Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht"

Transcriptie

1 Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam

2

3 Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten SRM II wegverkeer Rekenbladen SRM I railverkeer Datum: 10 juni 2010 Projectgegevens: RAO02-ZWI a Postbus AK Rosmalen T (073) F (073) E I

4

5 Inhoud 1 Organisatorische en algemene gegevens 2 2 Algemeen De Wet geluidhinder Algemene normen 4 3 Reken- en meetvoorschriften Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder Buitenstedelijk en stedelijk gebied Zones langs wegen Zones langs spoorwegen 7 4 Uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek Onderzoeksgebied Verkeersgegevens Overige gegevens 11 5 Resultaten van de berekeningen Wegverkeer Railverkeer 17 6 Conclusie 18

6

7

8 1 Organisatorische en algemene gegevens In opdracht van de gemeente Zwijndrecht is door te Rosmalen het akoestisch onderzoek Rail- en wegverkeer verricht behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam, gemeente Zwijndrecht. Aanleiding voor het akoestisch onderzoek, is de voorgenomen realisatie van een Educatief plein, dat bestaat uit woningen en diverse maatschappelijke voorzieningen. De beoogde bebouwing is aan te merken als geluidgevoelige bebouwing in de zin van de Wet geluidhinder. Het onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting op de, in de geluidzone van de Boomgaardweg/Dorpstraat (200 meter), de Zuidelijke Randweg (200 meter) en de spoorlijn Barendrecht-Zwijdrecht (1300 meter) te realiseren geluidgevoelige bebouwing te bepalen (artikel 76 en 77 Wgh) en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder, namelijk de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (art. 82 Wgh), de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (art. 83 Wgh) en de voorwaarden voor het eventueel nemen van een hogere waarde besluit (art. 110a, e.v. Wgh). De overige in het in de nabijheid van het plangebied gelegen wegen zijn opgenomen in een, niet gezoneerde, 30 km-zone en vallen daarom buiten het regime van de Wet geluidhinder of hebben een zone die niet tot aan de te projecteren geluidgevoelige bebouwing reikt. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dienen 30 km-wegen te worden beschouwd. Derhalve zal worden aangetoond dat vanwege de 30 km-wegen (Boomgaardweg/Dorpstraat, Sportlaan De Hoef en Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat) sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te bepalen en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder (artikel 76 en 77 Wgh) en het Bgh zijn gesteld. 2

9 3

10 2 Algemeen 2.1 De Wet geluidhinder De Wet geluidhinder (Wgh) biedt bescherming tegen de geluidbelasting vanwege industrieterreinen, wegen en (spoor)wegen. De Wgh stelt grenzen aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van genoemde geluidbronnen op de gevel en soms ook binnen te beschermen geluidgevoelige objecten. Bij het voorbereiden van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden behorende tot een zone als bedoeld in art. 74 Wgh, of bij het besluit tot vrijstelling als bedoeld in art. 76a Wgh, wordt vanwege burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek ingesteld naar: de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige objecten en terreinen; de doeltreffendheid van maatregelen die moeten voorkomen dat in de toekomst vanwege de weg de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (art. 82 Wgh) wordt overschreden. Bij het bestrijden van de geluidhinder kunnen drie categorieën van geluidbeperkende maatregelen worden onderscheiden: Bronbestrijding (wegverkeer: stillere motorvoertuigen, lagere snelheden, toepassing van geluidsarme wegdekken, optimalisatie van de verkeersstructuur, beperking vrachtverkeer etc., railverkeer: inzet van schijfgeremd reizigersmaterieel, inzet van kunststofremblokken bij goederentreinen, toepassing van raildempers etc.). Beperking van de geluidoverdracht (geluidwallen en schermen, afstand houden tot de (spoor)weg). Beschermen van de ontvanger (door maatregelen voor en aan de gevel en goede akoestische indeling van een woning of andere geluidgevoelige objecten, gevelisolatie). 2.2 Algemene normen De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In de Wet geluidhinder worden, zoals eerder genoemd, nieuwe en bestaande situaties onderscheiden. Bestaande situaties Van bestaande situaties (zoals reconstructie van wegen) is in dit plan geen sprake. Nieuwe situaties Onder nieuwe situaties vallen: A nieuw te projecteren woningen (en andere geluidgevoelige bebouwing); B nieuwe (spoor)wegaanleg. 4

11 Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle geluidsgevoelige bestemmingen een grenswaarde van 48 db vanwege wegverkeer en 55 db vanwege railverkeer. Wanneer deze waarden worden overschreden en geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, hetgeen dient te worden aangetoond, kunnen burgemeester en wethouders, onder voorwaarden, een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vaststellen. De waarden zijn aan de in de Wet geluidhinder opgenomen maxima gebonden. Bovendien moet, middels de toelichting bij het bestemmingsplan, worden aangetoond dat er sprake is van de wenselijkheid tot het bouwen van woningen en andere geluidgevoelige objecten op genoemde locatie. 5

12 3 Reken- en meetvoorschriften Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai 2006 gehanteerd. De Standaard Rekenmethode I (SRM I) is bedoeld voor de meer eenvoudige berekeningen zoals voor woningen langs een (bijna) rechte (spoor)weg. De berekeningsposities (waarneempunten) hebben rechtstreeks zicht op de as van de (spoor)weg respectievelijk op de rijstroken. Deze rekenmethode kan ook worden gehanteerd indien de toekomstige geluidgevoelige bebouwing op zeer grote afstand van de (spoor)weg gelegen is. De Standaard Rekenmethode II (SRM II) wordt toegepast voor situaties waarbij reflecties, afschermingen van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in wegdek en verkeersintensiteiten, overschrijding van het aandachtsgebied, etc. een belangrijke invloed hebben op de geluidbelasting. In voorliggend onderzoek is, in verband met de relatief lage intensiteiten op de nabijgelegen wegen en de grote afstand tot de Zuidelijke Randweg (50 km) en de Zuidelijke Randweg/Dorpstraat (30 km-zone), gebruik gemaakt van standaardrekenmethode I. Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege Dorpstraat/Boomgaardweg, Sportlaan, Nijverheidsweg/ds. J.A. Visserstraat en De Hoef is gebruik gemaakt van standaardrekenmethode II. De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma GEONOISE, versie Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek. Deze aftrek is 5 db voor wegen waarop met een snelheid van minder dan 70 km/uur wordt gereden (binnenstedelijk gebied). Voor wegen waarop 70 km/uur of meer wordt gereden (buitenstedelijk gebied) is deze aftrek 2 db. 3.2 Buitenstedelijk en stedelijk gebied Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (voor het begrip zone zie hierna). 6

13 Als stedelijk gebied wordt beschouwd het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 3.3 Zones langs wegen Conform artikel 74 Wgh heeft een weg een zone. Dit geldt niet voor: A wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; B wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het aantal rijbanen en snelheid, een vastgestelde breedte vanuit de rand van de weg. De lengte van de onderzoekszone, bijvoorbeeld bij de overgang van buitenstedelijk naar stedelijk, wordt verlengd met 1/3 deel van de breedte van de zone. In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening dient er sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarom is, middels onder andere jurisprudentie, bepaald dat wegen die in een 30 km-zone zijn gelegen, beschouwd dienen te worden. Maximale grenswaarden zijn echter niet bepaald. Breedte van de geluidzones: Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied (Snelheid minder dan 70 km/uur) (Snelheid 70 km/uur en meer) Maximaal meter 250 meter 3 of meter 400 meter Meer dan meter 600 meter 3.4 Zones langs spoorwegen De onderzoekszone voor het peiljaar P2007 (v 09/09) van het spoortraject Barendrecht-Zwijdrecht (trajectnummer 611) is meter, conform de kaart behorende bij artikel 3 Besluit geluidhinder spoorwegen, door de Minister vastgesteld en in het akoestisch spoorboekje middels het programma Aswin opgenomen. Bovengenoemde regeling is in het Besluit geluidhinder komen te vervallen. Derhalve dient voor ieder akoestisch onderzoek de meest recente gegevens bij Prorail te worden opgevraagd. Deze instantie heeft echter besloten, in verband met een andere toekomstige aanpak (geluidplafonds), het leveren van de gegevens te stoppen. Het advies is momenteel om de gegevens (intensiteiten) van 2005 t/m 2007 te middelen en bij de berekende resultaten 1,5 db op te tellen. 7

14 4 Uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het akoestisch onderzoek. In art. 82 Wgh is bepaald dat voor geluidgevoelige bestemmingen binnen een zone de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 db is. Bij algemene maatregel van bestuur worden waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, vanwege een weg, van de gevel van andere geluidgevoelige gebouwen, alsmede aan de grens van geluidgevoelige terreinen binnen een zone. Voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in artikel 82 Wgh, eerste lid, kan een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde, buiten de in de volgende leden bedoelde gevallen, voor woningen in buitenstedelijk gebied 53 db en voor woningen in stedelijk gebied 58 db niet te boven mag gaan. Bij toepassing van het eerste lid met betrekking tot in stedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, kan voor de aanwezige of te verwachten geluidbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere dan de in dat lid genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 db niet te boven mag gaan. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast. Conform art. 110a Wgh zijn burgemeester en wethouders binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. De bedoelde waarde kan ambtshalve of op verzoek van degenen die daartoe bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, worden vastgesteld. De vaststelling vindt plaats volgens bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels. De vaststelling vindt slechts toepassing indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bedoelde bevoegdheid enkel in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden toegepast. 8

15 Vanwege het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht bedraagt de voorkeursgrenswaarde voor woningen 55 db en voor onderwijsgebouwen 53 db. Tot maximaal 68 db kan, onder voorwaarden, een hogere waarde worden verzocht. 4.1 Onderzoeksgebied Wegverkeer Het akoestisch onderzoek vindt plaats vanwege de realisatie van een Educatief plein, gelegen in de geluidzone van de Boomgaardweg/Dorpstraat (50 km/uur) en Zuidelijke Randweg (50 km/uur). De geluidzone van deze wegen is 200 meter aan weerszijde van de weg. De overige in de omgeving van het plangebied gelegen wegen zijn opgenomen in 30 km-zones of zullen binnen afzienbare tijd worden opgenomen in een 30 km-zone, of hebben een zone die niet tot aan de te projecteren geluidgevoelige bebouwing reikt. Deze wegen hebben geen zone en vallen daardoor buiten het regime van de Wet geluidhinder. Conform jurisprudentie kan het echter noodzakelijk zijn om, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, (drukke) 30 km-wegen (Dorpstraat/Boomgaardweg, Sportlaan, Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat en De Hoef) in de omgeving van het plangebied te beschouwen om aan te tonen dat sprake is van een acceptabel akoestisch klimaat om zodoende tot een goede ruimtelijke ordening te komen. Omdat de exacte locatie van de toekomstige bebouwing in het plangebied nog niet bekend is, zijn de meetpunten voor de berekening van de geluidbelasting gesitueerd op de plangrens. Aan de zijde van de Sportlaan is uitgegaan van de rooilijn van de naastgelegen bebouwing. Railverkeer Het akoestisch onderzoek vindt plaats voor de toekomstige geluidgevoelige bebouwing gelegen in de geluidzone van het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht. De geluidzone van dit spoortraject is meter aan weerszijde van de spoorlijn. De geluidzone van de hogesnelheidslijn bedraagt 400 meter aan weerszijde van de spoorlijn. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing valt buiten deze onderzoekszone en is daarom niet meegenomen in de geluidberekeningen. 4.2 Verkeersgegevens 9

16 Wegverkeer De verkeersintensiteiten van de Zuidelijke Randweg en de Boomgaardweg/Dorpstraat zijn afkomstig van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. De gegevens bestaan uit een prognose voor het horizonjaar 2020, onderverdeeld in etmaal-, dag-, avond- en nachtuurintensiteiten en naar de verschillende motorvoertuigencategorieën In dit onderzoek is de Boomgaardweg/Dorpstraat beschouwd als één weg, omdat beide wegen in elkaars verlengde liggen. Vanwege het niet voorhanden zijn van gegevens voor de Boomgaardweg/Dorpstraat zijn de gegevens van de Zuidelijke Randweg gehanteerd voor de berekening van de geluidbelasting vanwege deze weg. Om dezelfde reden is voor De Hoef, Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat uitgegaan van de verkeersintensiteiten, zoals die bekend zijn voor de Sportlaan. De in de berekening opgenomen verkeersintensiteiten zijn in de onderstaande tabellen 1a t/m 1f weergegeven. Tabel 1a: Verkeersintensiteiten Zuidelijke Randweg-Dorpstraat Weg etmaal Daguur (6,90) Avonduur (3,00) Nachtuur (0,70%) Voertuigcat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV percentage 94,00 4,60 1,40 96,60 1,90 1,60 94,90 4,40 0,69 Aantal 4.356,00 282,53 13,83 4,21 126,24 2,48 2,09 28,94 1,34 0,21 Tabel 1b: Verkeersintensiteiten Zuidelijke Randweg Weg etmaal Daguur (6,90) Avonduur (3,00) Nachtuur (0,70%) Voertuigcat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV percentage 94,00 4,60 1,40 96,60 1,90 1,60 94,90 4,40 0,70 Aantal 3.858,00 250,23 12,25 3,73 111,80 2,20 1,85 25,63 1,19 0,19 Tabel 1c: Verkeersintensiteiten Boomgaardweg/Dorpstraat Weg etmaal Daguur (6,90 90) Avonduur (3,00 00) Nachtuur (0,70 70%) Voertuigcat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV Percentage 94,00 4,60 1,40 96,60 1,90 1,60 94,90 4,40 0,70 Aantal 3.858,00 250,23 12,25 3,73 111,80 2,20 1,85 25,63 1,19 0,19 Tabel 1d: Verkeersintensiteiten Sportlaan Weg etmaal Daguur (6,70) Avonduur (3,80) Nachtuur (0,60%) 0%) Voertuigcat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV percentage 94,60 3,80 1,70 97,40 1,00 1,60 96,90 1,50 1,50 Aantal 889,00 56,35 2,26 1,01 32,90 0,34 0,54 5,17 0,08 0,08 Aantal 1.510,00 95,71 3,84 1,72 55,89 0,57 0,92 8,78 0,14 0,14 Tabel 1e: Verkeersintensiteiten Nijverheidstraat/Ds. J.A. Visserstraat Weg etmaal Daguur (6,70) Avonduur (3,80) Nachtuur (0,60%) 0%) Voertuigcat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV Percentage 94,60 3,80 1,70 97,40 1,00 1,60 96,90 1,50 1,50 Aantal ,35 2,26 1,01 32,90 0,34 0,54 5,17 0,08 0,08 Tabel 1f: Verkeersintensiteiten De Hoef Weg etmaal Daguur (6,70) Avonduur (3,80) Nachtuur (0,60%) 0%) 10

17 Voertuigcat LV MV ZV LV MV ZV LV MV ZV Percentage 94,60 3,80 1,70 97,40 1,00 1,60 96,90 1,50 1,50 Aantal 889,00 56,35 2,26 1,01 32,90 0,34 0,54 5,17 0,08 0,08 Railverkeer De intensiteiten railverkeer zijn afkomstig uit het akoestisch spoorboekje van het programma Aswin Deze intensiteiten zijn gebaseerd op het gemiddelde van de realisatie van de jaren 2005, 2006 en 2007 en zijn in het programma Aswin ingevoerd en berekend met Standaard Rekenmethode I. De intensiteiten (soort en aantal bakken), snelheid doorgaand en stoppend en de stopfractie zijn per dag, avond en nacht per jaar op de Aswin rekenbladen weergegeven. 4.3 Overige gegevens Snelheden/wegverharding De wegverharding en de wettelijk toegestane maximumsnelheden zijn voor de toekomstige situatie zijn in tabel 2 weergegeven. Tabel 2: Wegverharding en wettelijk toegestane maximum snelheid per weg(vak) Toekomstige situatie tie (2020) Weg(vak) Wegverharding Maximum snelheid Boomgaardweg/Dorpsstraat asfalt 50 km/uur Zuidelijke Randweg asfalt 50 km/uur Dorpstraat asfalt 30 km/uur Sportlaan gewone elementen 30 km/uur Nijverheidsstraat/ Ds. J.A. Visserstraat gewone elementen 30 km/uur De Hoef gewone elementen 30 km/uur Het gedeelte van de Dorpstraat dat zich bevindt tussen de Boomgaardweg en Zuidelijke Randweg is een doodlopende weg. Derhalve is dit traject buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de geluidbelasting. Verkeerslichten Er is geen sprake van een door verkeerslichten geregelde kruising. Rotonde Er is geen sprake van een rotonde. Lden Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan van de gemiddelde geluidbelasting over drie periodes van een etmaal, te weten: dagperiode: ( uur); avondperiode: ( uur); nachtperiode: ( uur). 11

18 Artikel 110 Wgh Conform artikel 110g Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de Boomgaardweg/Dorpstraat en de Zuidelijke Randweg een aftrek van 5 db toegestaan. Waarneemhoogte De waarneemhoogten zijn conform aan het aantal bouwlagen zoals deze in het plan worden opgenomen, te weten: aantal bouwlagen waarneemhoogte in meters 1 1,5 2 4,5 3 7,5 Geometrie der (spoor)wegen De ligging van de wegen, spoorwegen en de overige geografische gegevens zijn ontleend aan het kaartmateriaal dat door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid ter beschikking is gesteld. Bodemfactor Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel binnen het profiel. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard ingevoerd. Voor het gebied naast de weg is een bodemfactor aangehouden welke overeen komt met de aard van het aangrenzende gebied. Reflecties De bijdrage van reflecties via bebouwing is in de berekening met Standaard Rekenmethode II opgenomen. De uitgevoerde berekeningen met Standaard Rekenmethode I zijn uitgevoerd in een vrije veld situatie. Dat wil zeggen dat geen rekening is gehouden met mogelijke reflecties. Afschermingen De bijdrage van afschermingen via bebouwing, geluidschermen en overige akoestisch relevante objecten zijn in de berekening opgenomen. De uitgevoerde berekeningen met Standaard Rekenmehtode I zijn uitgevoerd in een vrije veldsituatie. Dat wil zeggen dat geen rekening is gehouden met een mogelijke afscherming. Maaiveldhoogte De maaiveldhoogte van de toekomstige bebouwing is voor de berekeningen op 0 gesteld. De hoogten van wegen etc. zijn daaraan gerelateerd. Dove gevel Een dove gevel, zoals opgenomen in de Wet geluidhinder, is een gevel zonder te openen delen zoals bedoeld in artikel 1 lid 5: In afwijking van artikel 1 wordt onder een ge- 12

19 vel in de zin van deze wet geluidhinder en de daarop berustende bepalingen niet verstaan: A Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 db onderscheidenlijk 35 db(a), alsmede. B Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte). 13

20 5 Resultaten van de berekeningen 5.1 Wegverkeer In het akoestisch onderzoek is sprake van te projecteren geluidgevoelige bebouwing in de onderzoekszone behorende bij de Boomgaardweg/Dorpstraat en Zuidelijke Randweg. Tevens is sprake van geluidgevoelige bebouwing in de omgeving van de Dorpstraat, Sportlaan, Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat en De Hoef welke in een 30 km-zone zijn opgenomen. Voor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing zijn vanwege de Boomgaardweg/Dorpstraat en de Zuidelijke Randweg de berekeningen uitgevoerd met Standaard Rekenmethode I, vanwege de overige wegen zijn de berekeningen uitgevoerd met Standaard Rekenmethode II. De resultaten van de berekeningen conform de Wet geluidhinder (gezoneerde wegen) zijn in onderstaande tabel 3a en 3b weergegeven. De resultaten van de berekeningen conform de Wet ruimtelijke ordening (niet gezoneerde 30 km-wegen) zijn in de tabellen 3e t/m 3f weergegeven. De rekenbladen en de computeroutput zijn in de bijlage opgenomen. Tabel 3a: Vanwege de Zuidelijke Randweg (50 km zone) Waarneemhoogte 1,5 meter Etmaalwaarden Waarnemingshoogte 4,5 meter Waarnemingshoogte 7,5 meter , , , ,0 meter 31,0 meter 32,0 meter 1 Exclusief afronding en aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh. 2 Inclusief afronding en aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh. Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Zuidelijke randweg (50 km-zone) 48 db bedraagt op een afstand van maximaal 32,0 meter uit de as van de weg. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing komt op een afstand te liggen groter dan 32 meter uit de as van de weg, waardoor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing vanwege de Zuidelijke Randweg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Tabel 3b: Vanwege de Boomgaardweg/Dorpstraat Hoogte 1,5 meterm Hoogte 4,5 meter m Hoogte 7,5 meter wp , , , ,4 7 13,1 8 13, , , ,

21 04 18, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Exclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. 2 Inclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. Vanwege de Boomgaardweg/Dorpstraat voldoet de te projecteren geluidgevoelige bebouwing aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De maximale geluidbelasting bedraagt 37 db. 30 km-zone Tabel 3c: Vanwege de Zuidelijke Randweg/Dorpstraat (30 km zone) Waarneemhoogte 1,5 meter Etmaalwaarden Waarnemingshoogte 4,5 meter Waarnemingshoogte 7,5 meter , , , ,0 meter 32,0 meter 34,0 meter 1 Exclusief afronding en aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh. 2 Inclusief afronding en aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh. Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Zuidelijke randweg/dorpstraat (30 km-zone) 48 db bedraagt op een afstand van maximaal 34,0 meter uit de as van de weg. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing komt op een afstand te liggen groter dan 34 meter uit de as van de weg, waardoor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing vanwege de Zuidelijke Randweg/Dorpstraat voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Tabel 3d: Vanwege de Sportlaan Hoogte 1,5 meterm Hoogte 4,5 meter m Hoogte 7,5 meter wp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 1 Exclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. 2 Inclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. Tabel 3e: Vanwege de Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat Hoogte 1,5 meterm Hoogte 4,5 meter m Hoogte 7,5 meter wp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Exclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. 2 Inclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. Tabel 3f: Vanwege De Hoef Hoogte 1,5 meterm Hoogte 4,5 meter m Hoogte 7,5 meter wp ,9 9 15, , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 8 13,9 9 15, ,3 3 8,6 4 8, ,7 3 8,2 3 9, ,9 7 12,7 8 13,9 9 1 Exclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. 2 Inclusief aftrek van 5 db conform artikel 110g Wgh en afronding. Vanwege de Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat en de Hoef voldoet de te projecteren geluidgevoelige bebouwing ter plaatse van de waarneempunten 01 t/m 10 aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De maximale geluidbelasting bedraagt 37 db vanwege de Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat en 25 db vanwege De Hoef. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat vanwege de Sportlaan de te projecteren geluidgevoelige bebouwing ter plaatse van waarneempunt 02 niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db zoals die in de Wet geluidhinder is opgenomen. De maximale geluidbelasting bedraagt 51 db. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing heeft weliswaar een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar omdat de te projecteren geluidgevoelige bebouwing een geluidluwe gevel en buitenruimte heeft en het mogelijk is aan deze gevel de geluidgevoelige ruimte te situeren, is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. 16

23 5.2 Railverkeer In het akoestisch onderzoek is sprake van geluidgevoelige bebouwing in de zone van het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht (1.300 meter). Vanwege dit spoortraject is met Standaard Rekenmethode I de 55 db-contour berekend. De resultaten vanwege het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht is in de onderstaande tabel 3g weergegeven. De rekenbladen zijn als bijlage toegevoegd. Tabel 3g: Vanwege spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht Etmaalwaarden Waarneemhoogte 5,0 meter ,5 55,0 570 meter 1 Exclusief correctie van 1,5 db 2 Inclusief correctie van 1,5 db Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht 55 db bedraagt op een afstand van maximaal 570 meter uit de as van de spoorlijn. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing komt op een afstand te liggen groter dan 570 meter uit de as van de spoorlijn, waardoor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing vanwege het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 55 db. 17

24 6 Conclusie Conform de Wet geluidhinder wegverkeer Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Zuidelijke randweg (50 km-zone) 48 db bedraagt op een afstand van maximaal 32,0 meter uit de as van de weg. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing komt op een afstand te liggen groter dan 32 meter uit de as van de weg, waardoor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing vanwege de Zuidelijke Randweg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Vanwege de Boomgaardweg/Dorpstraat voldoet de te projecteren geluidgevoelige bebouwing aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De maximale geluidbelasting bedraagt 37 db. railverkeer Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht 55 db bedraagt op een afstand van maximaal 570 meter uit de as van de spoorlijn. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing komt op een afstand te liggen groter dan 570 meter uit de as van de spoorlijn, waardoor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing vanwege het spoortraject Barendrecht-Zwijndrecht voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 55 db. Conform de Wet ruimtelijke ordening Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Zuidelijke randweg/dorpstraat (30 km-zone) 48 db bedraagt op een afstand van maximaal 34,0 meter uit de as van de weg. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing komt op een afstand te liggen groter dan 34 meter uit de as van de weg, waardoor de te projecteren geluidgevoelige bebouwing vanwege de Zuidelijke Randweg/Dorpstraat voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. Vanwege de Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat en de Hoef voldoet de te projecteren geluidgevoelige bebouwing ter plaatse van de waarneempunten 01 t/m 10 aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De maximale geluidbelasting bedraagt 37 db vanwege de Nijverheidsstraat/ds. J.A. Visserstraat en 25 db vanwege De Hoef. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat vanwege de Sportlaan de te projecteren geluidgevoelige bebouwing ter plaatse van waarneempunt 02 niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 db zoals die in de Wet geluidhinder is opgenomen. De maximale geluidbelasting bedraagt 51 db. De te projecteren geluidgevoelige bebouwing heeft weliswaar een geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar omdat de te projecteren geluidgevoelige bebouwing een geluidluwe gevel en buitenruimte heeft en het mogelijk is aan deze gevel de geluidgevoelige ruimte te situeren, is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. 18

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree

Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo. Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek Recreatiepark de Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Recreatiepark De Berckt te Baarlo Gemeente Maasbree Bijlagen

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het wijzigingsplan Middelingenseweg 20a te Hedel, Gemeente: Maasdriel Projectgegevens:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Sint Barbarastraat 39, Griendtsveen. Gemeente Horst aan de Maas

Rapport akoestisch onderzoek Sint Barbarastraat 39, Griendtsveen. Gemeente Horst aan de Maas Rapport akoestisch onderzoek Sint Barbarastraat 39, Griendtsveen Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Sint Barbarastraat 39, Griendtsveen Bijlagen Computeroutput/kaarten SRM

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bouwplan Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart

Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Rapport akoestisch onderzoek Dorpskern Zijtaart Gemeente Veghel Postbus 435 5240 AK Rosmalen T (073) 523 39 00 F (073) 523 39 99 E info@croonen.nl I www.croonenadviseurs.nl Rapport akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Koppelen 16, Steensel. Gemeente Eersel

Rapport akoestisch onderzoek Koppelen 16, Steensel. Gemeente Eersel Rapport akoestisch onderzoek Koppelen 16, Steensel Gemeente Eersel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Koppelen 16, Steensel Gemeente Eersel Bijlagen: Verkeersgegevens Kaart

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Gemeente Loon op Zand

Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Gemeente Loon op Zand Rapport akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Kaatsheuvel Gemeente Loon op Zand Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Prins Bernhardplein, Kaatsheuvel Gemeente

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK DEELLOCATIE PARC VITAL

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK DEELLOCATIE PARC VITAL RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK DEELLOCATIE PARC VITAL behorende bij het bestemmingsplan De Donksbergen e.o. Gemeente Eersel Kaart: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Buren, Appelgaard Gemeente Buren Bijlagen Computeroutput/kaarten SRM II wegverkeer

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel Gemeente: Uden Projectgegevens:

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18. Gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18. Gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18 Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Woonzorgcomplex Oude Maasstraat 18 Gemeente: Uden Projectgegevens: RAO02-VLU00004-01d

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, Gemeente: Bergeijk Projectgegevens: RAO01-0252635-01a Datum: 10 januari 2014

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik Gemeente: Waalwijk Projectgegevens:

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Harskamp, Laarweg 14-16 rapportnummer H15.003 Versie: 1 Datum: 10 februari 2015 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 33a en 33b te Rosmalen Gemeente: s-hertogenbosch Projectgegevens: RAO01-0253313-01a Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Mientekade te Halfweg. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Rapport akoestisch onderzoek Mientekade te Halfweg. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek Mientekade te Halfweg Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Mientekade te Halfweg Gemeente Haarlemmerliede

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek

Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Memo akoestisch onderzoek woningenbouw Dorpshart Stompetoren 2 Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een aantal woningen. De Wet geluidhinder beschouwt

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Rapport Dossier Zaaknummer 0076209 Kenmerk Opsteller De heer ing. E. Janssen Datum 1 december 2011 Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg

Nadere informatie

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones Bijlage Geluid Wettelijk kader en Geluidzones Volgens de Wet Geluidhinder gelden zogenaamde zones langs wegen, spoorwegen en rond industrieterreinen, waar grote lawaaimakers zijn gevestigd. Binnen deze

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Geersbroekseweg te Ulvenhout. Gemeente Alphen-Chaam

Rapport akoestisch onderzoek Geersbroekseweg te Ulvenhout. Gemeente Alphen-Chaam Rapport akoestisch onderzoek Geersbroekseweg te Ulvenhout Gemeente Alphen-Chaam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Geersbroekseweg te Ulvenhout Gemeente Alphen-Chaam Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Ede, OV Knoop - invloed Akulaan rapportnummer E16.017 Versie: 3 Datum: 21 november 2016 Status: DEFINITIEF Auteur: Robert

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen

Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen Rapport akoestisch onderzoek Bruggen tussen 38 en 40 te Rosmalen Gemeente: s-hertogenbosch Projectgegevens: RAO01-0253987-01a Datum: 02

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN

AANLEIDING ZONES NORMEN WEGVERKEER INTENSITEITEN Notitie akoestisch onderzoek woonzorgcentrum te Roden Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het bouwen van een woonzorgcentrum. De Wet geluidhinder beschouwt een dergelijk gebouw als een zogenaamd

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied Haaren gemeente Haaren Kaart: Bijlagen: TEK03-HAA00015-01B (Categorisering wegen) Bijlage 1: Rekenbladen SRM I Wegverkeer Bijlage

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard

Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard Rapport akoestisch onderzoek Europalaan - Bosstraat te Valkenswaard Gemeente: Valkenswaard Projectgegevens: RAO01-0253236-01a Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen 1 Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Empelseweg 32 te Rosmalen. Gemeente 's-hertogenbosch

Rapport akoestisch onderzoek Empelseweg 32 te Rosmalen. Gemeente 's-hertogenbosch Rapport akoestisch onderzoek Empelseweg 32 te Rosmalen Gemeente 's-hertogenbosch Rapport akoestisch onderzoek Empelseweg 32 te Rosmalen' Gemeente 's-hertogenbosch Rapport akoestisch onderzoek Empelseweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Rapportnummer: SRO.11.04 Datum: 10 juni 2011 Opdrachtgever: buro SRO, drs. ing. C.M. Vaartjes Ing. C.M. Weel Van Noordtkade 18

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid

Ontwerp-Beschikking. hogere grenswaarden geluid Ontwerp-Beschikking hogere grenswaarden geluid ten behoeve van het realiseren van twee woningen aan de Triemsterloane te Kollumerzwaag Kollumerland c.a. (wijzigingsplan Kollumerzwaag De Saedkampe ) Besluit

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Ten behoeve van bestemmingsplan Definitief Noordwest Ziekenhuisgroep Postbus 501 1800 AM ALKMAAR Sweco Nederland B.V. De Bilt, 21 november 2016 Titel :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Afdeling geluid/js werknummer

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Herenweg 112, Vinkeveen. Gemeente De Ronde Venen

Rapport akoestisch onderzoek Herenweg 112, Vinkeveen. Gemeente De Ronde Venen Rapport akoestisch onderzoek Herenweg 112, Vinkeveen Gemeente De Ronde Venen Rapport akoestisch onderzoek behorende bij de ruimtelijke onderbouwing Herenweg 112, Vinkeveen Gemeente De Ronde Venen Bijlage

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 1 Onderzoek Akoestiek blad 7 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk

Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk Burggraaf nr. 6 te Meerkerk WEGVERKEERSLAWAAI HERBEREKE NING O.B.V. EMISSIERREGISTER De heer A. v.d. Wal Gorinchemsestraat 59 4231 DJ Meerkerk Datum: 14 februari 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde. ONTWERP-BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde hebben een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde.

Nadere informatie

Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden

Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden Lakenplein - akoestisch onderzoek te Leiden Rapportage wegverkeerslawaai Opdrachtgever Coen Hagedoorn Bouw B.V. Contactpersoon de heer J. van Boxtel Kenmerk R040373ac.00001.eh Versie 03_001 Datum 25 november

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Milieudienst West-Holland Project Onderwerp Geluidcontouren gebiedsvisie Willem Alexanderlaan Gemeente Leiderdorp Datum vraag 29 september Datum 13 oktober 2011 Contactpersoon Merijn Vroonhof gemeente

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WETTELIJK KADER GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN Bestemmingswijziging Rekenmodel Toegepaste af Rapport: 090229.01W Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Bentinckspark Datum: 30 augustus 2009 Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen t: 0528 291911 f: 0528

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van vier woningen aan de Oude Koningstraat te Puiflijk.

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo

Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Nieuwbouwlocatie Elisabethstraat te Hengelo Akoestisch onderzoek Definitief In opdracht van: St. Joseph Wonen Grontmij Infrastructuur & Milieu De Bilt, 17 december 2007 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Graafseweg

Akoestisch onderzoek Graafseweg Akoestisch onderzoek Graafseweg 300-302 Opdrachtgever: fam. Loeffen Contactpersoon opdrachtgever: de heer W. Loeffen Datum: 29 november 2013 Projectleider Buro SRO: de heer A. van der Mispel Projectnummer

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Kloosterstraat te Stevensbeek Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van woon-werkwoningen aan de Kloosterstraat te Stevensbeek.

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN Datum: 15 augustus 2007 Locatie: Malden INHOUD Pagina 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND... 4 2.1 Wat willen we bereiken?... 4 2.2 Argumenten en

Nadere informatie

Milieudienst Kop van Noord-Holland

Milieudienst Kop van Noord-Holland L( Milieudienst Kop van Noord-Holland Van: Afdeling: Aan: Onderwerp: Datum: Rob Stoop Beleid & Regulering Betsy Schoorl Geluidcontouren BP Bonkelaarsdijk 1e.o. Schagen 17februari2011 1. Inleiding Bij de

Nadere informatie

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER

BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER BESCHIKKING BESLUIT HOGERE WAARDE INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal hebben op 11 februari 2014 een verzoek ontvangen voor het vaststellen van een hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan woning Boerhaavelaan, Tiel.

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan woning Boerhaavelaan, Tiel. Opdrachtgever: Onderwerp: Gemeente Tiel Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan woning Boerhaavelaan, Tiel. Datum: 17 februari 2011 Rapport: 17.2078.1101/R01 Burg. van Lidth de Jeudelaan 3a - Postbus

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie