Schoolreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolreglement 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolreglement

2 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. Wij hopen op een goede samenwerking! We wensen iedereen een mooi schooljaar De schoolkalender vind je achteraan dit document. De directie en het schoolteam 2

3 DEEL I: INFORMATIE Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad. 1 CONTACT MET DE SCHOOL We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. Directeur Secretariaat Zorgcoördinator Naam: Catheline Coucke Telefoon: Naam: Caroline Impe Telefoon en fax: KLEUTERSCHOOL: Naam: Veerle Baeyens ( tijdelijk vervangen door Eva Deruelle en Lara D hondt ) Telefoon: LAGERE SCHOOL: Naam: Wim Vlegels Telefoon: Leerkrachtenteam en personeel Zie bijlage 1 Schooladres Vinkeslagstraat 2, 9032 Wondelgem 3

4 Scholengemeenschap Naam: Ignatius Partnerscholen: SintBarbara, Savaanstraat Gent SintPieters, Smidsestraat Gent Coördinerend directeur : Luc Audenaert, SintBarbara Schoolbestuur Voorzitter: Anne Marie Louwers Website van de school Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting Diocesaan Onderwijsbureau Marialand 31, 9000 Gent 2 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL Hier vind je praktische informatie over onze school. 4

5 Schooluren De school is open van 7.00 tot u. De lessen beginnen stipt om 8.30 u. en eindigen om u., op woensdag om u. Schoolstraat De Vinkeslagstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer op volgende momenten tijdens schooldagen: Vóór het begin van de schooldag: van 8.10 tot 8.40 u. Vóór het einde van de schooldag: van tot u., op woensdag van tot u. Opvang Wij organiseren voor en naschoolse opvang en middagopvang. Ook op woensdagnamiddagen, tijdens vakantiedagen en pedagogische studiedagen is opvang voorzien. Er zijn dan geen warme maaltijden. Op lokale verlofdagen en feestdagen is geen opvang voorzien. Voor de vakantieopvang moet vooraf ingeschreven en betaald worden. Vanaf 7u00 s morgens is er opvang in de gymzaal. Tussen 7u00 en 8u00 zijn de kinderen verplicht om naar de gymzaal te gaan omdat het toezicht op de speelplaats pas start om In de gymzaal worden de namen na 7u45 niet meer opgetekend voor betaling. Vanaf 8u00 speelt iedereen op de speelplaats onder toezicht van een leerkracht. s Avonds is er opvang van 15u20 tot 18u00. Op woensdag van 12u05 uur tot 18u00. Attesten van betaling voor opvang worden jaarlijks uitgereikt. Elk kind dat de opvang verlaat moet bij de toezichter afgemeld worden. Vakanties, vrije dagen en pedagogische studiedagen: Zie bijlage 2 Huiswerk In de lagere school krijgen de leerlingen huiswerk. De hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad is afhankelijk van het leerjaar. Agenda van uw kind In de kleuterschool hebben de kleuters een heenenweer schriftje, in de lagere school houden de leerlingen een agenda bij. Rapporteren over uw kind In de lagere school krijgen de kinderen regelmatig een rapport. ( zie schoolkalender ) Het rapport bevat punten en beoordelingen, die gebaseerd zijn op toetsen, werkstukken en observaties. In het zesde leerjaar nemen de leerlingen op het einde van het schooljaar deel aan de Interdiocesane Proeven. 5

6 3 Met de ouders SAMENWERKING Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren oudercontact. Ook bij de leden van de ouderraad en van de schoolraad kan je steeds terecht. De ouderraad: De ouderraad is de brug tussen leerkrachten en directie enerzijds en de ouders anderzijds. Ze heeft tot doel kleine en grote problemen in de beste verstandhouding op te lossen. Wij scheppen een open klimaat waarin alle vragen en problemen in een sfeer van vertrouwen kunnen worden besproken. Ons voornaamste streven blijft steeds dat alle kinderen en ouders zich thuis voelen op onze school. De ouderraad heeft als doelstelling onze school te ondersteunen op materieel, financieel en moreel vlak. Vanuit de ouderraad werden 3 ouders verkozen als delegatie van de ouders voor de schoolraad. Samen met het schoolbestuur en de directie, met de delegatie van de leerkrachten en van de lokale gemeenschap, bespreken zij het reilen en zeilen van de school. Op de algemene vergadering wordt de nodige informatie uitgewisseld en activiteiten besproken. Wie interesse heeft om actief mee te werken in deze ouderraad is natuurlijk van harte welkom! Maar ook de ouders die een toetreding tot onze oudervereniging niet helemaal zien zitten, maar bij gelegenheid toch eens actief willen meehelpen aan één of andere activiteit, zijn welkom. Geef ons een seintje en wij contacteren je tijdig (én zonder verplichting) om je medewerking te vragen. De ouderraad is bereikbaar via de bestuursleden : zie bijlage 3 De schoolraad: In de schoolraad zetelen ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers uit Wondelgem, telkens drie personen per geleding. Samen met het schoolbestuur en de directie wordt overlegd en onderhandeld over verschillende onderwerpen rond onderwijs en opvoeding van de kinderen in Mariavreugde. De leden van de schoolraad werden democratisch verkozen en nemen een mandaat van vier jaar op. Ouders die graag een belangrijk thema ter sprake brengen, kunnen dat steeds melden aan de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad. Mogelijks wordt die vraag of suggestie dan opgenomen als agendapunt voor de schoolraad. De schoolraad vergadert een drietal keer per schooljaar. Vertegenwoordigers van de ouders: Delphine Van Peteghem Roselie Acke Jan Van de Voorde Vertegenwoordigers van de leerkrachten : Marleen Van Hee Inge Van Acker Erwin Neyt (voorzitter) Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap : Bie Janssens Majo Claerhout Christine Vervremd 6

7 Met de leerlingen De leerlingen worden nauw betrokken bij het schoolbeleid. Regelmatig worden zij in de klas bevraagd over hun bevindingen. Hun ideeën en suggesties zijn voor ons belangrijk. De leerlingen worden betrokken bij de organisatie van het samen leren en samen leven op school, bij acties of schoolevenementen. Occasioneel kan een leerlingenraad worden samengeroepen om een thema te bespreken of uit te werken. Met het CLB Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) Onze school werkt samen met het Vrije Centrum voor Leerlingenbegeleiding regio Gent., afdeling Holstraat 95. Het centrum biedt informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school. Deze hulpverlening is onafhankelijk, discreet en gratis. Op volgende domeinen is het CLB actief : leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, begeleiding van de schoollloopbaan, ondersteuning bij sociaal en emotioneel welbevinden. Voor meer informatie : De CLB medewerkers zijn op vrijdag aanwezig op onze school en zijn dan ook ter beschikking van ouders. Graag een seintje vooraf naar school of CLBcentrum. ( 09/ ) Grondig medisch onderzoek en aanvullende deelonderzoeken gebeuren door het medisch sociaal team van het CLB, op school of in het centrum in de Holstraat. In het begin van het schooljaar ontvangt u de juiste data en info over de eventuele onderzoeken die gepland zijn voor uw kind(eren). Weigeringen tot begeleiding door het CLB zijn binnen het wettelijk kader mogelijk. Gelieve hiervoor met het centrum contact op te nemen. De contactpersonen van CLB en hun contactgegevens worden in de nieuwsbrief van september gemeld. Nuttige adressen Lokaal overlegplatform Commissie inzake Leerlingenrechten Commissie Zorgvuldig Bestuu Joke Goetmaeckers Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) H. Consciencegebouw 2A25 Koning AlbertII laan 15, 1210 Brussel, Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODI t.a.v Marleen Broucke Adviseur Kamer 1C 24 Koning Albert IIlaan 15, 1210 Brussel r 7

8 DEEL II: Pedagogisch project Beste ouder, hier lees je meer over de bedoelingen van de school. Dag in, dag uit werkt het team aan de realisatie van deze doelen. 1 ZORGEN VOOR Ons hoofddoel is te zorgen voor alle kinderen van onze school. En dat met het volledige team dat werkzaam is op school. 4 DE TOTALE PERSOON We willen de kinderen leren hoe ze kunnen opgroeien tot een goede persoon. 5 GODS WERELD Voor ons is de wereld Gods wereld, een wereld waarin we willen dat elk zijn steentje bijdraagt. 6 RUIMTE We werken aan kindvriendelijke gebouwen en zorgen voor kindvriendelijke ruimte. 7 TALENT We willen dat de kinderen op onze school van alles leren. We gaan na wat hen boeit en maken tijd voor hun talenten. Mariavreugde is een katholieke school. Wat betekent dit? Onze bron van inspiratie : Jezus Christus en het evangelie De verbondenheid met God geeft christenen een eigen kijk op het leven. Ze durven de toekomst hoopvol tegemoet zien. God heeft op een bijzondere manier in Jezus een menselijk gelaat gekregen. In het verhaal over zijn woorden en zijn daden zien christenen God zelf aan het werk. Christelijke waarden Het christelijk geloof motiveert mensen tot de beleving van naastenliefde. In het katholiek basisonderwijs wordt deze naastenliefde uitgedrukt in grondwaarden: dienstbaarheid, respect, verantwoordelijkheid, menswaardigheid, solidariteit, vreugde, dankbaarheid, verwondering, vertrouwen, vergeving, hoop en zorgzaamheid. Katholieke godsdienst in de les In alle leerjaren zijn er lessen in katholieke godsdienst. De godsdienstlessen bieden voor alle kinderen een kennismaking met het christendom. De leerkrachten wekken de interesse voor een godsdienstige benadering van het leven. Vanuit deze kennismaking kunnen de kinderen dieper nadenken over het christelijk geloof, leren ze kritische vragen stellen en zinvolle antwoorden formuleren. Ze krijgen hierbij de kans op een eerlijke en verantwoorde wijze in alle openheid na te denken over leven en cultuur, levensbeschouwing, godsdienst, geloof, Bijbel en kerk. Dit gebeurt in dialoog met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Alle kinderen, alle gezinnen worden gerespecteerd en krijgen hun plek in het grote verhaal. Vieringen In de klasgroep zijn er veel momenten om pastoraal te vieren. Er wordt gebeden, gezongen, gedanst, toneel gespeeld, gepraat rond belangrijke levensthema s : vreugde, verdriet, diverse 8

9 gebeurtenissen die ons als mens aangrijpen. De grote momenten in het kerkelijk jaar ( Kerstmis, Pasen, ) zijn in Mariavreugde hoogtepunten. Regelmatig wordt er met een grotere groep, soms met de hele schoolgroep gevierd. Enkele keren per jaar vieren we samen eucharistie, in de zaal op school of in de kerk. Alle kinderen wonen deze vieringen bij. Ieder viert mee volgens zijn eigen overtuiging. Andere godsdiensten niet gelovigen De lessen godsdienst in Mariavreugde gaan over het christelijk geloof. Maar ook andere geloofstradities en levensbeschouwingen krijgen aandacht. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met verschillen, vooral die verschillen die zich aandienen vanuit de thuissituatie. Samenwerking met de parochie Mariavreugde neemt deel aan pastorale activiteiten en projecten van de parochie SintCatharina. Op die manier maken de kinderen kennis met de ruimere kerkgemeenschap. Communies : een engagement van het gezin de school doet mee In het eerste leerjaar krijgen de kinderen de kans om hun eerste Communie te doen. De meeste kinderen van Mariavreugde doen hun eerste Communie in SintCatharina. De voorbereiding van de eerste Communie gebeurt tijdens de schooluren door de klastitularis van het eerste leerjaar. In het zesde leerjaar kunnen kinderen op hun parochie gevormd worden. Voor deze plechtige Communie volgen de kinderen na de schooluren catechese bij catechisten van hun parochie. Vóór de eerste communie of de plechtige communie is het noodzakelijk gedoopt te zijn. En waarom een naam met Maria erin? Onze school werd opgericht door de Mariazusters van Franciscus te Waasmunster. Nog steeds is de kloosterorde betrokken bij het bestuur van onze school. Voor vele mensen is Maria symbool voor goede zorg voor mensen en in het bijzonder voor kinderen. Henri Raemdonck ( ), gewezen rector van de Congregatie schreef dit gebed voor onze school. Hij gebruikte elke letter van het woord M A R I A V R E U G D E. Maria, moeder van Jezus en van alle mensenkinderen, om uw liefdevolle Aandacht voor ieder van ons danken wij u. Leer ons Respect te hebben voor alles wat schoon en goed en waar is. I Help ons het Anders zijn van anderen eerbiedigen en onszelf vernieuwen. Wij willen ons nzetten om beminnenswaardige mensen te worden Zegen en bevorder alle Vriendschappelijke relaties. Wek in ons hart vredevolle Rust en arbeidsvreugde. Eerlijk en echt zijn in alles en voor allen en de Uitdagingen van het leven edelmoedig beantwoorden. Maria, leer ons sterk Geloven Leer ons in de kracht van trouwe liefde, Dienstbaar door het leven gaan in opbouwende eensgezindheid en door solidaire Eendracht steeds gelukkiger worden. 9

10 DEEL III: Het reglement 1 ENGAGEMENTSVERKLARING Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven. Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan. Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact. Jullie, ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van het schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. Het is niet de bedoeling dat de kinderen aanwezig zijn. De avond is gericht naar de ouders, begint om u. en eindigt rond u. Net vóór het schooljaar start organiseren wij een openschoolmoment. (laatste zaterdag van de zomervakantie van tot u.) We willen op deze manier alle kinderen en ouders wegwijs maken in de schoolgebouwen. Voor vele kinderen is het een geruststelling om reeds een beeld te hebben van wat het nieuwe schooljaar te bieden heeft : de nieuwe leerkracht, het klaslokaal, de aanwezige klasgenootjes en hun ouders. We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via het heenenweer schriftje in de kleuterschool en via de agenda en het rapport in de lagere school. We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten tijdens welke schoolweek die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je rechtstreeks bij contact met de leerkracht op school of via de agenda van het kind. Je kan ook naar het schoolsecretariaat bellen en vragen dat de leerkracht je contacteert voor het vastleggen van een afspraak. Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. Ouders worden verwittigd bij elke nietgewettigde afwezigheid. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het bekomen van het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het zesde leerjaar. Nietgewettigde afwezigheid wordt door de overheid heel ernstig genomen, ook in het basisonderwijs. Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. 10

11 Te laat komen mag niet, ook niet in de kleuterschool! De school begint om 8.30 u. Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen worden in het aanwezigheidsregister als laatkomer geregistreerd. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding. Wij verwachten dat je ons voor 9.00 u. verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met je als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten. Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken, opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen ( taaltraject en/of taalbad ) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. 11

12 2 INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen in onze school wordt regelmatig verspreid via diverse kanalen: de nieuwsbrief van de school, de website en een folder over het inschrijven van kinderen in een school op het Gents grondgebied. Deze folder ontvangen de ouders van een instapper per post, voor zover ze inwoner zijn van Gent. Een instapper is een kindje dat de wettelijk voorgeschreven leeftijd heeft om naar de kleuterschool te gaan. ( 2.5 jaar ) Aanmelden en inschrijven via Er is in onze school een maximumcapaciteit voor inschrijvingen in voege. Een begrenzing van de maximumcapaciteit heeft alleen weerslag op nieuwe inschrijvingen die nog moeten uitgevoerd worden. Bestaande inschrijvingen blijven geldig tot het kind de school verlaat. De inschrijvingsperiodes zijn gereglementeerd via het Lokaal Overleg Platform van Gent ( zie ook ) en de data ervan worden bekend gemaakt aan de ouders. In elke school van Gent is er een voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zusjes van reeds ingeschreven leerlingen en voor kinderen van personeel. Na deze periode kunnen nieuwe ouders een aanmelding doen dat zij een inschrijving in onze school wensen. Zij doen dat via Na deze aanmelding moeten ze naar het schoolsecretariaat komen voor de definitieve inschrijving. Indien de maximumcapaciteit nog niet bereikt is, kunnen zij hun kind inschrijven. De inschrijvingsperiodes van nieuwe inschrijvingen voor zullen in een nieuwsbrief van de school aan alle ouders van onze school gecommuniceerd worden. Het LOP regelt deze data voor alle scholen van Gent. Andere ouders vernemen deze informatie ofwel rechtstreeks ( inwoners van Gent die een eerste kindje hebben dat naar school zal gaan, ontvangen een folder per post ), ofwel via de media. Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school. Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar. Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling, We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het nietakkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school via ondertekening. De directie voert hiervoor een gesprek met de ouders. In het schoolsecretariaat krijgen de ouders praktische informatie. Een rondleiding in de school is mogelijk. Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Zij kunnen op de instapdag die daarop volgt, aanwezig zijn in de klas. De instapdagen zijn: na de grote vakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na de hemelvaartvakantie. Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat een kind wordt uitgesloten omwille van een tuchtmaatregel. In dat geval zal inschrijving van het kind het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden. 12

13 Weigeren Onze school moet heeft een maximumcapaciteit vastgelegd. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug via Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Het schoolbestuur moet haar gemotiveerde beslissing ook binnen dezelfde termijn overmaken aan de voorzitter van het LOP. Het LOP zal automatisch bemiddelen om een nieuwe school te vinden voor de betrokken leerling. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Screening niveau onderwijstaal Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. 8 OUDERLIJK GEZAG Zorg en aandacht voor het kind Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Coschoolschap Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het coschoolschap. 13

14 9 ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind. Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. 10 AFWEZIGHEDEN Wegens ziekte Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. Andere afwezigheden Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens: het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed en aanverwant tot en met de tweede graad; het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; de deelname aan timeoutprojecten; in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen voor maximum 4 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar. Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Problematische afwezigheden De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) De school verwittigt de ouders van elke nietgewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 14

15 11 EEN OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA MUROS ACTIVITEITEN) Wereldoriënterend onderwijs is erop gericht dat kinderen: basiscompetenties ontwikkelen die hen in staat stellen met vertrouwen zichzelf en hun omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren interesse ontwikkelen voor het leven van mensen, nu en in het verleden, hier en elders in de wereld een basishouding van openheid en respect ontwikkelen tegenover natuur, mens en maatschappij basisvaardigheden ontwikkelen om zelfstandig met informatie te leren omgaan Daarom organiseert onze school regelmatig leeruitstappen. Eéndaagse uitstappen Uitstappen in de directe schoolomgeving, in Gent en omstreken, in de provincie of een naburige provincie. Uitstappen te voet, per fiets, per auto, per tram, bus of trein. De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extramuros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extramurosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Meerdaagse uitstappen Bij een meerdaagse uitstap leren de kinderen zichzelf verder ontwikkelen in zelfstandigheid. Op relationeel gebied groeit in de klas een extra dynamiek, die heel zinvol is om de waarde van samen leren en samen leven te ervaren. Aanbod: Het vierde leerjaar gaat op zeeklas, het zesde leerjaar op bosklas. Deze uitstap duurt vijf dagen, vertrek op maandag, aankomst op vrijdag. Bij een meerdaagse extramurosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramurosactiviteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extramurosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Vervoer Vaak wordt bij uitstappen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Uitzonderlijk wordt busvervoer besteld. Deze kosten worden doorgerekend aan de ouders, voor zover de maximumfactuur voor ouders niet wordt overschreden. Soms worden ouders opgeroepen om, indien mogelijk, te helpen bij het vervoer van de kinderen. Ouders zijn als vrijwilliger verzekerd via de school. Wij vragen uitdrukkelijk om niet méér kinderen mee te nemen in de wagen als er gordels zijn en de gordels degelijk vast te klikken. Wij zijn niet akkoord dat kleuters vooraan plaats nemen. Onderweg is een algemeen rookverbod van toepas sing voor personeel en begeleiders. 15

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem 09 3741697 9881 Bellem 09 3740066 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 schoolbellem@taborscholen.be

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie