BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009"

Transcriptie

1 BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT JK CS JdB Toevoeging gasolie door derden op projecten JK CS JdB Update gegevens, incl. zakelijk vervoer met privé auto s Nieuwe cijfers brandstofverbruik leasewagens toegevoegd Beschrijving m.b.t. leasewagens in paragraaf 3.5 aangepast Toegevoegd hoofdstuk 2 en paragraaf 3.5over nauwkeurigheid JK CS JdB Eerste versie Ver Datum Opgesteld Controle Vrijgave Omschrijving

2 Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van MNO Vervat B.V. 2.1 Beschrijving van de organisatie. 2.2 Beschrijving van de werkzaamheden. 2.3 Initiatieven op het gebied van energiebesparing. 2.4 Wijzigingen in de organisatie t.o.v. het referentiejaar. 3. Uitgangspunten meten uitstoot broeikasgassen. broeikasgassen. 3.1 Organisatorische grenzen. 3.2 Operationele grenzen. 3.3 Bronnen van uitstoot en soorten uitstoot. 3.4 Conversiefactoren. 3.5 Berekeningsmethode en mate van onnauwkeurigheid. 3.6 Wijzigingen in de uitgangspunten t.o.v. het referentiejaar. 4. Berekening uitstoot broeikasgassen MNO Vervat Totaaloverzicht. 4.2 Prestatie-indicator. 4.3 Vergelijking met referentiejaar. 5. Reductie van uitstoot. 5.1 Reductiedoelstelling. 5.2 Reductiemaatregelen. 5.3 Evaluatie effect reductiemaatregelen. 5.4 Deelname maatschappelijke initiatieven. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 2 van 16

3 Voorwoord. MNO Vervat onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er is een MVO beleid opgesteld wat voor de werknemers van MNO in concrete richtlijnen is omgezet. Aandacht voor MVO betekent aandacht voor de drie P's: People, Profit en Planet. De aandacht voor de "Planet" heeft MNO vertaald in een milieuzorgsysteem (MZS) wat recentelijk is gecertificeerd c.f. de eisen uit de ISO Het MZS is er op gericht om de negatieve milieubelasting als gevolg van werkzaamheden door MNO Vervat zo veel mogelijk te beperken. Één van de speerpunten van het milieubeleid is vermindering van energieverbruik. Dit resulteert automatisch in vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Reductiemaatregelen worden enerzijds gezocht in de techniek, anderzijds in de werkwijze die wordt gehanteerd op projecten. Vanaf nu zal MNO Vervat jaarlijks rapporteren wat de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van haar werkzaamheden is geweest. Zo kan worden bepaald wat het effect is geweest van reductiemaatregelen. Daarmee wil MNO ook aansluiten bij de principes van de CO 2 -ladder van ProRail. In juni 2010 heeft MNO het certificaat voor niveau 3 ontvangen, in de loop van 2010 wordt gestreefd om niveau 5 te halen. Nieuw Vennep, 18 oktober Jan de Boer, Algemeen Directeur, MNO Vervat. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 3 van 16

4 1. Inleiding. In dit rapport wordt weergegeven hoe de uitstoot van broeikasgassen binnen MNO Vervat over 2009 is berekend. Ten aanzien van de zorg voor het milieu heeft MNO Vervat een milieuzorgsysteem (MZS) opgesteld wat is gecertificeerd c.f. de ISO norm. Als onderdeel van dit milieuzorgsysteem worden jaarlijks doelstellingen vastgesteld ten aanzien van de milieuprestatie. Één van die doelstellingen betreft een vermindering van energieverbruik en daarmee van de CO 2 -uitstoot. Jaarlijks worden maatregelen genomen waarmee energie kan worden bespaard dus CO 2 uitstoot kan worden gereduceerd. In dit rapport wordt de uitstoot gemeten zodat kan worden bepaald of de maatregelen het gewenste effect hebben en de reductiedoelstellingen zijn behaald. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor het management zodat zij bij hun bedrijfsvoering rekening kunnen houden met energiebesparing. Daarnaast is het rapport ook bedoeld om de maatschappij inzicht te geven in de uitstoot van broeikasgassen door MNO Vervat. De informatie die in dit rapport is verwerkt is verzameld door de kwaliteits-, veiligheidsen milieu- (KVM) afdeling van MNO Vervat in nauwe samenwerking met de locatiebeheerders, beheerder leasewagenpark, hoofd materieelbeheer, projectcoördinatoren van de diverse werkmaatschappijen en de administratie. De KVMafdeling integreert al deze gegevens en berekent het totaaloverzicht voor heel MNO Vervat. Het overzicht uitstoot broeikasgassen wordt jaarlijks opgesteld en doet verslag van het afgelopen kalenderjaar. Het referentiejaar is vastgesteld op De uitstoot van de komende jaren zal met de uitstoot van 2009 worden vergeleken. Het rapport is in principe openbaar en is op te vragen bij de KVM afdeling voor iedereen die er belangstelling in heeft. Daarnaast zal een samenvatting van dit rapport ook worden vermeld op de website van MNO Vervat. Het rapport is opgesteld c.f. de principes van de ISO norm paragraaf 7 "Reporting of Green House Gasses" en de richtlijnen van Pro Rail betreffende de CO 2 - ladder. Daarnaast zijn binnen het MZS aparte procedures opgesteld m.b.t. het rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen, te weten KP-920 "Het ontwerpen en ontwikkelen van de broeikasgas inventarisatie" en KP-921 "Het rapporteren van de uitstoot van broeikasgassen". Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 4 van 16

5 2. Beschrijving van MNO Vervat B.V. 2.1 Beschrijving van de organisatie. Figuur 1 "Organisatie MNO Vervat". MNO Vervat B.V. bestaat uit de volgende bedrijven: MNO Vervat Wegen B.V.; o Krul Waterwerken B.V. o Deelneming 33% in Asfaltcentrale APA Amsterdam; o Deelneming 25% in Asfaltcentrale APRR Rotterdam; o Deelneming 50% in Asfaltcentrale NOAP Heerenveen; MNO Vervat Beton B.V. (=startbedrijf CO2-prestatieladder); MNO Vervat Noord B.V.; De Jong Infra Services; MNO Vervat International. 2.2 Beschrijving van de werkzaamheden. MNO Vervat Wegen, Beton en Noord houden zich bezig met spoor-, beton-, grond-, wegen waterbouw als mede milieukundige werken (saneringen). MNO International realiseert civiele betonwerken in het Caraïbisch gebied en Suriname. In de asfaltmolens waarin wordt deelgenomen, wordt asfalt geproduceerd. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 5 van 16

6 2.3 Initiatieven op het gebied van energiebesparing. MNO Vervat onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er is een MVO beleid opgesteld wat voor de werknemers van MNO in concrete richtlijnen is omgezet. Aandacht voor MVO betekent aandacht voor de drie P's: People, Profit en Planet. De aandacht voor de "Planet" heeft MNO vertaald in een milieuzorgsysteem (MZS) wat recentelijk is gecertificeerd c.f. de eisen uit de ISO Het MZS is er op gericht om de negatieve milieubelasting als gevolg van werkzaamheden door MNO Vervat zo veel mogelijk te beperken. Één van de speerpunten van het milieubeleid is vermindering van energieverbruik. Dit resulteert automatisch in vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Reductiemaatregelen worden enerzijds gezocht in de techniek, anderzijds in de werkwijze die wordt gehanteerd op projecten. Jaarlijks wordt een aantal aandachtspunten vastgelegd in een Milieuprogramma. Deze aandachtspunten worden onderzocht en daar waar energiebesparende maatregelen kunnen worden ingevoerd, waarvan de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, worden deze ingevoerd. 2.4 Wijzigingen in de organisatie t.o.v. het referentiejaar. Gezien het feit dat 2009 is gekozen als referentiejaar, kunnen over wijzigingen t.o.v. het referentiejaar nog geen uitspraken worden gedaan. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 6 van 16

7 3. Uitgangspunten meten broeikasgassen. 3.1 Organisatorische grenzen. Het systeem voor vaststellen van de uitstoot van broeikasgassen is opgesteld voor de volgende bedrijven die vallen onder MNO Vervat: MNO Vervat Wegen; MNO Vervat Beton; MNO Vervat Noord; Krul Waterwerken. MNO Vervat Wegen heeft drie deelnemingen in asfaltproductie-installaties, deze zijn meegenomen in deze rapportage: Asfalt Productie Amsterdam (33,3%); Asfalt Product Rotterdam (25%); Noordelijke Asfalt Productie (50%). Op basis van de laterale methode, komen in 2011 De Jong Beesd en MNO Vervat GWW Rotterdam binnen de boundary van MNO Beton BV. 3.2 Operationele grenzen. Binnen de bedrijven vinden de volgende werkzaamheden plaats, waarbij uitstoot plaatsvindt van broeikasgassen: grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden; civiele betonbouw; kantoorwerkzaamheden; zandwinning en transport; productie van asfalt; productie van prefab betonelementen. De GWW werkzaamheden en Civiele Beton voor bovengenoemde bedrijven vinden plaats op projectlocaties door heel Nederland. Op kleine schaal wordt beton geprefabriceerd in een werkplaats in Middenmeer. De kantoorwerkzaamheden vinden plaats in de volgende vestigingen: Nieuw Vennep, Amsterdam Noord, Middenmeer, Biddinghuizen en Leek. De asfaltproductielocaties zijn gevestigd in Heerenveen, Amsterdam en Rotterdam. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 7 van 16

8 3.3 Bronnen van uitstoot en soorten uitstoot. Binnen de vastgestelde grenzen worden de volgende bronnen van uitstoot van broeikasgassen onderkend. Aangegeven is in welke categorie van de ISO norm deze vallen, als mede voor welk niveau van de ProRail ladder dit geldt. Bron Soort ISO ProRail Scope Niveau vestigingen verbranding van gas voor CV 1 1 3/4/5 materieel op projectlocaties verbranding van gasolie/ benzine 1 1 3/4/5 eigen transport van materieel naar projectlocatie verbranding van diesel 1 1 3/4/5 eigen wagenpark verbranding van benzine/ diesel 1 1 3/4/5 generatoren projectketen verbranding van gasolie 1 1 3/4/5 gasflessen projectketen verbranding van gas 1 1 3/4/5 productie van beton verbranding van gas 1 1 3/4/5 productie van asfalt verbranding van gas 1 1 3/4/5 winning van zand verbranding van gasolie 1 1 3/4/5 vestigingen ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 projectlocaties ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 asfaltproductielocaties ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 zakelijk personenvervoer (auto, vliegtuig) verbranding van brandstof 3 2 3/4/5 ingekochte producten keteneffect 3 3 4/5 uitbesteed transport verbranding van brandstof 3 3 4/5 Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 8 van 16

9 Bron Soort ISO ProRail Scope Niveau uitbestede werkzaamheden keteneffect 3 3 4/5 personen vervoer via OV verbranding van brandstof, ingekochte elektriciteit 3 3 4/5 woon-/ werkverkeer verbranding van brandstof 3 3 4/5 afvoeren van afval keteneffect 3 3 4/5 gebruik van papier keteneffect 3 3 4/5 Tabel 1 "Bronnen van uitstoot van broeikasgassen". ISO = direct GHG emission 2 = energy indirect GHG emission 3 = other indirect GHG emission Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 9 van 16

10 3.4 Conversiefactoren. Voor het omrekenen van het energieverbruik van de bronnen van uitstoot naar ton CO 2 e worden de volgende, door ProRail gegeven conversiefactoren gehanteerd. Personenvervoer conventionele personenauto B Benzine g CO 2 / liter Diesel brandstof LPG C Benzine Klasse (ltr) g CO 2 / < 1,4 185 voertuig km 1, > 2,0 305 gemiddeld 215 Diesel < 1, , > 2,0 265 gemiddeld 205 LPG gemiddeld 175 Electriciteitsverbruik (grijs) voor andere doeleinden dan vervoer. A NRE 650 g CO 2 / RWE Energy Nederland 650 kilowattuur Cogas Facilitair 620 Nuon 610 Eneco Energie levering 590 Essent Retail 525 Ener Service Maastricht 495 Westland Energie Service 495 B Andere leverancier 615 Electriciteitsverbruik (groen) voor andere doeleinden dan vervoer. C1 Groene Windkracht 15 g CO 2 / stroom met Waterkracht 15 kilowattuur SMK Zonne-energie 80 Milieukeur Biomassa Rekenvoorschrift D Groene stroom met SMK Milieukeur 250 g CO 2 / kilowattuur Energiedrager voor andere doeleinden dan vervoer A Benzine g CO 2 / liter Diesel brandstof LPG Stookolie C Gasvormige fossiele brandstoffen Aardgas g CO 2 / Nm3 Methaan Tabel 2 "Conversiefactoren ProRail (Greenhouse Warming Potential GWP)". Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 10 van 16

11 3.5 Berekeningsmethode en mate van nauwkeurigheid. De uitstoot van de broeikasgassen wordt niet gemeten. Gekozen is voor een berekening aan de hand van de verbruikte energie. Door middel van de conversiefactoren zoals vermeld in paragraaf 3.3 wordt dit energieverbruik omgerekend naar ton CO 2 equivalent (CO 2 e). Doordat de feitelijke uitstoot van broeikasgassen niet wordt gemeten, maar wordt berekend, ontstaat een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Het verbruik van gas en elektriciteit in de vestigingen, asfaltmolens en op de projecten wordt berekend aan de hand van de rekeningen van de leveranciers, indien nodig aangevuld met opname van meterstanden. Vaak lopen jaarafrekeningen over het jaar heen. Het verbruik is dan naar ratio over de jaren verdeeld. Voor leaseauto's is de uitstoot als volgt berekend. Van iedere auto is de CO2-uitstoot bij gemiddeld gebruik per kilometer vastgesteld. Vervolgens is het werkelijk aantal verreden kilometers en werkelijk brandstofverbruik in kaart gebracht. Op basis van het werkelijke brandstofverbruik en de conversiefactor "gemiddelde" per soort brandstof is de CO2- bepaald. Voor de schepen van Krul is aan de hand van de rekeningen van de leverancier bepaald hoeveel liter stookolie is gekocht in Aan de hand hiervan is de CO 2 uitstoot bepaald. Voor materieel is de uitstoot als volgt berekend. Aan de hand van gegevens van de leverancier zijn het motorvermogen en daarmee ook het brandstofverbruik per uur bepaald. Vervolgens is de bezetting van het materieelstuk per week als mede het aantal weken inzet per jaar bepaald. Hieruit volgt hoeveel het materieelstuk op jaarbasis aan brandstof verbruikt. Op deze wijze is voor al het materieel te samen het verbruik van euro 95, gas, diesel en rode gasolie bepaald. Op basis van de opgave van de leveranciers is vervolgens het verbruik van door MNO ingekochte gasolie op projecten door derden bepaald. Het totaal aantal geleverde liters gasolie -/- het theoretisch berekende verbruik van het eigen materieel resulteert in het aantal liters gasolie dat door derden is verbruikt op de projecten van MNO. In de berekening van de CO 2 uitstoot van de molens zijn de lease wagens van het personeel niet meegenomen. Op de totale uitstoot van de molens is dit namelijk nog geen 1%. Verbruik van de vestigingen is meegenomen in het verbruik van den asfaltmolen zelf. Zakelijke kilometers met privé auto s is berekend op basis van de uitbetaalde kilometervergoedingen. Het totaal aantal kilometers is per brandstofsoort bepaald. Vervolgens is per brandstofsoort op basis van gemiddeld verbruik per 100 km het aantal liters brandstof bepaald. De liters zijn tenslotte vermenigvuldigd met de conversiefactoren uit de tabel in paragraaf Wijzigingen in de uitgangspunten t.o.v. het referentiejaar. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 11 van 16

12 Gezien het feit dat 2009 is gekozen als referentiejaar, kunnen over wijzigingen t.o.v. het referentiejaar nog geen uitspraken worden gedaan. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 12 van 16

13 4. Berekening uitstoot broeikasgassen MNO Vervat Totaaloverzicht. Energieverbruik Totaaloverzicht 2009 versie I - Scope I emissies. I - 1 Gasverbruik M 3 CO 2 e uitstoot (ton) Vestigingen Nieuw Vennep ,52 73,27 Biddinghuizen ,71 18,83 Leek 0,00 0,00 Middenmeer 6.237,50 11,38 Amsterdam Noord ,19 24,25 Subtotaal ,92 127,73 Projecten Wegen 15,45 0,03 Beton 9.880,85 18,03 Noord 0,00 0,00 Subtotaal 9.896,30 18,06 Asfaltmolens NOAP , ,87 APRR , ,87 APA , ,98 Subtotaal , ,71 Totaal , ,53 I - 2 Brandstof Liters CO 2 e uitstoot (ton) Leaseauto's ,71 Schepen Krul (stookolie) , ,06 Eigen materieel (euro 95) ,68 103,37 Eigen materieel (diesel) , ,62 Eigen materieel (LPG) 720,00 1,34 Projecten ,00 595,19 Totaal ,26 Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 13 van 16

14 II - Scope II emissies II - 1 Electriciteitsverbruik kwh CO 2 e uitstoot (ton) Vestigingen Nieuw Vennep ,79 194,05 Biddinghuizen ,51 16,66 Leek ,00 19,22 Middenmeer ,11 16,83 Amsterdam Noord ,67 14,70 Subtotaal ,08 261,46 Projecten Wegen ,18 13,86 Beton ,58 293,74 Noord ,57 22,73 Subtotaal ,33 330,33 Asfaltmolens NOAP ,50 333,50 APRR ,00 338,86 APA ,34 323,58 Subtotaal ,84 995,94 Prorail specifiek CO 2 e uitstoot (ton) Zakelijk gebruik prive-auto's 62,46 Zakelijk vliegverkeer Subtotaal 0,00 62,46 Totaal , ,19 Totaal CO 2 e uitstoot (ton) ,99 Tabel 3 "Totaaloverzicht uitstoot CO2 MNO Vervat 2009". Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 14 van 16

15 4.2 Prestatie-indicator. Om de uitstoot over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt deze omgerekend naar productie-eenheden. Hierbij wordt de uitstoot van de molens gerelateerd aan de hoeveelheid geproduceerde tonnen. De uitstoot van de overige bedrijven wordt gerelateerd aan de omzet. Asfaltmolens. Asfaltmolen Productie (ton) CO 2 e uitstoot (ton) Uitstoot per ton NOAP , ,37 0, APRR , ,50 0, APA , , Totaal , ,43 0, Overige bedrijven. Omzet 2009 ( ) : ,53 CO 2 e uitstoot (ton) : ,52 CO 2 e per (ton/ mln) : 48, Vergelijking met referentiejaar. Voor MNO Vervat als geheel is 2009 genomen als het referentiejaar, dus vergelijking met voorgaande jaren is nog niet mogelijk. Voor materieel en voor leaseauto's is gekozen voor 2008 als referentiejaar, om het resultaat van een aantal getroffen reductiemaatregelen zichtbaar te maken. De gegevens van 2008 zijn niet opgenomen in dit rapport. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 15 van 16

16 5. Reductie van uitstoot. 5.1 Reductiedoelstelling. Voor 2010 is de doelstelling ten aanzien van CO 2 reductie gesteld op 3% van de uitstoot van Reductiemaatregelen. Om een reductie in CO 2 uitstoot te bewerkstelligen, worden in 2010 de volgende projecten ondernomen: verdere installatie van fijnfilters op hydrauliek en motorolie van materieel; door ontwikkelen SKARAND machine; regionaal inkopen van bouwstoffen om transport te beperken; waar mogelijk toepassen andere werkwijze op projecten om transport te beperken; toepassen duurzaamheidscriteria van Senter Novem bij ontwerpen van objecten; bij vervanging van materieel wordt gekozen voor materieel wat energiezuiniger is. Voor de asfaltmolens worden jaarlijks aparte Energie Beparings Plannen (EBP) opgesteld waarin specifieke maatregelen voor de molens worden aangegeven. 5.3 Evaluatie effect reductiemaatregelen. Een evaluatie van het effect van reductiemaatregelen is nog niet mogelijk, omdat 2009 het referentiejaar is. Reductie van de CO 2 uitstoot wordt gemeten volgens bovenstaande systematiek. Daarnaast zal vanaf 2010 na afloop van grote projecten een Project Carbon Calulator (PCC) worden ingevuld om het effect van reductiemaatregelen op projectniveau te kunnen toetsen. 5.4 Deelname maatschappelijke initiatieven. De asfaltmolens zijn sinds begin 2000 aangesloten bij de landelijke Meer Jaren Energieafspraken (MJA) ter reductie van energieverbruik. Bestandsnaam: Berekening uitstoot broeikasgassen 2009 versie 5.doc Pagina 16 van 16

Voortgangsrapport Uitstoot broeikasgassen MNO VERVAT 2010 (jan-jun)

Voortgangsrapport Uitstoot broeikasgassen MNO VERVAT 2010 (jan-jun) Voortgangsrapport Uitstoot broeikasgassen MNO VERVAT 2010 (jan-jun) 1.0 25-10- 2010 JK CS JdB Rapportage 1 e halfjaar 2010 Ver Datum Opgesteld Controle Vrijgave Omschrijving Bestandsnaam: Voortgangsrapport

Nadere informatie

CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010

CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010 CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010 1.1 3-5-2011 JK CS JdB Inclusief eisen ladder 2.0 1.0 19-4- 2011 JK CS JdB Rapportage 2010 Ver Datum Opgesteld Controle Vrijgave Omschrijving Inhoudsopgave. Voorwoord. 1.

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2013 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2013 C.A. de Groot Holding B.V. Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J. de Groot

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

KRDEI1CF1. Carbon Footprint 2011

KRDEI1CF1. Carbon Footprint 2011 KRDEI1CF1 Carbon Footprint 2011 INHOUD Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 2. Carbon footprint 2011... 6 2.1. Organizational boundaries... 6 2.2. Organogram (2011)... 6 2.3. Scope... 7 2.4. Beschrijving van

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

CO2-emissieverantwoording 2014-H1. Schagen Groep. volgens ISO Versie 1.0, 7 november 2014.

CO2-emissieverantwoording 2014-H1. Schagen Groep. volgens ISO Versie 1.0, 7 november 2014. CO2-emissieverantwoording 2014-H1 Schagen Groep volgens ISO 14064-1 Versie 1.0, 7 november 2014. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-coördinator 7 november 2014 Gecontroleerd door H. Dolstra

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2014 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2014 C.A. de Groot Holding B.V. Opgesteld door: P.C. Kesselaar(KAM-coördinator) Vrijgave door: K.J. de Groot

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer. Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012/ herziene versie 30 april 2016 3.0 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 rapport van de C.A. de Groot Holding B.V. Dit

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2012/2013 VAN DE HENSSEN GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER REV. B, 8 APRIL 2014 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 DEFINITIES EN EISEN...

Nadere informatie

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017

Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 CO 2 Emissie inventaris 2016 Auteurs Eindverantwoordelijk : S. van der Lubbe en J.K. Hoogendijk : J.J.M. van der Lubbe Bijlagen : CO2 Uitstoot 2016 Rapportage Maatregellijst CO2 Prestatieladder 2017 IKZ

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015 Schotpoort Traffic Center Overzicht CO2-Footprint 2015 Titel: CO2-Footprint 2015 Versie: 1.0 Datum: 1 juli 2016 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opdrachtgever: Schotpoort Transport Groep BV Opgesteld

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint 2015

Carbon Footprint 2015 Carbon Footprint 2015 Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf: Gebr. Griekspoor BV Bezoekadres: Venneperweg 905 Postcode

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 2.0, 5-11-2015 Toelichting behorende bij versie 2.0: Met ingang van 1 september 2015 heeft voestalpine WBN via een asset deal de bedrijfsactiviteiten van Rail

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

CO 2 -emissie-inventaris

CO 2 -emissie-inventaris CO 2 -emissie-inventaris 2011 Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r01 v02 Definitief Rapportdatum 7 januari 2013 Uitvoering Projectleider Wilma Melchers Autorisatie Naam

Nadere informatie