JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen Reacties op jaarverslag te richten aan Adres gegevens 4 2. Stichting Bisschop Bluyssen Fonds Doelstellingen Kernwaarden Aanvraagprocedure Behandelingsprocedure 7 3. Samenwerking met andere fondsen 7 4. Kengetallen Financiën Aanvragen Uitgekeerde aanvragen Evaluatie en vooruitblik 11 6 Organisatie Bestuurssamenstelling Raad van Advies Adviescommissie Administrateur CBF-Certificaat voor kleine goede doelen Belastingdienst: ANBI beschikking Financieel Verslag Financieel verslag over het jaar Toelichting op de Balans per 31 december Toelichting op de Exploitatierekening Kasstroomoverzicht CBF Verslagstaten Beoordelingsverklaring accountant

3 1. VOORWOORD De Stichting Bisschop Bluyssen Fonds wil met het jaarverslag 2013 verslag doen van haar activiteiten. Er is ten opzichte van 2012 een toename van hulpvragen van 8%, te weten Euro De afhandeling van de verzoeken heeft veel tijd gevergd van vrijwilligers. Het beleid en de beleidscriteria zijn geëvalueerd. Er is aandacht geschonken aan het 25-jarig bestaan van het Fonds in 2013, het jaar waarin de alom gewaardeerde bisschop Bluyssen is overleden. Er is een discussie in gang gezet over de toekomstige ontwikkelingen inzake hulpverlening aan individuele mensen met een beperking. Hierbij zullen de financiën een belangrijke rol blijven spelen. Het Bisschop Bluyssen Fonds wil een actieve rol blijven spelen in 2014 en de tijd erna. Dit kan slechts met ruime financiële steun van derden. Gelukkig is er medeleven in woord en daad van velen, die het hart op de goede plaats hebben. Het Skanfonds, het FondsDBL, Fonds1815 en het Betsy Perkfonds en vele anderen ondersteunen in ruime mate ons Fonds, hetgeen wij zeer waarderen. Onze dank gaat uit naar de FIN en het CBF voor de goede samenwerking. Wij danken de Adviescommissie en de vrijwilligers voor hun grote inzet. Mocht u nadere informatie wensen over dit jaarverslag en/of de Stichting Bisschop Bluyssen Fonds, dan zijn wij gaarne bereid deze te verstrekken. U kunt ook onze website bezoeken als u meer wilt weten. Namens het Stichtingsbestuur, Odi Bouwmans Voorzitter Maart

4 1.1. IN MEMORIAM MGR. J.W.M. BLUYSSEN Donderdag 8 augustus 2013 overleed mgr. Jan Bluyssen, de oud bisschop van s-hertogenbosch en naamgever van ons fonds. Hij was graag onder de minsten der mijnen, zoals Jezus hen noemt: mensen die minder begaafd zijn en in onze prestatie- en hype-samenleving in de marge worden gedrukt; mensen met een beperking, kansarmen, zieken. Hij waardeerde het zeer dat het Bisschop Bluyssen Fonds mensen helpt die vaak tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Zijn keuze voor de minsten der mijnen baseerde hij op de boodschap van het evangelie en vooral op de Bergrede. Die bevat voor hem de kern van hoe christenen hebben te handelen jegens hun naasten. Een ander bijbels gegeven, dat van de barmhartigheid, was hem ook zeer dierbaar. Barmhartigheid in de zin van de barmhartige samaritaan: de ander volledig recht doen en in zijn waarde laten; je belangeloos inzetten voor die ander; je inleven in wie voor hulp op je pad komt en er voor hen zijn. Als oudste van een groot gezin waarvan de vader al vroeg wegviel, werd Jan Bluyssen geconfronteerd met overleven, met stille armoede en alles wat daarbij komt kijken. Daarom wist hij heel goed wat solidariteit betekent en voelde hij goed hoe belangrijk het is naast de ander te staan, op te komen voor wie geen stem heeft. Steeds verwijzend naar het evangelie. Dagelijks dienstbaar koos hij als het motto voor zijn leven als bisschop, een opdracht ook voor ons. Dienstbaar zijn aan mensen, geloven in mensen, dan komt het wel goed met het geloof, vond hij. Mensen kiezen zelf en je verklaart ze onmondig als je zaken oplegt. Geloof is bevrijdend, moet dat zijn, zei hij vaak. Het bevrijdende zit in de boodschap van Jezus Christus, de Heer: wees een, deel, doe het goede, blijf hopen, heb lief. In grote dankbaarheid en respect hebben we Jan Bluyssen herdacht bij de viering van 25 jaar Bisschop Bluyssen Fonds op 25 november Moge hij nog lang onder ons voortleven. 3

5 1.2. REACTIES OP DIT VERSLAG KUNT U RICHTEN AAN: Secretariaat: Bisschop Bluyssen Fonds tav Mevr. A.M. Raaphorst - Peijnenborgh Lijsterbesdreef AJ Bergeijk 1.3. ADRES GEGEVENS Secretariaat: Bisschop Bluyssen Fonds tav Mevr. A.M. Raaphorst - Peijnenborgh Lijsterbesdreef AJ Bergeijk Aanvraagformulier voor financiële ondersteuning zenden naar: Bisschop Bluyssen Fonds Postbus AC Boxmeer Internet adres: adres: Bankrekeningen: ABN AMRO: NL11 ABNA ING: NL79 INGB Het Bisschop Bluyssen Fonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland ( FIN ) en bezit het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Het Bisschop Bluyssen Fonds is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Fiscaalnummer: De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel: Statutaire naam: Stichting Bisschop Bluyssen Fonds Statutaire zetel: s-hertogenbosch Rechtsvorm: Stichting 4

6 2. STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS 2.1. DOELSTELLINGEN In december 1988 nam een aantal sociaal bewogen, meelevende mensen het initiatief tot het zo goed mogelijk opvullen van de lacunes die toen zichtbaar gingen ontstaan in voorzieningen voor gehandicapte medemensen. Zij, de heren A.C.J.M. Hermans en wijlen A.M. van Straaten, stichtten het Bisschop Bluyssen Fonds. Sinds dat moment is de situatie van gehandicapten niet verbeterd. Integendeel. Vele gehandicapten zijn in financiële problemen gekomen Het Bisschop Bluyssen Fonds spant zich in om, binnen haar doelstelling en mogelijkheden, deze medemensen financiële hulp te bieden, zodat voor hen het leven draaglijker wordt.. Statutaire doelstelling: Het Bisschop Bluyssen Fonds heeft tot doel vanuit haar eigen christelijke identiteit: 1. het aan individuele gehandicapten verstrekken van hulp in materiële zin, wanneer en voor zover voldoende aannemelijk is gemaakt: a. dat die hulp onontbeerlijk is voor een acceptabel persoonlijk of sociaal functioneren van betrokkene en b. dat de daarvoor nodige financiële middelen niet kunnen worden opgebracht uit eigen middelen of andere bronnen en evenmin gedekt kunnen worden middels het geldende sociale voorzieningenstelsel, een en ander ter beoordeling van het bestuur 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn KERNWAARDEN Het fonds is vernoemd naar oud-bisschop Jan Bluyssen van het bisdom s-hertogenbosch. Hij was altijd zeer begaan met het leven en welzijn van de gehandicapte medemens, vandaar dat hij graag en van harte zijn naam aan het Fonds heeft gegeven. Het beleid van het Bisschop Bluyssen Fonds kenmerkt zich door solidariteit met medemensen, transparant beleid en zeer lage overhead-kosten. Op de website staan de begroting, het jaar- en financieel verslag. Voor de geïnteresseerde lezer wordt inzichtelijk gemaakt hoe de beoordeling van de ontvangen aanvragen voor geldelijke ondersteuning plaatsvindt en hoe de ontvangen gelden besteed zijn. Uiteraard kan het jaarverslag ook via het secretariaat aangevraagd worden. Het Bisschop Bluyssen Fonds streeft ernaar zoveel mogelijk geld bij de gehandicapten terecht te laten komen. Bestuursleden en de leden van de Adviescommissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. 5

7 2.3. AANVRAAGPROCEDURE 1. De betrokkene (aanvrager) moet gehandicapt zijn en de beperking moet van blijvende aard zijn. 2. Aanvragen voor financiële ondersteuning zenden naar: Bisschop Bluyssen Fonds, Postbus 149, 5830 AC Boxmeer Aanvragen voor ondersteuning dienen zoveel mogelijk gedaan te worden via het formulier "Aanvraagformulier financiële hulpverlening" teneinde de doorlooptijd van de aanvrage zo kort mogelijk te houden. Het formulier kan aangevraagd worden bij de administrateur of worden gedownload van de webpagina van het Bisschop Bluyssen Fonds 3. Aanvragen moeten worden ingediend of moeten worden ondersteund door een professionele hulpverlener. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Maatschappelijk Werk, een MEE afdeling, een instelling, een arts of therapeut. De aanvrage moet in elk geval bevatten: - beargumentering van de aanvraag ( achtergrond, oorzaak problemen, plan van aanpak ) - het aanvraagformulier (zie punt 2 ), volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager - externe bewijsstukken ( medische rapporten, salaris- en/of uitkeringsspecificaties, offertes, etc. ) - opgave van het bedrag dat van het Fonds verwacht wordt alsmede opgave van fondsen waar eveneens een verzoek voor ondersteuning is ingediend 4. Toezeggingen, voor het gehele bedrag of een deel daarvan, blijven één jaar na datum van toekenning gereserveerd; toewijzingen die samenhangen met giften andere fondsen worden uitbetaald na overleg van bewijs van de gehele financiering van het benodigde hulpmiddel. 5. Voor één en hetzelfde doel kan slechts éénmaal per twee jaar een aanvrage ingediend worden. 6. Afgewezen worden in elk geval: - aanvragen waarvan de besteding niet in Nederland plaats vindt - aanvragen voor vakanties in het buitenland - aanvragen voor een bijdrage voor het aflossen van schuld - aanvragen voor aanschaf auto s en rolstoelbussen m.u.v. het gestelde onder punt 7 (aanpassing van auto s, aanschaf brommobiels, scootmobiels en fietsen worden wel in behandeling genomen) - aanvragen waarbij geen of onvoldoende informatie is verstrekt - aanvragen welke niet individuele gehandicapten betreffen. 7. Het Bisschop Bluyssen Fonds werkt nauw samen met Fonds Vanwege dit samenwerkingsverband is het belangrijk om bij de aanvraag te vermelden of hij/zij, of als de aanvrage voor een kind bestemd is, één van de beide ouders, ooit in militaire dienst is/zijn geweest met opgave van tijd, plaats en functie en de daarbij behorende gegevens. In het kader van deze samenwerking worden ook aanvragen voor aanschaf auto s in behandeling genomen. 6

8 2.4. BEHANDELINGSPROCEDURE Nadat het aanvraagformulier financiële hulpverlening is ontvangen, wordt dit beoordeeld op volledigheid en juistheid en wordt, indien nodig, aanvullende informatie gevraagd. Vervolgens wordt de aanvrage behandeld in de adviescommissie. Beoordeling vindt plaats aan de hand van door het bestuur vastgestelde beleidscriteria. De adviescommissie besluit op basis van het door het bestuur verleende mandaat, al of niet, tot het verlenen van de gevraagde hulp en beslist over de hoogte van het bedrag. Daarvan wordt de aanvrager op de hoogte gesteld door de administrateur, al of niet met vermelding van de voorwaarden waaronder de hulpverlening plaats vindt. Dit laatste vooral i.v.m. een aanvrage die bij meerdere fondsen is gedaan en de totale som van de aanvrage ook door meerdere fondsen moet worden gehonoreerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt het toegekende bedrag direct aan de aanvrager of diens vertegenwoordiger overgemaakt. Een nieuwe aanvrage van dezelfde persoon wordt dan pas weer in behandeling genomen indien er na de eerste aanvrage twee volledige kalenderjaren zijn verstreken. 3. SAMENWERKING MET ANDERE FONDSEN Het Bisschop Bluyssen Fonds heeft een regelmatige en effectieve samenwerking met het Fonds 1815, het Skanfonds en FondsDBL. De samenwerking met het Betsy Perkfonds is minder frequent. Het gezamenlijk optreden maakt de hulp aanmerkelijk doelmatiger. Het Fonds 1815 heeft ten doel het verlenen van steun aan militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Zodra uit de ontvangen aanvragen blijkt dat betrokkenen in militaire dienst zijn geweest neemt het Bisschop Bluyssen Fonds contact met Fonds 1815 op, rekening houdend met de gestelde beleidscriteria. De bijdrage van Fonds 1815 bedroeg in 2013: Euro Ook in 2014 zal de samenwerking gecontinueerd worden. De hoogte van de ontvangen bijdrage is afhankelijk van de ontvangen aanvragen van militairen en oud-militairen. Het Skanfonds heeft voor het jaar 2013 een bijdrage van Euro verleend ten behoeve van het aanvragenbudget. Jaarlijks wordt van de besteding een financiële verantwoording aan het Skanfonds overgelegd en moet een vervolgaanvraag ingediend worden. Ook stuurt het Skanfonds ontvangen aanvragen van gehandicapten voor financiële ondersteuning door naar het Bisschop Bluyssen Fonds. Deze worden conform de beleidscriteria van ons fonds beoordeeld. Ook voor 2014 is een bijdrage ontvangen van Euro Gezien het steeds hogere aantal aanvragen heeft het FondsDBL de bijdrage ten behoeve van het aanvragen-budget in 2013 substantieel verhoogd tot Euro Jaarlijks moet een vervolgaanvraag ingediend worden. Met ingang van 1 augustus 2011 wijst het FondsDBL bepaalde ontvangen aanvragen af en verwijst deze door naar het Bisschop Bluyssen Fonds, met uitzondering van aanvragen met betrekking tot aanschaf c.q. aanpassing van vervoermiddelen. Voor dit doel heeft het FondsDBL een andere samenwerking. Beoordeling van de aanvragen geschiedt volgens de beleidscriteria van het Bisschop Bluyssen Fonds. Daarnaast heeft FondsDBL de tweede termijn van de bijdrage 2012/2013 ad Euro eveneens uitgekeerd. Voor het jaar 2014 heeft FondsDBL wederom Euro toegezegd. Aanvragen betreffende bijdragen in de studiekosten van vrouwen worden bezien in relatie met de mogelijkheden van het Betsy Perkfonds. Met het Jacob van Heusdenfonds en het Dekkers Fonds bestaat een informatieve samenwerking. 7

9 4. KENGETALLEN 4.1. FINANCIËN De ontvangsten van de Stichting zijn in te delen in vier groepen: - Mailingactie Jaarlijks worden in de Goede Week voor Pasen circa 300 personen en instellingen aangeschreven. Het bestuur tracht het adressenbestand voortdurend uit te breiden. - Samenwerking met andere fondsen ( zie hoofdstuk 3 van dit verslag ) - Andere donaties, giften en schenkingen - Opbrengst uit vermogensvorming Het bestuur heeft in 1999 besloten om belangrijke donaties en giften niet direkt voor uitkering in aanmerking te laten komen maar deze nagenoeg risicoloos te beleggen ten einde tot vermogensvorming te komen, met de bedoeling om van de opbrengst gehandicapten te helpen en om de continuïteit van het fonds te waarborgen - Mailingactie ,3% - Samenwerking met andere fondsen ,1% - Andere donaties, giften en schenkingen ,2% - Opbrengst uit vermogingsvorming ,4% Euro Totaal ,0% De kosten m.b.t de fondsenwerving bedragen Euro (1,4% van de ontvangsten van de Stichting) en betreffen drukwerk en portokosten, verplichte bijdrage CBF en FIN, PR kosten en onderhoud Web-pagina. De overige organisatiekosten bedragen Euro (1,9% van de ontvangsten van de Stichting). Opgemerkt dient te worden dat de kosten van de Stichting vrij constant zijn en derhalve worden bovengenoemde percentages belangrijk beïnvloed door de hoogte van de ontvangsten welke van jaar tot jaar verschillen. De uitgekeerde, alsmede de nog uit te keren bedragen met betrekking tot ontvangen aanvragen voor financiële ondersteuning bedroegen over 2012 Euro , als volgt te specificeren: - uitgekeerde aanvragen 2013, 2012 en nog uit te keren aanvragen per 31 december nog uit te keren aanvragen per 31 december In hoofdstuk 4.3 is een bestedings specificatie vermeld. 8

10 Het jaar 2013 is afgesloten met een positief saldo van Euro Begroot was een nul resultaat. Baten: - hogere opbrengst mailingactie en donaties hogere bijdrage samenwerkende fondsen lagere opbrengst uit vermogingsvorming Lasten - meer uitgekeerd m.b.t aanvragen lagere organisatiekosten AANVRAGEN In 2013 zijn 351 (2012: 345, 2011: 281, 2010: 252) verzoeken voor financiële ondersteuning ontvangen welke als volgt afgewerkt zijn: - toegewezen en uitgekeerd in toegewezen, nog uit te keren per 31 december ontvangen in 2013, behandeld in januari afgewezen in ingetrokken/vervallen in Een belangrijk gedeelte van de afgewezen aanvragen hadden betrekking op aanvragen voor aanschaf auto s en busjes, voor projecten en voor bijdragen in schulden. Het fonds heeft in haar beleidscriteria vastgelegd dat aanvragen betreffende auto s en busjes slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegewezen worden. Aanvragen betreffende aanpassing auto s, scootmobielen, driewiel-fietsen, electrische fietsen etc. worden wel in overweging genomen. Aanvragen voor projecten worden afgewezen omdat het fonds, volgens haar statutaire doelstelling, uitsluitend hulp verstrekt aan individuele gehandicapten. Aanvragen voor bijdragen in gemaakte schulden worden volgens de beleidsregels eveneens afgewezen. Overige redenen voor afwijzing waren: - aanvragen konden bij de overheid danwel bij specifieke fondsen gedaan worden - aanvragen bevatten geen grond tot financiële hulpverstrekking, uitgaande van de in de beleidscriteria voor ondersteuning vastgelegde inkomensgrens - aanvragen werden gedaan voor NIET-gehandicapten - het gevraagde bedrag reeds verkregen, met behulp van anderen - er werd geen reactie ontvangen op verzoeken om nadere informatie m.b.t. de aanvrage. 9

11 4.3. UITGEKEERDE AANVRAGEN Onderstaand is een specificatie gegeven van de uitgekeerde aanvragen in het jaar 2013 ten bedrage van Euro : Bijdrage in: Aantal Euro - woning: aanpassing / inrichting / verhuiskosten - huishoudelijke zaken: w.o. witgoed / matrassen / beddegoed - mobiliteit: elektrische fiets/ scootmobiel /brommobiel /rolstoel/aanpassing auto - PC en software Studiekosten Hulpmiddelen w.o. sta-op-stoel / speciale stoelen / gehoortoestellen/ speciale rollators - Kleding en schoeisel Welzijn als sport en ontspanning, therapie Medische behandelingen Totaal Terugontvangen overschot op ontvangsten

12 5. EVALUATIE EN VOORUITBLIK Op 25 november 2013 hebben wij op een bescheiden wijze het 25-jarig bestaan van ons fonds gevierd in aanwezigheid van een van de oprichters de heer N.Hermans. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van onze naamgever Mgr. J. Bluyssen op 8 augustus van dit jaar. In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor een volwaardig fonds dat op een bescheiden niveau kan functioneren, gezien de ter beschikking staande middelen en de omvang van bestuur en vrijwilligers. Het Bisschop Bluyssen Fonds wil de naamsbekendheid en waardering verbeteren om meer gelden te kunnen genereren en zodoende meer te kunnen betekenen voor de doelgroep: mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Het uitgekeerde bedrag in 2013 bedroeg Euro , waarmee ons fonds 206 aanvragers daadwerkelijk heeft kunnen helpen. Dit is opnieuw meer dan in voorgaande jaren. De in 2013 ontvangen bedragen uit fondsenwerving zijn, evenals in voorgaande jaren, volledig besteed aan de doelstellingen van ons fonds. Het bestuur verwacht dat het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning in 2014 niet zal afnemen door regeringsmaatregelen ten aanzien van de AWBZ, de PGB s, de gemeentelijke maatregelen met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ), de stijgende kosten van de zorgverzekering en niet in de laatste plaats de voortdurende economische crisis. Dit betekent dat de liquiditeits positie van het fonds nauwlettend gevolgd moet worden en bij een dreigend tekort zullen de beleidscriteria in 2014 mogelijkerwijs aangepast moeten worden. Het bestuur zal ook in 2014 alle moeite doen om gelden te genereren waardoor de continuïteit van het fonds wordt gewaarborgd. Opgemerkt dient te worden dat het genereren van gelden uit hoofde van schenkingen, met name door bedrijven en instellingen, mede door de economische crisis, erg moeilijk is. Aan de uitbreiding en continuering van samenwerking met andere fondsen zal verdere aandacht worden gegeven. Met enkele fondsen bestaat al een goede samenwerking ( zie hoofdstuk 3 ). De totale organisatiekosten over 2013 bedroegen Euro ( 3,3% van de totale baten ). Eind 2013 zijn de Rabobank Ledencertificaten verkocht omdat de Rabobank de ledencertificaten vanaf 2014 via de effectenbeurs gaat verhandelen. Het bestuur acht het risico hiervan ten aanzien van de waarde en opbrengst dusdanig groot dat niet meer voldaan wordt aan het criterium nagenoeg risicoloos beleggen. De ontvangen gelden zijn tijdelijk gestald op een spaarrekening. Helaas hebben gedurende het jaar een drietal bestuursleden om voor hen moverende privé redenen te kennen gegeven hun bestuursfunctie te beëindigen. Het bestuur dankt hen zeer voor alle ten behoeve van ons fonds verrichte werkzaamheden en zal trachten de ontstane vacatures zo snel mogelijk in te vullen. Het bestuur heeft, in goed overleg met de leden van de Raad van Advies, besloten de Raad van Advies per einde van het jaar 2013 op te heffen. Gebleken is uit de afgelopen jaren dat de Raad van Advies een te geringe toegevoegde waarde voor ons fonds kon hebben. Het Bisschop Bluyssen Fonds zal een eigen rol blijven vervullen binnen de talloze, grote en kleine, goede doelen organisaties. De beperkte financiële middelen waarover het fonds beschikt noodzaken tot een kritische houding ten aanzien van ontvangen aanvragen voor financiële ondersteuning door gehandicapten. Ten einde meer te kunnen betekenen voor de doelgroep is fondsenwerving en uitbreiding van samenwerking met andere fondsen van groot belang. 11

13 6. ORGANISATIE 6.1. Bestuurssamenstelling Voorzitter Secretaris Penningmeester/ Vice-voorzitter : Dhr. O.P.M. Bouwmans, Boxmeer : Mevr. A.M. Raaphorst - Peijnenborgh, Bergeijk : Dhr. A.F.M. van Bussel, Helmond Lid : Mevr. H.A.G.M. Mossinkoff - Hurks, Eindhoven (tot 31 december 2013) Lid : Mevr. M.A.H. Maasakkers - Van de Sluis, Nuenen (tot 31 december 2013) Lid : Dhr. Ph.J.A.M. Bluyssen, Mook (tot 31 augustus 2013) Rooster van aftreden Elk bestuurslid treedt, volgens opgemaakt rooster, uiterlijk vier jaar na benoeming af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. In 2014 zijn twee bestuursleden aftredend. Belangenverstrengeling Het bestuur waakt tegen belangenverstrengeling tussen de stichting en leden van haar bestuur en/of medewerkers.door de bestuursleden worden geen relevante nevenfuncties vervuld RAAD VAN ADVIES ( opgeheven per eind 2013 ) De Raad van Advies heeft als taak het bestuur te adviseren aangaande statutaire zaken en structurele beleidszaken als netwerkaktiviteiten en fondsenwerving. De adviezen zijn niet bindend voor het bestuur; het bestuur behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid. De leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur. Tenminste eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de Raad van Advies. Samenstelling Raad van Advies: Mevr. P.H.M. Jacobs - Aarts, Mierlo Dhr. B.G.M. Spekman, Loosdrecht Dhr. A.C.M. Teeuwen, Eindhoven 12

14 6.3. ADVIESCOMMISSIE Het bestuur laat zich bij de afwerking van de aanvragen om financiële ondersteuning bijstaan door een commissie. De leden van de commissie worden benoemd door het bestuur. De administrateur is toegevoegd aan de commissie. Samenstelling Adviescommissie: Mevr. A.A.M. Nolte - Schoonderbeek, Eindhoven. Dhr. W.J.J.C. Oomen, Oss. Dhr. J.W.P.M. van de Ven, Molenhoek Dhr. C.J.M. Arts, Boxmeer 6.4. ADMINISTRATEUR De administrateur, de heer C.J.M. Arts, is belast met het voeren van correspondentie met betrekking tot ontvangen aanvragen voor financiële ondersteuning ter voorbereiding van bespreking van de aanvragen door de adviescommissie en door het bestuur alsmede bevestiging aan de aanvragers van het bestuursbesluit betreffende de aanvragen. De administrateur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen tot max. Euro 150 en max. Euro 1.500, indien hiertoe gemachtigd door het bestuur. De administrateur is tevens lid van de adviescommissie. 13

15 7.1. CBF-Certificaat voor kleine goede doelen Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft de gegevens van het Bisschop Bluyssen Fonds getoetst aan de criteria voor steunwaardigheid van fondsenwervende instellingen. Het CBF heeft geconstateerd dat de werving van fondsen en de voorlichting die in dat kader door de instelling wordt gegeven, op verantwoorde wijze plaatsvinden en dat voldoende waarborgen worden geboden voor een verder verantwoorde wijze van fondsenwerven en -besteden. Het Bisschop Bluyssen Fonds is door het CBF als steunwaardig aangemerkt. Het certificaat is geldig tot 1 oktober Jaarlijks vinden controles plaats Belastingdienst ANBI beschikking (fiscaal nummer ) Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst het Bisschop Bluyssen Fonds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor ons fonds belangrijke fiscale voordelen: - Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang; - Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen: - Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 14

16 8. FINANCIEEL VERSLAG

17 8.1. FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2013 ( Bedragen in gehele Euro ) Balans per 31 december Aktiva Beleggingen Kantoorinventaris 0 0 Liquide middelen Nog te ontvangen giften en bijdragen Totaal Passiva Eigen vermogen: Nog uit te keren aanvragen Vooruit ontvangen bijdragen Totaal Exploitatierekening 2013 Baten: Donaties, giften en bijdragen Bijdrage Stichting Fonds Bijdrage Skanfonds Bijdrage FondsDBL Opbrengst uit vermogensvorming Totaal Lasten: Uitgekeerde aanvragen Organisatiekosten Totaal Exploitatie saldo ( 2012 negatief ) Op de volgende pagina zijn de waarderingsgrondslagen vermeld. 16

18 Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld zijn de aktiva en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Vermogensvorming Belangrijke donaties en giften worden, na overleg met de donateur, nagenoeg risicoloos belegd om zo tot vermogensvorming te komen teneinde de continuïteit te waarborgen. Beleggingen Waardering geschiedt op verkrijgingswaarde. Kantoorinventaris Waardering geschiedt op aanschafwaarde verminderd met lineair daarover berekende afschrijvingen, welke zijn afgestemd op de verwachte levensduur. De afschrijvingstermijn bedraagt twee jaar. Eigen vermogen Het Eigen vermogen staat ter vrije beschikking van het bestuur. Er is geen Eigen vermogen vastgelegd in het kader van de bedrijfsvoering. Baten en Lasten Voor zover niet anders is vermeld zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. 17

19 8.2.TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ( Bedragen in gehele Euro ) Beleggingen 0 Op 30 december 2013 zijn de Rabobank Ledencertificaten verkocht. De opbrengst bedroeg Euro hetgeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij verkoop is een verlies gerealiseerd van Euro 357. Kantoorinventaris Aanschafwaarde in 2006 aangeschafte PC en Inventaris : aanschaf printer 259 Afschrijving t/m Afschrijving Boekwaarde per 31 december Liquide middelen ING ABN-AMRO Bestuursrekening ABN-AMRO Direkt Kwartaal Sparen Rabobank Beleggersrekening Eigen vermogen Besteedbaar vermogen per 1 januari Positief saldo Nog uit te keren aanvragen Betreft toegezegde bedragen welke nog niet zijn uitgekeerd omdat de aanvrager nog niet aan alle gestelde voorwaarden heeft voldaan Vooruit ontvangen bedragen Betreft in 2013 ontvangen bijdrage van het Skanfonds voor

20 8.3. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2013 ( Bedragen in gehele Euro ) Algemeen Baten en lasten worden (zoveel mogelijk) toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Donaties, giften en schenkingen Mailingacties Andere donaties, giften en schenkingen Bijdrage Stichting Fonds Betreft bijdrage 2013 welke geheel is aangewend tbv de uitgekeerde aanvragen in 2013 Bijdrage Skanfonds Betreft bijdrage 2013 welke geheel is aangewend tbv de uitgekeerde aanvragen in 2013 resp. nog uit te keren aanvragen per 31 december 2013 Bijdrage FondsDBL Betreft bijdrage 2013 ad Euro welke geheel is aangewend tbv de uitgekeerde aanvragen in 2013 resp. nog uit te keren aanvragen per 31 december 2013 en Euro van de bijdrage 2012/2013; dit bedrag is toegevoegd aan het Eigen Vermogen Opbrengst uit vermogen Rente Rabobank Ledencertificaten Gerealiseerd verlies bij verkoop Rabobank Ledencertificaten -357 Rente bankrekeningen Organisatiekosten Drukwerk 0 Porti 753 Administratie Kantoor- en computerbenodigdheden 159 Bankkosten 430 Afschrijvingskosten PC en inventaris 0 Ontwikkeling en onderhoud Web-pagina 237 Bijdrage CBF en FIN 735 PR-kosten 219 Bestuurs- en Jubileumkosten

21 8.4 KASTROOMOVERZICHT ( Bedragen in gehele Euro ) Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat: Aanpassingen voor: verkoop beleggingen ontvangen bijdrage in 2013, betreft mutatie nog uit te keren aanvragen per ultimo te ontvangen giften en bijdragen afschrijvingen Toename / afname liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Toename / afname liquide middelen

JAARVERSLAG 2011 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2011 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2011 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1. Reacties op jaarverslag te richten aan 3 1.2 Adres gegevens 3 2. Stichting Bisschop Bluyssen Fonds 4 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2014 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2014 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 Reacties op jaarverslag te richten aan 3 1.2 Adres gegevens 3 2. Stichting Bisschop Bluyssen Fonds 4 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2009 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Woord van de voorzitter 2 1.1. Reacties op jaarverslag te richten aan 3 1.2 Adres gegevens 3 2. Stichting Bisschop Bluyssen

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

BISSCHOP BLUYSSEN FONDS

BISSCHOP BLUYSSEN FONDS BISSCHOP BLUYSSEN FONDS Maart 2016 JAARVERSLAG 2015 I N HO UD Bisschop Bluyssen Fonds I BESTUURSVERSLAG... 3 VOORWOORD... 3 1 Algemeen... 5 2 Missie, doelstellingen en beleid... 8 2.1 Missie... 8 2.2 Statutaire

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Bluyssen F onds. Voor mensen met een beperking

Bluyssen F onds. Voor mensen met een beperking Bluyssen F onds Voor mensen met een beperking Februari 2017 JAARVERSLAG 2016 I N H O U D BLUYSSEN FONDS I BESTUURSVERSLAG... 3 VOORWOORD...3 1 Algemeen...6 2 Missie, doelstellingen en beleid...9 2.1 Missie...

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE Stichting Onesimus Jupiterstraat XM Alphen aan den Rijn

JAARRAPPORTAGE Stichting Onesimus Jupiterstraat XM Alphen aan den Rijn JAARRAPPORTAGE 2012 Stichting Onesimus Jupiterstraat 23 2402 XM Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave Pagina Toelichting algemeen 3 Balans per 31 december 2012 resp 2011 5 Staat van baten en lasten 2012 resp

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Stichting Philippos Rijssen-Holten. Jaarrapport 2015

Stichting Philippos Rijssen-Holten. Jaarrapport 2015 Stichting Philippos Rijssen-Holten Jaarrapport 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1.1. Opdracht 3 1.2. Algemeen 4 2. Jaarverslag bestuur 5 3. Jaarrekening over 2015 3.1. Balans per 31 december 2015 9 3.2.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland te Bunnik Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Jaarverslag 3 Bestuur Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve

Nadere informatie

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1

Stichting El Manguare te Amsterdam Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012. Rapport. Samenstellingsverklaring 1 accountants & belastingadviseurs Stichting El Manguare Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Samenstellingsverklaring 1 Financieel Jaarverslag 2012 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* Dar as Salaam Dit rapport heeft 11 pagina s Enkelvoudig Jaarrekening 2015 Dar as salaam *KvK nr. 40595843* Tel. 023-5365485*Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* ABN AMRO NL85 ABNA 0560 4023 68 Dar As Salaam

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland

JAARREKENING 2014. Vrienden van Leonardo Eemland JAARREKENING 2014 Vrienden van Leonardo Eemland INHOUDSOPGAVE 1. bestuursverslag blz. 1 2. balans per 31 december 2014 blz. 2 3. baten en lastenrekening 2014 blz. 3 4. Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten

Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van Baten en Lasten 2015 6 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 Jaarrekening 2014 De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 De Poort Jaarrekening 2014 pagina 1/7 INHOUDELIJK VERSLAG 1. Algemene informatie

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie