WFt Pensioenverzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WFt Pensioenverzekeringen"

Transcriptie

1 OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen

2 OPLEIDING WFt Pensioenverzekeringen Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

3 INHOUD INHOUD INLEIDING Sociale zekerheid en pensioen algemene ouderdomswet (aow) Hoogte AOW Toeslag uitkering AOW Einde AOW algemene nabestaandenwet (ANW) Recht op ANW Hoogte ANW Halfwezenuitkering Wezenuitkering wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Hoogte loongerelateerde uitkering Duur loongerelateerde uitkering Loonaanvullingsuitkering Vervolguitkering Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) Pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid Pensioenopbouw en werkloosheid juridische aspecten van pensioenopbouw pensioen algemeen wet op de medische keuringen pensioenovereenkomst De totstandkoming van een pensioenovereenkomst Geen onderscheid tussen mannen en vrouwen Geen onderscheid tijdelijk en vast dienstverband Geen onderscheid deeltijd en voltijd Geen onderscheid bepaald en onbepaalde tijd Geen onderscheid naar leeftijd Inhoud van een pensioenovereenkomst Uitkeringsovereenkomst Kapitaalovereenkomst Premieovereenkomst Betalingsvoorbehoud werkgever Verlening van toeslagen Startbrief uitvoeringsovereenkomst Algemeen Sluiten van een uitvoeringsovereenkomst Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

4 Vrijwillige aansluiting bedrijfstakpensioenfonds Pensioenuitvoering eigen werknemers Pensioenovereenkomst bij pensioeninstelling uit een andere lidstaat en premiepensioeninstelling Inhoud van een uitvoeringsovereenkomst Eisen inzake premiebetaling Melding premieachterstand Overig algemene bepalingen pensioenuitvoerder Taken pensioenuitvoerder Opstellen en inhoud pensioenreglement Verstrekken informatie Pensioenregister Zorgplicht premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid Vrijwillige voortzetting pensioenaanspraken Behoud van de aanspraak Verevening ouderdomspensioen Bijzonder partnerpensioen Partnerpensioen op risicobasis Beschikken over het pensioen Keuzerecht hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen Variatie hoogte pensioenuitkering Afkoop klein-ouderdomspensioen Afkoop bovenmatig pensioen Waardeoverdracht pensioenaanspraken Rechten van de pensioenuitvoerder in het kader van de uitvoering algemene bepalingen met betrekking tot pensioenfondsen Pensioenfondsen algemeen Deelnemersraad Taakafbakening financieel toetsingskader pensioenfondsen FTK Afgescheiden vermogen FTK Totaal vermogen Technische voorziening Financiering ouderdomspensioen Hoogte kostendekkende premie Terugstorting of premiekorting Premie in jaarrekening of jaarverslag Minimaal vereist eigen vermogen Vereist eigen vermogen Dekking door waarden Korting pensioenaanspraken en pensioenrechten Eisen ten aanzien van beleggingen Leningen Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

5 Financiering voorwaardelijke toeslagverlening Herstelplan Lange termijn herstelplan Korte termijn herstelplan Toezicht, handhaving en overige taken toezichthouder De toezichthouder Rekening en verantwoording Begroting Jaarverslag Kosten van toezicht Bevoegdheden Minister Handhaving Informatieverstrekking Informatie en meldingsplicht accountant en actuaris Aanwijzing door toezichthouder Benoeming curator Benoeming bewindvoerder Last onder dwangsom en bestuurlijke boete Overige taken en bevoegdheden Vergunningverlening Gerechtelijke procedures Burgerrechtelijke verschillen Bestuursrechtelijke verschillen fiscale aspecten van pensioenopbouw omkeerregel pensioen algemeen Pensioen in de inkomstenbelasting Pensioen in de loonbelasting Kenmerken pensioen Werknemer of gewezen werknemer Partner of gewezen partner Kinderen of pleegkinderen Dienstjaren Inkoop dienstjaren Pensioengevend loon Pensioengevend loon en cafetariamodel ouderdomspensioen Maximale opbouw Uiterlijke ingangsdatum ouderdomspensioen Latere ingangsdatum Eerdere ingangsdatum Maximale pensioenuitkering Overschrijding maximum pensioen bij beschikbare premie Overschrijding maximum pensioen door afname variabele loonbestanddelen Overschrijding maximum pensioen door demotie Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

6 Overschrijding maximum pensioen door deeltijd partnerpensioen wezenpensioen deelnemersjarenpensioen nabestaandenoverbruggingspensioen internationale aspecten van pensioen Buitenlandse werknemers in Nederland Voortzetting bestaande pensioenregeling in het buitenland Waardeoverdracht vanuit het buitenland naar Nederland Voortzetting Nederlands pensioen en werkgever in het buitenland Werknemers uitgezonden naar het buitenland Voortzetting deelneming Nederlandse pensioenuitvoerder Waardeoverdracht naar buitenlandse fiscaal niet toegelaten pensioenuitvoerder directeur-grootaandeelhouder en pensioen wanneer is er sprake van dga? DGA en pensioenwet pensioentoezegging DGA Intern eigen beheer Fiscale beperkingen fiscale opbouw bij eigen beheer Loon in natura Eigen bijdrage is gemaximeerd Inbouw ongehuwde AOW Partner- en wezenpensioen Overbruggingspensioen Inkoop dienstjaren Extern eigen beheer Fiscale waardering extern eigen beheer Aanspraakpolis Kapitaaldekkingspolis pensioen toezegging verzekerd mutaties Afkoop van pensioen eigen beheer Gevolgen prijsgeven van pensioenaanspraken Faillissement vennootschap en pensioen in eigen beheer Liquidatie onderneming met pensioen eigen beheer Waardeoverdracht eigen beheer aanspraken DGA en arbeidsongeschiktheid DGA en overlijden Vennootschap is verzekeringnemer risicoverzekering DGA is verzekeringnemer risicoverzekering DGA en echtscheiding Afstortingsverplichting van pensioenaanspraken Pensioen eigen beheer in de uitkeringsfase Verliesverdamping Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

7 6 ondernemingsstructuren, rechtspersonen en risicomanagement ondernemingsvormen Eenmanszaak Maatschap Vennootschap onder firma (VOF) Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) Naamloze vennootschap (N.V.) Financiele verslaglegging Balans Resultatenrekening Kengetallen Liquiditeitsratio Solvabiliteitsratio Rentabiliteitsratio vennootschapsstructuur invloed pensioenverplichting op jaarrekening risicomanagement Strategisch risicomanagement (SRM) Operationeel risicomanagement (ORM) Financieel risicomanagement (FRM) Plan, Do, check, act in het pensioentraject In en uitlooprisico Dispensatie BPF Dispensatie aanvragen BPF niet verplicht actuarieel rekenen financiële rekenkunde Interest Prenumerando Postnumerando Enkelvoudige interest Samengestelde interest Berekening toekomstige waarde koopsom Berekening toekomstige waarde premie Berekening contante waarde koopsom Berekening contante waarde periodieke onttrekking Rekenrente Actuele renteontwikkelingen overlevingstafel kosten Kosten pensioenbeheer Langlevenrisico Kortlevenrisico Kosten van het vermogensbeheer Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

8 Actief beheer Passief beheer Lifecycle beleggingen Transactiekosten van het vermogensbeheer overige dekkingen Risico van arbeidsongeschiktheid Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële korting Actuariële oprenting Gesepareerd depot INDEX bijlage: WFT Toetstermen Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

9 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Lindenhaeghe, januari 2012 versie 1.1 WFT Pensioen

10 1 INLEIDING In deze syllabus worden de deskundigheidseisen van pensioenadvisering aan werkgevers en directeur grootaandeelhouders behandeld. De 2 e pijler pensioen is een nieuwe WFT module. Om te mogen adviseren in de 2 e pijler pensioen is naast het diploma WFT Pensioen het diploma WFT Basis en WFT Leven vereist. Pensioenregelingen worden in Nederland uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en door verzekeraars. Deze syllabus beperkt zich tot de verzekerde regelingen ondergebracht bij een verzekeraar. De WFT is (vooralsnog) niet van toepassing op advisering over en/of door pensioenfondsen. De Europese Unie heeft een Europees kwalificatiesysteem ontwikkeld (EKK). Dit systeem vereist een combinatie van kennis, vaardigheid, competenties en gedrag. Met het EKK wil men bewerkstelligen dat nationale diploma s beter vergeleken en gebruikt kunnen worden in andere Europese lidstaten. De uitbreiding van de eindtermen van WFT Pensioen loopt parallel met de uitgangspunten die het Europese kwalificatiesysteem voorschrijft. De huidige toetstermen van het tweede pijler pensioen van WFT Leven zijn met ingang van 1 januari 2012 overgeheveld naar de toetstermen WFT Pensioen. De toetstermen welke zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 5 december zijn aan deze syllabus toegevoegd. De syllabus sluit naadloos aan bij de geformuleerde toetstermen en is een uitstekend middel om samen met het contactonderwijs voldoende voorbereid te zijn voor het examen WFT Pensioen. De syllabus is ingedeeld in 6 hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft summier het sociale zekerheidsstelsel in Nederland en de relatie met het tweede pijler pensioen. In hoofdstuk 3 gaan we in op de juridische aspecten van het pensioen. Zodra een pensioentoezegging door de werkgever aan de werknemer is gedaan, is de Pensioenwet van toepassing. De juridische aspecten van het pensioen zijn geregeld in de Pensioenwet, overgangswet Pensioenwet en Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Wij hebben wij de opbouw van dit hoofdstuk zoveel als mogelijk de opbouw van de wet gevolgd. Hoofdstuk 4 betreft het fiscale deel van de pensioentoezegging. Hierbij geldt de Wet op de Loonbelasting 1964, het uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling, als uitgangspunt. Naast deze wetgeving zullen we regelmatig verwijzen naar diverse beleidsbesluiten. De beleidsbesluiten kunt u kosteloos downloaden op 1 Staatscourant 5 december 2011, nr Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

11 Hoofdstuk 5 is ingeruimd voor de directeur grootaandeelhouder. De DGA heeft als mogelijkheid zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen en/of uit te keren, maar kan ook kiezen voor een verzekerde regeling. De adviseur moet goed op de hoogte zijn van de verschillende risico's wanneer het pensioen in (deels) inof extern eigen beheer wordt opgebouwd. In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende (on)mogelijkheden van eigen beheer. Dit hoofdstuk is voorzien van praktische voorbeeld berekeningen en pensioentoezeggingen afkomstig uit het programma Akkermans & Partners. Het is daarbij niet de bedoeling dat u dergelijke berekeningen kunt maken, maar wel moet kunnen interpreteren. In hoofdstuk 6 gaan we nader in op de verschillende ondernemingsstructuren, rechtspersonen en risicomanagement. In het kader van pensioenadvisering is het voor de pensioenadviseur van belang te weten wat de juridische structuur en de aansprakelijkheid is van de betreffende onderneming. De adviseur dient op de hoogte te zijn van de bevoegdheden van de verschillende personen binnen de organisatie. Op hoofdlijnen moet de adviseur de regels van de financiële verslaglegging van de financiële gegevens van de onderneming kunnen interpreteren. De adviseur moet een goede inschatting kunnen maken van de impact van de pensioentoezegging op de financiële positie van de onderneming. Een belangrijk onderdeel binnen de verschillende bedrijfsprocessen van een organisatie is risicomanagement. Het is hierbij van belang dat een adviseur het doel en belang van een systematische aanpak van risicomanagement kan benoemen. Hiervoor wordt het COSO II model gebruikt. Daarnaast is het van belang dat de adviseur in een veranderende omgeving kan werken met een model als bijvoorbeeld Plan-Do-Check-Act. In hoofdstuk 7 zal stapsgewijs de opbouw van de pensioenpremie worden beschreven. Het is de bedoeling dat de adviseur inzicht krijgt in een aantal basisbegrippen die bij het actuariaat en die in de dagelijkse praktijk van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen gehanteerd worden. Het is dus niet de bedoeling dat de adviseur de actuariële verzekeringstechniek tot in de puntjes moet beheersen. Men moet wel de gevolgen met betrekking tot de pensioenregeling kunnen interpreteren. Hiervoor is achtergrond informatie over de opbouw van de premie van belang. In de bijlage zijn de definitieve toetstermen zoals deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant per 5 december 2011 onder nummer De examens die door exameninstituten worden afgenomen, moeten aan deze toetstermen voldoen. Achter de toetsterm ziet u of het om Kennis, Begrip, Competentie of Vaardigheid gaat. Het is ter voorbereiding op uw examen van belang deze toetstermen goed te bestuderen. De syllabus is geschreven met de wetgeving welke geldt per december Met veranderingen en wetswijzigingen na deze datum is derhalve geen rekening gehouden. Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

12 2 SOCIALE ZEKERHEID EN PENSIOEN Het onderdeel sociale zekerheid behoort niet tot de toetstermen van WFT Pensioen. In dit hoofdstuk zullen de onderwerpen die te maken hebben met de tweede pijler pensioen summier worden behandeld. Sociale zekerheid is een basis voorziening om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen die tijdelijk of blijvend daartoe zelf niet in staat zijn. In de meeste pensioenregelingen wordt rekening gehouden met het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de AOW, ANW en WIA aan de orde. 2.1 ALGEMENE OUDERDOMSWET (AOW) De AOW is een basispensioen voor ingezetenen die 65 jaar of ouder zijn. Niet ingezetenen met een loondienstverhouding in Nederland bouwen in beginsel ook AOW rechten op. Daarnaast bouwen Nederlanders die in het buitenland in Nederlandse overheidsdienst zijn, bij een ambassade werken of Nederland vertegenwoordigen bij een internationale organisatie ook rechten op. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het pensioen uit. De opbouw van de AOW bedraagt 2% per verzekerd jaar. Een verzekerd jaar geldt vanaf 15-jarige leeftijd tot 65-jarige leeftijd. Indien men niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de opbouw van AOW kan deze vrijwillig worden voortgezet. De hoogte van de premie van de vrijwillige verzekering is gelijk aan de premie van de verplichte verzekering. De AOW-premie wordt in een bedrag geheven met belastingen en overige premies volksverzekeringen. Alleen over de eerste twee schijven is belasting en premies verschuldigd. Pensioenakkoord De kosten voor de Algemene ouderdomswet (AOW) lopen op, tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden dat deze kosten moet betalen. Het kabinet wil daarom dat mensen langer blijven werken. Het kabinet stelt voor de AOWleeftijd in 2020 te verhogen naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. Daarnaast wordt per 1 april 2012 de ingangsdatum van de AOW gewijzigd van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt naar de datum waarop iemand 65 jaar wordt. Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

13 2.1.1 Hoogte AOW De hoogte van de uitkering AOW is afgeleid van het netto minimum loon. Een gehuwde ontvangt 50%, een ongehuwde ontvangt 70% en een ongehuwde met een minderjarig kind 90% van het netto minimum loon 2. Als gehuwd of als echtgenoot wordt mede aangemerkt de ongehuwde meerderjarige die met een andere ongehuwde meerderjarige, niet zijnde een bloedverwant in de eerste graad, een gemeenschappelijke huishouding voert 3. Een bloedverwant in de eerste graad is een ouder die een gezamenlijke huishouding voert met zijn kind. In dat geval wordt de AOW gerechtigde beschouwd als ongehuwd. Flexibele ingangsdatum AOW Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond kunnen doorwerken. Met deze afspraken blijft voor jong en oud ook in de toekomst een goede oudedagsvoorziening bestaan. Het AOW-pensioen gaat vanaf 2013 voor iedereen met 0,6 % extra per jaar omhoog. Men kan ervoor kiezen om eerder te stoppen met werken, maar dan ontvangt men een lager AOW- pensioen (min 6,5 %). Als men ervoor kiest om na hun 66e (vanaf 2025 na hun 67e) door te werken, krijgt men een hogere AOW (plus 6,5 %) Toeslag uitkering AOW Indien de AOW gerechtigde is geboren vóór 1 januari 1950 met een partner jonger dan 65 bestaat er een recht op een toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen uit arbeid van de partner. Van het inkomen uit arbeid blijft 15% van het bruto minimum loon, alsmede 1/3 deel over het meerdere buiten beschouwing. Inkomen in verband met arbeid wordt volledig gekort 4. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitkering aan WW of WIA. De AOW-partnertoeslag is met ingang van 1 augustus 2011 met maximaal 10% omlaag gegaan. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf 2.511,02 per maand. 2 Art. 9, lid 6 AOW 3 Art. 1, lid 3, onderdeel a AOW 4 Art. 11 AOW Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

14 2.1.3 Einde AOW Een uitkering uit de AOW eindigt bij het overlijden van de pensioengerechtigde. De partner of indien er geen partner bestaat de minderjarige kinderen ontvangen nog eenmalig een slotuitkering van een maand 5. Indien de pensioengerechtigde een vrijheidsstraf heeft van meer dan 1 maand vervalt gedurende de vrijheidsberoving het recht op een uitkering AOW ALGEMENE NABESTAANDENWET (ANW) In de ANW is het recht op een uitkering voor nabestaanden, halfwezen en wezen geregeld. Er bestaat alleen een recht op een uitkering indien de overledene op de dag van het overlijden voor de ANW verzekerd was. Verzekerd zijn ingezetenen in Nederland, of geen ingezetene, maar personen die in Nederland in dienstbetrekking staan 7. De ANW-premie wordt in een bedrag geheven met belastingen en overige premies volksverzekeringen. Alleen over de eerste twee schijven is belasting en premies verschuldigd Recht op ANW Recht op ANW Recht op een ANW uitkering heeft de nabestaande die 8 : a. een ongehuwd kind heeft, jonger dan 18 jaar en niet tot het huishouden van een ander behoort; of b. arbeidsongeschikt is voor 45% of meer; of c. geboren is vóór 1 januari 1950 geen recht op een uitkering bestaat als de partner overlijdt binnen een jaar na het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, de gezondheidstoestand zodanig was dat het overlijden redelijkerwijs te verwachten was 9. Het recht op een nabestaandenuitkering eindigt zodra de nabestaande niet meer aan de genoemde voorwaarden voldoet. Tevens eindigt de nabestaandenuitkering op het moment de ANW gerechtigde de 65-jarige leeftijd bereikt, in het huwelijk treedt of geregistreerd partnerschap aangaat dan wel een gezamenlijke huishouding gaat voeren. Een ANW uitkering herleeft op het moment de gezamenlijke huishouding binnen een periode van zes maanden wordt beëindigd. 5 Art. 18, lid 1 AOW 6 Art. 8b, lid 1 jo 8c, lid 1 AOW 7 Art. 13, lid 1 ANW 8 Art. 14, lid 1 ANW 9 Art. 15, lid 1 ANW Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

15 Bij een vrijheidsstraf van 1 maand of langer voor de nabestaande eindigt de nabestaanden- en halfwezenuitkering. Zodra de vrijheidsstraf is opgeheven herleeft de nabestaanden- en halfwezenuitkering op dat moment Hoogte ANW De hoogte van de inkomensafhankelijke ANW uitkering bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Inkomen uit arbeid wordt voor 50% van het bruto minimumloon, vermeerderd met 1/3 over het meerdere, vrijgelaten. Inkomen uit vermogen en nabestaandenpensioen worden niet gekort op de uitkering. Inkomen in verband met arbeid wordt volledig gekort op de uitkering 10. Bij wijziging van het inkomen wordt de nabestaandenuitkering herzien. Dit wijziging geschiedt op de eerste van de maand waarin deze wijziging zich voordoet 11. De halfwezen uitkering is niet afhankelijk van het inkomen. Met de werkgever kunnen afspraken gemaakt worden voor een aanvullende dekking boven op de nabestaandenuitkering. Maximaal kan 8/7e deel van de nominale Anw-uitkering, vermeerderd met de vakantie-uitkering, verzekerd worden Halfwezenuitkering Het recht op een halfwezenuitkering ontstaat op het moment de nabestaande een ongehuwd kind heeft jonger dan 18 jaar en dat niet behoort tot het huishouden van een ander 12. De uitkering is, ongeacht het aantal kinderen, 20% van het netto minimumloon. Het bedrag van de halfwezenuitkering wordt overgemaakt aan de ouder. De halfwezenuitkering eindigt op het moment het jongste kind de leeftijd van 18 bereikt of niet meer tot het huishouden van de nabestaande behoort. Het recht eindigt eveneens op het moment de nabestaande de leeftijd van 65 bereikt Wezenuitkering Op het moment dat het kind de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt en beide ouders heeft verloren heeft hij recht op een wezenuitkering. Deze looptijd kan verlengd worden indien het kind voor 45% of meer arbeidsongeschikt is, een studie volgt waarmee een startkwalificatie behaald kan worden, of voor meer dan 19 uur per week zorgt voor het huishouden waartoe de andere wees behoort. De uitkering kan dan maximaal tot 21 jarige leeftijd worden verlengd Art. 18 ANW 11 Art. 19 ANW 12 Art. 22, lid 1 ANW 13 Art. 24 ANW 14 Art. 26 ANW Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

16 De hoogte van de wezenuitkering is leeftijdsafhankelijk doch niet inkomensafhankelijk. 2.3 WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN (WIA) Deze wet verstrekt werknemers, die na een wachtperiode van 104 weken voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet kent twee regelingen. Een inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) en een uitkering in verband met werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Verzekerd is de werknemer die in dienstbetrekking staat alsmede de werknemer die geniet van een onbetaald verlof tot een maximum van achttien maanden. Onder voorwaarden is het ook mogelijk een vrijwillige verzekering af te sluiten op het moment dat de verplichte verzekering is geëindigd. De uitkering eindigt uiteindelijk op 65-jarige leeftijd of op het moment de uitkeringsgerechtigde voor 65% arbeidsgeschikt wordt verklaart Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) Recht op een uitkering heeft de werknemer na een wachttijd van 104 weken en door het UWV voor meer dan 35% tot 80% arbeidsongeschikt is verklaart. Wanneer een werknemer meer dan 80% niet duurzaam arbeidsongeschikt is valt ook onder de regeling van de WGA. Een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV stellen de mate van arbeidsongeschiktheid alsmede de duurzaamheid vast Hoogte loongerelateerde uitkering In eerste instantie heeft de werknemer recht op een loongerelateerde uitkering. Deze bedraagt de eerste twee maanden 75% van het laatst genoten inkomen. Het inkomen is gemaximeerd tot het maximum jaarloon. De derde maand bedraagt de uitkering 70% 15. Voorbeeld Simon was werkzaam als timmerman en verdiende per maand. Dit is tevens het maatmaninkomen. De keuringsarts heeft bepaald dat Simon nog een restverdiencapaciteit heeft van per maand. Simon heeft gedurende de loongerelateerde uitkering geen aanvullend inkomen. De uitkering bedraagt dan in de eerste twee maanden 75% van is per maand. De derde maand bedraagt de uitkering 70% van is bruto per maand. 15 Art. 61, lid 1 WIA Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

17 Het is voor de uitkeringsgerechtigde toegestaan om in de loongerelateerde uitkeringsperiode arbeidsinkomen te genieten. Van dit inkomen wordt 70% op de uitkering ingehouden. Voorbeeld Simon kan vier maanden later bij een sportvereniging in de buurt 800 per maand verdienen. De formule is dan 70% ( ) is uitkering te vermeerderen met het inkomen van 800 is een totaal inkomen van bruto per maand. Factor F In de formule wordt het oude inkomen gemaximeerd tot het maximum dagloon. Indien het oude inkomen hoger is dan het maximum moet het nieuwe inkomen in de formule gecorrigeerd worden met een factor. Dit wordt in de praktijk factor F genoemd. De factor F wordt berekend door het gemaximeerde inkomen te delen door het ongemaximeerde inkomen. Bij het voorbeeld van Factor F zie je hoe de factor toegepast wordt. Voorbeeld Maximum dagloon is per ,88. Op jaarbasis is dit 261 dagen vermenigvuldigd met 188,88 is Indien het oude inkomen op jaarbasis bedraagt kun je factor F als volgt berekenen. Gemaximeerd inkomen gedeeld door ongemaximeerd inkomen = 0, Duur loongerelateerde uitkering De duur van de loongerelateerde uitkering hangt af van het arbeidsverleden. Voor ieder gewerkt jaar ontvangt de uitkeringsgerechtigde een maand uitkering. De duur van de uitkering is minimaal 3 en maximaal 38 maanden 16. Bij 52 loondagen of meer geldt voor de opbouw van 1 kalenderjaar. Bij de bepaling van dienstjaren gelden de jaren voor 1998 bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd als fictieve dienstjaren. Voorbeeld Simon is geboren in Na een studie aan de HTS is hij op 22 jarige leeftijd gaan werken. Bij de berekening van de fictieve jaren ga je uit van de volgende gegevens. Hij bereikt de 18-jarige leeftijd in Dit betekent een opbouw van fictieve diensttijd van 10 jaar. Het maakt dus niet uit dat Simon pas in 1992 is gaan werken. Op het moment dat Simon in 2011 in de WIA terecht komt bedraagt het aantal jaren fictief 10 te vermeerderen met 13 daadwerkelijke jaren. De duur van de loongerelateerde uitkering bedraagt dus 23 maanden Restverdiencapaciteit Na het einde van de loongerelateerde uitkering ontvangt de uitkeringsgerechtigde een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering 17. Dit hangt af of de uitkeringsgerechtigde meer de 50% van de restverdiencapaciteit benut. 16 Art. 59, lid 1 WIA 17 Art. 60 WIA Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

18 Loonaanvullingsuitkering Indien de uitkeringsgerechtigde een inkomen geniet van 50% of meer van de restverdiencapaciteit heeft hij recht op een loonaanvullingsuitkering. Voorbeeld Simon werkt nog steeds bij de plaatselijke sportvereniging voor 800 bruto per maand. Hij verdient dus meer dan 50% van de restverdiencapaciteit. De berekening van de uitkering gaat nu als volgt. 70% ( / (restverdiencapaciteit)) inkomen 800 = Zodra het inkomen lager uitkomt dan 50% van de restverdiencapaciteit zal de loonaanvullingsuitkering worden beëindigd. De uitkeringsgerechtigde zal dan een vervolguitkering ontvangen Vervolguitkering De hoogte van de vervolguitkering is het uitkeringspercentage vermenigvuldigd met het minimumloon 18. Eventueel wordt het uitkeringsbedrag aangevuld met een uitkering uit de toeslagenwet (TW). Voorbeeld Het contract van Simon wordt niet verlengd en hij is naarstig op zoek naar nieuw werk. Hij heeft geen aanvullend inkomen en derhalve voldoet hij niet aan het benutten van meer dan 50% van de restverdiencapaciteit. Zijn uitkering bedraagt derhalve het uitkeringspercentage van 35% vermenigvuldigd met het minimumloon. Uitkeringspercentage bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid tussen Uitkeringspercentage 0% 35% 0% 35% 45% 28% 45% 55% 35% 55% 65% 42% 65% 80% 50,75% 80% of meer 70% Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) Het recht op een uitkering IVA ontstaat wanneer een werknemer nog een maximale restverdiencapaciteit heeft van 20% of minder. De arbeidsongeschiktheid moet een duurzaam karakter hebben. De uitkering bedraagt dan 75% van het inkomen. 18 Art. 61, lid 6 WIA Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

19 Dit inkomen is gemaximeerd tot het maximum dagloon. De uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd of zoveel eerder als de restverdiencapaciteit toeneemt Pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid Via de werkgever is het mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid een aanvulling op de wettelijke uitkering te ontvangen. Zo kan het deel van het salaris boven het dagloon worden verzekerd. In veel pensioenregelingen is eveneens een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Dit houdt in dat wanneer de verzekerde geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt de pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk door de pensioenuitvoerder wordt voortgezet. Als de pensioentoezegging gebaseerd is op beschikbare premie, dan is er geen sprake van voortzetting van de pensioenopbouw, maar van voortzetting premiebetaling. 2.4 PENSIOENOPBOUW EN WERKLOOSHEID Op het moment een werknemer uitdienst treedt stopt de opbouw van het ouderdomspensioen. Indien het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd wordt deze dekking ook direct beëindigd. In de pensioenwet is geregeld dat er vanaf 1 januari 2008 een verplichte voortzetting van het partnerpensioen moet plaatsvinden wanneer het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd en de verzekerde een uitkering uit de Werkloosheidswet ontvangt. Om voor een uitkering in aanmerking te komen moet de ex-werknemer verzekerd zijn geweest en minimaal 5 arbeidsuren per week of ten minste de helft per week verliezen. Tevens moet men beschikbaar zijn voor het aanvaarden van arbeid 19. Wekeneis Wanneer de werknemer voldoet aan de wekeneis 20 ontvangt hij gedurende 3 maanden een uitkering. Aan de wekeneis wordt voldaan op het moment dat in de laatste 36 weken tenminste 26 weken als werknemer arbeid heeft verricht. Jareneis Indien de werknemer ook voldoet aan de jareneis, wordt de duur van de uitkering voor ieder gewerkt jaar verlengd met een uitkeringsmaand. Een jaar telt mee indien over 52 dagen of meer loon wordt ontvangen. Een werknemer voldoet aan de jareneis op het moment dat in de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de 1 e werkloosheidsdag in tenminste 4 kalenderjaren over 52 dagen of meer loon te hebben ontvangen 21. Deze periode is derhalve gemaximeerd op 38 maanden. Dit is inclusief de kortdurende uitkering van 3 maanden. Evenals bij de bepaling van de duur van de uitkering bij de WIA wordt bij de WW ook dienstjaren voor 1998 meegenomen Art. 16 WW 20 Art. 17 WW 21 Art. 42 WW Lindenhaeghe, januari 2012 versie WFT Pensioen

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. Test en Mevr. B. Test. Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. est en Mevr. B. est Aangeboden door: Geld & Woning RJAM Joosten Nieuwstraat 21 A 5521 CA Eersel 0497-515604 F 0497-515547 eersel@geldenwoning.nl www.geldenwoning.nl Datum

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities

Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen definities Transponeringstabel van Pensioenwet naar Pensioen en spaarfondsenwet Artikel Pensioenwet Artikel lid Artikel PSW Regelgeving op basis van PSW of Wtv 1993 Hoofdstuk 1 1. definities 1 2. nadere bepalingen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt.

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. ABTN A-Factor AFM Afkoop Anw AOW Arbeidsongeschiktheidspensioen Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Nota, waarin het beleid van het fonds op alle relevante gebieden beschreven wordt. Aanduiding voor

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2012 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzekert (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn van een goed pensioenpakket. Premie inbrengen in combinatie met een uitgekiend beleggingsbeleid, maakt het mogelijk

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag

Lees hier meer over de afschaffing van de AOW Partnertoeslag Aanvullend pensioen Pensioen is in de meeste gevallen opgebouwd uit drie pijlers: pensioen vanuit de overheid (AOW), pensioen opgebouwd via een of meerdere werkgevers en het pensioen dat je zelf hebt opgebouwd.

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel)

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonmortelindustrie (Bpf-Mortel) 8 8.1 Algemeen 78 8.2 Deelnemers 80 8.3 Premies 80 8.4 Ouderdomspensioen 81 8.5 Vervroegd pensioen 81 8.6 Uitruil ouderdomspensioen

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra

Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Pensioen- en inkomensscan Mevr. B.M. Graafstra - de Wit en Dhr. J Graafstra Aangeboden door: Baas Adviseurs S.P.R. User Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gebeurtenissen voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat uw deelname aan deze pensioenregeling is gestopt 5 U gaat met pensioen 6

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit. Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam Pensioen- en inkomensscan Dhr. B.M. Graafstra en Mevr. J de Wit Aangeboden door: Baas Adviseurs Helpdesk Kortebaan 12 3056 DB Rotterdam T 010-9218379 info@baasadviseurs.nl www.baasadviseurs.nl Datum Rapport:

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Pensioenvoorziening in Nederland

Pensioenvoorziening in Nederland Pensioenvoorziening in Nederland Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene Pensioen Groep APG. Uitgave 2010 Pensioenvoorziening in Nederland Inhoud Inleiding 3 De eerste pijler 4 AOW 5 ANW 6 WIA 8 De

Nadere informatie

Hoe is uw Pensioen geregeld?

Hoe is uw Pensioen geregeld? Hoe is uw Pensioen geregeld? Welkom bij de Onderlinge s-gravenhage. U bouwt vanaf 01-06-2016 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . Elke werkgever heeft zijn eigen pensioenregeling.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Dit is laag 2 van Pensioen 1-2-3. In deze laag 2 leest u meer over de onderwerpen in laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van uw pensioen en uw pensioenregeling.

Nadere informatie

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Pensioenreglement AEGON DB Abonnement. Van AEGON Levensverzekering N.V.

Pensioenreglement AEGON DB Abonnement. Van AEGON Levensverzekering N.V. Pensioenreglement AEGON DB Abonnement Van AEGON Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. U ziet welke pensioenaanspraken u heeft en hoe de hoogte

Nadere informatie