuurplan Haren-Noord van het Comité Regio Groningen-Haren. Met dit structuurplan geven wij aan hoe de kwaliteiten van dit bijzondere en tegelijkertijd kwetsbare gebied veilig gesteld kunnen worden tegen de achtergrond van de bouwopgave die hier ligt. Waarom dit structuurplan? Haren-Noord kent een omvangrijke bouwopgave op basis van de afspraken die de gemeente heeft gemaakt in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen. De gemeenteraad van Haren heeft bedongen dat in het kader van het Ontwikkelingsplan voor het gebied Dilgt-Hemmen-Essen een Groenstructuurplan wordt opgesteld, voorafgaand aan de invulling van het gebied met bebouwing. Door eerst de landschappelijke kwaliteiten en de ecologisch waardevolle gebieden en verbindingszones in kaart te brengen en vervolgens de rode invulling te bepalen, wordt voorkomen dat de aanwezige kwaliteiten ondersneeuwen of versnipperd raken. Het College van B & W zal dit Groenstructuurplan op interactieve wijze met de bevolking tot stand te brengen. Het Comité Regio Groningen-Haren is verheugd over bovenstaand raadsbesluit en het voornemen om in samenspraak met de bevolking het gemeentelijk groenstructuurplan te realiseren. Vooruitlopend op dit proces hebben we als Comité de handen ineengeslagen om onze ideeën op papier te zetten. Niet om hiermee de gemeente de wet voor te schrijven of om woningbouw te dwarsbomen. Maar wel om op doordachte wijze nadrukkelijk bij te kunnen dragen aan de totstandkoming van het gemeentelijk groenstructuurplan. Wij zijn van mening, nu wij eerst ons huiswerk hebben gedaan, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Dit Groen-Blauw Structuurplan Haren-Noord is het afgelopen jaar tot stand gekomen door de vrijwillige inzet van een aantal enthousiaste en bovenal deskundige mensen die het gebied kennen als hun broekzak. De verschillende deelgebieden zijn bezocht, kenmerkende landschappelijke en ecologische waarden zijn in kaart gebracht en we hebben gediscussieerd over de vraag wat nu echt waardevol is vanuit het oogpunt van landschap, natuur, beleving en recreatie. De resultaten hiervan hebben we ook bekeken vanuit een groter geheel: waardevolle onderdelen hebben alleen toekomst wanneer ze niet geïsoleerd raken maar volwaardig onderdeel uitmaken van een robuust netwerk. We zijn hierbij niet over één nacht ijs gegaan. Daarom hebben we onze resultaten op 13 december j.l. voorgelegd aan onze achterban en het Structuurplan toegelicht en bediscussieerd: hebben we de analyse goed gemaakt? zijn we zaken vergeten? of zijn er nog zinvolle aanvullingen dan wel wijzigingen aan te brengen? Daarmee is het plan een kwaliteitschets die laat zien hoe Hareners hun omgeving zien, waarderen en willen bewaren. Op deze wijze willen we vanuit onze betrokkenheid en deskundigheid een realistische bijdrage leveren aan het beoogde gemeentelijk groenstructuurplan. Wij zien dan ook uit naar een open planproces waarbij daadwerkelijk ruimte is voor inbreng van bewoners uit het gebied, niet om verhalen aan te horen maar om samen op basis van argumenten te komen tot een gedragen gemeentelijk Groenstructuurplan. Er is door verschillende mensen veel tijd en energie gestoken in dit Groen- en Blauw Structuurplan Haren-Noord. Een woord van dank aan de drie auteurs is dan ook zeer op zijn plaats. Ook wil het bestuur haar waardering uitspreken voor de inzet van de heren Edwin Valentijn, Thijs Duijm, Chris Stiggelbout, Cees van den Brand en Jan Wittenberg: personen met zeer veel gebiedskennis die ons hebben geholpen bij de totstandkoming van dit structuurplan. Daarnaast hebben bewoners van Haren Noord op de bijeenkomst van 13 december 2007 waardevolle aanvullende opmerkingen gemaakt. Al met al is er hard gewerkt het afgelopen jaar met als resultaat dat we een helder beeld hebben van een invulling van Haren-Noord, waarbij het ook in de toekomst prettig leven is in dit gebied. Hierbij ons aanbod aan de gemeente om nadrukkelijk bij te dragen aan het gemeentelijk Groenstructuurplan: wij zijn er klaar voor en zien uit naar een prettige en zinvolle samenwerking! Titian Oterdoom, voorzitter Comité Regio Groningen-Haren -4-

5 -5-

6 1. Inleiding Aanleiding en doelstelling De voor u liggende rapportage Groen- en Blauwstructuurplan voor Haren-Noord is gemaakt door mensen uit het gebied zelf. Het initiatief heeft gelegen bij het Comité Regio Groningen-Haren met als doel een eigen visie op de groene- en blauwe structuur te maken. Hiermee willen we, zoals ook in het voorwoord betoogd, goed beslagen ten ijs te komen in de discussie over het z.g. Groenstructuurplan van de gemeente Haren, en vanuit een eigen visie inbreng te kunnen leveren. Het Groenstructuurplan van de gemeente wordt gemaakt ter voorbereiding van woningbouw in enkele deelgebieden van Haren Noord, als uitwerking van het plan Dilgt, Hemmen en Essen. Werkwijze In het Groen- en Blauwstructuurplan is naast het Groen ook het Blauw (het watersysteem) betrokken. Gekeken is of en op welke wijze principes van duurzaam waterbeheer in de concrete ontwikkeling van Haren Noord kunnen worden toegepast en welke gevolgen dit heeft voor de waterstructuur. Hierbij is mede gebruik gemaakt van het Waterplan Haren en de analyse die daarin voor het gebied Haren Noord is gemaakt. Het Groen- en Blauwstructuurplan is tot stand gekomen in nauw overleg met veel direct betrokkenen. Naast mensen uit verschillende bewonerscomité s is de visie op een informatieavond afgestemd met de mensen uit Haren Noord. Daarmee heeft het verhaal ook draagvlak verkregen. Om tot de visie te komen zijn verschillende (historische) bronnen gebruikt waaronder het LOP Haren, plan DHE, het Waterplan Haren, het Landschapsuitvoeringsplan Haren, en verschillende historische kaarten. Bij de uitwerking van het Groen- en Blauwstructuurplan is het gebied Haren Noord opgedeeld in een aantal logische eenheden of deelgebieden. Deze worden in hoofdstuk 3 elk apart besproken. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de groen-blauwe hoofdstructuur voor Haren Noord, als een overkoepelende visie, gegeven. De onderscheiden deelgebieden zijn (zie figuur, pag 6): Deelgebied AZC-terrein Deelgebied huidige hockeyvelden GHHC Deelgebied sportvelden v.v. Gorecht/Blauwe ruiters en waterwingebied Haren Deelgebied Dilgtweg-Kerklaan Deelgebied Grootslaan Deelgebied Essen en omgeving Deelgebied kop Hondsrug Deelgebied Hondsrug-Westflankgebied (westelijk van Rijksstraatweg) Deelgebied Esserpolder Deelgebied huidig Biologisch Centrum, Hortus Haren en Beatrixoord Bij de uitwerking per deelgebied zijn steeds een aantal uitgangspunten gehanteerd. Naast analyse van de huidige situatie (ligging van groen-blauwe structuren) is gekeken naar kenmerken als historie, potenties en concrete mogelijkheden voor verbetering. Hierbij zijn ook cultuurhistorisch waardevolle objecten (bv. Emdaborg) meegenomen. De uitwerking van de groenstructuur heeft plaatsgevonden op basis van bestaande literatuur (oa. de analyse in het plan DHE), van oude kaarten en eigen gebiedskennis. Ook zijn er aparte veldverkenningen uitgevoerd om de actuele situatie in ogenschouw te nemen. Meer concreet is gekeken naar: 1. Ligging waar liggen welke groen- en blauwstructuren? 2. Oppervlakte: maat-breedte-lengte welke omvang hebben deze? 3. Hoe zien de groenstructuren eruit en worden ze gebruikt? sfeer: natuur, recreatief groen en gebruiksgroen. ouderdom karakter geschiedenis -6-

7 4. Welke potenties zien we voor groen- en blauwstructuren en verschillende biotopen? water, stromend of stagnerend, geïsoleerd of verbonden natte laagten bomenrijen beplantingen, bomen met struweel, bosranden, mantelen zoombegroeingen oevers moeras bijzondere ligging en/of bodems 5. Doorlopende lijnen en verbindingen kwaliteit voor verbinding voor soorten 6. Bestaande groen-blauwe elementen verbeteren. versterken, verbreden, verlengen verbeteren, variatie en kwaliteit 7. Beheerbaarheid, de continuïteit van beheer en onderhoud op langere termijn. Dit is van belang om de kwaliteit van bestaande groenstructuren te kunnen behouden -7-

8 De groene en blauwe elementen zijn in te delen naar: 1e orde: uiterst belangwekkend voor heel Haren 2e orde: belangrijke groenstructuur aangekoppeld aan de hoofdstructuur van de 1 e orde 3e orde: voor Haren belangrijke groenvoorziening, niet altijd deel uitmakend van het groen-blauwe netwerk In zijn algemeenheid gaat het gaat om robuuste en functionele groenelementen met geleidelijke overgangen naar de bebouwing. De volgende figuur geeft in een model aan wat bedoeld word met een groen-blauw-structuur: Terugkoppeling met klankbordgroep en inwoners Haren-noord Op twee momenten is de concept-visie besproken met inwoners van Haren-noord. Dit gebeurde op 22 november 2007 met een klankbordgroep. Op een inloopavond 13 december 2007 hebben ca. 40 bewoners van Haren-noord de visie bekeken en becommentarieerd. Waar opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt is dit bij de uitwerking per deelgebied steeds benoemd. -8-

9 Omgeving Oosterweg - Kerklaan -9-

10 2. Algemene uitgangspunten Groen-Blauw Structuurplan Alvorens per deelgebied een visie uit te werken op de groen- en blauwstructuur, gaan we in dit hoofdstuk in op een aantal algemene punten die van belang zijn voor alle deelgebieden. 2.1 Groenstructuur - variatie in groenstructuur Voor alle deelgebieden zijn de bestaande en te herstellen groenstructuren op kaart gezet. Op plaatsen waar nieuwe groenstructuren zijn getekend hebben die in hun uiteindelijke vorm het onderstaand beschreven beeld. De nieuwe groenstructuren zijn vaak gevarieerd van opbouw. Niet alleen met een kruid-, struik- en boomlaag, op plaatsen waar houtwallen worden hersteld wordt ook een wallichaam aangebracht. De overgang naar het omliggende gebied kan geleidelijk zijn met struweel en kruidenrijke begroeiing (bv. overgang Kloosterlaantje-grasland Esserberg). De groenstructuren zijn in de lengterichting eveneens gevarieerd. Soms één, meerdere bomen bij elkaar, soms openingen ten behoeve van lichtdoorval. Ook kan de uiteindelijke hoogte variëren. In onderstaande figuren is een beeld gegeven van hoe de houtwallen er in hun uiteindelijke vorm idealiter uit zien, zowel in dwarsdoorsnede als zijaanzicht. Dwarsdoorsnede: opvallend de breedte van de wal als gevolg van een goed ontwikkelde kruid- en struiklaag onder de bomen. Overlangs Zij-aanzicht: hier wordt duidelijk dat de wal geen eenvormige rij bomen is maar een gevarieerd lijnvormig element qua boom- en struweelsoorten, hoogte, en lichtdoorval. Wel wordt een gesloten beplanting nagestreefd met weinig onderbrekingen. Soorten zoals de eekhoorn, die recent nog voorkwam in het gebied, bewegen zich niet graag over de grond. Biodiversiteit is gebaat bij een duurzame ontwikkeling van de wallen. Onderhoud is daarbij nauwelijks noodzakelijk. Het zal duidelijk zijn dat hierbij tenminste de vereiste minimale breedtes en lengtes moeten worden aangehouden. Een flinke eik is al snel 14 meter in doorsnede. Een grote eik meet 10 meter of meer vanaf de stam en heeft een doorsnede van 22 meter of meer! De breedte van een duurzame wal is dus tenminste 25 meter, maar liever nog breder

11 2.2 Rood tussen het groen - afstand nieuwe bebouwing tot groenstructuren en hoogte van die bebouwing Een belangrijk aspect bij de invulling van gebieden met woningen is de afstand van de bebouwing tot de groenstructuren. In verband met de lichtinval/bezonning is ook de hoogte van de bebouwing van belang. Huizen pal tegen houtwallen of groensingels aan leiden ertoe dat deze zich niet goed kunnen ontwikkelen (te weinig licht, te weinig ruimte voor kroon en wortelstelsels, geen ruimte voor beheer, vellen van gevaarlijke bomen, e.d.). Algemeen uitgangspunt zoals gehanteerd in onze uitwerking is dat tussen de centrale lijn van de houtwal en bebouwing minimaal 25 meter open ruimte wordt vrijgelaten. In geval van bebouwing met meer dan twee verdiepingen zal een ruimte van tenminste 50 meter moeten worden aangehouden. 2.3 Blauwstructuur (watersysteem) De algemene opbouw van het watersysteem is reeds uitgebreid beschreven in het plan DHE en het waterplan Haren. Belangrijkste elementen zijn de Hondsrug (een stuwwal gevormd door landijs en smeltwater) en aan weerszijden de beekdalen van Drentse Aa en Hunze. De Hondsrug helt vrij sterk naar beide beekdalen af en heeft op veel plaatsen keileem in de ondergrond. Het hoogste punt van de Hondsrug ligt ca. 7,5 hoger dan het maaiveld van beide beekdalen. Op de keileem bevindt zich een dekzandlaag van soms maar één tot enkele meters dik. Deze keileem zorgt ervoor dat regenwater nagenoeg niet naar de ondergrond kan inzijgen, maar lateraal over de keileem afstroomt in de richting van beide beekdalen. In natte perioden kan de grondwaterstand vrij snel omhoog komen boven de keileem (schijngrondwaterspiegel), en kan het ijzerrijke grondwater uittreden (zie foto, situatie boven op de Hondsrug bij deelgebied Dilgtweg-Kerklaan, december 2007). Een dergelijke situatie is ook goed waarneembaar in de sloot op de hoek van de Oosterweg en de Hugo de Vriesstraat (hoek GHHC-complex). Uittredend grondwater nabij Kloosterlaantje

12 - Waterplan Haren In het Waterplan Haren heeft de gemeente aangegeven hoe onder meer Haren-Noord om te gaan met het watersysteem. Bebouwing van deelgebieden zal hierop ingrijpen, maar geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om nieuwe inzichten in het waterbeheer concreet te maken. Zo is in het waterplan aangegeven dat ook in bebouwd gebied meer water moet worden vastgehouden om bv. overlast door extreme regenval (zomerbuien) te kunnen opvangen. Deze zg. wateropgave (uitgedrukt in aantal kuubs water dat op korte en lange termijn moet kunnen worden vastgehouden) is mede bepaald op basis van analyses van waterschap Hunze & Aa s (watersysteemplannen Hunze en Drentsche Aa). Voor de deelgebieden van Haren-Noord is derhalve een concrete wateropgave bekend. Als voorbeeld: voor de deelgebieden 1 (voormalig AZC-terrein), 3 (hockeyvelden GHHC) en 10 (BiologischCentrum/Hortus/Beatrixoord) gezamenlijk wordt uitgaande van een toename van neerslag van 10% in 2050 berekend dat er bijna 5000 m3 water extra moet kunnen worden vastgehouden. Dit kan door meer open wateroppervlak te creëren, maar ook door bijvoorbeeld in gebieden met veel verhard oppervlak meer water in de ondergrond te laten infiltreren. Tevens is gekeken naar de kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor Haren-noord zijn maar enkele vijvers geanalyseerd, meest gelegen op het terrein van de Hortus. De kwaliteit bleek te variëren van goed (waterpartijen nabij de kas) tot slecht (kleine geïsoleerde vijvers). Van de vijver op de hoek Oosterweg-Kerklaan (deelgebied 1, AZC-terrein) is de waterkwaliteit als matig gekwalificeerd. Binnen het gebied bevindt zich nog een riooloverstort (nabij hoek Oosterweg/Noorderzanddijk). Onze opvatting is dat de waterkwaliteit in het hele DHE-gebied goed moet zijn, ook in de sloot die overstortwater langs de Noorderzanddijk richting Winschoterdiep afvoert. Hoewel diverse overstorten zijn of worden gesaneerd, achten wij sanering naar de huidige inzichten en praktijken onvoldoende. Sanering betekent momenteel slechts vermindering van de hoeveelheid overstortwater en vermindering van de frequentie van overstorten tot enkele keren per jaar. Ondanks de sanering dus toch nog, soms incidenteel, soms nog meerdere keren per jaar hevig vervuild water in de lozingswatergang. Dit is in stedelijk gebied met een waterkwaliteitsopgave niet te dulden. Alle overstorten moeten worden opgeheven! Laagte waarin afstromend regenwater vanuit de wijk Hemmenkamp wordt opgevangen - aandachtspunten toekomstige inrichting watersysteem (blauwstructuur) Indachtig het waterplan is het in algemene zin voor de toekomstige invulling van deelgebieden van belang zoveel mogelijk negatieve effecten op het watersysteem tegen te gaan en aspecten van nieuw waterbeleid te realiseren. Dit kan door:

13 bij het bouwrijp maken van gebieden niet te diep te draineren. Diepe drainage verlaagt de grondwaterstanden substantieel en verstoort de grondwaterstroming. Dit kan voor bv. eiken in bestaande wallen en singels slecht uitpakken. Daarnaast is het belangrijk dat bestaande bebouwing geen negatieve effecten ondervindt van drainage (aanvullende zetting van veenbodems door ontwatering) op lage natte plekken kruipruimteloos te bouwen waar mogelijk regenwater af te koppelen zo veel als mogelijk met doorlaatbare verharding te werken en verhardingen in tuinen (opritten etc.) niet op de openbare weg over te laten gaan aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Tweede punt is na te gaan waar en hoe water langer vast te houden (relatie met wateropgave waterplan Haren). De laagte bij de Hemmenkamp is een voorbeeld van kleinschalig, maar wel effectief vasthouden van water/vertragen van de afvoer (zie foto s). Dit principe kan op meerdere plaatsen worden toegepast (zie uitwerking deelgebieden). 2.4 Recreatie, beleving, ontsluiting, archeologie en huidige natuurwaarden Haren-Noord is bij de inwoners en ook mensen van buiten in trek als onder meer wandel-, hardloop en fietsgebied. Het gebied wordt druk gebruikt voor ommetjes en als hondenuitlaatgebied. Ook spelen en sporten er kinderen en volwassenen. Belangrijk is om bij de inrichting van woongebieden, en aanleg of herstel van groen- en blauwstructuren ook te zorgen voor een robuuste recreatieve structuur en goede fietsverbindingen. Dit betekent bijvoorbeeld op een aantal plaatsen het doortrekken van wandelpaden (zie voorstel deelgebied GHHC-terrein), maar kan ook in de vorm van aanleg van een tunneltje onder het spoor. Het zou mooi zijn vanuit het zuidoostelijk deel van het gebied (wandelpad achter Gorecht-velden) een doorgaande verbinding te maken via het GHHC-terrein, Kloosterlaantje naar de zuidrand van Groningen. Een ander voorbeeld is een rondje vanuit Essen naar de Kooiweg. Voorkomen moet worden dat wandelroutes verstorend werken op gebieden met weidevogels (zuidelijk van Essen, westelijk van de Rijksstraatweg). Op deze plek zouden wel kleinere wandelroutes mogelijk zijn vanuit Groningen-Zuid of vanuit Haren-Noord die de beleving van het open gebied tussen Rijksstraatweg en A28 vergroten, zonder schadelijk te zijn voor weidevogels en zonder agrarische percelen te doorsnijden. Het Groen-Blauw Structuurplan zegt in beperkte mate iets over ontsluiting. We hebben ervoor gekozen alleen voor de woongebieden waar mogelijk woningbouw plaatsvindt in de eerstkomende jaren, aan te geven van waaruit eventuele ontsluiting het best plaats kan vinden. Hoewel de stedenbouwkundige ontsluiting niet onze expertise is, hebben we in de tekeningen hier en daar toch, vanuit een voor de groenstructuur minst schadelijke oplossing, (in rood) een mogelijke ontsluiting aangegeven. Als voorbeeld: voor het GHHC-terrein betekent dat ontsluiting vanaf de Kerklaan het beste is, alleen voor het gebied Gorecht-velden zou ontsluiting vanaf de Oosterweg moeten plaatsvinden (in ieder geval niet vanaf de zijde van de Rummerinkhof, mede in verband met de aanwezigheid van scholen en beperkingen door houtwallen etc.). Duidelijk is dat de bouw van veel nieuwe woningen een grotere druk zal leggen op de bestaande wegen. Voor wegen die nu vooral door fietsers uit Haren Oost worden gebruikt (bv. de Oosterweg, waarbij de spits s ochtends nu al tot gevaarlijk situaties leidt!) betekent een grotere verkeersdruk minder verkeersveiligheid. Dit is ook duidelijk door bewoners als zorgpunt benoemd. In de uitgewerkte deelgebieden komen beschermde waarden voor zoals archeologische monumenten en rode-lijst soorten van planten en dieren (relatie met Flora- en faunawet). Ook de aanwezigheid van LPG-stations en de spoorlijn stellen beperkingen in het gebruik van het gebied. Deze waarden en beperkingen zijn niet overal expliciet benoemd en aangegeven. Wel vinden we dat de gekozen oplossingen voor invulling van deelgebieden voldoende op de te beschermen waarden en beperkingen moeten inspelen

14 3. Uitwerking Groen-Blauw Structuurplan in 10 deelgebieden 3.1. Deelgebied 1: AZC-terrein 1. Korte typering Het deelgebied is ca. 8 hectare groot en is geheel omringd door een groenstructuur. Aan de zuidkant bevindt zich de Bolhuissteeg, een zandweg met aan beide zijden eiken. Langs de Kerklaan staan twee rijen eiken, met daarnaast een bossingel en op de noordpunt een waterpartij. Langs de Oosterweg bevindt zich een bossingel met verschillende soorten bomen en daartussen struiken. Deze houtsingel is ongeveer 40 jaar oud. Op het terrein zelf is weinig groen te vinden. Opvallend is dat het te slopen (inmiddels vrijwel gesloopte) Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, later het AZC, totaal geen samenhang heeft met de oorspronkelijke kavelstructuur. Het is er zelfs gedraaid ten opzichte van deze structuur in gebouwd (zie foto). Dit betekent dat na verwijdering van de gebouwen er mogelijkheden zijn om de oude kavelstructuur opnieuw tot uiting te laten komen bij hernieuwde invulling van het terrein. Historische kaarten laten zien dat er twee houtwallen door het gebied liepen, evenwijdig aan de Oosterweg en de Bolhuissteeg. 2. Blauw: watersysteem In het deelgebied bestaat het watersysteem uit een vijver en een slotenpatroon langs drie zijden. In onze visie wordt het water van de Hondsrug opgevangen in de langgerekte vijver en vervolgens in noordelijke richting afgevoerd naar het poldergebied. Deze vijver kent flauwe oevers. Het overige water wordt aan de oostkant via een sloot in oostelijke richting afgevoerd. Om dit te realiseren zou de vijver in oostelijke richting moeten worden uitgebreid. Extra wateropvang zou kunnen worden gecreëerd door plaatselijk geleidelijke en deels verlandende oevers aan te leggen, zeker aan de noordzijde (inval zonlicht). Een overloop in oostelijke richting zorgt er voor dat er geen wateroverlast ontstaat. 3. Groen: houtwalstructuren Als we de groenstructuur willen versterken, zoals staat aangegeven in het DHE-plan, en vorm geven aan het glasin-loodprincipe volgens het LOP, dan is het logisch om de historische houtwalstructuren te herstellen, anders gezegd nieuwe, oude structuren te maken. De houtsingels/wallen en greppels, zoals deze vroeger aanwezig waren, worden hersteld langs twee historische lijnen. Ze kunnen vrij open zijn met een afwisseling van eiken, meidoorn en/of sleedoorn. Langs de houtwallen worden greppels en voetpaden aangebracht, zodat het geheel voldoende bestaansrecht en overlevingsmogelijkheden heeft en beleefd kan worden

15 4. Ontsluiting Op dit moment zijn er vier ontsluitingen van het gebied. De grootste toegangen bevinden zich aan de west- en noordzijde van het deelgebied en zullen het glas-in-lood ontsluiten. De toegang aan de Bolhuissteeg wordt een ontsluiting voor voetgangers en fietsers. Vanzelfsprekend dient de karakteristieke Bolhuissteeg onverhard te blijven. De opening aan de oostkant zal worden afgesloten, zodat de houtsingel kan worden doorgetrokken Op deze wijze zal een fraaie hofjesstructuur ontstaan. De lijnstructuren zijn op sommige plekken enigszins verbreed en hebben over de gehele breedte een overmaat van tenminste 10m. Bij de planvorming kan dit deelgebied een rol spelen in de uitwerking van doorgaande wandelpaden in Haren-noord (aansluitend op deelgebied GHHC-terrein). 5. Opmerkingen vanuit bewoners wenselijk is de Bolhuissteeg -zeker na inrichting van het AZC-terrein- alleen toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers, geen doorgaand verkeer wens tot variatie in hoogte/transparantie nieuwe houtwallen

16 3.2. Deelgebied 2: Huidige hockeyvelden GHHC 1. Korte typering Het gebied van de huidige hockeyvelden (en tennisvereniging) ligt op de overgang Hondsrug-Hunzedal, tussen de Bolhuissteeg (noordzijde) en de bebouwing van Haren aan de zuidzijde (omgeving Henricus Muntinglaan). Het deelgebied loopt in beperkte mate in oostelijke richting af. In het gebied ligt een rij waterwinputten van het Waterbedrijf Groningen behorend bij de waterwinning Haren. Kenmerkend is de glas-in-lood kavelstructuur die ook op oude kaarten is terug te zien en nog redelijk intact is. 2. Blauw: watersysteem Afwatering vindt plaats naar het oosten, momenteel zorgt drainage voor afwatering van de sportvelden (zowel tennis als hockey). In de ondergrond bevindt zich plaatselijk keileem. In natte perioden stijgt de grondwaterspiegel boven de keileem en draineren de sloten ijzerrijk grondwater (oranje kleur, vooral in natte winterperioden zichtbaar). Van belang is om aan de lage oostzijde op enkele plekken ruimte te maken om water (vanaf verhard oppervlak) te kunnen opvangen en afvoer te vertragen (vgl. met situatie AZC-terrein en voorbeeld Hemmenkamp). 3. Recreatie en beleving Aan de noordzijde zijn er wandelmogelijkheden door het gebied. De huidige beleving van het gebied is verder beperkt, doordat rondom de sport/tennisvelden in veel gevallen begroeiing aanwezig is (struweel). Hier is van belang niet zozeer zichtlijnen aan te brengen, maar de beleving van het relatief kleinschalige gebied van binnenuit te versterken. Dit kan door de wandelmogelijkheden meer naar het zuiden uit te breiden en op enkele plaatsen de glas-in-loodstructuur te herstellen. Aansluiting op de wandel/fietsroute door het gebied van v.v. Gorecht is daarbij logisch. 4. Groen: houtwalstructuren Momenteel komen aan de noordzijde oost-west lopende houtwalstructuren voor (langs Bolhuissteeg, rondom tennisbaan en rondom winputten. Op de meeste oude kaarten is daarnaast te zien dat in noord-zuid richting er een kavelafscheiding was midden door het gebied, vermoedelijk in de vorm van een houtsingel- of houtwal. Het gebied is qua kavelstructuur een typisch voorbeeld van de glas-in-loodvorm zoals aangeduid in het LOP en plan DHE. Vanaf Kerklaan en Oosterweg is het gebied op enkele plaatsen zichtbaar, grotendeels is ter afscheiding een singel/houtwal aanwezig

17 Voor dit gebied is het waardevol deze oude kavelstructuren/houtwallen ook bij de nieuwe ontwikkeling zichtbaar te laten zijn. Op de plek van GHHC worden daarom enkele houtwallen hersteld (oa. op de plek van het huidige clubgebouw), hiermee wordt de glas-in-loodstructuur gecompleteerd. Deze hebben voldoende breedte (tenminste 10 meter). Overigens mogen er in de houtwallen op enkele plekken wel openingen voorkomen om samenhang tussen de verschillende (te bebouwen) compartimenten te laten bestaan. Verder van belang is om nabij de noordwesthoek de groene overgang naar Hortus-gebied te versterken. 5. Overig - tankstation: zal niet kunnen blijven bestaan bij bebouwing hockeyveldengebied oa. vanwege LPG-gebruik nabij woonwijk. 6. Opmerkingen vanuit bewoners Hier geen wezenlijke toevoegingen vanuit bewoners. De wens om afsluiting van de zichtlijn over het puttenveld (west-oost) is niet overgenomen

18 3.3. Deelgebied 3: Sportvelden v.v. Gorecht/Blauwe ruiters 1. Korte typering Dit sportveldengebied ligt nog iets lager in de hoog-laag-gradiënt dan het zojuist besproken deelgebied 2. Het gebied, waaraan we de naam Zorgvrij meegeven (zie naamgeving op oude kaart), heeft nog steeds de kenmerken van het oude cultuurhistorische landschap. Dankzij de historische bossingels en houtwallen is het deelgebied erg besloten. De sportvelden zijn steeds binnen de kamertjes aangelegd. Er zijn weinig zichtlijnen. Bij het doorkruisen wandel je van kamertje naar kamertje. Van de ene besloten open plek naar de volgende. Doordat de meeste oude beplantingen zijn behouden, zijn ook de bodems hier ongeroerd en hebben de potentie voor herstel van interessante plantengroei. 2. Blauw: watersysteem Het deelgebied wordt ontwaterd door vrij diepe sloten en greppels. Deze staan meestal droog en voeren het water snel af, uiteindelijk onder de spoorlijn door naar het oosten. De sportvelden zijn gedraineerd. In de ondergrond bevindt zich plaatselijk keileem. In natte perioden stijgt de grondwaterspiegel boven de keileem en draineren de sloten ijzerrijk grondwater (roodbruine kleur). Er zijn mogelijkheden om regenwater (vanaf verhard oppervlak) op te vangen en de afvoer te vertragen. In de figuur is het slootoppervlak plaatselijk vergroot, er is extra water getekend ter plaatse van een oude weg en er zijn enige geleidelijke oevers aangegeven. Ook de sloot langs het spoor kan een meer ecologische functie krijgen. Bekeken kan worden of het afvoeren kan worden vertraagd door bodemdrempels van keileem aan te leggen. Er zijn goede mogelijkheden zogenaamde wadi s, ondiepe laagten zonder afvoer, aan te leggen. Dit zijn plekken waar regenwater in de zandondergrond kan infiltreren. Deze zijn overigens niet concreet ingetekend. 3. Groen: houtwalstructuren De in het LOP en plan DHE als lood aangeduide wallen zijn erg waardevol en moeten alle worden behouden. Deze oude kavelstructuren/houtwallen zijn in de figuur hier en daar aangevuld met ontbrekende delen. Hiermee wordt de glas-in-lood structuur gecompleteerd. Overigens kunnen er in de houtwallen op enkele plekken wel openingen voorkomen om samenhang tussen de verschillende (te bebouwen compartimenten) te laten bestaan. De meeste houtwallen zijn erg smal en zullen bij nieuwe ontwikkelingen door invloeden van buitenaf op termijn verloren gaan of in elk geval hun waarde verliezen. Daarom zijn in de figuur, de structuurtekening, de beplantingen, singels en wallen verbreed met laag struweel. Voor toelichting zie Deelgebied 8. Hiermee ontstaat veel variatie aan bosranden met de bijbehorende soortenrijkdom aan vlinders en vogels

19 Puntsgewijs: - De houtwallen vormen een doorlopende groene structuur die is aangesloten op de grote ecologische verbinding langs het spoor. Onderverdeling in 1e, 2e en 3e orde. - Belangrijk is de ecologische verbinding langs het spoor te versterken met water, oevers en schrale graslanden. Deze zijn hier ook ingetekend. Hiermee ontstaat een goede verbinding voor vogels, vlinders, dassen, vleermuizen, etc. - Er is een groene verbinding van de 1e orde getekend naar het westen richting Hortusterrein 4. Ontsluiting, recreatie en beleving In de figuur zijn in rood 2 logische hoofdontsluitingen aangegeven. Een ontsluitingspunt op de hoek Oosterweg/Grootslaan voor autoverkeer, en een tweede naar de Rummerinkhof enkel voor wandel/fietsverkeer. Dit om zoveel mogelijk vermenging van autoverkeer en fietsende schooljeugd tegen te gaan. Aan de noordzijde is er een wandelmogelijkheid door het gebied richting midden-oostzijde. Van belang is de beleving van het kleinschalige gebied van binnenuit te versterken door de variatie en kwaliteit van de wallen en singels te vergroten. Er wordt aangesloten op de omliggende wandel- en fietsroutes. Verder van belang is behoud van open ruimte ten zuiden van gebouw Waterbedrijf om het gebouw in de ruimte te kunnen houden die het zijn aantrekkelijkheid geeft. Tevens is dit een natuurlijke recreatie- en speelruimte voor bewoners en kinderen. 5. Overig - - voormalige Emdaborg wordt qua structuur zichtbaar gemaakt langs het gehele spoor behoud van stroken waterwinning (inclusief begroeiing rond gebouw waterbedrijf) langs het spoor als geluidsbuffer tegen treinverkeer, veiligheidsstrook en stedelijke ecologische verbindingszone langs het gehele spoor/waterwingebied behoud van de begroeiing met een wandelroute vanaf Rummerinkhof tot aan gebouw Waterbedrijf en doorsteek naar Grootslaan. ten westen van de wandel/natuurstrook langs het spoor ontwikkelen van waterpartijen (vergroten bergend vermogen). Toenemend in oppervlak in gebied ten noorden van Grootslaan. Ten westen hiervan kan water aansluiten op particuliere tuinen. haaks op de groenzones langs het spoor door het gehele gebied west-oost lopende kleinschalige waterelementen uitmondend in de waterpartijen langs het spoor. behoud van de houtwallen langs Rummerinkhof, achter de parkeerplaats bij de scholen, achter Zernikecollege. En ten noorden van het sportveld achter Zernike. behoud van het sportveld achter het Zernike college en de PPS-school. In deze tijden van aandacht voor bewegingstekorten is het ondenkbaar dat daar waar steden hun sportvelden bij scholen behouden een rijk dorp als Haren sportvelden opoffert. Tevens wordt hierbij een belangrijk deel van het archeologisch monument ontzien. aansluitend op bestaande bebouwing langs Oosterweg lage, langgerekte particuliere tuinen die overgaan in laagbouw. vanwege een drietal scholen aan de Rummerinkhof en druk verkeer van fietsende schoolgaande kinderen en forensen op Oosterweg geen nieuwe ontsluitingen ten behoeve van autoverkeer. Wel ontwikkelen van een nieuwe parallelle fietsroute langs de Oosterweg. Behoud van de parkeerplaats achter de scholen. 6. Opmerkingen bewoners - van belang is bij aanleg van huizen op dit terrein niet diep te draineren en in geval van bebouwing zorgvuldig naar effecten op bestaande bebouwing te kijken - bewoners onderstrepen opmerking verkeerssituatie onder laatste streepje paragraaf

20 - 20 -

21 Beeld omgeving Grootslaan (deelgebied 5)

22 3.4. Deelgebied 4: Dilgtweg Kerklaan 1. Korte typering Dit relatief kleine deelgebied tussen Dilgtweg en Kloosterlaantje, westelijk grenzend aan de Kerklaan kent waardevolle houtwallen en fraaie doorkijkjes. In landschapsecologische zin ligt het gebied pal tegen het hoogste punt van de Hondsrug aan, en loopt in oostelijke richting langzaam af richting Hunzedal. In de ondergrond bevindt zich plaatselijk keileem. Het wordt momenteel begraasd door Schotse hooglanders en is één van de plekken in het Tussengebied die wandelaars en fietsende forenzen tussen Haren en Groningen het sterkst beleven vanwege de houtwallen en doorzichten. Aan de noordzijde ligt het Kloosterlaantje (volksmond), met eveneens oude, goed ontwikkelde houtwalstructuren. 2. Blauw: watersysteem Het gebied watert af met enkele west-oost lopende greppels op de oostelijke bermsloot langs de Kerklaan. Vanwege de keileem in de ondergrond stroomt regenwater ondiep over de keileem af in oostelijk richting. In natte perioden bolt de grondwaterstand op en is sprake van kwel aan maaiveld. Dit is onder meer zichtbaar nabij het Kloosterlaantje in de vorm van grote oranje-bruine roestplekken. Overigens stroomt het water na regenbuien heel snel af, na verdieping van de ontwateringssloot langs de Kerklaan midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Doel is handhaving van bestaande waterstructuren (sloten en greppels) en het aanbrengen van enkele verbredingen bij de uitstroompunten (poelen) om water wat langer in het gebied te kunnen vasthouden. Deze laagten vullen zich na forsere regenbuien, en lopen bij een bepaald peil over in de ontwateringssloot (vgl. situatie Hemmenkamp). 3. Recreatie en beleving Het gebied is met de wandelroute via het Kloosterlaantje reeds goed ontsloten. Aanvullende wandel- of fietsmogelijkheden door het gebied heen zijn niet nodig. De beleving vanaf de Kerklaan kan wel worden versterkt. In de huidige situatie is het Verkeersoefenterrein een storende factor, nu aan het zicht onttrokken door een Elzenhaag. Verwijdering van de Elzenhaag is wenselijk om het gebied een grotere maat (terug) te geven en de beleving van het gebied te vergroten (groter zichtbereik). Dit kan pas dan als het Verkeersoefenterrein ontmanteld wordt maar is een grote wens vanuit de bevolking zoals bleek op de inspraakavond. In geval van bebouwing in de toekomst is het van belang in ieder geval een open strook (ca. 150 meter) langs de Kerklaan open te houden om de beleving van het gebied zo goed mogelijk te behouden (zie groene arcering). Eventuele nieuwe bebouwing wordt zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken door landschappelijke inpassing (noord-zuid houtwal)

23 4. Groen: houtwalstructuren Credo is hier behoud van bestaande, soms zeer waardevolle houtwallen en houtsingels, en lokaal versterking/herstel. Er wordt aansluiting gezocht met het deelgebied kop Hondsrug (spouw) door een geleidelijke overgang van de houtwal noord van het Kloosterlaantje met het open groengebied. 5. Opmerkingen bewoners Van belang is na te denken over het beheer van de voormalige graslanden die nu zich tot jong bos ontwikkelen. Eén van de open ruimtes nabij het Kloosterlaantje

24 3.5. Deelgebied 5: Omgeving Grootslaan 1. Korte typering Dit is het landbouwgebied tussen de Grootslaan, Oosterweg en de spoorlijn. Het is een zeer open landbouw gebied met aan de noordzijde het veefokbedrijf van de familie Hoving. Langs de Oosterweg staan hoofdzakelijk essen en elzen. Langs de Grootslaan staan aan weerszijden knotwilgen. Aan de Oosterweg staan voor de boerderijen lindebomen en op de erfscheidingen staan eikenbomen. Langs de spoorlijn en de Grootslaan bevinden zich waterwinputten, ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Vanaf de Oosterweg kenmerkt het gebied zich door zichtlijnen naar Essen, Groningen, Waterhuizen en Engelbert. Het gebied omvat zeer goede landbouwgrond, wat het bestaande melkveebedrijf versterkt. De landbouw kan zich niet alleen duurzaam ontwikkelen in het lager gelegen poldergebied. Mede vanwege de visie op landbouw, zoals deze staat omschreven in het DHE, moet dit gebied dan ook zo laat mogelijk worden ontwikkeld. Het is belangrijk dat de karakteristieke zichtlijnen in oost-west richting blijven bestaan om zo de openheid te waarborgen. 2. Blauw: watersysteem Het gebied bevat een viertal sloten in oost-west richting ten behoeve van de waterafvoer naar het open poldergebied. Omdat dit gebied vanaf de Hondsrug niet met water wordt gevoed wordt de aanvoer geregeld door het waterwinbedrijf. Opvang van water is goed mogelijk in het lagere zuidoostelijke deel. Het water afkomstig van het AZC-terrein zou ook via dit gebied kunnen worden afgevoerd, mits de waterkwaliteit goed is. 3. Groenstructuur en recreatie Om de groene dwarsverbindingen te continueren is het wenselijk dat er een open houtwallen structuur wordt gecreëerd. Fauna passages worden op deze manier gewaarborgd. De houtwal in het verlengde van de Bolhuissteeg dient robuuster te zijn. Langs deze houtwal kan een wandelpad worden aangelegd, die via de waterwinstroken in noordelijke en zuidelijke richting voert. 4. Opmerkingen bewoners Voor dit gebied zijn geen wezenlijke aanvullingen gegeven

25 - 25 -

26 3.6. Deelgebied 6: Essen en omgeving 1. Korte typering Essen dobbert in zijn omgeving en dat moet zo blijven, zei vrijwel iedereen die betrokken was bij de opstelling van het LOP en het plan DHE. Kenmerkend voor het gebied is het kunnen zien van het gehucht Essen van alle kanten over open, groene weilanden. Het gehucht is al heel oud (stichting Cisterciënzer vrouwenklooster in 1215) en ligt dicht tegen de vroegere loop van de Hunze aan. De bodems rondom Essen zijn venig, met soms een kleiige bovenlaag (klei-op-veen). 2. Blauw: watersysteem Het gebied rondom Essen watert af via enkele watergangen onder het spoor door in oostelijke richtnig (Esserpolder). Voor een deel gaat het om stedelijk water vanuit Klein Martijn. Het peilbeheer in het gebied is afgestemd op landbouwkundig grondgebruik. Aan de westzijde loopt het gebied langzaam op richting Hondsrug. Hier bevindt zich een gradiënt en is sprake van (ondiepe) afstroming van grondwater. In de sloten is dit te zien in het voorkomen van plantensoorten die duiden op kwel, zoals bv. Holpijp. De invloed van kwelwater aan maaiveld is nihil. Wenselijk is om ten zuiden van Essen de waterstanden in de laagste graslandgedeelten te verhogen om daarmee de aantrekkelijkheid voor de Grutto s en andere weidevogels te vergroten. De stand van de Grutto s gaat ook hier achteruit, vooral in de laatste vijf jaar. Verder is het op sommige plekken toestaan van bredere kruidenrijke randen langs watergang een toevoeging voor de kwaliteit van het gebied. 3. Groenstructuur Het gebied rond Essen is open en blijft open. Versterking van lijnvormige beplanting is alleen wenselijk op de overgang Klein-Martijn - Essen. Storend element hier is de harde overgang tussen Klein Martijn en het open weidegebied. Hoewel zicht op het gebied voor de bewoners van Klein Martijn meerwaarde heeft, is het daarnaast gewenst de lelijke bebouwingsrand vanuit het open gebied bezien landschappelijk in te passen. Dit kan door de bomen van de rand te laten uitgroeien en waar nodig de rand verder te verdichten, en struweel onder de bomen te laten ontstaan. Wel is het gewenst op enkele plekken dit achterwege te laten zodat ook vanuit Klein Martijn er zicht op het gebied blijft (zie schets). Verder kan de randzone veel interessanter en beleefbaarder wroden gemaakt door meer ruimte voor begroeiing (bv. struweel, lokaal ruigere terreingedeelten en poelen) toe te staan

27 4. Recreatie en beleving Essen is tevens bekend van het wandelrondje op de zondagmiddag. Toch zijn er wensen om de wandelmogelijkheden uit te breiden met een routegedeelte tussen Essen en velden van v.v. Coendersborg/Klein Martijn aan de Kooiweg. Wandelmogelijkheden door de weilanden is gezien de waarde voor weidevogels een minder goede optie. 5. Opmerkingen bewoners Voor het gebied is van belang ook naar onderhoud en beheer te kijken. Bijvoorbeeld de ruigte nabij Klein Martijn ziet er rommelig uit, en is ook niet bevorderlijk voor het voorkomen van weidevogels

28 3.7. Deelgebied 7: Kop Hondsrug, voorheen de spouw 1. Korte typering Het gebied is bij een ieder bekend maar functioneert niet zoals het zou moeten. De verbindingsfunctie over de Hondsrug is verloren gegaan. De wens hier is dat: - het gebied een zo sterk mogelijke ecologische functie krijgt ondanks ligging nabij bebouwing en aanwezigheid sportvelden. - een verbinding te realiseren voor de lopende fauna, w.o. reeën - op termijn het gebied een ecologische functie en ontwikkelingsrichting: natuur 2. Blauw : herstel watersysteem en natuurwaarden Dit gebied heeft mogeiljkheden verder te gaan dan alleen herstel van de groenstructuur. Hier kunnen natuurwaarden van natte graslanden worden hersteld, vooral nabij het hellend oostelijk grasland. Hier liggen mogelijkheden lokaal te ontgraven tot een natuurlijke hellingmorfologie van slenken en ruggen. Voedselrijke grond kan worden afgevoerd of verwerkt op de top van Hondsrug. Schraal dekzand en keileem dat hier lokaal aan de oppervlakte komt en waarschijnlijk kalkhoudend is geeft bijzondere potenties voor flora en fauna. De oppervlaktewaterafvoer vindt plaats via stagnerende laagtes. De openheid van het gebied blijft in grote mate behouden. Aan oostrand wordt afstromend water opgevangen en samen met het water dat vanuit gebied Kloosterlaantje, dat nu onder de Kerklaan door afgevoerd wordt, vertraagd afgevoerd. Het onderste deel van de gradiënt zal daarmee beduidend natter worden en een nat grasland/moerasfunctie krijgen. De vegetatie van het open gebied vindt plaats door begrazing (zoals nu ook al gebeurt). Het leidt tot een vegetatiestructuur van open grasland met kleine, verspreid staande bosjes en struwelen, die deels ook spontaan ontstaan. Beheer: middels zeer extensieve runder- en pony-begrazing. 3. Groen: houtwal- en beplantingsstructuren Grens zuidzijde: de doorlopende groenstructuur sluit het gebied hier visueel af. De koppeling met gebied Kloosterlaantje kan versterkt worden door op plaatsen waar gaten in de houtwal vallen noord-zuidverbinding te stimuleren, of deze ook actief aan te brengen. Ook van belang is de overgang van het gebied Dilgtweg-Kerklaan naar dit gebied meer geleidelijk te maken. Daarmee ontstaat een doorgaande ecologische zone tot aan de Dilgtweg. Verdere aandachtspunten: - nagaan hoe naast sportvelden toch smalle zone als corridor kan fungeren aanleg faunapassages onder/over Rijksstraatweg en Kerklaan (o.a. voor ree, kleine zoogdieren) 4. Ontsluiting, recreatie en beleving Laarzenpad doet alle ecotopen aan. Over de gradiënt, over de ruggen en door de slenken. Toegang via twee robuust-inlands-hardhouten droge-voeten-vlonders. Verder geen voorzieningen. 5. Opmerkingen bewoners Ook hier is het belangrijk na te denken over het beheer van het gebied. Daarnaast kan de houtwal tussen sportvelden Esserberg en het open gebied meer gevarieerd: open aan de noordzijde en met een oplopende struiklaag naar de boomlaag aan de zuidzijde (mantelbegroeiing)

29 Zicht op de Esser-begraafplaats

30 3.8. Deelgebied 8: Hondsrug-Westflankgebied 1. Korte typering Dit gebied is het laatst overgebleven deelgebied waar je de hoge zand- en leemrug die we Hondsrug noemen kunt beleven. Vanuit de verdichte Hondsrug wordt het landschap de gradiënt af steeds opener. Er zijn lange zichtlijnen, je kijkt van diverse plekken op de Hondsrug (Rijkstraatweg) tot in de verte. Er is diepte en ontzag. Er zijn ook korte zichtlijnen. Je kijkt naar of op een element, iets moois. Bijvoorbeeld een bosrand of een poel. In de huidige situatie kent het gebied een agrarisch gebruik, deels nog bedrijfsmatig (oa. boer van Hemmen). De onderstaande beschrijving en uitwerking van een mogelijke groen- en blauwstructuur is daarom van toepassing in geval verandering binnen of beëindiging van deze functie ruimte geeft om de inrichting aan te passen. 2. Blauw: watersysteem Het deelgebied kent twee gescheiden watersystemen. - de Helpermaar, deze heeft onder andere als functie het doorspoelen Groninger vijvers vanuit het Noordwillemskanaal (pomp). De Helpermaar kan veel beter in het landschap worden ingepast, maar kan geen onderdeel worden van een integraal watersysteem met gebiedseigen water. - het tweede systeem is dat van het vele oppervlakkig afstromende water. Er is ook inzijging in de bodem en ook kwel lager op de flank. Deze treedt lokaal uit in sloten op de helling en ook onderaan de Hondsrug. Het gebiedseigen watersysteem is dat van een Hondsrughelling met over de oppervlakte en -na infiltratie- over de in de bodem aanwezige keileem aflopend water. Dit water verzamelt zich van nature in de laagten die van oorsrong over de gehele gradiënt in de helling aanwezig zijn en komt op diverse plekken spontaan aan de oppervlakte als lokale kwel. Het regenwater stroomt nu snel van de Hondsrug af via soms vrij diepe sloten: water kan langer worden vastgehouden door op aantal plekken laagtes aan te leggen en overlopende stuwtjes of dammen. In principe is het gewenst het water zo hoog mogelijk op de Hondsrug vasthouden om zo de afstroming te vertragen. Dit kan door het aanleggen van poelen en natte laagten met verschillende diepten die in natte perioden vollopen. De Helpermaar ligt nu, door het antropogene watersysteem, min of meer geïsoleerd in het landschap. Het heeft een functie voor de stad Groningen als wateraanvoer voor de vijvers en de doorspoeling. De natuurlijke afwatering vanaf de Hondsrug is hierop hoogstens deels herstellen. De Helpermaar kan wel meer onderdeel zijn van het gebied door spontane oevervorming en poeltjes. Plaatselijk aanleggen van geleidelijke en deels verlandende oevers. Hier kunnen zich ontwikkelen: - vochtig hooiland met orchideeën

31 - rietvegetaties (spontaan) bos De oostoever van de Helpermaar kan als natuurvriendelijke oever ingericht worden en zo bijdragen aan waterretentie. De lage delen westelijk van de Helpermaar zijn eveneens geschikt om te vernatten en water vast te houden. Door delen s winters onder water te laten staan tot het vroege voorjaar en tijdens de trek van de grutto s te laten droogvallen, zullen de omstandigheden voor de weidevogels verder verbeteren. 3. Wandelpad/laarzenpad Op korte termijn kunnen twee kleinere wandelroutes bij Groningen-Zuid en de Potgieterlaan de beleving van dit gebied versterken. Deze mogen geen negatieve effecten op bv. weidevogels hebben of tot voor agrariërs vervelende situaties leiden (loslopende honden). Nabij Groningen-zuid kan dit concreet door langs slechts 150m aan de westzijde van de Helpermaar of een meer westelijk gelegen dijkje, ruimte te maken voor een laarzenpad en vervolgens aan te sluiten op een bestaande insteekweg richting Rijksstraatweg. Gekozen kan worden dit voor honden te verbieden dan wel deze verplicht aangelijnd te hebben. De beleving van het Tussengebied voor bewoners van Groningen-zuid wordt er sterk mee vergroot. Hetzelfde geldt voor de Harener kant: ook hier kan door een laarzenpad langs een houtwal tussen de insteekweg naar Warmolts en de Potgieterlaan van slechts 100 m een rondje worden gecreëerd dat de beleving van het tussengebied sterk doet toenemen. Op langere termijn kan van Haren naar Groningen een laarzenpad worden aangelegd buiten de weidevogelgebieden langs. Deze kan de verschillende natuurlijke elementen aandoen. Gedacht kan worden aan klein honden-losterrein aan begin van route, aanbrengen van klaphekjes bij begin alsmede bruggetjes over bredere watergangen. Verder: - aantal (nieuwe) damhekken om honden/mensen tegen te houden - pad-kort te maaien 5x per jaar - pad op cunet iets verhogen met uitkomend schraal zand 4. Houtwallen: oude structuur versterken Houtwallen lokaal versterken met historische kaart als basis. Niet overal gehele wallen aanbrengen, maar ook solitaire bomen langs perceelsranden. Doel is zichtlijnen vanaf de Hondsrug te versterken, dus ook op enkele plekken bosjes-wallen doorbreken. In principe de boom-struweelstructuur van hoog naar laag over de gradiënt. Soortenkeuze aanpassen aan gradiënt, niet tot in laagste delen doorzetten. Eik-es-els + bijbehorende struiken Bij alle entrees een grote oude boom op de Hondsrug-Rijksstraatweg: eiken. 5. Dilgter es Hier kijken naar mogelijkheden de Dilgter es weer zichtbaar te maken 6. Warmolts en Hof te Hemmen Landschappelijk versterken via laanstructuren en accentueren omliggende waterloop/vroegere gracht. Geen beschoeiingen! Van belang deze elementen mee te nemen bij de ombouw van Warmolts tot kantorenpand Hanzevast

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Groene randen Gezien de ligging van het zonneveld is gekozen voor een open uitstraling, de randen worden verzacht met een groen blauwe structuur. Royale watergangen

Nadere informatie

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014

: Ruud Tak. MEMO/Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk 1. 1 artikel 3.1. Verordening ruimte provincie Brabant 2014 Onderwerp : Landschappelijke inpassing uitbreiding Roekenbosch te Blitterswijk Projectnummer : 211x07649 Datum : 22 mei 2015, aangepaste versie van 25 maart 2015. Van : Ruud Tak Bij het toestaan van een

Nadere informatie

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug

ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente. 2e ontwerpatelier. locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug ONDERZOEK RUIMTELIJKE KWALITEIT Zoektocht Drinkwater Twente 2e ontwerpatelier locaties: Goor Lochemseberg Daarle Vriezenveen Sallandse Heuvelrug 5 locatiesin beeld Proces Principes waterwinning Bestaande

Nadere informatie

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Wei Ligging Hoge te Oosterhout Stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout - Het plangebied is erg grillig qua

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Cultuurhistorisch natuurbeheer kan!

Cultuurhistorisch natuurbeheer kan! Cultuurhistorisch natuurbeheer kan! Verslag veldwerkplaats Beekdallandschap Drentsche Aa, 22 oktober 2008 Inleiders: stafmedewerker Jori Wolf, ecoloog Willem Molenaar en beheerder Pieter Jan Wolf (allen

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo

Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo. Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg DP Hummelo Inpassingsplan Zelhemseweg 37, Hummelo Opdrachtgevers: De heer A.G. Weijers en Mevrouw M.F. Weijers-Robben Zelhemseweg 37 6999 DP Hummelo Opdrachtnemer: Agrarische Natuurvereniging t Onderholt G.J. de

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK

NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECO ZONE SCHUYTGRAAF BEELDENBOEK NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF Inleiding 3 Ontwerp 5 Water 7 Randen en oevers 9 Eilanden 13 Verbindingen 17 Gebruik 21 Beplanting 25 I n h o u d NATTE ECOZONE SCHUYTGRAAF

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG

KASSABON ENERGIEOPBRENGST ha zonneveld- 155 GWh/jaar. aantal huishoudens: LANDSCHAPPELIJKE INVESTERING. kosten aankoop/aanleg: LAAG ENERGIE VOOROP Het scenario energie voorop gaat uit van een maximale energieopbrengst binnen de wettelijke kaders en bestaat uit winden zonne-energie. De gemeenteraad heeft expliciet gevraagd om zo n maximale

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7 Memo nummer water 1 datum 15 juli 2013 aan Arno Derks Croonen van Arjan van Beek Oranjewoud kopie Ruud van Hoek Oranjewoud project Haalbaarheidsstudie Prodrive Ekkersrijt gemeente Son projectnummer 252510

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

Damstaete. tedenbouy^kundig plan voor 20 woningen. i mui i G Raac. nieuwl koop ļt\y

Damstaete. tedenbouy^kundig plan voor 20 woningen. i mui i G Raac. nieuwl koop ļt\y Damstaete i mui i G16.0962 Raac tedenbou^kundig plan voor 20 woningen nieuwl koop ļt : S I I I FN Aanleiding Dit stedenbouwkundig plan is opgesteld om de realisatie van twintig sociale huurwoningen op

Nadere informatie

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage.

VIER MODELLEN. Bouwstenen. Een meer uitgebreide beschrijving van de bouwstenen en informatie over het beheer vindt u in de bijlage. 2 VIER MODELLEN In dit hoofdstuk beschrijven we vier verschillende inrichtingsmodellen: Kleinschalig landschap, Moeraszone, Nat kralensnoer en Droog kralensnoer. In extra informatiepagina s geven we aan

Nadere informatie

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Goirle-Tilburg Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein Natuurzones T58-Boschkens Natuurwaarden versterkt rond surfplas, woonwijk en bedrijventerrein

Nadere informatie

Memo. Variant 1C Deze variant ligt aan de noordzijde van de spoorbaan, in aansluiting op het station en de bebouwingsrand van Uitgeest.

Memo. Variant 1C Deze variant ligt aan de noordzijde van de spoorbaan, in aansluiting op het station en de bebouwingsrand van Uitgeest. Aan G. Murtas Van M. Wassens Telefoon 030-265 4807 Projectnummer RA001714 Onderwerp Toelichting inpassing mogelijke opstellocatie omgeving Uitgeest Datum 4 september 2014 ProRail onderzoekt verschillende

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Pierikstraat 16 Gaanderen

Pierikstraat 16 Gaanderen Pierikstraat 16 Gaanderen Inrichtingsplan Pierikstraat 16 te Gaanderen Onderdeel van de bestemmingswijziging VOF Wisselink Loonbedrijf Colofon Hoog-Keppel : 7 juli 2014 Rapportnummer : 1414 Projectnummer

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden. Notitie Referentienummer Kenmerk 190509/Ack 277242 Betreft Waterbergingsopgave Hogewegzone Concept d.d. 19 mei 2009 1 Inleiding De Hogewegzone in de gemeente Amersfoort wordt de komende jaren vernieuwd.

Nadere informatie

Bijlage 2: Landschappelijk inpassingsplan Drents Landschapsbeheer

Bijlage 2: Landschappelijk inpassingsplan Drents Landschapsbeheer Bijlage 2: Landschappelijk inpassingsplan Drents Landschapsbeheer landschappelijke inpassing Fruitteeltbedrijf B. Breman Uffelte 1 landschappelijke inpassing Fruitteeltbedrijf B. Breman te Uffelte Opdrachtgever:

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014

Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst. nummer: datum: 21 mei 2014 Hulst Visie Grote Kreekweg gemeente Hulst opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 0677.009386.00 datum: 21 mei 2014 referte: Ing. Jos van Jole 1 Inhoud Inleiding 3 Analyse 4 Beleidsmatige uitgangspunten

Nadere informatie

Visie op de Twellose Beek

Visie op de Twellose Beek Visie op de Twellose Beek Verantwoording Colofon Titel Visie op de Twellose Beek Opdrachtgever Waterschap Veluwe Projectleider Theo van der Horn Auteur(s) Annemieke Helder-Feijen Annemarijne van Nieuwenhuijzen

Nadere informatie

Voorbeelduitwerking landschappelijke inrichting cluster 1: woningen Deurningsestraat

Voorbeelduitwerking landschappelijke inrichting cluster 1: woningen Deurningsestraat LANDS CHAPS PLAN 28-04 -2017 WONI NGBO UW T HE SSELER Voorbeelduitwerking landschappelijke inrichting cluster 1: woningen Deurningsestraat bestaande houtwal, opschonen met behoud van waardevolle bomen

Nadere informatie

2 Stedenbouwkundig kader

2 Stedenbouwkundig kader 2 Stedenbouwkundig kader Oude situatie Stedenbouwkundig plan Profielen Geluid Parkeren 5 Oude situatie DEELGEBIED WEST GEBIEDEN BESTAAND BOS BESTAAND BOS - WAARDEVOL DEELGEBIED OOST BESTAANDE BEBOUWING

Nadere informatie

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas

: landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo. Advies. Inleiding. Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Advies : landschappelijke inpassing Achter de Pastorie, Melderslo Datum : 30 mei 2011 Opdrachtgever : Gemeente Horst aan de Maas Ter attentie van Projectnummer : Commissie LKM : 211x05071 Opgesteld door

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 -

Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek - 1 - Inrichtingsplan Verlengde Looweg 7 Naam : Van Werven Holding B.V. t.a.v. : Dhr. T. van der Giessen Straat : Verlengde Looweg 7 Postcode : 8096 RR Plaats : Oldebroek Rosendael 2a 6891 DA Rozendaal Contactpersoon:

Nadere informatie

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem

Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Waterhuishouding bouwkavel Merwededijk, sectie F 4137, Gorinchem Status: definitief Datum: 23 februari 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Waterhuishouding... 3 1.1 Beleid Waterschap Rivierenland... 3 1.2 Veiligheid...

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Situatie Bargermeer noord Het industrieterrein Bargermeer noord ligt centraal in de stad Emmen. Het is een grootschalig bedrijventerrein met ruimte

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 14 januari 2016 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

Bijlage. flanken. Bocht Kerklaan Noorderzanddijk- > dit gebied ligt in een kom. Vork hunzedal

Bijlage. flanken. Bocht Kerklaan Noorderzanddijk- > dit gebied ligt in een kom. Vork hunzedal Bijlage Vraag 3: Wat zijn volgens u de belangrijkste gebieden voor ecologie? Open Broedgebied Bejroeid Ecological Ecologische conections verbinding Bewonersparticipatie DHE-groenstructuurplan 5 maart 2008

Nadere informatie

EEN WOONWIJK MET WATERVINGERS

EEN WOONWIJK MET WATERVINGERS wurck architectuur stedenbouw landschap EEN WOONWIJK MET WATERVINGERS Aan de rand van komt de nieuwe woonwijk. Het stedenbouwkundig plan, met watervingers als organiserend middel, trekt de landschappelijke

Nadere informatie

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld

LIGGING. topografische kaart. ligging in het veld LIGGING Recreatiebedrijf Landgoed Moerslag 32 is gesitueerd ten zuiden van de kern Moerslag. Zie de markering in de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts. topografische kaart ligging in

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013

Groenschets. Ten behoeve van nieuwbouw woning. Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 Groenschets Ten behoeve van nieuwbouw woning Familie Soberjé P/A Venrayseweg 115 5961 AE Horst Locatie woning Lindweg langs nummer 7 077-3981683 Groenmeester Gemeente Horst aan de Maas September 2013 1.

Nadere informatie

GEMEENTE ASTEN. Toelichting landschappelijke inpassing Achtermijterbaan 1 Heusden

GEMEENTE ASTEN. Toelichting landschappelijke inpassing Achtermijterbaan 1 Heusden GEMEENTE ASTEN Toelichting landschappelijke inpassing Achtermijterbaan 1 Heusden Toelichting landschappelijke inpassing Achtermijterbaan 1 Heusden Projectnr.122-029 / nov2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1.

Nadere informatie

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status

HOOFDWEGEN. Wat: Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status HOOFDWEGEN Routes de stad in en uit Helpen om je te oriënteren in de stad Hebben status Twee of meer bomenrijen Grote bomen (1 e orde, tot 20 meter hoog) In ecologische verbindingszones alleen inheemse

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

VLAGTWEDDE INPASSINGSPLAN ZONNEAKKER

VLAGTWEDDE INPASSINGSPLAN ZONNEAKKER VLAGTWEDDE INPASSINGSPLAN ZONNEAKKER SO 03-05-2017 Inpassingsplan zonneakker Vlagtwedde 03-05-2017 2 Inleiding Dit is een studie naar de landschappelijke inpassing van een groot zonnepark van ongeveer

Nadere informatie

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel De weg terug Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel Kerkepaden in Bakel De buurtschap Geneneind was en is gescheiden van het dorp en de kerk van Bakel door een strook dekzanden en

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n

B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n B i j l a g e 3 : G r o e n p l a n Toelichting landschappelijke inpassing bedrijf Douma Staal, Sneek Inleiding Landschapsbeheer Friesland is gevraagd een ontwerp op te stellen voor de landschappelijke

Nadere informatie

6. Ontwerp. N 20m. Visualisatie bovenaanzicht

6. Ontwerp. N 20m. Visualisatie bovenaanzicht 6. Ontwerp Visualisatie bovenaanzicht Het concept is vervolgens vertaald naar deze visualisatie. De voorgestelde beplantingen en materialen zijn uitgewerkt op pagina 20 en 21, aan de hand van enkele referenties.

Nadere informatie

Knelpunten van de Natuurzoom.

Knelpunten van de Natuurzoom. Knelpunten van de Natuurzoom. Deze knelpunten komen voort uit het eindrapport van oktober 2014 Uitvoeringsplan Natuurboog Amsterdam ZuidOost van Dienstlandelijk Gebied Ministerie van Economische Zaken.

Nadere informatie

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding

Park van buijsen pijnacker-nootdorp. Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Park van buijsen pijnacker-nootdorp Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding Plan Landschappelijke drager hoofdontsluiting * De van Buijsen De Scheggen wadi Zuidweg De Scheggen Plas van Buijsen waterstraat

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 8: Weidevogelgebied Diepenhoek

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 8: Weidevogelgebied Diepenhoek ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Structuurvisie Middengebied Noordwijk

Structuurvisie Middengebied Noordwijk Structuurvisie Middengebied Noordwijk Deze folder is een korte samenvatting van de structuurvisie Middengebied Noordwijk, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2005. De zone van het oorspronkelijke

Nadere informatie

1. Inleiding 2 Doel van het beeldkwaliteitsplan 3 Opbouw van het plan 3 Beoordeling 3

1. Inleiding 2 Doel van het beeldkwaliteitsplan 3 Opbouw van het plan 3 Beoordeling 3 BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN ENTER-RIJSSEN APRIL 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Doel van het beeldkwaliteitsplan 3 Opbouw van het plan 3 Beoordeling 3 2. Context 4 Algemeen 4 Waterhuishouding

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Tynaarlo. Bron:

Tynaarlo. Bron: Tynaarlo Bron: www.tynaarlobouwt.nl Introductie Tynaarlo is een klein dorp in de gelijknamige Drentse gemeente waarvan o.a. ook Eelde en Zuidlaren deel uitmaken. Er wonen ongeveer 1800 inwoners. In deze

Nadere informatie

Tjuchem, november 2018 Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam

Tjuchem, november 2018 Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam Tjuchem, november 2018 Verdubbeling N33 Zuidbroek - Appingedam Stappen landschapsplan / OTB 1e Ontwerpronde voor noord (31/10): aftrap landschapsplan, afzonderlijke sessies Uitwerking, afstemming derden

Nadere informatie

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot

AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot AKS-1511 Landschappelijke inpassing Hotel Van Der Valk Akersloot Datum : 02 oktober 2014 Inleiding Hotel Van Der Valk Hotel Akersloot is voornemens het hotel en het terrein uit te breiden. Omwille van

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg

Landschapspark De Danenberg. Landschapsvisie De Danenberg Landschapspark De Danenberg Landschapsvisie De Danenberg presentatie dorpsraad Slijk-Ewijk 12-12-2017 V.o.f. De Brouwerij Partners: Inhoudsopgave Historie Gebied Het plan Beheer en onderhoud Boerderij De Danenberg Historie 2002:

Nadere informatie

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol

Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Analyse landschappelijke inpassing Recreatiecentrum Zandpol Drs. Ing. L.M. Scholtens in opdracht van: Gemeente Emmen, Dienst Beleid Afdeling Fysiek Ruimtelijke Ontwikkeling December 2009 Het landschap

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

SHB&L VISIE VOOR DE GROEN RECREATIEVE ZONE TUSSEN NIJKERKERSTRAAT EN HET HOEVLAKENSE BOS AANGRENZEND AAN HET HOEVELAKENSE BOS. Opgesteld door: Joyce

SHB&L VISIE VOOR DE GROEN RECREATIEVE ZONE TUSSEN NIJKERKERSTRAAT EN HET HOEVLAKENSE BOS AANGRENZEND AAN HET HOEVELAKENSE BOS. Opgesteld door: Joyce SHB&L VISIE VOOR DE GROEN RECREATIEVE ZONE TUSSEN NIJKERKERSTRAAT EN HET HOEVLAKENSE BOS AANGRENZEND AAN HET HOEVELAKENSE BOS. Opgesteld door: Joyce Ramsbotham Referentie: 180223 v2 23 februari 2018 SHB&L

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha

Kavelpaspoort. Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk. Pilot Natuurlijk Ondernemen. 2,952 ha Kavelpaspoort Cluster 5: Son en Breugel - De Peel- Hooijdonk Pilot Natuurlijk Ondernemen 2,952 ha Geografie en ligging Het gebied van Son en Breugel ligt in het stroomgebied van De Dommel. Tussen de

Nadere informatie

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10

Quickscan. Een. Projectnummer 018. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Scholtenhagenweg 10 Quickscan natuuronderzoek ivm bestemmingsplan en ontwikkelingen Bellersweg 13 Hengelo Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 9 juli 2013 Rapportnummer 0128 Projectnummer 018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage 1. Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte

Bijlage 1. Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte Bijlage 1 Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens de Verordening Ruimte Onderbouwing Zuidrand De Mortel, fase 1 volgens Verordening Ruimte, fase 2 In onderstaande tabel geeft de gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11

2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater Van regenton naar tuinbeek naar vijver of poel 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Bergen van water in de buurt 3 1.2 Schoon oppervlaktewater in de wijk 4 1.3 Wat u kunt doen 5 2. Afkoppelen en vasthouden van regenwater 7 2.1 Van regenton 8 2.2 naar tuinbeek

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa

ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN. Gemeente Someren. Project 6: Beekdal Sterkselse Aa ONTWIKKELINGSPLAN LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN Gemeente Someren Datum: 9 november 2001 Project: 119-4 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Someren VOORWOORD Door het college van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

1505 OMN, 7 december 2010 2

1505 OMN, 7 december 2010 2 Ervenconsulentadvies 1505 OMN: Beerzerweg 28, Beerze, Ommen Datum : 7 december 2010 Kader : wijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie van bijgebouw Opgave De familie Hamming heeft het verzoek ingediend

Nadere informatie

Rapport Beplantingsplan uitbreiding bedrijf Jansen s Overseas te Noordwijkerhout

Rapport Beplantingsplan uitbreiding bedrijf Jansen s Overseas te Noordwijkerhout Rapport Beplantingsplan uitbreiding bedrijf Jansen s Overseas te Noordwijkerhout Beplantingsplan uitbreiding Jansen s Overseas te Noordwijkerhout (versie 1) Waddinxveen, 3 oktober 2012 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Inventarisatie van ecologische waarden van het agrarisch natuurbeheer in Zeeland juni 2014

Inventarisatie van ecologische waarden van het agrarisch natuurbeheer in Zeeland juni 2014 Inventarisatie van ecologische waarden van het agrarisch natuurbeheer in Zeeland juni 2014 Stichting Landschapsbeheer Zeeland Lucien Calle Sandra Dobbelaar Alex Wieland 15 juli 2014 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog

RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, PAREL VAN DE ZESGEHUCHTEN. Toekomstvisie 2015 Datum: 2 december 2015 Commissie: Wilbert Gooskens Peter van de Moosdijk Harry Droog RIEL, Toekomstvisie 2015 Doel van de VISIE Voor de bewoners van

Nadere informatie

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap

1.2 landschap, natuur en recreatie. Landschap 1.2 landschap, natuur en recreatie Landschap Radio Kootwijk vormt een belangrijke schakel in een aaneengesloten open tot halfopen droog tot vochtig stuifzand- en heidegebied dat zich uitstrekt van het

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal Bestuurlijke samenvatting Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal De Groote Meer, deels gevuld met water De Brabantse Wal: een afwisselend natuurgebied met een grote variatie aan

Nadere informatie

Atelier II: schetsontwerpen voor de Bonnenpolder 27 september 2017, Hoek van Holland. 19 oktober 2017

Atelier II: schetsontwerpen voor de Bonnenpolder 27 september 2017, Hoek van Holland. 19 oktober 2017 Atelier II: schetsontwerpen voor de Bonnenpolder 27 september 2017, Hoek van Holland 19 oktober 2017 Atelier II: Schetsontwerpen voor de Bonnenpolder Gebiedsproces Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten

Nadere informatie

Molenpaal 3 Onstwedde. Landschaps - en inrichtingsplan.

Molenpaal 3 Onstwedde. Landschaps - en inrichtingsplan. Molenpaal 3 Onstwedde Landschaps - en inrichtingsplan. oktober 2011 september 2012 gew. 02-2013 1 Landschaps - en inrichtingsplan. Molenpaal 3 Onstwedde Locatie De locatie aan de Molenpaal 3 in Onstwedde,

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning

19 december Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke inpassing woning L a g e G o u w e 2 1 4 2 8 0 1 L M G o u d a 0 1 8 2 T 5 2 3 0 0 3 F 5 8 4 1 3 1 v a n H e e s t u i n - e n l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r Teckop 18-18a Kamerik (Gem. Woerden) Landschappelijke

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch

Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Landschappelijke inpassing Kruisweg 44, Herkenbosch Aanleiding en ligging plangebied Dhr. van de Venne heeft aan de Hammerstraat enkele boogkassen liggen. Deze liggen er al 10 jaar en dienen te worden

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie