Emissie Inventarisatie 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie Inventarisatie 2012"

Transcriptie

1 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2

2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD Nieuw Vennep Titel Emissie Inventarisatie 2012 Nummer Bovenliggend Document KRD2EI2 KRD2 Status Concept Opgesteld door B. Goedkoop (verantwoordelijke functionaris) 1 Gecontroleerd door B. Wuite/ B. Klein Goedgekeurd door Y. Korver 1 Conform GHG report content Hoofdstuk 7.3.1b 2

3 INHOUD Inhoud Inleiding Carbon footprint Organizational boundaries Organogram (2012) Scope Beschrijving van de werkzaamheden Operational boundaries Uitgangspunten energiegebruik en de uitstoot van CO Boundary Kwantificering van GHG-emissies Kwantificeringstappen en uitsluitingen Identificatie van GHG-bronnen Selectie kwantificeringsmethode Selectie en verzamelen van GHG-gegevens Selectie van GHG-conversiefactoren Bronnen van uitstoot Berekeningsmethode en mate van onnauwkeurigheid Berekening energiegebruik en uitstoot CO Reductie van energiegebruik en CO 2 -uitstoot Hoofdreductiedoelstelling Resultaten Bijlage I Emissie-Inventarisatie 2012 (totaal) Bijlage II Procedure Scope 1,2 en Bijlage III Procedure Emissie Inventaris Scope Bijlage IV: Aanvullend Emissie-inventarisatie 2012 Q1 en Q Bijlage IV - Conversiefactoren

4 1. INLEIDING MNO Vervat B.V. (KvK ) voert grote infrastructurele werken uit in onder meer Nederland, het Caribische gebied en Suriname. Hierbij wordt een totaalpakket aangeboden van spoor- tot wegenbouw en van tunnelbouw tot verkeersregeling. MNO Vervat heeft een systeem opgezet om de broeikasgasemissies (GHGemissies) van haar Organisatie te bepalen. De Verificatie van de Emissie Inventarisatie door een Certificerende Instelling is een eis die de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) stelt vanuit Invalshoek A van de CO 2 -Prestatieladder. MNO Vervat B.V. heeft KEMA Emission Verification Services B.V. opdracht verleend de Emissie Inventarisatie over het jaar 2012 te verifiëren. Dit betreft dit document met referentienummer: KRD2EI2 en is een opvolging van het document van KRDEI1CF1 (2011). De Verificatie van de CO 2 -Emissie-Inventarisatie zal uitgevoerd worden aan de hand van documentatie en digitale bestanden, zoals ter inzage zijn gegeven aan de auditor. De verificatie geldt voor de gehele Organisatie van MNO Vervat B.V. en de daaronder vallende emissies van dochterondernemingen. De beoordeling is uitgevoerd op basis van de norm ISO In deze norm zijn relevantie, compleetheid, consistentie, nauwkeurigheid en transparantie de kernbegrippen. De ISO maakt tevens onderdeel uit van de ISO Deze begrippen zijn meegenomen in de beoordeling van de emissie-inventaris met focus op de volgende drie beoordelingscriteria: - Afbakening organisatorische grenzen; - Afbakening operationele grenzen, indeling scope 1 en 2; - Kwantificering van de GHG-emissies:. Identificatie van de GHG bronnen;. selectie kwantificeringsmethode;. selectie en verzamelen activiteitsgegevens;. selectie en/ of ontwikkelen emissiefactoren;. berekeningen van de GHG-emissies. 4

5 2. CARBON FOOTPRINT 2012 In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de verificatie over de drie beoordelingscriteria gerapporteerd ORGANIZATIONAL BOUNDARIES Voor de bepaling van de organizational boundaries van MNO Vervat B.V. (KvK ) voor de CO 2 -Emissie- Inventarisatie is gekozen voor de methode equity share/aandeel eigendom. Conform GHG-protocol. Top-down en afdoende. Essentie: men gaat op de hoogste top van de hiërarchie van bedrijven zitten (bijvoorbeeld op holding niveau) en bepaalt op basis van het GHG-protocol welke bedrijven tot de organizational boundary behoren. De hiërarchie ziet op de zeggenschapsrelaties tussen bedrijven. Dit betekent voor MNO Vervat B.V. dat de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen voor het eigendomsaandeel van de zuster B.V. s, zoals opgenomen in de Emissie-Inventarisatie. De afbakening van de organizational boundaries staat weergegeven in het organogram. MNO Vervat B.V. (KvK ) heeft haar activiteiten op het hoofdkantoor in Nieuw Vennep. Daarnaast wordt het overgrote deel van de activiteiten uitgevoerd op de projectlocaties die inzichtelijk zijn in de onderliggende documenten van de Emissie-Inventarisatie. 5

6 2.2. ORGANOGRAM (2012) MNO Vervat BV Boundary 2012 MNO Vervat Wegen BV (100% Entiteit) MNO Vervat GWW BV (100% Entiteit) MNO Vervat Noord BV (100% Entiteit) MNO Vervat Beton BV (100% Entiteit) Aannemingsbedrijf de Jong en Zoon Beheer BV (100% Entiteit) Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen BV (100% Entiteit) MNO Vervat Transport BV (100% Entiteit) Aannemingsbedrijf de Jong en Zoon Beesd BV (100% Entiteit) Asfalt Productie Amsterdam (APA) BV (33% Entiteit) M. Koek en Zonen Werkendam BV (100% Entiteit) Asfalt Productie Rotterdam (APRR) BV (25% Entiteit) Zuurmond Groen BV (100% Entiteit) Noordelijke Asfalt Productie (NOAP) BV (50% Entiteit) Kroeze infra BV (100% Entiteit) Figuur 1: Totale " Organizational Boundary MNO Vervat". MNO Vervat B.V. was in 2012 een dochter van Royal Boskalis Westminster Group uit Papendrecht. MNO Vervat B.V. bestaat uit de volgende bedrijven: MNO Vervat B.V.; MNO Vervat-Wegen B.V.; Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen B.V.; MNO Vervat-Beton; MNO Vervat-Noord; Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beheer B.V.; Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beesd B.V.; M. Koek en Zonen Werkendam B.V.; Zuurmond Groen B.V.; Kroeze infra B.V.; M.N.O. Vervat Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.; M.N.O. Vervat Transport B.V. 6

7 2.3. SCOPE Managen van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van (integrale) mono- en multidisciplinaire projecten in de spoor-, beton-, weg- en waterbouw, technische installaties, milieukundige werken en uitvoering van bodemsanering BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN MNO Vervat houdt zich bezig met spoor-, civiele beton-, grond-, weg- en waterbouw, evenals milieukundige werken (saneringen). MNO Vervat Wegen, MNO Vervat Noord en MNO Vervat GWW houden zich bezig met spoor-, grond-, weg- en waterbouw, evenals milieukundige werken (saneringen). MNO Vervat Beton houdt zich bezig met civiele beton- en waterbouwkundige werken. Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen B.V. houdt zich bezig met baggerwerk, onderhoud aan vaargeulen en waterwegen, zandwinning -transport en -handel, peilwerkzaamheden en waterbodemsanering. Aannemingsbedrijf De Jong, M. Koek en Zonen, Kroeze en Zuurmond Groen houden zich voornamelijk bezig met groenonderhoud en onderhoud van civiele infrastructuur. MNO Vervat Transport houdt zich bezig met het transport van bouwstoffen, voornamelijk zand. 7

8 2.5. OPERATIONAL BOUNDARIES VASTSTELLEN OPERATIONAL BOUNDARIES De operational boundaries zijn, conform het Greenhouse Gas (GHG) protocol/iso , ingedeeld in scope 1, 2 en 3. Voor de CO 2 -prestatieladder is gekeken naar scope 1 en 2, waarbij de afwijkende hantering van de verschillende scopes is toegepast. Voor de berekening van de CO 2 -emissie betekent dit: Scope 1 emissies of directe emissies Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Zie ook figuur 1, het scopediagram. Scope 2 emissies of indirecte emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent Business Travel tot scope 2. Zie ook figuur 1, het scopediagram. Scope 3 emissies of overige indirecte emissies Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. SKAO rekent Business Travel (Business Travel= Business air Travel en Personal Cars for business travel ) tot scope 2. Zie ook figuur 1, het scopediagram. De basis voor deze definities is gegeven in het GHG-protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard, hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries. Scope S1.1 Gasverbruik kantoren S1.2 Gasverbruik Asfaltcentrale S1.3 Gasverbruik Projecten S1.4 Brandstofverbruik personenvervoer S1.5 Brandstofverbruik Schepen S1.6 Brandstofverbruik Materieel S2.1 Energieverbruik kantoren S2.2 Energieverbruik Asfaltcentrales S2.3 Energieverbruik projecten S2.4 Brandstofverbruik overige S3 Indirecte emissies Het onder scope 3 vallende zakelijk gebruik van privéauto s ( personal cars for business travel ) en de zakelijke vliegreizen ( business air travel ) worden binnen de CO 2 - Prestatieladder gerekend tot scope 2. In de Emissie-Inventarisatie zijn geen emissies vallend onder scope 3 meegenomen. De directe, indirecte en andere indirecte GHG-emissies in de CO 2 -uitstoot 2012 van MNO Vervat omvat alle CO 2 -emissies die behoren tot scope 1 en 2, waarbij de indeling is gehanteerd van de CO 2 -Prestatieladder. 8

9 3. UITGANGSPUNTEN ENERGIEGEBRUIK EN DE UITSTOOT VAN CO 2 Uitgangspunten voor de berekening van het energiegebruik en de uitstoot van CO 2. Eind 2012 is er één nieuwe Entiteit (bedrijven) opgenomen in de Boundary, namelijk Kroeze BV In 2012 heeft dit nog geen gevolgen voor de operationele aansturing en dus ook niet voor de werkzaamheden die verband houden met het CO 2 -Bewust Certificaat BOUNDARY De Boundary van MNO Vervat is vastgesteld. Voor de bepaling van de organizational boundaries van MNO Vervat B.V. (KvK ) voor de CO 2 -Emissie-Inventarisatie is gekozen voor de methode equity share/aandeel eigendom.conform GHG-protocol. Top-down en afdoende. Essentie: men gaat op de hoogste top van de hiërarchie van bedrijven zitten (bijvoorbeeld op holding niveau) en bepaalt op basis van het GHG-protocol welke bedrijven tot de organizational boundary behoren. De hiërarchie ziet op de zeggenschapsrelaties tussen bedrijven. Hieruit is gebleken dat de volgende bedrijven C-aanbieder zijn, en dus in de boundary vallen. MNO Vervat B.V.; MNO Vervat-Wegen B.V.; Aannemingsbedrijf K. Krul en Zonen B.V.; MNO Vervat-Beton B.V.; MNO Vervat-Noord B.V.; Aannemingsbedrijf De Jong en Zoon Beheer B.V.; M. Koek en Zonen Werkendam B.V.; Kroeze infra B.V.; Zuurmond Groen B.V.; M.N.O. Vervat Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.; M.N.O Vervat Transport B.V. Voor de volledigheid worden de deelnemingen van MNO Vervat Wegen in de asfaltmenginstallaties ook meegenomen in de boundary: Asfalt Productie Amsterdam (APA) B.V. (Belang 33,3%); Asfalt Productie Rotterdam (APRR) B.V. (Belang 25%); Noordelijke Asfalt Productie (NOAP) B.V. (Belang 50%). De GWW werkzaamheden en civiele betonbouw door bovengenoemde bedrijven vinden plaats op projectlocaties door heel Nederland. Op kleine schaal wordt beton geprefabriceerd in een werkplaats in Middenmeer. De kantoorwerkzaamheden vinden plaats in de volgende vestigingen: Nieuw Vennep, Middenmeer, Biddinghuizen, Rotterdam en Leek. De asfaltproductielocaties zijn gevestigd in Heerenveen, Amsterdam en Rotterdam. 9

10 4. KWANTIFICERING VAN GHG-EMISSIES 4.1. KWANTIFICERINGSTAPPEN EN UITSLUITINGEN Voor de kwantificering van de GHG-emissies zijn de kwantificeringsstappen voor de bepaling van de GHGemissies uitgevoerd zoals beschreven in het GHG-protocol/ISO Bij deze kwantificering zijn geen GHGbronnen uitgesloten IDENTIFICATIE VAN GHG-BRONNEN Voor de identificatie van de GHG-bronnen is gebruik gemaakt van kwantitatieve metingen van de activiteiten die broeikasgas genereren. Hiervoor is gebruik gemaakt van registraties van onder andere de leasemaatschappij (brandstof leaseauto s), gas- en elektriciteitsverbruik van de vestigingen, projectlocaties en asfaltmolens, brandstofverbruik van de schepen en op projectlocaties en gedeclareerde kilometers. Met behulp van deze inventarisatie zijn de GHG-bronnen centraal dan wel per projectlocatie geïdentificeerd SELECTIE KWANTIFICERINGSMETHODE De kwantificeringsmethode voor de GHG-bronnen betreft: Voor directe (brandstof) en energie indirecte (elektriciteit) CO 2 -emissies: verbruiken uit facturen van energieleveranciers van zowel het hoofdkantoor, de asfaltmolens en schepen als de projectlocaties. Brandstoffen voor het eigen wagenpark: gedifferentieerd naar aantal liters benzine, diesel en gas worden aangeleverd door de leasemaatschappij. Privéauto s zakelijk verkeer. Zakelijke vliegreizen: kwamen niet voor en worden anders door de administratie geregistreerd op basis van de factuurgegevens van de tickets (de internationale projectlocaties vallen buiten de scope van de Emissie Inventarisatie). Voor alle CO 2 -bronnen is de kwantificeringsmethode toegepast. Uit de verificatie in Bijlage I is gebleken dat alle activiteitsgegevens die opgenomen zijn in de onderliggende registraties en spreadsheets zijn gekwantificeerd volgens een herleidbare methode. Zie procedure bijlage II en III SELECTIE EN VERZAMELEN VAN GHG-GEGEVENS De selectie en het verzamelen van de GHG-gegevens is uitgevoerd aan de hand van de gebruikte registraties en excelsheets en de aanwezige registraties van onder andere leasemaatschappijen, facturen leveranciers en financiële- en salarisadministratie SELECTIE VAN GHG-CONVERSIEFACTOREN De toegepaste conversiefactoren zijn afkomstig uit het handboek CO 2 -Prestatieladder 2.1 d.d. 23 juni De berekening van de Carbon Footprint Analyse 2012, 2011 (Formulier F5) en de Annex van de Carbon Footprint Analyse 2010, 2009 (KF921) is conform deze bronnen en op de juiste wijze toegepast. De belangrijkste conversiefactoren zijn te vinden in Bijlage V. 10

11 4.6. BRONNEN VAN UITSTOOT Binnen de vastgestelde Boundary worden de volgende bronnen van uitstoot van broeikasgassen onderkend. Aangegeven is in welke categorie van de ISO norm deze vallen, alsmede voor welk niveau van de CO 2 - Prestatieladder dit geldt. Bron Soort ISO CO 2 -ladder scope Scope Vestigingen verbranding van gas voor CV Materieel op projectlocaties verbranding van gasolie/benzine Eigen transport van materieel naar projectlocatie verbranding van diesel Eigen wagenpark verbranding van benzine/diesel Generatoren projectketen verbranding van gasolie Gasflessen projectketen verbranding van gas Productie van beton verbranding van gas Productie van asfalt verbranding van gas Winning van zand verbranding van gasolie Niveau Vestigingen ingekochte elektriciteit Projectlocaties ingekochte elektriciteit Asfaltproductielocaties ingekochte elektriciteit Zakelijk personen vervoer verbranding van brandstof (auto, trein) Zakelijk personenvervoer km-vergoeding voor verbranding van brandstof gebruik privéauto Ingekochte producten keteneffect /5 Uitbesteed transport verbranding van brandstof /5 Uitbestede werkzaamheden keteneffect /5 Personenvervoer via OV verbranding van brandstof, ingekochte /5 elektriciteit Onderaannemers/ Leverancier keteneffect /5 Gebruik van papier keteneffect /5 Tabel 1 Bronnen van uitstoot van broeikasgassen. ISO = direct GHG emission 2 = energy indirect GHG emission 3 = other indirect GHG emission 11

12 4.7. BEREKENINGSMETHODE EN MATE VAN ONNAUWKEURIGHEID Gekozen is voor een berekening aan de hand van het energiegebruik. Door middel van de conversiefactoren zoals vermeld in de volgende paragraaf wordt dit energieverbruik omgerekend naar tonnage CO 2 e. Doordat de feitelijke uitstoot van broeikasgassen niet wordt gemeten, maar wordt berekend, ontstaat een beperkte mate van nauwkeurigheid. Tevens wordt deze mate van nauwkeurigheid versterkt door de financiële transactie die verbonden is aan de leveringen van deze brandstof en van energie. Door middel van bijvoorbeeld jaarafschriften en afleveringsbonnen. VESTIGINGEN, ASFALTMOLENS EN PROJECTEN Het gebruik van gas en elektriciteit in de vestigingen, asfaltmolens en op de projecten wordt berekend aan de hand van de rekeningen van de leveranciers. Vaak lopen jaarafrekeningen over het jaar heen. Het verbruik is dan naar ratio over de jaren verdeeld. Om die reden worden de Jaarrekening gezien als sluitend jaar. Elke volgende jaarrekening volgt namelijk op de vorige en dus een heel jaar. LEASEAUTO S Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. SCHEPEN KRUL Voor de schepen van Krul is aan de hand van de rekeningen van de leverancier bepaald hoeveel liter stookolie is gekocht. Aan de hand hiervan is de CO 2 -uitstoot bepaald. MATERIEEL- Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. Daar waar specificatie door middel van facturen niet mogelijk is, wordt een schatting gemaakt op basis van materieelgegevens. GASOLIE DERDEN Op basis van de opgave van leveranciers is vervolgens het verbruik van door MNO Vervat ingekochte gasolie op projecten, die wordt gebruikt door derden, bepaald. Het totaal aantal geleverde liters gasolie verminderd door het theoretisch berekende verbruik van het eigen materieel resulteert in het aantal liters gasolie dat door derden is verbruikt op de projecten van MNO Vervat. PRIVÉAUTO S Zakelijke kilometers met privéauto s zijn berekend op basis van de uitbetaalde kilometervergoedingen. Het totaal aantal kilometers is per brandstofsoort bepaald. Vervolgens is per brandstofsoort op basis van gemiddeld verbruik per 100 km het aantal liters brandstof bepaald. De liters zijn ten slotte vermenigvuldigd met de conversiefactoren. 12

13 INDIRECTE EMISSIES Overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van MNO (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van MNO zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. 13

14 5. BEREKENING ENERGIEGEBRUIK EN UITSTOOT CO De gehele berekening is als bijlage I aan dit document toegevoegd. Hieronder staan de gegevens per onderwerp per scope beschreven, dit vanuit het referentiejaar 2009, opvolgend 2010, 2011en het jaar Deze zijn tevens aangepast en opnieuw doorberekend en goedgekeurd door de KEMA ( ). Scope 2009 CO2-e (ton) 2010 CO2-e (ton) 2011 CO2-e (ton) 2012 CO2-e (ton) S1.1 Gasverbruik kantoren S1.2 Gasverbruik asfaltcentrale S1.3 Gasverbruik projecten S1.4 Brandstofverbruik pers.vervoer S1.5 Brandstofverbruik schepen S1.6 Brandstofverbruik materieel S2.1 Energieverbruik kantoren S2.2 Energieverbruik asfaltcentrales S2.3 Energieverbruik projecten S2.4 Brandstofverbruik overige S3 Indirecte emissies CO2 emissie-inventarisatie MNO Vervat BV Werkelijk ton CO2e (Begroot) Max begroot

15 6. REDUCTIE VAN ENERGIEGEBRUIK EN CO 2 -UITSTOOT 6.1. HOOFDREDUCTIEDOELSTELLING Het streven is in de hieronder genoemde jaren het volgende % reductie te hebben gerealiseerd in de totale CO 2 - emissie ten opzichte van het referentiejaar De hoofdreductiedoelstelling wordt vertaald naar een reductie van 11% in 5 jaar uitgedrukt in CO 2 -emissie in tonnage (ton CO 2 e) per fulltime equivalent (fte) % % % % % 6.2. RESULTATEN De gemeten CO 2 -emissie in 2009 was ton voor de gehele Boundary van MNO Vervat. In 2012 is de gemeten CO 2 -emissie ton voor MNO Vervat. Dit betekent een dat de CO 2 -emissie MNO Vervat op 81% van de totale emissie van 2009 ligt. Zie de tabel hieronder: CO 2 e (ton)/fte(werkelijk) 52,27 44,76 46,98 42,08 fte* % 86% 90% 81% 120% 100% Werkelijk CO2e (ton)/fte Begroot CO2e (ton)/fte 80% 60% 40% 20% 0%

16 BIJLAGE I EMISSIE-INVENTARISATIE 2012 (TOTAAL) 16

17 17

18 BIJLAGE II PROCEDURE SCOPE 1,2 EN 3 18

19 19

20 BIJLAGE III PROCEDURE EMISSIE INVENTARIS SCOPE 3 20

21 21

22 BIJLAGE IV: AANVULLEND EMISSIE-INVENTARISATIE 2012 Q1 EN Q2 22

23 23

24 BIJLAGE V - CONVERSIEFACTOREN Meest gebruikte conversiefactoren door MNO vervat. (De totale lijst is te vinden in het handboek van de SKAO). Zie Personenvervoer conventionele personenauto B Benzine Diesel g CO 2 /liter brandstof LPG C Benzine Klasse (ltr) < 1, , > 2,0 305 gemiddeld 215 Diesel < 1,7 155 g CO 2 /voertuig km 1, > 2,0 265 gemiddeld 205 LPG gemiddeld 175 Personenvervoer collectief G Stoptrein + intercity 65 g CO2/reizigers km Electriciteitsverbruik A Grijze stroom 2005 en eerder en en later 455 Groene stroom B g CO 2 /kilowattuur Windkracht 15 Waterkracht 15 Zonne-energie 80 Electriciteit uit stortgas 80 Overige groene stroom verbruikt tot B Andere leverancier 615 Energiedrager voor andere doeleinden dan vervoer A Benzine Diesel LPG g CO 2 /liter brandstof Stookolie C Gasvormige fossiele brandstoffen Aardgas Methaan g CO 2 /Nm 3 Propaan