Arbeidsplaatsen Aspecten Veiligheids- en gezondheidssignalering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsplaatsen Aspecten Veiligheids- en gezondheidssignalering"

Transcriptie

1 WAT Arbeidsplaatsen Aspecten Veiligheids- en gezondheidssignalering Een signalering die, toegepast op een bepaald object, een bepaalde activiteit, een bepaalde situatie of een bepaalde handelswijze, door middel van een bord of een kleur, een aanwijzing of een voorschrift verstrekt met betrekking tot de veiligheid of de gezondheid op het werk. Codex III.I.1. art. 2 TOEPASSINGSGEBIED Veiligheids- en gezondheidssignalering moet aangebracht worden als risico s niet voldoende kunnen voorkomen worden of beperkt worden door: maatregelen, methoden of handelswijzen in de sfeer van de werkorganisatie collectieve beschermingsmiddelen Codex I.II art. 9 Werkgevers en werknemers zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Niet van toepassing op: de signalering voorgeschreven voor het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, producten en uitrusting en op de signalering Codex III.I.1. art. 1 voor het weg- en spoorwegverkeer, de binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer. de signalering van toepassing op het weg- en spoorwegverkeer, de Codex III.I.1. art. 6 3 binnen- en zeescheepvaart en het luchtverkeer moet, indien daar reden toe is, voor dat verkeer worden gebruikt binnen de ondernemingen of inrichtingen. recipiënten die gebruikt worden bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen of preparaten zoals bedoeld in ARAB art. 723 bis en recipiënten Codex III.I.1 art. 10 gebruikt voor de opslag ervan, moeten voorzien zijn van de voorgeschreven etikettering volgens ARAB, behalve wanneer van de recipiënten kortstondig gebruik wordt gemaakt of op recipiënten met een vaak wisselende inhoud mits er toereikende alternatieve maatregelen worden genomen, vooral wat betreft voorlichting en opleiding van de werknemers, die hetzelfde beschermingsniveau garanderen. PRODUCTEN MET GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN Niet opgenomen in deze fiche: signalisatie van leidingen: signalering door hand- en armseinen licht- en geluidssignalen ASPECTEN : markeren van leidingen PROGRAMMA S EN PROCEDURES : hand- en armseinen ARBEIDSMIDDELEN : licht- en geluidssignalen DOEL Op een snelle en gemakkelijk te begrijpen wijze de aandacht vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. Codex III.I.1. bijl. 1

2 Veiligheids- en gezondheidssignalering (2) VGM MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN Kleur en betekenis Voor alle signaleringen met een veiligheidskleur gelden: KLEUR BETEKENIS AANWIJZINGEN OF DOEL EN TOELICHTINGEN Rood Verbodssignaal Gevaarlijke houding Gevaar / alarm Brandbestrijdingsmateriaal en brandweeruitrusting Stop, stilstand, noodschakelaars Evacuatie Identificatie en lokalisatie Geel of Waarschuwingssignaal Pas op, wees voorzichtig oranje-geel Verificatie Blauw Gebodssignaal Handelwijze of specifieke actie, verplichting tot dragen van persoonlijke beschermingsuitrusting Groen Reddingssignaal, eerste Deuren, uitgangen, wegen, hulpsignaal lokalen, materiaalposten Veilige situatie Terugkeer naar normale situatie Codex III.I.1. bijl. 1 Bij slechte natuurlijke verlichtingsomstandigheden moeten fluorescerende kleuren, reflecterende materialen of kunstlicht worden gebruikt. Codex III.I.1. bijl. 2 Afmetingen en eigenschappen van signaleringsborden (ref. zie literatuur) afmetingen: bordhoogte h = a/f waarbij: h = diameter voor cirkelvormige borden = korte zijde voor rechthoekige borden = basishoogte van driehoekige (0,817 x zijde b) borden a = leesafstand f = factor, geldend voor normaal belichte borden f = 40 voor verbods- waarschuwings- en gebodsborden f = 100 voor brandbestrijdings- en reddingsborden f = factor, geldend voor verlichte borden f = 65 voor verbod, waarschuwings- en gebodsborden f = 200 voor brandbestrijdings- en reddingsborden teksthoogte h = a/f waarbij: h = teksthoogte a = leesafstand f = factor, geldend voor belichte borden tot 25 m leesafstand f = 300 voor hoofdletters en cijfers

3 Veiligheids- en gezondheidssignalering (3) afmetingen volgens in de handel beschikbare maten: voorbeeld: grootte van belicht verbodsbord bij leesafstand 10 m h = a/f h = mm/40 = min. 250 mm h = eerst benaderend handelsformaat = 400 mm verbodsborden: cirkelvormige borden driehoekige borden vierkante en rechthoekige borden toelichting leesafstand diameter zijde korte zijde teksthoogte m mm mm mm mm , waarschuwingborden:

4 Veiligheids- en gezondheidssignalering (4) gebodsborden: reddingsborden: borden in verband met brandbestrijdingsmaterieel: idem als reddingsborden maar met een rood vlak aanwijzingsborden: pictogrammen zijn zo eenvoudig mogelijk en zonder overbodige details borden zijn van materiaal met grote schokvastheid en weerbestendigheid afmetingen, kleur- en lichttechnische eigenschappen maken dat zij goed zichtbaar zijn en gemakkelijk te begrijpen Werkwijze plaatsing op passende hoogte en plaats t.o.v. gezichtsveld en rekening houdend met eventuele obstakels de signalering moet eenduidig aangeven: waarop de verplichting, het verbod of de waarschuwing betrekking heeft in welke fysisch afgebakende of gemarkeerde zone ze geldt Codex III.I.1. bijl. 2 Codex III.I.1. bijl. 2 Codex III.I.1. bijl. 2

5 Veiligheids- en gezondheidssignalering (5) wanneer ze geldt: Wat Hoe Voor wie Wanneer permanent risico voor wordt aangeduid door een pictogram voor iedereen in vanaf de betreding iedereen in fysisch op alle toegangsdeuren (zonder het volledige lokaal ervan (b.v. helm afgebakende zone bijkomende informatie) verplicht) (b.v. lokaal, werf) permanent risico voor als de verplichting of het verbod voor iedereen vanaf de overschrijiedereen in beperkte slechts noodzakelijk is in een beperkte ding van de lijn zone zone die niet fysisch afgebakend is, dan kan deze zone gemarkeerd worden met een rode lijn waarbij het vereiste pictogram wordt opgehangen risico bij bepaalde als er slechts een risico bestaat bij een voor de bedienaar(s) in de nabijheid werkzaamheden bepaalde activiteit, wordt bij dit en eventuele waar het risico zich activiteitspunt het vereiste pictogram omstanders (helper) nog kan voordoen opgehangen en de activiteit wordt bondig en duidelijk omschreven (b.v. bij het aftappen) permanente veiligheids- en gezondheidssignalering wordt uitgevoerd d.m.v.: Codex III.I.1. art. 6 1, 1 verbodsborden verboden te roken vuur, open vlam en verboden voor verboden met roken verboden voetgangers water te blussen geen drinkwater geen doorgang verboden voor niet aanraken voor onbevoegden transportvoertuigen specifieke verbodsborden moeten voor de aldaar omschreven verboden handelingen, gevaren, verplichtingen of andere informatie gebruikt worden. De pictogrammen mogen licht afwijken of meer gedetailleerd zijn. De betekenis ervan moet evenwel dezelfde zijn en mag door de afwijking niet onduidelijk worden gemaakt. op plaatsen waar calciumcarbide wordt opgeslagen en binnen en buiten de opslagplaatsen: verbodsborden: verboden met water te blussen. Zowel binnen als in de omgeving van de opslagplaatsen: verbodsborden vuur, open vlam en roken verboden ARAB art. 286, 289

6 Arbeidsplaatsen Aspecten Veiligheids- en gezondheidssignalering (6) op de buitenzijde van de deuren en binnen in de lokalen waar door het aanbrengen van verf of van een bekleding, verstuiving van ontvlambare producten geschiedt: verbodsborden vuur, open vlam en roken verboden aan opslagplaatsen van ontvlambare en brandbare vloeistoffen : verbodsbord vuur, open vlam en roken verboden. Het bord wordt aangebracht aan de ingang van de opslagplaats of bij de ingang van de zone waar het verbod geldt. op de houders of in de nabijheid ervan van de vaste ongekoelde houders van opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan: de aanduidingen verboden te roken en vuur, open vlam en roken verboden op alle nuttige plaatsen in schouwspelzalen, verbodsborden verboden te roken in wasplaatsen op plaatsen waar het water niet drinkbaar is, verbodsbord geen drinkwater ARAB art. 348 Codex III.IV.9 art. 48 KB art ARAB art. 654 ARAB art. 86 waarschuwingsborden ontvlambare explosieve stoffen giftige stoffen bijtende stoffen stoffen* * kan ook gebruikt worden voor hoge temperatuur in afwezigheid van een specifiek bord hiervoor. radioactieve stoffen hangende lasten transportvoertuigen gevaar voor elektrische spanning gevaar laserstraal oxiderende stoffen niet-ioniserende straling belangrijk magnetisch veld struikelen vallen door hoogteverschil biologisch gevaar

7 Veiligheids- en gezondheidssignalering (7) lage temperatuur schadelijke of explosie gevaarlijke irriterende stoffen* ruimte * Dit bord mag bij wijze van uitzondering een oranje achtergrond hebben als die kleur gerechtvaardigd is omdat er een soortgelijk bord bestaat voor het wegverkeer op elke stut (paal, mast, arm, draagijzer, verankering, spandraad) van bovengrondse lijnen van elektrische installatie binnen de omheining van een als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk geklasseerde inrichting, waarschuwingsbord: gevaar voor elektrische spanning bij aanwezigheid van leidingen of toestellen op hoogspanning of gemiddelde spanning: waarschuwingsbord gevaar voor elektrische spanning (uitgez. ontladingslampen cat.b) op plaatsen, lokalen of afgesloten ruimten die worden gebruikt voor de opslag van aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen of preparaten moeten, bij de opslagruimte of op de toegangsdeuren: waarschuwingsbord tenzij wat de afmetingen betreft, de etikettering van de afzonderlijke verpakkingen of recipiënten daartoe volstaat bij werkzaamheden waarbij werknemers kunnen worden blootgesteld aan biologische agentia: waarschuwingsbord voor biologisch gevaar en andere waarschuwingssignalen op werkplaatsen die voldoen aan de voorwaarden en waarvoor toelating is toegekend voor een gecontroleerd gebruik van asbestvezels gevaar asbest op plaatsen waar gevaar bestaat voor een explosieve atmosfeer Ex gedeelten van een bouwplaats die niet voor de arbeid toegankelijk zijn en waar de toegang gevaar oplevert: waarschuwingsbord gevaar. Deze plaatsen worden tevens door materiële elementen behoorlijk afgebakend waardoor de onvrijwillige toegang belet wordt gebodsborden ARAB art. 222 ARAB art. 254 Codex III.I.1. art. 11 Codex V.III.4, art. 17,7 ARAB art. 723ter 6.c Codex III.IV ARAB art oogbescherming veiligheidshelm gehoorbescherming adembescherming verplicht verplicht verplicht verplicht veiligheidsschoenen veiligheidshand- veiligheidspak gelaatsbescherming verplicht schoenen verplicht verplicht verplicht

8 Veiligheids- en gezondheidssignalering (8) individueel verplichte algemeen gebod veiligheidsharnas oversteekplaats (eventueel samen met verplicht voor voetgangers een ander bord bv. onderschrift) borden voor localisatie en identificatie van reddings- of hulpmiddelen plaats van een nooduitgang, te plaatsen boven de nooduitgang richting naar een nooduitgang, te plaatsen in de richting van de vluchtweg naar een nooduitgang plaats of richting van uitgang die ook aan de eisen van een nooduitgang voldoet (d.w.z. niet bij liften, roltrappen, ) eerste hulp draagberrie veiligheidsdouche

9 Veiligheids- en gezondheidssignalering (9) ogen spoelen telefoon voor te volgen richting eerste hulp altijd te gebruiken samen met een ander reddingsbord de plaats van elke uitgang en van elke nooduitgang nodig voor ontruiming, evenals de richting van de wegen, doorlopen en trappen die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door de geschikte reddingsborden. In de winkels voor kleinhandel worden deze borden tevens op de grond of ter hoogte van de grond aangebracht aan waarschuwings- en alarmposten voor brand: het bord voor brandbestrijdingsmaterieel telefoon voor eerste hulp boven elke uitgangs- of nooduitgangsdeur in schouwspelzalen: specifieke reddingsbord het aangeven van een uitgang voor normale omstandigheden die niet als evacuatieweg mag gebruikt worden(bv. lift), is een aanwijzing. Er mag dan ook geen veiligheidskleur worden gebruikt. Het pictogram voor deze uitgang zou dus een bord kunnen zijn met witte achtergrond en uitgangssymbool zwart ARAB art ARAB art ARAB art. 652 borden en de veiligheidskleur voor localisatie en identificatie van brandbestrijdingsmaterieel Codex III.I.1. bijl. 4 brandslang ladder blusapparaat te volgen richting (wordt samen met één van de andere borden voor brandbestrijdingsmaterieel gebruikt) telefoon voor brandbestrijding identificatie door het rood kleuren van het materieel zelf (voldoende groot kleuroppervlak) bijkomende identificatie door een lokalisatiebord en/of kleuren van de plaatsen of de toegangen tot de plaatsen waar het materieel zich bevindt ARAB art. 655

10 Veiligheids- en gezondheidssignalering (10) signalisatie van obstakels banden of borden die het gevaar voor stoten tegen obstakels en vallen van personen signaleren signalisatie van drempels, plaatsen met gevaar voor stoten tegen obstakels, plaatsen met gevaar voor vallende voorwerpen of personen, gevaarlijke doorgangen, geschiedt door middel van geel/zwart of door rood/wit afmetingen van de signalering worden bepaald door de afmetingen van het te signaleren obstakel of de gevaarlijke plaats geel/zwarte of rood/witte schuine strepen staan onder een hoek van 45, alle gekleurde vlakken hebben dezelfde afmetingen bij gelijke doeltreffendheid bestaat een vrije keuze tussen een band of bord voor signalisatie van risico's voor struikelen of vallen door hoogteverschil in zones waar de werknemers aan kankerverwekkende agentia zijn blotgesteld of kunnen worden blootgesteld: signalisatie en afbakening van de zones, waarschuwings- en andere signalen en aanduiding van het rookverbod Codex III.I.1. bijl. 5 Codex III.I.1. art. 8 Codex V.II.1. art markering van verkeerswegen Codex III.I.1. bijl. 5 verkeerswegen voor voertuigen moeten duidelijk gemarkeerd worden door doorlopende strepen met een goed zichtbare kleur, bij voorkeur wit of geel rekening houden met de afstanden tussen de voertuigen, voorwerpen en personen die er zich kunnen bevinden op deuren voor voetgangers in de onmiddellijke nabijheid van poorten voor voertuigen gebodsbord verplichte oversteekplaats ARAB art. 44septies slijtbestendige verf gebruiken : aspecten - verkeerswegen, doorgangen, deuren en poorten occasionele signalering wordt aangebracht voor gevaarlijke gebeurtenissen (b.v. afspannen van een gevaarlijke zone met signalisatielinten) 1, 2 Codex III.I.1. art. 6 de signalering moet doeltreffend zijn en de doeltreffendheid mag niet Codex III.I.1. art. 7 in gedrang worden gebracht door: bijl. 1,3 de aanwezigheid van een andere signalering die de zichtbaarheid verstoort. Vermijden dat teveel borden te dicht bij elkaar worden geplaatst een slecht ontwerp, ontoereikend aantal, slechte plaatsing, slechte Codex III.I.1. bijl. 1,3 staat of werking. Dit houdt ondermeer in dat: signaleringsmiddelen geregeld moeten worden schoongemaakt, onderhouden en zonodig vervangen het aantal en de plaats afhankelijk zijn van de grootte van de risico's of van de te beveiligen zone signaleringen die een energiebron behoeven van een noodinstallatie moeten voorzien zijn indien de betrokken werknemers een beperkt gezichtvermogen hebben, aanvullende of vervangingsmaatregelen moeten worden getroffen

11 Veiligheids- en gezondheidssignalering (11) BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN de werkgever zorgt voor een passende opleiding i.v.m. de betekenis van de signalering en te volgen algemene en specifieke handelwijzen Codex III.I.1. art. 3 Werkgever de werkgever zorgt ervoor dat de werknemers geïnformeerd worden over alle te nemen maatregelen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering Codex III.I.1. art. 4 Werkgever signaleringsborden moeten worden verwijderd zodra de situatie die de aanwezigheid ervan rechtvaardigt, niet meer bestaat een aanvullend tekstbord met aanwijzingen is rechthoekig met een zwarte tekst en kader op een witte achtergrond. Het wordt geplaatst onder of naast het veiligheids- of gezondheidssignaal. de waarschuwings- en alarmsignalen van een arbeidsmiddel moeten overeenstemmen met de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk; vooral moeten zij gemakkelijk en zonder onduidelijkheid waarneembaar en te begrijpen zijn. Codex III.I.1. bijl. 2,2 Codex IV.I. bijl literatuur: Unfallverhütungsvorschrift 125, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz, Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, oktober 1997 Hugo Van Ingelghem Luc Van Holen

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10:

L3G B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 10: Wettelijk kader: arbeidsomstandighedenregeling: (arbo V&G signalisatie + hand- en armseinen) Bijlage 10: Arboregeling bijlage XVIII (arbeidsomstandighedenregeling

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk www.provikmo.be info@provikmo.be Veiligheids- en gezondheidssignalering (K.B. van 17 juni 1997, B.S. van 19 september 1997) Wat zijn veiligheids-

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997)

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997) Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011 Hoofdstuk 10 - Veiligheidsaanduidingen Inleiding Veiligheid op de werkplek begint vaak met te weten welke gevaren op de werkplek aanwezig zijn en waar extra op gelet moet worden. Door een duidelijke signalering

Nadere informatie

reddingstekens artikelgroep 3100

reddingstekens artikelgroep 3100 PC010 Diameter: 75x150, 100x200, 150x300, 200x400mm reddingstekens artikelgroep 3100 uitgang plaats & richting verzamelpunt richting eerste hulp nooddouche oogspoeler brancard ladder reddingstelefoon medische

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 6. Veiligheids- en gezondheidssignalering

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 6. Veiligheids- en gezondheidssignalering Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 6. Veiligheids- en gezondheidssignalering Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992

Nadere informatie

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de

Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving De kandidaat kan de doelstellingen van de Hoofdstuk Paragraaf Eindterm Toetsterm 1. Wetgeving 1.5 Grondbeginselen arbeidstijdenwetgeving 1.5.1 De kandidaat kan de doelstellingen van de wetgeving inzake arbeidstijden omschrijven 1.5.1.1 De kandidaat

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S )

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S ) Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren

Nadere informatie

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Belgisch Staatsblad 19 september 1997

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Belgisch Staatsblad 19 september 1997 17 JUNI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Belgisch Staatsblad 19 september 1997 Gewijzigd door : KB van 20/07/15 BS van 04/08/15 KB van 10/10/12

Nadere informatie

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Belgisch Staatsblad 19 september 1997

17 JUNI Koninklijk besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Belgisch Staatsblad 19 september 1997 17 JUNI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Belgisch Staatsblad 19 september 1997 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 BS van 18/09/02 ALBERT II, Koning

Nadere informatie

BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering

BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering BIJLAGE S.E.M. Signalering Etikettering Markering LET OP! LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST. Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof.

Nadere informatie

Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs

Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs Bijlage pictogrammen ervaringsbewijs Behandelingslabel Een behandelingslabel duidt de manier aan waarop je met bepaalde producten moet omgaan om ze niet te beschadigen. Behandelingslabels worden weergegeven

Nadere informatie

Veiligheid: pictogrammen en borden

Veiligheid: pictogrammen en borden KWALIFICATIE DETAILHANDEL Veiligheid: pictogrammen en borden Joris werkt in een bouwmarkt waar aluminium buizen worden verkocht. Joris moet een grote order verzamelen. Bij een stelling moet hij tien buizen

Nadere informatie

Fiche 6 (Observatie): Veiligheidssignalisatie

Fiche 6 (Observatie): Veiligheidssignalisatie 1. Inleiding Fiche 6 (Observatie): Veiligheidssignalisatie De signalisatie speelt niet alleen een belangrijke rol in geval van een ramp (ongeval, brand, ), maar ook bij de preventie ervan. De veiligheidsinstructies

Nadere informatie

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING

www.bradyeurope.com Verbod VEILIGHEIDSSIGNALERING Het verbodsteken is een veiligheidsteken dat een handeling waardoor gevaar zou kunnen ontstaan, verbiedt. Het verbodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een rode rand met een rode dwarsstreep. De achtergrond

Nadere informatie

collectieve technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelwijzen in de sfeer van de werkorganisatie; Overwegende dat de

collectieve technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelwijzen in de sfeer van de werkorganisatie; Overwegende dat de Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16,

Nadere informatie

BESTELFAX (033 2770569)

BESTELFAX (033 2770569) BESTELFAX (3 2770569) Bedrijfsnaam: Postadres/ afleveradres: Postcode/ plaats: Ehabo Preventie BV Holleweg 16 a/b 3925 LW Scherpenzeel Tel: 3-2770568 Fax: 3-2770569 E-mail: info@ehabo.nl KvK Gooi en Eemland:

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

351 De wetteksten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering zijn in hoofdzaak te vinden in :

351 De wetteksten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering zijn in hoofdzaak te vinden in : ARAD 06 Deel III Titel II Preventiebeleid Bijzonderheden Hoofdstuk VI Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk 1. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 351 De wetteksten betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Werken met. V&G Signalering. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

Werken met. V&G Signalering. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 3: Waarschuwing-, gebod-, verbod-, gevaren, brandbestrijding-, noodborden

L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 3: Waarschuwing-, gebod-, verbod-, gevaren, brandbestrijding-, noodborden L3G 06.05.B.04 Markeringen, BIJLAGE 3: Waarschuwing-, gebod-, verbod-, gevaren, brandbestrijding-, noodborden Veiligheids- en gezondheidspictogrammen conform laatste update: NEN-EN-ISO 7010/A5 Betekenis

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

BRADY Op maat. Identify with us. Gebod VEILIGHEIDSSIGNALERING. Een voorbeeld :

BRADY Op maat. Identify with us. Gebod VEILIGHEIDSSIGNALERING. Een voorbeeld : Het gebodsteken is een veiligheidsteken dat een bepaald gedrag voorschrijft. Een gebodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een blauwe grondkleur met een wit symbool dat het gebod nader specifieert. Dit

Nadere informatie

HSE guidelines. SApril 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING

HSE guidelines. SApril 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING HSE guidelines SApril 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.3 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Verbodstekens. Een voorbeeld: VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Verbodstekens. Een voorbeeld: VEILIGHEIDSSIGNALISATIE Verbodstekens Het verbodsteken verbiedt een handeling waardoor gevaar zou kunnen ontstaan. Het verbodsteken is altijd cirkelvormig en heeft een rode rand met een rode dwarsstreep. De achtergrond is wit

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.2 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.1.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 5 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.9.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

EVACUATIE & PICTOGRAMMEN

EVACUATIE & PICTOGRAMMEN EVACUATIE & PICTOGRAMMEN Veiligheidskoffers Feestkoffer Kenmerken Inhoud verpakt in trolley Peli #1624 met onderverdeling: - 2 zenders Kenwood + laders - 10 batterijen D-cell - 10 batterijen C-cell - 3

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING HSE guidelines S april 2017 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico

Nadere informatie

Pictogrammen 5. Evacuatie & Redding 23

Pictogrammen 5. Evacuatie & Redding 23 pictogrammen codering 2 Woordenlijst 3 Pictogrammen 5 Verbod 5 Gebod 11 Waarschuwing 16 Evacuatie & Redding 23 Brand 27 Aanwijzing 29 Leidingmerkers 31 Transport 32 Recyclage 34 camerabewaking 35 Alle

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Les 1: Veiligheid op het laboratorium.

Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Les 1: Veiligheid op het laboratorium. Inleiding Deze les gaat over het onderwerp VEILIGHEID BIJ SCHEIKUNDE en geldt als een soort van naslagwerk. Bewaar dit dus goed. Vraag bij twijfels over de veiligheid

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Napo s beste signalen voor veiligheid: Les één Gevaars-/verbodsborden

Napo s beste signalen voor veiligheid: Les één Gevaars-/verbodsborden Napo s beste signalen voor veiligheid: Les één Gevaars-/verbodsborden (7 9 jaar) Tips voor de leerkracht Kinderen kunnen niet vroeg genoeg de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid leren kennen waarmee

Nadere informatie

Evacuatie & Redding 23

Evacuatie & Redding 23 pictogrammen codering 2 Woordenlijst 3 Pictogrammen 5 Verbod 5 Gebod 11 Waarschuwing 16 Evacuatie & Redding 23 Brand 27 Aanwijzing 29 Leidingmerkers 31 Transport 32 Recyclage 34 Overige 35 Alle rechten

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB)

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING (ARAB) Het ARAB wordt op termijn vervangen door de codex over het welzijn op het werk. Het ARAB wordt langzaam maar zeker uitgehold, zodat uiteindelijk enkel

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 3. Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november

Nadere informatie

Gebodstekens VEILIGHEIDSSIGNALISATIE. when performance matters most 25

Gebodstekens VEILIGHEIDSSIGNALISATIE. when performance matters most 25 Gebodstekens Het gebodsteken is een veiligheidsteken dat een bepaald gedrag voorschrijft. Dit teken is altijd cirkelvormig en heeft een blauwe grondkleur met een wit symbool dat het gebod nader specificeert.

Nadere informatie

HSE guidelines VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING HSE LIFE. december 2012 THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING HSE LIFE. december 2012 THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S december 2012 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSSIGNALERING HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30107 14 september 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2015, nr. 2015-0000245143,

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.6.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002

Overzicht symbolen Afdrukdatum: 08-03-2002 Risico C Bijtend Geen gevarenidentificatie Xi Irriterend F Licht ontvlambaar N Milieu gevaarlijk E Ontplofbaar Ontvlambaar O Oxyderend Xn Schadelijk T Vergiftig Pagina: 1 van 11 Risico F+ Zeer licht ontvlambaar

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

A WAY OF LIVING. V&G signalering. Standaards voor professionals, wees alert!

A WAY OF LIVING. V&G signalering. Standaards voor professionals, wees alert! V G W M A WAY OF LIVING V&G signalering Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Op een locatie moet je in één oogopslag kunnen zien welke gevaren daar zoal aanwezig zijn. Ook

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s

3. Verantwoordelijkheden 3.1. Montageleider 3.2. Operationsteam 3.3. Productiemedewerkers, medewerkers van diensten en partnerfirma s Documenten KWM - Kenmerken van buisleidingen en opslagtanks (revisie 5, 30/04/2014 14:02:41) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling van producten

Nadere informatie

Zoek het juiste pictogram: Combinaties van vormen en kleuren helpen de werknemer een pictogram gemakkelijk te herkennen:

Zoek het juiste pictogram: Combinaties van vormen en kleuren helpen de werknemer een pictogram gemakkelijk te herkennen: ZIEN DOET DOEN Alleen het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen door een werkgever is niet voldoende, hij is ook wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat deze middelen ook effectief gebruikt

Nadere informatie

mei 2008 V&G signalering VGWM Veiligheid Milieu Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 V&G signalering VGWM Veiligheid Milieu Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 V&G signalering VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Op een locatie moet je in één oogopslag kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

RISICOANALYSE STAGIAIRS in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs.

RISICOANALYSE STAGIAIRS in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. RISICOANALYSE STAGIAIRS in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. Plaats van tewerkstelling Onderneming : OPZC Rekem Plaats : Daalbroekstraat 106 Naam dienst :

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter

11. Hoeveel meter kan een ladder best uitsteken boven de te bereiken werkvloer? a)1 meter b) 2 meter c) 0,5 meter d) 1,5 meter 1. Een werkvergunning is een document: a) dat het overleg moet bevorderen tussen iedereen die met het werk te maken heeft. b) waarin de voorwaarden hoe gewerkt moet worden, vastgelegd zijn c) dat toestemming

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.16.1 STAGIAIRS REVISIE: 1 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.8.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 7 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.7.2.1 STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.7.2.1 STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.7.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 3 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 6 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen?

> < Gevaarlijke stoffen. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu. De wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) verdeelt de gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. V&G Signalering. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. V&G Signalering. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Denk aan veiligheid- altijd en overal Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

RISICO WERKPLAATSEN RISICO PRAKTIJKLOKALEN EN LABO. Bruelemans Francis Preventieadviseur niveau 1

RISICO WERKPLAATSEN RISICO PRAKTIJKLOKALEN EN LABO. Bruelemans Francis Preventieadviseur niveau 1 RISICO WERKPLAATSEN RISICO PRAKTIJKLOKALEN EN LABO Bruelemans Francis Preventieadviseur niveau 1 Structuur Regelgeving Inrichting / basiseisen Signalisatie Veiligheidsinstructiekaarten (arbeidsmiddelen)

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Wettelijk kader: Te onthouden: Om welke koninklijke besluiten gaat het?

Wettelijk kader: Te onthouden: Om welke koninklijke besluiten gaat het? INDELING, ETIKETTERING EN VERPAKKING VAN STOFFEN EN MENGSELS - Nota over de wetgeving Augustus 2015 Wettelijk kader: Een Koninklijk Besluit van 20/07/2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 04/08/2005

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 12/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Nieuwsbrief 61 Lente 2012 Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Om in de Europese Unie de handel in gewasbescher- te mingsmiddelen tussen de verschillende lidstaten vergemakkelijken en een uniforme

Nadere informatie

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5

1 Beschrijving. Infofiche Nr /2017. Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1/5 Infofiche Nr. 3015 09/2017 Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werkplaatsen en burelen 1 Beschrijving Er moeten sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wastafels, toiletten, rustlokalen,...)

Nadere informatie

ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG( ) PBL-L 59( )

ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG( ) PBL-L 59( ) A. Veiligheid en gezondheid op het werk Kaderrichtlijn «organisatie 89/391/EG(12.06.89) PB-L 183 (29.06.89) KB 14.09.92 (BS 30.09.92) VGV» ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG(15.02.82)

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 23 april 2014 BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt

Nadere informatie

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 HOOFDSTUK II DEFINITIES EN BEGRIPPEN 13 1. Gevaar 13 2. Risico 13 3. Toxiciteit 14 4. Dosis 14 4.1. LD 50 oraal 14 4.2. LD 50 dermaal 14 4.3. LC 50 14 5. Vlampunt

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS

RISICOANALYSE DOC.NR.: A STAGIAIRS RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.12.2.1 STAGIAIRS REVISIE: 1 in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van stagiairs. DATUM: 01/09/2015 PAGINA: 1 van 7 Plaats van tewerkstelling Onderneming

Nadere informatie

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014

Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs schooljaar 2013-2014 Schoonmaak 1 [ 1 Volgens - het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH

RISICOFACTOREN WERKPOSTFICH RISICOFACTOREN WERKPOSTFICHE Verpleegkundige In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht va stagairs

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE)

Examen: Proefexamen Basisveiligheid VCA (BE) Examen: Proefexamen asisveiligheid V (E) Reeks: Proefexamen asisveiligheid V (E) Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden,

Nadere informatie

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN

PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN PROCEDURE WAARSCHUWINGSSIGNALERING EN ZONERING VAN RUIMTEN BIJ HANDELINGEN MET IONISERENDE STRALING Inleiding In een aantal situaties is het nodig om de aandacht te vestigen op risico s van ioniserende

Nadere informatie

Voor veilig werk. stem. Samen in veiligheid www.acv-csc-metea.be

Voor veilig werk. stem. Samen in veiligheid www.acv-csc-metea.be Voor veilig werk stem 2 Samen in veiligheid www.acv-csc-metea.be 2 INHOUD Inleiding.4 Onthaal van werknemers...5 Sociale ruimtes...6 Psychosociale belasting op het werk: geweld en pesten op het werk, stress...7

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie