CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010"

Transcriptie

1 CO 2 Uitstoot MNO VERVAT JK CS JdB Inclusief eisen ladder JK CS JdB Rapportage 2010 Ver Datum Opgesteld Controle Vrijgave Omschrijving

2 Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van MNO Vervat B.V. 2.1 Beschrijving van de organisatie. 2.2 Beschrijving van de werkzaamheden. 2.3 Initiatieven op het gebied van energiebesparing. 2.4 Wijzigingen in de organisatie t.o.v. het referentiejaar. 2.5 Aangenomen Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel. 3. Uitgangspunten meten CO 2 uitstoot. 3.1 Organisatorische grenzen. 3.2 Operationele grenzen. 3.3 Bronnen van uitstoot en soorten uitstoot. 3.4 Conversiefactoren. 3.5 Berekeningsmethode en mate van onnauwkeurigheid. 3.6 Wijzigingen in de uitgangspunten t.o.v. het referentiejaar. 4. Berekening CO 2 uitstoot. 4.1 Totaaloverzicht. 4.2 Prestatie-indicator. 4.3 Vergelijking met referentiejaar. 4.4 Raming van het verwachte energieverbruik in de volgende periode. 5. Reductie van uitstoot. 5.1 Reductiedoelstelling. 5.2 Reductiemaatregelen. 5.3 Evaluatie effect reductiemaatregelen. 5.4 Deelname maatschappelijke initiatieven. 5.5 Scope 3 doelstellingen Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 2 van 16

3 Voorwoord. MNO Vervat onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er is een MVO beleid opgesteld wat voor de werknemers van MNO in concrete richtlijnen is omgezet. Aandacht voor MVO betekent aandacht voor de drie P's: People, Profit en Planet. De aandacht voor de "Planet" heeft MNO vertaald in een milieuzorgsysteem (MZS) wat recentelijk is gecertificeerd c.f. de eisen uit de ISO Het MZS is er op gericht om de negatieve milieubelasting als gevolg van werkzaamheden door MNO Vervat zo veel mogelijk te beperken. Één van de speerpunten van het milieubeleid is vermindering van energieverbruik. Reductiemaatregelen worden enerzijds gezocht in de techniek, anderzijds in de werkwijze die wordt gehanteerd op projecten. MNO Vervat rapporteert halfjaarlijks de voortgang m.b.t. het CO 2 -programma. In 2011 worden de bedrijven MNO Vervat GWW Rotterdam en De Jong Beesd in het programma opgenomen, en wordt het programma ondergebracht bij MNO Vervat BV. De oprichting van de CO 2 werkgroep eind 2010, waarin per kwartaal de voortgang wordt bewaakt, zorgt ervoor dat structureel en bedrijfsbreed aandacht voor het milieu in het algemeen en CO 2 reductie in het bijzonder wordt gewaarborgd. Nieuw Vennep, 19 april Jan de Boer, Algemeen Directeur, MNO Vervat. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 3 van 16

4 1. Inleiding. Voorliggend rapport geeft inzicht in de CO 2 uitstoot van MNO Vervat over het jaar 2010, de genomen reductiemaatregelen, de behaalde reducties, de te verwachte reducties en de doelstellingen voor de komende periode. Het verminderen van de CO 2 uitstoot vormt een structurele doelstelling die vanuit het Milieuzorgsysteem wordt geïnitieerd. Het Milieuzorgsysteem van MNO Vervat is onderdeel van met MNO Managementsysteem en is gecertificeerd conform de ISO14001:2004. Het rapport is opgesteld door de KVM-afdeling van MNO Vervat BV, op basis van gegevens die door de CO 2 werkgroep worden aangeleverd. De CO 2 werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende bedrijfsonderdelen. Het CO 2 management wordt uitgevoerd zoals beschreven in het MNO Managementsysteem. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 4 van 16

5 2. Beschrijving van MNO Vervat B.V. 2.1 Beschrijving van de organisatie. MNO Vervat BV MNO Wegen BV MNO Beton BV MNO Noord BV De Jong Beesd BV MNO GWW BV MNO International Krul Waterwerken BV MNO Transport BV Asfaltcentrale NOAP 50% Asfaltcentrale APA 33% Asfaltcentrale APRR 25% Figuur 1 "Organisatie MNO Vervat BV". Vanaf 2011 is MNO Vervat BV het startbedrijf voor de CO 2 ladder. Binnen de boundary vallen bovenstaande bedrijven. MNO International valt buiten de scope voor de CO 2 ladder. 2.2 Beschrijving van de werkzaamheden. MNO Vervat Wegen, Beton, Noord, GWW en Transport houden zich bezig met spoor-, beton-, grond-, weg- en waterbouw als mede milieukundige werken (saneringen). De Jong is actief op het gebied van onderhoudswerkzaamheden aan droge en natte infrastructuur. In de asfaltmolens waarin wordt deelgenomen, wordt asfalt geproduceerd. 2.3 Initiatieven op het gebied van energiebesparing. MNO Vervat onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er is een MVO beleid opgesteld wat voor de werknemers van MNO in concrete richtlijnen is omgezet. Aandacht voor MVO betekent aandacht voor de drie P's: People, Profit en Planet. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 5 van 16

6 De aandacht voor de "Planet" heeft MNO vertaald in een milieuzorgsysteem (MZS) wat is gecertificeerd c.f. de eisen uit de ISO Het MZS is er op gericht om de negatieve milieubelasting als gevolg van werkzaamheden door MNO Vervat zo veel mogelijk te beperken. Eén van de speerpunten van het milieubeleid is vermindering van energieverbruik. Dit resulteert automatisch in vermindering van de CO 2 uitstoot. Reductiemaatregelen worden enerzijds gezocht in de techniek, anderzijds in de werkwijze die wordt gehanteerd op projecten. Jaarlijks wordt een aantal aandachtspunten vastgelegd in een Milieuprogramma. Deze aandachtspunten worden onderzocht en daar waar energiebesparende maatregelen kunnen worden ingevoerd, waarvan de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, worden deze ingevoerd. 2.4 Wijzigingen in de organisatie t.o.v. het referentiejaar. Zowel MNO Vervat GWW Rotterdam BV als De Jong BV worden per binnen de organisatorische grenzen gebracht. Het startbedrijf wordt gewijzigd in MNO Vervat BV. Referentiejaar voor de CO 2 ladder is onveranderd (2009). De CO 2 Footprint voor 2009 is met terugwerkende kracht vastgesteld, inclusief bovengenoemde uitbreiding. De CO 2 uitstoot van het referentiejaar bedraagt ton. 2.5 Aangenomen Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel. CO 2 ladder 2.0 is 16 maart 2011 actief geworden. De bedrijven binnen de boundary hebben sindsdien geen projecten aangenomen waar CO2-gerelateerd gunningvoordeel is genoten. Om ervaring op te doen met de wijze van registreren, om ons managementsysteem te toetsen en om te voldoen aan onze doelstelling uit het Jaaractieplan, is een project geselecteerd waarvoor de projectgerelateerde eisen uitgevoerd zullen worden. Dit project is project Realisatie Plassengebied Nijmegen. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 6 van 16

7 3. Uitgangspunten meten CO 2 uitstoot. 3.1 Organisatorische grenzen. Vanuit het startbedrijf MNO vervat BV, is de boundary bepaald. Hieruit volgt dat onderstaande bedrijven de boundary vormen: MNO Vervat Wegen; MNO Vervat Beton; MNO Vervat Noord; Krul Waterwerken; MNO Vervat GWW Rotterdam BV; MNO Vervat Transport BV; De Jong BV. In verband met de onder 2.4 genoemde wijzigingen in de organisatie is ook voor het referentiejaar 2009 de CO 2 uitstoot herzien op basis van de nieuwe organisatorische grenzen. MNO Vervat Wegen heeft drie deelnemingen in asfaltproductie-installaties, deze zijn meegenomen in deze rapportage: Asfalt Productie Amsterdam (33,3%); Asfalt Product Rotterdam (25%); Noordelijke Asfalt Productie (50%). Eén en ander is schematisch weergeven in het schema op pagina Operationele grenzen. Binnen de organisatorische grenzen vinden de volgende werkzaamheden plaats, waarbij CO 2 uitstoot plaatsvindt: grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden; civiele betonbouw; kantoorwerkzaamheden; zandwinning en transport; productie van asfalt; productie van prefab betonelementen; onderhoudswerkzaamheden aan natte en droge infrastructuur. De werkzaamheden voor bovengenoemde bedrijven vinden plaats op projectlocaties door heel Nederland. Op kleine schaal wordt beton geprefabriceerd in een werkplaats in Middenmeer. De kantoorwerkzaamheden vinden plaats in de volgende vestigingen: Nieuw Vennep, Amsterdam, Middenmeer, Biddinghuizen, Leek, Rotterdam en Beesd. De asfaltproductielocaties zijn gevestigd in Heerenveen, Amsterdam en Rotterdam. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 7 van 16

8 3.3 Bronnen van uitstoot en soorten uitstoot. Binnen de vastgestelde grenzen worden de volgende bronnen van CO 2 uitstoot onderkend. Aangegeven is in welke categorie van de ISO norm deze vallen, als mede voor welk niveau van de CO 2 ladder dit geldt. Bron Soort ISO CO 2 ladder 2.0 Scope Niveau vestigingen verbranding van gas voor CV 1 1 3/4/5 materieel op projectlocaties verbranding van gasolie/ benzine 1 1 3/4/5 eigen transport van materieel naar projectlocatie verbranding van diesel 1 1 3/4/5 eigen wagenpark verbranding van benzine/ diesel 1 1 3/4/5 generatoren projectketen verbranding van gasolie 1 1 3/4/5 gasflessen projectketen verbranding van gas 1 1 3/4/5 productie van beton verbranding van gas 1 1 3/4/5 productie van asfalt verbranding van gas 1 1 3/4/5 winning van zand verbranding van gasolie 1 1 3/4/5 vestigingen ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 projectlocaties ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 asfaltproductielocaties ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 zakelijk personenvervoer (auto, vliegtuig) verbranding van brandstof 3 2 3/4/5 ingekochte producten keteneffect 3 3 4/5 uitbesteed transport verbranding van brandstof 3 3 4/5 uitbestede werkzaamheden keteneffect 3 3 4/5 personen vervoer via OV verbranding van brandstof, 3 3 4/5 Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 8 van 16

9 Bron Soort ISO CO 2 ladder 2.0 Scope Niveau ingekochte elektriciteit woon-/ werkverkeer verbranding van brandstof 3 3 4/5 afvoeren van afval keteneffect 3 3 4/5 gebruik van papier keteneffect 3 3 4/5 Tabel 1 "Bronnen van CO 2 uitstoot". ISO = direct GHG emission 2 = energy indirect GHG emission 3 = other indirect GHG emission Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 9 van 16

10 3.4 Conversiefactoren. Voor het omrekenen van het energieverbruik van de bronnen van uitstoot naar ton CO 2 uitstoot worden de volgende gehanteerd, conform CO 2 ladder 2.0. Personenvervoer conventionele personenauto B Benzine g CO 2 / liter Diesel brandstof LPG C Benzine Klasse (ltr) g CO 2 / < 1,4 185 voertuig km 1, > 2,0 305 gemiddeld 215 Diesel < 1, , > 2,0 265 gemiddeld 205 LPG gemiddeld 175 E Brandstoftype niet bekend 210 g CO 2 / voertuig km Electriciteitsverbruik (grijs) voor andere doeleinden dan vervoer. A NRE 650 g CO 2 / RWE Energy Nederland 650 kilowattuur Cogas Facilitair 620 Nuon 610 Eneco Energie levering 590 Essent Retail 525 Ener Service Maastricht 495 Westland Energie Service 495 B Andere leverancier 615 Electriciteitsverbruik (groen) voor andere doeleinden dan vervoer. C1 Groene Windkracht 15 g CO 2 / stroom met Waterkracht 15 kilowattuur SMK Zonne-energie 80 Milieukeur Biomassa Rekenvoorschrift D Groene stroom met SMK Milieukeur 250 g CO 2 / kilowattuur E (tot 1 juli 2011) Overige groene stroom 300 g CO 2 / kilowattuur Energiedrager voor andere doeleinden dan vervoer A Benzine g CO 2 / liter Diesel brandstof LPG Stookolie C Gasvormige fossiele brandstoffen Aardgas g CO 2 / Nm3 Methaan Tabel 2 "Conversiefactoren CO 2 ladder 2.0, generiek handboek d.d Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 10 van 16

11 3.5 Berekeningsmethode en mate van nauwkeurigheid. De CO 2 uitstoot wordt niet gemeten. Gekozen is voor een berekening aan de hand van de verbruikte energie. Door middel van de conversiefactoren zoals vermeld in paragraaf 3.3 wordt dit energieverbruik omgerekend naar ton CO 2 equivalent (CO 2 e). Doordat de feitelijke CO 2 uitstoot niet wordt gemeten, maar wordt berekend, ontstaat een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Gas - Elektriciteit Het verbruik van gas en elektriciteit in de vestigingen, asfaltmolens en op de projecten wordt berekend aan de hand van: de rekeningen van de leveranciers. Vaak lopen jaarafrekeningen over het jaar heen. Het verbruik is dan naar rato over de jaren verdeeld; Indien voor de rapportage geen rekeningen beschikbaar zijn, wordt het verbruik bepaald op basis van meterstanden. Lease-auto s Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. Zakelijk vervoer privé-auto s / Vliegreizen Het zakelijk vervoer met privé auto s is bepaald op basis van uitbetaalde kilometervergoedingen. Per bedrijf is het aantal kilometers opgegeven die voor vergoeding in aanmerking zijn gekomen. Vliegreizen worden per ticket geregistreerd, en m.b.v. richtlijnen uit het Generiek handboek d.d vertaald in CO 2 uitstoot. Schepen Voor de schepen is aan de hand van de rekeningen van de leverancier bepaald hoeveel liter brandstof is ingekocht gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd. Aan de hand hiervan is de CO 2 uitstoot bepaald. Materieel Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. Daar waar specificatie middels facturen niet mogelijk is, wordt een schatting gemaakt op basis van materieelgegevens. Raming verwachte energieverbruik volgende periode Verwachte CO 2 uitstoot volgende periode = (omzetprognose mln * KPI CO 2 e (ton/ mln ) vanuit de laatste vergelijkbare rapportageperiode) -/- verwachte resultaat van de reductiedoelstelling. Vervolgens wordt aan de hand van de procentuele verdeling uit het verleden het energieverbruik per categorie bepaald. Voor de asfaltcentrales wordt het verwachte energieverbruik bepaald aan de hand van de verwachte productie in tonnen. 3.6 Wijzigingen in de uitgangspunten t.o.v. het referentiejaar. De gewijzigde uitgangspunten, zowel organisatorisch als qua methodiek van berekenen, zijn doorgevoerd in de CO 2 Footprint van Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 11 van 16

12 4. Berekening CO 2 uitstoot MNO Vervat Totaaloverzicht. Onderdeel Scope 1 CO 2 e (ton) Scope 2 CO 2 e (ton) Scope 3 CO 2 e (ton) A. Vestigingen B. Asfaltcentrales C. Personenvervoer D. Materieel SubTotaal Totaal Tabel 3 "Totaaloverzicht uitstoot CO2 MNO Vervat 2010". Het formulier F.1: CO 2 -footprint 2010 is als bijlage toegevoegd bij dit rapport. 4.2 Prestatie-indicator. Om de uitstoot over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt deze omgerekend naar productie-eenheden. Hierbij wordt de uitstoot van de molens gerelateerd aan de hoeveelheid geproduceerde tonnen. De uitstoot van de overige bedrijven wordt gerelateerd aan de omzet. Asfaltmolens. Asfaltmolen Productie (ton) CO 2 e uitstoot (ton) CO 2 e uitstoot per ton asfalt NOAP ,56 0,01812 APRR ,97 0,01752 APA ,09 0,01827 Totaal ,62 0,01796 Omzet De prestatie indicator voor CO 2 uitstoot wordt vastgesteld met de volgende formule: CO 2 KPI (ton CO 2 per miljoen euro omzet) = (ton CO 2 / (Omzet / ) Omzet 2009 ( ) : MNO GWW De Jong ( ) = CO 2 e uitstoot (ton) : ton CO 2 e per (ton/ mln) : ( / ( / ) = 103,4 Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 12 van 16

13 4.3 Vergelijking met referentiejaar. Indicator Referentiejaar Reductie Doelstelling Doel behaald? CO 2 e (ton) JA CO 2 e (%) JA 4.4 Raming van het verwachte energieverbruik in de volgende periode De raming voor 2011 bedraagt: Omzetprognose 2011 (mln) : 275 (bron: directie MNO) KPI 2009 CO 2 e (ton/ mln ) : 104,2 Reductiedoelstelling t.o.v. ref.jaar : 5% Raming 2011 (CO 2 e ton) : Raming reductie (ton) : 5% * = 1432 Raming totale CO 2 e 2011(ton) : Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 13 van 16

14 5. Reductie van uitstoot. 5.1 Reductiedoelstelling. Voor 2010 was de doelstelling ten aanzien van CO 2 reductie gesteld op 3% van de uitstoot van De werkelijke reductie bedraagt 11%. De reductiedoelstelling is behaald. Voor 2011 is de doelstelling ten aanzien van CO 2 reductie gesteld op 5% van de uitstoot van Middels uitvoering van het Plan van Aanpak, document F.1, wordt de doelstelling van 1600 ton reductie gerealiseerd. 5.2 Reductiemaatregelen. Om een reductie in CO 2 uitstoot te bewerkstelligen, zijn in de voorgaande rapportage enkele maatregelen genoemd, waarvan onderstaand de status wordt weergegeven. Daarnaast zijn diverse maatregelen toegevoegd. Deze worden eveneens besproken: Maatregelen vanuit voorgaande rapportage: verdere installatie van fijnfilters op hydrauliek en motorolie van materieel; o Het bestaande gemotoriseerde materieel is allemaal gerealiseerd (waar van toepassing). Ten opzichte van referentiejaar 2009 geeft dit qua volume geen significante besparing; door ontwikkelen SKARAND machine; o De skarand machine is gereed voor inzet en wordt door directie, verkoop, uitvoering en rayonleiding voorgedragen bij opdrachtgevers. De inzet over het jaar 2010 is dermate gering, dat er geen besparing gerapporteerd kan worden; regionaal inkopen van bouwstoffen om transport te beperken; o Project Vliegveld Eindhoven: Betonriool ingekocht bij leverancier in Eindhoven; o Project N201 Hoofddorp: Beton en PVC riool ingekocht bij dichtstbijzijnde leverancier, zodat combinatie van transporten mogelijk was; o Project Streefkerk: Gekozen voor leverancier dichtbij het werk voor levering van granulaat en zand; o Project Amsterdam: Gezorgd voor retourvrachten puin en zand bij levering van granulaat en zand; waar mogelijk toepassen andere werkwijze op projecten om transport te beperken; o Project Hoofddorp: In het kader van ketenoptimalisatie zijn door leverancier Spaansen 10 vrachtauto s uitgerust met aluminium laadbakken. Hierdoor is het mogelijk om per rit 2 m3 meer ophoogzand te vervoeren. Het totale project bevat levering van m3 ophoogzand. Per rit wordt nu 25,71 m3 vervoerd in plaats van 23,57 m3 met de conventionele methode: Aantal ritten met de conventionele methode: m3 / 23,57 = ritten; Aantal ritten met de nieuwe methode: m3 / 25,71 = ritten; Aantal km per rit: 53 km; Besparing nieuw t.o.v. conventioneel: ritten * 53 km = km; Gemiddeld brandstofverbruik: 1 liter per 2,53 km Besparing in liters: Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 14 van 16

15 Besparing in CO 2 uitstoot: * 3135/ = 278,33 ton CO 2 reductie. toepassen duurzaamheidscriteria van Senter Novem bij ontwerpen van objecten; o Van deze maatregel zijn geen aantoonbare effecten gerealiseerd in het eerste half jaar van bij vervanging van materieel/auto s wordt gekozen voor energiezuinigere varianten. Asfaltmolens Voor de asfaltmolens worden jaarlijks aparte Energie Besparingsplannen (EBP) opgesteld waarin specifieke maatregelen voor de molens worden aangegeven. De NOAP Asfaltcentrale is per overgestapt op Groene Stroom, hetgeen een besparing oplevert van 51% per kwh t.o.v. het referentiejaar Besparing in 2010 in vergelijking met de situatie in 2009: Conversiefactor van 615 naar 300, besparing 1 e half jaar 2010 (deel MNO): kwh * ( )/ = 64,14 ton CO 2 reductie. Lean & Green Het programma Lean & Green van de stichting Duurzame Logistiek, waar MNO vervat zich aan heeft gecommitteerd streeft naar 20% CO 2 -reductie tot Hiertoe wordt de gehele keten onderzocht en wordt samen met ketenpartners gekeken welke optimalisatiemogelijkheden er zijn. Het Plan van Aanpak Lean & Green bevat concrete stappen om de doelstellingen te realiseren. Sectorinitiatief reductie brandstofverbruik GWW-materieel MNO heeft het initiatief genomen om het brandstofverbruik van het materieel (incl. schepen) te verlagen. Hiertoe is een samenwerkingsverband aangegaan met met de bedrijven Hydro Synergy (technische ontwikkeling waterstof-generator) en Spaansen BV. Het initiatief wordt ondersteund door het overheidsorgaan Duurzame Logistiek. Doelstelling is om het brandstofverbruik van materieel te verlagen met minimaal 10%. Dit initiatief is binnen de sector bekend gemaakt en bedrijven staan vrij zich aan te sluiten bij dit initiatief. Het directe reductiepotentieel op termijn bedraagt 10% van de eigen materieel CO 2 uitstoot, ook voor de schepen (2009: ton CO 2 uitstoot, potentiële reductie t.o.v. 2009: 2011 ton). Indirect in de sector kan het reductieresultaat een veelvoud bedragen. Momenteel worden testen uitgevoerd op een Hamm DV70 wals en een vrachtauto van MNO GWW. De eerste resultaten geven een brandstofreductie van 10,24% aan. De test wordt voortgezet. Groene Stroom MNO Vervat BV is overgegaan op groene stroom (Greenchoice, windkracht) met SMKmilieukeurmerk. Het gaat hier om een contract dat voor alle vestigingen en projecten gaat gelden (niet voor de asfaltcentrales). Zodra alle omzettingen doorgevoerd zijn, wordt hiermee een besparing gerealiseerd t.o.v. het referentiejaar De conversiefactor voor Groene Stroom met SMK-Milieukeur op basis van windkracht bedraagt 15. Ten opzicht van referentiejaar 2009, waar de gemiddelde conversiefactor (excl. Asfaltcentrales) 585 gr/kwh bedroeg, wordt een reductie bereikt van 97,4% (potentiële reductie t.o.v. 2009: 1005 ton CO 2 uitstoot) Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 15 van 16

16 Duurzame inkopen De volgende duurzame inkopen zijn gerapporteerd door de afdeling Werkvoorbereiding: Project Artikel Omschrijving Bedrag / hoev. Berkel en Rodenrijs Hout FSC en PEFC houw verwerkt Moerdijk PR Asfalt Toegepast in deklaag 495 ton Eindhoven Betonriool Lokaal ingekocht Hoofddorp Beton / PVC riool Gecombineerd en lokaal ingekocht Hoofddorp Coating Duurzame coating Meerprijs 750 Muiden Publicatiebord Recycling materiaal 890 Streefkerk Granulaat/ Zand Lokale leverancier Amsterdam Granulaat/ Zand Retourvrachten puin en zand Amsterdam Papier FSC gekeurd Projecten 5.3 Evaluatie effect reductiemaatregelen. Een evaluatie van het effect van reductiemaatregelen is nog niet mogelijk, omdat 2009 het referentiejaar is. Reductie van de CO 2 uitstoot wordt gemeten volgens bovenstaande systematiek. De effecten van de maatregelen die in 2010 genomen zijn zullen vanaf 2011 resultaten gaan opleveren. 5.4 Deelname maatschappelijke initiatieven. De asfaltmolens zijn sinds begin 2000 aangesloten bij de landelijke Meer Jaren Energieafspraken (MJA) ter reductie van energieverbruik. Daarnaast wordt deelgenomen aan het Lean & Green programma van de stichting Duurzame Logistiek. 5.5 Scope 3 Doelstellingen In scope 3 zijn 2 ketens onderzocht, te weten de keten van Ophoogzand en de keten van Tijdelijke verlichting. De verkregen inzichten worden gebruikt in huidige en toekomstige projecten. Concreet worden de resultaten van de ketenanalyse Ophoogzand gebruikt in het project Realisatie Plassengebied Nijmegen, en worden de resultaten van de ketenanalyse Tijdelijke verlichting toegepast in het project Buitenring Parkstad Limburg. Gezien de recente startdatum van beide projecten, kan er nog geen reductie gerapporteerd worden voor deze scope 3 doelstellingen. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 16 van 16

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energie en CO2: Energiemanagement programma

Energie en CO2: Energiemanagement programma TBI Infra B.V. Landdrostlaan 49 7327 GM Apeldoorn Postbus 20175 7302 HD Apeldoorn Telefoon +31 55-538 22 22 Fax +31 55-538 22 44 Energie en CO2: Energiemanagement programma Het structureel verbeteren van

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 Zwatra B.V. Doc.code: CF Versie: 2 Datum: 2 maart 2015 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Normatieve verwijzingen 2 3. Beschrijving van de organisatie 3

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2013. J. Jonker en Zn. v.o.f.

CO 2 -footprint 2013. J. Jonker en Zn. v.o.f. CO 2 -footprint 2013 J. Jonker en Zn. v.o.f. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO 2 -footprint 7 7.

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie