html

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html"

Transcriptie

1 Aanpassingen Arbeidsomstandighedenbesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 5) inzake asbestgrenswaarden en risicoklasse-indeling asbest (en deskundigheidseis DIA) Situatie per Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document bevat de integrale tekst van Afdeling 5 van Hoofdstuk 4 van het Arbobesluit zoals deze zal gelden per Daarin zijn de hieronder genoemde wijzigingen verwerkt. De wijzigingen bepaald in voornoemde besluiten staan onder de integrale tekst in cursief weergegeven. Verder is de artikelsgewijze toelichting opgenomen. Voor de andere delen van de Nota van Toelichting wordt verwezen naar de volledige tekst in het Staatsblad. Staatsblad 2014, nummer 217: Besluit van 5 juni 2014 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen. Staatsblad 2016, nummer 340: Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van een grenswaarde voor asbest, wijziging van het besluit van 5 juni 2014 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen (Stb. 2014, 217), in verband met het vervallen en aanpassen van enige onderdelen alsmede enkele technische wijzigingen van het Asbestverwijderingsbesluit eletext%26dpr%3dalle%26spd%3d %26epd%3d %26sdt%3ddatumuitgifte%26orgt%3dministerie%26 planid%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultindex=1&sorttype=1&sortorder=4 Staatsblad 2016, nummer 341: Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige andere besluiten in verband met het aanbrengen van enige technische en juridische verbeteringen en enige andere kleine wijzigingen %26jgp%3d2016%26nrp%3d341%26sdt%3dDatumUitgifte%26orgt%3dministerie%26planId%3d%26pnr%3d1%26r pp%3d10&resultindex=0&sorttype=1&sortorder=4 Pagina 1 van 20

2 Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia Afdeling 5. Aanvullende voorschriften asbest 1. Definities en toepasselijkheid Artikel Definitie asbest In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten: 1. actinoliet (Cas-nummer ); 2. amosiet (Cas-nummer ); 3. anthofylliet (Cas-nummer ); 4. chrysotiel (Cas-nummer ); 5. tremoliet (Cas-nummer ); 6. crocidoliet (CAS-nummer ); b. asbesthoudende producten: producten die een of meer van de onder a genoemde vezelachtige silicaten bevatten; c. asbestvezel: een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1; d. object: constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk. Artikel 4.37, onderdeel c, komt te luiden: c. asbestvezel: een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedte-verhouding van meer dan 3/1;. Artikel I, onderdeel A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L (artikel 4.37, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.47a, 4.47c, 4.48, 4.51a, 4.53a, 4.54d) In onderdeel c van artikel 4.37 wordt de term «vezel» vervangen door «asbestvezel» omdat in een aantal artikelen van hoofdstuk 4, afdeling 5, van het Arbobesluit het woord asbeststof is vervangen door asbestvezel. In die bepalingen is gekozen voor de term «asbestvezel» wanneer er een relatie is met de gestelde grenswaarde. De term «asbeststof» wordt gehandhaafd en gehanteerd in die bepalingen die in algemene bewoordingen beschermende maatregelen voorschrijven (zie artikel 4.45, tweede lid, onderdeel a en c, artikel 4.45a, aanhef en onderdelen a, en d, artikel 4.45b, eerste lid, 4.52, eerste en derde lid, 4.53, eerste lid). Het begrip asbeststof is ruimer dan het begrip asbestvezels. Artikel 4.37a. Schakelbepaling Indien arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten is naast de afdelingen 1 en 2 van dit hoofdstuk, met inachtneming van de artikelen 4.37b en 4.37c, tevens deze afdeling van toepassing. Artikel 4.37b. Afwijkende bepalingen 1. In afwijking van artikel 4.15 wordt artikel 4.53 toegepast. 2. In afwijking van artikel 4.16 worden de artikelen 4.46 en 4.47a toegepast. 3. In afwijking van artikel 4.19, onderdelen d en e, wordt artikel 4.45, tweede lid, onderdelen c en d toegepast. 4. In afwijking van artikel 4.20, vijfde lid, wordt artikel 4.51, derde lid, toegepast. Pagina 2 van 20

3 Artikel 4.37c. Toepasselijkheid Deze afdeling is van toepassing op werkzaamheden met betrekking tot asbest of asbesthoudende producten indien de concentratie asbest hoger is dan honderd milligram per kilogram droge stof als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van het Productenbesluit asbest. 3. Voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten Artikel Risicoklasse 1 Deze paragraaf is van toepassing, indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, kleiner is dan 1. In artikel 4.44 wordt «asbeststof» vervangen door»asbestvezels», wordt «de arbeid worden» vervangen door «de arbeid kunnen worden» en wordt «grenswaarde» vervangen door: grenswaarden. Artikel I, onderdeel B (artikel 4.44) In dit artikel is naast het vervangen van de woorden «asbeststof» door «asbestvezels» en «grenswaarde» door «grenswaarden», hetgeen hiervoor bij onderdeel A respectievelijk hierna bij onderdeel D is toegelicht, nog een wijziging opgenomen. De formulering «in verband met de arbeid worden blootgesteld» is vervangen door «in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld». Daarmee is beoogd te regelen dat de hier omschreven criteria gelden met betrekking tot de indeling in de klassen, ook wanneer de grenswaarde slechts gedurende een deel van de werkzaamheden overschreden zou worden, of hier onzekerheid over bestaat. Met deze formulering wordt beter aangesloten op de huidige uitvoeringspraktijk. Staatsblad 2016, nummer 340 d.d Artikel 4.44 komt te luiden: Artikel 4.44 Risicoklasse 1 Deze paragraaf is van toepassing indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, kleiner is dan 1. Artikel I, onderdeel A (artikel 4.44) De tekst van dit artikel is vervangen omdat ook voorzien moet zijn in de situatie dat er naast chrysotielvezels ook amfibole asbestvezels in de lucht voorkomen. Dat is in de praktijk goed voorstelbaar. Daarom wordt gekeken naar de som van de concentraties van beide soorten vezels om de risicoklasse te bepalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde additieregel die ook is opgenomen in bijlage XIIc, behorend bij artikel 4.18, van de Arbeidsomstandighedenregeling. Pagina 3 van 20

4 Indien de verschillende stoffen in een mengsel afzonderlijk hetzelfde gezondheidkundige gevolg hebben op hetzelfde orgaansysteem, wordt de beoordeling van het risico van blootstelling aan de voor elk van die stoffen vastgestelde grenswaarde als volgt uitgevoerd: De som van alle afzonderlijke blootstellingconcentraties als fractie van de afzonderlijke grenswaarden, is kleiner dan één. Of te wel: Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van enkele voorbeelden. Voorbeeld 1: Wanneer er alleen chrysotiel in de lucht zit, en de concentratie is vezels per kubieke meter, dan leidt de formule tot het volgende resultaat: 1.000/ = 0.5. Dat resultaat is < 1 en daarmee is risicoklasse 1 van toepassing. Voorbeeld 2: Wanneer er zowel chrysotiel (1.000 vezels per kubieke meter) als amfibolen (1.500 vezels per kubieke meter) in de lucht zitten, leidt de formule tot het volgende resultaat wanneer de grenswaarde voor beide soorten asbest vezels per kubieke meter is: 1.000/ /2.000 = 0,5 + 0,75 = 1,25. Het resultaat is groter dan 1 en dat betekent dat risicoklasse 1 niet van toepassing is. Wanneer alleen de concentratie chrysotiel zou worden bekeken, of wanneer alleen de concentratie amfibolen bekeken zou worden, zou de concentratie wél onder de betreffende grenswaarde vallen. Maar uiteraard moet het feit dat er zowel sprake is van chrysotiel als van amfibolen in aanmerking worden genomen. Artikel Preventieve maatregelen 1. De concentratie van asbestvezels in de lucht wordt zo laag mogelijk onder de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.46, gehouden. 2. Ter naleving van het eerste lid worden de volgende maatregelen genomen: a. a. de werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen asbeststof wordt geproduceerd of indien dat technisch niet mogelijk is, dat geen asbeststof in de lucht vrijkomt; b. b. gebouwen, installaties en uitrustingen die dienen voor het toepassen of het bewerken van asbest of van asbesthoudende producten worden doeltreffend en regelmatig gereinigd en onderhouden; c. c. asbest, een asbesthoudend product en een product waaruit asbeststof vrijkomt worden opgeborgen en vervoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking; d. d. afvalstoffen, ontstaan als gevolg van het toepassen of bewerken van asbest of van asbesthoudende producten, worden zo spoedig mogelijk verzameld en afgevoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking, voorzien van een etiket met de duidelijke en goed leesbare vermelding dat de inhoud daarvan asbest bevat. 3. Artikel 4.20, vierde lid, voorzover het de beschikbaarheid van douches betreft, is niet van toepassing indien de concentratie van asbestvezels in de lucht is ingedeeld in risicoklasse 1. Pagina 4 van 20

5 Artikel 4.45 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste en het derde lid wordt «asbeststof» vervangen door: asbestvezels. 2. In het eerste lid wordt «grenswaarde» vervangen door: grenswaarden. Zie Artikel I, onderdeel A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L (artikel 4.37, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.47a, 4.47c, 4.48, 4.51a, 4.53a, 4.54d) Artikel 4.45a. Voorlichting Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, wordt doeltreffende voorlichting gegeven over: a. mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbeststof; b. de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende grenswaarden; c. de maatregelen inzake de hygiëne, bedoeld in artikel 4.51; d. maatregelen om de blootstelling aan asbeststof zo laag mogelijk te houden; e. het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding. Artikel 4.45b. Onderricht 1. Voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld wordt met regelmatige tussenpozen een passende opleiding verzorgd. 2. Deze opleiding is toegespitst op het kennisniveau en de ervaring van de werknemers en verschaft hen de nodige kennis en vaardigheden inzake veiligheid en preventie met name met betrekking tot: a. eigenschappen van asbest en de invloed van asbest op de gezondheid, met inbegrip van het synergetische effect van roken; b. soorten producten en materialen die asbest kunnen bevatten; c. handelingen die kunnen leiden tot bloostelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken; d. veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen; e. de keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur; f. noodprocedures; g. ontsmettingsprocédés; h. de wijze waarop de verwijdering van afvalstoffen veilig kan worden uitgevoerd; i. de eisen inzake medisch toezicht. Artikel Grenswaarden 1. De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 2. De concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. Pagina 5 van 20

6 Artikel Grenswaarden 1. De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 2. De concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. Artikel I, onderdeel B, C, D, E, F, H, I (artikel 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.47a, 4.48, 4.48a) In artikel 4.46 worden twee grenswaarden vastgesteld voor twee soorten asbest, in overeenstemming met de ontvangen adviezen, zoals uiteengezet in het algemene deel van deze toelichting. Voor de bepaling van de grenswaarde wordt niet meer gekeken naar de concentratie van asbeststof, maar naar de concentraties van asbestvezels van het type chrysotiel respectievelijk van amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet. Omdat er nu twee grenswaarden en dus twee concentraties relevant zijn in plaats van één zijn de formule ringen in de artikelen 4.44, 4.45, 4.47, 4.47a, 4.48 en 4.48a op dat punt aangepast. Artikel I, onderdeel D en Q (artikel 4.46) De data waarop de nieuwe grenswaarden van kracht zullen worden zijn verschillend. De splitsing in twee aparte grenswaarden, en de verlaging van de grenswaarde van asbestvezels van het type chrysotiel, gaat in per 1 juli 2014 (onderdelen A tot en met L); de grenswaarde voor amfibole asbestvezels, en alle daarmee samenhangende wijzigingen, gaan in per nader te bepalen datum (beoogde datum 1 januari 2015) (onderdeel Q tot en met W). Met de inwerkingtreding van onderdeel D wijzigt de grenswaarde voor asbestvezels van het type chrysotiel, maar blijft de grenswaarde voor andere asbestvezels, namelijk amfibolen, nog ongewijzigd. De grenswaarden worden niet meer uitgedrukt in vezels per kubieke centimeters, maar in vezels per kubieke meters om aan te sluiten bij de thans gebruikelijke formulering (waaronder de terminologie in het milieubeleid). De in het tweede lid van artikel 4.46 genoemde grenswaarde voor amfibole asbestvezels blijft dus in eerste instantie materieel ongewijzigd. De formulering van het tweede lid wijkt met ingang van 1 juli 2014 alleen af omdat de grenswaarde wordt uitgedrukt in vezels per kubieke meter in plaats van vezels per kubieke centimeter. Staatsblad 2016, nummer 340 d.d In artikel 4.46, tweede lid, wordt « vezels» vervangen door: vezels. Artikel I, onderdeel B (artikel 4.46, tweede lid) De voorgenomen verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbestvezels van vezels naar 300 vezels blijkt op dit moment nog niet haalbaar en daarom is ervoor gekozen deze te verlagen naar vezels per kubieke meter. Dit betekent dat voor asbestvezels van het type chrysotiel (zie artikel 4.46, eerste lid) en voor amfibole asbestvezels dezelfde grenswaarde, namelijk vezels per kubieke meter gaat gelden. Pagina 6 van 20

7 Artikel Meten en monsterneming 1. Om de naleving van de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.46, te kunnen waarborgen, worden, in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, in de lucht waaraan de werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld de concentraties, bedoeld in artikel 4.46, gemeten. 2. Het meten geschiedt op gezette tijden, afhankelijk van de resultaten van de eerste risicobeoordeling, bedoeld in artikel De meting wordt uitgevoerd overeenkomstig een voor dat doel geschikte genormaliseerde methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over deze methodes. 4. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel over de wijze van monsterneming kenbaar te maken. 5. De monsterneming is representatief voor de individuele blootstelling van de werknemers aan asbestvezels. 6. De monsterneming wordt zodanig uitgevoerd dat door meting, of door berekening van deze meting, gewogen in de tijd, de blootstelling van werknemers aan asbestvezels kan worden vastgesteld die representatief is voor een referentieperiode van 8 uur. 7. Het nemen van monsters wordt uitgevoerd door een persoon die de daarvoor vereiste deskundigheid bezit. 8. De na het nemen van monsters uit te voeren monsteranalyse wordt uitgevoerd in een laboratorium dat daarvoor adequaat is toegerust alsmede ervaring heeft met de vereiste identificatietechnieken. 9. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers kunnen de resultaten van de metingen inzien en kunnen over de betekenis van deze resultaten uitleg krijgen. Artikel 4.47 wordt als volgt gewijzigd; 1. Het eerste lid komt te luiden: 1. Om de naleving van de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.46, te kunnen waarborgen, worden, in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, in de lucht waaraan de werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld de concentraties, bedoeld in artikel 4.46, gemeten. 2. Het derde lid komt te luiden: 3. De meting wordt uitgevoerd overeenkomstig een voor dat doel geschikte genormaliseerde methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over deze methodes. 3. In het vijfde en zesde lid wordt «asbeststof» vervangen door: asbestvezels. Artikel I, onderdeel E (artikel 4.47, eerste en derde lid) De tekst van het eerste lid is iets anders geformuleerd door niet meer te spreken over de concentratie asbeststof, maar over de concentraties, bedoeld in artikel Pagina 7 van 20

8 De tekst van het derde lid is gewijzigd omdat de meetmethode niet meer direct bij ministeriële regeling zal worden vastgesteld, en daarvoor de eis gaat gelden dat de meting wordt uitgevoerd overeenkomstig een voor dat doel geschikte genormaliseerde methode, of een andere methode indien die gelijkwaardige resultaten oplevert. Het is nu al gebruikelijk dat metingen van asbest in verschillende situaties geschieden op basis van methoden die vastliggen in verschillende NEN-normen. De meetmethoden zijn zeer gedetailleerde technische voorschriften die zich niet goed lenen voor integrale opneming in een ministeriële regeling. Deze methoden liggen vast in NEN-normen en zijn verplichtend opgenomen in de criteria en voorschriften (certificatieschema s) zoals bedoeld in artikel 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling en zijn opgenomen in bijlagen XIIIa tot en met XIIIf bij de Arbeidsomstandighe-denregeling. Het gaat daarbij met name om de volgende NEN-normen en meetsituaties: NEN 2990:2012 (Eindcontrole na asbestverwijdering) NEN 2991:2005 (Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt) NEN 2939: Bepaling van concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht en NEN 5896:2005 Kwalitatieve analyse van asbest in materialen. De artikelen 4.21 tot en met 4.26 van de Arbeidsomstandigheden-regeling kunnen dan komen te vervallen. Aan het derde lid is wel de mogelijkheid toegevoegd om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over de te gebruiken methode van de meting. Het kan daarbij gaan om regels over de genormaliseerde methode of om regels voor de andere methode. Artikel 4.47a. Maatregelen bij overschrijding van een grenswaarde 1. Bij overschrijding van een grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, worden de oorzaken voor de overschrijding opgespoord en worden zo spoedig mogelijk doeltreffende maatregelen genomen om de concentratie terug te brengen tot beneden die waarde. 2. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de overschrijding, van de oorzaak daarvan en de te nemen maatregelen. Daarnaast wordt hen de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, tenzij sprake is van spoedeisende redenen om zonder deze gelegenheid te bieden, deze maatregelen te nemen. In dat geval worden zij ingelicht over de getroffen maatregelen. 3. Zolang de in het eerste lid bedoelde maatregelen om de concentratie terug te brengen nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd, wordt de arbeid op de betreffende arbeidsplaats alleen voortgezet indien de betrokken werknemers doeltreffend zijn beschermd tegen blootstelling aan asbestvezels. 4. Wanneer in de situatie, bedoeld in het derde lid, de blootstelling niet met andere middelen kan worden beperkt en een grenswaarde het dragen van individuele ademhalingsapparatuur vereist, wordt de duur van het dragen daarvan voor iedere werknemer tot het strikt noodzakelijke beperkt. 5. Wanneer individuele ademhalingsapparatuur wordt gebruikt, wordt voorzien in rustpauzes. 6. Het aantal rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, en de duur daarvan wordt bepaald door de fysieke en klimatologische belasting waaronder de werknemer de werkzaamheden moet verrichten. 7. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging worden de rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, zo nodig vastgesteld in samenspraak met de belanghebbende werknemers. Pagina 8 van 20

9 8. Nadat de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn genomen worden de concentraties van asbestvezels in de lucht gemeten overeenkomstig artikel 4.47 en wordt de indeling in een risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a opnieuw bepaald. 9. Indien uit de meting, bedoeld in het achtste lid, blijkt dat een concentratie in een hogere risicoklasse wordt ingedeeld, is tevens paragraaf 4 of 5 van deze afdeling van toepassing. 1. In het opschrift, het eerste lid en het vierde lid wordt «de grenswaarde» vervangen door: een grenswaarde. 2. In het derde lid wordt «asbeststof» vervangen door: asbestvezels. 3. In het achtste lid wordt «wordt de concentratie van asbeststof» vervangen door: worden de concentraties van asbestvezels. 4. In het negende lid wordt «de concentratie» vervangen door: een concentratie. Zie Artikel I, onderdeel B, C, D, E, F, H, I (artikel 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.47a, 4.48, 4.48a) Artikel 4.47b. Visuele inspectie 1. Na werkzaamheden met asbest wordt, voordat met andere werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats een eindbeoordeling uitgevoerd. 2. De eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, betreft een visuele inspectie waarbij is vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is. Artikel 4.47c. Melding 1. Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt door de werkgever melding gedaan aan een daartoe aangewezen toezichthouder. Deze melding bevat tenminste een beknopte beschrijving van: a. de plaats waar de werkzaamheden worden verricht; b. de soorten en hoeveelheden asbesthoudende producten; c. de werkzaamheden die met asbest of asbesthoudende producten worden verricht, de werkmethoden alsmede de indeling van de concentraties asbestvezels in de lucht in een risicoklasse; d. het aantal betrokken werknemers; e. de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen, alsmede de duur ervan; f. de maatregelen die zullen worden getroffen om blootstelling van werknemers aan asbest te beperken. 2. Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbeststof of asbesthoudende producten, wordt een nieuwe melding gedaan. 3. De op grond van het eerste en tweede lid gemelde gegevens kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers. 4. Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing. Pagina 9 van 20

10 In artikel 4.47c, eerste lid, onderdeel c, wordt «de concentratie asbeststof» vervangen door: de concentraties asbestvezels. Zie Artikel I, onderdeel A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L (artikel 4.37, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.47a, 4.47c, 4.48, 4.51a, 4.53a, 4.54d) 4. Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten Artikel Risicoklasse 2 Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, groter is dan of gelijk is aan 1, dan is in aanvulling op paragraaf 3 tevens deze paragraaf van toepassing. Artikel 4.48 komt te luiden: Artikel Risicoklasse 2 Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentraties van asbestvezels in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan een grenswaarde als bedoeld in artikel 4.46, maar lager is dan of gelijk is aan vezels per kubieke meter, uitgaande van een referentieperiode van acht uur, is in aanvulling op paragraaf 3 tevens deze paragraaf van toepassing. Artikel I, onderdeel H (artikel 4.48) Bij werkzaamheden met asbest waarbij de concentraties asbestvezels in de lucht boven de in artikel 4.46 genoemde grenswaarden voor asbest komen, maar beneden de grens van vezels per kubieke meter blijven, zijn de aanvullende voorschriften van paragraaf 4 van hoofdstuk 4, afdeling 5, van het Arbobesluit van toepassing. De uitwerking van deze voorschriften is vastgelegd in de toepasselijke certificatieschema s. De in artikel 4.48 opgenomen grenswaarde is niet gewijzigd, alleen wordt deze grenswaarde nu uitgedrukt in asbestvezels per kubieke meter in plaats van per kubieke centimeter. Tevens is de formulering van dit artikel aangepast door toevoeging van het woord «kunnen» (vergelijk artikel 4.44). Daarmee is beoogd te regelen dat de hier omschreven criteria gevolgd moet worden met betrekking tot de indeling in de klassen, ook wanneer de grenswaarde slechts gedurende een deel van de werkzaam-heden overschreden zou worden, of hier onzekerheid over bestaat. De wijziging die geldt met ingang van een per koninklijk besluit nader te bepalen datum is toegelicht bij onderdeel R. Pagina 10 van 20

11 Staatsblad 2016, nummer 340 d.d Artikel 4.48 komt te luiden: Artikel Risicoklasse 2 Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, de som van de concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en van de concentratie amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, groter is dan of gelijk is aan 1, dan is in aanvulling op paragraaf 3 tevens deze paragraaf van toepassing. Artikel I, onderdeel C (artikel 4.48) De in artikel 4.44 doorgevoerde wijziging in het kader van risicoklasse 1 in verband met de situatie dat sprake kan zijn van een combinatie van verschillende soorten asbestvezels, is ook doorgevoerd met betrekking tot artikel 4.48 dat betrekking heeft op risicoklasse 2. Artikel 4.48a. Aanvullende maatregelen 1. Indien, gelet op de aard van de werkzaamheden, verwacht kan worden dat de som van concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, in de lucht groter is dan of gelijk is aan 1, ondanks preventieve technische maatregelen ter beperking van de asbestconcentratie in de lucht, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter bescherming van de betrokken werknemers. 2. Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval: a. het ter beschikking stellen en het verplichten te dragen van passende ademhalingsapparatuur en andere persoonlijke beschermingsmiddelen; b. het aanbrengen van waarschuwingsborden die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde, ter aanduiding dat een overschrijding van een in artikel 4.46 genoemde grenswaarde kan worden verwacht; c. het voorkomen van de verspreiding van stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen buiten de ruimten waar de werkzaamheden plaatsvinden. 3. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen, bedoeld in het eerste lid. 4. Voordat wordt aangevangen met andere werkzaamheden, wordt respectievelijk worden het aanwezige asbest dan wel de aanwezige asbesthoudende producten verwijderd, behalve wanneer dit voor de werknemers een groter gevaar voor de veiligheid en gezondheid zou inhouden. Artikel 4.48a wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «de grenswaarde» vervangen door: een grenswaarde. 2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «de in artikel 4.46 genoemde grenswaarde» vervangen door: een in artikel 4.46 genoemde grenswaarde. Pagina 11 van 20

12 Artikel I, onderdeel I (artikel 4.48a) Deze wijzigingen zijn al toegelicht bij onderdeel D en hebben betrekking op de wijziging per 1 juli Zie ook onderdeel S voor de wijziging van artikel 4.48a met ingang van de nader te bepalen datum. Staatsblad 2016, nummer 340 d.d Artikel 4.48a, eerste lid, komt te luiden: 1. Indien, gelet op de aard van de werkzaamheden, verwacht kan worden dat de som van de concentratie asbestvezels van het type chrysotiel als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, eerste lid, en de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet als fractie van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, in de lucht groter is dan of gelijk is aan 1, ondanks preventieve technische maatregelen ter beperking van de asbestconcentratie in de lucht, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter bescherming van de betrokken werknemers. Artikel I, onderdeel D (artikel 4.48a) De in de artikelen 4.44 en 4.48 doorgevoerde wijziging is ook verwerkt in artikel 4.48a, eerste lid. Artikel Werkplan 1. Voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden wordt door de werkgever van het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, een schriftelijk werkplan opgesteld dat doeltreffende, op de specifieke situatie van de betreffende arbeidsplaats toegespitste, maatregelen bevat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers. 2. Indien een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, is opgesteld, worden de resultaten van dat rapport opgenomen in het werkplan. 3. In het werkplan wordt voorgeschreven dat de werkgever van het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, zich ervan vergewist dat na de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 4.51a, er geen risico s van bloostelling aan asbest of asbesthoudende producten meer zijn. 4. In het werkplan worden de volgende gegevens opgenomen: a. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.1c, eerste lid, aanhef en onderdelen d en g, 4.7, derde lid, onderdelen b, c en e, 4.18, 4.19, aanhef en onderdelen b en c, 4.20, eerste tot en met vierde lid, 4.45, eerste en tweede lid, onderdelen a, b, en d, 4.48a, tweede en vierde lid, en b. een beschrijving van de aard, duur en plaats van de werkzaamheden alsmede van de werkmethode; c. een beschrijving van de werktuigen, machines, toestellen en overige hulpmiddelen die bij de werkzaamheden worden gebruikt; d. de namen van de werknemers en personen, bedoeld in artikel 4.54d, vijfde en zevende lid. 5. De werkzaamheden worden overeenkomstig het opgestelde werkplan uitgevoerd. 6. Het werkplan of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder. Pagina 12 van 20

13 Artikel Hygiënische beschermingsmaatregelen 1. De werkkleding mag uitsluitend buiten het bedrijf of de inrichting worden gebracht indien dit geschiedt met het doel deze te laten reinigen in daartoe adequaat uitgeruste wasserijen. 2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, wordt de werkkleding in een daartoe geschikte en gesloten verpakking vervoerd. 3. Wanneer beschermende uitrusting wordt verstrekt, wordt deze op een daartoe aangewezen plaats bewaard en na ieder gebruik gecontroleerd en gereinigd. Defecte uitrusting mag niet worden gebruikt. Artikel 4.51a. Eindbeoordeling 1. Na de werkzaamheden wordt na reiniging van de arbeidsplaats en voordat met andere werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats in een binnenruimte een eindbeoordeling uitgevoerd waarbij de monsterneming wordt uitgevoerd door een persoon als bedoeld in artikel 4.47, zevende lid, en de monsteranalyse door een laboratorium als bedoeld in artikel 4.47, achtste lid. 2. De eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, betreft een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting, teneinde vast te stellen of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan vezels per kubieke meter, uitgaande van een referentieperiode van ten minste twee uur. 3. Na de werkzaamheden wordt na reiniging van de arbeidsplaats en voordat met andere werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats in de buitenlucht door een bedrijf dat daartoe adequaat is toegerust een visuele inspectie uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is. 4. Indien de werkzaamheden in de buitenlucht betrekking hebben op asbesthoudende grond, wordt na het beëindigen van die werkzaamheden door een bedrijf dat daartoe adequaat is toegerust, een visuele inspectie uitgevoerd op de aanwezigheid van asbest teneinde vast te stellen dat de concentratie asbest niet hoger is dan honderd milligram per kilogram droge stof als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van het Productenbesluit asbest. 5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de monsterneming, bedoeld in het eerste lid, de eindmeting, bedoeld in het tweede lid, en de visuele inspectie, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid. Artikel 4.51a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. Het woord «asbeststof» wordt vervangen door: asbestvezels. 2. De zinsnede «0,01 vezel per kubieke centimeter» wordt vervangen door: vezels per kubieke meter. 3. De zinsnede «van twee uur» wordt vervangen door: van ten minste twee uur. Artikel I, onderdeel J (artikel 4.51a, tweede lid) De wijzigingen houden verband met het feit dat grenswaarden niet meer uitgedrukt worden in vezels per kubieke centimeter, maar in vezels per kubieke meter (vergelijk artikel 4.48). Daarnaast is de formulering aangepast door «ten minste» op te nemen. Dit geeft aan dat de referentieperiode ook langer mag zijn dan twee uur. Vanuit technische overwegingen kan het nodig zijn om langer te meten dan twee uur. Pagina 13 van 20

14 De te hanteren toetswaarde bij de eindmeting in het tweede lid is materieel niet veranderd (0,01 vezels per kubieke centimer = vezels per kubieke meter). Dit betekent dat deze waarde met ingang van 1 juli 2014 hoger is dan de grenswaarde van asbestvezels van het type chrysotiel van vezels per kubieke meter. Uit het onderzoek van TNO5, en uit daarna nog verrichte nadere analyses6, blijkt dat een eindbeoordeling, bestaande uit een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting in de lucht op een toetsingswaarde van vezels per kubieke meter, voldoende garanties biedt dat de vezelconcentratie in de praktijk ook beneden de grenswaarde van vezels per kubieke meter zal liggen. Bovendien mag er van worden uitgegaan dat de concentratie in de lucht na de eindmeting nog zal dalen. Dat betekent dat een eindbeoordeling op basis van de toetswaarde van vezels per kubieke meter, voldoende garantie biedt dat de ruimte, gezien de hoogte van de asbestvezelconcentratie, geschikt is om zonder persoonlijke beschermingsmiddelen in te verblijven. Dit betekent ook dat aangenomen mag worden dat een ruimte na vrijgave voldoet aan de corresponderende grenswaarden voor asbestvezels in de binnenlucht uit het Bouwbesluit 2012 en dat het niet nodig is na een vrijgave alsnog een risicobeoordeling uit te voeren om te bezien of is voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit Gezien de wens onnodige kosten te voorkomen is daarom gekozen voor het handhaven van de toetswaarde van , zodat de fasecontrastmethode (die op dit moment gebruikelijk is bij het doen van eindmetingen), ingeval van saneringen van asbestvezels van het type chrysotiel gebruikt kan blijven worden. Deze methode is sneller en goedkoper dan scanningelektronenmicroscopie, maar is niet geschikt voor directe toetsing aan vezelconcentraties lager dan vezels per kubieke meter. Eventuele innovatie in meetmethoden zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat een nieuwe afweging gemaakt zal worden over de te hanteren toetswaarde. Voetnoten 5 «Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens saneringswerkzaamheden Onderzoek naar blootstellingsniveaus, bronmaatregelen en persoonlijk beschermingsmiddelen in relatie tot de introductie van nieuwe grenswaarden voor asbest», TNO, november nog niet gepubliceerd, publicatie in voorbereiding bij TNO Artikel Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 1. Zolang de blootstelling aan asbeststof duurt, worden, in aanvulling op artikel 4.10a, derde lid, de betrokken werknemers ten minste éénmaal in de drie jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 4.10a te ondergaan. 2. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, omvat in ieder geval een specifiek onderzoek van de borstkas. 3. Indien het resultaat van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, daartoe aanleiding geeft, worden doeltreffende maatregelen genomen om schade voor de gezondheid van de betrokken werknemer door blootstelling aan asbeststof te voorkomen. 4. In aanvulling op artikel 4.10a, vierde lid, kan een deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst verklaren dat het medisch toezicht na de beëindiging van de blootstelling zolang moet worden voortgezet als voor de gezondheid van de betrokkene noodzakelijk wordt geacht. Pagina 14 van 20

15 Artikel Registratie 1. Van iedere werknemer die in verband met de arbeid wordt blootgesteld aan asbeststof wordt aantekening gehouden in een register, waarbij de aard en de duur van de arbeid alsmede de mate van de blootstelling worden vermeld. 2. De gegevens die in het register zijn vermeld kunnen worden ingezien door de deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst. 3. Iedere werknemer krijgt inzage in zijn persoonlijke gegevens in het register. 4. De gegevens in het register, voorzien van een toelichting, in statistische niet tot individuen herleidbare vorm, kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers. 5. Extra aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten Artikel 4.53a. Risicoklasse 2A Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, is in aanvulling op de paragrafen 3 en 4 tevens deze paragraaf van toepassing. Artikel 4.53a komt te luiden: Artikel 4.53a. Risicoklasse 3 Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van asbestvezels in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan vezels per kubieke meter, uitgaande van een referentieperiode van 8 uur, is in aanvulling op de paragrafen 3 en 4 tevens deze paragraaf van toepassing. Artikel I, onderdeel K (artikel 4.53a) Bij werkzaamheden met asbest waarbij de concentraties asbestvezels in de lucht boven de grens van vezels per kubieke meter komen, zijn naast de voorschriften van paragraaf 3 en 4 ook die van paragraaf 5 van hoofdstuk 4, afdeling 5, van toepassing. De uitwerking van deze voorschriften is vastgelegd in de toepasselijke certificatieschema s. De in artikel 4.53a opgenomen grens is met ingang van 1 juli 2014 niet gewijzigd, alleen de formulering is aangepast. De grens wordt nu uitgedrukt in asbestvezels per kubieke meter in plaats van per kubieke centimeter. Tevens is net als in de artikelen 4.44 en 4.48 de formulering van dit artikel aangepast door toevoeging van het woord «kunnen». Artikel 4.53a komt te luiden: Artikel 4.53a. Risicoklasse 3 Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, tweede lid, is in aanvulling op de paragrafen 3 en 4 tevens deze paragraaf van toepassing. Pagina 15 van 20

16 Artikel I, onderdeel T (artikel 4.53a) De formulering is aangepast door asbestvezels te specificeren als asbest amfibolen en de verwijzing naar de daarbij behorende grenswaarde op te nemen. Door de verwijzing naar artikel 4.46, tweede lid, is het niet meer nodig om in dit artikel de referentieperiode nogmaals te vermelden, die periode wordt immers al in artikel 4.46 genoemd. De wijziging sluit aan bij de reeds bij onderdeel R toegelichte vereenvoudiging van de risicoklassenindeling. Ook hier wordt geen wettelijke bovengrens gegeven, om de bij onderdeel R toegelichte redenen. Op dit moment zit er aan risicoklasse 3 een natuurlijke bovengrens van amfibole asbestvezels per kubieke meter (want bij blootstelling boven die waarde is bij adembescherming met een factor de grenswaarde van 300 vezels per kubieke meter niet meer haalbaar). Staatsblad 2016, nummer 340 d.d In artikel I, onderdeel T, wordt in artikel 4.53a, het opschrift «Risicoklasse 3» vervangen door: Risicoklasse 2A. (onder artikel II) Onderdeel T [van de wijziging zoals bepaald in Staatsblad 2014, nummer 217, AHo] (inzake artikel 4.53a) kan, na aanpassing van de benaming van risicoklasse 3 in risicoklasse 2A in het eerste lid, alsnog in werking treden. Dat is nu geregeld in artikel I, onderdeel F. Artikel 4.53c. Eindbeoordeling 1. In afwijking van artikel 4.51a, tweede lid, betreft de eindbeoordeling een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting, teneinde vast te stellen of de concentratie van asbestvezels in de lucht gezamenlijk lager is dan 2000 vezels per kubieke meter. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien: a. uitsluitend sprake is van verwijdering van kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product waarvoor geen bewerkingen nodig zijn; of b. uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, beperkt is. 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid. Na artikel 4.53b wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.53c. Eindbeoordeling 1. In afwijking van artikel 4.51a, tweede lid, betreft de eindbeoordeling een visuele inspectie gevolgd door een eindmeting, teneinde vast te stellen of de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht gezamenlijk lager is dan 300 vezels per kubieke meter. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:a. uitsluitend sprake is van verwijdering van kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product waarvoor geen bewerkingen nodig zijn; ofb. uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, beperkt is. 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het tweede lid. Pagina 16 van 20

17 Artikel I, onderdeel V (artikel 4.53c) Dit nieuwe artikel bevat de voorschriften voor de eindmeting in risicoklasse 3. De beoordeling dient plaats te vinden op basis van de toetswaarde van 300 amfibole asbestvezels per kubieke meter. Daarmee is de hoogte van deze toetswaarde in overeenstemming gebracht met de grenswaarde van amfibole asbestvezels. Deze waarde is op dit moment alleen meetbaar met behulp van de SEM methode (scanningelektronenmicroscopie). Door het opnemen van een tweetal uitzonderingen in het tweede lid voor gevallen waarin geen overschrijding van de toetswaarde te verwachten is, wordt het verplichte gebruik van deze duurdere meetmethode beperkt tot die gevallen waar overschrijding van de toetswaarde van 300 amfibole asbestvezels per kubieke meter zich regelmatig zou kunnen voordoen. De uitzondering in het tweede lid, onder a, betreft de verwijdering van kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product. Wat onder kleine losliggende oppervlakken kan worden verstaan is omschreven in NEN 2990: De uitzondering in het tweede lid, onder b, betreft de gevallen waarin uit de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, blijkt dat de concentratie amfibole asbestvezels in de lucht beperkt is. Wat wordt verstaan onder «beperkt», kan in een ministeriële regeling nader worden uitgewerkt. De mogelijkheid hiertoe is opgenomen in het derde lid. Met deze uitzonderingen wordt beoogd de asbestverwijdering niet duurder te maken dan nodig is, hetgeen anders mogelijk het illegaal verwijderen van asbest in de hand zou werken. In de situaties omschreven in het tweede lid geldt dan het voorschrift van artikel 4.51a, tweede lid. Staatsblad 2016, nummer 340 d.d In artikel I, onderdeel V, wordt in artikel 4.53c, eerste lid, «de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet» vervangen door «asbestvezels» en wordt «300 vezels» vervangen door: vezels. (onder artikel II) Onderdeel V [van de wijziging zoals bepaald in Staatsblad 2014, nummer 217, AHo] (inzake artikel 4.53c) kan alsnog in werking treden, na vervanging van de in het eerste lid van artikel 4.53a, genoemde grenswaarde van 300 in vezels, en na een technische aanpassing in het voorschrift over de te meten vezels. Door het gebruik van het woord «asbestvezels» in plaats van «amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet» wordt geregeld dat ook de aanwezige vezels chrysotiel moeten worden bepaald en meegeteld. Met het in werking treden van het gewijzigde onderdeel V wordt de te hanteren toetswaarde bij een eindmeting bepaald op vezels per kubieke meter. Ook voor deze waarde geldt dat deze op dit moment alleen bepaald kan worden door gebruik te maken van de SEM methode (scanning electronenmicroscopie). Staatsblad 2016, nummer 340 d.d Artikel 4.54 vervalt. Artikel I, onderdeel E (artikel 4.54) Hiermee wordt de verplichting tot een verzwaarde eindbeoordeling geschrapt. Uit een inventarisatie van TNO is gebleken dat deze eindbeoordeling in de praktijk weinig toegevoegde waarde heeft, aangezien in situaties waarbij de eindbeoordeling tot een afkeur leidt, deze afkeur plaats zal vinden op basis van de meting in het containment en niet of zeer sporadisch (alleen) op basis van de meting buiten het containment. Pagina 17 van 20

18 6. Certificatie Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 1. In het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt aangevangen met de volgende werkzaamheden: a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt; b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld in onderdeel a; c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen. 2. Op grond van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, door het bedrijf, bedoeld in het vierde lid, bepaald in welke risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a de werkzaamheden vallen. 3. De resultaten van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en de indeling in een risicoklasse, bedoeld in het tweede lid, worden opgenomen in een inventarisatierapport. 4. De inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en het inventarisatierapport, bedoeld in het derde lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 5. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf dat asbest verwijdert. 6. Het certificaat asbestinventarisatie of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder. 7. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder toezicht van een persoon die daartoe aantoonbare specifieke deskundigheid bezit. Staatsblad 2016, nummer 341 d.d Aan artikel 4.54a wordt een lid toegevoegd, luidende: 7. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder toezicht van een persoon die daartoe aantoonbare specifieke deskundigheid bezit. Artikel 14 van de Europese richtlijn 2009/148/EG van 30 november 2009 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest op het werk (PbEU 2009, L 330), verplicht wat betreft asbestwerkzaamheden tot voldoende deskundigheid via specifieke opleidingen. Ook verplicht de richtlijn in de artikelen 12 en 13 tot deugdelijk onderzoek voordat asbest wordt verwijderd. Zonder certificaat mag een bedrijf in Nederland geen asbest inventariseren en meestal ook niet saneren. Anders dan voor werknemers die asbest saneren, bestond er voor werknemers die asbest inventariseren in artikel 4.54a van het Arbobesluit nog geen deskundigheidsverplichting. Aan het nieuwe voorschrift dat bepaalt dat werknemers die asbestinventarisatiewerkzaamheden uitvoeren deskundig moeten zijn, wordt in elk geval voldaan indien zij beschikken over een certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) van stichting Certificatie Asbest (Ascert). In deze stichting zijn werkgevers, werknemers en deskundigen in de branche vertegenwoordigd. Het betreffende certificatieschema is op de website te vinden. Pagina 18 van 20

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb html Aanpassingen Arbeidsomstandighedenbesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 5) inzake asbestgrenswaarden en risicoklasse-indeling asbest (en deskundigheidseis DIA) Situatie per 1-1-2017. Aan deze tekst kunnen geen

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbesluit Geldend van t/m heden

Arbeidsomstandighedenbesluit Geldend van t/m heden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Arbeidsomstandighedenbesluit Geldend van 0-0-0 t/m heden Afdeling. Aanvullende voorschriften asbest. Definities en toepasselijkheid Artikel..

Nadere informatie

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2015 no. 58 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA MINISTERIЁLE REGELING van 2 december 2015 ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) (Regeling asbestverwijdering)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 217 Besluit van 5 juni 2014 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 340 Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van een grenswaarde voor asbest,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 67085 12 december 2016 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2016, 2016-0000258315,

Nadere informatie

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen

FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen. Achtergrond. Risicoklassen FAQ n.a.v. de wijzigingen in de grenswaarde van asbest amfibolen en de risicoklassen Aangepast: 17 november 2016 Achtergrond 1) Waarom wordt de grenswaarde voor asbest amfibolen verlaagd? De grenswaarde

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2015:10790, Bekrachtiging/bevestiging. Arbeidsomstandighedenbesluit 4.45

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2015:10790, Bekrachtiging/bevestiging. Arbeidsomstandighedenbesluit 4.45 ECLI:NL:RVS:2017:590 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-03-2017 Datum publicatie 08-03-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201600459/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 16 december 2005, houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen en uit een bouwwerk in het bijzonder en in verband hiermee

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA

HOOFDSTUK 4. GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA HOOFDSTUK 4. GEVAARLIJKE STOFFEN EN BIOLOGISCHE AGENTIA Afdeling 1. Gevaarlijke stoffen 1 Definities en toepasselijkheid Artikel 4.1. Definities In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest

Asbest in gemeentelijke gebouwen. Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Asbest in gemeentelijke gebouwen Een praktisch handvat voor het omgaan met asbest Bezit uw gemeente gebouwen waarin asbest is verwerkt? Het kan voorkomen dat u als gemeentelijke gebouwbeheerder met asbest

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr

STAATSCOURANT. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30107 14 september 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2015, nr. 2015-0000245143,

Nadere informatie

RICHTLIJN VAN DE RAAD

RICHTLIJN VAN DE RAAD 1983L0477 NL 28.06.2007 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 september 1983 betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 348 Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers

Nadere informatie

Overzicht bestuurlijke boetes RI&E verplichting

Overzicht bestuurlijke boetes RI&E verplichting Overzicht bestuurlijke boetes RI&E verplichting Arbowet Inventarisatie en evaluatie van risico s uit Arbo Artikel uit Artikel 5 De werkgever legt in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een vleeskuikenstal. `t Haantje 66 te `t Haantje Opdrachtgever: Dhr. Kocks Uitvoering door:

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Voorafgaand aan en ten behoeve van het geheel afbreken van een schuurtje ter hoogte van: Kraayenstraat 2 te Angeren Opdrachtgever: Dienst Landelijk

Nadere informatie

DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL

DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL DE ROL VAN GOEDE PRAKTIJKEN IN DE NEDERLANDSE ASBEST PRAKTIJK JODY SCHINKEL ACHTERGROND Asbest wetgeving Asbest keten / betrokkenen Waarom veilige werkwijzen moeilijk hun weg vinden Hoe we veilige werkwijzen

Nadere informatie

Achtergronden, wet- en regelgeving voor het veilig werken met leidingen van asbestcement

Achtergronden, wet- en regelgeving voor het veilig werken met leidingen van asbestcement Achtergronden, wet- en regelgeving voor het veilig werken met leidingen van asbestcement In Nederland zijn sinds 1977 bepalingen voor het werken met asbest en asbesthoudende producten van kracht. Deze

Nadere informatie

Randvoorwaarden en doelvoorschriften bij alternatieve verwijderingsmethoden

Randvoorwaarden en doelvoorschriften bij alternatieve verwijderingsmethoden Reliable Independent Reviews Betrouwbare Onafhankelijke Beoordelingen www.rirnl.eu Randvoorwaarden en doelvoorschriften bij alternatieve verwijderingsmethoden Auteur: ing. Gerwin Lensink B.Sc. RVK Inhoud

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

Toezicht op Asbest. Regelgeving

Toezicht op Asbest. Regelgeving Toezicht op Asbest Regelgeving Belangrijkste regelgeving Asbestverwijderingsbesluit Productenbesluit Asbest Besluit asbestwegen Bouwbesluit Activiteitenbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit Subregelgeving

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Brinkweg 34, 7021 BW te Zelhem Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk; dak van woning

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10260 24 februari 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 februari 2017, 2017-0000022901,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G

Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig (NEN 2991) ernstig blootstellingsrisico Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI 11.3118 B.S. De Hooght Carmelietenstraat 21 te Waspik RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / AAI

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 704 Besluit van 16 december 2005, houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen

Nadere informatie

Technisch bureau van Eeden Arbeidsomstandighedenbesluit secties geluid en trillingen

Technisch bureau van Eeden Arbeidsomstandighedenbesluit secties geluid en trillingen Afdeling 3. Lawaai 1. Algemeen Artikel 6.6. Definities In deze afdeling wordt verstaan onder: a. piekgeluidsdruk (Ppiek): maximumwaarde van de «C»-frequentiegewogen momentane lawaaidruk; b. dagelijkse

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING januari 2017

ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING januari 2017 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING 2017 19 januari 2017 WAAROM? TIJDLIJN 2017 1-1-2017: grenswaarde verlaging + nieuwe risicoklassen 2 e helft 2017: nieuwe NEN 2990 : 2017 1-3-2017: nieuwe schema s SC

Nadere informatie

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en)

Rapportnummer: 08022008-1-4/4437/DG Projectcode: HBA001-1-4. Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 1: Overzichtstekening(en) Bijlage 2: Fotoreportage Fotoreportage: Foto 1: M1, plaat op deur Foto 2: M2, golfplaten Foto 3: VH1, buis lang achtergevel Foto 4: VH2, plaat in open haard Foto 5: VH3,

Nadere informatie

IDDS. Wijzigingen asbestwetgeving

IDDS. Wijzigingen asbestwetgeving IDDS Wijzigingen asbestwetgeving Mei 2017 Wijzigingen Asbestwetgeving 1 Inhoud presentatie Wat is asbest Gezondheidsrisico s Toepassingen Herkennen van asbest Wet- en regelgeving Wijzigingen asbestwetgeving

Nadere informatie

Ontwerp-Asbestverwijderingsbesluit 2005

Ontwerp-Asbestverwijderingsbesluit 2005 VROM, SZW Ontwerp-Asbestverwijderingsbesluit 2005 Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen en uit en bouwwerk in

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting )

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) 1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) Asbestverontreiniging ( besmetting *): het aantreffen van visueel zichtbare restanten asbesthoudend materiaal en/of het aanwezig zijn van asbestvezels

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

Asbest, hoe zit het nu echt?

Asbest, hoe zit het nu echt? Asbest, hoe zit het nu echt? Door: Hans de Jong Programma Korte introductie Search/SGS; Inleiding asbest; Waar asbest aan te treffen; Wettelijk kader; Wat is asbest? Grieks asbestos Onverwoestbaar Onvergankelijk

Nadere informatie

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen

Brouwersstraat 1 te Beneden-Leeuwen. Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Asbestinventarisatie type A volledig onvolledig Asbestinventarisatie type B Asbestinventarisatie type G Voor de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk

Nadere informatie

1. DOEL 2. DEFINITIES. 2.1. Asbest. 2.2. Asbestinventaris FABRIEKSVOORSCHRIFTEN

1. DOEL 2. DEFINITIES. 2.1. Asbest. 2.2. Asbestinventaris FABRIEKSVOORSCHRIFTEN ASBESTHOUDENDE PRODUKTEN. Blz. : 1 van 5 1. DOEL Het vastleggen van verantwoordelijkheden en het bepalen van de te volgen methodologie om alle Ineos-werknemers en ook het contractorpersoneel, dat de afbraak/verwijdering

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond

Samenvatting. Achtergrond Samenvatting Achtergrond Blootstelling aan asbest kan in diverse organen kanker veroorzaken. Het meest voorkomende gevolg is longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en longkanker. Omdat beide typen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 459 Beschikking van de Minister van Justitie van 9 oktober 1997, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit luchtkwaliteit

Nadere informatie

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540

Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Volledige asbest inventarisatie type A Conform SC 540 Grolseweg 19 te Beltrum Opdrachtgever: Mts. van de Lagemaat Uitvoering door: Obelink asbestinventarisatie Rapport type A, Julianastraat 28 SCA-certificaatnr.

Nadere informatie

Asbest wordt opgedeeld in twee grote groepen:

Asbest wordt opgedeeld in twee grote groepen: ASBESTHOUDENDE PRODUKTEN. Blz. : 1 van 6 1. DOEL. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van de te volgen methodologie om alle Ineos-werknemers én ook het contractorpersoneel dat de

Nadere informatie

Stichting Ascert Actueel - juli 2014

Stichting Ascert Actueel - juli 2014 Stichting Ascert Actueel - juli 2014 Minister scherpt grenswaarden asbest aan Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de wettelijke waarden aangescherpt die aangeven

Nadere informatie

PRESENTATIE NVVA-SYMPOSIUM Asbest doorgeslagen?

PRESENTATIE NVVA-SYMPOSIUM Asbest doorgeslagen? PRESENTATIE NVVA-SYMPOSIUM 2017 Asbest doorgeslagen? Wordt het gedachtegoed van de arbeidshygiënische strategie gevolgd? Geke van Meer April 2017 Wie ben ik? Geke van Meer, RAH Programma Introductie; Wet-

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2003, nr. AVB/AIS/03 69597 tot wijziging van Beleidsregels

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Gewijzigd Bouwwerk. Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540 TYPE A Gewijzigd Bouwwerk Monumentale Woonboerderij en opstallen Molenvaart 34 7364 BS LIEREN Asbestinventarisatierapport Projectnummer: 1205189-2 d.d. 17 mei

Nadere informatie

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving SZW Wijziging Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Richtlijn Atex) Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid,

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA)

Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv. Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 (DIA) Opdrachtgever Inventarisatiebedrijf Naam Dhr. Wouda Naam Adebo Milieu Advies bv Adres Stierop 3 CI-certificaatnummer 05-D500002.1 Postcode Plaats 1911 NG Deskundige Uitgeest (DIA) X U. Bakker, 51E-090312-410250

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 98 27 091 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen en aanpassingen) GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 16 november 2000

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker]

Advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert inzake het bezwaar van [bezwaarmaker] Postbus 239 5060 AE Oisterwijk Tel: 013 76 20 607 info@ascert.nl Ascert Rabobank NL79RABO0397031564 KvK Arnhem 09112654 BTW NL808450153B01 Gelet op de artikelen 7.4.11 en 7.16.3.2 is het niet toegestaan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van het Arbeidsomstandighedenbesluit Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk of het gehele object Een gedeelte van het bouwwerk Het bouwwerk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur

Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur Workshop: Vooraf scherp, achteraf geen gezeur Jan de Leeuw, coördinator omgevingsvergunningen Gaston Dolmans, asbestcoördinator 24 november 2014 Samen grip op asbest Inhoud Introductie Kennismaken met

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Registratiebesluit externe veiligheid wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Registratiebesluit externe veiligheid wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van de Arbeidsomstandighedenregeling. Almenseweg 62/62A, 7251 HS te Vorden

Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van de Arbeidsomstandighedenregeling. Almenseweg 62/62A, 7251 HS te Vorden Asbestinventarisatierapport volgens Bijlage XIIIA van de Arbeidsomstandighedenregeling Reikwijdte asbestinventarisatie: Het gehele bouwwerk; woonboerderij Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied Inhoud Onderwerp en toepassingsgebied Verwijzingen naar normen Beoordeling van de potentiële blootstelling Bepaling van de actuele blootstelling Kwaliteit en veiligheid Stripmonsters Beoordeling van de

Nadere informatie

Lucht- en asbestlaboratorium

Lucht- en asbestlaboratorium Lucht- en asbestlaboratorium Translab doet onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in lucht, in water, puin, afval, pasteuze stoffen en andere. Translab is tevens gespecialiseerd in het inspecteren van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2006 Het

Nadere informatie

nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen

nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen Postbus 154 3990 DD Houten Tel: 030 290 1623 Ascert nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011 versie 4 Algemeen Overstap van CKI A naar CKI B (art. 4.5.2) Bij een intrekking van

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / (rev) Cambier van Nootenschool Burg. Schullstraat 2, Tiel RPS advies- en ingenieursbureau bv Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1200425(rev)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk:

ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: ASBESTINVENTARISATIE (type A) ( dakconstructie van een schuur ) Beilerweg 4 Hooghalen Kenmerk: 2015097.00 Omschrijving object: Eigenaar: Opdrachtgever: Uitvoering: Projectleider, inventariseerder (DIA)

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540. Tilburg Talent Square Hart van Brabantlaan 13 tm 29, 37 en 39 en St. Céciliastraat 2 te Tilburg RPS Advies B.V. Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout, PO Box 3440, 4800 DK Breda T +31 (0)880-23 57 80 F + 31 (0) 880-23 57 81 W www.rps.nl VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE TYPE A Conform SC 540 Tilburg Talent Square

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 625 Wet van 21 december 2000, houdende wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A

ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A Industrieweg 20 7921 JP Zuidwolde T. 0528-33 11 00 F. 0528-33 11 01 W. www.gebouweninspectie.nl E. info@gebouweninspectie.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE-A PROJECTGEGEVENS Type object : de aanwezige gebouwen

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Procedure voor het aanvragen van een SCi 547 beoordeling.

Procedure voor het aanvragen van een SCi 547 beoordeling. Inleiding. Het SCi 547 protocol is in het leven geroepen voor het valideren van nieuwe werkmethoden en/of innovatieve technieken met betrekking tot asbestverwijdering ten behoeve van het indelen in een

Nadere informatie

Programma. 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg

Programma. 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg bme.nl Programma 1. Voordracht new age in de asbestsector : Jan van Willigenburg 2. Intervisie asbestcasussen Regionaal Overleg Asbest voor gemeenten (ROA): Cees Verkade en Jan van Willigenburg bme.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen

Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Asbestinventarisatie van boerderij en opstallen Om de Kamp 22 te Ansen Opdrachtgever Uitvoerend inventarisatiebedrijf : Actium Wonen : Gebouwen Inspectie Nederland SCA 540 nr: 07-D070015.01 Rapportnummer

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen

Arbeidsomstandighedenregeling. Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen. Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen Paragraaf 4.1 Veiligheid aan op of in tankschepen Artikel 4.1. Definities Voor de toepassing van deze paragraaf

Nadere informatie

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E )

B.J. Draijer (SCA-code 51E )/ J. KleinJan (SCA-code 51E ) Rapport Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 bouwkundige eenheid projectnummer 142435 kenmerk SCA-code Aanvullende asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Zwemcomplex R-BDR/134

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hebben goedgevonden en verstaan: HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Besluit van houdende regels met betrekking tot subsidiëring van de kosten van sloop en ombouw van nertsenhouderijen (Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij) Op de voordracht van de

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Lupinenweg 2, Deurne Rapport-/ projectnummer : 216-DLu2-ai-v1 Datum interne autorisatie : 19 juni 2016 Rapport geldig tot : 19 juni 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 55 Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.ENZ.ENZ. Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij Op

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Betreffende een Schuur en garage aan de Grietmanswijk 6A te Bovensmilde It String 12 T +31 611 342 479 info@qualitainspecties.nl 8754GS Makkum www.qualitainspecties.nl.nl OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften

Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Verslag Vrijstellingsregeling Asbest m.b.t rem- en frictiematerialen bij liften Projectnummer A403. 1 oktober 2000 t/m 15 februari 2001 Landelijk Projectsecretaris: R.W. van Wijk november 2001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders. Heeswijk 19 april 2012

Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders. Heeswijk 19 april 2012 Rondetafelbijeenkomst Asbestsaneerders Heeswijk 19 april 2012 Agenda 17.00 17.20 Ontvangst en welkom 17.20 17.30 Introductie en uitleg 17.30 17.50 Voorstelronde 17:50 18:10 Recente ontwikkelingen 18.10

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 11 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15 de mei 2015, tot wijziging van het Gevarenklassenbesluit ongevallenverzekering in verband met

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Bouwwerken. Schuur en duivenhok Veenhuizerweg AL APELDOORN

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540. TYPE A Bouwwerken. Schuur en duivenhok Veenhuizerweg AL APELDOORN ASBESTINVENTARISATIERAPPORT conform SC 540 TYPE A Bouwwerken Schuur en duivenhok Veenhuizerweg 205 7325 AL APELDOORN Asbestinventarisatierapport Projectnummer: 1604425 d.d. 10 mei 2016 PROJECTINFORMATIE

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/ A00. Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam. Datum: 21 juli 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504252A00 Woning en berging Admiralengracht 142-H 1057 GG Amsterdam

Nadere informatie