Samenwerkingsconvenant. Verwijsindex risico s jeugdigen stadsregio Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsconvenant. Verwijsindex risico s jeugdigen stadsregio Rotterdam"

Transcriptie

1 Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex risico s jeugdigen stadsregio Rotterdam 1

2 Inhoud Samenwerkingsconvenant SISA I) Taken, functies en verantwoordelijkheden 6 II) Het gebruik van de verwijsindex en de 7 daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens III) Rechten van betrokkenen 11 IV) Overige bepalingen 12 Toetreding tot het convenant 13 Bijlage 1 15 Persoonsgegevens van de jeugdige die bij een melding in SISA worden opgenomen Bijlage 2 16 Informatiebrief ouders en jongeren naar aanleiding van een match Bijlage 3 17 Toetredingsverklaring De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Albrandswaard Barendrecht Bernisse Brielle Capelle aan den IJssel Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Ridderkerk En het bevoegd gezag van: Bouman GGZ Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam Careyn De Stromen Opmaat Groep FlexusJeugdplein 6. GGD Rotterdam-Rijnmond 7. Halt Rotterdam-Rijnmond 8. Lucertis 9. Politie Rotterdam-Rijnmond 10. Raad voor de Kinderbescherming Bijlage 4 18 Addendum 2009 toetreding Raad voor de Kinderbescherming 1 1 Rotterdam Rozenburg 1 1 Regionaal Opleidingscentrum Albeda College Regionaal Opleidingscentrum Zadkine College Onderliggende besluiten, overeenkomsten 19 1 Schiedam 1 Stichting CJG Rijnmond 1 Spijkenisse 1 Stichting MEE Rotterdam Rijnmond 1 Vlaardingen 1 Vierstroom 16. Westvoorne 16. William Schrikker Groep Met medeondertekening van het convenant wil de Raad voor de Kinderbescherming het belang van risicosignalering onderschrijven en waar mogelijk en noodzakelijk participeren in de samenwerkingsafspraken genoemd in het convenant. Echter omdat de Raad voor de Kinderbescherming een landelijk werkende organisatie is, met als taakstelling onderzoek en advisering, is hij gebonden aan landelijke richtlijnen en werkwijzen. Ook meldt de Raad exclusief aan de landelijke verwijsindex. De landelijke richtlijnen en werkwijzen zijn beschreven in het profiel en het addendum van de Raad voor de Kinderbescherming die als bijlage onderdeel uitmaken van dit convenant. 2 3

3 Overwegende dat alle convenantpartijen werkzaam zijn in de domeinen: jeugdzorg, (jeugd)gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk en welzijn (kinderopvang daaronder begrepen), werk en inkomen, schuldhulpverlening of politie en justitie en o.a. tot taak hebben om het welzijn van jeugdigen te bevorderen; dat het in het kader van deze taak voor tijdige en effectieve interventies noodzakelijk is dat signalen van verschillende beroepskrachten en instellingen over jeugdigen die het risico lopen in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid te worden belemmerd, bij elkaar worden gebracht om zo tot afstemming en tot een gezamenlijke aanpak te komen gericht op het wegnemen of terugbrengen van de risico s en belemmeringen; De Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, alsmede de Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; De Wet Maatschappelijke Ondersteuning; De Leerplichtwet 1969 en het Besluit regionaal meldpunt voortijdige schoolverlaters; De Wet op de kinderopvang; De Wet op het primair onderwijs; De Wet op het voortgezet onderwijs; De Wet educatie en beroepsonderwijs; De Beroepscode van de maatschappelijk werkende; Besluiten een risicosignaleringssysteem voor jongeren in te voeren genaamd SISA en maken daartoe de volgende samenwerkingsafspraken: Artikel 1 Begripsbepalingen actieve melding melding in het risicosignaleringssysteem waarvan de afloopdatum nog niet is bereikt en die niet is afgesloten; afloopdatum datum waarop een actieve melding automatisch wordt afgesloten; betrokkene de jeugdige op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger; bronregistratie het oorspronkelijke bestand van een convenantpartij waaruit de persoonsgegevens afkomstig zijn; college van B&W het college van Burgemeester & Wethouders van de woon- of verblijfplaats van de jeugdige; contactgegevens gegevens die geregistreerd worden in SISA en betrekking hebben op de contacten tussen de melders met het oog op de totstandkoming van een plan van aanpak; convenantbeheerder de functionaris die in opdracht van de colleges van B&W de persoonsgegevens beheert die ten behoeve van de verwijsindex SISA worden verwerkt; convenantpartij de instelling of de zelfstandig gevestigde beroepskracht die dit convenant heeft ondertekend en daardoor bevoegd is om meldingen te doen in het risicosignaleringssysteem en informatie over meldingen van anderen uit het systeem te ontvangen; gezamenlijke aanpak samenhangend geheel van interventies in reactie op een match opgesteld en uitgevoerd door de bij de match betrokken meldingsbevoegden; historische gegevens gegevens over meldingen die zijn afgesloten en vervolgens nog maximaal vijf jaar in SISA worden bewaard in een historisch meldingenarchief; hoofdregisseur regievoerder in de zin van de wet, zijnde de persoon of instelling die in een individuele casus, op basis van een door het college van B&W bepaalde systematiek, is aangewezen om bij een match er op toe te zien dat de meldingsbevoegden overleg voeren, afspraken maken over een samenhangend geheel van interventies en deze ook daadwerkelijk uitvoeren; interventie iedere professionele actie van een meldingsbevoegde die er op is gericht de jeugdige te helpen, steun te bieden, of anderszins de belemmeringen in zijn groei naar volwassenheid weg te nemen of terug te brengen; in-verhuisbericht bericht van de landelijke verwijsindex aan de door de colleges van B&W aangewezen ontvanger van verhuisberichten dat een risicojongere is verhuisd naar de (deel)gemeente; is-verhuisd-signaal bericht van SISA aan de melders en aan de landelijke verwijsindex dat een jeugdige van wie een nog actieve melding is opgenomen in het risicosignaleringssysteem is verhuisd; jeugdige persoon tot 23 jaar; landelijke verwijsindex de landelijke verwijsindex risico s jeugdigen (VIR) van het ministerie van Jeugd en Gezin; match een tweede of volgende melding over eenzelfde jeugdige, die gevolgd wordt door een bericht vanuit SISA aan de melders; meldingsbevoegde de beroepskracht die zelf convenantpartij is, of die werkzaam is voor een instelling die convenantpartij is en die hem bevoegd heeft verklaard tot het doen van een melding; melden het afgeven van een signaal bij de persoonsgegevens van een jeugdige in SISA door een meldingsbevoegde omdat hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige het risico loopt in zijn ontwikkeling naar volwassenheid te worden belemmerd; melder de meldingsbevoegde die een jeugdige heeft gemeld; niet-actieve melding melding die is afgesloten; overleg contact na een match over een risicojongere tussen meldingsbevoegden die een melding met betrekking tot dezelfde jeugdige hebben gedaan; ontvanger in- de door de colleges van B&W verhuisberichten aangewezen functionaris belast met het in ontvangst nemen en in de verwijsindex verwerken van inverhuisberichten vanuit de landelijke verwijsindex; persoonsgegeven ieder gegeven dat direct of indirect is te herleiden tot een te identificeren persoon; présignaal het door een melder afgegeven signaal op grond van een niet pluisgevoel, waarbij geen match kan ontstaan maar de eventuele andere melder wel wordt geïnformeerd met een bericht; dat de regionale samenwerking die door dit convenant wordt beoogd mede tot doel heeft om aansluiting op de landelijke verwijsindex risico s jeugdigen te realiseren; dat de convenantpartijen hun regionale samenwerking voor SISA mede zien als basis voor het op termijn maken van afspraken over intensievere samenwerking gericht op sluitende zorg zoals omschreven in Ieder kind Wint; In aanmerking nemende De Wet bescherming persoonsgegevens; De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; De Wet op de jeugdzorg; De Wet en het Besluit politiegegevens; De Beroepscode voor psychiaters (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie); De Gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen; KNMG Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens; De Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen; De Handreiking gegevensuitwisseling in de Bemoeizorg van april 2005 van GGD Nederland, GGZ Nederland en KNMG; De concept tekstwijziging Wet op de jeugdzorg m.b.t. de verwijsindex risico s jeugdigen; Het model samenwerkingsconvenant verwijsindex risicojongeren (versie proeftuin 0). 4 5

4 procesmanager risicojongere match signaleren SISA SISA-bureau toestemming verantwoordelijke verwerken van persoonsgegevens wettelijke vertegenwoordiger daarnaast verschaft een présignaal zicht op eventuele historische meldingen; de door het college van B&W aangewezen functionaris die in opdracht en namens het college van B&W zorgt voor doorzetting daar waar de processen stagneren en niet die hulp geboden kan worden die noodzakelijk is 1 ; een jeugdige van wie de meldingsbevoegde redelijkerwijs vermoedt dat hij het risico loopt in zijn lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid te worden belemmerd en over wie in verband daarmee twee of meer meldingen zijn gedaan; bericht vanuit SISA naar aanleiding van twee of meer meldingen over een zelfde risicojongere, aan de meldingsbevoegden die een melding hebben gedaan; zie melden; Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak, de verwijsindex risico s jeugdigen in de stadsregio Rotterdam; het organisatieonderdeel dat zorgdraagt voor het beheer van SISA; iedere vrije en specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat op hem betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt en/ of uitgewisseld; verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; voor dit convenant, het college van B&W van de gemeente waarin de jeugdige zijn woon- of verblijfplaats heeft; iedere handeling, of ieder geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken of enige andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; de ouder of de voogd die het gezag over een minderjarige uitoefent. 1 Daarnaast is ook een procesmanager bij bureau SISA actief met het bevorderen en bewaken van de processen die direct te maken hebben met het gebruik van SISA. Artikel 2 Doel van de samenwerking en van de verwerking van persoonsgegevens I ) Taken, functies en verantwoordelijkheden Artikel 3 Colleges van B&W, procesmanager, convenantbeheerder, hoofdregisseur en ontvanger in-verhuisberichten De convenantpartijen beogen door hun samenwerking gezamenlijk gebruik te maken van SISA om zo tijdig, effectief en gezamenlijk te kunnen interveniëren indien bij meer instellingen of beroepskrachten het redelijk vermoeden ontstaat dat een jeugdige het risico loopt in zijn fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid te worden belemmerd. Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk in relatie tot de volgende doelen: het vroegtijdig signaleren van problemen en het mede daardoor adequaat bieden van hulp; de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van de jeugdige bevorderen; maatschappelijke uitval voorkomen en beperken; afstemming en samenwerking bevorderen tussen bij de jeugdige betrokken convenantpartijen; informatie generen ten behoeve van procesbewaking en toezicht en voor management- en beleidsdoeleinden. De colleges van B&W van de gemeenten in de stadsregio Rotterdam bevorderen vanuit de wettelijke regietaken in het jeugdbeleid, ieder in de eigen gemeente, het gebruik van SISA door de convenantpartijen en houden vanuit deze zelfde rol toezicht op de naleving van het convenant. Verantwoordelijk voor de wettelijke regietaken, het gebruik van SISA en het toezicht op de naleving van het convenant, is het college van B&W van de woonof verblijfplaats van de jeugdige. Het college van B&W van de woon- of verblijfplaats van de jeugdige treedt op als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking van persoonsgegevens van de betreffende jeugdige en draagt in deze hoedanigheid zorg voor een veilige en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, conform de wet en dit convenant. Betrokkenen kunnen zich voor het uitoefenen van hun wettelijke rechten, zoals omschreven in de artikelen 18, 19 en 20 van dit convenant, wenden tot dit college Artikel 4 Verantwoordelijkheden van het college van B&W als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens De verantwoordelijke zoals omschreven in artikel 3 lid 3, is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in dit convenant met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en voor alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van jeugdigen van wie persoonsgegevens worden opgenomen in SISA. De verantwoordelijke zoals omschreven in artikel 3 lid 3, ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden verwerkt dan voor dit doel noodzakelijk is. De verantwoordelijke zoals omschreven in artikel 3 lid 3 draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit reglement wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Artikel 5 Verantwoordelijkheden convenantpartijen De systematiek van het hoofdregisseurschap wordt nader uitgewerkt door de convenantbeheerder in een voor alle gemeenten gelijke aanpak die aan alle gemeenten bekend wordt gemaakt. De hoofdregisseur die wordt aangewezen heeft in een individuele casus tot taak om na een match te bewaken dat de betrokken meldingsbevoegden overleg voeren, tot een gezamenlijke aanpak komen, hierover duidelijke afspraken maken (inclusief invoeren van contactgegevens in SISA) en conform deze afspraken de interventies die deel uitmaken van de gezamenlijke aanpak uitvoeren. De colleges van B&W zoals bedoeld in lid 1 dragen er zorg voor dat dit convenant, na het van kracht worden van de wijziging op de Wet op de jeugdzorg in verband met de verwijsindex, zonodig wordt aangepast aan deze wetswijziging. Het college van B&W van Rotterdam is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van SISA en maakt hiervoor afzonderlijke afspraken met de gemeenten. De convenantpartijen bevorderen binnen de eigen instelling of praktijk het doelmatig gebruik van SISA en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens II ) Het gebruik van de verwijsindex en de daarmee verband houdende verwerking van persoonsgegevens Artikel 6 Meldingsbevoegd van risicojongeren en leven daartoe de bepalingen van de wet en van dit convenant na. De convenantpartijen stellen zo mogelijk een risicoprofiel op, op basis waarvan meldingsbevoegden kunnen besluiten of het noodzakelijk is een melding te doen. Het risicoprofiel, evenals wijzigingen daarin, wordt toegezonden aan de procesmanager. De convenantpartijen rusten zichzelf of hun medewerkers zodanig toe dat zij: op de hoogte zijn van het doel en de werkwijze van SISA; in staat zijn tot een zodanige inschatting dat zij een verantwoord besluit kunnen nemen over het doen van een melding; in geval van een match met andere convenantpartij tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen en de eigen interventies binnen deze aanpak in goed overleg kunnen uitvoeren. De convenantpartijen wijzen een coördinator aan binnen de eigen instelling of praktijk om er zorg voor te dragen dat ordentelijk gebruik van SISA gewaarborgd is. Deze coördinator heeft in ieder geval tot taak het beheer van de contactgegevens van de meldingen die vanuit de eigen instelling of praktijk zijn gedaan en het zonodig aanpassen daarvan. De aanwijzing van een coördinator wordt gemeld aan de procesmanager. De convenantpartijen geven middels hun cliëntenfolders bekendheid aan hun deelname aan SISA, aan het doel hiervan en informeren de in behandeling genomen jongeren en/of hun ouder(s) over het doen van een melding aan SISA. De convenantpartijen zijn bevoegd om een melding te doen in SISA. Een instelling die convenantpartij is, wijst binnen de instelling de beroepskrachten aan die meldingsbevoegd zijn. 6 7

5 Artikel 7 Het doen van een melding De meldingsbevoegde meldt een jeugdige in SISA indien hij, alle belangen afwegend, meent dat het voor een tijdige, effectieve en gezamenlijke aanpak noodzakelijk is dat andere convenantpartijen die mogelijkerwijs ook contact zouden kunnen hebben of krijgen met de jeugdige, bekend raken met het redelijk vermoeden van het risico dat de jeugdige, door welke oorzaak dan ook, belemmerd raakt in zijn fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling naar volwassenheid. Een meldingsbevoegde heeft het recht een jeugdige in ieder geval te melden indien hij een redelijk vermoeden heeft dat de jeugdige door één of meer van de hierna genoemde risico s in zijn ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd: a. de jeugdige staat bloot aan geestelijk of lichamelijk geweld, enige andere vernederende behandeling, of verwaarlozing; b. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende psychische problemen, waaronder verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen; c. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende opgroei- of opvoedingsproblemen; d. de jeugdige is minderjarig en moeder of zwanger; e. de jeugdige verzuimt van school of andere onderwijsinstelling, dan wel verlaat die voortijdig of dreigt die voortijdig te verlaten; f. de jeugdige is niet gemotiveerd om door legale arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien; g. de jeugdige heeft meer of andere dan bij zijn leeftijd normaliter voorkomende financiële problemen; h. de jeugdige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats; i. de jeugdige is een gevaar voor anderen door lichamelijk of geestelijk geweld of ander intimiderend gedrag; j. de jeugdige laat zich in met activiteiten die strafbaar zijn gesteld; k. de ouders of andere verzorgers van de jeugdige schieten tekort in de verzorging of opvoeding van de jeugdige. Voor een meldingsbevoegde bestaat er bij twijfels over al dan niet melden een mogelijkheid om bij een niet pluis gevoel over een jongere een présignaal af te geven in SISA. Via dit présignaal worden deze twijfels kenbaar gemaakt en kan men in SISA (inclusief historisch meldingenarchief) kijken of er eventueel al een melding is gedaan, met tevens de mogelijkheid voor melders om eventueel met elkaar af te stemmen. De meldingsbevoegde maakt een aantekening in het eigen dossier van de jeugdige van het doen van een melding of het afgeven van een présignaal. Artikel 8 Inhoud van de melding De melding in SISA bevat, naast de contactgegevens van de meldingsbevoegde, uitsluitend de persoonsgegevens van de jeugdige die noodzakelijk zijn voor de convenantpartijen om te kunnen vaststellen op welke jeugdige de melding betrekking heeft. Deze identiteitsgegevens zijn opgenomen in bijlage De melding bevat geen bijzondere persoonsgegevens en evenmin gegevens over de aard van de contacten tussen de jeugdige en de meldingsbevoegde en of over de aard van de risico s die worden vermoed. De meldingsbevoegde voegt aan de gegevens over de jeugdige de eigen identificatie- en/of contactgegevens toe, evenals de datum en het tijdstip van de melding. Artikel 9 Mededeling over de melding aan de jeugdige en/ of zijn wettelijk vertegenwoordigers De meldingsbevoegde informeert: de wettelijk vertegenwoordiger indien de jeugdige nog geen 12 jaar oud is; de jeugdige en de wettelijk vertegenwoordiger indien de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud is; de jeugdige indien hij 16 jaar of ouder is; zo spoedig mogelijk over de melding, doch uiterlijk op het moment van de match. Hij licht de omstandigheden die aanleiding vormen tot het doen van een melding toe, beschrijft het doel en de werkwijze van SISA, de identiteit van de verantwoordelijke en de rechten die de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger uit kunnen oefenen. De mededeling zoals bedoeld in lid 1, kan worden uitgesteld tot kortere of langere tijd na het doen van de melding, indien: de bescherming van de belangen van de jeugdige dit uitstel noodzakelijk maakt; de mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt. In geval van uitstel op grond van lid 2, draagt de meldingsbevoegde er zorg voor dat de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig als de situatie toelaat alsnog over de melding wordt of worden geïnformeerd. Over het informeren van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger maakt de meldingsbevoegde een aantekening in het dossier van de jeugdige. Indien hij heeft besloten om het informeren uit te stellen, bevat deze aantekening ook de redenen die tot dit besluit hebben geleid alsmede de datum waarop de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger alsnog zijn geïnformeerd. Artikel 10 Overleg na een match Een melder die een match ontvangt, voert zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is overleg met de andere melder die dezelfde jeugdige heeft gemeld. Dit overleg heeft tot doel: de risico s gezamenlijk in te schatten; op basis van de inschatting te bezien welk geheel van interventies, in een gezamenlijke aanpak, nodig zijn om de mogelijke risico s en de daarmee verbonden belemmeringen in de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid weg te nemen of zoveel mogelijk terug te brengen; het maken van afspraken over de afgestemde aanpak en over de wijze waarop de melders elkaar zullen informeren over de voortgang van hun interventies. Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, stellen de melders onder leiding van de hoofdregisseur de gewenste en afgestemde aanpak vast en zorgt de hoofdregisseur voor invoering van de contactgegevens in het afstemmingsformulier SISA. Artikel 11 Verantwoordelijkheid na het overleg Iedere melder blijft, onverminderd de afspraken die tijdens het overleg worden gemaakt over een gezamenlijke aanpak, zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van zijn eigen interventies ten opzichte van de jeugdige, voor het volgen van de resultaten daarvan en voor het tijdig initiatief nemen voor nieuw overleg indien blijkt dat zijn interventies of het geheel van interventies, de jeugdige niet voldoende blijken te beschermen tegen de gesignaleerde risico s, met inachtneming van art. 16 van dit convenant. Artikel 12 Uitwisselen of anderszins verwerken van persoonsgegevens na de match door beroepskrachten met een beroepsgeheim ten opzichte van de jeugdige of zijn ouder Voor het verstrekken van persoonsgegevens aan andere meldingsbevoegden in het overleg na de match, vraagt de melder die ten opzichte van de jeugdige een geheimhoudingsplicht in acht heeft te nemen, toestemming aan: de wettelijk vertegenwoordiger indien de jeugdige nog geen 12 jaar oud is; aan de wettelijk vertegenwoordiger en de jeugdige indien de jeugdige tussen de 12 en 16 jaar oud is; aan de jeugdige indien hij 16 jaar of ouder is. Voordat de melder toestemming vraagt, legt hij de 6. jeugdige of zijn wettelijk vertegenwoordiger het doel uit van de gegevensverstrekking en beschrijft hij het belang dat de jeugdige heeft bij het uitwisselen van informatie tussen de betrokken meldingsbevoegden. Weigert de jeugdige of de wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor de verstrekking van persoonsgegevens ten behoeve van het overleg, of kan deze toestemming, in verband met de bescherming van de belangen van de jeugdige, niet worden gevraagd, dan kan de meldingsbevoegde toch informatie aan andere meldingsbevoegden in het overleg verstrekken indien: verstrekking van persoonsgegevens van de jeugdige in het overleg naar zijn oordeel noodzakelijk is voor een tijdige en effectieve aanpak gericht op het wegnemen of terugbrengen van de ernstige risico s en de daarmee verband houdende ernstige belemmeringen. Indien een melder meent dat hij op grond van lid 3 zonder toestemming van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger informatie in het overleg dient te verstrekken, dan pleegt hij, alvorens hierover een besluit te nemen, overleg met een leidinggevende, of indien hij als zelfstandige werkt, met een collega. Besluit de melder, op grond van lid 3, om zonder toestemming persoonsgegevens over de jeugdige te verstrekken, dan draagt de melder er zorg voor dat de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger hierover zo spoedig als de situatie toelaat, wordt geïnformeerd. De melder tekent in zijn dossier aan op welke datum en aan wie hij toestemming heeft gevraagd en van wie hij deze al dan niet heeft verkregen. Besluit hij om zonder toestemming gegevens te verstrekken, dan tekent hij aan welke feiten en omstandigheden tot zijn besluit hebben geleid, welke functionaris hij hierover heeft geraadpleegd en of en zo ja wanneer de risicojongere en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger over dit besluit zijn geïnformeerd. Artikel 13 Uitwisselen of anderszins verwerken van persoonsgegevens na de match door overige beroepskrachten Heeft een melder geen beroepsgeheim ten opzichte van de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger, dan verstrekt hij in het overleg na de match de persoonsgegevens van de jeugdige, voor zover noodzakelijk voor de doelen van het overleg, en voor zover verstrekking van deze gegevens mogelijk is op grond van de wettelijke bepalingen die op het handelen van de beroepskracht of zijn instelling van toepassing zijn. 8 9

6 Artikel 14 Hoofdregisseurschap na een match Voor zover de bepalingen en regelingen zoals bedoeld in lid 1 dit toestaan, wordt de jeugdige en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger over de verstrekking van persoonsgegevens geïnformeerd, zo mogelijk voordat het overleg plaatsvindt. Bureau SISA verstuurt een brief aan de betreffende jongere en/of ouder(s) dat er een melding is gedaan, met informatie over de in SISA opgenomen gegevens. De hoofdregisseur draagt er zorg voor dat er zo snel mogelijk overleg wordt gevoerd tussen de melders conform artikel 10 lid 1 en ziet er op toe dat er op korte termijn, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, een gezamenlijke aanpak op schrift wordt gesteld en de contactgegevens in SISA worden ingevuld. Na vaststelling van de gezamenlijke aanpak ziet de hoofdregisseur er op toe dat alle interventies die deel uitmaken van de gezamenlijke aanpak daadwerkelijk worden uitgevoerd. Indien de hoofdregisseur constateert dat de afspraken die zijn gemaakt of dat interventies die deel uitmaken van de gezamenlijke aanpak niet worden uitgevoerd, overlegt hij met de betrokken melders met het doel alsnog op korte termijn te komen tot afspraken of tot uitvoering van de gezamenlijke aanpak. Stelt de hoofdregisseur vast dat ook na het overleg zoals bedoeld in lid 3 de gezamenlijke aanpak niet, of in onvoldoende mate, tot stand komt, of wordt uitgevoerd, dan meldt hij zijn bevindingen aan de hiervoor door de Gemeente aangewezen procesmanager die de maatregelen treft die noodzakelijk zijn om de jeugdige de interventies te bieden die hij nodig heeft en die daartoe zonodig een of meer convenantpartijen aanwijst om een plan van aanpak op te stellen en dit uit te voeren. In ieder geval niet hoofdregisseur kunnen zijn partijen die rechtstreeks melden via VIR en partijen die niet zijn aangesloten bij dit convenant. Artikel 16 Geheimhouding Ieder die op grond van dit convenant kennis neemt van persoonsgegevens van een betrokkene is verplicht tot geheimhouding hiervan, tenzij de wet of dit convenant (in aanmerking nemende de geheimhoudingsplicht), noodzaakt tot bekendmaking van deze gegevens. Artikel 17 Beëindigen en/of verwijderen van gegevens uit SISA noodzakelijke informatie hierover wordt overgedragen aan de meldingsbevoegde collega beroepskrachten in de nieuwe woonplaats van de risicojongere. De meldingsbevoegde informeert de risicojongere vanaf 12 jaar en zijn wettelijk vertegenwoordiger indien de risicojongere nog geen 16 jaar oud is over de overdracht zoals bedoeld in lid Artikel 9 lid 2, 3 en 4 zijn daarbij van toepassing. Overdracht van het achterliggende dossier, of de achterliggende dossiers, geschiedt op basis van de wettelijke regels die voor de overdracht van het betreffende dossier of de betreffende dossiers gelden. De melding wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwijsindex zoals omschreven in artikel Iedere meldingsbevoegde heeft het recht en de verantwoordelijkheid om een melding die hij over een jeugdige heeft gedaan, te doen afsluiten in SISA indien naar zijn oordeel de risico s niet of in veel mindere mate aanwezig blijken te zijn, of sluit de melding af omdat de risico s dan wel de daarmee verbonden belemmeringen in voldoende mate zijn opgeheven. De melding wordt in ieder geval uit SISA verwijderd, indien: er vijf jaar zijn verstreken na het beëindigen van de melding; de jeugdige de leeftijd van 23 jaar bereikt; de jeugdige overlijdt. Meldingen die vanwege het verstrijken van de maximale bewaartermijn worden verwijderd, worden als niet-actieve melding opgeslagen in het historisch meldingenarchief van SISA. III ) Rechten van betrokkenen Artikel 18 Recht op informatie en inzage Iedere betrokkene heeft het recht zich schriftelijk te wenden tot het college van B&W met het verzoek: hem informatie te verschaffen over de verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van SISA; hem inzage te verlenen in zijn persoonsgegevens die in het kader van SISA door of vanwege de verantwoordelijke zijn verwerkt. De verantwoordelijke reageert binnen vier weken op dit verzoek, door de gevraagde informatie te verschaffen dan wel inzage te verlenen. De reactie omvat in ieder geval: het doel van SISA; de gegevens die m.b.t. de jeugdige zijn verwerkt; de namen van de convenantpartijen of van anderen aan wie deze gegevens zijn verstrekt; de herkomst van de gegevens; indien de verzoeker dit wenst, informatie over het elektronische systeem van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Informatie en inzage kunnen alleen worden geweigerd, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met: de bescherming van de belangen van de jeugdige of van de rechten en vrijheden van anderen; de veiligheid van de staat; de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; gewichtige economische en financiële belangen van de staat en van andere openbare lichamen; het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften. Artikel 19 Recht op correctie Artikel 20 Verzet De betrokkene kan bij het college van B&W te allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in het risicosignaleringssysteem in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het college van B&W geeft binnen vier weken een gemotiveerd oordeel of het verzet gerechtvaardigd is. Artikel 21 Uitoefening van de rechten door de jeugdige en zijn wettelijk vertegenwoordiger De rechten zoals beschreven in artikel 18, 19 en 20 worden uitgeoefend: indien de jeugdige nog geen 12 jaar oud is, door zijn wettelijk vertegenwoordiger; indien de jeugdige al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud is, door de jeugdige en de wettelijk vertegenwoordiger gezamenlijk; door de jeugdige zelf indien hij 16 jaar of ouder is. Artikel 22 Vertegenwoordiging van wilsonbekwame jeugdigen Indien een jeugdige naar het oordeel van de meldingsbevoegde of van de verantwoordelijke, niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden de rechten die hem op grond van dit convenant toekomen, uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Heeft een meerderjarige wilsonbekwame jeugdige geen wettelijk vertegenwoordiger, dan zijn de ouders van de jeugdige bevoegd om de rechten die hem op grond van dit convenant toekomen namens hem uit te oefenen. Artikel 15 Verhuizing van een risicojongere De ontvanger in-verhuisberichten verwerkt het verhuisbericht vanuit de landelijke verwijsindex met betrekking tot een risicojongere in SISA. In geval er met betrekking tot een jeugdige een is-verhuisd-signaal wordt ontvangen, dragen de meldingsbevoegden, die betrokken zijn bij het overleg na de match en bij het maken van afspraken over een gezamenlijke aanpak, er zorg voor dat de voor de aanpak van de risico s en belemmeringen Nadat een betrokkene of een wettelijk vertegenwoordiger op grond van artikel 18 inzage in het dossier heeft gehad, kan hij het college van B&W verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de verwerking in het risicosignaleringssysteem, of indien deze naar zijn oordeel zijn verwerkt op een wijze die in strijd is met de wet of dit convenant. De verantwoordelijke reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en gemotiveerd op een verzoek zoals bedoeld in lid 10 11

7 IV ) Overige bepalingen Artikel 23 Beleidsinformatie Artikel 24 Toetreding van nieuwe convenantpartijen Iedere convenantpartij kan de procesmanager verzoeken hem op basis van de gegevens in SISA beleidsinformatie te verschaffen omtrent het aantal meldingen dat in een bepaalde periode door zijn instelling is gedaan, over de woonplaats van de jeugdigen die zijn gemeld en over het aantal matches dat door deze meldingen is ontstaan. De gegevens die de procesmanager op basis van lid 1 verschaft, zijn niet herleidbaar tot individuele jeugdigen. Nieuwe organisaties kunnen toetreden tot dit convenant door middel van het tekenen van een toetredingsverklaring (zie bijlage 3). Zodra een nieuwe organisatie toetreedt, zal een bevestiging van toetreding als bijlage aan dit convenant worden toegevoegd. Het bureau SISA draagt zorg voor deze bevestiging namens de reeds aangesloten partijen. Bureau SISA zorgt in overleg met en met instemming van betrokken gemeente(n) dat de toetredingsverklaring ter ondertekening wordt voorgelegd aan de toetredende partij. Toetreding is slechts mogelijk indien de nieuwe convenantpartij werkzaam is in een van de domeinen jeugdzorg, (jeugd)gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk en welzijn, werk en inkomen, schuldhulpverlening, of politie en justitie. Alvorens tot een besluit over toetreding te komen, wordt onderzocht of de nieuwe convenantpartij bekend is met dit reglement en met de wetgeving die hieraan ten grondslag ligt en of deze bereid is het convenant en bedoelde wetgeving na te leven. De nieuwe convenantpartij wordt geacht te zijn toegetreden na ondertekening van de toetredingsverklaring. Bureau SISA draagt er periodiek zorg voor dat de toetreding van de nieuwe convenantpartij aan alle convenantpartijen bekend wordt gemaakt. Een convenantpartij kan bezwaar maken tegen toetreding indien hij meent dat door de toetreding van de convenantpartij het doel van dit convenant zoals geformuleerd in artikel 2 niet of in mindere mate zal worden bereikt. Het bezwaar wordt ingediend bij bureau SISA en is gericht tot de Artikel 25 Looptijd, wijziging en aanvulling van het convenant Artikel 26 Slotbepalingen gezamenlijke colleges van B&W van de gemeenten van de stadsregio Rotterdam. Dit convenant wordt aangegaan voor de duur van twee jaar. Dit convenant wordt geacht te zijn verlengd, telkens voor de duur van twee jaar, indien geen van de convenantpartijen, uiterlijk drie maanden voordat de termijn van het convenant eindigt, de andere partijen heeft laten weten het convenant te willen beëindigen, dan wel te willen wijzigen. Indien een convenantpartij laat weten dat hij het convenant wenst te wijzigen, treden de convenantpartners zo spoedig mogelijk na deze mededeling in overleg over de voorgestelde wijzigingen zodat op het moment van verlenging van het convenant, overeenstemming is bereikt over de al dan niet gewijzigde tekst van het convenant. Indien een convenantpartij laat weten zijn deelname aan het convenant te beëindigen, is deze partij geen convenantpartner meer vanaf de datum waarop de duur van het convenant eindigt. Het convenant wordt in dat geval geacht voor de overige convenantpartijen te zijn verlengd, tenzij een of meer van de overige convenantpartijen meent of menen dat het niet langer deelnemen van de convenantpartij aanleiding is voor beëindiging dan wel wijzigen van het convenant. In dit laatste geval overleggen de overige convenantpartijen zo spoedig mogelijk nadat het besluit tot beëindiging bekend is geworden zodat op het moment van verlenging van het convenant overeenstemming is bereikt over de al dan niet gewijzigde voortzetting van het convenant. Wijziging en aanvulling van dit convenant vindt schriftelijk plaats en is slechts mogelijk met instemming van alle convenantpartijen. Dit convenant kan worden aangehaald als Samenwerkingsconvenant verwijsindex risico s jeugdigen, SISA Stadsregio Rotterdam. Dit convenant treedt in werking op 8 oktober Toetreding tot het convenant Dit convenant treedt in werking op 8 oktober 2009 voor de volgende partijen: van de gemeente Albrandswaard Namens deze, Wethouder H. van Toornburg van de gemeente Barendrecht Namens deze, Wethouder J.T.M. van Deursen van de gemeente Bernisse Namens deze, Wethouder M. Duijnker van de gemeente Brielle Namens deze, Wethouder W.A.J. Borgonjen van de gemeente Capelle aan den IJssel Namens deze, Wethouder A.J. Moerkerke van de gemeente Hellevoetsluis Namens deze, Wethouder J.D. de Jongh van de gemeente Krimpen aan den IJssel Namens deze, Wethouder A.A. Ayelt Averink van de gemeente Lansingerland Namens deze, Wethouder N.A. Boedhoe van de gemeente Maassluis Namens deze, Wethouder J. Luijendijk van de gemeente Ridderkerk Namens deze, Wethouder H.R. van den Berg van de gemeente Rotterdam Namens deze, Wethouder P. Lamers van de gemeente Rozenburg Namens deze, Wethouder J.W.J. Wolf van de gemeente Schiedam Namens deze, Wethouder C.A.C. Daskalakis van de gemeente Spijkenisse Namens deze, Wethouder M.C. Lewis van de gemeente Vlaardingen Namens deze, Wethouder A. Attema van de gemeente Westvoorne Namens deze, Wethouder C.J.A. van Lith 12 13

8 Het bevoegd gezag van: Bouman GGZ; Namens deze, i/o A. Verkade-Bosma Raad voor de Kinderbescherming; Namens deze, A. Westdijk Bijlage 1 Persoonsgegevens van de jeugdige die bij een melding in SISA worden opgenomen (Artikel 8 lid 1) Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam; Namens deze, F. Eijlander Careyn; Regionaal Opleidingscentrum Albeda College; Namens deze, C. Kathmann Regionaal Opleidingscentrum Zadkine College; Een meldingsbevoegde meldt in SISA de volgende persoonsgegevens van de jeugdige: Naam Adres Woonplaats Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats GBA /BurgerService Nummer Namens deze, A. de Groot Richter Uitdenboogaart Namens deze, I. Mulder NB: Het elektronische systeem van SISA voegt aan deze gegevens automatisch de contactgegevens van de meldingsbevoegde toe: De Stromen Opmaat Groep; Namens deze, C.M.E. van Schelven Stichting CJG Rijnmond; Namens deze, T. Quadt Naam van de convenantpartij/organisatie Naam professional Telefoonnummer van de professional adres van de professional Datum dat de jeugdige door de convenantpartij is gemeld FlexusJeugdplein; Stichting MEE Rotterdam Rijnmond; Namens deze, J. van de Meent Namens deze, P. van der Veen GGD Rotterdam-Rijnmond; Vierstroom; Namens deze, O. de Zwart Namens deze, H. Duijvestein Halt Rotterdam-Rijnmond; William Schrikker Groep; Namens deze, M.J.D. Jansen Namens deze, R. Schuddemat Lucertis; Namens deze, I. de Bruin Politie Rotterdam-Rijnmond; Namens deze, A.J. Meijboom Rotterdam, 8 oktober

9 Bijlage 2 Informatiebrief ouders en jongeren naar aanleiding van een match Bijlage 3 Toetredingsverklaring Geachte.. en ouders / verzorgers, Soms ondervindt iemand problemen tijdens het opgroeien. Om diegene daarbij te helpen kan het gebeuren dat er twee of meer instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de betrokkenen dat van elkaar weten. Zo kunnen die organisaties samen ervoor zorgen dat u de juiste begeleiding krijgt. Daarom is het SISA-signaleringssysteem ontwikkeld (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak). Een computersysteem dat bijhoudt of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind/jongere en ervoor zorgt dat die instanties contact met elkaar hebben. U bent aangemeld door *[INSTANTIENAMEN]. Deze instanties zijn aangesloten bij het SISA-signaleringssysteem. Wat betekent SISA voor u Samenwerkingsconvenant Verwijsindex risico s jeugdigen stadsregio Rotterdam Het college van B&W van de gemeente(n) [naam gemeente(n)], voor deze overeenkomstig vertegenwoordigd door wethouder [naam] en het bevoegd gezag van Voor u verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar gaan samenwerken zodat u het beste geholpen wordt. SISA weet dát u bekend bent bij een organisatie maar niet waarom. De volgende gegevens zijn van u in het systeem opgenomen: Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, GBA/BSN nummer [naam, adres en vestigingsplaats van de convenantpartij] voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door [functie en naam] werkzaam in de gemeente(n) SISA gaat vanzelfsprekend zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is het signaleringssysteem goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Bent u het niet eens met opname van uw gegevens in het systeem, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar** maken bij de beheerder. U kunt dit doen binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief. Hebt u nog vragen of wilt u het reglement van het SISA-signaleringssysteem inzien, dan kunt u terecht van dinsdag tot en met vrijdag van tot uur op bovenstaand adres. Ik vertrouw erop dat u hiermee voldoende informatie heeft ontvangen. overwegende dat [naam convenantpartij] treedt met ingang van... toe tot het samenwerkingsconvenant verwijsindex risico s jeugdigen SISA stadsregio Rotterdam, met het doel om met andere convenantpartijen te komen tot een effectieve gezamenlijke aanpak van de problemen van jeugdigen die risico s lopen; Met vriendelijke groet, Beheerders SISA-signaleringssysteem [naam convenantpartij] heeft kennis genomen van genoemd Convenant, stemt in met alle bepalingen en zegt toe deze na te zullen leven; * De organisaties/diensten die signalen leveren aan het SISA-signaleringssysteem kunt u vinden op ** Bezwaar indienen is mogelijk indien uw gegevens die zijn opgenomen in het SISAsignaleringssysteem feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen of in strijd zijn met de wet (Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 36). het college van B&W [naam gemeente(n)] op basis van artikel 23 van genoemd convenant bevoegd is om nieuwe convenantpartijen die werkzaam zijn binnen de gemeente tot het convenant toe te laten; komen hierbij overeen dat [naam convenantpartij] met ingang van [datum] als convenantpartij zal toetreden tot het Samenwerkingsconvenant Verwijsindex risico s jeugdigen stadsregio Rotterdam, genaamd SISA en na toetreding alle bepalingen van het convenant zal naleven. [plaats en datum van ondertekening] [handtekening namens college van B&W en namens convenantpartij] [plaats en datum van ondertekening] [handtekening namens convenantpartij] 16 17

10 Bijlage 4 Addendum 2009 toetreding Raad voor de Kinderbescherming Aan Van Regio Directies Raad voor de Kinderbescherming Mw. R. van Drunen (projectleider namens RvdK) Mw. mr. I. Galama (jurist) Visie vooraf Mw. I. Galama, d.d Kopie aan Concipiënt Landelijke Directie, Juridische Zaken Mw. R. van Drunen Datum 25 maart 2009 Bijlage(n) * Onderwerp Addendum Raad voor de Kinderbescherming ten behoeve van regionaal Samenwerkingsconvenant verwijsindex Raadsaddendum ten behoeve van het regionaal/lokaal samenwerkingsconvenant Raad voor de Kinderbescherming en regionaal signaleringssysteem De Raad voor de Kinderbescherming is in september 2008 middels een aansluitovereenkomst met het programmaministerie voor Jeugd en Gezin de feitelijke aansluiting op de Landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR) aangegaan. Rond het sluiten van deze overeenkomst is tevens overeengekomen dat de Raad voor de Kinderbescherming op regionaal/ lokaal niveau een samenwerkingsovereenkomst sluit met het regionaal/ lokaal signaleringssysteem - verwijsindex. Bepalingen Dit addendum is een eensluidend, generiek landelijk format toe te voegen aan een reeds bestaand regionaal convenant en te ondertekenen door de regionale directie van de Raad voor de Kinderbescherming. Aan de basis van dit addendum staat het besluit van de Landelijke Directie inzake de Verwijsindex Risicojongeren en ten behoeve van de aansluiting aan de Landelijke Verwijsindex. Dit addendum laat daarentegen onverlet dat er eventueel nadere regionale samenwerkingsafspraken worden gemaakt met de lokale/regionale partijen, verbonden aan een regionale/ lokale index, welke evt. in een samenwerkingsconvenant opgetekend kunnen worden. Dit met inachtneming van het raadsaddendum. Met medeondertekening van het convenant dan wel toevoeging van het Raadsaddendum aan het convenant wil de Raad voor de Kinderbescherming eveneens het belang van risicosignalering onderschrijven en waar mogelijk en noodzakelijk participeren in hieraan verbonden samenwerkingsafspraken. Dit met inachtneming door de aangesloten partijen van hetgeen beschreven is in dit addendum en het feit dat de Raad voor de Kinderbescherming exclusief meldt aan de landelijke verwijsindex; VIR. Onderliggende besluiten, overeenkomst Besluit d.d ; Landelijke Directie Raad voor de Kinderbescherming inzake de Verwijsindex Risicojongeren Gelet op de taken van de Raad en het doel van de Verwijsindex Risicojongeren (verder te noemen de VIR) om risicojongeren (tot 18 jaar) bij wie zich problemen voordoen waardoor hun persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd en waardoor zij buiten de maatschappij dreigen te vallen te melden aan de VIR, opdat risicomeldingen van organisaties die zich met minderjarigen bezighouden, zowel binnen de gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar worden gebracht en zij onderling over hun betrokkenheid bij jongeren worden geïnformeerd, en met inachtneming van de op de RAAD van toepassing zijn de wet- en regelgeving, welke onder meer is uitgewerkt in Kwaliteitskader en protocollen (januari 2009) en in de daarop volgende versies, besluit de RAAD: Artikel 1 Definities In dit besluit gelden de volgende definities: Betrokkene: Bijzonder persoonsgegeven: Jongere: Melder: Melding: Persoonsgegevens: Risicojongere: de jongere op wie een persoonsgegeven betrekking heeft en/of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger; een persoonsgegeven betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. Tevens strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgesteld verbod naar aanleiding van dat gedrag; kind of jeugdige tot 18 jaar; partij die over een jongere een melding in de verwijsindex risicojongeren heeft gedaan; bericht van een partij aan de Verwijsindex risicojongeren over een jongere, op basis van het BurgerServiceNummer (BSN), inhoudend dat deze partij bij betrokken jongere een mogelijk risico voor de lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling heeft vastgesteld of wordt vermoed; elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; jongere tot 18 jaar bij wie zich problemen voordoen waardoor zijn of haar lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling wordt bedreigd (waardoor hij of zij een gevaar voor zichzelf of zijn of haar omgeving is, of Signaal: Verantwoordelijke: Verstrekken van persoonsgegevens: Verwerking van persoonsgegevens: Verwijsindex risicojongeren: Verzamelen van persoonsgegevens: Artikel 2 Doel en doelbinding zelf gevaar loopt, of (vroegtijdig) buiten de maatschappij dreigt te vallen,) en over wie twee of meer meldingen zijn gedaan in de Verwijsindex risicojongeren; bericht vanuit de Verwijsindex risicojongeren naar aanleiding van twee of meer meldingen (match) aan die partijen die een melding hebben over de desbetreffende jongere en aan de door de gemeente aangewezen regievoerder; de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of te samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van de gegevens vaststelt; het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens; elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens; landelijk elektronisch systeem waarin partijen melden bij wie een risico voor de lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling is vastgesteld of wordt vermoed en waarin bij twee of meer meldingen een signaal naar de melders en de regievoerder gaat (afgekort: VIR); het verkrijgen van persoonsgegevens. De RAAD wisselt geen gegevens uit anders dan voor het navolgende doel: De gegevensuitwisseling ten behoeve van voorlichting, advisering en/of de hulpverlening aan risicojongeren tot 18 jaar is noodzakelijk in relatie tot de volgende doelen: Het signaleren van risico s die de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van een jongere in de leeftijd tot 18 jaar in gevaar kunnen brengen teneinde: vroegtijdig problemen te signaleren; adequate hulp te bewerkstelligen; de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling te bevorderen; maatschappelijke uitval te voorkomen of te beperken; instroom in het criminele circuit te voorkomen of te beperken; afstemming en samenwerking te realiseren tussen de bij een jongere tot 18 jaar betrokken instanties

11 Artikel 3 Melding Artikel 5 Informatie aan betrokkenen Artikel 10 Bewaren en verwijderen van opgenomen persoonsgegevens Dit addendum mag niet strijdig zijn met het Kwaliteitskader en Protocollen Raad voor de Kinderbescherming. De voor de Raad van toepassing zijnde wet- en regelgeving, welke is uitgewerkt 1 1 De persoonsgegevens die zijn verwerkt door de RAAD worden in Normen 2000 (per Kwaliteitskader), is leidend De signalen van de VIR aan de RAAD worden in het digitale registratiesysteem van de RAAD vertaald naar het digitale kinddossier. De RAAD informeert betrokkenen indien een melding aan de VIR is gedaan, dan wel een melding zal worden gedaan en informeert betrokkenen over hun rechten en plichten. bewaard conform de daarvoor geldende richtlijnen zoals neergelegd in Kwaliteitskader en protocollen, versie januari 2009 of in de daaropvolgende versies. voor de Raad; Raad kan gezien haar missie en taakstelling in het kader van zorgcoördinatie geen hoofdregisseur worden waar het gaat om 2 De RAAD meldt exclusief aan de VIR in beschermingszaken, waarin het besluit genomen is onderzoek in te stellen, en in basisonderzoeken 2 Betrokkene(n) wordt/worden geïnformeerd voordat de melding aan de VIR Artikel 11 De RAAD wijzigt dit besluit niet anders dan schriftelijk. het stroomlijnen van hulpverlening; De Raad voor de Kinderbescherming meldt aan de Landelijke verwijsindex alleen DAT-informatie; op basis van het unieke strafzaken (na ontvangst proces-verbaal) en bij inverzekeringstellingen. 3 wordt gedaan of zo spoedig mogelijk daarna, tenzij betrokkene(n) al op de hoogte is/zijn van de informatie. Toelichting BSN. Ten aanzien van de daadwerkelijke gegevensuitwisseling (het WAT) gelden de eigen organisatieregels voor het omgaan met privacy gegevens: de Wet bescherming persoonsgegevens De meldingen kunnen worden doorgegeven aan de VIR en de VIR kan 3 De volgende aandachtspunten kunnen worden genoemd: en het Kwaliteitskader en Protocollen (Raad voor de signalen afgeven aan de RAAD vanaf het moment dat het addendum; aanhakend op het (bestaande) regionale convenant tussen RAAD en gemeente(n) is getekend of het voornemen daartoe is naar de regionale De gegevens die in de VIR worden vastgelegd en worden verstrekt indien er sprake is van een match zijn identificatiegegevens van de jongere (Burger Service Nummer; BSN), identificatiegegevens van de meldende instantie, Alleen minderjarigen met een BSN worden door de Raad voor de Kinderbescherming gemeld. Minderjarige vreemdelingen die Kinderbescherming); Dit addendum mag niet strijdig zijn met de voorwaarden die in Beter Beschermd zijn gesteld, bijvoorbeeld met de partij/convenanthouder uitgesproken. Na ondertekening organiseert het landelijk bureau van de RAAD dat de betreffende regio daadwerkelijk meldingen kan afgeven en signalen kan ontvangen. 1 Mocht de op handen zijnde aansluiting van de RAAD (locatie) op de landelijke verwijsindex reeds in een verder stadium gevorderd zijn dan de lokale, regionale of provinciale ontwikkelingen daartoe dan realiseert de RAAD zijn aansluiting en treedt nader in contact met de regionale datum van de melding en de contactgegevens van de meldende instantie. Artikel 6 Beveiliging en rechtstreekse toegang De RAAD beveiligt de persoonsgegevens van de betrokkenen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hij of zij treft daartoe de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen betreffen onder meer, maar niet uitsluitend: illegaal in Nederland zijn, vondelingen en ongeboren kinderen kunnen niet worden gemeld, terwijl juist daar zorgcoördinatie wellicht zeer gewenst kan zijn. Door het ministerie voor Jeugd en Gezin is toegezegd dat zal worden nagedacht of voor deze groepen een andere sleutel kan worden ontwikkeld; In de concept samenwerkingsovereenkomst, als opgesteld door de verwijsindex, tussen gemeente(n) en partijen wordt bij de definitie van de melding gesteld dat het gaat om een vastgesteld risico. Aangezien de Raad voor de Kinderbescherming meldt onderzoekstermijn van twee maanden; Voor het bewaren van gegevens gelden de termijnen zoals neergelegd in Kwaliteitskader en Protocollen. Dossiers worden vernietigd conform de richtlijnen van de Raad. Dat betekent dat gegevens over VIR meldingen na twee jaar niet meer kunnen worden ingezien en afgegeven, maar wel door de Raad worden bewaard totdat het dossier vernietigd wordt. De Raad voor de Kinderbescherming stelt zich open en coöperatief op ten aanzien van het maken van eventuele nadere convenanthouder/afgevaardigden regionale index teneinde in samenspraak a. maatregelen met betrekking tot de toegang na het nemen van een intern intakebesluit gaat het voor de samenwerkingsafspraken o.a. over de mogelijkheden rondom o.a. ondertekening te realiseren. 4 De andere melders van dit kind ontvangen dan een signaal dat de RAAD betrokken is en partijen wisselen na een signaal gegevens uit over de betrokkene. Zij handelen daarbij conform de bepalingen van de wet en dit convenant. Artikel 7 Beheer tot persoonsgegevens; b. de lees- en schrijfbevoegdheden van de partijen; c. het vereiste niveau van beveiliging. Raad om het vermoeden van een risico en nog geen vastgesteld risico. Dat moet het onderzoek van de Raad immers uitwijzen; Naast het raadsaddendum wordt het profiel Raad voor de Kinderbescherming aangeleverd ten behoeve van het regionale/lokale samenwerkingsconvenant teneinde informatie te verstrekken zowel in het algemeen aangaande de Raad voor de Kinderbescherming maar ook met betrekking tot de informatie uitwisseling; Dit addendum, aanhakend bij dit regionaal/lokaal samenwerkingsconvenant rondom de regionale verwijsindex/ signaleringssysteem, wordt aangegaan voor de duur van 2009 en gaat in op de datum van ondertekening. Artikel 4 Gegevensuitwisseling 1 Verstrekking van persoonsgegevens aan melder(s) vindt plaats met inachtneming van de voor de RAAD geldende privacy wet- en regelgeving. De RAAD benoemt het hoofd ICT van de Raad voor de Kinderbescherming als beheerder van de technische aspecten van de VIR. Voor wat betreft dit convenant wordt het hoofd Juridische Zaken tot beheerder benoemd. Artikel 8 Rechten van betrokkene(n) afspraken waar de Raad zich ten aanzien van melden aan de landelijke verwijsindex aan gehouden ziet. Het profiel Raad voor de Kinderbescherming is beschikbaar op de diverse Raadslocaties; In sommige gemeenten met een regionale index wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde pre-signalen; bijv. bij (gedeelde) vermoedens van misbruik. De participanten bij de regionale Voor wat betreft het recht op inzage, het recht op correctie en het recht op index kunnen deze signalen zien; de VIR herkent daarentegen 2 verzet wordt de voor de RAAD geldende privacy wet- en regelgeving geen pre-signalen. De Raad voor de Kinderbescherming kan De RAAD zal zowel persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens in acht genomen. signalen die, formeel niet vastgelegd worden in de landelijke verwerken, voor zover wettelijk toegestaan. 3 De RAAD zal alleen gegevens verwerken, indien en zolang dit noodzakelijk Artikel 9 Geheimhoudingsplicht verwijsindex risicojongeren, niet zien en zal deze derhalve niet oppakken; De wet noemt 31 partijen die zich kunnen aansluiten bij de VIR. De effectiviteit van de VIR wordt groter naarmate meerdere is voor het realiseren van bovengenoemde doelstellingen. De RAAD zal De RAAD verstrekt gegevens die hij verkrijgt uit de aanpak van organisaties deelnemen. Een organisatie kan echter niet hierbij niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken risicojongeren niet aan derden dan op grond van wettelijke bevoegdheden verplicht worden deel te nemen aan de VIR; daarbij heeft VIR hiervan. De gegevens zijn gelet op de doeleinden waarvoor ze worden of uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, tenzij deze een aantal organisaties nog niet erkend voor deelname, dit verwerkt toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig. derden betrokken zijn bij de integrale aanpak van de desbetreffende zal wel gaan gebeuren. De Raad kan signalen van deze partijen Bijzondere persoonsgegevens worden alleen dan verwerkt indien de risicojongere(n). (nog) niet ontvangen en is hierin afhankelijk van de erkenning RAAD daartoe gerechtigd is. Bijzondere persoonsgegevens worden niet van deze partijen door de VIR; verder verstrekt, tenzij daarvoor een rechtmatige verstrekkingsgrondslag plus een uitzondering op het verbod tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens is aan te wijzen

12 Begrippenlijst conform NTA (Nederlands Technische Afspraak) 8023, juli De NTA beschrijft de ICT-toepassing om het registratiesysteem van de landelijk verwijsindex mogelijk te maken. Begrippen en definities; 6. Landelijke verwijsindex - de landelijke verwijsindex risicojongeren als geheel systeem (pag. 7; 13) Lokale verwijsindex - lokaal systeem dat binnen een convenant wordt gebruikt ten behoeve van verwijzing en/of ondersteuning van lokale samenwerking (pag.8; 15) Opmerking 1: Dit kan ook het regionale of landelijke systeem zijn waar regionale of landelijke organisaties gebruik van maken Opmerking 2: Een lokale verwijsindex moet meldingen genereren en signalen uit de landelijke verwijsindex kunnen ontvangen. De inrichting hiervan is de verantwoordelijkheid van lokale overheden Melding - registratie in de landelijke verwijsindex waarbij een hulpverlener een risicojongere meldt (pag. 8; 16) Notificatie - per verzonden bericht aan een lokale index om te melden dat er nieuwe signalen in de landelijke verwijsindex beschikbaar zijn (pag.8; 3,17) Match - wanneer twee verschillende instanties, gekoppeld aan verschillende lokale verwijsindexen beide een melding doen over dezelfde risicojongere, zal de landelijke verwijsindex hierin een match herkennen. Bij een signalering als gevolg van een match zal de landelijke verwijsindex hiervan een notificatie sturen naar de lokale verwijsindexen (pag. 13; 7,3) Signaal - teken dat aan meldende hulpverleners en/of coördinatoren wordt gegeven wanneer na een eerste melding over een jongere, een verandering optreedt (pag. 8; 20) Opmerking: Er zijn zeven soorten signalen in de landelijke verwijsindex, namelijk: match, afmelding, afloopdatum nadert, verhuisbericht, hulpverlener of coördinator wijzigt en BSN leidt niet tot persoon. Het signaal kan betrekking hebben op zowel de jongere, als de hulpverlener of coördinator en meldingen of meldingen van andere instanties over dezelfde jongere. Namens de Regionale Directie RvdK A. Westdijk Datum: 8 oktober 2009 Plaats: Rotterdam Colofon Inhoud: Ieder Kind Wint Vormgeving: Front-taal Drukwerk: Europoint Media Februari 2010 Oplage 1000 exemplaren 22

13 24

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren Maastricht-Heuvelland-Parkstad Limburg

Gemeente Heerlen - Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren Maastricht-Heuvelland-Parkstad Limburg GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 67662 23 juli 2015 Gemeente Heerlen - Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren Maastricht-Heuvelland-Parkstad Limburg Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio]

Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio] Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio] Model Samenwerkingsconvenant voor de Verwijsindex met aansluiting op de Landelijke Verwijsindex Risico s Jeugdigen Auteur mw. mr. M.C.G.H. Maessen, Zorg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 855 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met de introductie van een verwijsindex om vroegtijdige en onderling afgestemde verlening

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. 4.9 Privacyregeling U Centraal De organisatie heeft tot doel het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Stichting Larikslaan2 en het bevoegd gezag van de deelnemende partners vertegenwoordigd in de teams

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. Privacyregeling JoU JoU heeft tot doel kwetsbare jongeren te steunen door ze te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zelfredzaam te worden en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Bijlage I Privacyreglement bij samenwerkingsconvenant ketensamenwerking huwelijksdwang en achterlating

Bijlage I Privacyreglement bij samenwerkingsconvenant ketensamenwerking huwelijksdwang en achterlating Inleiding Om de doelstellingen voor de aanpak van huwelijksdwang en achterlating te bereiken is het uitwisselen van gegevens onvermijdelijk. Partijen leggen de door hen afgesproken vorm en inhoud van de

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

PRIVACYPROTOCOL Gegevensverwerking Jeugdhulp

PRIVACYPROTOCOL Gegevensverwerking Jeugdhulp PRIVACYPROTOCOL Gegevensverwerking Jeugdhulp Aanleiding De aanleiding voor dit protocol zijn de decentralisaties binnen het sociaal domein die het voor de gemeente mogelijk maken om dienstverlening in

Nadere informatie

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Corsanummer: A14.003145 Overwegende dat: 1. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft op de terreinen: a. jeugdzorg; b. werk, participatie

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht De bestuurder van Stichting Spelenderwijs Utrecht Waarom dit reglement noodzakelijk is Het doel van Spelenderwijs Utrecht is, blijkens zijn statuten,

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio]

Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio] Model Convenant Regionale Verwijsindex [naam regio] Model Samenwerkingsconvenant voor de Verwijsindex met aansluiting op de Landelijke Verwijsindex Risico s Jeugdigen Auteur mw. mr. M.C.G.H. Maessen, Zorg

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

PRIVACYPROTOCOL SAMEN TEGEN IDENTITEITSFRAUDE HET TEGENGAAN VAN IDENTITEITSFRAUDE EN DOCUMENTFRAUDE OOST-NEDERLAND. Versie: 1.0

PRIVACYPROTOCOL SAMEN TEGEN IDENTITEITSFRAUDE HET TEGENGAAN VAN IDENTITEITSFRAUDE EN DOCUMENTFRAUDE OOST-NEDERLAND. Versie: 1.0 SAMEN TEGEN IDENTITEITSFRAUDE PRIVACYPROTOCOL HET TEGENGAAN VAN IDENTITEITSFRAUDE EN DOCUMENTFRAUDE OOST-NEDERLAND Versie: 1.0 Privacyprotocol Het tegengaan van identiteitsfraude en documentenfraude Oost

Nadere informatie

Convenant Verwijsindex Noord-Holland Regio Kop

Convenant Verwijsindex Noord-Holland Regio Kop Convenant Verwijsindex Noord-Holland Regio Kop Samenwerkingsconvenant voor de Verwijsindex Noord-Holland met aansluiting op de landelijke Verwijsindex Risico s Jeugdigen. Samenwerkingsconvenant regio Kop

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding 1 Fentener van Vlissingenkade 1 3521 AA Utrecht Postbus 19202 3501 DE Utrecht www.kinderbescherming.nl Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming 1. Inleiding Door de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen

CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt. Samenwerkingsconvenant SISA. Verwijsindex Risico s Jeugdigen CONCEPT versie mei 2015 Commentaren verwerkt Samenwerkingsconvenant SISA Verwijsindex Risico s Jeugdigen De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten: Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell

Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Privacyreglement Cliënten ADHD Praktijk Pietje Bell Artikel 1 Begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie