TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014

2 MyOwnHome Hoge Weide Utrecht Introductie Een nieuwe woning kopen is een belangrijke stap, waarbij u met veel zaken te maken krijgt. Zo krijgt u ook te maken met onderwerpen van juridische aard, zoals de koop- /aannemingsovereenkomst en de akte van levering. Ook de financiële aspecten vragen aandacht. Samen met de makelaar streeft MyOwnHome er naar om u hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren. Deze kwaliteitsomschrijving informeert u over de termen en procedures waar u tijdens de bouw van MyOwnHome Hoge Weide Utrecht mee in aanraking komt. Verder maken wij u attent op uw rechten en plichten. Daaraan voorafgaand geven wij u in het eerste deel een gedetailleerd inzicht in de uitvoering van het plan MyOwnHome Hoge Weide Utrecht. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog vragen heeft. 2014, MyOnHome Hoge Weide Utrecht Inhoud Deel 1a: Kwaliteitsomschrijving I MyOwnHome Hoge Weide Utrecht pag. 2 II Algemene begrippen pag. 2 III Peil van het gebouw, grondwerken en terreininventaris pag. 3 IV De constructie van het gebouw pag. 4 V Privé ruimten pag. 6 VI Installaties pag. 7 Deel 1b: Kleuren- en materialenstaat I Exterieur pag. 10 II Interieur pag. 10 Deel 2: Wegwijzer I Juridische termen nader verklaard pag. 11 II Garantie en verzekeringen pag. 11 III Overeenkomsten pag. 12 IV Nog enkele belangrijke aandachtspunten pag. 12 V Contactgegevens pag

3 Deel 1a: Kwaliteitsomschrijving I MyOwnHome Hoge Weide Utrecht: Het project bestaat uit de nieuwbouw van 44 woningen in het plangebied Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht. De bouw van deze woningen wordt verdeeld over 2 bouwfasen. De 1 e fase betreft de bouw van 23 woningen (bouwnummers 22 t/m 44) voorzien van een gemeenschappelijk mandelig terrein waarop de parkeervoorzieningen zijn gesitueerd. De 2 e fase betreft 21 woningen (bouwnummers 1 t/m 21) welke overeenkomstig de 1 e bouwfase zal worden uitgevoerd. De woningen worden gebouwd met duurzame en hoogwaardige materialen en zijn hierdoor energiezuinig en onderhoudsarm. Dit document omvat de kwaliteitsomschrijving behorende bij de verkooptekeningen van uw woning. Uniek aan dit project is de keuze vrijheid ten aanzien van het kiezen van een type woning op de door u gewenste plek binnen het totale project. Deze omschrijving geeft daarom een algemene omschrijving van de geleverde kwaliteit. Afhankelijk van het door u gekozen kavel, kunnen onderdelen wel- of niet van toepassing zijn op de door u gekozen woning. Waar zaken onduidelijk zijn, zullen de definitieve verkooptekeningen uitsluitsel geven over hetgeen verkocht is. De genoemde maten in de tekeningen en in de kwaliteitsomschrijving met eventuele bijlagen zijn circa maten. Deze kwaliteitsomschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van de tekeningen van de architect. Wijzigingen voortvloeiende uit nadere eisen van overheden, nutsbedrijven en/of keuringsinstanties zijn evenwel niet uit te sluiten. Ten aanzien daarvan wordt een voorbehoud gemaakt. De geschreven tekst in deze kwaliteitsomschrijving gaat voor op de aangegeven informatie vermeld op de verkooptekening. De ondernemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van meer of minder kosten. Op de werkzaamheden van MyOwnHome Hoge Weide Leidsche Rijn Utrecht zijn de volgende voorschriften van toepassing: Bouwbesluit met de NEN-normen, zoals deze door de dienst Bouwtoezicht van de gemeente wordt gehanteerd; De geldende voorschriften van de diverse Nutsbedrijven; Algemene Voorwaarden behorende bij de koop- /aannemingsovereenkomst. Ongeacht wat in deze technische omschrijving en kwaliteitsomschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, zoals deze worden gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg NV. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving en kwaliteitsomschrijving onverenigbaar mocht blijken, ofwel nadeliger mocht zijn voor u, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg NV. II Algemene begrippen De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer etc. worden in het Bouwbesluit niet meer gehanteerd. Onderstaand overzicht geeft een vertaling van de gebruikelijk gehanteerde begrippen naar de benaming in het Bouwbesluit. Gangbare begrippen woonkamer keuken slaapkamer badkamer toilet berging (inpandig) berging hal Benaming in Bouwbesluit verblijfsruimte verblijfsruimte verblijfsruimte badruimte toiletruimte onbenoemde ruimte bergruimte verkeersruimte - 2 -

4 III Peil van het gebouw, grondwerken en terreininrichting Peil Het Peil P, van waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Vanaf dit Peil worden de hoogtematen gemeten. Doordat de wegen langs de woningen schuin oplopen is het hoogteverschil tussen het Peil en de kruin van de weg wisselend. Het Peil van de woningen is bepaald door de gemeente. Vanwege deze hoogteverschillen in het terrein en om een goede afwatering te verkrijgen, worden de tuinen en het mandelig terrein op verschillende niveaus aangebracht. E.e.a. conform de situatietekening welke onderdeel vormt van de overeenkomst. Terreininrichting: tuinen, voorerf en mandelig terrein De woningen worden geleverd met een gedeelte prive terrein en een zogenaamd mandelig terrein. Het prive deel betreft het voorerf voor de woningen tot aan het openbare trottoir, en de achtertuinen tot aan het mandelig terrein. De erfgrenzen zijn aangegeven op de verkoop situatietekening. Ook wordt op deze tekening de materialisering van het terrein aangegeven. Tuinen: De tuinen worden licht onder afschot afgewerkt met uitkomende grond. Het niveau van de tuinen sluit aan op de gemeenschappelijke achterpaden. Er worden geen erfscheidingen aangebracht op de aansluiting met het achterpad en op de erfgrens met de naastgelegen woningen. Alleen de eindwoningen hebben een gemetselde tuinmuur, welke wordt voorzien van een stalen omkaderd gaashekwerk, waartegen hedera beplanting wordt aangebracht. Voorerf: (van toepassing bij bouwnummer 32 t/m 44 en 10 t/m 21) Het voorerf wordt voorzien van betontegels, met een afmeting van 400x400mm, kleur antraciet, welke worden omsloten door licht grijze betonbanden. Tevens worden er 2 betonpaaltjes aangebracht op de erfgrens met de buren, waartussen een stalen buisleuning is aangebracht. Mandelig terrein: Het mandelig terrein betreft het binnenterrein tussen de woningen, alsmede de paden en weg hier naartoe. Een en ander zoals op de situatietekening is aangegeven. De bestrating van de wegen van het binnenterrein bestaat uit betonnen BBK klinkers. De parkeerplaatsen zijn middels een afwijkende kleur BBK klinker gemarkeerd. Op de overgang van verschillende terreinhoogten wordt tussen de parkeerplaatsen en de looppaden een betonnen grondkering van L-elementen aangebracht. De looppaden, worden uitgevoerd met grijze trottoirtegels, afmeting 30x30 cm. Om hoogteverschillen te overbruggen worden er op verschillende plaatsen trappen gerealiseerd, bestaande uit prefab grijze betonbanden. Verlichting van de achterpaden vindt plaats vanuit de individuele tuinbergingen behorend bij de woning. Het is mogelijk dat door nutsbedrijven net binnen of buiten de erfgrens voorzieningen getroffen worden voor de aanleg van nutsvoorzieningen, zoals CAI-kasten. Grondwerk, riolering en hemelwaterafvoeren Voor de aanleg van de fundering, het op hoogte brengen van het terrein en aanleg van het mandelig terrein, worden de benodigde grondwerken verricht. Er wordt geen extra grond aan-of afgevoerd voor de tuinen. De buitenriolering wordt uitgevoerd als een gescheiden systeem en wordt samengesteld uit pvc-leidingen. De afvoeren van vuil- en hemelwater zijn voorzien van KOMO-keur en worden aangesloten op het gemeenteriool. De kunststof hemelwaterafvoeren van de daken worden via aparte leidingen, zogenaamde gescheiden systeem, aangesloten op het schoonwaterriool van de gemeente. In de woning worden afvoerleidingen aangelegd naar alle lozingstoestellen in de keuken, het toilet, de badkamer en de opstelplaats voor de wasmachine. Het rioleringssysteem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Buitenberging De buitenberging heeft een afmeting van 2,5m x 2,5m uitwendig en wordt aangebracht op een prefab betonnen vloerplaat. Deze vloerplaat wordt niet onderheid. De berging wordt niet geïsoleerd. De wanden zijn opgebouwd van houten stijl- en regelwerk welke aan de buitenzijde zijn voorzien van horizontale houten delen van verduurzaamd vuren. De berging wordt niet geschilderd. Het dak is vervaardigd van golfplaten. De bergingen hebben een kunststof mastgoot en hemelwaterafvoer. De bergingen worden niet aangesloten op het schoonwaterriool. In de berging wordt een lichtpunt met schakelaar en enkele wand contactdoos aangebracht. Aan de buitenzijde wordt aan de zijde van het achterpad een buitenarmatuur op schemerschakeling geplaatst

5 IV De constructie van het gebouw Fundering Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek wordt door de constructeur (in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente) het funderingssysteem vastgesteld. De fundering bestaat uit gewapende betonnen funderingsbalken op betonpalen. Het aantal, de lengte en de afmeting van de palen wordt bepaald door de constructeur. Er wordt geen permanente drainage aangebracht. Vloerconstructies De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer met een Rc-waarde van tenminste 3,5 m2 K/W. Er bevind zich een kruipruimte onder de begane grondvloer. Deze ruimte wordt geventileerd middels kunststof kruipruimte ventilatieroosters en is toegankelijk middels een kruipluik welke nabij de woning entreedeur wordt aangebracht. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als kanaalplaatvloer. Daar waar ventilatiekanalen in de vloer zijn opgenomen worden leidingplaatvloeren toegepast. Alle betonvloeren worden voorzien van een vlak afgewerkte zand cement dekvloer. In de badkamer zal afhankelijk van uw keuze voor sanitair pakket, de douchehoek op afschot worden afgewerkt. Indien u er voor kiest uw badkamer casco op te laten leveren, brengen wij in de douchehoek geen zand cement afwerkvloer aan. Gevels en dragende wanden Buitengevels van de woningen worden uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur constructie. De gemetselde gevels bestaan uit gebakken gevelstenen. De gevels worden uitgevoerd in wildverband en het voegwerk wordt iets verdiept en glad doorgestreken. Boven de gevelkozijnen worden rollagen toegepast. Waar nodig worden boven de gevelopeningen stalen lateien toegepast. Waar aangegeven op tekening, worden onder de gevelkozijnen raamdorpels aangebracht, in uitvoering naturel beton. Bij de (3 laagse) woningen met plat dak wordt aan de voorzijde standaard een prefab betonnen kader om één gevelkozijn aangebracht. Zie hiervoor de geveltekeningen. De benodigde dilataties worden opgenomen in de constructie en het gevelmetselwerk volgens advies van de constructeur en de baksteenleverancier. In de buitengevel worden voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en afwatering. Ten behoeve van ventilatie van de kruipruimte, worden er kruipruimteventilatieroosters aangebracht in het gevelmetselwerk. Daar waar de buitengevel van een woning zich boven het schuine dak van de naastgelegen woning bevindt, wordt de gevelconstructie opgebouwd uit een geïsoleerd houten regelwerk met beplating welke wordt afgewerkt met steenstrips overeenkomstig het overige metselwerk van de woning. De binnenspouwbladen van voor-, achter- en zijgevels worden uitgevoerd in geprefabriceerd beton. De woningscheidende wanden worden eveneens uitgevoerd in geprefabriceerde betonnen wanden met ankerloze spouw. De totale spouwconstructie heeft een Rc-waarde van tenminste 3,5 m2 K/W. Binnenwanden Niet-dragende separatiewanden worden uitgevoerd als gipsblokken wanden, dikte 70 mm in normaal, hydro en zwaar afhankelijk van de eisen die aan de wand worden gesteld. Afhankelijk van geluids-eisen uit het bouwbesluit kan het voorkomen dat wanden 100mm dik worden uitgevoerd. Dakbedekking en dakconstructie, platte daken De hellende dakconstructie van de woning heeft een Rc-waarde van 3,5 m2 K/W. Deze kapconstructie is samengesteld uit een geprefabriceerde sporenkap. De dikte van de sporenkap is afhankelijk van de berekening van de constructeur. Daarnaast worden de benodigde folies en isolatie opgenomen in de kapconstructie. De onderzijde van de dakplaten bestaat uit een groene spaanplaat. De onderzijde is niet nader afgewerkt, schroef- en spijkergaten blijven in het zicht. Het hellende dak wordt afgewerkt met betonnen pannen inclusief de benodigde hulpstukken. Daar waar het gevelmetselwerk doorloopt langs het hellende dak, wordt het gevelmetselwerk aan de bovenzijde afgewerkt met een zinken bekleding. Op de daken van de woningen worden prefab kunststof dakdoorvoeren geplaatst, ten behoeve van de ventilatie en rioolontluchting. De hoofddaken van woningen met platdak en de optionele uitbouwen op begane grond worden uitgevoerd als kanaalplaatvloer, voorzien van drukvaste isolatie en een bitumen dakbedekking. De dakrand van de platte hoofddaken wordt afgewerkt met een betonafdekker, welke over het gevelmetselwerk heen steekt. De dakrand - 4 -

6 van de optionele uitbouwen worden afgewerkt met een aluminium daktrim. De optionele dakkapellen bestaan uit een houten balklaag, voorzien van dakbeschot met isolatie en een bitumen dakbedekking. Deze dakkapellen hebben geïsoleerde dragende houten binnenwanden, welke aan de binnenzijde zijn voorzien van een gipsbeplating, welke behangklaar worden afgewerkt. De zijwanden en boeiboorden van deze dakkapellen worden aan de buitenzijde voorzien van een multiplex beplating. Dakgoten en hemelwaterafvoeren De uitgetimmerde dakgoten van de woningen met een hellend dak worden uitgevoerd in een zinken bakgoot met metalen beugels. Deze bakgoot wordt aan de voor- en onderzijde omtimmerd met een volkern beplating welke geschroefd wordt aangebracht. Hemelwaterafvoeren van de hellende en platte daken worden uitgevoerd in pvc en aangesloten op een gescheiden rioleringssysteem. Buitenkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden vervaardigd van hardhout (FSC of PEFC). Deze elementen worden fabrieksmatig afgelakt, conform de kleuren genoemd in de kleurenstaat en worden beglaasd geleverd. De buitenbeglazing wordt uitgevoerd in hoog rendement HR++ beglazing. Sluitplan, hang- en sluitwerk De toegangsdeuren van de woningen worden voorzien van meerpuntsluitingen en dievenklauwen, de draaikiepramen worden ook voorzien van een afsluitbare raamkruk. Het hang- en sluitwerk zal uitgevoerd worden in SKG **. De afkorting SKG staat voor Stichting Kwaliteit Gevelbouw, dit keurmerk kan o.a. gevonden worden op het toegepaste raam- en deurbeslag. Dit beslag voldoet hiermee aan de door het keurmerk opgestelde eisen t.a.v. inbraakwerendheid. De woningen voldoen aan de eisen gesteld in het Politiekeurmerk veilig wonen. Wij leveren echter geen keuringscertificaat van het politiekeurmerk. Daarnaast stelt het politiekeurmerk ook eisen aan de omgeving / openbare inrichting rondom de woningen. Dit deel van het keurmerk valt buiten onze verplichtingen. Binnenkozijnen en deuren De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als stalen nastelkozijn, met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel geschikt voor opdekdeuren. De bovenlichten zijn voorzien van enkel glas (dicht paneel bij de trapkast en meterkast). De binnendeuren zijn dichte opdekdeuren, UV-afgelakt, kleur gelijkend RAL 9010, inclusief slotkast- /voorplaatboring. Alle binnendeuren worden voorzien van paumelles en een lichtmetalen deurbeslag (kruk en schild). In de badkamer en toiletruimte komt een vrij-en bezet slot en de overige binnendeuren zijn voorzien van een loopslot. Trappen De trap van begane grond naar 1e verdieping wordt een dichte trap. De trap van de 1 e - naar de 2 e verdieping wordt een open trap. Alle trappen worden vervaardigd van fsc vurenhouten. De dichte trappen worden voorzien van MDF stootborden. Deze trappen worden in de fabriek afgelakt in waterverdunde verf, kleur gebroken wit. De treden worden alleen van een grondlaag voorzien. Er worden ronde muurleuningen aangebracht, afgelakt geleverd en gemonteerd op leuningdragers. Op de 1 e en 2 e verdieping wordt een spijlenhekwerken aangebracht van fsc vurenhout met verzwaarde onder -en bovenregel. Binnenschilderwerk De binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt. De toe te passen kleuren van het binnen- en buiten schilderwerk zijn door de architect bepaald en zijn genoemd in de kleurenstaat. Houten aftimmeringen worden 1x dekkend geschilderd in kleur wit. De binnenzijde van de gevelkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakt overeenkomstig de kleurstelling van de buitenzijde van de kozijnen

7 VII Privé ruimten Meterruimte In de meterkasten worden de (koud)water en elektra meter geplaatst. Tevens wordt het afleverstation voor het warmtenet / stadsverwarming in de meterkast geplaatst en een aansluitpunt voor CAI en telefonie. Deze worden aangebracht volgens de geldende voorschriften van de Nutsbedrijven. De meterkasten van de woningen bevinden zich nabij de entree van de woningen zelf. De meterkast zelf bestaat uit een multiplexkast voorzien van een deur. Technische ruimte Op de zolderverdieping bevindt zich de technische ruimte. Hier worden de verdere technische installaties aangebracht, zoals de vloerverwarmingsverdeler van de 1 e verdieping en de ventilatie box. Het leidingwerk van deze installaties zal in deze ruimte zichtbaar blijven. De vloerverwarmingsverdeler van de begane grond bevindt zich in de trapkast. Vloerafwerking De vloeren van alle ruimten, me uitzondering van de meterkast en achter de knieschotten op zolder, worden voorzien van een zandcementdekvloer vezel versterkt (50mm). De woningen worden niet voorzien van vloerplinten. Ter plaatse van de binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer wordt een kunststenen dorpel aangebracht. De overige binnendeurkozijnen worden niet voorzien van dorpels. Vloertegelwerk In de toiletruimte en de badruimte wordt vloertegelwerk aangebracht. In de douchehoek wordt het vloertegelwerk onder afschot aangebracht naar het doucheputje. De vloertegels hebben een afmeting van 20x20cm, kleur antraciet/grijs. Wandafwerking De binnenwanden met uitzondering van de meterruimte, technische ruimte, toiletruimte en de badruimte, worden "behangklaar" afgewerkt. Hetgeen betekent dat ze, op kleine reparaties uitgezonderd, geschikt zijn om behang op aan te brengen. Wandtegelwerk In de toiletruimte wordt tot 1200mm hoogte wandtegelwerk aangebracht. In de badkamer wordt tot 1800mm hoogte wandtegelwerk aangebracht en in de douchehoek tot 2100mm. De wandtegels hebben een afmeting van 20x33cm, kleur wit mat of glanzend. De wandtegels worden liggend aangebracht. De wandgedeelten boven het tegelwerk tot het plafond, worden afgewerkt met structuurspuitwerk. Plafondafwerking De horizontale betonnen plafonds van de woningen worden op de begane grond en 1 e verdieping voorzien structuurspuitwerk, met uitzondering van de meterkast. De zolder wordt niet voorzien van een nadere afwerking. Bij de 3 laagse woningen met een platdak, wordt de onderzijde van de betonnen dakvloer voorzien van structuurspuitwerk. Vensterbanken De raamkozijnen worden aan de binnenzijde voorzien van een donkergrijs kunststeen vensterbank. Tegelwerk pakketkeuze: Binnen het MyOwnHome concept heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende optiepakketten voor wand- en vloertegelwerk. Deze upgrade pakketten kan u alleen kiezen in combinatie met een upgrade sanitair pakket. Economy pakket: Wandtegels afmeting 25 x 33cm in kleur wit, mat of glanzend; Vloertegels afmeting 45 x 45 cm in kleur antraciet; (Ter plaatse van de douchehoek i.v.m. afschot naar doucheput, afmeting 15x15cm) Trend / Comfort pakket: Wandtegels afmeting 20 x 50cm in kleur wit, mat of glanzend; Vloertegels afmeting 60 x 60 cm in kleur antraciet; (Ter plaatse van de douchehoek i.v.m. afschot naar doucheput, afmeting 15x15cm) - 6 -

8 VI Installaties De aanleg- en aansluitkosten met betrekking tot elektriciteit en water zijn tot op de dag van oplevering voor rekening van MyOwnHome Hoge Weide Utrecht. Ventilatie Er zal een ventilatiesysteem aangebracht worden op basis van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Het type mechanische afvoer is afhankelijk van de EPC berekening. Voor de aanvoer van verse lucht worden ventilatieroosters in het glas geplaatst. De posities van de roosters worden bepaald aan de hand van de voorschriften genoemd in het bouwbesluit. Het afzuigsysteem bestaat uit een ventilator unit waarop de keuken, het toilet, de badkamer en de ruimte waar de wasmachine staat opgesteld zijn aangesloten. In de keuken wordt een regelaar geplaatst welke radiografisch communiceert met de mechanische ventilatie-unit op zolder. De (nacht) ventilatie van de woon en slaapkamers geschiedt door middel van: ventilatieroosters in de buitenkozijnen van de verblijfsruimten draai-kiepramen en/of deuren de overige ruimten/constructie onderdelen worden uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen: de badkamer en het toilet: toevoer ventilatielucht via de opening tussen de dorpel en de onderkant van de binnendeur, afvoer via een afzuigopening van de mechanische ventilatie. de meterkast: ventilatie via het meterkastfront. de gevels: uitgevoerd als geventileerde spouwmuur. De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe-als afvoer van ventilatielucht. Elektra installatie De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeelt over drie groepen naar de diverse aansluitpunten en 1 groep ten behoeve van de wasmachine. De installatie wordt aangelegd volgens NEN 1010:2007+C1:2008 en de symbolen als aangegeven op de verkooptekeningen, plaatsaanduiding is indicatief. De installatie is afgemonteerd met inbouw schakelmateriaal. Ter plaatse van het lichtpunt kan de eindgebruiker een armatuur bevestigen. De schakelaars bevinden zich op ca mm boven de vloer. De wandcontactdozen en aansluitpunten en loze leidingen voor CAI en KPN bevinden zich op ca. 300 mm boven de vloer. De wandcontactdozen boven het werkblad van de keuken worden aangelegd op 1200mm boven de vloer. Zwakstroominstallatie De woningen zijn voorzien van een bel-installatie bestaande uit: een drukknop naast de voordeur, een bel in de entree en een transformator in de meterkast. Rookmelders De woning wordt standaard voorzien van 2 voorgeschreven rookmelders, aangesloten op het lichtnet. Ter plaatse van de begane grond is de rookmelder in de entreehal gesitueerd, ter plaatse van de verdieping is de rookmelder op de overloop gesitueerd. Telecommunicatievoorzieningen De woningen zijn voorzien van aansluitmogelijkheden voor telefoon en centraal antenne- installatie in de navolgende ruimten: Telefoon (KPN): woonkamer (bedraad afgemonteerd, geen signaal) CAI: woonkamer (bedraad afgemonteerd, geen signaal) CAI: slaapkamer 1 (bedraad afgemonteerd, geen signaal) Daarnaast is er een loze leiding in zowel slaapkamer 2 en 3 opgenomen. Deze kunnen worden gebruikt voor een telefoon aansluiting of een CAI-aansluiting

9 Verwarming Het warm water voor de centrale verwarmingsinstallatie en het warm tapwater wordt geleverd door aansluiting op het warmtenet / stadsverwarming. Het warme water wordt via een buizenstelsel naar uw woning gebracht. In de woning wordt de warmte in een zogenaamd afleverstation overgedragen aan de verwarmingsinstallatie van uw woning. Dit afleverstation bevind zich in de meterkast. U heeft om deze reden geen CV ketel in uw woning. Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de navolgende normtemperaturen zoals aangegeven in de ISSO 51. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen: hal: 15 C woonkamer: 20 C keuken: 20 C slaapkamers: 20 C badkamer: 22 C verkeersruimten: 15 C toiletruimte: onverwarmd zolder: onverwarmd De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een thermostaat in de woonkamer, fabricaat Honeywell type Modulation. Er zal vloerverwarming op de begane grond en 1 e verdieping worden aangebracht en een aanvullende elektrische convector in de badkamer. Uitsluitend bij de drie laagse woning met plat dak zal de 2 e verdieping ook voorzien worden van vloerverwarming. Water- en gasinstallatie Waterleidingen: De warm waterleidingen worden aangelegd vanaf het afleverstation, geplaatst in de meterkast naar de diverse tappunten. De koud waterleidingen worden aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleidingen zijn afsluit- en aftapbaar. De volgende tappunten worden aangesloten: Koud water: het fontein in de toiletruimte; het reservoir van het toilet in de toiletruimte; de douchemengkraan in de badkamer de wastafelmengkraan in de badkamer de wasmachinekraan op zolder afgedopte leiding t.b.v. de keukenmengkraan in de keuken op de aangegeven plaats Warm water: de wastafelmengkraan in de badkamer de douchemengkraan in de badkamer afgedopte leiding t.b.v. de keukenmengkraan in de keuken op de aangegeven plaats Warmwatertoestel Het warm water voor de centrale verwarmingsinstallatie en het warm tapwater wordt geleverd door aansluiting op het warmtenet / stadsverwarming. Het warme water wordt via een buizenstelsel naar uw woning gebracht. In de woning wordt de warmte in een zogenaamd afleverstation overgedragen aan de verwarmingsinstallatie van uw woning. Dit afleverstation bevind zich in de meterkast. U heeft om deze reden geen apart warmwatertoestel / CV ketel in uw woning. Gasleidingen In verband met de aanwezigheid van stadsverwarming, is er geen gasaansluiting in uw woning aanwezig. Sanitair De sanitaire toestellen worden aangesloten op het waterleidingnet en op de riolering. Het sanitair (fabricaat Villeroy & Boch O.novo) wordt standaard geleverd en aangebracht in de kleur wit. De kranen die geleverd worden zijn van het fabrikaat Grohe Costa. Aangezien geen keuken geplaatst wordt is de gootsteenmengkraan niet opgenomen. De volgende sanitaire toestellen worden geleverd: Closetcombinatie toiletruimte: Villeroy & Boch O.novo wandcloset diepspoel, Wisa Excellent XS reservoir. Villeroy & Boch O.novo closetzitting - 8 -

10 met bijbehorend deksel. Fonteincombinatie toiletruimte: Villeroy & Boch O.novo compact fontein 36x27,5 cm. Plugbekersifon en vloerbuis p.v.c. Toiletkraan Grohe Costa. Wastafelcombinatie badkamer: Villeroy & Boch O.novo wastafel 60 cm. Plugbekersifon en muurbuis p.v.c. Planchet p.v.c. Schwab 50x13 cm, spiegel 60x80cm liggend met verborgen ophangset. Wastafelmengkraan Grohe Costa. Douchecombinatie badkamer: Er wordt geen douchebak toegepast, doch een doucheputje. Douchemengkraan Grohe Costa + Grohe Tempesta glijstangcombinatie. Wasmachineaansluiting zolder: Wasmachine-aansluitkraan + beluchter Grohe + keerklep Watts. Sanitair pakketkeuze: Binnen het MyOwnHome concept heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende sanitair optiepakketten. Deze pakketten kunt u alleen kiezen in combinatie met het bijbehorende tegelwerk pakket. Een verdere omschrijving van de economy pakket, trend pakket en de comfort pakket kunt u vinden in de woonconfigurator (www.myownhome-utrecht.nl) Casco keuze: Het MyOwnHome concept biedt u eveneens de mogelijkheid om uw badkamer en toiletruimte casco op te laten leveren. In dat geval wordt er geen tegelwerk en sanitair aangebracht in de toiletruimte en badkamer. Het leidingwerk wordt op de standaard posities afgedopt aangebracht op vloerniveau. De zand-cement dekvloer in de douchehoek wordt niet aangebracht, zodat u de mogelijkheid heeft hier zelf afschot en een afvoer naar keuze aan te brengen. Indien u er voor kiest om uw badkamer en toilet casco op te laten leveren, vervalt op deze onderdelen uw Woningborg garantie. Voor het laten vervallen van het complete sanitair en tegelwerk in uw badkamer en toiletruimte geldt een minderprijs van 3.200,- incl. BTW Keuken In de woning wordt geen keuken geplaatst, leidingen worden afgedopt op de op verkooptekening aangegeven plaats. Standaard zijn de volgende afgedopte voorzieningen aanwezig: - Warm- en koud water aansluiting en afvoer ten behoeve van de spoelbak Standaard zijn de volgende elektrapunten aanwezig: - Dubbele wandcontactdoos ten behoeve van huishoudelijk gebruik boven het aanrechtblad; - Enkele wandcontactdoos ten behoeve van de koelkast; - Enkele wandcontactdoos ten behoeve van de wasemkap; - Loze leiding ten behoeve van een keukenboiler; - Perilex aansluiting ten behoeve van een elektrische kookplaat. Keuken pakketkeuze: Het MyOwnHome concept biedt u de mogelijkheid te kiezen uit verschillende keuken optiepakketten van de door ons geselecteerde keukenleverancier. Indien u kiest voor één van deze keuken pakketten wordt uw keuken voor oplevering in uw woning geplaatst. Een verdere omschrijving van de drie keuken pakketten kunt u vinden in de woonconfigurator (www.myownhome-utrecht.nl). Als u kiest voor een eigen leverancier, dan brengt MyOwnHome de bovengenoemde standaardpunten aan op de plaatsen conform verkooptekening. Eventuele aanpassingen zullen pas mogelijk zijn na de oplevering van uw woning. Indien er na oplevering leidingwerk wordt gewijzigd, komen de garanties vanuit MyOwnHome te vervallen

11 Deel 1b: Kleuren- en materialenstaat Exterieur Baksteen metselwerk, wildverband, 3 kleuren Gevels 1. Rood 2. Paars 3. Antraciet Voegwerk, 2mm verdiept Gevels Antraciet Houten kozijnen Gevels Wit RAL 9010 Houten ramen en deuren Gevels Grafietgrijs RAL 7024 Voordeur Voorgevel Grafietgrijs RAL 7024 Tuindeur Achtergevel Grafietgrijs RAL 7024 Dakpannen Daken Leikleur Engobe Prefab-beton waterslagen Bij gevelkozijnen Naturel beton Prefab-beton dakranden Bij platte daken Naturel beton Dakgoten, uitgetimmerd multiplex Daken, dakrand dakkapel Wit RAL 9010 Zinken kraal, 20mm Dakgoten Naturel grijs Daktrim, aluminium in kleur gemoffeld Zink Zijwangen dakkapellen Beglazing Dakkapellen Wit RAL 9010 Muurafdekker opgaand metselwerk Naturel grijs Middelgrijs Naturel Stalen hekwerk, in kleur gecoat Erfafscheidingen Grafietgrijs RAL 7024 Beton afdekker Erfafscheidingen Naturel beton Ventilatieroosters Gevelkozijnen Interieur Houten kozijnen, binnenzijde Gevels Wit RAL 9010 Houten ramen en deuren, binnenzijde Gevels Grafietgrijs RAL 7024 Kunststeen vensterbank Kozijnen Donkergrijs Houten trap en hekwerk, muv. de treden Houten treden Spuitwerk Binnenwanden Plafonds, behalve onderzijde kappen Behangklaar wit RAL 9010 wit wit Keramische wandtegels Toilet wit Keramische tegels Badkamer wit Keramische vloertegels Toilet en badkamer Donkergrijs Overige betimmeringen wit RAL 9010 Schakelmateriaal wit RAL