Ter inleiding. Artikel 31 van het kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen recht hebben op:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter inleiding. Artikel 31 van het kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen recht hebben op:"

Transcriptie

1 Om te komen tot de krijtlijnen voor een hedendaagse aanpak rond de opvang van schoolkinderen zal Kind en Gezin in samenwerking met het departement Onderwijs, het departement Jeugd, Sport, Cultuur en Media en het agentschap Sociaal-Cultureel Werk afdeling jeugd op 24 april 2014 een Staten-Generaal over de opvang van schoolkinderen organiseren. Deze heeft als doel aanbevelingen en beleidsopties te formuleren met betrekking tot de opvang van schoolkinderen buiten de schooltijd en tijdens schoolvakanties. De Staten-Generaal Opvang van schoolkinderen wordt voorbereid in drie werkgroepen. Elk van deze werkgroepen behandelt een bepaald thema. In een eerste werkgroep wordt het begrip schoolkinderopvang afgebakend. Aansluitend volgen twee parallelle werkgroepen waarin enerzijds de kwaliteit en anderzijds de organisatie van de schoolkinderopvang onder de loep worden genomen. Dit rapport bevat de resultaten van de bespreking in de eerste werkgroep. Deze heeft als doel het thema van de schoolkinderopvang af te bakenen. De afbakening gebeurt aan de hand van 5 vragen/ subthema s: Wat willen we bereiken? Waar moet het beleid zich op richten? Op welke doelgroep moet het aanbod zich richten? Voor welke tijdstippen moet een aanbod ontwikkeld worden? Waar moet het aanbod zich situeren? De samenstelling van deze werkgroep gaat als bijlage. Ter inleiding De werkgroepleden zijn het er over eens dat het onderscheid tussen het opvang- en vrije tijdsaanbod vervaagt en stelt daarom voor om de naam van deze Staten-Generaal te herformuleren als Staten-Generaal Opvang en vrije tijd van schoolkinderen. De term schoolkinderen verwijst daarbij naar de leeftijdsgroep, zijnde de groep van schoolgaande kinderen en jongeren. Een van de uitgangspunten van deze werkgroep is artikel 31 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (beter gekend als kinderrechtenverdrag) en de concrete invulling die het Comité voor de Rechten van het Kind daaraan geeft in zijn General Comment van 18 maart Artikel 31 van het kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen recht hebben op: tijd en ruimte voor rust en vrije tijd, deelname aan spel en recreatieve activiteiten passend bij hun leeftijd; vrije deelname aan het culturele en artistiek leven. [1]

2 In zijn General Comment wijst het Comité op het belang van een integrale benadering van deze drie aspecten voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het General Comment bevat ook heel wat concrete en bruikbare aandachtspunten, waaronder: De omschrijving van een goede speelomgeving. Vrij van stress, sociale uitsluiting, vooroordelen en discriminatie; een veilige omgeving; gelegenheid tot rust aangepast aan de leeftijd van het kind; beschikken over vrije tijd zonder andere verplichtingen; toegankelijke ruimte en tijd zonder controle en tussenkomst van volwassenen; een gevarieerde en uitdagende fysieke omgeving met indien nodig gemakkelijke toegang tot volwassenen; mogelijkheid om met andere kinderen te spelen,. Een aantal concrete bedreigingen. O.a. het verzet tegen gebruik van openbare ruimtes door kinderen als gevolg van een dalende tolerantie, commercialisering, ; gebrek aan besef dat spelen belangrijk is en de druk op schoolse resultaten; overdreven gestructureerde agenda s door allerlei verplichte bezigheden, tekort aan contact met de natuur in stedelijke en achtergestelde verstedelijkte gebieden,. Een aantal subgroepen voor wie speciale aandacht nodig is. Bv. kinderen levend in armoede; kinderen met beperkingen; kinderen in instellingen;. Het Comité heeft in zijn General Comment ook uitgesproken aandacht voor de verantwoordelijkheid van de lokale besturen en het lokaal beleid. Werkgroep 1 vraagt aan de werkgroepen 2 en 3 om eveneens met dit General Comment rekening te houden. Het General Comment gaat als bijlage bij dit eindrapport. Een tweede voorafgaande en algemene bedenking is dat voor heel wat kinderen de tijd steeds meer georganiseerd wordt. Een mogelijke herorganisatie van de opvang en vrije tijd van schoolkinderen in de toekomst moet er dan ook over waken dat kinderen niet te veel in voor hen georganiseerde tijd zitten, zodat hun autonomie niet te veel beknot wordt. Rechten van kinderen zijn relationele rechten en dienen steeds afgewogen te worden tegenover andere belangen in de samenleving, zoals de nood aan arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen. [2]

3 Wat willen we bereiken op het vlak van opvang en vrije tijd van schoolkinderen? Samenvatting van de vaststellingen, problemen en discussiepunten Opvang en vrije tijd van schoolkinderen heeft verschillende dimensies, nl. Georganiseerde vrije tijd onder vorm van een gestructureerd activiteitenaanbod onder (bege)leiding van volwassenen. Niet georganiseerde vrije tijd, zijnde vrij spel waar kinderen zelf het actorschap dragen en indien nodig een beroep kunnen doen op volwassenen. Rustmomenten die, afhankelijk van de leeftijd en het tijdstip, anders ingevuld worden. Een rustmoment kan letterlijk betekenen tijd en ruimte om te slapen. Een rustmoment kan ook betekenen tijd en ruimte om huiswerk te maken of gewoonweg rond te hangen, zich te vervelen, lui te zijn. Het opvang- en vrijetijdsaanbod mag niet herleid worden tot één van deze aspecten. In een hedendaagse aanpak gaat het om een ruim en open aanbod voor iedereen en op elk moment - waar kinderen deels zelf kunnen kiezen in functie van de eigen behoefte. De zoektocht naar een kwaliteitsvol aanbod mag zich m.a.w. niet beperken tot een kwaliteitsvolle opvangtijd, maar omvat ook de vrije tijd. Ideaal kunnen schoolkinderen buiten de schooltijd en tijdens schoolvakanties rekenen op een ruime variatie aan kwaliteitsvolle begeleide opvang- en vrijetijdsmogelijheden. Ook onbegeleide vrije tijd kan daarin zijn plaats krijgen. Dit is echter niet de focus van de overheid en behoort dus ook niet tot de taak van de Staten-Generaal Het opvang- en vrijetijdsaanbod moet open staan voor alle kinderen, ook voor kinderen waarvan de ouders niet werken, kinderen met specifieke zorgbehoeften, kinderen uit kansengroepen, kinderen van vreemde origine. In een grootstad is het opvang- en vrijetijdsaanbod vaak de enige mogelijkheid voor kinderen om met andere kinderen te spelen. De werkgroep erkent de recente toename van spanningen tussen spelende kinderen en andere buurtbewoners. Dit betekent wellicht dat lokale besturen de organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen dienen af te stemmen op de lokale situatie, rekening houdend met andere, ook geografische factoren. Vlaanderen heeft zich in het kader van Europa 2020 geëngageerd om werk te maken van het verhogen van de tewerkstelling van vrouwen (meer vrouwen op de arbeidsmarkt, en ook langer werken) en dat vraagt maatregelen voor het combineren van werk en gezinsleven. Vlaanderen heeft daarom veel geïnvesteerd in kinderopvang van 0 tot 3, maar er zijn ook investeringen nodig voor schoolgaande kinderen en daarom zou er een geïntegreerd beleid moeten uitgewerkt worden op het vlak van opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Arbeidsparticipatie van vrouwen met kinderen is het grootst bij moeders van jonge kinderen, maar daalt naarmate kinderen ouder worden. Dit maakt investeren in een opvang- en vrijetijdsaanbod [3]

4 naar schoolkinderen noodzakelijk. Bijzondere aandacht moet gaan naar de lage arbeidsparticipatie van kansengroepen. Ook moet worden opgemerkt dat een opvang- en vrijetijdsaanbod niet het enige element kan zijn in het streven naar een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen en dat de fleibilisering van de arbeidsmarkt grenzen heeft. Grootouders zijn voor vele ouders de nog steeds de te prefereren opvangvorm. Waarom dit zo is werd niet onderzocht. Grootouders zijn echter steeds minder beschikbaar (bv. omdat ze zelf nog werken) en geven aan dat ze eerder aanvullend willen zijn 1 op het formele aanbod. Er wordt ook aandacht gevraagd voor de situatie van nieuw samengestelde gezinnen, waar kinderen pendelen tussen verschillende ouders, grootouders,. Vragen die zich stellen zijn: welke rol zouden grootouders kunnen spelen en moeten zij in die rol ondersteund worden? Zo ja, op welke manier? Vergelijkbare vragen kunnen gesteld worden t.a.v. de rol van familieleden, vrienden of kennissen. Voorstel om dit verder uit te werken in werkgroep 3. Aanbevelingen Een hedendaagse aanpak rond de opvang en vrije tijd van schoolkinderen vraagt een opvang- en vrijetijdsaanbod ingevuld op maat van het kind, de ouders en de samenleving. Het opvang- en vrijetijdsaanbod: biedt kinderen ontwikkelingskansen en de mogelijkheid een leuke vrije tijd te hebben; laat ouders toe te participeren aan de arbeidsmarkt; bevordert de sociale cohesie. Consequenties van de aanbevelingen Deze doelstellingen ten aanzien van kinderen, ouders en de samenleving dienen niet als tegengesteld aan elkaar gezien te worden, maar als complementair. De tijd dat opvang en vrije tijd als tegengestelde begrippen gezien werd ligt achter ons. Onderzoek naar de rol die grootouders, familie, vrienden of kennissen zouden kunnen spelen, en wat er nodig is om hun rol te ondersteunen, valt te overwegen. 1 Grootouders of andere familieleden en kinderopvang Georges Hedebouw, HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving KULeuven (2002) [4]

5 Waar moet het beleid zich op richten als het gaat om opvang en vrije tijd van schoolkinderen? Samenvatting van de vaststellingen, problemen en discussiepunten Het onderscheid tussen het opvang- en het vrijetijdsaanbod vervaagt of is voorbijgestreefd, het gaat hier niet langer om twee verschillende werelden. Kinderen wier ouders werken hebben evenveel recht om gebruik te maken van het rijke vrijetijdsaanbod dat in Vlaanderen voor handen is. Kinderen wier ouders niet werken moeten ook toegang kunnen hebben to prettige vrije tijd die onder de noemer opvang wordt georganiseerd. Het opvang- en vrijetijdsaanbod zijn evenwaardig, elk heeft zijn eigenheid/ zijn sterktes en dat moet behouden blijven. Samen combineren zij de drie hierboven vermelde doelstellingen, m.n. het kindperspectief (recht op spel en een leuke vrije tijd), het ouderperspectief (onder meer het belang van het verzoenen van arbeid en gezin) en het perspectief van de samenleving (een economisch perspectief, maar ook het belang van sociale cohesie). Vandaag de dag bestaat er een veelheid aan organisaties en opvangvoorzieningen met een aanbod naar schoolkinderen. De vraag kan worden gesteld of rationalisatie van het aantal opvangvormen nodig is, maar bovenal is er de vaststelling dat lokale samenwerking en afstemming noodzakelijk is. Aanbieders op het vlak van opvang- en vrijetijdsactiviteiten ontwikkelen samen een behoeftedekkend aanbod elk uitgaande van hun specifieke eigenheid en mogelijkheden en werken naar een synergie. Ze delen de verantwoordelijkheid op het vlak van zorg voor en opvoeding van schoolkinderen (cf. educare ). Aanbieders ontwikkelen een gezamenlijk engagement en zoeken naar win-win-situaties (bv. lessen van de muziekacademie/ sport- en bewegingsactiviteiten laten doorgaan in de school, waardoor de school een aanbod heeft naar de schoolkinderen en de muziekacademie/ sportvereniging een publiek bereikt waar men anders moeilijk toegang toe krijgt). Lokale samenwerking vraagt een lokale regisseur, een neutrale trekker. Lokale regie is niet hetzelfde als operationele coördinatie. Het is aan de regisseur en de aanbieders om samen een zo ruim mogelijk aanbod uit te tekenen dat maimaal is afgestemd op de lokale behoeften. Op die manier ontstaat een ruim keuzepalet aan opvang- en vrijetijdsactiviteiten. Lokale besturen zijn betrokken op alle beleidsdomeinen en zijn daarom het best geplaatst om lokale actoren rond de tafel te zetten en samenwerking te stimuleren. Sommige steden zetten nu al fel in op het in kaart brengen van het aanbod tijdens vakantieperiodes en zoeken samen met lokale aanbieders naar oplossingen. Ervaring leert dat het aanstellen van een trekker niet volstaat. De bereidheid om samen te werken was er ook al in de jaren 90, toen is het niet gelukt omdat het niet duidelijk was wie de regie moest opnemen en wat de rol van de regisseur dan wel kon zijn. Aan werkgroep 3 van de Staten- Generaal de vraag om zich hierover te buigen. De regisseur moet ook de nodige middelen hebben om zijn beleid te kunnen uitvoeren en doorzetten. [5]

6 Het meersporenbeleid is nooit realiteit geworden omdat subsidiëring zich beperkte tot één spoor (m.n. IBO s). Afstemming en samenwerking vragen dat subsidiëring afhankelijk wordt gemaakt van samenwerking. Subsidiëring vanuit bovenlokale overheden loopt nu langs verschillende kanalen, elk met een eigen finaliteit (cf. jeugdbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid, flankerend onderwijsbeleid, activeringsbeleid ). De vraag wordt gesteld naar een geïntegreerd subsidiesysteem, lees bovenlokale stimuli, dat de beleidsdomeinen overschrijdt en dat een geïntegreerd kindbeleid op lokaal niveau stimuleert. De regelgeving binnen de verschillende beleidsdomeinen belemmert soms lokale samenwerking. De belemmeringen werden al vele malen geïnventariseerd. Het gaat o.a. om verschillen wat betreft infrastructuurvereisten, personeelsstatuten, de inzet van weerwerk-gesco s, ouderbijdrageregeling,... enz. Het wegwerken van de regelgevend belemmeringen is cruciaal voor een geïntegreerd kinbeleid op lokaal niveau. Binnen de kinderopvang worden regels doorgaans strenger gedefinieerd dan bijvoorbeeld binnen het jeugdwerk of de opvang in de scholen. Men verwijst hiervoor o.a. naar het aantal kinderen per begeleider en naar de kwalificatievereisten voor de begeleider. De verschillen in kwaliteitssystemen zijn historisch gegroeid, zo werd er in het jeugdwerk voor gekozen om het jeugdbeleid te decentraliseren. De werkgroep wil dat deze diversiteit behouden kan blijven. De regels moeten wel op elkaar afgestemd worden om de samenwerking te faciliteren (cf. hierboven). De werkgroep stelt zich de vraag of een en ander betekent dat er moet gestreefd worden naar minder regels en maakt daarbij twee kanttekeningen. Regels mogen geen doel op zich zijn, ze zijn er om principes te vertalen. Er is nood aan een coherent referentiekader, in het bijzonder voor de jongere kinderen, met algemene principes. Deze algemene principes hebben ondermeer betrekking op het pedagogisch kader en de manier waarop kwaliteit en veiligheid gegarandeerd worden. Het is aan de aanbieders om te verantwoorden hoe men op deze principes wil intekenen. Voorbeelden van referentiekaders zijn o.a. te vinden binnen sportbeleid (cf. ethisch verantwoord sporten), bij O.N.E. (Le référentiel) en de jeugdwerkorganisaties. Vraag aan werkgroep 2 van de Staten-Generaal om zich te buigen over mogelijke principes voor een coherent referentiekader voor de opvang van schoolkinderen. Als er middelen genoeg zijn zal niemand er iets op tegen hebben dat er regels worden gesteld aan het personeel. De werkgroep wijst op het risico dat de vaststelling, dat de middelen beperkt zijn, zou kunnen bijdragen tot een pleidooi voor minder regels (en dus minder kwaliteit). Een dergelijke ontwikkeling is niet opportuun. Anderzijds is er het risico dat er, voor wat nu de gemelde opvang is (o.a. in de scholen), bijkomende regels komen zonder etra middelen. Ook die ontwikkeling is niet aanvaardbaar. Verschillende factoren belemmeren de vrije keuze en de toegankelijkheid van het aanbod. Men stelt vast dat er een gebrek is aan afstemming m.b.t. het moment waarop men voor de verschillende activiteiten kan inschrijven. Het maakt dat kinderen niet meer vrij kunnen kiezen voor de ene of andere activiteit. Hierop stelt zich de vraag of inschrijvingen gecentraliseerd moeten worden, zoals men dat voor ogen heeft in de opvang van baby's [6]

7 en peuters. De werkgroepleden zijn van mening dat inschrijvingen centraliseren niet aangewezen is, omdat het drempelverhogend werkt naar wat nu het meest laagdrempelige aanbod is. De criteria om in te schrijven voor de vakantieopvang worden alsmaar strenger, waardoor het aanbod steeds minder toegankelijk wordt voor alle kinderen. Ook stelt men vast dat het inschrijvingsbeleid meer en meer veralgemeend wordt. Steeds meer initiatieven voor buitenschoolse opvang hanteren een inschrijvingsbeleid tijdens schoolvakanties, maar ook op schooldagen. Het inschrijvingsbeleid vindt ook ingang binnen het vrijetijdsaanbod. Zo vraagt men in sommige gemeenten om vooraf in te schrijven voor speelplein en niet meer de dag zelf. De werkgroepleden oordelen dat een laagdrempelig en gemakkelijk toegankelijk aanbod moet behouden blijft. Meer en meer opvangvoorzieningen hanteren naast een inschrijvingsbeleid ook een annuleringsbeleid, waardoor het kind niet meer vrij kan kiezen of het al dan niet naar de opvang gaat. Tot slot wijst de werkgroep op het taalgebruik, als mogelijk drempel voor een toegankelijk opvang en vrijetijdsaanbod. De werkgroep is van oordeel dat het taalgebruik van de kinderen onderling mag niet gesanctioneerd worden. Het inschrijvingsbeleid heeft o.a. te maken met feit dat sommige lokale besturen een behoeftedekkend aanbod realiseren en andere niet. Het tekort aan opvang is dan ook een cruciale factor in de toegankelijkheid van het aanbod. De werkgroep is het er over eens dat geïnvesteerd moet worden in uitbreiding van het aanbod, iets wat de voorbije jaren te weinig gebeurd is. Het opvang- en vrijetijdsaanbod moet rekening houden met de economische draagkracht van de gezinnen. In dat verband wordt ook verwezen naar het recente advies van de Raad basisonderwijs van de VLOR rond kinderen in armoede 2 Verder pleit de raad voor een goedkoper basisonderwijs. Zo stelt hij voor om de prijs van de voor-, na- en buitenschoolse opvang en van de middagopvang aan het inkomen van de ouders te koppelen. Anderzijds vraagt de Vlor dat de overheid scholen een leidraad bezorgt om met onbetaalde facturen om te gaan. De Vlor dringt aan op meer samenwerking van welzijn en onderwijs om kinderarmoede aan te pakken. Dit alles neemt niet weg dat het private vrijetijdsaanbod zijn eigen prijs kan blijven bepalen Aanbevelingen Een hedendaagse aanpak rond de opvang en vrije tijd van schoolkinderen richt zich op een geïntegreerd en open opvang- en vrijetijdsaanbod aangeboden door verschillende lokale partners elk vanuit zijn specifieke eigenheid en mogelijkheden dat kwaliteitsvol, behoeftedekkend en leeftijdsoverschrijdend is. 2 Advies over kinderen in armoede - Advies op eigen initiatief. Uitgebracht door de Raad Basisonderwijs op 6 november 2013 met eenparigheid van stemmen Voorbereiding: werkgroep Kinderen in Armoede, onder voorzitterschap van Gerda Bruneel Meer uitgebreide informatie: [7]

8 Uitvoering van het geïntegreerd aanbod is een gedeelde verantwoordelijkheid van de lokale actoren en betekent dat maimaal moet worden ingezet op lokale samenwerking en afstemming. Een geïntegreerd aanbod maakt het mogelijk om een doorgaande pedagogische lijn met respect voor de pedagogische vrijheid van de scholen - uit te bouwen: vóór, tijdens en na de schooltijd. Om dit te realiseren moet het lokaal bestuur versterkt worden in zijn rol als lokale regisseur. De keuze voor lokale samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid impliceert een geïntegreerd kindbeleid op Vlaams niveau, met daaraan gekoppeld een geïntegreerde subsidiestroom waarvan men de besteding lokaal laat beslissen en waar men ook lokaal de regels mee laat bepalen. Een hedendaagse aanpak vraagt ook dat er wordt ingezet op een coherent referentiekader (algemene principes) dat rekening houdt met de diversiteit van de aanbieders en de historische ontwikkelingen. Het referentiekader is een hefboom naar middelen, d.w.z. subsidiëring voor wie zich achter de algemene principes schaart. De toegankelijkheid van het opvang- en vrijetijdsaanbod wordt mede bepaald door de omvang van het aanbod. Wegwerken van de tekorten in het opvangaanbod zowel tijdens het schooljaar als in de schoolvakanties moet dan ook absolute prioriteit krijgen. Het opvang- en vrijetijdsaanbod moet rekening houden met de economische draagkracht van de gezinnen. Consequenties van de aanbevelingen Een geïntegreerd en open opvang- en vrijetijdsaanbod impliceert dat op lokaal vlak de kernpartners geresponsabiliseerd worden en samen de zorg voor en opvoeding van schoolkinderen delen. Versterken van de rol van de lokale besturen als lokale regisseurs betekent dat zij de nodige middelen ter beschikking krijgen om een kwaliteitsvol beleid te voeren en door te zetten. Dit houdt in: vertrouwen geven aan lokale besturen die zich achter het referentiekader scharen; een geïntegreerde subsidiestroom creëren, gebaseerd op een coherent referentiekader, waarvan men de besteding lokaal laat beslissen en waar men ook lokaal de regels mee laat bepalen. Synergie tussen onderwijs en opvang stimuleren, het gaat ten slotte om dezelfde kinderen. Dit houdt in: [8]

9 Verschillende statuten binnen Onderwijs en Opvang onderling afstemmen zodat personeel fleibel kan ingezet worden (zie ook advies 3 van de VLOR over opvang en onderwijs voor jonge kinderen) Ruimte voor Onderwijs en Welzijn om vorm te geven aan een gemeenschappelijke visie en een gecoördineerde regelgeving (zie ook ervaringen brede school) Aan werkgroep 3 (organisatie, afstemming, bevoegdheden, ) de vraag om een aantal mogelijke pistes uit te werken rond: de rol die lokale besturen (in de hoedanigheid van lokale regisseur) zouden kunnen opnemen, wat daarvoor nodig is; hoe subsidiestromen efficiënt zouden kunnen worden ingezet. De regelgevende bepalingen die samenwerking op lokaal niveau belemmeren moeten worden weggewerkt. Kunnen beschikken over voldoende middelen is cruciaal. Een tekort aan middelen houdt immers het risico in dat men steeds verder afdwaalt van het pedagogisch ideaal. Onderzoeken hoe het opvangaanbod kan afgestemd worden op de economische draagkracht van de gezinnen. Voor wie is het opvang- en vrijetijdsaanbod bestemd? Samenvatting van de vaststellingen, problemen en discussiepunten Kinderen van verschillende leeftijden kunnen verschillende noden en behoeften hebben. De jongste kinderen hebben bijvoorbeeld meer behoefte aan zorg en rust, terwijl de oudere kinderen meer nood hebben aan autonomie en uitdaging. Dat betekent niet dat de leeftijden gescheiden moeten worden. Kleuters mogen niet worden beschouwd als een aparte groep. Aanbod moet gesitueerd worden op een continuüm dat rekening houdt met leeftijd en maturiteit van de kinderen. Kleuters afsplitsen vanuit het perspectief dat ze meer zorg nodig hebben is geen goede optie. De mi van verschillende leeftijdsgroepen heeft een meerwaarde voor de kinderen. 3 Advies over over opvang en onderwijs voor jonge kinderen (OOJK) - Advies op eigen initiatief. Uitgebracht door de Raad Basisonderwijs op 6 april Voorbereiding: werkgroep, onder voorzitterschap van Marc Van den Brande Meer uitgebreide informatie: [9]

10 Leeftijd mag geen cesuur zijn die maakt dat kinderen geen toegang hebben tot een bepaald aspect van het open aanbod (bv. een kind van het eerste leerjaar kan ook nood hebben om na schooltijd te rusten en dat moet mogelijk blijven). Kinderopvangvoorzieningen nemen een rol op in de overgang van opvang naar kleuterschool. Denk aan onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders, de zelfstandige kinderdagverblijven,. In de feiten gaat het om een combinatie van opvang van baby's en peuters en schoolkinderen. Vraag die zich stelt is welke principes hanteren, wetende dat de opvang van baby's en peuters strenger gereglementeerd is. Hoe kan je die kinderen een soort continuüm aanbieden? (bv. Scandinavische landen). Vandaag zijn opvang en school twee gescheiden werelden en dat gaat ten koste van het kind. Waarom zou een begeleider uit buitenschoolse kinderopvang niet in de school aanwezig kunnen zijn. Verschillende statuten verhinderen dat ze ingezet worden tijdens pauzes of voor de opvang. Nochtans zou hen inschakelen in de opvang een mogelijke oplossing kunnen zijn die zowel de kinderverzorgsters als de kinderen ten goede kan komen. De opvang van schoolkinderen mag niet stoppen op 12 jaar, kinderen van 13 en 14 (en soms nog ouder) zijn vaak ook te jong om alleen thuis te blijven. Voor de groep +12-jarigen is er momenteel geen aanbod binnen Welzijn. Hier de vraag wat er voor deze groep mogelijk is. Merk in dat verband op dat bij de Huizen van het kind de leeftijdsgrens nog hoger wordt opgetrokken. Het opvang- en vrijetijdsaanbod moet alle schoolkinderen kansen bieden wat betekent dat ook kinderen van ouders die geen nood hebben aan opvang zich aangesproken kunnen voelen om te participeren in het opvang- en vrijetijdsaanbod. Het vinden van een geschikt opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen met specifiek zorgbehoeften is geen evidentie maar wel een belangrijke uitdaging 4. De meeste kinderen met specifieke zorgbehoeften zitten vandaag in scholen voor buitengewoon onderwijs. Dat stelt ouders voor een dilemma als het om opvang gaat: gebruik maken van de opvang die de school organiseert of zoeken naar opvang in de buurt van de woonplaats? Opvang in de school is niet altijd even gemakkelijk bereikbaar en kinderen krijgen te weinig kansen om vrienden te maken in de buurt. Lokaal aanbod is vaak niet toegankelijk en/of ouders maken zich zorgen dat personeel in de opvang onvoldoende voor de kinderen zal kunnen zorgen. Veel ouders moeten nu hun job opgeven of deeltijds gaan werken omwille van het tekort aan opvang voor deze kinderen. Er wordt ook gewezen op de problemen op het gebied van leerlingenvervoer voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Veel kinderen zitten uren op de bus wat betekent dat hen al die tijd de kans op kwaliteitsvolle opvang (om te spelen, te rusten, ) en vrije tijd wordt ontnomen. [10]

11 Binnen onderwijs kent men de mpi s en semi-internaten (= scholen waar kinderen ook vóór en na schooltijd kunnen verblijven). Deze semi-internaten zullen op termijn worden afgebouwd, waardoor ouders in de problemen dreigen te komen. Semi-internaten zijn wel geen antwoord op het probleem van het busvervoer. Belangrijk dat er voor kinderen met specifieke zorgbehoefte gezocht kan worden naar waar ze wel kunnen bij aansluiten i.p.v. focus te leggen op waar ze niet terecht kunnen. Binnen de kinderopvang kent men de Centra inclusieve opvang, zij staan voor een belangrijke uitdaging. Zij hebben als opdracht om out-reachend te werken naar kinderen met specifieke zorgbehoeften. Het aantal kinderen dat in het buitengewoon onderwijs wordt opgevangen neemt jaar na jaar toe. Sommige kinderen hebben een aparte problematiek en dat vraagt een aparte aanpak. Om die reden is het ook belangrijk te kijken naar de draagkracht van de opvang. Opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte is geen evidentie. Sommige buitenschoolse opvangvoorzieningen vangen bijna uitsluitend kinderen op met specifieke zorgbehoeften en ontwikkelen op die manier een belangrijke know-how. Buitenschoolse opvang van kinderen met specifieke zorgbehoefte eclusief of inclusief moeten naast elkaar kunnen blijven bestaan en gesubsidieerd worden. Aanbevelingen Het opvangaanbod mag niet beperkt worden tot kinderen uit de basisschool. Het moet ook toegankelijk gemaakt worden voor oudere kinderen. Het is aan de lokale regisseur om een bovengrens af te bakenen maar die zou minstens de eerste graad van het secundair onderwijs moeten insluiten. Kleuters mogen niet worden beschouwd als een aparte groep. Aanbod moet gesitueerd worden op een continuüm dat rekening houdt met leeftijd en maturiteit van de kinderen. Dit betekent dat leeftijdsschotten worden weggehaald. Kinderen met specifieke zorgbehoeften moeten zowel inclusief als eclusief opgevangen kunnen worden, d.w.z.: reguliere opvangvoorzieningen die kinderen met specifieke zorgbehoeften inclusief opvangen stimulansen geven om hen daarin te ondersteunen; behoud en ondersteuning van de bestaande mogelijkheden binnen het buitengewoon onderwijs. Ook voor kinderen met specifieke zorgbehoeften moet er voldoende aanbod zijn. Consequenties van de aanbevelingen Een hedendaagse aanpak rond de opvang en vrije tijd van schoolkinderen richt zich naar een gradueel aanbod van zorg en rust, vrije tijd en nieuwe uitdagingen zonder strikte leeftijdsopdeling. Bij de jongste kinderen (kleuters en begin lagere school) gaat er meer aandacht naar zorg en rust, [11]

12 bij de oudere kinderen gaat er meer aandacht naar nieuwe uitdagingen en autonomie. Een hedendaagse aanpak heeft ook aandacht voor de +12-jarigen. Op welke tijdstippen moet er een opvang- en vrijetijdaanbod voorzien worden Samenvatting van de vaststellingen, problemen en discussiepunten De vraag naar weekend- en nachtopvang is eerder regiogebonden. Algemeen ligt het gebruik van fleibele opvang doorgaans lager dan oorspronkelijk gedacht. De werkgroep ziet fleibele opvang niet als prioritair, ook al leeft het besef dat er weinig plaatsen zijn waar deze kinderen terecht kunnen. Het kader dat ontwikkeld wordt mag lokale initiatieven die genomen worden om deze kinderen op te vangen niet onmogelijk maken. Aanbevelingen Geen specifieke aanbevelingen. De werkgroep gaat ervan uit dat de lokale regisseur en de lokale actoren best geplaatst zijn om te bepalen welke fleibele openingsuren wenselijk zijn en hoe dient omgegaan te worden met individuele gevallen waar men zich zorgen maakt over mogelijk ecessief gebruik van de buitenschoolse opvang. Consequenties van de aanbevelingen Het is niet wenselijk om de maimumduur van de opvang te regelen. Wel is het belangrijk om begin- en einduren te voorzien die aangepast zijn aan het ritme van kinderen, zeker op schooldagen. Waar moet een opvang- en vrijetijdsaanbod voorzien worden? Samenvatting van de vaststellingen, problemen en discussiepunten School als opvanglocatie is te verantwoorden vanuit economisch en ecologisch perspectief. [12]

13 Gedeeld gebruik van infrastructuur waar mogelijk. Al is het niet altijd evident om infrastructuur van school, opvang en vrije tijd op elkaar af te stemmen (kinderen verlangen naar infrastructuur die hen toelaat grenzen te verleggen ). Ook is er soms een probleem met rustruimtes op school. Verantwoord omgaan met mobiliteit (verschillende ouders die hun kinderen elk met hun wagen naar dezelfde activiteiten brengen). De school is voor kinderen een plek om te leren en te presteren. Daarbij de vraag in hoeverre kinderen de school associëren met een plek waar ze ook hun vrije tijd willen doorbrengen. De school als opvanglocatie roept volgende bedenkingen op: Vanuit de Brede school-gedachte kan de school een hefboom of hub (organiserend knooppunt) zijn naar vrijetijdsactiviteiten. Wat kan de rol van de school zijn? Naar Nederlands model waar scholen verplicht zijn om een opvang- en activiteitenaanbod aan te bieden als ouders daarom vragen. M.a.w. scholen zijn niet verplicht om dit zelf te doen, maar zoeken naar samenwerking met opvang- en activiteitenaanbod (zie ook hierboven, het zoeken naar synergie en afstemming). Hoe kan de hub -functie gecombineerd worden met opvang van diegenen die rust nodig hebben? School als uitvoerder : Schooluren zijn bepalend voor het aanbod dat men gaat ontwikkelen. Moet de verantwoordelijkheid van de school uitgebreid worden? Moet de verantwoordelijkheid van de school beperkt blijven tot een kwartier vóór en na de lessen? Of kan dit nog uitgebreid worden? Zo ja, tot welk uur? Moet de school de epliciete opdracht krijgen om kwalitatieve opvang aan te bieden, inclusief rustmogelijkheden buiten de lestijden? Let wel, uitbreiden van de opdracht van de school kan maar moet niet per definitie betekenen dat de taken opgenomen worden door de leerkrachten. Aanbevelingen De school moet versterkt worden als opvangplaats. Dat is wenselijk vanuit economisch perspectief (maimaal gebruik van bestaande infrastructuur) en vanuit ecologisch perspectief (mobiliteitsproblemen). Dat betekent evenwel niet dat de school ook de uitvoerder of de verantwoordelijke dient te zijn. De school hoeft niet de enige opvangplaats te zijn. Concepten van de brede school en andere initiatieven (zoals sport op school) dienen aangemoedigd te worden vanuit de lokale regierol. [13]

14 Consequenties van de aanbevelingen De rol van de school, net als deze van andere betrokken partners, moet verder worden uitgewerkt. Het is immers niet omdat de school als opvangplaats versterkt wordt dat dit per se ook de school als opvangverantwoordelijke versterkt.. Vraag aan werkgroep 3 van de Staten-Generaal om dit verder op ten nemen. Als de verantwoordelijkheid van de wordt uitgebreid dan moeten scholen daarin ondersteund worden en moeten er de nodige middelen tegenover staan. [14]

15 Bijlage 1. Samenstelling werkgroep 1 afbakening 19 november 26 november Leen Ackaert Beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat Lia Blaton Wetenschappelijk medewerker (Brede School) Steunpunt Diversiteit & Leren (Universiteit Gent) Els Cuisinier Coördinator Lokaal Jeugdbeleid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk Jan De Crom Stafmedewerker OVSG Paul De Meester Stafmedewerker VVKBaO-VSKO Heidi Desmet Opdrachthouder kinderopvanggo! Barbara Devos Stafmedewerker kinderopvang Vlaams Welzijnsverbond Carina Kenis Beleidsmedewerker IGO Vlaams Platform buitenschoolse opvang Marc Lammar Coördinator kinderopvang stad Mechelen PPJ Verontschuldigd Ann Lobijn Stafmedewerker VVSG Jan Mahy Directeur Sportpromotie Bloso Eva Maréchal Projectleider KIKO Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang Verontschuldigd Jan Panhuysen Secretaris Raad Basisonderwijs Vlor Jan Peeters Directeur VBJK Ann Rombaut Bestuurder UnieKO Marie-Helene Sabbe Adjunct van de directeur Departement onderwijs en vorming Jo Van Den Bossche Algemeen coördinator Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw Ilse Verbeke Adjunct van de directeur Vlaamse Gemeenschapscommissie Jord Vandenhoudt Beleidsmedewerker Sport Departement cultuur, jeugd, sport en media Frederik Vanhauwaert Algemeen coördinator Vlaams netwerk tegen armoede Verontschuldigd Lutgard Vrints Medewerker studiedienst Gezinsbond vzw Filip Winderick Afdelingshoofd kinderopvang K&G Koepel van de kleine onderwijsverstrekkers zoals Steiner en freinet Provinciaal onderwijs Vlaanderen Verontschuldigd Verontschuldig 2. General comment bij artikel 31 van het kinderrechtenverdrag

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen BELEIDSAANBEVELINGEN EN VERANTWOORDING

Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen BELEIDSAANBEVELINGEN EN VERANTWOORDING Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen BELEIDSAANBEVELINGEN EN VERANTWOORDING Om te komen tot de krijtlijnen voor een hedendaagse aanpak rond de opvang van schoolkinderen organiseerde

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen

Kinderopvang in Vlaanderen Kinderopvang in Vlaanderen Karlien Vanpée, Leen Sannen & Georges Hedebouw (2000), Kinderopvang in Vlaanderen. Gebruik, keuze van de opvangvorm en evaluatie door de ouders, HIVA- K.U.Leuven, 348 p. De vraag

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang van Schoolkinderen

Staten-Generaal Opvang van Schoolkinderen Staten-Generaal Opvang van Schoolkinderen Inspiratiedag Kinderopvang 2014 Staten-Generaal opvang van schoolkinderen In opdracht van Vlaams Ministers Vandeurzen, Muyters en Smet hebben Kind en Gezin, verschillende

Nadere informatie

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. De kinderopvang van schoolgaande kinderen kleurt lokaal Ann Lobijn

VVSG #TREFDAGSOCIAAL. De kinderopvang van schoolgaande kinderen kleurt lokaal Ann Lobijn VVSG #TREFDAGSOCIAAL De kinderopvang van schoolgaande kinderen kleurt lokaal Ann Lobijn Kinderopvang van schoolgaande kinderen vandaag.. Ann Lobijn VVSG-Steunpunt Kinderopvang 2 Kinderopvang van schoolgaande

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Vakantieopvang. Verbeteringen die ouders toelaten een vlottere regeling te treffen. Standpunt van de Gezinsbond

Vakantieopvang. Verbeteringen die ouders toelaten een vlottere regeling te treffen. Standpunt van de Gezinsbond Vakantieopvang Verbeteringen die ouders toelaten een vlottere regeling te treffen. Standpunt van de Gezinsbond mei 2017 De Gezinsbond stelt vast 1 dat vakantieopvang bij de meeste gezinnen met kinderen

Nadere informatie

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang

De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang. Een atelier rond kinderopvang De kaart trekken voor de volgende generatie. Ann Lobijn, stafmedewerker kinderopvang Een atelier rond kinderopvang Inhoud Inleiding Kinderopvang van baby s en peuters Definitie Huidig (en toekomstig) kinderopvanglandschap

Nadere informatie

Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed, Sectorraad Sociaal Cultureel werk, Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media 2 oktober 2015 Advies bij de conceptnota Krachtlijnen voor een nieuwe

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN

VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN ADVIES VOORSTEL VAN DECREET VAN MEVROUW SONJA BECQ EN MEVROUW VEERLE HEEREN C.S HOUDENDE REGELING VAN DE THUISOPVANG VAN ZIEKE KINDEREN Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Krachtlijnen voor opvang en vrije tijd van kinderen

Krachtlijnen voor opvang en vrije tijd van kinderen Krachtlijnen voor opvang en vrije tijd van kinderen Lutgard Vrints Studiedienst Gezinsbond Vlaams Parlement Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hoorzitting 4 mei 2016 Bisconceptnota: organisatie

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters

De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters De school werkt samen met een opvanginitiatief voor baby s en peuters Hoe kunnen kinderopvang (Welzijn) en school (Onderwijs) samenwerken met respect voor elkaars eigenheid? Welkom Overzicht 1. Randvoorwaarden

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed

Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 6 mei 2011 Mijlpaal voor kinderopvang Vlaamse Regering keurt voorontwerp decreet Kinderopvang goed De Vlaamse Regering gaf vandaag

Nadere informatie

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel

Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel 1 Vernieuwing kinderopvang in Vlaanderen en Brussel Situatieschets In België behoort de kinderopvang tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap staan

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen

De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen De (on)gelijke deelname aan kinderopvang in Vlaanderen Sofie Kuppens HIVA KU Leuven Kennisplatform BUITENKANS Vóór en vroegschoolse educatie in de strijd tegen kinderarmoede 27 April 2016 Overzicht Inleiding

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen

De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen De financiering van de buitenschoolse kinderopvang Het perspectief van de voorzieningen Prof. dr. Jozef Pacolet, Frederic De Wispelaere & Annelies De Coninck Studiedag SWVG Integrale zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang

Green Paper Decreet Voorschoolse Kinderopvang Informatief 2009/133 - bijlage 1 RC/2009/1216/DOC.020 Centrale administratie Nota voor het Raadgevend Comité Nadenknota afdeling dienst ons kenmerk Kinderopvang Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Nadere informatie

Standpunt. Lezing Slotcolloquium Staten Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Geachte aanwezigen,

Standpunt. Lezing Slotcolloquium Staten Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Geachte aanwezigen, Standpunt DATUM 24-04-2014 Reflecties op aanbevelingen Staten-Generaal Opvang en vrije tijd van schoolkinderen Lezing Slotcolloquium Staten Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen Geachte aanwezigen,

Nadere informatie

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang

Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang Simulatie van de vraag naar voorschoolse kinderopvang foto: Landelijke Kinderopvang vzw West-Vlaanderen komt 3.000 plaatsen in kinderopvang tekort Tanja Termote Senior researcher WES Tanja Termote De behoefte

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND

ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND ROADMAP HUIZEN VAN HET KIND Inleiding De samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, zo blijkt uit waar we nu staan, hebben het potentieel om (verder) uit te groeien tot laagdrempelige basisvoorzieningen.

Nadere informatie

Verslag studiedag Brede School 16 oktober 2009 sessie 4: beleidsaanbevelingen Brede School

Verslag studiedag Brede School 16 oktober 2009 sessie 4: beleidsaanbevelingen Brede School Verslag studiedag Brede School 16 oktober 2009 sessie 4: beleidsaanbevelingen Brede School Panelleden: Karolien Lecoutre, Coördinator brugfigurenproject en Brede Schoolwerking Pedagogische Begeleidingsdienst

Nadere informatie

Concept van een ontmoetingsplaats

Concept van een ontmoetingsplaats Concept van een ontmoetingsplaats Algemene omschrijving Zowel uit de verschillende bezoeken in Brussel, Antwerpen, Frankrijk en Italië, als uit ons onderzoek, blijkt dat ontmoetingsplaatsen voor kinderen

Nadere informatie

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang

Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang ADVIESBRIEF Kinderopvang: dienstencheques bieden geen garantie voor kwaliteitsvolle opvang Brief aan: Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool

onderwerpen rol K&G Kinderopvang kinderen tot het einde van de basisschool Kinderopvang in Vlaanderen onderwerpen 1. Rol kind en gezin 2. Kinderopvanglandschap 3. Beleidsnota minister Jo Van Deurzen 4. Decreet voorschoolse kinderopvang 5. Buitenschoolse opvang nieuwe visie 6.

Nadere informatie

Regie van het lokaal sociaal beleid

Regie van het lokaal sociaal beleid Regie van het lokaal sociaal beleid Bram Verschuere Universiteit Gent Bram.Verschuere@Ugent.be @VerschuereBram - Beleidsopties Vlaamse regering - Een toekomstig kader? - Mogelijke modellen? - Aandachtspunten?

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00779 Onderwerp: Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Dienst Kinderopvang Inschrijvingsbeleid en inschrijvingsprocedure voor de toekenning van opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de opvanglocaties van

Nadere informatie

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016

Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad. Een overzicht 27 september 2016 Traject Diversiteit in/en het jeugdwerk in de stad Een overzicht 27 september 2016 Aanleiding Cf. Heterogeen samengestelde samenleving superdiversiteit Twee vaststellingen: Participatie MKKJ lager dan

Nadere informatie

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen

Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 28/05/2016 Groeipakket geeft vliegende start aan jonge gezinnen De Vlaamse Regering heeft vandaag het concept voor

Nadere informatie

Jeugd in het lokaal meerjarenplan

Jeugd in het lokaal meerjarenplan Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

No time to waste. Kinderen en hun recht op vrije tijd

No time to waste. Kinderen en hun recht op vrije tijd No time to waste. Kinderen en hun recht op vrije tijd Docentendag Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris Artikel 31 van het VRK Elk kind heeft recht op rust en

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Over mixen, matchen en switchen. Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede

Over mixen, matchen en switchen. Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede Over mixen, matchen en switchen. Vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede Filip Coussee & Griet Roets Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent 28 juni 2011 Wat is het probleem? Jeugdwerk en culturele

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

De organisatie van opvoedingsondersteuning

De organisatie van opvoedingsondersteuning De organisatie van opvoedingsondersteuning 1. Wat is opvoedingsondersteuning? Opvoedingsondersteuning bestaat uit al die activiteiten die tot doel hebben om ouders en andere opvoeders steun te bieden bij

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-008 Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang in en met de buurt

Buitenschoolse opvang in en met de buurt Buitenschoolse opvang in en met de buurt Denktank BKO 05/06/2009 KADER RAPPORT 2002-2003: actieonderzoek XYZ VGC VBJK IBO s Theoretisch kader voor buitenschoolse opvang in grootstad: nest en web 2009:

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 22 februari 2005 RVOL/MDR/ADV/005 Advies over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Voorwoord. Heb je nog vragen over buitenschoolse kinderopvang, contacteer dan: Niels Verreckt, jeugdconsulent, tel. 016 62 95 02, jeugd@holsbeek.be.

Voorwoord. Heb je nog vragen over buitenschoolse kinderopvang, contacteer dan: Niels Verreckt, jeugdconsulent, tel. 016 62 95 02, jeugd@holsbeek.be. Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Onthaalouders... 2 Landelijke Kinderopvang... 2 Zelfstandige onthaalouders... 4 Kinderdagverblijven... 5 Voor- en naschoolse opvang... 7 Vrije Basisscholen... 7 Gemeentelijke

Nadere informatie

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal

Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Kinderopvang in Knesselare een samenwerkings -verhaal Herlinde Trenson Schepen Kinderopvang Kinderopvang : samenwerken Aanleiding Totaal concept Knesselare Traject Partners Partners en hun rol Rol coördinator

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? Kinderopvang met een sociale functie: hoe kan je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? De sociale functie van kinderopvang houdt in dat: - de toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag)

> VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) > VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE STAGES II Inspraakdag Vlaams Parlement Vrijdag 18 maart 2011 (namiddag) Aanwezig: 18 leerlingen Vertegenwoordiging: Vrij Technisch Instituut Leuven, Sint-Theresia-instituut Kortrijk,

Nadere informatie

2. Een constructief voorstel voor een vernieuwde (begeleide) vrijetijdsbesteding voor kinderen

2. Een constructief voorstel voor een vernieuwde (begeleide) vrijetijdsbesteding voor kinderen Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 2013-11-21

Nadere informatie

Inspiratiedag Kinderopvang

Inspiratiedag Kinderopvang Gent 20 maart 2014 Inspiratiedag Kinderopvang 7.21 Sociaal Voordeel in de Praktijk Jan De Crom Decreet 30/11/2007 Nieuwe rol voor gemeente Actor: Organisator van gemeentelijk onderwijs (basis, SO, DKO,

Nadere informatie

Vlaams-Nederlandse expertmeeting kinderopvang Donderdag 6 november 2008, Den Haag

Vlaams-Nederlandse expertmeeting kinderopvang Donderdag 6 november 2008, Den Haag Vlaams-Nederlandse expertmeeting kinderopvang Donderdag 6 november 2008, Den Haag Locatie: Routebeschrijving: Tijdstip: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Rijnstraat 50, 2515 XP BJ,

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

2. NOOD AAN BIJKOMENDE PLAATSEN 1

2. NOOD AAN BIJKOMENDE PLAATSEN 1 STANDPUNT: TOEKOMSTPERSPECTIEF OP DE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN VLAANDEREN EN BRUSSEL [1] 1. INLEIDING De buitenschoolse opvang heeft de laatste jaren te kampen met een groot tekort aan plaatsen. Vooral

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. OCMW Gent en. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede OCMW Gent en kinderarmoede Algemeen kader Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur (Beleidsondersteuning / Dept. Sociale Dienstverlening) Armoedebeleidsplan (Regie Joris

Nadere informatie

Praktijk en inspiratie

Praktijk en inspiratie Praktijk en inspiratie Inhoud/1 INHOUD A. Werking en organisatie Hoofdstuk 1 Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen... 1 Inleiding... 1 1.1. Categorieën van kinderopvang... 1 1.1.1 Verschil tussen informele

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen VVSG

Ronde van Vlaanderen VVSG Ronde van Vlaanderen VVSG 9, 13, 20, 21 en 23 maart 2017 Patriek Delbaere Bruno Sagaert Hildegard Schmidt Actuele onderwijsdossiers Neutraliteit stedelijk en gemeentelijk onderwijs Bestuurlijke optimalisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider buitenschoolse kinderopvang

Functiebeschrijving begeleider buitenschoolse kinderopvang Functiebeschrijving begeleider buitenschoolse kinderopvang Functie Graadnaam: begeleid(st)er Functienaam: begeleider BKO Functiefamilie: begeleiders Functionele loopbaan: C1-C3 Cluster: mens Afdeling:

Nadere informatie

Loket Kinderopvang stad Leuven

Loket Kinderopvang stad Leuven Loket Kinderopvang stad Leuven De start Centrum voor Kinderopvang Proefproject K&G (2007): Centrum voor Kinderopvang Afstemming / antwoorden bieden op noden van sector en bevolking Stad = netwerkmakelaar

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie