Wet DO en de zorg. Juliët Trouwborst Directie Informatiebeleid / CIO. 17 januari 2019 Voettekst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet DO en de zorg. Juliët Trouwborst Directie Informatiebeleid / CIO. 17 januari 2019 Voettekst"

Transcriptie

1 eid in de zorg

2 Wet DO en de zorg Juliët Trouwborst Directie Informatiebeleid / CIO 17 januari 2019 Voettekst

3 Inhoud Introductie Inlogmiddelen: wat zijn de eisen aan inlogmiddelen en wat is beschikbaar? Wet Digitale Overheid: wat betekent dat voor de zorg?

4 Outcome doelstellingen informatieberaad Patiënt Centraal Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.

5

6 Kernboodschap - Sluit aan op de BZK inlogmiddelen (DigiD, toekomstige private middelen die door BZK worden aanbesteed) en machtigingsvoorzieningen) - Doe mee met pilots tav het beschikbaar maken van de middelen en ontzorgen van dienstverleners (routeringsdienst) 6

7 Deel 2: Inlogmiddelen: wat willen we voor de zorg? Betrouwbaar middel BSN verificatie mogelijk Medische informatie = gevoelige informatie = belang hoge betrouwbaarheid Breed beschikbaar middel Iedereen moet toegang hebben tot het inlogmiddel (of machtigen) Makkelijk in gebruik voor burger Ook voor kwetsbare groepen toegankelijk Makkelijk te realiseren voor de zorgverlener Implementatie voor de zorgverlener eenvoudig maken (ontzorgen) Machtigen goed regelen Privacy waarborgen 7

8 Betrouwbaarheidsniveaus: Verschillende niveaus: - Laag (naam wachtwoord) - Laag +, app of naam, wachtwoord met sms (2-factor authenticatie) - Substantieel (verwachting is dat dit niveau binnen 2 jaar verplicht wordt in de zorg) - Hoog (einddoel voor de zorg) NU beschikbaar voor breed publiek: DigiD met naam, wachtwoord of sms of App op niveau laag + Voor Android gebruikers nu DigiD Substantieel beschikbaar 8 Voettekst

9 Wat moet de zorg nu en in de nabije toekomst t.a.v. middelen? Betrouwbaarheidsniveau inlogmiddelen omhoog AVG: gelet op gevoeligheid medisch gegevens inlogmiddel op niveau hoog vereist. AP gedoogt momenteel dat app of naam, wachtwoord en sms wordt gebruikt (hoe lang nog..?) 9

10 Groeipad inlogmiddelen Ontwikkelingen 2019 : A. DigiD substantieel verbreden B. Aanbesteding privaat middel op niveau substantieel C. DigiD Hoog (chip op rijbewijs/enik): Zodra wet DO in werking treedt: start functionaliteit Digid Hoog met rijbewijzen die zijn uitgegeven vanaf juni Ook voor enik vanaf 2019 uitgifte functionaliteit DigiD hoog verwacht (aanpassing van de Paspoortwet noodzakelijk). 10

11 Deel 3: Wet digitale overheid (Wet DO) Wet DO is een kaderwet, uitwerking moet nog volgen. Wet heeft meerdere tranches, eerste tranche ligt nu in Tweede Kamer Huidige tranche regelt de kaders voor inloggen en machtigen in het BSN domein Doelgroep wet: bestuursorganen en aangewezen organisaties zoals: zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars Wet DO maakt mogelijk dat er ook private inlogmiddelen komen naast DigiD Wet DO maakt mogelijk dat DigiD Hoog beschikbaar komt Regime voor burgers én bedrijven 11 Voettekst

12 Wet Digitale overheid: relevantie voor zorg Meerdere inlogmiddelen toestaan! Wet Digitale Overheid: eist dat dienstverleners die in het BSN-domein werken, hun digitale diensten voor burgers ontsluiten met DIGID én private middel dat zal worden aanbesteed. Burger kiest waarmee hij wil inloggen! Zorg bepaalt op welk betrouwbaarheidsniveau! Ontzorging van dienstverleners bij aansluitplicht haakje voor acceptatie gebruik publiek middel door zzp ers/beroepsbeoefenaren (art. 7, lid 5): biedt mogelijkheden voor vervanging UZI pas Financiële paragraaf: kosten voorzieningen worden doorbelast (VWS betaalt rekening) Verplichting voor dienstverlener om machtigingsvoorzieningen te accepteren Aansluitschema bepaalt wanneer verplichtingen ingaan 12 Voettekst

13 Verplichtingen dienstverleners Aansluiten op: DigiD Privaat alternatief (1 of meer) eidas Machtigen Dienstverlener s eidas DigiD DigiD Machtigen Privaat Middel Ontzorging

14 Routeringsvoorziening eidas DigiD Dienstverleners Routeringsvoorziening DigiD Machtigen Privaat Middel Opgenomen in wet Digitale Overheid

15 Indicatieve planning gebaseerd op verwachtingen BZK 2019 Heden: Digid midden: App of naam + wachtwoord +sms Digid Substantieel Voor android Eind 2018: Verbeteren DigiD App, App to App functionaliteit Verbreding + verbeteren DigiD voor niet Android gebuikers Aanbesteding privaat middel iig op niveau substantieel (eerste helft 2019 verwacht) 2019 e.v. Fasegewijze aansluiting op beschikbare middelen Aansluitschema Machtigen: Nieuwe functionaliteiten: nabestaandenmachtiging, en ontsluiting gezagsregister Sept 2018: EIDAS verplichting: Voor UMC en ZV Ontwikkeling routeringsdienst ontzorgen dienstverleners (pilots door BZK en VWS) Q3/Q (??) Inwerkingtreding Wet DO: start gebruik DigiD Hoog met rijbewijs (uitrol tot 2028). In 2019 start met uitgifte enik met DigiD Hoog: Paspoortwet aanpassing nodig Q4 2019: DigiD Machtigen: verbeterde versie en functionaliteit ouder-kind relatie gereed. Wettelijke vertegenwoordigin g (curatoren, bewindvoering) Ontsluiting via routeringsdienst mogelijk

16 Advies - Sluit aan op de BZK inlogmiddelen (DigiD, toekomstige private middelen die door BZK worden aanbesteed) en machtigingsvoorzieningen) - Doe mee pilots tav het beschikbaar maken van de middelen en ontzorgen van dienstverleners (routeringsdienst) 16

17 Machtigen Ruben de Boer

18 Wat is machtigen? 1. Vrijwillige machtigingen A. Mantelzorgers B. Kind-ouder / ouder-meerderjarig kind ( 16 jaar) C. Belastingconsultant 2. Wettelijke vertegenwoordiging A. Curator B. Bewindvoering C. Ouder minderjarig kind (0 tot 12 jaar en 12 tot 16 jaar) * Gespecificeerde toestemming Toestemming uitwisseling medische gegevens tussen zorgverleners onderling

19 Waarom machtigen? Artikel 2.1 AWB: Een ieder kan zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Uit artikel 5 en 7 van de Wet Digitale Overheid volgt: Artikel 5 lid 1 onder b WDO Onze Minister draagt zorg voor (...) infrastructuur die het mogelijk maakt dat een elektronische verklaring wordt afgegeven waaruit blijkt dat een natuurlijke persoon of rechtspersoon gemachtigd is namens een natuurlijke persoon op te treden bij de toegang tot elektronische dienstverlening; Artikel 7 lid 2 onder b WDO: Aangewezen organisaties (...) accepteren bij hun elektronische dienstverlening aan natuurlijke personen waarvoor authenticatie op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog vereist is uitsluitend: b. elektronische verklaringen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, met dat middel handelt namens een onderneming of rechtspersoon.

20 Programma Machtigen

21 Wat kunnen we nu en op korte termijn met machtigen? Vrijwillige machtiging Eind 2019: Bestaande machtigen functionaliteiten worden verbeterd en uitgebreid. Digid Machtigen wordt nu nog zeer beperkt ingezet voor de zorg, maar dit gaat met de komst van de WDO veranderen. Wettelijke vertegenwoordiging Eind 2019 komt beschikbaar: 1. Vaststellen ouder-kind relatie 2. Ontsluiten registers om bewindvoerders/curatoren vast te stellen Langere termijn 2020 e.v. Nieuwe functionaliteiten als: Nabestaanden - Gezagsregister ontsluiten

22 Classificatie tot machtigen in de Zorg Vraagstuk: Hoe zorgen we dat de patiënt iemand gericht kan machtigen, per ziekenhuis, per ziektebeeld, per dienst?

23 Noodzaak tot classificatie machtigen Drie opties tot classificatie zijn in de afgelopen periode verder uitgewerkt: 1. Geen classificatie (alles of niets) 2. Classificatie op basis van zorgaanbieder 3. Classificatie op basis van processen Wél eigen verantwoordelijkheid als zorgdienstverlener i.v.m. medisch beroepsgeheim. In de komende periode willen wij deze optie gaan toetsen onder zorgaanbieders (koepels), softwareleveranciers, en zorgverzekeraars, en patiënten/burgers. Het uiteindelijke doel is om begin februari een voorstel gereed te hebben om machtigen in de zorg vorm te geven.

24 Vervolg classificatie machtigen Wilt u uw visie geven over machtigen in de zorg? Wij gaan graag het gesprek met u aan! Via: kunt u een afspraak met ons maken.

25 Routeringsvoorziening Eric van den Brink 25

26 Verplichtingen dienstverleners Aansluiten op: DigiD Privaat alternatief (1 of meer) eidas Machtigen Dienstverlener s eidas DigiD DigiD Machtigen Privaat Middel Ontzorging

27 Routeringsvoorziening eidas DigiD Dienstverleners Routeringsvoorziening DigiD Machtigen Privaat Middel Opgenomen in wet Digitale Overheid

28 Routeringsvoorziening Uitgangspunt: dienstverleners krijgen: 1 contract Dus een aansluitproces 1 technische aansluiting 1 aanspreekpunt Alleen B2B Service Desk Incident- en calamiteitenmgt

29 Overige baten Ontkoppeling Wijzigingen bij Authenticatiedienst niet meteen van invloed Mogelijkheid op één plek in te grijpen Governance Migratie Gefaseerde toepassing van Polymorfe Pseudoniemen Koppelvlakken

30 Routeringsvoorziening - doelsituatie

31 Toegangsverleningservice (TVS) voor de zorg burgers & bedrijven Inlogvoorzieningen browser bedrijfssoftware app DigiD burger eidas Toegangsverleningservice (TVS) TVS Identificatie & Authenticatie eherkenning TVS Machtigingen Machtigingsregisters portalen publieke dienstverlening webtoepassingen webservices DigiD machtigen? Publiek register eherkenning machtigen? Private registers

32

33 TVS: Huidige stand van zaken Huidige situatie Operationeel sinds portalen (RVO, Agentschap Telecom, NVWA, ILT, ISZW) Beheerorganisatie RVO en DICTU Aspecten bij inzet VWS Proces aansluiten Privacy Performance en beschikbaarheid

34 1 e Helft 2019 Resultaten evalueren Pilot DigiD via TVS Nieuwe pilots eidas en DigiD Machtigen via TVS Pilot privaat middel via TVS? Voorwaarden creëren (SAML+, groepsaansluiting, Audits) Aansluit service portaal Roadmap aansluiten zorgdomein Opschaalscenario TVS

35 DigiD Roel Vaessen 35

36 Pilot DigiD Servicezuil Roel Vaessen 14 december 2018

37 Pilot DigiD Servicezuil Aanleiding DigiD Servicezuil Pilot...maar!!! Uitnodigingen Logius, dienst digitale 37 37

38 Betrouwbaarheidsniveau Aanleiding: DigiD ontwikkelingen Hoog eidas Straks App + elke x ID Nu beproeving Substantieel eidas App + 1 keer ID Nu alleen met geschikt Androïd toestel 2-factor Nu App of SMS Basis Gebruikersnaam +wachtwoord Tijd

39 Substantieel stand van zaken nu Wet DO: diensten naar niveau Substantieel Dekkingsgraad DigiD substantieel nu te laag Verbredingsoplossingen in onderzoek/ontwikkeling: 1. Servicezuil 2. Gastgebruik 3. Balieproces In bezit van allevan van smartphone In smartphone bezit van met: nederlanders (IOS Android Paspoort of Android) en NFC NIK Rijbewijs na Logius, dienst digitale 39

40 Verbredingsoplossing 1: Servicezuil 40

41 17 januari 2019 Voettekst

42 Pilot DigiD Servicezuil Pilot: januari > april 2019 Na de pilot. X 10 Bibliotheek Ziekenhuis Gemeentehuis Pilotstrategie Verleiding door klanten uit te nodigen Werking Gebruiksvriendelijkheid Impact op organisatie Support Verplichting door betrouwbaarheids-niveau te verhogen +EFFECTIVITEIT dienst/locatie gewenst X

43 Pilot DigiD Servicezuil ca. 10 Servicezuilen Locaties: zorginstellingen, gemeentehuizen en bibliotheken Communicatie Toolkit vanuit Logius Instructiemiddag(en) voor medewerkers Evaluatie en rapportage - basis voor besluitvorming brede uitrol start Servicezuil einde Februari/maart 2019: plaatsen van de DigiD Servicezuil Klantenpanels, medewerkers en patiëntenpopulatie zijn uitgenodigd Usability test Actieve communicatie vanuit organisaties (m.b.v. toolkit) Ondersteuning door Servicecentrum DigiD Enquête & metingen april mei 2019 einde Pilotresultaten, rapportages en impact vormen input voor Go/NoGo besluit brede uitrol DigiD Servicezuil Bij GO-besluit: aanbesteding servicezuilen

44 Uitnodigingen 1. Maak kennis met DigiD en DigiD Machtigen (voeg je telefoonnummer toe op digid.nl -> mijndigid Download, activeer, gebruik DigiD app..indien geschikt Androïd toestel: versterk naar substantieel Verwijder je app, en doe het nog een keer! 2. Maak kennis met machtigen Binnenkort ook voor ziekenhuizen Machtig je partner/kennis/familie, Log in bij een dienstverlener (alleen kijken) Trek de machtiging ook weer in Introduceer nieuwe (innovatieve) dienst en vereis substantieel Neem contact op met Nictiz. Nictiz/Logius helpen graag verder met zuilen in de regio en ondersteuning. Logius, dienst digitale overheid 44

45 Betere gezondheid door betere informatie Bob van Os

46 Het programma eid Opdracht LOKET ADVISEUR PARTNER Wat doen wij: Ondersteunen van beleid m.b.t. eid Informeren van het zorgveld over de ontwikkelingen m.b.t. eid Coördineren van pilots van verschillende eid initiatieven Adviseur PARTNER

47 Het programma eid Ondersteunen beleid door middel van brugfunctie met zorgveld Organiseren en coördineren van themagroepen (eidas, machtigen, WDO etc.) Reflecteren op beleidsnotities m.b.t. impact zorgveld Zitting in specifieke gremia om impact zorgveld kenbaar te maken en te bewaken Informeren van het zorgveld m.b.t. ontwikkelingen eid Organiseren themabijeenkomsten voor het zorgveld Presentaties over de ontwikkelingen m.b.t. eid Een op een begeleiding (vraagbaak) Nieuwsbrieven Coördineren van pilots met verschillende eid initiaven in het zorgveld Idensys, eidas, DigiD, Routeringsvoorziening etc.

48 Oproep Deelname themabijeenkomsten en werkgroepen Wet Digitale Overheid Machtigen Attributen... Deelname pilots Routeringsvoorziening Verbreding DigiD.

49 Contact (eid-update) Bob van Os, Programmamanager eid in de zorg, Nictiz T

Wet DO en de zorg. Kerngroep informatieberaad Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz

Wet DO en de zorg. Kerngroep informatieberaad Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz Wet DO en de zorg Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz Kerngroep informatieberaad 12-2-2019 21 februari 2019 Voettekst EID randvoorwaardelijk voor realiseren e-health

Nadere informatie

eid in de zorg Wat betekent dit voor u? Bob van Os Nictiz Ruben de Boer - Ministerie van VWS 20 juni 2019

eid in de zorg Wat betekent dit voor u? Bob van Os Nictiz Ruben de Boer - Ministerie van VWS 20 juni 2019 eid in de zorg Wat betekent dit voor u? Bob van Os Nictiz Ruben de Boer - Ministerie van VWS 20 juni 2019 Warming up 1. Ga naar www.menti.com 2. Vul de code 79 37 36 in 3. Voer uw naam of pseudoniem in

Nadere informatie

INLOGGEN IN DE ZORG. Ron Roozendaal

INLOGGEN IN DE ZORG. Ron Roozendaal INLOGGEN IN DE ZORG Ron Roozendaal 1 Brief VWS uit 2014 aan TK over ambities e-health en zorgverbetering Binnen 5 jaar: 1. heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens,

Nadere informatie

Wat betekent dit voor de zorg?

Wat betekent dit voor de zorg? Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Merik Seven & Melissa Obermann 26 June 2017 Aanleiding Toenemende online dienstverlening zorgt voor een groeiende behoefte aan veilige digitale toegang

Nadere informatie

Menno Stigter Informatie Architect, Gemeente Den Haag 18 april 2018

Menno Stigter Informatie Architect, Gemeente Den Haag 18 april 2018 23-04-18 Introductie Yvonne Brink Themacoördinator Identiteits- en Toegangsdiensten Digitale Identiteit en eid middelen Twee jaar bij VNG Realisatie Drie jaar bij Logius Tien jaar diverse (online) projecten

Nadere informatie

DigiD. Landelijke dag basisvaardigheden. Roel Vaessen werkzaam bij Logius, een agentschap van het MinBZK

DigiD. Landelijke dag basisvaardigheden. Roel Vaessen werkzaam bij Logius, een agentschap van het MinBZK DigiD Landelijke dag basisvaardigheden Roel Vaessen werkzaam bij Logius, een agentschap van het MinBZK Aanleiding In deze sessie vertellen we je over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking

Nadere informatie

Wat als.? U met één aansluiting zowel online diensten voor burgers als organisaties kunt aanbieden, zowel in het publieke als private domein?

Wat als.? U met één aansluiting zowel online diensten voor burgers als organisaties kunt aanbieden, zowel in het publieke als private domein? Het Veilig nieuwe inloggen inloggen bij overheid bij zorg, en bedrijfsleven overheid en private organisaties Mariska Volkmaars, Marije Jurriens, Logius Maak kennis met eid 30 mei 2017 Wat als? Wat als.?

Nadere informatie

Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg?

Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Ons beleid (2) Aanleiding. Algemeen : Toenemende online dienstverlening en een groeiende behoefte aan veilige publieke en private online dienstverlening

Nadere informatie

Ik ga op reis en ik neem mee

Ik ga op reis en ik neem mee Ik ga op reis en ik neem mee ibestuur 2015 Bob van Os projectleider pilots eid Stelsel Doel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen en organisaties online zaken kunnen doen met de overheid en het

Nadere informatie

Digitale Identiteit en eid middelen

Digitale Identiteit en eid middelen Digitale Identiteit en eid middelen 27 juni René van Assem Yvonne Brink Agenda Digitale Identiteit - René van Assem Stand van zaken eidmiddelen Yvonne Brink Waarom een werkgroep Digitale Identiteit? Issues

Nadere informatie

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID What s next @ SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Agenda Idensys BankID Relatie met onderwijs / SURFconext Oproep voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 29 januari 2019 Aanpak implementatie programma eid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 29 januari 2019 Aanpak implementatie programma eid > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 29 januari 2019 Betreft Aanpak implementatie programma eid Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 590 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de

Nadere informatie

Klantendag RvIG. Workshop de enik en ik. 27 september Marieke de Sonnaville Jan Heim van Blankenstein

Klantendag RvIG. Workshop de enik en ik. 27 september Marieke de Sonnaville Jan Heim van Blankenstein Klantendag RvIG Workshop de enik en ik 27 september 2018 Marieke de Sonnaville Jan Heim van Blankenstein Introductie Wie zijn wij Waar gaan wij het met u over hebben in deze workshop Wat is het programma

Nadere informatie

Maak uw software oplossingen eidas proof

Maak uw software oplossingen eidas proof Maak uw software oplossingen eidas proof Freek van Krevel & Debby van der Schuit MEZ & Logius 13 april 2017 https://youtu.be/dtjddp_8x5y Veilig online toegang in Europa met eidas # De verordening # eidas

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Inhoud Online toegang; waar gaat het over? Waarom Idensys Hoe realiseren? Hoe werkt Idensys? Wat levert het op? Planning

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

Isala en e-id. Isala

Isala en e-id. Isala Isala en e-id Isala Auteur : Klaasjan Mors, Business Consultant, Isala ICT Date : 30-05-2017 - Visie Isala op authenticatie Agenda - Aanleiding onderzoek standaard authenticatie methodiek - Waarom Idensys

Nadere informatie

Kenmerk Uw kenmerk. Bijlage(n) 1

Kenmerk Uw kenmerk. Bijlage(n) 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 Op 31 januari 2018 zond ik u de voortgangsrapportage van het programma eid 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de wet GDI

Vragen en antwoorden over de wet GDI Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Contactpersoon Maarten Prinsen Datum Vragen en antwoorden over de wet GDI Hieronder leest u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Hoe aansluiten op het koppelvlak voor eherkenning & eidas?

Hoe aansluiten op het koppelvlak voor eherkenning & eidas? Hoe aansluiten op het koppelvlak voor? eherkenning Afsprakenstelsel voor Elektronische Toegangsdiensten Aansluiten op de Herkenningsmakelaar Gegevensverwerking Wat ziet uw klant? Stappenplan voor ontsluiten

Nadere informatie

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans-Rob de Reus ECP Jaarcongres 2013 Ontwikkeling

Nadere informatie

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans Rob de Reus Ontwikkeling eid in Nederland

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Klantendag RvIG Workshop BRPk

Klantendag RvIG Workshop BRPk Klantendag RvIG Workshop BRPk 27 september 2018 Egbert Verweij Nico van Baarsen 2 Introductie Introductie Wie zijn wij Waar gaan wij het met u over hebben in deze workshop: de eidas verordening de eidas

Nadere informatie

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 2 Digitale Transformatie Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit. We gaan toe naar een situatie waarin

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012 Authenticatie en autorisatie 31 mei 2012 Inhoud Wat is het Waarom belangrijk Het speelveld Waar gaan we naar toe Invulling voor Belastingdienst eid Stelsel NL Wat is het? Authenticatie: ben je, die je

Nadere informatie

Zorgverzekeraars en NEN 7510

Zorgverzekeraars en NEN 7510 Zorgverzekeraars en NEN 7510 positie en strategie Han Tanis 1 Missie Zorgverzekeraars Wij willen als zorgverzekeraars een waardevolle bijdrage leveren aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke

Nadere informatie

UPGRADE YOUR BUSINESS PROCESSES and change the way you work

UPGRADE YOUR BUSINESS PROCESSES and change the way you work UPGRADE YOUR BUSINESS PROCESSES and change the way you work Inhoud Introductie ZET solutions en UnifiedPost Ontwikkelingen binnen eherkenning eidas Identificatie op afstand (Gezichtsherkenning) 2 1 Jacob

Nadere informatie

Het VWS-beleid voor informatievoorziening in de zorg en de rol van de regio's. Tim Postema Directie Informatiebeleid/CIO VWS

Het VWS-beleid voor informatievoorziening in de zorg en de rol van de regio's. Tim Postema Directie Informatiebeleid/CIO VWS Het VWS-beleid voor informatievoorziening in de zorg en de rol van de regio's Tim Postema Directie Informatiebeleid/CIO VWS Meer regie eigen gezondheid, zorgprofessionals in hun kracht. 3 Voettekst Dr.-in-a-box

Nadere informatie

eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur

eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur eherkenning, ook voor het onderwijs René van den Assem zelfstandig adviseur 12 maart 2013 eherkenning, ook voor het onderwijs Introductie eherkenning Ontwikkelingen Mogelijke toepassingen in onderwijs

Nadere informatie

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak In deze bijlage wordt de werking van de multimiddelenaanpak in het BSN domein geschetst. Daarna wordt de uitrol van de multimiddelenaanpak

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen Authenticatie en autorisatie SBR-stromen 6 juni 2012 Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik binnen SBR Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Q BRIEF

Nadere informatie

Opening. Peter Benschop

Opening. Peter Benschop Opening Peter Benschop Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Welkom Kees Duijvelaar (VNG) Erik Hartjes (NVVB) Consultatie bijeenkomst gemeenten 12 juni 2013 Aanleiding, proces, stand van zaken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Uw kenmerk Datum 10 september 2019 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Hebben uw diensten nog het juiste betrouwbaarheidsniveau

Hebben uw diensten nog het juiste betrouwbaarheidsniveau Hebben uw diensten nog het juiste betrouwbaarheidsniveau in het kader van de wet Digitale Overheid (DO)? Forum Standaardisatie Maarten van der Veen Even voorstellen Maarten van der Veen Adviseur voor het

Nadere informatie

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Welkom Goed om te weten: de informatie in deze presentatie mag niet hergebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Rijksoverheid. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen

Nadere informatie

Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid

Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid In het Algemeen Overleg (AO) van 25 november 2015 is gevraagd uiteen te zetten hoe de pilots voor de gebruiker er uit gaan zien. Onder het kopje introductie

Nadere informatie

Alle online identificatiemiddelen ontsluiten. via de Connectis Identity Broker

Alle online identificatiemiddelen ontsluiten. via de Connectis Identity Broker Alle online identificatiemiddelen ontsluiten via de Connectis Identity Broker Alle inlogmiddelen ontsluiten via de Connectis Identity Broker eid s: voor ieder wat wils Er zijn diverse inlogmiddelen beschikbaar

Nadere informatie

Overzicht eidas en eherkenning juli EH ontwikkelingen gerelateerd aan eidas

Overzicht eidas en eherkenning juli EH ontwikkelingen gerelateerd aan eidas Overzicht eidas en eherkenning juli 2018 EH ontwikkelingen gerelateerd aan eidas Werking van de eidas-keten 1 Diensten afnemen via de eidas-keten werkt globaal als volgt. Een EU-burger bezoekt de website

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Pilotvoorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 371 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

eidas voor de SURF-doelgroep

eidas voor de SURF-doelgroep eidas voor de SURF-doelgroep INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR UNIVERSITEITEN 26 september 2017 Peter Clijsters Bart Kerver Tine de Mik Frank Schasfoort Agenda Introductie en toelichting op de agenda (Peter Clijsters

Nadere informatie

Altijd waakzaam en betrouwbaar

Altijd waakzaam en betrouwbaar Onderwerpen Authenticatie: Stand van zaken Fidesque Verificatie van een gebruiker Betrouwbaarheidsniveaus Afsprakenstelsel eherkenning Roadmap eherkenning Authenticatie: Stand van zaken YOB Authenticatie

Nadere informatie

Wet GDI Regels inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet generieke digitale infrastructuur)

Wet GDI Regels inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet generieke digitale infrastructuur) Regels inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet generieke digitale infrastructuur) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen,

Nadere informatie

Toetsingskader. 1. Onderbouwing nut en noodzaak

Toetsingskader. 1. Onderbouwing nut en noodzaak Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. R.W. Knops Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 6 november 2017 Onderwerp Wet GDI Uw kenmerk Ons kenmerk MvH/RvZ/HS/RS/bs/

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de wet GDI

Vragen en antwoorden over de wet GDI Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Contactpersoon Maarten Prinsen Datum 21 maart 2017 Vragen en antwoorden over de wet GDI Hieronder leest u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld

Nadere informatie

Consultatie Wet Generieke Digitale Infrastructuur en Uniforme Set van Eisen eid

Consultatie Wet Generieke Digitale Infrastructuur en Uniforme Set van Eisen eid / plv. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 Consultatie Wet Generieke Digitale Infrastructuur en Uniforme Set van Eisen eid Aanleiding Op 22 december is de Wet

Nadere informatie

IAM voor het onderwijs in 2020 Ton Verschuren m7

IAM voor het onderwijs in 2020 Ton Verschuren m7 IAM voor het onderwijs in 2020 Ton Verschuren m7 Seminar Identity en Access Management in het onderwijs: een blik op de toekomst 12 maart 2013 Inhoud Hoezo een visie? De visie Randvoorwaarden Ontwerpkeuzen

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012

kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 kansen voor bedrijven & (semi) overheidsorganisaties 12 juni 2012 Agenda 1. Introductie eherkenning 2. Kansen / voordelen 3. Specifieke (EH) functionaliteit: 1. Machtigingen beheer 2. Signing/ondertekendienst

Nadere informatie

Veilige Inzage Patiënt

Veilige Inzage Patiënt Veilige Inzage Patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wim Hodes - Directeur Stichting GERRIT Jacobine Wieggers - Productmanager Jeugddomein en Patiëntdomein Het ipmd Intelligent Persoonlijk

Nadere informatie

Jaarplan Tactisch Beraad

Jaarplan Tactisch Beraad Jaarplan 2019 Tactisch Beraad Colofon Versie V1.0 definitief Datum 26-04-2019 Status Goedgekeurd door het Tactisch Beraad op 26 februari 2019 Definitief vastgesteld door Strategisch Beraad 26 april 2019

Nadere informatie

Datum 6 maart 2019 Betreft Kamervragen van de leden Van der Molen, Pieter Heerma en Van den Berg (allen CDA)

Datum 6 maart 2019 Betreft Kamervragen van de leden Van der Molen, Pieter Heerma en Van den Berg (allen CDA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1.

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1. Directoraat-Generaal Programmabureau eid Wonen, eidstelsel@minbzk.nl Bouwen en Integratie www.eid-stelsel.nl Jaarplan 2015 Datum 24 maart 2015 Versie 1.0 Aantal pagina's 8 Programma eid In dit Jaarplan

Nadere informatie

De reis naar de toekomst van onze paspoorten en identiteitskaarten

De reis naar de toekomst van onze paspoorten en identiteitskaarten De reis naar de toekomst van onze paspoorten en identiteitskaarten Aart Verloop Willem van Ravesteijn 1 Wat we gaan doen vandaag: 1 2 Introductie op beleid Actuele beleidsontwikkelingen en stand van zaken

Nadere informatie

Veilige en eenvoudige toegang tot uw online dienstverlening. Connectis Identity Broker

Veilige en eenvoudige toegang tot uw online dienstverlening. Connectis Identity Broker Veilige en eenvoudige toegang tot uw online dienstverlening Connectis Identity Broker Hoe weet u zeker dat uw klanten zijn wie ze zeggen? Hoe verleent u veilig toegang tot hun gegevens? Een goed beheer

Nadere informatie

Het nieuwe eid-stelsel; een introductie voor de zorgsector

Het nieuwe eid-stelsel; een introductie voor de zorgsector Het nieuwe eid-stelsel; een introductie voor de zorgsector Datum 22 Mei 2017 Auteurs Merik Seven Melissa Obermann-Gasseling Piet Hein Minnecré Toelichting In deze whitepaper over eid in de zorg wordt het

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Multi-Factor Authenticatie activeren ( Onboarden ) voor de Online Badge Portal

Multi-Factor Authenticatie activeren ( Onboarden ) voor de Online Badge Portal Multi-Factor Authenticatie activeren ( Onboarden ) voor de Online Badge Portal Beste Online Badge Portal gebruiker, Om haar meest kritische applicaties nog beter te beveiligen, heeft Brussels Airport beslist

Nadere informatie

Handleiding Connectis EH Beheermodule

Handleiding Connectis EH Beheermodule Handleiding Connectis EH Beheermodule Datum: 01-11-2017 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... - 2-1. Connectis EH Beheermodule...- 3-1.1 Inloggen... - 3-1.2 Home... - 5-1.3 Bedrijfsgegevens... - 6-1.4

Nadere informatie

Handleiding QuoVadis beheermodule EH

Handleiding QuoVadis beheermodule EH Handleiding QuoVadis beheermodule EH Bedrijf: QuoVadis Trustlink B.V. Datum: februari 2016 Versie: 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding...- 2-1 QuoVadis beheermodule eherkenning...- 3-1.1 Inloggen...-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 363 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Handleiding Z login EH Beheer Module

Handleiding Z login EH Beheer Module Handleiding Z login EH Beheer Module Bedrijf: ZET solutions Datum: 16 januari 2013 Versie: 0.2 Inhoudsopgave Inleiding... - 2-1 Z login EH Beheer Module... - 3-1.1 Inloggen... - 3-1.2. Home... - 5-1.3

Nadere informatie

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis: Voorwaarden DigiD Datum 1 december 2017 Versie 9.0 Inhoud Plaatsbepaling Voorwaarden DigiD... 1 Artikel 1 Begrippen... 1 Artikel 2 Gebruik en Diensten... 2 Artikel 3 Aanbieden van DigiD door Logius...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 476 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

% &# / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. 1!#74 2-"

% &# / 0!( /!!!2 3 42- % 3,2!#5*! % 3! 3 6!!. 1!#74 2- !"!#$ % &# % '"&( % )*+#$ %,"!-"+. / 0!( / #"-1 / "0!( /!!!"2 3 4"2- % 3,"2!#5*! % 3!" 3 6"!"!. $1"!- 1!#74 2-" +7.-# !"#2-- 1! "!""!"!#!--1 8 "#!--1-" 11#-#*" 291*:!!*1"12##81# 1-###1! #*0 ;22#-1!!-

Nadere informatie

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven)

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) EINDRAPPORTAGE Cor Franke Voorzitter Achtergrond steeds meer contacten tussen overheid en bedrijven vinden langs elektronische weg

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN

SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN Congres Digitaal Zakendoen en eid SAMENVATTING ONDERZOEK TOEGANG TOT PATIËNTPORTALEN 11 juni, Bunnik Antoon van Luxemburg AGENDA Resultaten onderzoek patiëntportalen Authenticatie patiëntportalen en online

Nadere informatie

Patiëntauthenticatie. Onderzoek betrouwbaarheidsniveau. elektronische gegevensuitwisseling. 7 oktober 2016, VZVZ-Leveranciersdag

Patiëntauthenticatie. Onderzoek betrouwbaarheidsniveau. elektronische gegevensuitwisseling. 7 oktober 2016, VZVZ-Leveranciersdag Patiëntauthenticatie Onderzoek betrouwbaarheidsniveau elektronische gegevensuitwisseling 7 oktober 2016, VZVZ-Leveranciersdag Heel actueel gekozen onderwerp! 1) Debat over eid-stelsel 29/9: niveau hoog,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Pilotvoorwaarden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 april 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 april 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Programma Machtigen. Het realiseren van verbetering en samenhang in het huidige machtigingslandschap

Programma Machtigen. Het realiseren van verbetering en samenhang in het huidige machtigingslandschap Programma Machtigen Het realiseren van verbetering en samenhang in het huidige machtigingslandschap NORA Identity & Access Management werkgroep Frank Zwart 25 september 2018 Introductie Ontwerp Wettelijke

Nadere informatie

Factsheet eidas. De EU-verordening eidas: wat betekent het voor u als overheidsorganisatie? Xander van der Linde en Jonas de Graaf

Factsheet eidas. De EU-verordening eidas: wat betekent het voor u als overheidsorganisatie? Xander van der Linde en Jonas de Graaf Factsheet eidas De EU-verordening eidas: wat betekent het voor u als overheidsorganisatie? Auteurs Xander van der Linde en Jonas de Graaf Datum Juli 2017 Introductie Mogelijk heeft u er al van gehoord.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 349 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN ECONOMISCHE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 23 juni 2017 Voortgangsrapportage programma eid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 23 juni 2017 Voortgangsrapportage programma eid > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOO Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.digitaleoverheid.nl

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 9 februari Inleiding

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 9 februari Inleiding > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk

Nadere informatie

Ontv.: V 2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal L.N~o.:._.

Ontv.: V 2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal L.N~o.:._. STATEN VAN CU~AO Ontv.: V 2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal L.N~o.:._. Vergaderjaar 2018-2019 35 047 (R2108) Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie

Nadere informatie

Verordening 910/2014 elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten eidas

Verordening 910/2014 elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten eidas Verordening 910/2014 elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten eidas Vandaag De basis: wat houdt de verordening in? Inhoudelijke voorlichting: wat zijn de consequenties voor beleid en toezicht?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Nadere informatie

Advies voor het opnemen van basisprincipes als kaders voor het informatiestelsel van de zorg. 1. Inleiding

Advies voor het opnemen van basisprincipes als kaders voor het informatiestelsel van de zorg. 1. Inleiding Advies voor het opnemen van basisprincipes als kaders voor het informatiestelsel van de zorg. 1. Inleiding In de afgelopen periode is door een werkgroep binnen de architectuurcommunity gewerkt aan kaders

Nadere informatie

makkelijke en toch veilige toegang

makkelijke en toch veilige toegang voor wie? makkelijke en toch veilige toegang Matthijs Claessen Nausikaä Efstratiades Eric Brouwer Beurs Overheid & ICT 2012 Graag makkelijk voor ons allemaal: 16,7 miljoen inwoners (burgers)! waarvan meer

Nadere informatie

Ons kenmerk z Contactpersoon

Ons kenmerk z Contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Nadere informatie

247 Services App. Gebruikershandleiding

247 Services App. Gebruikershandleiding 247 Services App Gebruikershandleiding Document historie Versie Toelichting Datum 1.0 Initiële versie 05-01-2017 1.1 Tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen 03-10-2017 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1881 Vragen van het lid

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Even bijpraten. Auteur Datum. Jan Bartling (sambo-ict) en Leo Bakker (Kennisnet) 18 januari 2019

Even bijpraten. Auteur Datum. Jan Bartling (sambo-ict) en Leo Bakker (Kennisnet) 18 januari 2019 Even bijpraten. Auteur Datum Jan Bartling (sambo-ict) en Leo Bakker (Kennisnet) 18 januari 2019 1. IBP Benchmark 2018 2. Onderwijslogistiek 3. Kennisnet Technologiekompas 2019-2020 4. De digitale overheid

Nadere informatie

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) W04.17.0400/I Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Externe toegang ZOL Citrix

Externe toegang ZOL Citrix Externe toegang ZOL Citrix Inhoudsopgave Activeren van de 2 de factor authenticatie... 1 Inleiding... 1 Scope... 2 Gebruik... 2 Telefoonnummer... 2 Authenticator app... 2 Installatie... 2 Authenticatie

Nadere informatie

Website:

Website: Website: https://seniorenacademie.hcc.nl/ DigiD Uw beveiligde link met de overheid Auteur(s): Rob van Geuns Presentator(en):. Overzicht Wat is DigiD? Waarvoor gebruik je DigiD? Hoe vraag je het aan? Aanvraag

Nadere informatie

Voorwaarden DigiD Machtigen productieomgeving

Voorwaarden DigiD Machtigen productieomgeving Voorwaarden DigiD Machtigen productieomgeving Datum 1 mei 2016 Versie 3.0 Plaatsbepaling voorwaarden DigiD Machtigen productieomgeving De voorwaarden DigiD Machtigen productieomgeving bevatten de specifieke

Nadere informatie

Toetsingskader. Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. R.W. Knops Postbus EA DEN HAAG

Toetsingskader. Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. R.W. Knops Postbus EA DEN HAAG Retouradres: Postbus 16228 2500 BE Den Haag Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. R.W. Knops Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 23 januari 2018 Onderwerp

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa

Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa Grensoverschrijdend eid gebruik in Europa ECP.nl Hans van der Burght Agenda 1. Aanleiding: EU-verordening eidas 2. Het STORK project 3. Introductie van de crossborder use cases 4. Demo: Nederlandse burger

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Chat ios

Handleiding ZorgMail Chat ios Handleiding ZorgMail Chat ios VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data

Nadere informatie