Eerste Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Eerste Kamer der StatenGeneraal 1 Vergaderjaar Nr. 1 62* Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 3 maart 1989 Inleidende opmerkingen " De vorige stukken zijn verschenen onder de nummers 171, 171a, 171b van verga derjaar Naar aanleiding van de door de leden van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. gestelde vragen met betrekking tot de eventuele gevolgen van de voorgenomen structuurwijziging van de gezondheidszorg voor het onderhavige wetsvoorstel merk ik op dat ook in die nieuwe structuur een regeling als de onderhavige noodzakelijk zal blijven met het oog op de handhaving van de beroepenscheiding tussen arts en apotheker. De argumenten voor het vasthouden aan dat uitgangspunt zijn uitvoerig aan de orde gesteld bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer der StatenGeneraal, waarbij ik in het bijzonder moge verwijzen naar kamerstuk Handelingen II, 1987/1988, 54, blz tot en met Dit beginsel van beroepenscheiding zal ook onder de nieuwe structuur onverminderd blijven gelden, zodat van enige invloed op de bij dit voorstel voorgestelde regelingen geen sprake zal zijn. In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.fractie, welke redenen ten grondslag liggen aan het voornemen het wetsvoorstel in die zin terugwerkende kracht te verlenen dat over aanvragen voor vergunningen waarover ten tijde van de inwerkingtreding van de wet nog niet onherroepelijk is beslist, met inachtneming van de nieuwe regeling moet worden beslist deel ik het volgende mede. Aangenomen wordt dat deze leden doelen op de in artikel II, tweede lid, vervatte overgangsbepaling; daarin gaat het echter niet om verzoeken tot verkrijging van een vergunninn, maar om verzoeken tot intrekking van een vergunning (of aanwijzing). Zoals in de memorie van toelichting op het oorspronkelijke wetsvoorstel reeds tot uitdrukking is gebracht strekt die bepaling ertoe dat bij het nemen van een zodanige beslissing tot intrekking rekening wordt gehouden met de tijdsduur waarbinnen de aan de arts verleende bevoegdheid tot de uitoefening van de artsenijbereidkunst niet verloren mag gaan de gegarandeerde termijn van zes jaar. Voor wat betreft de vraag van de leden van de C.D.A.fractie naar het oordeel van de K.N MP. en de L.H.V. over het onderhavige wetsvoorstel zij het volgende naar voren gebracht. Beide organisaties hebben het in ernstige mate betreurd dat het tussen hen in mei 1985 bereikte akkoord met betrekking tot de geneesmidde F ISSN SDU uitgeverij 's Gravenhage 1989 Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr. 1 62

2 lenvoorziening ten plattelande niet in de geneesmiddelenwetgeving verwerkt is. Zij zijn van mening dat daarmee de gelegenheid gemist is een fundamentele oplossing te creëren voor de reeds vele jaren bestaande problematiek. De in het vorenbedoeld akkoord opgesloten liggende wettelijke vestigingsregeling voor apothekers zou tot die oplossing hebben geleid. Nu dat akkoord, althans voor een groot deel, geen uitwerking heeft gevonden in het onderhavige wetsvoorstel hebben de K.N.MP. en de L.H.V. wederom afzonderlijk hun posities bepaald De L.H.V. heeft daarbij laten blijken dat zij met name tegen het in het wetsvoorstel bevestigde primaat van de apotheker grote bezwaren houdt en dat, hoewel het wetsvoorstel op sommige punten een verbetering inhoudt ten opzichte van de huidige regeling, die verbeteringen onvoldoende tegemoet komen aan de verlangens van de huisartsen en hun patiënten. Ik moge in dit verband verder verwijzen naar de brief van de L.H.V. van 22 juni 1988, naar aanleiding waarvan de leden van de fracties van C.D.A. en VVD. in het voorlopig verslag, onderdeel «kilometergrens», een aantal vragen hebben gesteld, welke ik verderop in deze memorie van antwoord zal beantwoorden. De K.N.M.P. heeft doen blijken voorstander te blijven van een wettelijke vestigingsregeling voor apothekers. Los daarvan onderstreept zij het in het wetsvoorstel vervatte principe van de beroepenscheiding tussen arts en apotheker en heeft zij te kennen gegeven geen overwegende bezwaren te hebben tegen de in het wetsvoorstel neergelegde garantietermijn voor de arts, waarbinnen diens bevoegdheid tot uitoefening van de artsenijbereidkunst niet verloren mag gaan. Vestigingsbeleid apothekers Met betrekking tot de door de leden van de fractie van het C.D.A. gestelde vragen terzake van de ontwikkelingen in Europees kader op het gebied van de geneesmiddelenvoorziening zij het volgende naar voren gebracht. Op 16 september 1985 is tot stand gekomen richtlijn 85/433/EEG (Pb. EG L253), welke betrekking heeft op de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie en waarin tevens maatregelen zijn vervat tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied. Gelijktijdig kwam richtlijn 85/432/EEG (Pb EG L253) tot stand, welke betrekking heeft op de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied. In artikel 2 van laatstgenoemde richtlijn zijn de minimumopleidingseisen opgenomen, waaraan in elke lidstaat moet worden voldaan teneinde te waarborgen dat de in artikel 2 van richtlijn 85/433/EEG bedoelde getuigschriften die door de LidStaten erkend zijn, een voor alle LidStaten aanvaardbaar minimumopleidingsniveau inhouden. Ter uitvoering van die communautaire regelgeving is vooruitlopend op de totstandkoming van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bij ministerieel besluit van 7 april 1988 (Stcrt. 88) op basis van artikel 2a van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening bepaald dat aan de onderdanen van de LidStaten van de E.G., aan wie door een der andere LidStaten een in artikel 4 van richtlijn 85/433/EEG genoemd diploma, certificaat of andere titel is verleend, de bevoegdheid wordt verleend de artsenijbereidkunst als apotheker in Nederland uit te oefenen. Op deze generieke bevoegdheidsverklaring zijn een tweetal uitzonderingen gemaakt. De ene betreft het geval waarin een persoon in een andere LidStaat de werkzaamheden van apotheker niet mag uitoefenen, bijvoorbeeld tengevolge van een hem opgelegde straf of tuchtmaat Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

3 regel. De andere betreft het geval, waarin er sprake is van de vestiging van een nieuwe voor het publiek toegankelijke apotheek, waaronder begrepen een minder dan drie jaar bestaande apotheek. Van deze, in genoemde richtlijn 85/433/EEG geschapen mogelijkheid tot het maken van een uitzondering voor nieuw te vestigen apotheken, is in alle Lid Staten gebruik gemaakt. Voor wat betreft de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. in hoeverre de praktijk van vestiging reeds enigermate rekening houdt met de voorgestelde regeling meen ik kort te kunnen opmerken dat hiervan uit de praktijk tot op heden niet gebleken is. Ter zake van hetgeen de leden van de V.V.D. fractie naar voren brachten met betrekking tot de in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening vervatte zogenoemde «uitsterfregeling» voor drogisten deel ik mede dat die regeling inmiddels bij besluit van 22 februari 1988, Stb. 123, met een tijdvak van 1 5 jaar is verlengd. Het betreft hier als het ware een interimmaatregel vooruitlopend op de totstandkoming van de thans in voorbereiding zijnde omvangrijke wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening op diverse onderdelen, waarbij onder meer zal worden voorgesteld de drogist zijn belangrijke functie op het terrein van de verstrekking van zelfzorggeneesmiddelen te doen behouden. Kosten Voor wat betreft de vraag van de leden van de fractie van het C.D.A. om een overzicht van de kosten van de geneesmiddelenvoorziening sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening per hoofd van de bevolking per jaar, gedifferentieerd per provincie en afzonderlijk berekend voor de gebieden verzorgd door apotheekhoudende geneeskundigen en door apothekers, deel ik mede dat een dergelijke gedifferentieerde uitsplitsing van de kosten van de geneesmiddelenvoorziening niet beschikbaar is. Het FOZ (vroeger FOGM en daarvoor FOG geheten) dat sinds 1978 wordt gepubliceerd, geeft slechts macroeconomische overzichten, evenals het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Ziekenfondsraad is de enige instantie die meer gedifferentieerde kostenoverzichten geeft. In de jaarverslagen van die raad over 1972 tot en met 1984 wordt ingegaan op de kosten per provincie per ziekenfondsverzekerde. Na 1984 worden in de jaarverslagen van de Ziekenfondsraad de kosten weergegeven op het niveau van de afzonderlijke ziekenfondsen maar zonder enige uitsplitsing naar apotheekhoudende geneeskundigen en apothekers. In de hiervoor bedoelde jaarverslagen over 1972 tot en met 1984 waarvan de relevante gedeelten uit het jaarverslag over 1984 als bijlage bij deze memorie van antwoord zijn gevoegd geeft de Ziekenfondsraad een uitsplitsing per provincie van de aantallen apotheekhoudende en niet apotheekhoudende geneeskundigen. Uit deze getallen is het percentage verzekerden berekenbaar dat farmaceutische rulp verstrekt kreeg via een apotheekhoudende geneeskundige. Een differentiatie naar gebieden verzorgd door apotheekhoudende geneeskundigen en door apothekers geeft de Ziekenfondsraad niet. Er lijkt een zekere tendens te bestaan dat in provincies met een hoog percentage apotheekhoudende geneeskundigen, de uitgaven aan farmaceutische hulp lager zijn. Het is echter niet duidelijk welke conclusies hieraan moeten worden verbonden, omdat er meerdere factoren zijn die invloed uitoefenen op de hoogte van de kosten van de farmaceutische hulp. Zo bestaat er eveneens de tendens dat als de uitgaven per provincie aan specialistische hulp lager zijn, die aan farmaceutische hulp dit ook zijn. Op grond van de ter beschikking staande gegevens kan niet de conclusie worden getrokken dat er verschillen zijn in efficiency en effec Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

4 tiviteit in de geneesmiddelenvoorziening in de verschillende gebiedsdelen. Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van het CDA. om vergelijkende kostencijfers voor de geneesmiddelenvoorziening in de verschillende E.G."lidstaten merk ik op dat een dergelijk overzicht betreffende de kosten van de uitgaven aan geneesmiddelen ontbreekt. Wel zijn gegevens op prijsindexniveau beschikbaar, waaruit blijkt dat het prijsniveau van geneesmiddelen in Nederland hoog is in vergelijking met de meeste andere E.G.lidstaten. De voornaamste verklaring hiervoor is dat in Nederland vrije prijsvorming voor de geneesmiddelen bestaat. De landen waar de prijzen van de geneesmiddelen lager zijn, kennen prijsbeheersingssystemen, al of niet in combinatie met verstrekkings of vergoedingssystemen. Voor wat betreft de vraag van de leden van de CD.Afractie welke geneesmiddelen meer worden verstrekt in gebieden, verzorgd door apotheekhoudende geneeskundigen zij medegedeeld dat die gegevens niet voorhanden zijn. Onderzoek daaromtrent ontbreekt. Minimale grootte Ten aanzien van de vraag van de leden van de fractie van het C.D.A. of er al inzicht te geven is in het effect dat de nieuwe tariefstructuur voor door apothekers afgeleverde geneesmiddelen heeft op het aantal vestigingen c.q. op de praktijkomvang van apotheken merk ik op dat zulks voorshands nog niet mogelijk is. De effecten van die nieuwe structuur kunnen eerst op langere termijn worden ingeschat. Voor wat betreft de vraag van de leden van de V.V.D. fractie met betrekking tot de motiede Pree op stuk nr. 21 deel ik mede dat met het daarin gevraagde onderzoek naar het noodzakelijk economisch draagvlak van een apotheekvestiging nog geen begin is gemaakt. Ik ben van mening dat allereerst de evaluatie van de nieuwe tariefstructuur voor apotheken zal dienen te worden afgewacht. Daarin komen ook normatieve elementen voor die met een economisch draagvlak te maken hebben. Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heb ik in dit kader verklaard met het COTG te overleggen om die evaluatie een zodanige grondslag te geven dat de vraag inzake het economische draagvlak daarbij aan de orde kan zijn. Kilometergrens Met betrekking tot de mede naar aanleiding van de brief van de Landelijke Huisartsen Vereniging van 22 juni 1988 dcor de leden van de fracties van CDA. en VVD. gestelde vragen moge ik het volgende naar voren brengen. Ten aanzien van de vraag welke argumenten kunnen worden aangevoerd met betrekking tot de invoering van de ultimatieve drie tot vijf kilometergrens merk ik op dat met de opneming van de hier bedoelde afstanden overigens niet 3 en 5 km, doch 3,5 en 4,5 km beoogd is een stelsel te creëren, dat meer recht doet aan de bereikbaarheid van de geneesmiddelenvoorziening voor de patiënt. Het onderhavige wetsvoorstel houdt dan ook een belangrijke verbetering in ten opzichte van het tot op heden in de jurisprudentie nog vrij algemeen gehanteerde afstandscriterium van 5 km. Daarbij zijn uitzonderingen van nog grotere afstanden niet ongebruikelijk gebleken. In het voorgestelde stelsel wordt dan ook het gebied waar de arts de geneesmiddelenvoorziening ter hand kan nemen vergroot ten opzichte van het huidige stelsel, dat uitgaat van gemeentegrenzen, die op zichzelf weinig of geen verband houden met vorenbedoelde bereikbaarheid. In dit opzicht houdt het voorgestelde stelsel van vaste afstandscriteria ook een aanmerkelijke vereenvoudiging in van het huidige stelsel. Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

5 Door duidelijke afstandscriteria in de wet neer te leggen zal, zo mag verwacht worden, het aantal geschillen worden beperkt, waardoor het aantal beroepen eveneens zal afnemen. Door die afstandscriteria wordt zowel voor de apotheker en voor de arts, als ook voor de patiënt een veel grotere duidelijkheid gecreëerd en ik ben dan ook van mening dat door de duidelijkheid van die afstandscriteria het onderhavige wetsvoorstel zal bijdragen aan een vermindering van de problematiek op het platteland, zonder afbreuk te doen aan het basisprincipe van de wet dat de geneesmiddelenvoorziening op de eerste plaats en bij voorkeur door de apotheker dient te geschieden. Voor wat betreft de vraag of ik het bezwaar onderschrijf dat het absoluut verbod van artikel 6, vierde lid, van het zijn van apotheekhoudend huisarts voor patiënten binnen 3,5 km afstand van de apotheek, zal kunnen leiden tot gesplitste apotheekpraktijken van huisartsen en dat zulks zeer onwenselijk is deel ik het volgende mede. Dit verschijnsel van gesplitste praktijken is onvermijdbaar, ongeacht het systeem dat wordt gekozen om artsen de bevoegdheid te geven tot het afleveren van geneesmiddelen. Zulks is inherent aan de hantering van vorenbedoeld basisprincipe van de wet dat uitgaat van het primaat van de apotheker. Met betrekking tot de vraag van de leden van de fracties van het CDA. en de V.V.D. waarom er in artikel 6, vijfde lid, er van wordt uitgegaan dat intrekking geen uitzondering maar regel zal zijn zij allereerst opgemerkt dat ook onder het huidige stelsel de vestiging van een apotheker in de regel tot al dan niet gedeeltelijke intrekking van de vergunning leidt. In zoverre is er dan ook sprake van voortzetting van beleid, met dien verstande echter dat daarbij in het onderhavige wetsvoorstel uitgegaan wordt van vaste afstandscriteria. Overigens is de regel dat bij vestiging van een apotheek de vergunning van een arts moet worden ingetrokken voor wat betreft het deel van zijn vergunningsgebied, dat binnen een afstand van 3,5 km van die apotheek is komen te liggen, als gevolg van amendering tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in die zin versoepeld, dat de hier bedoelde intrekking slechts kan plaatsvinden op verzoek van de betreffende apotheker. Zoals ik reeds tijdens de uitvoerige discussie in de Tweede Kamer over dit amendement naar voren bracht kan deze wegneming van het automatisme uit de vergunningintrekking slechts een beperkt effect hebben. Weliswaar biedt het een mogelijke oplossing voor de situatie waarop deze leden doelen in hun volgende vraag ter zake van de problematiek rond de vestiging van een apotheker in een buitenwijk van een grote stad, waardoor bij het achterwege blijven van een intrekkingsverzoek van de betreffende apotheker een arts zijn patiënten in het landelijk gebied daaromheen van geneesmiddelen kan blijven voorzien, doch voor de opvolger van die arts geldt weer volledig het meergenoemde basisprincipe van de wet dat uitgaat van het primaat van de apotheker. Een verdere versoepeling is niet mogelijk, omdat hiermede de consistentie van de in het wetsvoorstel neergelegde en met het beginsel van beroepenscheiding tussen arts en apotheker verband houdende systematiek geheel ondergraven wordt. Ten aanzien van de vraag van de leden van de fracties van CDA. en V.V.D. naar mijn oordeel over de stelling in voornoemde brief van de Landelijke Huisartsen Vereniging dat ook de formulering van de laatste volzin van artikel 6, vijfde lid, onduidelijk is en tot verschillende uitleg kan leiden, merk ik het volgende op. Zoals in de toelichting op de eerste nota van wijziging betreffende het onderhavige wetsvoorstel, kamerstukken II, , , no. 10, reeds naar voren is gebracht voorziet het bepaalde in de laatste zin van het vijfde lid ten eerste in de situatie van een wijziging in de omstandigheden welke tot vergunningverlening hebben geleid anders dan door vestiging van een apotheker, hetgeen grond oplevert tot intrekking, en ten tweede in een situatie van wijziging in de omstandigheden welke er destijds toe leidden dat een genees Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

6 kundige een gedeelte van de vergunning behield, waardoor het niet langer noodzakelijk is dat de vergunning gehandhaafd blijft. Het gaat hier om wijziging in de omstandigheden binnen het gebied, gelegen tussen 3,5 km. en 4,5 km. van de apotheek van een apotheker. Indien door bij voorbeeld aanleg van een weg of bouw van een brug de betreffende apotheek vanuit dat gebied beter bereikbaar is geworden, kan de eerder vanwege de slechte bereikbaarheid verleende dan wel gehandhaafde vergunning van de arts voor dat gebied worden ingetrokken. Allerminst is uit de wettekst en de daarop gegeven toelichting af te leiden dat de reeds gevestigde apotheker bij de hier vorenbedoelde wijzigingen in de omstandigheden binnen het gebied, dat ligt op een afstand tussen 3,5 km. en 4,5 km. van zijn apotheek, niet de intrekking kan verzoeken van de vergunning van de arts voor dat gebied. Zoals ik in de plenaire discussie in de Tweede Kamer reeds opmerkte, zal ook in deze gevallen de vergunning niet automatisch worden ingetrokken maar eerst indien een apotheker daarom verzocht. Centrale Adviescommissie voor gebiedsaanwijzing Op de vraag van de leden van de fractie van het C.D.A. waarom wordt overgegaan tot opheffing van de Centrale Adviescommissie voor gebiedsaanwijzing moge ik een herhaling geven van hetgeen ik daaromtrent in de memorie van toelichting op het oorspronkelijke wetsvoorstel en tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer heb opgemerkt. Allereerst is met het doen vervallen van het instrument van apotheekrijpverklaring aan de Centrale Adviescommissie voor Gebiedsaanwijzing de adviserende taak te dien aanzien komen te ontvallen. Ook aan de andere adviestaak van die commissie met betrekking tot bij de minister door artsen en apothekers ingestelde beroepen tegen beslissingen van de provinciale commissies voor gebiedsaanwijzing bestaat naar mijn mening niet langer behoefte. Mede als gevolg van de geringe vergaderfrequentie van de commissie verloopt er vrij veel tijd tot advies wordt uitgebracht, hetgeen het nemen van een spoedige beslissing op een beroep in de weg staat. Bovendien is het, mede op aandringen van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, reeds geruime tijd vast gebruik om op het departement hoorzittingen te houden, waarbij de betrokken arts en apotheker(s) uitgebreid in de gelegenheid worden gesteld hun bezwaren toe te lichten. Voorzover patiënten daartoe de wens te kennen geven, worden zij, althans een vertegenwoordiging van hen, eveneens voor de hoorzitting uitgenodigd. Gebleken is dat de op die hoorzittingen verstrekte informatie ruimschoots voldoende is om een goed oordeel te kunnen vormen over de actuele situatie in het betrokken gebied. De verslagen van de hoorzittingen maken deel uit van de stukken die aan de Afdeling rechtspraak van de Raad van State voor de behandeling in beroep worden meegezonden. Het handhaven van de Centrale Adviescommissie voor Gebiedsaanwijzing is door deze ontwikkelingen niet langer nodig. Redactionele opmerkingen Voor wat betreft de opmerking van de leden van de fractie van het C.D.A. dat in artikel 2 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening de verwijzing naar de Wet op menselijk bloed te zijner tijd moet worden vervangen door een verwijzing naar de Wet inzake bloedtransfusie deel ik mede dat zulks reeds ingevolge artikel 43 van de inmiddels tot stand gekomen Wet inzake bloedtransfusie (Stb. 1988, 546) is geschied. Het betreft hier overigens niet artikel 2 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, doch artikel 1, tweede lid, van die wet. De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, D. J. D. Dees Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

7 JAARVERSLAG 1984 ZIEKENFONDSRAAD Tabel 3 Aantal zlekenlondspraktllken van huisartsen, verdeeld naar provincie') Provincie Aantal praktijken Gemiddeld aantal vei 'zekerden pe r praktijk Zonder Met Totaal Waarv; in met een aantal Zonder Met apotheek apotheek verzekerden van: apotheek apotheek en meer Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht NoordHolland ZuidHolland Zeeland NoordBrabant Limburg Nederland op: 17 mei mei mei mei Totaal Tabel 4 Aantal ziekenfondspraktijken van hulsartsen, verdeeld naar praktljkgrootte) Aantal Praktijken Praktijken Alle praktijken Procentuele verdeli ng van de verzekerden zonder apotheek met apotheek aantallen praktijken per praktijk Aantal Aantal Aantal prak verze prak Totaal Waarvan tijken kerden tijken niet ingeschreven in de apotheek Aantal verzekerden Aantal Aantal Zonder Met Zonder praktijken verzekerden apotheek apotheek en met apotheek tezamen ,7 7, ,6 6, ,7 25, , ,4 17, ,7 5, ,0 2,0 2, ,9 0,6 0, " ,4 0, ,2 0, ,1 0,0 0, , > ,0 0,1 Totaal ,0 100,0 100,0 1) Peildatum aantal praktijken en verzekerden 17 mei 1984 Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

8 Tabel 5 verzekerden per praktijk Aantal ziekenfondspraktijken van apothekers verdeeld naar praktijkgrootte') Aantal Aantal Gemiddeld P rocentuele verdeling praktijken verzekerden 2 ) aantal van de aantallen verzekerden praktijken minder dan ( in meer Totaal 1984 Totaal Tabel 6 Lasten en baten per verzekeringssoort 1982 en 1983 (In duizendtallen guldens) vp bi wl 3 ) vw wt + vw 4 ) UITEN Huisartsenhulp Farmaceutische hulp 5 ) Specialistische hulp 6 ) Tandheelkundige hulp Verloskundige hulp Ziekenhuisverpleging Paramedische hulp Kunst en hulpmiddelen Ziekenvervoer Dag of nachtbehandeling Sanatoriumverpleging / Kraamzorg Overige verstrekkingen Subtotaal verstrekkingen Beheerskosten ziekenfondsen Heffing en inning premie Ziekenfondsraad en secretariaat Bijzondere kosten Saldo buitenland Uitgaven krachtens artikel 73 c en d Ziekenfondswet Subtotaal beheer' , Bijdrage aan: bejaardenverzekering 7 ) vrijwillige verzekering (bejaarden) Renteverrekening 8 ) Totaal lasten BATEN Premies en vergoedingen , Rijksbijdrage Bijdrage verplichte verzekering Overige ontvangsten Totaal baten Voordelig saldo Nadelig saldo ) Peildatum aantal praktijken en verzekerden 17 mei ) In deze cijfers zijn met begrepen de verzekerden ingeschreven bij eigen fondsapotheken 3) De bijdrage van de verplichte aan de bejaardenverzekering is in deze kolommen weggelaten 4) In deze kolommen zijn de baten en saldi niet opgenomen, aangezien het geen zin heeft deze gecombineerd te vermelden De bijdrage van de verplichte aan de bejaarden en vrijwillige verzekering is in deze kolommen weggelaten. 5) Met ingang van 1983 onder aftrek van eigen bijdragen van verzekerden. 6) Onder aftrek van eigen bijdragen van verzekerden ter zake van plastische chirurgie 7) Inclusief het aandeel van de verplichte verzekering in het nadelig saldo van de bejaardenverzekering 8) Aan het Fonds Bejaardenverzekering toegerekende rente Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

9 Tabel 7 Lasten en baten per verzekerde per verzekeringssoort over 1982 en 1983 (in guldens) wt + vw') 19B LASTEN Huisartsenhulp Farmaceutische hulp?) Specialistische hulp3) Tandheelkundige hulp Verloskundige hulp Ziekenhuisverplegmg Paramedische hulp Kunst en hulpmiddelen Ziekenvervoer Dag of nachtbehandeling Sanatoriumverpleging Kraamzorg Overige verstrekkingen Subtotaal verstrekkingen Beheerskosten ziekenfondsen Heffing en inning premie Ziekenfondsraad en secr. Bijzondere kosten Saldo buitenland Uitgaven art. 73 c en d ZFW 94,58 98,75 103,69 110,22 95,78 100,26 94,25 99,08 95, ,87 131,13 441,01 435,86 180,59 171,21 144,02 140,44 174,72 166,32 185,57 196,75 428,29 440,20 217,69 228,78 188,34 200,84 212,98 224,33 86,24 89,89 16,84 17,99 77,05 80,43 86,33 89,96 78,54 81,95 6,99 7,19 6,06 6,25 4,15 3,88 5,76 5,87 512,54 510, , ,23 687,48 695,56 716,51 751,65 692,15 704,49 54,65 58,08 127,75 138,49 64,33 68,66 58,63 63,04 63,41 67,77 11,44 11,95 62,61 66,44 18, ,94 20,89 18,33 19,40 17,81 18,57 88,86 89,28 27, ,51 29,05 27,42 28,06 10,96 11,79 4,13 3,83 10,06 10,75 11,71 12,90 10,32 11,09 0,36 0,21 0,53 0,23 0,38 0,21 0, ,45 0,13 21,89 21,91 19,00 19,03 13,01 11,71 18,04 17,87 1,41 1,15 3,86 2, , , , , , , , , , , , , ,84 63,15 67, ,21 63,15 67,21 50,55 54,02 61,13 65,10 3,14 3,28 2, ,28 2,40 1,99 2,20 1,99 2,20 1,99 2,20 1,79 1,44 1, ,96 2,58 10,18 13,87 3,92 4,06 0,11 0,24 3, ,96 1,60 3,16 3,44 1,26 1,84 1, ,06 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 Subtotaal 'beheer' 72,26 76,88 78,48 86,72 73,09 78,17 52, ,76 74,59 Bijdrage aan: bejaardenverzekering 4 ) vrijw. verz. (bejaarden) RenteverrekeningS) 156,45 157,51 3,21 4,96 9, ,30 Totaal lasten BATEN Premies en vergoedingen Rijksbijdrage Bijdrage verpl, verzekering Overige ontvangsten Totaal baten Voordelig saldo Nadelig saldo 1.377, , , , , , , , , ,37 711,71 772, , ,07 1,230, , ,91 179,20 196,93 135,49 174,35 927, ,42 14, ,43 5, ,86 6,69 6, , , , , , , ,07 49, ,74 86,20 200,82 11,78 88,45 ' 33,07 1) In deze kolommen zijn de baten en saldi niet opgenomen, aangezien het geen zin heeft deze gecombineerd te vermelden. 2) M.i.v 1983 onder aftrek van eigen bijdragen van verzekerden 3) Onder aftrek van bijdragen van verzekerden ter zake van plastische chirurgie 4) Inclusief het aandeel van de verplichte verzekering in het nadelig saldo van de bejaardenverzekering 5) Aan het Fonds Bejaardenverzekering toegerekende rente Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

10 Tabel 8 Kosten per wettelijk verzekerde per provincie 1983 ) (in guldens) Utrecht Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Huisartsenhulp 107,06 98,44 99,30 98, ,68 102,40 99,09 104,76 98,91 98,72 100,26 farmaceutische hulp?) 174,82 140,24 144,33 165,57 166,34 179,46 181,48 180,45 145,27 166,24 175,64 171,21 Specialistische hulp3) 213,83 179,18 178,31 213,66 218,53 251,85 233,13 226,43 213,11 253,33 245,99 228,78 Tandheelkundige hulp 64,58 67,42 68,96 75,47 84,89 82,56 100,40 73,97 69,08 78,67 79,11 80,43 Verloskundige hulp 5,41 7,45 7,54 7,14 6,16 6,15 6,29 6,43 7,70 5,99 4,47 6,25 Ziekenhuisverpleging 618,03 641,13 550,81 641,95 644,75 730,94 827,60 747,35 659,34 631,29 662,64 695,56 Paramedische hulp 60,93 51,06 47,97 82,41 67,46 83,89 86,56 62,40 67,73 63,05 61,93 68,66 Kunst en hulpmiddelen 20,72 18,29 15,92 21,63 17,98 16,01 21,04 17,66 18,29 21, ,12 Ziekenvervoer 32,11 28,69 24,52 27,11 22,92 19,49 32,15 32,21 27,96 26,96 23,07 27,88 Dag of nachtbehandeling 5,86 4,70 5,80 10,01 13,70 9, ,05 9,80 11,41 13,33 10,75 Sanatonumverpleging 0, ,51 0,00 0,15 0,00 0,01 0, ,12 0,47 0,21 Kraamzorg 15,81 22,15 22,81 24,06 18,06 19,53 15,86 19,19 28,34 20,13 15,78 19,03 Overige verstrekkingen 1,84 0,23 0,00 0,41 0,75 0,38 0,31 0,97 0,01 1,42 7,36 1,31 Beheerskosten ziekenfondsen 51,08 61,66 48,27 72,87 56,99 77,21 76,25 72,13 64, ,82 67,21 Bijzondere kosten 5,33 5,27 2,01 4,73 4,00 4,16 5, ,45 3,03 4,46 4,06 Totaal 1.378, , , , , , , , Aantal verzekerden Limburg Nedetland Tabel 9 Kosten per vrijwillig verzekerde per provincie 1983') (in guldens) Utrecht Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Huisartsenhulp 103,79 97,10 97,88 97,77 101,85 98,62 100,75 97,82 102,64 97,48 97, Farmaceutische hulp2) 129,38 118,64 116,06 132,95 154,97 143,88 150,13 136,85 111,74 142,76 156,26 140,44 Specialistische hulp3) 186,01 165,06 154,13 197,48 207,17 218,59 206,50 186,02 178,09 234,09 231,07 200,84 Tandheelkundige hulp 73,98 78,52 76,41 84,57 89,83 91,05 112, ,52 86,24 83,03 89,96 Verloskundige hulp ,42 4,83 5,22 3,82 3,43 3,62 3, ,25 1,83 3,88 Ziekenhuisverpleging 614,37 617,04 583,70 627,58 662,25 822,87 901,17 826,93 749,56 698,23 777,72 751,65 Paramedische hulp 49,96 47,02 43,34 67,38 63,46 85,08 77,72 59,43 66,43 57,80 57,31 63,04 Kunst en hulpmiddelen ,25 17,70 21,84 19,41 19,45 22,73 19,33 20,61 25,02 23,13 20,89 Ziekenvervoer 25,84 26,95 25,89 26,62 23,61 25,51 35,52 30,17 29,63 30,03 27, Dag of nachtbehandeling 5,35 5,26 4,80 14,00 16, ,36 12,74 10,01 15,36 19,52 12,90 Sanatoriumverpleging 0, , ,17 0, , , Kraamzorg 13,14 16,59 15,19 17,07 12,05 11,19 9,62 11,07 13,71 10,88 6,42 11,71 Overige verstrekkingen 2, ,57 1,12 1,43 1, ,66 3,47 1,89 9,36 2,47 Beheerskosten ziekenfondsen 40, ,71 59,34 45, ,68 58,96 51,63 48,52 55,18 54,02 Ziekenfondsraad en secr. 1, , ,44 1, , , ,44 Bijzondere kosten 0,00 0, ,00 0, ,33 0,04 0,00 0,14 0,00 0,24 Totaal , , , , , , , , , Aantal verzekerden Limburg Nederland 1) De kosten van de fondsen zijn geheel toegerekend aan de provincie, waarin het grootste deel van de verzekerden woont 2) Onder aftrek van eigen bijdragen van verzekerden. 3) Onder aftrek van bijdragen van verzekerden ter zake van plastische chirurgie. Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

11 Tabel 10 Lasten en baten per wettelijk verzekerde 1974 t/m 1983 (in guldens) UITEN Huisartsenhulp 57,27 65,10 70,21 76,75 82,33 85, ,77 95,78 100,26 Farmaceutische hulpf) 95,03 107,90 117,98 126,46 136,36 143,23 151,77 162,13 180,59 171,21 Specialistische hulp2) 95,52 108,80 125,33 143,30 159,85 173,52 190,85 203,92 217,69 228,78 Tandheelkundige hulp 29,76 34,85 39,23 44,32 49,72 57, ,57 77,05 80,43 Verloskundige hulp 3,70 3,94 4,24 4,40 4,87 5, ,03 6,06 6,25 Ziekenhuisverpleging 308,22 366,75 412,04 451,40 501,35 542,06 580,06 627,13 687,48 695,56 Paramedische hulp 17,87 22,26 26,54 32,36 36,91 46,25 55,10 57,64 64,33 68,66 Kunst en hulpmiddelen 5,97 6,78 8,00 10,54 11,52 12,50 14,04 16,16 18,21 19,12 Ziekenvervoer 11,54 12,85 14,95 16,57 18,77 21,08 22,58 24,89 27,22 27,88 Dag of nachtbehandeling 2,18 3,10 4,10 4,97 6,46 6,67 7,55 8,66 10,06 10,75 Sanatoriumverpleging 0,87 0,99 0,87 0,82 0,82 0,54 0,52 0,48 0,38 0,21 Kraamzorg 7,22 10,33 11,00 11,05 11,40 11,63 14,33 17,31 19,00 19,03 Overige verstrekkingen 0,05 0,04 0, ,49 1,79 2,19 1, Subtotaal verstrekkingen 635,20 743,69 834,80 924, , , , , ,45 Beheerskosten ziekenfondsen 24,35 27,76 31,15 35,04 38,89 43,10 49,25 55,54 63,15 67,21 Heffing en inning premie 1,33 1,32 1,52 1,72 1,94 2,20 2,46 2,46 2,72 2,85 Ziekenfondsraad en secr. 1,07 1, ,49 1,57 1,61 1,76 1,97 1,99 2,20 Bijzondere kosten ,18 1, ,21 1,99 3,52 3,92 4,06 Saldo buitenland / 2,71 / 2,02 / 1,77 / 1,09 1,36 1,26 1,81 0,72 1,26 1,84 Uitgaven art. 73 c en d ZFW 0,01 0,00 0,02 0,03 0,05 0,07 0,06 0,05 0,05 0,01 Subtotaal 'beheer' 25,56 30,13 34,47 39,16 45,76 50,45 57,33 64,26 73, Bijdr. vrijw. verz. (bej.) 0,67 0,59 0,60 1,01 1,60 2,43 2,78 4,30 Totaal lasten 660,76 773,82 869,94 963, , , , , , ,92 BATEN Premies en vergoedingen 650,20 732,01 778,18 795,15 864,70 920,54 986, , , ,07 Rijksbijdrage 48,24 60,52 100,20 104,39 157,04 165,65 226,58 171,41 179,20 196,93 Overige ontvangsten 10,05 11,83 14,54 14,64 14,09 14,59 12,25 6,62 0,30 1,86 Totaal baten 708,49 804,36 892,92 914, , , , , , ,86 Voordelig saldo3) 47,73 30,54 22,98 41,94 Nadelig saldo3) 49,68 32,59 58,14 30,43 88,72 88,45 1) Onder aftrek van eigen bifdragen van verzekerden 2) Onder aftrek van bijdragen van verzekerden ter zake van plastische chirurgie. 3) Exclusief het aandeel van de verplichte verzekering in het voor resp nadelig saldo van de bejaardenverzekering, inclusief rentetoerekening. Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

12 Tabel 11 Lasten en baten per vrijwillig verzekerde 1974 t/m 1983 (in guldens) UITEN Huisartsenhulp Farmaceutische hulp 1 ) Specialistische hulp2) Tandheelkundige hulp Verloskundige hulp Ziekenhuisverpleging Paramedische hulp Kunsl en hulpmiddelen Ziekenvervoer Dag of nachtbehandeling Sanatoriumverpleging Kraamzorg Overige verstrekkingen ,12 64,94 70,01 76,47 82,05 85,46 88,50 91,85 94,25 99,08 79,87 91,08 98,53 103,48 112,14 113,45 120,70 128,27 144,02 140,44 85,48 96,80 111,37 125,87 138,32 149,53 163,77 176,17 188,34 200,84 33,46 39,18 44,19 49,89 55,85 65,12 71,17 80,61 86,33 89,96 2,93 3,06 3,34 3,32 3,60 3,69 4,13 4,10 4,15 3,88 282,71 341,89 382,10 420,31 470,17 513,15 568,89 632,31 716,51 751,65 14,45 18,08 21,68 26,71 30,66 39,41 46,79 51,23 58,63 63,04 5,60 6,33 7,40 9,56 10,60 11,64 13,45 16,18 18,94 20,89 9,47 10,68 12,59 14,23 16,27 18,75 20,89 24,50 28,51 29,05 2,18 3,45 4,82 5,49 7,28 8,05 9,00 9,83 11,71 12, ,79 0,66 0,54 0,60 0,98 0,71 0,11 0,80 / 0,28 5,96 8,09 8,65 8,41 8,46 8,76 10,27 12,08 13,02 11,71 0,04 0,05 0,21 1,44 2,41 1,77 2,08 3,43 2,60 2,47 Subtotaal verstrekkingen 579,95 684,42 765, , , , , , ,63 Beheerskosten ziekenfondsen Ziekenfondsraad en secr. Bijzondere kosten Subtotaal 'beheer' Totaal lasten BATEN Premie ontvangsten Rijksbijdrage Bijdrage verpl. verzekering Overige ontvangsten Totaal baten 19,54 22,29 24,99 28,11 31,24 34,66 39,58 44,64 50,55 54,02 0,74 1,00 1,11 1,22 1,22 1,33 1,46 1,33 1,79 1, ,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,11 0,24 20,30 23,31 26,13 29,35 32,49 36,01 41,06 45,99 52,45 55,70 600,25 707, ,07 970, , , , ,33 574,94 659,90 765,67 804,19 838,89 919, , , , , ,95 60,79 72,36 70,22 82, ,49 135,49 174,35 3,56 3,13 3,14 5,33 8,35 12,69 14,55 22,74 3,89 3,48 3,70 4,04 4,54 4,69 5,50 8,42 6,69 6,08 607,12 703,33 833,72 883,72 916, , , , ,07 6,87 _ 42,04 8,65 68,74 Voordelig saldo Nadelig saldo 4,40 54,11 43,79 18,69 28,17 33,07 1) Onder aftrek van eigen bijdragen van verzekerden 2) Onder aftrek van bijdragen van verzekerden ter zake van plastische chirurgie Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

13 Tabel 12 Lasten en baten van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden 1982 en 1983 totalen x 1000 gulden per verzekerde in guldens vp vw vp vw vp vw vp vw Laiten Huisartsenhulp , ,43 Farmaceutische hulp ,14 32, ,18 Specialistische hulp ,03 Tandheelkundige hulp ,55 66,18 45,53 68,94 Verloskundige hulp 1 1 0,04 0,04 Ziekenhuisverpleging ,86 110,07 312,18 174,87 Paramedische hulp ,70 11, ,66 Kunst en hulpmiddelen ,13 2,96 5,68 2,97 Ziekenvervoer ,37 3, ,91 Dag ol nachtbehandeling ,89 1,34 3,12 Sanatoriumverpleging 4 0 0,35 1,29 Kraamzorg 5 2 0,38 0,20 Beheerskosten van het ziekenfonds ,75 95,30 126,23 100,98 Kosten van Ziekenfondsraad en secretariaat ,96 1,66 3,21 1,35 Aandeel in de kosten verzekering uitkeringsgerechtigden en bejaarden ,41 640,86 Verrekeningen buitenlandse medeverzekerden ,99 262,13 Verrekeningen medeverzekerden in Nederland ,59 523,88 Totaal lasten ,14 413, ,24 522,32 Baten Premieontvangsten ,19 441, , Overige ontvangsten ,20 45,82 49,82 Totale baten ,19 508, Voordelig saldo _ 77,05 95,01 _ Nadelig saldo , Gemiddeld aantal verzekerden Tabel 13 Aantallen opnemingen en verpleegdagen in ziekenhuizen Opnemingen per 1000 verzekerden Verpleegdagen per opneming Verpleegdagen per 1000 verzekerden wt vw wt + vw wt vw wt + vw wt vw Wt +VW ,6 99,8 109, ,8 18, ,3 100,9 110, , ,2 105,4 114,5 17, , ,5 106,5 114,9 16,9 17,1 16, ,1 109,0 117, , ,2 110,7 119,5 16, , , ,1 16,0 16,6 16, ,1 119,3 121,6 15,3 16,0 15, ,9 122,6 124,6 14,8 15,7 14, , ,3 14,2 15,4 14, Eerste Kamer, vergaderjaar , , nr

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 215 Wet van 10 april 1997 tot wijziging van de Wet inzake bloedtransfusie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 994 Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het overeenkomstenstelsel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 828 Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Dit wetsvoorstel bevat technische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 408 Voorstel van wet van het lid Oudkerk houdende wijziging van artikel 13 van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) 30 509 Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) Tweede nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 551 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een bejaardenoord, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 822 Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 456 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 682 Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (adviesorganen) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 24 oktober 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND BELEIDSDOCUMENT GEZAMENLIJK PREFERENTIEBELEID 1. Definities In dit beleidsdocument wordt verstaan onder: apotheekhoudende: apotheker of apotheekhoudende huisarts; geneesmiddel:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 632 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (de maatstaf voor de duur van het recht op uitkering en enige andere onderwerpen)

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]:

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]: Ontwerpbesluit van [[ ]] tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met tijdelijke beperking van de plicht tot waardeoverdracht bij bijbetalingslasten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 478 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 405 Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 575 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 073 Wet houdende een nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22543 Regelen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen behaalde hoger-onderwijsdiploma's

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 475 Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met ingang van 1 juli 1994 trad de Wet van 9 juni

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 315 Besluit van 20 mei 1998, tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23440 Aanpassing van de vergoeding van verblijfkosten van leden van de Tweede Kamer en enige andere wijzigingen van de Wet schadeloosstelling leden

Nadere informatie

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL

T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL T WEEDE K AMER DER STATEN-G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2007-2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 722 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 272 Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing regime ter zake van de afkoop van verplichtingen tot alimentatie of tot verrekening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 127 Besluit van 20 februari 2002, houdende wijziging van het Besluit in-vitro-diagnostica Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een deelneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 B ADVIES RAAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoetkoming

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2009 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 12-6-2014 tot 1-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) AB VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 januari 2017 De leden

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 364 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr. 2002/14/EG Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 501 Besluit van 23 september 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de apothekersassistent (Besluit opleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van,

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, Besluit van houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met verzachting van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 824 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 010 011 3 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 177 Besluit van 19 mei 2008, houdende regels over de berekening van afkoopsommen van ongevalsuitkeringen (Besluit berekening afkoopsommen ongevalsuitkeringen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD. I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 94 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste oktober 2014 tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten I n n a a m v a n de K o n i n g! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan:

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet; De Raad van State gehoord (advies van.., nummer..); Hebben goedgevonden en verstaan: Besluit van houdende vaststelling van de wijze waarop de hoogte van de restitutie, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, wordt vastgesteld (Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet) Op de voordracht van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013

Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Regeling voorschotverlening op uitkeringen AWBZ en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2013 Het College voor zorgverzekeringen, gelet op artikel 91, derde lid van de Wet financiering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37105 23 december 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering

Nadere informatie

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)

30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) 30238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2006) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 230 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 980 Uitvoering van het op 19 oktober 1996 te s-gravenhage tot stand gekomen verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 071 Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 oktober 2005 Het voorstel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 30 Besluit van 16 januari 1997, houdende uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten

LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten STATENVANCURA~O ZITIINGSJAAR 2014-2015 -05 b LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten No.1 AANBIEDING De Gouverneur van Cura~ao biedt aan de Staten ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 036 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten)

Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten) Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2011 (Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten) Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Regeling van, nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 38 Besluit van 21 december 1995 regelende de deponering van informatie betreffende preparaten (Warenwetbesluit deponering informatie preparaten)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19836 Nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies (Provinciewet) Nr. 12 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 mei 1990 Het gewijzigd voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 769 Wijziging van de Diergeneesmiddelenwet Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 juni 1998 1. Inleiding Met belangstelling

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie