Beste ouder(s), verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouder(s), verzorgers,"

Transcriptie

1

2 Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen. Graag willen wij een aantal praktische en organisatorische aspecten van de school op een rijtje zetten. De schooltijden De kleuters zitten op twee verschillende locaties, de schooltijden zijn gelijk: Schooltijden groepen Groen van Prinstererlaan 1/2A, 1/2B en 1/2C deur open starttijd eindtijd maandag uur uur uur dinsdag uur uur uur woensdag uur uur uur donderdag uur uur uur vrijdag uur uur uur Schooltijden groepen 1/2D en 1/2E deur open starttijd eindtijd maandag uur uur uur dinsdag uur uur uur woensdag uur uur uur donderdag uur uur uur vrijdag uur uur uur Wij vragen u voor de begintijden de klas te verlaten. Contact met de leerkracht Vanuit de school worden 3 momenten per jaar georganiseerd om de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken. Dit gebeurt tijdens de zgn. 10-minuten gesprekken. De eerste 10-miniuten gesprekken vinden plaats op maandag 27 en dinsdag 28 oktober De tweede 10- minuten gesprekken op maandag 16 en dinsdag 17 februari Aan het einde van het schooljaar, op maandag 22 en dinsdag 23 juni vinden de laatste 10-minuten gesprekken van dit schooljaar plaats. Uiteraard kunt u wanneer daar aanleiding voor is, een individuele afspraak met de leerkracht maken. Deze gesprekken zullen in principe na schooltijd plaatsvinden. Voor schooltijd is er voor de leerkrachten geen mogelijkheid om serieus en met aandacht uw vragen te beantwoorden. Tussen Schoolse Opvang De Tussen Schoolse Opvang (TSO) is de middagpauze van de kinderen. De middagpauze is bedoeld om even te kunnen bijtanken. Zowel letterlijk, door te eten en te drinken, als figuurlijk, door krachten op te doen voor de nog resterende uren. Tussen de middag is een moment om even tot rust te komen en ontspanning te vinden. Het eten met de kinderen wordt door de leerkrachten gedaan. Zij zorgen ervoor dat de kinderen in alle rust de lunch kunnen gebruiken. De lunch wordt door de kinderen zelf meegebracht en bestaat uit brood, drinken en fruit. Het eten van snoep, chips en het drinken van frisdranken zoals Cola, Fanta en 7-Up willen wij ontmoedigen. Wij rekenen op uw medewerking. Na de lunch gaan de kinderen buiten spelen onder leiding van medewerkers van KinderRijk. Bij slecht weer zijn er weliswaar beperkt, ook spelmogelijkheden voor binnen. Het is belangrijk dat de kinderen zich ook veilig en vertrouwd voelen tijdens het overblijven. Structurering van tijd, activiteiten en ruimte dragen hiertoe bij. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen op school overblijven. Het overblijven is echter geen verplichting. Ouders nemen een abonnement voor het hele jaar of kiezen ervoor om gedurende het schooljaar het (de) kind(eren) thuis te laten eten. De kosten van het overblijven voor de onderbouw (= 3 x per week) zijn 157,50 Voor een kind in de bovenbouw (= 4 x per week) 210,-. De betaling vindt plaats in twee termijnen, maar als u om redenen een andere regeling zou willen hebben of indien de kosten van de TSO voor u problemen opleveren, kunt u contact op nemen met de directie om een afspraak te maken. Voor kleuters die in de loop van het schooljaar instromen, passen wij het bedrag uiteraard aan. Pauzehapje De school stimuleert gezonde voeding en gezonde tussendoortjes. Daarom doen wij een dringend beroep op alle ouders om hier rekening mee te houden. Tussendoortjes zoals een stuk fruit of een boterham of een Liga/Sultana koek zijn prima. Snoep, chocolade of andere zoetigheid willen wij zo veel mogelijk weren. Wij willen u vragen op zowel het drinken als op het hapje de naam van uw kind te zetten. U kunt zich wellicht het verdriet en teleurstelling van uw kind voorstellen, als het hapje door een ander wordt geclaimd. En voor leerkrachten is het ook moeilijk bij te houden van wie wat is. De oudste kleuters krijgen voorafgaand aan het tweede en derde 10-minutengesprek een schriftelijke rapportage mee naar huis m.b.t. hun ontwikkeling.

3 Verjaardag vieren en traktaties Uiteraard geldt dit ook voor traktaties bij verjaardagen. De voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties. Op internet vindt u leuke sites met vele gezonde ideeën. Uiteraard begrijpen wij ook dat het feest is en dan mag er best iets lekkers worden gegeten. In de groepen 1 en 2 vieren wij de kinderverjaardagen wat uitgebreider dan in de hogere groepen. U kan hier als ouder bij aanwezig zijn. Neemt u een aantal dagen voor de verjaardag even contact op met de leerkracht om een datum/tijdstip te plannen. Gym De kleuters gymmen in het speellokaal dat gelegen is naast de aula in ons nieuwe gebouw. De groepen A, B en C gymmen op de maandag in het speellokaal op het hoofdgebouw. Deze gymlessen worden verzorgt door de groepsleerkracht en in het schooljaar door een derde jaars stagiair. De groepen D en E gymmen op de maandag en woensdag. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kind deze dag, makkelijke kleding aan te geven. Gymschoentjes (voorzien van naam) kunnen ook in een tasje op school blijven. Speciale gymkleding is niet nodig, makkelijk zittende kleding (joggingbroekje, legging) is voldoende. Warme truien gaan tijdens de gym uit. Na schoolse opvang De school heeft te maken met verschillende organisaties die de naschoolse opvang verzorgen. Wij willen u vragen indien u gebruik maakt van naschoolse opvang dit schriftelijk te melden bij de leerkracht van uw kind. Ook van wijzigingen in de opvang van uw kind, willen wij graag op de hoogte gehouden worden gebracht. De PS Minimaal één keer per maand, echter soms ook vaker, wordt de PS uitgegeven. Dit is de nieuwskrant van de school. Deze nieuwskrant wordt digitaal verzonden. Het is dan ook belangrijk dat uw adres op school bekend is. Als u twijfelt of uw adres is gewijzigd, wilt u dan een mailtje sturen naar Ouderhulp en klassenouders Bij feesten en buitenschoolse activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk. Zonder deze hulp kunnen buitenschoolse activiteiten geen doorgang hebben. Wij hopen ook dit jaar weer op voldoende ouderhulp. Helaas is het de laatste jaren al meerdere malen voorgekomen dat buitenschoolse activiteiten geen doorgang konden vinden, omdat er gebrek was aan ouderhulp. Dat is voor de kinderen bijzonder jammer. Deze ouderhulp wordt gecoördineerd door de klassenouder. De klassenouder heeft een ondersteunende, informerende en coördinerende taak waardoor er meer ruimte en tijd is voor de leerkrachten om bezig te zijn met andere onderwijsactiviteiten. Wanneer er activiteiten in de klas plaatsvinden, waarbij hulp van ouders wenselijk of noodzakelijk is, zal de klassenouder samen met de leerkracht een plan opzetten om ouders hiervoor te mobiliseren. Klassenouders hoeven niet persé zelf bij de activiteiten aanwezig te zijn. Als u het leuk vindt om de leerkracht op deze wijze te ondersteunen kunt u zich opgeven als klassenouder bij de leerkracht van de groep. De Medezeggenschapsraad De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals veiligheid en welzijn, besteding van financiële middelen, vaststellen van vakanties en vrijde dagen en keuzes van lesmethoden. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en personeel van de school. Voor de oudergeleding van onze school zijn dit: Freek Kneepkes (voorzitter), Eugenie Ageston Jochem Fockema Andreae AnneMieke Steensma (GMR). Voor de leerkrachtgeleding zijn dat: Styneke Asma, Madelon Droogh Esther Ruyter Ineke Kwantes is GMR-lid. Het adres van de Medezeggenschapsraad is Vragen, opmerkingen of zorgen omtrent schoolzaken kunt u hen altijd voorleggen. De Ouderraad De Ouderraad is vooral praktisch bezig met schoolactiviteiten. De ouderraad organiseert en helpt de leerkrachten bij een groot aantal activiteiten zoals feesten, excursies en schoolreisjes en de afsluiting van het schooljaar. De ouderraad bestaat momenteel vanuit de leerkrachten uit Els Huizinga en José Klein. De ouders worden vertegenwoordigd door Brit Wijkniet (voorzitter), Ilja Buurman (secretaris), Hans-Jan Wunderink (penningmeester),stan Basten (2e penningmeester), Bernd Hooijman, Monique van Miltenburg, Verena Sakkers en Hanna Wintzen-Kernkamp. Het adres van de ouderraad is

4 Zindelijkheid Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. De school is een andere organisatie dan een kinderdagverblijf. Op school is in principe één leerkracht beschikbaar voor een klas van gemiddeld 25 kinderen. Dat is op zich al een hele uitdaging waarbij wij ervan uitgaan dat de kinderen zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen ongelukjes gebeuren maar wanneer zindelijkheid op deze leeftijd een structureel probleem is willen we graag samen met de ouder(s) stappen ondernemen om uw kind te helpen zindelijk te worden. Mocht uw kind nog niet geheel zindelijk zijn of heeft het regelmatig een ongelukje, dan is het fijn om aan zijn/haar kapstokje een tasje te hangen met een extra setje kleding. Noodformulieren Jaarlijks krijgt u aan het begin van het schooljaar een formulier om hierop diverse telefoonnummers en gegevens te noteren. Wij moeten te allen tijde over up-to-date gegevens beschikken, zodat wij u kunnen bereiken. Wij willen u vragen tussentijdse wijzigingen zo spoedig mogelijk door te geven aan de leerkracht. Communicatie met directie en intern begeleider Het is goed om aan te geven dat er een taakverdeling ligt tussen de directeur en de intern begeleider. Wanneer u van mening bent, dat er onvoldoende is geluisterd of onvoldoende actie is ondernomen door de leerkracht op het door u aangekaarte onderwerp, kunt u zich richten tot de directie. Bij voorkeur maakt u daarvoor even een afspraak. Ook kan het zijn dat u zorgen heeft met betrekking tot de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon of dochter, kunt u een afspraak maken met de leerkracht of met de intern begeleider. De intern begeleider is de spil als het gaat om ondersteunende activiteiten rondom de ontwikkeling van kinderen. De intern begeleider van onze school is Liesbeth Klunder. Pedagogische werkgroep Vanaf schooljaar hebben wij een werkgroep die zich expliciet bezig houdt met de sfeer, de veiligheid en het welbevinden van kinderen in de school. Onder aansturing van deze werkgroep besteden wij actief en structureel aandacht aan het welbevinden van kinderen in de school. Wanneer u zorgen hebt over dreigend of aanwezig pestgedrag, kunt u naast de contacten die u hierover heeft met de leerkracht, ook altijd een keer een afspraak met één van hen maken. Eva Kleipool werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dave Markus werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Ziekte en afwezigheid. Bij ziekte dit graag voor 8.30 uur doorgeven aan de desbetreffende locatie. Voor de Groen van Prinstererlaan: Voor de hoofdlocatie aan de Aalberselaan: Uiteraard kunt u ook een mail sturen aan Moet een leerling om een andere reden kort verzuimen, dan kunt u vooraf de groepsleerkracht hierover berichten. Voor alle overige schoolverzuim is vooraf toestemming nodig van de directeur. Deze toestemming mag volgens de leerplichtwet alleen verleend worden als er sprake is van gewichtige omstandigheden. Dat kunnen plezierig, maar ook minder plezierige gebeurtenissen zijn. Hiervoor is een formulier beschikbaar. Extra vakantieverlof kan slechts één keer per schooljaar voor maximaal tien schooldagen worden verleend, indien wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een officiële vakantie mogelijk is. Het vakantieverlof dient minstens acht weken van te voren worden aangevraagd. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de gemeente, afdeling onderwijs. De leerplichtambtenaar zal u vervolgens uitnodigen voor een gesprek en heeft de mogelijkheid van het opmaken van een proces verbaal. U kunt het benodigde aanvraag formulier downloaden via onze website: Regels bij vervoer bij uitstapjes en excursies Op school komt het geregeld voor dat we ouders vragen om te rijden. Ook hierbij gaan we uit van een aantal regels en afspraken. Voorin de auto: Kinderen, groter dan 1.35 m. en volwassenen: verplicht gebruik van de beschikbare gordel. Kinderen, kleiner dan 1.35 m.: verplicht gebruik van een geschikt en goedgekeurd kinderbeveiliging systeem. Achterin de auto: Kinderen, groter dan 1.35 m. en volwassenen: verplicht gebruik van de beschikbare gordel. Kinderen, kleiner dan 1.35 m.: Kinderen moeten achterin vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel (inclusief stoelverhogers), mits aanwezig. Ontbreekt zoiets, dan moeten kinderen van 3 jaar en ouder gebruik maken van een voor hen beschikbare (!) autogordel. Ze mogen eventueel een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken. Kinderen mogen in elk geval nooit los achterin de auto zitten! Inzittendenverzekering Om in geval van schade en/of letsel van optimale dekking verzekerd te zijn, stellen wij bij het vervoer van kinderen ten behoeve van onze school een inzittendenverzekering verplicht.

5 Deze verzekering is eenvoudig en voor enkele euro s bij uw schadeverzekeringsmaatschappij te verkrijgen als aanvulling op de bestaande verzekeringspolis. Er hoeft hiervoor geen nieuwe verzekering afgesloten te worden. Bijzondere bepalingen Verder met betrekking tot het vervoer van kinderen achterin, wordt gesteld: Het maximum aantal kinderen dat achterin vervoerd mag worden is drie. (Alleen wanneer 4 stoelen met autogordels achterin aanwezig zijn en de inzittendenverzekering hierin ook voorziet mag het aantal 4 zijn.) Het dragen van gordels verplicht. Auto s waarin geen gordels aanwezig zijn mogen dus niet voor het vervoer van onze leerlingen ingezet worden.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda Tel: 0182-524424 E-mail : administrateur. oostvogel@degroeiling.nl Web-site : www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie