2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, oktober Voorzitter:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter:"

Transcriptie

1 13291/01 (Presse 390) (OR. fr) 2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, oktober 2001 Voorzitter: de heer Louis MICHEL Vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België Internet: /01 (Presse G) 1

2 INHOUD DEELNEMERS...4 BESPROKEN PUNTEN MIDDEN-OOSTEN - Verklaring van de Raad...6 WTO - Conclusies van de Raad...8 STAND VAN DE WERKZAAMHEDEN IN DE ANDERE RAADSFORMATIES...10 POLITIEKE PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE...10 STATUUT VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT...11 STATUUT EN DE FINANCIERING VAN EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN...11 AFRIKA - Conclusies van de Raad...12 DRC (proces van Lusaka)...12 Burundi (proces van Arusha)...13 Zimbabwe...13 Eritrea...14 Nieuw Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika en dialoog Europa-Afrika...14 GEVOLGEN VAN DE AANSLAGEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - STRIJD TEGEN HET TERRORISME - AFGHANISTAN...15 WESTELIJKE BALKAN - conclusies van de Raad...16 Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië...16 Kosovo...17 Stabiliteitspact...17 Kroatië...18 WESTELIJKE BALKAN - FYROM - Benoeming van een nieuwe speciale vertegenwoordiger van de EU /01 (Presse G) 2

3 ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN EXTERNE BETREKKINGEN... I Illegale handel in diamanten en preventie van conflicten...i Zuid-Ossetië...I Landen in de zuidelijke Kaukasus...I Birma/Myanmar... II Ivoorkust... II Europees ontwikkelingsfonds/ proces van deconcentratie in de ACS-staten... II Kroatië...III Verdrag inzake nucleaire veiligheid Euratom...III Overeenkomst inzake mobiel materieel en een protocol over luchtvaartmateriaal...iii HANDELSBELEID...IV WTO - Volksrepubliek China en Chinees Taipei...IV Antidumping : China - rijwielen...iv Textiel: Laos-Egypte...IV Voor meer informatie: tel , of /01 (Presse G) 3

4 DEELNEMERS 29/30.X.2001 De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: België: de heer Louis MICHEL mevrouw Annemie NEYTS Denemarken: de heer Mogens LYKKETOFT Duitsland: de heer Joschka FISCHER de heer Christoph ZÖPEL de heer Axel GERLACH Griekenland: de heer George PAPANDREOU de heer Anastasios GIANNITSIS Spanje: de heer Josep PIQUÉ I CAMPS de heer Ramón DE MIGUEL Frankrijk: de heer Hubert VEDRINE de heer François HUWART Ierland: de heer Tom KITT Italië: de heer Renato RUGGIERO de heer Adolfo URSO Luxemburg: mevrouw Lydie POLFER Nederland: de heer Jozias VAN AARTSEN de heer Gerrit YBEMA de heer Dick BENSCHOP Oostenrijk: mevrouw Benita FERRERO-WALDNER de heer Martin BARTENSTEIN Portugal: de heer Jaime GAMA mevrouw Teresa MOURA vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervanger van de bondskanselier staatsminister, Buitenlandse Zaken staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken en Technologie minister van Buitenlandse Zaken onderminister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris van Europese Zaken minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Economie, Financiën en Industrie, belast met buitenlandse handel onderminister van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid, belast met arbeidsvraagstukken, consumentenrechten en internationale handel minister van Buitenlandse Zaken onderminister van Productieve Activiteiten minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris van Economische Zaken staatssecretaris van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Economische Zaken en Arbeid minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris van Europese Zaken 13291/01 (Presse G) 4

5 Finland: de heer Erkki TUOMIOJA de heer Kimmo SASI Zweden: mevrouw Anna LINDH de heer Leif PAGROTSKY Verenigd Koninkrijk: de heer Jack STRAW de heer Peter HAIN barones SYMONS of VERNHAM DEAN minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Handel en Europese Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, belast met Handel minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken onderminister belast met Europese Zaken onderminister belast met Handel * * * Commissie: de heer Pascal LAMY de heer Poul NIELSON de heer Chris PATTEN lid lid lid * * * Secretariaat-generaal van de Raad: de heer Javier SOLANA secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB * * * 13291/01 (Presse G) 5

6 MIDDEN-OOSTEN - Verklaring van de Raad Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Conferentie van Madrid acht de Europese Unie het noodzakelijk eraan te herinneren dat zij ervan overtuigd is dat het kader van het "vredesproces" zoals dit in de loop van de onderhandelingen en de akkoorden tussen de verschillende partijen moeizaam tot stand is gekomen, de enige redelijke hoop vormt op beëindiging van een conflict waarvan het voortduren het lijden van de getroffen bevolkingen alleen maar kan verergeren. In het Nabije Oosten verslechtert de situatie voortdurend. In de afgelopen dagen heeft het geweld een niveau bereikt dat in jaren niet meer was voorgekomen. Het wantrouwen, de angst en de verbittering leiden tot een radicalisering van de geesten. Het ontbreken van een politiek perspectief werkt de voortzetting van de confrontatie in de hand en speelt de extremisten in de kaart. De Europese Unie roept Israëli's en Palestijnen op onmiddellijk en onvoorwaardelijk, nu het nog kan, de onderhandelingen te hervatten op basis van de aanbevelingen van het rapport Mitchell en het plan Tenet. Zij verzoekt de Israëlische autoriteiten de onmiddellijke terugtrekking van hun strijdkrachten uit het onder Palestijns bestuur vallend gebied (genaamd zone A) te voltooien. Zij verzoekt de Palestijnse Autoriteit alles in het werk te stellen om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddaden jegens Israël, aan te houden. In het kader van het vredesproces zijn talrijke etappes voltooid, ondanks de diverse moeilijkheden en hindernissen. Het resultaat hiervan moet worden geconsolideerd, en belangrijker nog, verder worden ontwikkeld, in het bijzonder: - de beginselen van de Conferentie van Madrid, met name het beginsel "land voor vrede", - de resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, - de door de partijen ondertekende akkoorden, die ter plaatse tot reële resultaten hebben geleid, en de vorderingen die tijdens de vorige onderhandelingen zijn gemaakt /01 (Presse G) 6

7 Gezien de huidige omstandigheden verzoekt de Europese Unie beide partijen om zowel op politiek, economisch en sociaal gebied als op het gebied van de veiligheid, alles in het werk te stellen om terug te keren op de weg van de onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf, met als doel te beantwoorden aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de volkeren in de regio die tijdens de Conferentie van Madrid van 1991 zijn gewekt: - voor de Palestijnen de totstandbrenging van een leefbare en democratische staat, alsmede de beëindiging van de bezetting van hun gebieden, - voor de Israëli's het recht om binnen internationaal erkende grenzen in vrede en veiligheid te leven. De Europese Unie herinnert er tevens aan dat het streven naar een alomvattende en duurzame vrede in de regio het noodzakelijk maakt dat naar behoren rekening wordt gehouden met de Israëlisch- Syrische en de Israëlisch-Libanese aspecten van het conflict, waarvan de oplossing op dezelfde beginselen moet worden gebaseerd. Aan het streven naar vrede moeten in de eerste plaats de partijen zelf gestalte geven door middel van onderhandelingen over alle onderdelen van de definitieve status. Dit houdt ook in, het uitzicht op een rechtvaardige en duurzame oplossing van de bijzonder complexe vraagstukken inzake Jeruzalem en de vluchtelingen alsmede economische steun voor de Palestijnse bevolking. De Europese Unie, in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika en de andere betrokken partners, herhaalt bereid te zijn zich in te spannen voor een definitieve oplossing van het conflict /01 (Presse G) 7

8 WTO - Conclusies van de Raad 1. Op basis van een presentatie van Commissielid Lamy heeft de Raad een diepgaande bespreking gehouden over de laatste stand van zaken bij de voorbereiding van de Ministeriële Conferentie van de WTO, die op 9 t/m 13 november aanstaande wordt gehouden. 2. De Raad benadrukt het positieve effect - zowel politiek als economisch - dat zal uitgaan van een nieuwe onderhandelingsronde die ten doel heeft de internationale solidariteit te versterken, de ongelijkheden terug te dringen en bij te dragen tot de stabiliteit en voorspelbaarheid van het kader voor het handelsverkeer, waarvan de verdere ontwikkeling gepaard moet gaan met een versterking van de regels. Deze onderhandelingen zullen van alle deelnemers flexibiliteit verlangen. 3. De Raad bevestigt dat de conclusies die hij in oktober 1999 heeft aangenomen, de grondslag vormen voor het optreden van de Europese Unie met het oog op de opening van een nieuwe wereldwijde ronde van multilaterale handelsbesprekingen tijdens de vierde Ministeriële Conferentie. De Raad is ingenomen met de steun van het Europees Parlement. 4. De Raad wijst erop hoe belangrijk het ontwikkelingsaspect bij deze onderhandelingen is. Hij wenst dat op alle terreinen waarover de onderhandelingsronde zal gaan, wordt gezocht naar alle middelen waarmee aan de specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden kan worden voldaan. De Raad acht het daartoe tevens noodzakelijk dat ontwikkelde landen en internationale organisaties een coherente en verhoogde inspanning leveren om de ontwikkelingslanden technisch bij te staan en hen beter in staat te stellen op doeltreffende wijze deel te nemen aan de onderhandelingen, de resultaten ervan uit te voeren en ten volle te profiteren van de voordelen die uit de liberalisering van handel en investeringen voortvloeien. De Raad acht het van het grootste belang dat alle ontwikkelingslanden die door epidemieën worden getroffen, kunnen rekenen op een flexibele toepassing van de TRIPs-overeenkomst om te bevorderen dat hun bevolking werkelijk toegang krijgt tot de geneesmiddelen die voor de behandeling van die ziekten noodzakelijk zijn /01 (Presse G) 8

9 5. De Raad beklemtoont nogmaals dat een nauwe dialoog met de civiele samenleving, en met name met de sociale partners, in stand moet worden gehouden. 6. De Raad stemt in met de door de Commissie bepleite aanpak en strategie voor de inspanningen die nog moeten worden geleverd om de doelstellingen van de Unie te bereiken. Hij heeft nota genomen van de op- en aanmerkingen van leden van de Raad, waarmee de Commissie in de slotfase van de onderhandelingen rekening zal houden. 7. De Raad bevestigt dat hij tijdens de gehele duur van de conferentie een bijzondere zitting ter plaatse zal houden, om de ontwikkelingen in de slotfase van de onderhandelingen nader te bezien en de onderhandelaar van de Unie de nodige richtsnoeren te geven voor de opstelling van de uiteindelijke compromisteksten. Daarbij zal rekening worden gehouden met het algemene evenwicht en met het evenwicht binnen de verschillende onderhandelingsthema's /01 (Presse G) 9

10 STAND VAN DE WERKZAAMHEDEN IN DE ANDERE RAADSFORMATIES 29/30.X.2001 De Raad heeft, in het kader van zijn coördinerende rol, nota genomen van een balans van de werkzaamheden in de belangrijkste dossiers die momenteel in de andere Raadsformaties worden besproken. In deze context heeft het voorzitterschap onder meer het belang beklemtoond van de uitvoering van de strategie voor duurzame ontwikkeling die de Europese Raad van Göteborg heeft goedgekeurd, met name met het oog op de voorbereiding van de Europese Raad van Barcelona. Diverse lidstaten delen het streven van het voorzitterschap naar voortgang in dat dossier, onder meer ter voorbereiding van de Top van Johannesburg over duurzame ontwikkeling. POLITIEKE PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE Naar aanleiding van een initiatief van de delegatie van het Verenigd Koninkrijk heeft de Raad een gedachtewisseling gehouden over de mogelijkheden om de planning van de besprekingen te verbeteren en prioriteiten vast te stellen voor het optreden van de Unie. De Raad nam nota van de bereidheid van de Commissie om met de Raad een constructieve dialoog aan te gaan over zijn politieke strategie op jaarbasis en zijn werkprogramma. Na afloop van het debat constateerde de voorzitter dat rekening dient te worden gehouden met het institutionele evenwicht, maar dat uit de gestadige toename van het aantal aan de Raad Algemene Zaken toevertrouwde horizontale taken blijkt dat de besprekingen beter moeten worden gepland, zulks onverminderd het feit dat elk voorzitterschap zijn halfjaarlijks programma moet opstellen. Concluderend stelde de voorzitter voor dat de Raad hierop tijdens een volgende Raadszitting zal terugkomen op basis van een verslag van het Comité van permanente vertegenwoordigers /01 (Presse G) 10

11 STATUUT VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT De Raad heeft het dossier "statuut van de leden van het Europees Parlement" opnieuw besproken en met name de fiscale aspecten van een nieuw voorstel van het voorzitterschap, dat tot doel heeft een coherente en homogene aanpak te blijven volgen, waarbij zowel het non-discriminatiebeginsel als de bevoegdheid van de lidstaten op belastinggebied geëerbiedigd worden. Aan het slot van het debat constateerde de voorzitter dat een politiek akkoord was bereikt over de door het voorzitterschap bepleite regeling, zijnde een vergoeding ten laste van de begroting van de Gemeenschappen die ten voordele van diezelfde begroting wordt belast, met dien verstande dat de lidstaten bevoegd zijn om die vergoeding aan hun nationale belastingrecht te onderwerpen, waarbij dubbele belasting evenwel vermeden dient te worden. Op basis van dat principiële akkoord is weer vooruitgang mogelijk in de besprekingen met het Europees Parlement over het fiscale vraagstuk en in de onderhandelingen met het Parlement over zowel de fiscale aspecten als de overige, nog nader te bepalen elementen van het statuut. STATUUT EN DE FINANCIERING VAN EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN De Raad heeft zich gebogen over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van een overgangsregeling - van twee jaar - voor het statuut en de financiering van Europese politieke partijen. De bespreking betrof drie nog niet opgeloste punten, namelijk de naleving van de democratische beginselen en het voorgestelde toetsingssysteem, de drempel voor financiering in termen van aantallen lidstaten waarin een Europese partij gevestigd moet zijn en het verbod/de beperking van bepaalde soorten donaties. Na afloop van het debat constateerde de voorzitter dat niet alle meningsverschillen opgelost waren en kondigde hij aan bilateraal overleg over mogelijke oplossingen te zullen voeren /01 (Presse G) 11

12 AFRIKA - Conclusies van de Raad DRC (proces van Lusaka) De Raad heeft kennis genomen van de onbevredigende resultaten van de vergadering die (van 15 tot en met 21 oktober 2001) in Addis Abeba in het kader van de intercongolese dialoog heeft plaatsgevonden. De Raad memoreert dat de Unie haar financiële verbintenissen op het gebied van de bemiddeling is nagekomen en hij bevestigt zijn steun aan dit proces, dat essentieel is voor de toekomst van de DRC en van de gehele regio. Dit complexe proces vereist de volledige samenwerking en deelneming van alle Congolese partijen. Het is in dit stadium belangrijk dat bemiddelaar Masire en de Congolese partijen uiting geven aan hun bereidheid zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen te komen, en dat zij een datum en een plaats vaststellen, om een inhoudelijke dialoog te starten over de parameters van een alle terreinen bestrijkende overgang naar de democratie, met een realistisch tijdpad. De Raad is ingenomen met het recente verslag van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties inzake de MONUC, waarin met name wordt aanbevolen de MONUC op het gebied van ontwapening, demobilisatie en herintegratie een coördinerende rol te geven en een mechanisme voor overleg tussen agentschappen in te stellen waarbij de belangrijkste donors worden betrokken. Hij memoreert het belang van een versnelde terugtrekking van de buitenlandse troepen, overeenkomstig Resolutie 1304 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Er dient te worden gepreciseerd hoe deze coördinatie moet plaatsvinden en hoe de Unie dit programma voor ontwapening, demobilisatie en herintegratie in de DRC en in de regio kan steunen. In dit verband onderstreept de Raad het belang van een regelmatige, constructieve dialoog tussen de landen van de regio, in het bijzonder tussen de DRC en Rwanda. De Raad heeft met name opnieuw zijn bezorgdheid geuit over de steun aan de negatieve krachten in het oosten van de DRC alsmede over het uitblijven van de demilitarisering van de stad Kisangani /01 (Presse G) 12

13 Burundi (proces van Arusha) De Raad is op de hoogte gebracht van de demarche van bemiddelaar Mandela in Brussel bij het voorzitterschap en de Commissie (15 en 16 oktober 2001), waarbij deze de Unie, tezamen met andere potentiële donors, om financiële bijstand heeft verzocht met het oog op de samenstelling van een bijzondere beschermingseenheid die de veiligheid van verbannen politici moet waarborgen bij hun terugkeer in Rwanda, die gepland is vanaf 1 november De Raad stelde vast dat het van belang is deze financiële bijstand zo spoedig mogelijk te verlenen, op voorwaarde dat meer duidelijk wordt over de instemming van de Burundese partijen met het akkoord van Arusha, de goedkeuring door de Verenigde Naties, het precieze mandaat van deze eenheid en de begroting. De Europese Unie zal zich tevens blijven beijveren de andere partijen te overtuigen van de gegrondheid van het initiatief. De Raad heeft zijn instanties ermee belast deze kwesties in nauw overleg met de Commissie zo spoedig mogelijk te bestuderen en tijdens zijn volgende zitting (19 november) verslag uit te brengen. Zimbabwe De Raad heeft de evolutie van de situatie in Zimbabwe besproken in het licht van de voornaamste punten van zorg die hij op 25 juni had geuit en heeft geconstateerd dat er te weinig tastbare vooruitgang is geboekt. De organisatie van de presidentsverkiezingen in het voorjaar 2002, in een klimaat van voldoende transparantie en billijkheid, is voor Zimbabwe van groot belang. De Raad heeft herhaald dat de Europese Unie bereid blijft Zimbabwe bij te staan bij de voorbereiding en in het verloop van deze verkiezingen, en spreekt de hoop uit dat Zimbabwe spoedig zal ingaan op het aanbod van de Europese Unie daartoe een verkenningsmissie te sturen en dat het land de Unie vervolgens zal verzoeken waarnemers naar de presidentsverkiezingen te zenden. De Raad heeft besloten een begin te maken met de overlegprocedure als bedoeld in artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou. De Raad is van oordeel dat dit overleg een versterking inhoudt van de huidige politieke dialoog die zal moeten handelen over de in de Raad Algemene Zaken van 25 juni genoemde punten: 13291/01 (Presse G) 13

14 - beëindiging van het politiek geweld; - inzet van waarnemers bij verkiezingen; - vrijheid van de media; - onafhankelijkheid van justitie; - beëindiging van de illegale bezetting van eigendommen. De Europese Unie zal alles in het werk stellen om te zorgen voor coördinatie en complementariteit met de inspanningen van de SADC en het proces van Abuja ten aanzien van Zimbabwe. Eritrea De Raad blijft bezorgd over de situatie in Eritrea. Hij zal deze kwestie tijdens zijn volgende zitting bespreken in het licht van de besprekingen tussen president Isaias Afewerki en de missiehoofden van de Unie te Asmara. Nieuw Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika en dialoog Europa-Afrika De Raad bevestigt zijn steun aan het Nieuwe Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika, dat op 23 oktober tijdens de Top van Abuja is besproken. Hij is door het voorzitterschap en de Commissie op de hoogte gebracht van het verloop van de vergadering van 10 oktober jongstleden met de Afrikaanse staatshoofden die achter dit Nieuwe Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika staan, alsmede van de ministeriële vergadering EU-Afrika van 11 oktober. De Raad is overeengekomen bijzondere aandacht aan dit belangrijke initiatief te besteden, vooral in het kader van de dialoog Europa-Afrika /01 (Presse G) 14

15 GEVOLGEN VAN DE AANSLAGEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - STRIJD TEGEN HET TERRORISME - AFGHANISTAN De Raad heeft nota genomen van de goede voortgang van de uitvoering van het actieplan voor de strijd tegen het terrorisme, dat op 21 september door de Europese Raad is goedgekeurd; het betreft een aspect waarover de Raad zich regelmatig moet informeren uit hoofde van zijn rol als coördinator van de maatregelen die de Unie terzake heeft getroffen. Daartoe heeft hij nota genomen van het draaiboek dat is bijgewerkt om met name rekening te houden met de besprekingen die in de week van 15 tot en met 19 oktober hebben plaatsgevonden in de Raad ECOFIN en in de gezamenlijke Raad ECOFIN/JBZ, Vervoer en Algemene Zaken, alsmede met de resultaten van de informele Europese Raad van Gent. De Raad heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers opdracht gegeven het draaiboek ook in de toekomst regelmatig bij te werken en alle daarin vermelde actiepunten voor ogen houdend, toch in het bijzonder toe te zien op vorderingen op het gebied van de vier door de Europese Raad vastgestelde actiepunten, te weten: - het Europees aanhoudingsbevel, de gemeenschappelijke definitie van strafbaarstelling van terroristische activiteiten en de bevriezing van vermogensbestanddelen, - versterking van de samenwerking tussen de met terrorismebestrijding belaste operationele diensten, die er met name toe moet leiden dat vóór het eind van het jaar een lijst van terroristische organisaties wordt opgesteld, - doeltreffende strijd tegen de financiering van het terrorisme en - onverwijlde goedkeuring van de Commissievoorstellen op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart. De Raad heeft voorts de bespreking van de situatie in Afghanistan en in de regio voortgezet op basis van de informatie van het Voorzitterschap en van Hoge Vertegenwoordiger Solana over hun laatste contacten met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan en diens persoonlijke vertegenwoordiger Lakhdar Brahimi, en met de voormalige Koning van Afghanistan Zahir Shah; de Raad heeft zich tevens gebogen over de door de secretaris-generaal/hoge Vertegenwoordiger ter overweging voorgelegde punten in verband met Centraal-Azië. De Raad was ingenomen met het bezoek van de voorzitter - vergezeld van vertegenwoordigers van de Trojka - aan Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan, dat op 30 oktober is begonnen en dat met name tot doel heeft te bespreken via welke kanalen de humanitaire hulp Afghanistan kan worden binnengebracht /01 (Presse G) 15

16 WESTELIJKE BALKAN - conclusies van de Raad Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië De Raad is ingenomen met de voortgang die dankzij de bemiddeling van de Hoge Vertegenwoordiger, de heer Solana, en de speciale vertegenwoordiger, de heer Le Roy, op 26 oktober 2001 is geboekt op het gebied van de hervorming van de grondwet van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede met de toezegging van alle partijen om spoedig de parlementaire procedure over de kaderovereenkomst af te sluiten. Hij herhaalt dat de uitvoering van deze overeenkomst door alle betrokken partijen nog steeds de enige garantie is voor een terugkeer naar vrede en stabiliteit in het land, voor een nationale verzoening tussen alle gemeenschappen, onder eerbiediging van de territoriale integriteit en de eenheid van het land, alsmede voor het toenaderingsproces tussen de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Europese Unie, met name wat betreft de uitvoering van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst. De Raad neemt er kennis van dat de terugkeer van de gemengde veiligheidstroepen naar vijf dorpen in het land goed verlopen is. Hij hoopt dat deze eerste terugkeer het vertrouwen zal herstellen en voortgezet zal worden zodra de voorwaarden daartoe verenigd zijn. Voorts verwacht de Raad dat spoedig nog andere vertrouwenwekkende maatregelen worden genomen, met name op het gebied van amnestie voor de rebellen /01 (Presse G) 16

17 Kosovo De Raad wijst erop dat een reglementair verloop van de verkiezingen van 17 november in Kosovo met het oog op de instelling van voorlopige instellingen voor zelfbestuur in het kader van Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van cruciaal belang is. Hij dringt er opnieuw krachtig op aan dat een massale deelname aan de verkiezingen van alle gemeenschappen noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat zij passend en doeltreffend vertegenwoordigd zijn in de nieuwe, democratisch verkozen voorlopige instellingen. Een en ander zal met name de Servische gemeenschap in staat stellen haar plaats in te nemen in een daadwerkelijk multi-etnisch Kosovo. De Raad verzoekt in dit verband de autoriteiten in Belgrado de Serviërs in Kosovo op te roepen aan de verkiezingen deel te nemen. Hij wijst nogmaals op het belang van een nauwe samenwerking tussen de autoriteiten in Belgrado en de UNMIK/KFOR, en spreekt zijn steun uit voor de voortzetting van de belangrijke inspanningen die de UNMIK en KFOR zich getroosten om het goede verloop van de verkiezingen te garanderen, met name wat betreft de veiligheid van de kiezers. Wij roepen alle partijen en etnische groepen in Kosovo op bij te dragen aan de veiligheid van de kiezers op de lange termijn en aan het harmonieuze verloop van het verkiezingsproces. Stabiliteitspact De Raad is ingenomen met de resultaten van de in Boekarest gehouden Regionale Conferentie van het Stabiliteitspact, waar is bevestigd dat de Europese Unie zich ten volle zal blijven inzetten om een leidende rol te spelen. Om die doelstelling te bereiken zal zo mogelijk vóór de vergadering van de Raad van 19 november 2001, en uiterlijk vóór de Raad van 10 december 2001 de laatste hand worden gelegd aan een gemeenschappelijk optreden. In dat verband verzoekt de Raad de bevoegde instanties om, in het licht van de bijdrage van de heren SOLANA, Hoge Vertegenwoordiger, en PATTEN, lid van de Commissie, alsook gelet op de indicaties die tijdens het ministerieel debat zijn gegeven, verder beraad te voeren over de toekomstige rol van het Stabiliteitspact. De overige leden van het Pact, waaronder de leden in de regio, zullen eveneens geraadpleegd worden, en de andere regionale initiatieven zullen in aanmerking worden genomen. In overeenstemming met de regionale dimensie van de communautaire bijstand zal de Europese Unie nagaan hoe de werkzaamheden in verband met het Pact beter geïntegreerd kunnen worden in het stabilisatie- en associatieproces /01 (Presse G) 17

18 Kroatië Het verheugt de Raad dat vandaag de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Kroatië, anderzijds, ondertekend is. De Raad is eveneens ingenomen met de ondertekening van de Interimovereenkomst en de goedkeuring van de Gemeenschappelijke verklaring betreffende de politieke dialoog, alsmede met de eerste vergadering in het kader van die dialoog. Deze laatste ontwikkelingen zijn belangrijke nieuwe stappen in het proces van toenadering tussen de Republiek Kroatië en de Europese Unie. (Zie mededeling aan de pers 13344/01 Presse 398). WESTELIJKE BALKAN - FYROM - Benoeming van een nieuwe speciale vertegenwoordiger van de EU De Raad heeft een gemeenschappelijk optreden aangenomen houdende benoeming van de heer Alain LE ROY tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, ter vervanging van de heer François LEOTARD /01 (Presse G) 18

19 ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN 29/30.X.2001 De documenten waarvan het nummer wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovenstaande internetsite en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. EXTERNE BETREKKINGEN Illegale handel in diamanten en preventie van conflicten De Raad heeft een gemeenschappelijk standpunt aangenomen met het oog op de bestrijding van de illegale handel in diamanten teneinde bij te dragen tot de preventie en de oplossing van de conflicten die daaruit voortvloeien. Met dit gemeenschappelijk standpunt betuigen de EU en haar lidstaten hun steun aan en leveren zij een bijdrage tot de inspanningen van de internationale gemeenschap (Proces van Kimberley, resoluties van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties), waarmee wordt beoogd het verband tussen de uit conflictgebieden afkomstige diamanten en de financiering van gewapende conflicten te doorbreken. Voorts wordt er in het gemeenschappelijk standpunt vermeld dat de Europese Gemeenschap voornemens is te onderhandelen over een internationaal systeem van certificering van diamanten in het kader van een bindende internationale overeenkomst. (doc /01) Zuid-Ossetië De Raad heeft een gemeenschappelijk optreden aangenomen met betrekking tot een bijdrage van de Europese Unie aan het proces voor regeling van het conflict in Zuid-Ossetië, waaraan een financieel memorandum is gehecht met een financieel referentiebedrag van euro. Om haar doelstelling te bereiken zal de EU een bijdrage storten in het door de OVSE opgezette fonds, met het oog op de oprichting van een permanent secretariaat voor de ondersteuning van de activiteiten van de JCC en van de deskundigengroep als belangrijkste instrumenten van het proces voor regeling van het conflict. (doc /01) Landen in de zuidelijke Kaukasus De Raad heeft de standpunten van de Europese Unie voor de derde zitting van de Samenwerkingsraad met respectievelijk Armenië, Georgië en Azerbeidzjan (Luxemburg, 30 oktober 2001) aangenomen. (Zie de mededelingen aan de pers nrs /01 Presse 391, 13295/01 Presse 392 en 13296/01 Presse 393; zie ook mededeling aan de pers 13297/01 Presse 394, uitgegeven na afloop van het quadrilateraal ministerieel diner ter gelegenheid van deze Samenwerkingsraden) /01 (Presse G) I

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010).

EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010. Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (17 juni 2010). EUROPESE RAAD Brussel, 17 juni 2010 EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 17 JUNI 2010 CONCLUSIES Hierbij gaan

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en)

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 BEGELEIDE DE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 13/14 december 2012

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (24/25 oktober 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 COC 7 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 24/25 oktober 2013 COCUSIES

Nadere informatie

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP

VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP VEILIGHEID VIA PARTNERSCHAP V E I L I G H E I D V I A P A R T N E R S C H A P Voorwoord Deze brochure bevat een toelichting over de algemene beginselen en de voornaamste werkingsmechanismen van het Euro-Atlantisch

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986 EUROPEES PARLEMENT 2009-2010 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 17 september 2009 P6_TA-PROV(2009)09-17 VOORLOPIGE UITGAVE PE 428.986 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COC 8 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 19/20 december 2013 COCUSIES

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 317 JBZ-Raad U BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 21 501-02 Algemene Raad 21 501-20 Europese Raad Nr. 141 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 januari 1995 De algemene Commissie voor

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 2 MEDEDELING AAN DE LEZER Deze publicatie bevat de tekst

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1997R1467 NL 13.12.2011 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD van 7 juli

Nadere informatie