Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest"

Transcriptie

1 Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008

2 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren Bouwend Nederland, Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA), FNV Bouw CNV Hout en Bouw. Stichting Arbouw april Alle rechten voorbehouden. De producten, informatie, tekst, afbeeldingen, foto s, illustraties, lay-out, grafische vormgeving, technische voorzieningen en overige werken van Stichting Arbouw ( de werken ), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Benelux Merkenwet, de Databankenwet en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw. Het bekijken van de werken en het maken van kopieën voor eigen individueel gebruik is toegestaan voorzover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen. De woord- en beeldmerken op de werken zijn van Stichting Arbouw en/of haar licentiegever(s). Het is niet toegestaan één of meerdere van deze merken en logo s te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw of de betrokken licentiegever(s). Stichting Arbouw is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) haar (informatie) producten, software daaronder mede begrepen, noch voor het (her)gebruik daarvan door derden. Stichting Arbouw is niet aansprakelijk voor fouten in (de inhoud van) haar (informatie) producten noch voor eventuele (gevolg)schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het (her)gebruik daarvan door derden. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 2 van 20

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemene regels rondom asbest Wet- en regelgeving Verbod op asbest Etikettering 5 3. Algemene werkzaamheden met asbest Inleiding Risicoklassen Risicoklasse Risicoklasse Risicoklasse Sloop- en verwijderingwerkzaamheden Inleiding Asbestinventarisatie Deskundigheid Asbesthoudend afval Opslag asbesthoudend afval Verpakking en vervoer van bulkmaterialen 18 Bijlage: Aandachtspunten bij de visuele 20 controle gebaseerd op NEN 2990:2005 nl Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 3 van 20

4 1. Inleiding Bij sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid kan blootstelling aan asbeststof optreden. In deze brochure wordt de inhoud van de regelgeving besproken voor zover deze relevant is voor bouwbedrijven. In hoofdstuk twee worden de algemene regels rondom asbest weergegeven. Hoofdstuk drie behandelt het uitvoeren van algemene werkzaamheden waarbij blootstelling aan asbest kan plaatsvinden. Hoofdstuk vier gaat in op slopen en verwijderen van asbesthoudend materiaal. In hoofdstuk vijf worden asbesthoudend afval en het vervoer daarvan besproken. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 4 van 20

5 2. Algemene regels rondom asbest 2.1 Wet- en regelgeving De regelgeving over asbest staat in drie besluiten: productenbesluit asbest; asbestverwijderingsbesluit; arbeidsomstandighedenbesluit (arbobesluit). Voor wie? Het productenbesluit asbest is geldig voor iedereen (werkgevers, particulieren, werknemers, et cetera). Het bevat een verbod op het bezit en bewerken van asbest en geeft regels over etiketteren van asbesthoudende producten. Voor het werken met asbest zijn regels opgenomen in het arbobesluit en in het asbestverwijderingsbesluit. Deze besluiten overlappen elkaar gedeeltelijk, maar hebben een verschillende doelgroep. Het asbestverwijderingsbesluit geldt voor opdrachtgevers, dat kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Het arbobesluit is gericht op werkgevers en werknemers. Ook zelfstandigen zonder personeel vallen onder de asbestwetgeving uit het arbobesluit. 2.2 Verbod op asbest Het bezit en bewerken van asbest is volgens het productenbesluit asbest verboden, behalve voor: asbest en asbesthoudende producten die al voor 2005 in bezit waren; het maken van aanboringen; het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden; het doen van laboratoriumonderzoek of het nemen van materiaalmonsters; het reinigen van kledingstukken en werktuigen; het afgraven, opslaan of vervoeren van afvalstoffen met asbest; het reinigen van afvalstoffen met asbest; het opruimen van asbest dat is vrijgekomen bij een incident. Let op: dit is algemene regelgeving voor iedereen. Dit betekent niet dat bovenstaande uitzonderingen ook gelden in de werksituatie. Kijk daarvoor in het asbestverwijderingsbesluit en/of in het asbestbesluit. 2.3 Etikettering Asbest, asbesthoudende producten en asbesthoudend afval moeten volgens het productenbesluit asbest worden voorzien van een duidelijk etiket (zie volgende pagina). Dit geldt niet voor bouwwerken, constructies, installaties en transportmiddelen. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 5 van 20

6 Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 6 van 20

7 3. Algemene werkzaamheden met asbest 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over algemene werkzaamheden waarbij blootstelling aan asbest kan optreden. Let op: vereisten bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden of bij het vrijkomen van asbest bij een incident worden in hoofdstuk vier besproken. 3.2 Risicoklassen Voor werkzaamheden waarbij blootstelling aan asbest kan optreden, worden drie risicoklassen gehanteerd. Risicoklasse 1 is het laagst. De blootstelling is dan onder de grenswaarde. Omdat asbest kankerverwekkend is, zijn maatregelen ook bij lage blootstelling verplicht. Is de risicoklasse hoger, dan zijn aanvullende maatregelen vereist. In de tabel op de volgende pagina is de indeling in risicoklassen weergegeven met de verplichte maatregelen in steekwoorden erbij. Een toelichting op de maatregelen volgt na de tabel. De maatregelen gelden voor werkgevers, werknemers en voor zelfstandigen zonder personeel. Voor het uitvoeren van werkzaamheden in risicoklassen 2 en 3 raden wij aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Voor sloop- en verwijderingwerkzaamheden is dit verplicht (zie hoofdstuk 4). Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 7 van 20

8 Risicoklasse Concentratie asbest (over 8 uur) Maatregelen 1 0,01 vezel per cm³ - Melding - Concentratie zo laag mogelijk houden, door: o werkmethoden; o reinigen/onderhoud; o verpakken; o afvoeren. - Voorlichting - Opleiding - Meten en monsterneming - Extra maatregelen bij overschrijding grenswaarde - Visuele inspectie aan het eind van het werk 2 > 0,01 vezel per cm³ en Maatregelen risicoklasse 1 plus: <1 vezel per cm³ - Aanvullende maatregelen: o passende ademhalingsbescherming; o waarschuwingsborden; o containment; o werkvolgorde. - Werkplan - Hygiënische beschermingsmaatregelen - Eindbeoordeling - Arbeidsgezondheidskundig onderzoek - Registratie 3 1 vezel per cm³ Maatregelen risicoklasse 1 en 2 plus: - Verzwaarde eindbeoordeling 3.3 Risicoklasse 1 Bij risicoklasse 1 gelden verplichtingen voor de volgende onderwerpen: melding; het zo laag mogelijk houden van de concentratie; voorlichting; opleiding; meten en monsterneming; extra maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde; visuele inspectie. Melding Voor aanvang van de werkzaamheden, zorgt de werkgever voor een melding aan de arbeidsinspectie. Deze melding bevat een beknopte beschrijving van: de plaats; de soorten en de hoeveelheden asbesthoudende producten; de werkzaamheden, de werkmethode, de risicoklasse; Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 8 van 20

9 het aantal betrokken werknemers; de datum en het tijdstip van aanvang en de duur van de werkzaamheden; de te treffen beheersmaatregelen. De melding moet schriftelijk of per gebeuren. Hiervoor gelden de volgende termijnen: in standaard situaties en bij een schriftelijke melding, minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden; in standaard situaties en bij een melding per , minimaal twee volle werkdagen (48 uur) voor aanvang van de werkzaamheden; bij spoedgevallen, twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden; als er onverwacht asbest wordt aangetroffen, onmiddellijk. Ook buiten kantoortijden is de arbeidsinspectie voor dit soort meldingen bereikbaar. Als er veranderingen optreden in de omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de blootstelling aan asbeststof aanzienlijk toeneemt, dan moet een nieuwe melding worden gedaan. De ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of (als er geen OR of PVT aanwezig is) belanghebbende werknemers mogen alle meldingen inzien. Het zo laag mogelijk houden van de concentratie De concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden, door: werkmethoden te gebruiken waarbij geen asbeststof ontstaat of waarbij dat stof niet in de lucht komt; gebouwen, installaties en uitrustingen goed en regelmatig te reinigen en te onderhouden; asbest, asbesthoudend product of product waaruit asbeststof vrij kan komen, op te bergen en te vervoeren in een geschikte en gesloten verpakking; asbesthoudend afval zo snel mogelijk te verzamelen en af te voeren in de juiste verpakking en met een leesbaar etiket (zie 2.3). Voorlichting Er moet doeltreffende voorlichting worden gegeven over: de mogelijke gevaren voor de gezondheid; de noodzaak van toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de geldende grenswaarden; de benodigde hygiënemaatregelen: o werkkleding mag alleen buiten het bedrijf of inrichting komen om het te laten reinigen in adequaat uitgeruste wasserijen; o werkkleding wordt dan vervoerd in gesloten verpakking; o de beschermende uitrusting moet op de aangewezen plaats worden bewaard en na ieder gebruik worden gereinigd en gecontroleerd. Een defecte uitrusting mag niet worden gebruikt. de maatregelen om blootstelling zo laag mogelijk te houden; Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 9 van 20

10 het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding. Opleiding Als de werknemer blootgesteld kan worden aan asbest, dan moet hij een passende opleiding volgen, deze afsluiten met een diploma en deze regelmatig herhalen. De opleiding gaat over: de eigenschappen van asbest; de invloed van asbest op de gezondheid; de synergetische effecten van asbest en roken; de soorten producten en materialen die asbest kunnen bevatten; de handelingen die kunnen leiden tot asbestblootstelling en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken; veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen; de keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur; noodprocedures; ontsmettingsprocedures; de wijze waarop de verwijdering van afvalstoffen veilig kan worden uitgevoerd; eisen betreffende medisch toezicht. Meten en monsterneming De blootstelling aan asbest moet regelmatig opnieuw worden beoordeeld. Dit kan door het nemen van luchtmonsters of door een schatting te maken aan de hand van eerdere metingen in vergelijkbare situaties. De Stichting Certificatie Asbest (SCA) beheert een database met metingen. Deze database, genaamd SMA-rt, levert veel referentiemateriaal voor het beoordelen van blootstelling. De analyse van de luchtmonsters moet plaatsvinden in een laboratorium dat geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (een RvA-accreditatie) op basis van NEN-EN-ISO/IEC De blootstellingbeoordeling moet worden uitgevoerd door een medewerker van een dergelijk laboratorium of door een gecertificeerde arbeidshygiënist. De OR, PVT of (bij het ontbreken daarvan) belanghebbende medewerkers moeten in de gelegenheid worden gesteld hun oordeel te geven over de monsternemingsmethode. Zij mogen bovendien de meetresultaten inzien en krijgen desgewenst toelichting op de meetresultaten. Extra maatregelen bij overschrijding van de grenswaarde Als blijkt dat de grenswaarde toch wordt overschreden, dan moeten de volgende stappen worden genomen: 1. oorzaak achterhalen; 2. maatregelen vaststellen; 3. meten als alle maatregelen zijn ingevoerd; 4. verder met het werk. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 10 van 20

11 Zolang de maatregelen niet zijn ingevoerd, mag er alleen worden gewerkt als er voldoende bescherming wordt geboden. Als gewerkt wordt met ademhalingsbescherming, dan zijn extra pauzes noodzakelijk. Bij het vaststellen van het aantal extra pauzes moet rekening worden gehouden met fysieke en klimatologische omstandigheden. Er moet zo kort mogelijk worden gewerkt met ademhalingsbescherming. De OR, PVT of, bij het ontbreken van een OR of PVT, belanghebbende werknemers worden op de hoogte gesteld van de overschrijding en mogen hun oordeel geven over de maatregelen. Zij hebben recht op inspraak bij het vaststellen van extra pauzes als er ademhalingsbescherming wordt gedragen. Visuele inspectie Na afloop van de werkzaamheden moet op de betreffende arbeidsplaats een visuele inspectie plaatsvinden. Er mag geen asbest te zien zijn. De eindinspectie moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 7 van de norm NEN 2990:2005nl. In de bijlage is een lijst met aandachtspunten voor de visuele controle opgenomen. De werkgever bepaalt wie de visuele inspectie uitvoert. Dat kan een eigen opgeleide werknemer zijn of een externe deskundige. 3.4 Risicoklasse 2 Als er sprake is van risicoklasse 2, dan zijn alle maatregelen uit risicoklasse 1 verplicht plus aanvullende maatregelen. Werkzaamheden in risicoklasse 2 mogen dus in principe door het bedrijf zelf worden uitgevoerd (mits aan alle voorwaarden is voldaan). Wij raden echter vanwege de complexiteit van alle maatregelen aan hiervoor een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Aanvullende maatregelen Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen, waaronder in ieder geval de volgende: - er moeten passende ademhalingsbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld. Het gebruik ervan is verplicht. - er moeten waarschuwingsborden worden aangebracht (zie onder); - verspreiding van asbeststof buiten de ruimte moet worden voorkomen (containment). De OR, PVT of (als er geen OR of PVT is) belanghebbende werknemers mogen hun oordeel geven over de maatregelen. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 11 van 20

12 Werkvolgorde Asbest en asbesthoudende producten moeten als het mogelijk is eerst worden verwijderd, voordat begonnen wordt met ander werk. Dit hoeft niet als het risico op blootstelling aan asbest hierdoor juist groter wordt. Werkplan Voor aanvang van het werk moet door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (BRL 5050) een schriftelijk werkplan worden opgesteld. Dit bevat: - doeltreffende op de specifieke situatie toegespitste maatregelen; - de resultaten van het inventarisatierapport (als een dergelijk rapport verplicht is); - de naam van degene die de eindbeoordeling uitvoert; - een beschrijving van de maatregelen; - een beschrijving van de aard, duur en plaats van de werkzaamheden en van de werkmethode; - een beschrijving van de werktuigen, machines, toestellen en van de overige hulpmiddelen; - het aantal asbestwerkers. Het werk wordt uitgevoerd conform het werkplan. Het werkplan moet aanwezig zijn op de arbeidsplaats. Hygiënische beschermingsmaatregelen - er zijn doelmatige wasgelegenheden en doucheruimten; - er wordt een drietraps-ontsmettingsprocedure gevolgd in een decontaminatie-unit; - er zijn aparte zones voor eten en drinken; - er wordt geschikte werkkleding ter beschikking gesteld; - werkkleding wordt gescheiden opgeborgen van overige kleding; - de werkkleding mag alleen buiten het bedrijf of de inrichting komen om het te laten reinigen in adequaat uitgeruste wasserijen. Een adequate uitgeruste wasserij beschikt onder meer over: o zakken die in de wasmachine oplossen of een procedure waarbij de zakken uitsluitend onder water worden geopend; o procedures en voorzieningen om de kans op ongewilde besmetting teniet te doen; o procedures en voorzieningen om besmet afvalwater te filteren voor het wordt afgevoerd. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 12 van 20

13 - de werkkleding wordt dan vervoerd in gesloten verpakking; - de beschermende uitrusting moet op een aangewezen plaats worden bewaard en na ieder gebruik worden gereinigd en gecontroleerd. Een defecte uitrusting mag niet worden gebruikt. Eindbeoordeling Na afloop van de werkzaamheden (na het reinigen van de arbeidsplaats) moet een eindbeoordeling worden uitgevoerd conform NEN 2990:2005, voordat met andere werkzaamheden wordt gestart. In een binnenruimte bestaat de eindbeoordeling uit een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting. De concentratie asbestvezels moet lager zijn dan 0,01 vezel per cm³ (referentieperiode 2 uur). De visuele inspectie wordt uitgevoerd door een bedrijf dat in bezit is van een RvA-accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004. De monsterneming moet worden uitgevoerd door een medewerker van een laboratorium dat een RvA-accreditatie heeft op basis van NEN-EN-ISO/IEC of door een gecertificeerde arbeidshygiënist. In de buitenlucht bestaat de eindbeoordeling alleen uit een visuele inspectie die wordt uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is van een RvA-accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004. Als het gaat om asbesthoudende grond, dan wordt bij de visuele inspectie vastgesteld of de concentratie asbest lager is dan 100 mg per kg droge stof. De visuele inspectie wordt uitgevoerd door een bedrijf dat in bezit is van een RvA-accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek Zolang een werknemer blootgesteld wordt aan asbest, wordt hij in de gelegenheid gesteld om minimaal eens in de drie jaar een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Voor de werknemers die vallen onder de CAO voor de bouwnijverheid en aanverwante CAO s is dit geregeld via het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) asbest. Dit GPO valt zoveel mogelijk samen met het PAGO. Als het resultaat van de GPO hiertoe aanleiding geeft, dan moet de werkgever maatregelen nemen om schade aan de gezondheid te voorkomen. Medisch toezicht moet na beëindiging van de asbestblootstelling worden voortgezet als een deskundige of een arbodienst dit nodig vindt. Registratie De gegevens van alle werknemers die blootgesteld worden aan asbest worden opgenomen in een register. Het gaat om de aard en de duur van de arbeid en om de mate van blootstelling. Deze gegevens kunnen worden ingezien door een gecertificeerde bedrijfsarts of door de arbodienst. Bovendien heeft iedere werknemer inzicht in de persoonlijke gegevens in zijn dossier. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 13 van 20

14 De OR, PVT of, bij het ontbreken daarvan, belanghebbende werknemers mogen gegevens (geanonimiseerd) inzien. 3.5 Risicoklasse 3 Bij risicoklasse 3 zijn alle maatregelen uit risicoklasse 1 en 2 verplicht. Daarnaast is een verzwaarde eindbeoordeling noodzakelijk. Dit wil zeggen dat er ook een eindbeoordeling plaatsvindt in de ruimten naast de arbeidsplaats waar asbestblootstelling plaatsvindt. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 14 van 20

15 4. Sloop- en verwijderingwerkzaamheden 4.1 Inleiding Voor bepaalde werkzaamheden gelden extra verplichtingen. Het gaat om de volgende werkzaamheden: het slopen van een bouwwerk of object waarvan de opdrachtgever het vermoeden heeft dat er asbest in kan zitten; het verwijderen van asbest uit een bouwwerk of object; het opruimen van materialen of producten na een incident, wanneer de opdrachtgever weet dat er asbest in zit. 4.2 Asbestinventarisatie Opdrachtgever Een opdrachtgever (ook een particuliere opdrachtgever) moet in bezit zijn van een asbestinventarisatierapport voor de in 4.1 genoemde activiteiten. Deze verplichting geldt niet voor: - een object of bouwwerk dat na 1 januari 1994 is gebouwd; - rem- en frictiematerialen; - wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms. - het verwijderen van (maximaal 35 m 2 per perceel) geschroefde, asbesthoudende platen (niet zijnde dakleien) uit een woning of bijgebouw (woning mag niet voor beroep of bedrijf worden gebruikt); - het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of vloerbedekking uit een woning of bijgebouw (woning mag niet voor beroep of bedrijf worden gebruikt); - het verwijderen van (maximaal 35 m 2 ) geschroefde, asbesthoudende platen (niet zijnde dakleien) van een vaartuig (het vaartuig mag niet voor beroep of bedrijf worden gebruikt). De opdrachtgever moet (een kopie van) de asbestinventarisatie verstrekken aan de partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Bij risicoklasse 2 en 3 is de opdrachtgever aanvullend verplicht de werkzaamheden te laten uitvoeren door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering (BRL 5050, t.z.t. SC 530). Uitvoerende partij De werkgever die de volgende werkzaamheden uitvoert, moet in het bezit zijn van een asbestinventarisatie: - het slopen van een bouwwerk of object waarvan hij weet dat er asbest in zit; - het verwijderen van asbest uit een bouwwerk of object; - het opruimen van materialen of producten na een incident. Let op: als er geen inventarisatie is, maar hij heeft het vermoeden dat er asbest aanwezig is, moet er alsnog een inventarisatie worden uitgevoerd. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 15 van 20

16 Dit geldt niet als het gaat om: - objecten of bouwwerken van na 1 januari 1994; - waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen, mantelbuizen, voorzover onderdeel van ondergrondse, openbare gas-, water- en rioolleidingnet; - rem- en frictiematerialen; - geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen; - asbesthoudende verwarmingstoestellen; - beglazingskit die is verwerkt in de constructie van kassen; - pakkingen uit verbrandingsmotoren; - pakkingen of delen uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen < dan 2250 kilowatt. - wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms. Op grond van de inventarisatie wordt vastgesteld in welke risicoklasse de werkzaamheden vallen. De resultaten van de inventarisatie en de indeling in risicoklasse moeten worden opgenomen in een inventarisatierapport. Dit rapport en de inventarisatie moeten zijn opgesteld door een bedrijf dat in bezit is van het certificaat asbestinventarisatie (BRL 5052, t.z.t. SC 540). Een kopie van het rapport moet worden overhandigd aan het bedrijf dat het asbest verwijdert. Het certificaat asbestinventarisatie of een afschrift daarvan moet aanwezig zijn op de arbeidsplaats. Meestal zal de opdrachtgever het inventarisatierapport, dat hij heeft moeten laten maken, aan de werkgever overhandigen. Gebeurt dit echter niet, dan zal de werkgever zelf alsnog een asbestinventarisatierapport moeten laten opstellen Deskundigheid Als er sprake is van risicoklasse 2 of 3, dan worden de volgende werkzaamheden verricht door een bedrijf dat in bezit is van een certificaat asbestverwijdering (BRL 5050, t.z.t. SC 530): het slopen van een bouwwerk of object waarvan de opdrachtgever weet dat er asbest in zit; het verwijderen van asbest uit een bouwwerk of object; het opruimen van materialen of producten na een incident, wanneer de opdrachtgever weet dat er asbest in zit; het reinigen van de arbeidsplaats na bovengenoemde handelingen. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd. Ook gelden de volgende verplichtingen: het asbestverwijderingsbedrijf moet voor aanvang van het werk in bezit zijn van een inventarisatierapport; Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 16 van 20

17 minstens één persoon in dienst van het asbestverwijderingsbedrijf moet gecertificeerd zijn voor het toezicht houden op het werken met asbest (SC 510, DTA-C); de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of onder toezicht van iemand die gecertificeerd is als DTA-C; alle andere personen moeten in het bezit zijn van het certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest; als het gaat om asbesthoudende grond, dan moet een gecertificeerde arbeidshygiënist of gecertificeerde veiligheidskundige het werk begeleiden. afschriften van alle certificaten en van het inventarisatierapport moeten op de bouwplaats aanwezig zijn. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 17 van 20

18 5. Asbesthoudend afval 5.1 Opslag asbesthoudend afval Asbesthoudend afval moet netjes worden opgeslagen zodat er geen asbest meer vrijkomt. De volgende regels gelden: asbest moet gescheiden van niet-asbesthoudend materiaal worden verzameld; het asbesthoudend materiaal moet in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal worden ingepakt; het verpakkingsmateriaal moet direct worden afgesloten en opgeslagen in een afgesloten opslagplaats; als het materiaal te groot is voor niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal, dan moet het in een afgesloten container worden opgeslagen; het verpakkingsmateriaal moet voorzien zijn van een etiket (zie 2.3); asbesthoudend materiaal moet binnen twee weken worden afgevoerd naar een bedrijf dat een vergunning heeft om asbesthoudend afval te accepteren. 5.2 Verpakking en vervoer van bulkmaterialen Bulkmaterialen verontreinigd met asbesthoudende materialen moeten zodanig verpakt zijn en worden vervoerd, dat er geen asbesthoudende materialen vrijkomen in de omgeving. De volgende eisen gelden: de vrachtwagen van het type kipper, is voorzien van een lekdichte laadruimte met een stofdicht afsluitsysteem in de vorm van hydraulisch aangedreven kleppen met rubberen afdichting die vanuit de cabine kan worden bediend; de afsluiting van een laadruimte is zodanig robuust dat in geval van een calamiteit geen lading verloren gaat; de concentratie hechtgebonden asbest in grond, bagger, puin, puingranulaat, water, asbest- of crocidoliethoudende afvalstoffen of materialen is lager dan 10 gram per kilogram droge stof; de concentratie niet-hechtgebonden asbest in grond, bagger, puin, puingranulaat, water, asbest- of crocidoliethoudende afvalstoffen of materialen is lager dan 1 gram per kilogram droge stof; de gehaltebepalingen worden uitgevoerd conform NEN 5705:2001, NEN 5897:2005 of NEN 5896:2003; er worden tijdens het laden, lossen en vervoeren zodanige bronmaatregelen genomen, dat verstuiving of aërosolvorming visueel niet zichtbaar is. Dit is het geval als het vochtgehalte (via vernevelen) van de bulkmaterialen minimaal 10% is. Bij het lossen van bagger wordt geen bakkenzuiger gebruikt; cabines zijn voorzien van een overdrukfilter- en klimaatregelinginstallatie. De overdruk bedraagt minimaal 100 Pascal en maximaal 300 Pascal. Het debiet ligt tussen 12,5 en 120 kubieke meter lucht per uur. De installatie is voorzien van een systeem dat storingen signaleert; Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 18 van 20

19 voordat de vrachtwagen het werk- en het losterrein verlaat, wordt aanhangend vuil verwijderd door de vrachtwagen nat te reinigen. het werkwater wordt opgevangen en gefilterd voordat het wordt geloosd of gerecirculeerd. na het legen van de laadruimte worden restanten zorgvuldig verwijderd, bij voorkeur door nat reinigen; bij reinigingswerkzaamheden worden arbeidsbeschermende maatregelen genomen; tijdens het laden en lossen blijft de chauffeur in de vrachtwagen met een gesloten cabine; de chauffeur stelt zich op grond van vervoersdocumenten op de hoogte van de aard en samenstelling van de vracht. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 19 van 20

20 Bijlage Aandachtspunten bij de visuele controle gebaseerd op NEN 2990:2005 nl Aandachtspunten bij visuele controle Er mogen geen verpakt afval en/of andere losse obstakels aanwezig zijn die de inspectie belemmeren. De te inspecteren oppervlakken moeten droog en stofvrij zijn. Er moet gecontroleerd worden of alle te verwijderen asbesthoudende materialen ook daadwerkelijk zijn verwijderd. Niet verwijderbaar asbesthoudend materiaal moet van te voren in het werkplan staan beschreven. Fixatie mag alleen bij niet zichtbare vezelrestanten. Deze fixatie mag pas na de vrijgave worden aangebracht. Folie mag wel worden bespoten. Er moet een zeer nauwkeurige visuele inspectie plaatsvinden van bouwdelen/constructiedelen waarvan asbesthoudend materiaal is verwijderd. Er mogen geen restanten zijn achtergebleven. Visuele inspectie bij een buitensanering beperkt zich tot het saneringsgebied De toplaag van de bodem moet worden beoordeeld tot op een afstand van 5 meter van het bouwwerk of de constructie waaruit asbest is verwijderd. Bij zware regen, sneeuw of vorst is visuele controle praktisch onmogelijk. Bij sanering op agrarische bedrijven moet de situatie voorafgaande aan de sanering schriftelijk in het werkplan zijn vastgelegd. Eindinspectie in kruipruimten Natte kruipruimte moeten worden geïnspecteerd in overeenstemming met een buitensanering (geen luchtmonsters). Droge kruipruimten moeten worden beschouwd als een containment. Eindinspectie na een sanering met glovebag of couveusezak Visuele inspectie van de plaats waar asbest is verwijderd. Asbest, wat mag en wat moet? Pagina 20 van 20

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html Aanpassingen Arbeidsomstandighedenbesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 5) inzake asbestgrenswaarden en risicoklasse-indeling asbest (en deskundigheidseis DIA) Situatie per 1-1-2017. Aan deze tekst kunnen geen

Nadere informatie

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 2 december 2015 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) (Regeling asbestverwijdering)

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 16 december 2005, houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen en uit een bouwwerk in het bijzonder en in verband hiermee

Nadere informatie

Asbest, hoe zit het nu echt?

Asbest, hoe zit het nu echt? Asbest, hoe zit het nu echt? Door: Hans de Jong Programma Korte introductie Search/SGS; Inleiding asbest; Waar asbest aan te treffen; Wettelijk kader; Wat is asbest? Grieks asbestos Onverwoestbaar Onvergankelijk

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html Aanpassingen Arbeidsomstandighedenbesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 5) inzake asbestgrenswaarden en risicoklasse-indeling asbest (en deskundigheidseis DIA) Situatie per 1-1-2017. Aan deze tekst kunnen geen

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken conform het rode boekje.

Werken conform het rode boekje. Veilig werken met Asbestcementleidingen in de bodem Werken conform het rode boekje. Asbestverwijderingsbesluit 2005 Artikel 3 1. Degene die: a. anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf een

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

Achtergronden, wet- en regelgeving voor het veilig werken met leidingen van asbestcement

Achtergronden, wet- en regelgeving voor het veilig werken met leidingen van asbestcement Achtergronden, wet- en regelgeving voor het veilig werken met leidingen van asbestcement In Nederland zijn sinds 1977 bepalingen voor het werken met asbest en asbesthoudende producten van kracht. Deze

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 704 Besluit van 16 december 2005, houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen

Nadere informatie

Informatieblad. Asbest. Weet hoe het zit!

Informatieblad. Asbest. Weet hoe het zit! Informatieblad Asbest Weet hoe het zit! Wat is asbest Asbest is de verzamelnaam voor een zestal vezelachtige stoffen. Veel toegepaste soorten zijn chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest), amosiet

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

ASBEST INVENTARISATIE

ASBEST INVENTARISATIE ASBEST INVENTARISATIE Volledige asbestinventarisatie Lokatie : Waalderweg 11 7263 RX Mariënvelde Datum : 27 februari 2008 Auteur : De heer T.H. Bakker Pr Nr : 08BV4339 Opdrachtgever: Gemeente Oost Gelre

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540 TYPE A Gewijzigd Bouwwerk Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN Asbestinventarisatierapport Projectnummer: 1205189-2 d.d. 17 mei

Nadere informatie

Asbest Arbouw voor gezond en veilig werken

Asbest Arbouw voor gezond en veilig werken Vraag & Antwoord Asbest Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Nadere informatie

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend

bushalte aan het tramplein, 1441GP te Purmerend Projectnummer T.A.S.: 2012106 Omvang onderzoek Gehele gebouw of object Gedeelte van gebouw of object Representatieve steekproef ( minimaal 10% voor vergunning ) Aanvulling op representatieve steekproef

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25

INFORMATIEBLAD. Email : tombakker@bestvision.nl Aantal bladzijden : 25 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 16 februari 2011 Datum uitvoering : 1 februari 2011 Datum autorisatie : 16 februari 2011 Aanleiding onderzoek :

Nadere informatie

INTERPRETATIEDOCUMENT VOOR NEN 2990 (2012) LUCHT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

INTERPRETATIEDOCUMENT VOOR NEN 2990 (2012) LUCHT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING INTERPRETATIEDOCUMENT VOOR NEN 2990 (2012) LUCHT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING Vastgesteld door : FENELAB Technische Commissie Asbest Vaststellingsdatum : 30 september 2014 Status : Van kracht op

Nadere informatie

BROCHURE. ASBEST in kerkelijke gebouwen

BROCHURE. ASBEST in kerkelijke gebouwen BROCHURE ASBEST in kerkelijke gebouwen Versie april 2013 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE...3 A Asbest...3 B Vormen van asbest...3 C Toepassing van asbest...3 D Aanwezigheid van asbest...3 E Risico s....3 WET

Nadere informatie

Sanering van asbest(daken) op agrarische bedrijven

Sanering van asbest(daken) op agrarische bedrijven Sanering van asbest(daken) op agrarische bedrijven Dit Praktijkblad is opgesteld door: Inleiding 3 Stap 1: Inventarisatie 5 Stap 2: Verwijdering en afvoer 8 Stap 3: Eindcontrole 11 Zes gouden regels 12

Nadere informatie

Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders. Heeswijk 19 april 2012

Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders. Heeswijk 19 april 2012 Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders Heeswijk 19 april 2012 Agenda 17.00 17.20 Ontvangst en welkom 17.20 17.30 Introductie en uitleg 17.30 17.50 Voorstelronde 17:50 18:10 Recente ontwikkelingen 18.10

Nadere informatie

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen Aangepast: 17 november 2016 Achtergrond 1) Waarom wordt de grenswaarde voor asbest amfibolen verlaagd? De grenswaarde

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

WPI SC-530 QUICKSCAN VKS 01-05- 2012 ZAANDIJK M VD HOEK.DOC QUICKSCAN

WPI SC-530 QUICKSCAN VKS 01-05- 2012 ZAANDIJK M VD HOEK.DOC QUICKSCAN Projectnummer : 14120218 Datum en tijd : 01-05-2012 Projectlocatie : Geauditeerde : Valkstraat 18 Zaandijk M v.d. Hoek DTA Betreft : Containmentwerk Open lucht Glove-bag werk Anders, namelijk Risico klasse

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC540 type A

Asbestinventarisatie conform SC540 type A s Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht www.afrs.nl Rabobank 1150.79.645 KvK Midden-Nederland 55.287.824 BTW NL 851640680B01 Asbestinventarisatie conform SC540 type A Gemeente Woerden De heer R. Immerzeel

Nadere informatie

Programma. 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg

Programma. 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg bme.nl Programma 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg 2. Intervisie asbestcasussen Regionaal Overleg Asbest voor gemeenten (ROA): Cees Verkade en Jan van Willigenburg bme.nl

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Conform SC-540 Kas 3, 5, 6 en 7 Uiterweg 266 te Aalsmeer

ASBESTINVENTARISATIE Conform SC-540 Kas 3, 5, 6 en 7 Uiterweg 266 te Aalsmeer ASBESTINVENTARISATIE Conform SC-540 Kas 3, 5, 6 en 7 Uiterweg 266 te Aalsmeer PRODUCTBLAD Asbestinventarisatie Uiterweg 266 te Aalsmeer Datum rapport: 13 mei 2013 Datum autorisatie OPM: 13 mei 2013 Naam

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur

Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur Jan de Leeuw, coördinator omgevingsvergunningen Gaston Dolmans, asbestcoördinator 24 november 2014 Samen grip op asbest Inhoud Introductie Kennismaken met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 348 Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS Concept Asbest

ARBOCATALOGUS Concept Asbest ARBOCATALOGUS Concept Asbest IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES INHOUD 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Wettelijk kader 1.3 Risico s van asbest 1.4 Doelgroep 1.5 Leeswijzer 2 Asbest in de I&I branche 2.1

Nadere informatie

Leergang Verhuur 2016, Asbest. Peter Kraak Projecten in volkshuisvesting BV

Leergang Verhuur 2016, Asbest. Peter Kraak Projecten in volkshuisvesting BV Leergang Verhuur 2016, Asbest Peter Kraak peterkraak@hetnet.nl Projecten in volkshuisvesting BV Wat is asbest? vezels onder microscoop Ø 0,003mm L : Ø 3:1 2 Eigenschappen asbest Chrysotiel (wit) Amosiet

Nadere informatie

ng verwijdering asbest uit een bouwwerk

ng verwijdering asbest uit een bouwwerk f >* Gemeente Coevorden g&mmtt 4 ^^ Team Vergunningen toflm^b Postbus 2 ^TfJ 7740 AA Coevorden Kasteel 1 te Coevorden 0524-598195 COEVORDEN vergunningen@coevorden.nl ng verwijdering asbest uit een bouwwerk

Nadere informatie

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Prins Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Milieu Consultancy Asbest- en bodemonderzoek Saneringsbegeleiding Schimmelpennincklaan

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

(Maart 2010) Pagina 1 van 7

(Maart 2010) Pagina 1 van 7 Asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven hebben certificaten nodig om het werk te mogen uitvoeren en deze kunnen we controleren via Ascert. Nu wordt er na het inventariseren en verwijderen

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Opdrachtgever Uitvoerend inventarisatiebedrijf : Actium Wonen : Gebouwen Inspectie Nederland SCA 540 nr: 07-D070015.01 Rapportnummer

Nadere informatie

Sessie 7. Succesvol werken met protocollen. Otto Hegeman, OOM-advies

Sessie 7. Succesvol werken met protocollen. Otto Hegeman, OOM-advies Sessie 7. Succesvol werken met protocollen Otto Hegeman, OOM-advies Inhoud werksessie Waar gaat het om bij asbest Wat is de definitie van een protocol Visie op toekomst van- asbest verwijderen Proces=ketenaanpak

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

VTH. Toezicht en Handhaving. Hoe gaan we om met asbest

VTH. Toezicht en Handhaving. Hoe gaan we om met asbest Toezicht en Handhaving Hoe gaan we om met asbest 1 Toezicht en handhaving 05/02/2013 2 Hoe gaan we om met asbest? Wat is asbest? Toepassing asbest? Risico van asbest Hoe asbest verwijderen? Hoe houden

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Kantoorruimte Koemarkt 48 te Purmerend Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport

Nadere informatie

Meldingsformulier sloopvoornemen asbesthoudende materialen Op basis van artikel 8.2.1 bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit

Meldingsformulier sloopvoornemen asbesthoudende materialen Op basis van artikel 8.2.1 bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit Meldingsformulier sloopvoornemen asbesthoudende materialen Op basis van artikel 8.2.1 bouwverordening en het Asbestverwijderingsbesluit In te vullen door medewerker MBG: Dossier nr. BWT Datum van Dit formulier

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Inventarisatierapport SC-540 type A 24 september 2012 Projectnummer 120676 foto s onderzoekslocatie SAMENVATTING Op verzoek van Gemeente Purmerend heeft Koenders & Partners adviseurs

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN huurders- en verhuurderszaken maart 2001 Inhoud Toelichting I Inleiding II Uitgangspunten III Gebruik van de procedures IV Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540

INFORMATIEBLAD. Bedrijfsgegevens: Asbestinventarisatie Toegepaste norm : SC 540 Asbestinventarisatie : Type A Toegepaste norm : SC 540 INFORMATIEBLAD Datum rapportage : 10 augustus 2012 (tekstuele aanpassing SMA-rt (bron 2) en arcering pag. 21) Datum uitvoering : 27 februari 2012

Nadere informatie

Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw Verbetering 1 Inleiding Voor 2 Herkennenjvanjsbest Het gevaar zit in een klein hoekje In de huidige te koop zijnde bouwmaterialen mag

Nadere informatie

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Asbest bestaat uit kleine vezels die kanker kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd. Sind 1 juli 1993 is het verboden asbest of

Nadere informatie

PROTOCOL INFORMATIEUITWISSELING ASBESTVERWIJDERING INSPECTIE SZW CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

PROTOCOL INFORMATIEUITWISSELING ASBESTVERWIJDERING INSPECTIE SZW CERTIFICERENDE INSTELLINGEN PROTOCOL INFORMATIEUITWISSELING ASBESTVERWIJDERING INSPECTIE SZW CERTIFICERENDE INSTELLINGEN ONDERGETEKENDEN, 1. Inspectie SZW, vertegenwoordigd door mr. J.A. van den Bos, Inspecteur-Generaal, hierna te

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540

Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 versie 3.2 februari 2014 Asbestinventarisatierapport type A conform SC-540 Volledig onderzoek, i.v.m. verwijdering van asbest in/aan: Boerderij en hooiberg Opdrachtgever Naam Van den Hadelkamp Oudewater

Nadere informatie

INTRODUCTIE. Albert Zwerver. Directie Uitvoering. Milieugevaarlijke Stoffen

INTRODUCTIE. Albert Zwerver. Directie Uitvoering. Milieugevaarlijke Stoffen INTRODUCTIE Albert Zwerver Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen 1 LOM-PROJECT BRABANT-1 Ketenproject asbest & bouw- en sloopafval provincie Noord-Brabant Arbeidsinspectie SEPH s politie gemeenten

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT. Type-A conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT. Type-A conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIERAPPORT Type-A conform SC-540 Locatie: Brakersweg 10 1901 XW Castricum Asbestinventarisatie Odiliapeel BV Reigerweg 7 5409 TD Odiliapeel 0413-273972 Projectnummer 14-244 AOE Ascert-code:

Nadere informatie

Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats :

Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats : Pagina 1 van 8 Gemeente: Bouw- en Woningtoezicht Toetsingslijst Sloopvergunningen/ sloopmeldingen ambt. regnr. Aanvrager : sloopadres : plaats : niet Omschrijving acc. acc. n.v.t. Opmerkingen: Sloopmeldingsformulier

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A. t.b.v. sloop en/of renovatie Houtse Pad 5 te Den Hout projectnummer AS november 2010 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A t.b.v. sloop en/of renovatie projectnummer AS 215310 26 november 2010 Onderwerp Asbestinventarisatie ten behoeve van sloop/renovatie conform SC-540, type A Locatie Datum 26

Nadere informatie

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND

Rapportage type A conform SC-540. Foto object. Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Rapportage type A conform SC-540 Bouwbedrijf Mensink T.a.v. Dhr. Nijhof Broeklanderdijk 30a 8107 PC BROEKLAND Foto object Omschrijving opdracht: Omvat het inventariseren van een woning en schuren aan de

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: De heer A Adres: X Locatie: Adres: ------- ------- Onderzoeksgebied Woonhuis en schuur Reden van onderzoek: t.b.v. sloop en verbouwing Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Milieuwetgeving rond asbest:

Milieuwetgeving rond asbest: Milieuwetgeving rond asbest: - De belangrijkste bepalingen rond asbest zijn in Vlarem II opgenomen in hoofdstuk 4.7 en 6.4 voor respectievelijk ingedeelde en niet-ingedeelde inrichtingen. Ze omvatten de

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig

Asbestinventarisatie type A volledig Asbestinventarisatie type A volledig Projectnummer 2016100287 Datum onderzoek 7 juli 2016 Projectlocatie Hekendorpse buurt 67 te Hekendorp Onderzochte bouwkundige eenheid Woning Vervaldatum rapportage

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas ASBESTINVENTARISATIERAPPORT* TYPE A CONFORM SC-540 volledig onderzoek betreffende: te slopen tuinbouwkas Opdrachtgever: Naam : de heer J.H. Lansdaal Straat : Tuinbouwweg 22 Plaats : 5254 VJ Haarsteeg Contactpersoon:

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen

INFORMATIEBLAD. Toegepaste norm : SC 540. Amsteldijk Noord 170 1183 TK Amstelveen Soort onderzoek Asbestinventarisatie type-a Volledig Onvolledig Asbestinventarisatie type-b Asbestinventarisatie type-g Risicobeoordeling Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMART) Risicobeoordeling

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde

Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Asbestinventarisatierapport type A van alle opstallen op de locatie De Maai 4 te Liempde Rapportage cf. SC-540, type A Opdrachtgever : Dhr. Van de Sande Projectnummer : CV11077ASB Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA

HOOFDSTUK 4. GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA HOOFDSTUK 4. GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA Afdeling 1. Gevaarlijke stoffen 1 Definities en toepasselijkheid Artikel 4.1. Definities In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel.

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel. Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1403099.21 Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ASBESTSANERING 10.32.30 CONTROLEPLAN 10.32.30. asbestsanering. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN ASBESTSANERING 10.32.30 CONTROLEPLAN 10.32.30. asbestsanering. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN 10.32.30 asbestsanering www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P7 C Inspectielijst P9 Zeer regelmatig hebben we te maken met asbestsanering, of liever

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Paulus school De Hucht 6 te Heiloo Onderzoek identificatie Projectnummer: 75404-1 Autorisatiedatum: 19 november 2012 Onderzoek verricht door: Dhr. F. Broomans Dhr. R. de Vries

Nadere informatie

UPI-015 Werken met isolatiematerialen

UPI-015 Werken met isolatiematerialen UPI-015 Werken met isolatiematerialen Uniforme Productie Instructie 29 feb 2012 Hele document heeft aanpassingen ondervonden in samenwerking met contractor versiedatum 09-11-2005 18-03-2008 29-02-2012

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE RK Jenaplanbasisschool Zonnewijzer Middenweg 30A te Heerhugowaard Onderzoek identificatie Projectnummer: 75434 Autorisatiedatum: 12 juli 2012 Onderzoeker: Mevr. A. Munniksma

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A

INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Locatie: INVENTARISATIERAPPORT SC-540, TYPE A Voormalige brandweerkazerne St. Annahof 1 te Tilburg Doel onderzoek: Omvang onderzoek: Soort onderzoek: Risicobeoordeling: Voor het verwijderen van uitsluitend

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540

ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 ASBESTINVENTARISATIE conform SC-540 Opdrachtgever: Mevrouw Pijpers. Rodegraafweg 20 te Liessel Locatie: Rodegraafweg 20 Liessel Onderzoeksgebied Woonhuis en garage Reden van onderzoek: Opdrachtnemer: Sloop

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A+B Bel-etage Rokin 87 te Amsterdam project: 74643 15 juni 2011 in opdracht van: Waalsdorp Appartementen BV te Amsterdam Melkweg 8, 1841 JJ Stompetoren KVK Alkmaar 37070860

Nadere informatie

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen

BEM ZK ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ Monumentale woning en schuur Doktorsdreef 2 Steenbergen BEM1401051 gemeente Steenbergen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1303515 Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 17-04-2014 ZK14000185 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest Asbest in bedrijven en instellingen De meest gestelde vragen over asbest Asbest in bedrijven en instellingen De meest gestelde vragen over asbest 0 Inhoud Waarom deze brochure? 1. Toepassingen en risico

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

Schadelijke producten algemeen

Schadelijke producten algemeen Schadelijke producten algemeen Wat zijn schadelijke producten? Wat zijn de gevolgen van werken met schadelijke producten? Welke factoren zijn van invloed op de schadelijkheid? Wat zegt de wet? Wat kunnen

Nadere informatie

AT Osborne. Juiste inzet methoden bij vermoeden van asbestverontreiniging Voorkom onnodig en kostbaar onderzoek! Landelijke Asbest Praktijkdag 2015

AT Osborne. Juiste inzet methoden bij vermoeden van asbestverontreiniging Voorkom onnodig en kostbaar onderzoek! Landelijke Asbest Praktijkdag 2015 AT Osborne Landelijke Asbest Praktijkdag 2015 Juiste inzet methoden bij vermoeden van asbestverontreiniging Voorkom onnodig en kostbaar onderzoek! ir. Ingmar Scheiberlich MSc MRE 21 mei 2015 Inhouds opgave

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur'

Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Asbestinventarisatierapport Type A (volledig) Meidoornweg 16 te Onderzoeksdorp 'Woonhuis met schuur' Projectnummer: 2014-0001 Autorisatiedatum: 12-5-2014 Opdrachtgever: Prinsen Sloopwerken Onderzoek omvang:

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

OA/IGEVINGSVERGUNNING WABI voor de activiteit slopen

OA/IGEVINGSVERGUNNING WABI voor de activiteit slopen ^ ^f))} A provincie 'T^MÈ^^ groningen Ing.d.d.: 1 7 JAN 2011 Cornnr,; Afd,: Zaaknr.; OA/IGEVINGSVERGUNNING WABI voor de activiteit slopen verleend aan Delesto BV Locatie: Oosterhorn 4a te Farmsum Inhoudsopgave

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig)

ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) ASBESTINVENTARISATIE Type A (volledig) PROJECTGEGEVENS Type object : asbestverdacht materiaal op maaiveld Locatie onderzoek : Vamweg Drijber Opdrachtgever : Bork Asbestsaneringen B.V. Projectnummer : 160616

Nadere informatie

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren.

Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Controle asbestinventarisatie Type A met aanvulling c.q. aanpassingen van schuren. Projectnummer : 14-05-13 Twee schuren Gooyerdijk 22 3972 MB Driebergen Gemeente Driebergen Conform SC 540 Procescertificaat:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67085 12 december 2016 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2016, 2016-0000258315,

Nadere informatie

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest

Asbest in bedrijven en instellingen. De meest gestelde vragen over asbest Asbest in bedrijven en instellingen De meest gestelde vragen over asbest 04 Inhoud Waarom deze brochure? 1. Toepassingen en risico s 2. Herkennen en inventarisatie 3. Doen en laten 4. Regels voor sloop,

Nadere informatie

Asbestbeheersplan RKBS De Baanbreker. 25 februari 2013

Asbestbeheersplan RKBS De Baanbreker. 25 februari 2013 Asbestbeheersplan RKBS De Baanbreker 25 februari 2013 1 Asbestbeheersplan RKBS De Baanbreker in Graft Opgesteld door: Geautoriseerd door: Annette van Assem Rob Koning Datum: 25 februari 2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE aan de Teckop 11 te Kamerik Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. B. Boon Telefoonnummer

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A, inkadering CONFORM SC 540 RPS/1406126A01 Basisschool De Steenen

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie