2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, oktober Voorzitter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, 29-30 oktober 2001. Voorzitter:"

Transcriptie

1 13291/01 (Presse 390) (OR. fr) 2379e zitting van de Raad - ALGEMENE ZAKEN - Luxemburg, oktober 2001 Voorzitter: de heer Louis MICHEL Vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België Internet: /01 (Presse G) 1

2 INHOUD DEELNEMERS...4 BESPROKEN PUNTEN MIDDEN-OOSTEN - Verklaring van de Raad...6 WTO - Conclusies van de Raad...8 STAND VAN DE WERKZAAMHEDEN IN DE ANDERE RAADSFORMATIES...10 POLITIEKE PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE...10 STATUUT VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT...11 STATUUT EN DE FINANCIERING VAN EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN...11 AFRIKA - Conclusies van de Raad...12 DRC (proces van Lusaka)...12 Burundi (proces van Arusha)...13 Zimbabwe...13 Eritrea...14 Nieuw Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika en dialoog Europa-Afrika...14 GEVOLGEN VAN DE AANSLAGEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - STRIJD TEGEN HET TERRORISME - AFGHANISTAN...15 WESTELIJKE BALKAN - conclusies van de Raad...16 Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië...16 Kosovo...17 Stabiliteitspact...17 Kroatië...18 WESTELIJKE BALKAN - FYROM - Benoeming van een nieuwe speciale vertegenwoordiger van de EU /01 (Presse G) 2

3 ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN EXTERNE BETREKKINGEN... I Illegale handel in diamanten en preventie van conflicten...i Zuid-Ossetië...I Landen in de zuidelijke Kaukasus...I Birma/Myanmar... II Ivoorkust... II Europees ontwikkelingsfonds/ proces van deconcentratie in de ACS-staten... II Kroatië...III Verdrag inzake nucleaire veiligheid Euratom...III Overeenkomst inzake mobiel materieel en een protocol over luchtvaartmateriaal...iii HANDELSBELEID...IV WTO - Volksrepubliek China en Chinees Taipei...IV Antidumping : China - rijwielen...iv Textiel: Laos-Egypte...IV Voor meer informatie: tel , of /01 (Presse G) 3

4 DEELNEMERS 29/30.X.2001 De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: België: de heer Louis MICHEL mevrouw Annemie NEYTS Denemarken: de heer Mogens LYKKETOFT Duitsland: de heer Joschka FISCHER de heer Christoph ZÖPEL de heer Axel GERLACH Griekenland: de heer George PAPANDREOU de heer Anastasios GIANNITSIS Spanje: de heer Josep PIQUÉ I CAMPS de heer Ramón DE MIGUEL Frankrijk: de heer Hubert VEDRINE de heer François HUWART Ierland: de heer Tom KITT Italië: de heer Renato RUGGIERO de heer Adolfo URSO Luxemburg: mevrouw Lydie POLFER Nederland: de heer Jozias VAN AARTSEN de heer Gerrit YBEMA de heer Dick BENSCHOP Oostenrijk: mevrouw Benita FERRERO-WALDNER de heer Martin BARTENSTEIN Portugal: de heer Jaime GAMA mevrouw Teresa MOURA vice-eerste-minister en minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervanger van de bondskanselier staatsminister, Buitenlandse Zaken staatssecretaris, ministerie van Economische Zaken en Technologie minister van Buitenlandse Zaken onderminister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris van Europese Zaken minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Economie, Financiën en Industrie, belast met buitenlandse handel onderminister van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid, belast met arbeidsvraagstukken, consumentenrechten en internationale handel minister van Buitenlandse Zaken onderminister van Productieve Activiteiten minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris van Economische Zaken staatssecretaris van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister van Economische Zaken en Arbeid minister van Buitenlandse Zaken staatssecretaris van Europese Zaken 13291/01 (Presse G) 4

5 Finland: de heer Erkki TUOMIOJA de heer Kimmo SASI Zweden: mevrouw Anna LINDH de heer Leif PAGROTSKY Verenigd Koninkrijk: de heer Jack STRAW de heer Peter HAIN barones SYMONS of VERNHAM DEAN minister van Buitenlandse Zaken minister van Buitenlandse Handel en Europese Zaken minister van Buitenlandse Zaken minister, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, belast met Handel minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken onderminister belast met Europese Zaken onderminister belast met Handel * * * Commissie: de heer Pascal LAMY de heer Poul NIELSON de heer Chris PATTEN lid lid lid * * * Secretariaat-generaal van de Raad: de heer Javier SOLANA secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB * * * 13291/01 (Presse G) 5

6 MIDDEN-OOSTEN - Verklaring van de Raad Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de Conferentie van Madrid acht de Europese Unie het noodzakelijk eraan te herinneren dat zij ervan overtuigd is dat het kader van het "vredesproces" zoals dit in de loop van de onderhandelingen en de akkoorden tussen de verschillende partijen moeizaam tot stand is gekomen, de enige redelijke hoop vormt op beëindiging van een conflict waarvan het voortduren het lijden van de getroffen bevolkingen alleen maar kan verergeren. In het Nabije Oosten verslechtert de situatie voortdurend. In de afgelopen dagen heeft het geweld een niveau bereikt dat in jaren niet meer was voorgekomen. Het wantrouwen, de angst en de verbittering leiden tot een radicalisering van de geesten. Het ontbreken van een politiek perspectief werkt de voortzetting van de confrontatie in de hand en speelt de extremisten in de kaart. De Europese Unie roept Israëli's en Palestijnen op onmiddellijk en onvoorwaardelijk, nu het nog kan, de onderhandelingen te hervatten op basis van de aanbevelingen van het rapport Mitchell en het plan Tenet. Zij verzoekt de Israëlische autoriteiten de onmiddellijke terugtrekking van hun strijdkrachten uit het onder Palestijns bestuur vallend gebied (genaamd zone A) te voltooien. Zij verzoekt de Palestijnse Autoriteit alles in het werk te stellen om degenen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddaden jegens Israël, aan te houden. In het kader van het vredesproces zijn talrijke etappes voltooid, ondanks de diverse moeilijkheden en hindernissen. Het resultaat hiervan moet worden geconsolideerd, en belangrijker nog, verder worden ontwikkeld, in het bijzonder: - de beginselen van de Conferentie van Madrid, met name het beginsel "land voor vrede", - de resoluties 242 en 338 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, - de door de partijen ondertekende akkoorden, die ter plaatse tot reële resultaten hebben geleid, en de vorderingen die tijdens de vorige onderhandelingen zijn gemaakt /01 (Presse G) 6

7 Gezien de huidige omstandigheden verzoekt de Europese Unie beide partijen om zowel op politiek, economisch en sociaal gebied als op het gebied van de veiligheid, alles in het werk te stellen om terug te keren op de weg van de onderhandelingen zonder voorwaarden vooraf, met als doel te beantwoorden aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de volkeren in de regio die tijdens de Conferentie van Madrid van 1991 zijn gewekt: - voor de Palestijnen de totstandbrenging van een leefbare en democratische staat, alsmede de beëindiging van de bezetting van hun gebieden, - voor de Israëli's het recht om binnen internationaal erkende grenzen in vrede en veiligheid te leven. De Europese Unie herinnert er tevens aan dat het streven naar een alomvattende en duurzame vrede in de regio het noodzakelijk maakt dat naar behoren rekening wordt gehouden met de Israëlisch- Syrische en de Israëlisch-Libanese aspecten van het conflict, waarvan de oplossing op dezelfde beginselen moet worden gebaseerd. Aan het streven naar vrede moeten in de eerste plaats de partijen zelf gestalte geven door middel van onderhandelingen over alle onderdelen van de definitieve status. Dit houdt ook in, het uitzicht op een rechtvaardige en duurzame oplossing van de bijzonder complexe vraagstukken inzake Jeruzalem en de vluchtelingen alsmede economische steun voor de Palestijnse bevolking. De Europese Unie, in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika en de andere betrokken partners, herhaalt bereid te zijn zich in te spannen voor een definitieve oplossing van het conflict /01 (Presse G) 7

8 WTO - Conclusies van de Raad 1. Op basis van een presentatie van Commissielid Lamy heeft de Raad een diepgaande bespreking gehouden over de laatste stand van zaken bij de voorbereiding van de Ministeriële Conferentie van de WTO, die op 9 t/m 13 november aanstaande wordt gehouden. 2. De Raad benadrukt het positieve effect - zowel politiek als economisch - dat zal uitgaan van een nieuwe onderhandelingsronde die ten doel heeft de internationale solidariteit te versterken, de ongelijkheden terug te dringen en bij te dragen tot de stabiliteit en voorspelbaarheid van het kader voor het handelsverkeer, waarvan de verdere ontwikkeling gepaard moet gaan met een versterking van de regels. Deze onderhandelingen zullen van alle deelnemers flexibiliteit verlangen. 3. De Raad bevestigt dat de conclusies die hij in oktober 1999 heeft aangenomen, de grondslag vormen voor het optreden van de Europese Unie met het oog op de opening van een nieuwe wereldwijde ronde van multilaterale handelsbesprekingen tijdens de vierde Ministeriële Conferentie. De Raad is ingenomen met de steun van het Europees Parlement. 4. De Raad wijst erop hoe belangrijk het ontwikkelingsaspect bij deze onderhandelingen is. Hij wenst dat op alle terreinen waarover de onderhandelingsronde zal gaan, wordt gezocht naar alle middelen waarmee aan de specifieke behoeften van de ontwikkelingslanden kan worden voldaan. De Raad acht het daartoe tevens noodzakelijk dat ontwikkelde landen en internationale organisaties een coherente en verhoogde inspanning leveren om de ontwikkelingslanden technisch bij te staan en hen beter in staat te stellen op doeltreffende wijze deel te nemen aan de onderhandelingen, de resultaten ervan uit te voeren en ten volle te profiteren van de voordelen die uit de liberalisering van handel en investeringen voortvloeien. De Raad acht het van het grootste belang dat alle ontwikkelingslanden die door epidemieën worden getroffen, kunnen rekenen op een flexibele toepassing van de TRIPs-overeenkomst om te bevorderen dat hun bevolking werkelijk toegang krijgt tot de geneesmiddelen die voor de behandeling van die ziekten noodzakelijk zijn /01 (Presse G) 8

9 5. De Raad beklemtoont nogmaals dat een nauwe dialoog met de civiele samenleving, en met name met de sociale partners, in stand moet worden gehouden. 6. De Raad stemt in met de door de Commissie bepleite aanpak en strategie voor de inspanningen die nog moeten worden geleverd om de doelstellingen van de Unie te bereiken. Hij heeft nota genomen van de op- en aanmerkingen van leden van de Raad, waarmee de Commissie in de slotfase van de onderhandelingen rekening zal houden. 7. De Raad bevestigt dat hij tijdens de gehele duur van de conferentie een bijzondere zitting ter plaatse zal houden, om de ontwikkelingen in de slotfase van de onderhandelingen nader te bezien en de onderhandelaar van de Unie de nodige richtsnoeren te geven voor de opstelling van de uiteindelijke compromisteksten. Daarbij zal rekening worden gehouden met het algemene evenwicht en met het evenwicht binnen de verschillende onderhandelingsthema's /01 (Presse G) 9

10 STAND VAN DE WERKZAAMHEDEN IN DE ANDERE RAADSFORMATIES 29/30.X.2001 De Raad heeft, in het kader van zijn coördinerende rol, nota genomen van een balans van de werkzaamheden in de belangrijkste dossiers die momenteel in de andere Raadsformaties worden besproken. In deze context heeft het voorzitterschap onder meer het belang beklemtoond van de uitvoering van de strategie voor duurzame ontwikkeling die de Europese Raad van Göteborg heeft goedgekeurd, met name met het oog op de voorbereiding van de Europese Raad van Barcelona. Diverse lidstaten delen het streven van het voorzitterschap naar voortgang in dat dossier, onder meer ter voorbereiding van de Top van Johannesburg over duurzame ontwikkeling. POLITIEKE PRIORITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE Naar aanleiding van een initiatief van de delegatie van het Verenigd Koninkrijk heeft de Raad een gedachtewisseling gehouden over de mogelijkheden om de planning van de besprekingen te verbeteren en prioriteiten vast te stellen voor het optreden van de Unie. De Raad nam nota van de bereidheid van de Commissie om met de Raad een constructieve dialoog aan te gaan over zijn politieke strategie op jaarbasis en zijn werkprogramma. Na afloop van het debat constateerde de voorzitter dat rekening dient te worden gehouden met het institutionele evenwicht, maar dat uit de gestadige toename van het aantal aan de Raad Algemene Zaken toevertrouwde horizontale taken blijkt dat de besprekingen beter moeten worden gepland, zulks onverminderd het feit dat elk voorzitterschap zijn halfjaarlijks programma moet opstellen. Concluderend stelde de voorzitter voor dat de Raad hierop tijdens een volgende Raadszitting zal terugkomen op basis van een verslag van het Comité van permanente vertegenwoordigers /01 (Presse G) 10

11 STATUUT VAN DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT De Raad heeft het dossier "statuut van de leden van het Europees Parlement" opnieuw besproken en met name de fiscale aspecten van een nieuw voorstel van het voorzitterschap, dat tot doel heeft een coherente en homogene aanpak te blijven volgen, waarbij zowel het non-discriminatiebeginsel als de bevoegdheid van de lidstaten op belastinggebied geëerbiedigd worden. Aan het slot van het debat constateerde de voorzitter dat een politiek akkoord was bereikt over de door het voorzitterschap bepleite regeling, zijnde een vergoeding ten laste van de begroting van de Gemeenschappen die ten voordele van diezelfde begroting wordt belast, met dien verstande dat de lidstaten bevoegd zijn om die vergoeding aan hun nationale belastingrecht te onderwerpen, waarbij dubbele belasting evenwel vermeden dient te worden. Op basis van dat principiële akkoord is weer vooruitgang mogelijk in de besprekingen met het Europees Parlement over het fiscale vraagstuk en in de onderhandelingen met het Parlement over zowel de fiscale aspecten als de overige, nog nader te bepalen elementen van het statuut. STATUUT EN DE FINANCIERING VAN EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN De Raad heeft zich gebogen over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van een overgangsregeling - van twee jaar - voor het statuut en de financiering van Europese politieke partijen. De bespreking betrof drie nog niet opgeloste punten, namelijk de naleving van de democratische beginselen en het voorgestelde toetsingssysteem, de drempel voor financiering in termen van aantallen lidstaten waarin een Europese partij gevestigd moet zijn en het verbod/de beperking van bepaalde soorten donaties. Na afloop van het debat constateerde de voorzitter dat niet alle meningsverschillen opgelost waren en kondigde hij aan bilateraal overleg over mogelijke oplossingen te zullen voeren /01 (Presse G) 11

12 AFRIKA - Conclusies van de Raad DRC (proces van Lusaka) De Raad heeft kennis genomen van de onbevredigende resultaten van de vergadering die (van 15 tot en met 21 oktober 2001) in Addis Abeba in het kader van de intercongolese dialoog heeft plaatsgevonden. De Raad memoreert dat de Unie haar financiële verbintenissen op het gebied van de bemiddeling is nagekomen en hij bevestigt zijn steun aan dit proces, dat essentieel is voor de toekomst van de DRC en van de gehele regio. Dit complexe proces vereist de volledige samenwerking en deelneming van alle Congolese partijen. Het is in dit stadium belangrijk dat bemiddelaar Masire en de Congolese partijen uiting geven aan hun bereidheid zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen te komen, en dat zij een datum en een plaats vaststellen, om een inhoudelijke dialoog te starten over de parameters van een alle terreinen bestrijkende overgang naar de democratie, met een realistisch tijdpad. De Raad is ingenomen met het recente verslag van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties inzake de MONUC, waarin met name wordt aanbevolen de MONUC op het gebied van ontwapening, demobilisatie en herintegratie een coördinerende rol te geven en een mechanisme voor overleg tussen agentschappen in te stellen waarbij de belangrijkste donors worden betrokken. Hij memoreert het belang van een versnelde terugtrekking van de buitenlandse troepen, overeenkomstig Resolutie 1304 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Er dient te worden gepreciseerd hoe deze coördinatie moet plaatsvinden en hoe de Unie dit programma voor ontwapening, demobilisatie en herintegratie in de DRC en in de regio kan steunen. In dit verband onderstreept de Raad het belang van een regelmatige, constructieve dialoog tussen de landen van de regio, in het bijzonder tussen de DRC en Rwanda. De Raad heeft met name opnieuw zijn bezorgdheid geuit over de steun aan de negatieve krachten in het oosten van de DRC alsmede over het uitblijven van de demilitarisering van de stad Kisangani /01 (Presse G) 12

13 Burundi (proces van Arusha) De Raad is op de hoogte gebracht van de demarche van bemiddelaar Mandela in Brussel bij het voorzitterschap en de Commissie (15 en 16 oktober 2001), waarbij deze de Unie, tezamen met andere potentiële donors, om financiële bijstand heeft verzocht met het oog op de samenstelling van een bijzondere beschermingseenheid die de veiligheid van verbannen politici moet waarborgen bij hun terugkeer in Rwanda, die gepland is vanaf 1 november De Raad stelde vast dat het van belang is deze financiële bijstand zo spoedig mogelijk te verlenen, op voorwaarde dat meer duidelijk wordt over de instemming van de Burundese partijen met het akkoord van Arusha, de goedkeuring door de Verenigde Naties, het precieze mandaat van deze eenheid en de begroting. De Europese Unie zal zich tevens blijven beijveren de andere partijen te overtuigen van de gegrondheid van het initiatief. De Raad heeft zijn instanties ermee belast deze kwesties in nauw overleg met de Commissie zo spoedig mogelijk te bestuderen en tijdens zijn volgende zitting (19 november) verslag uit te brengen. Zimbabwe De Raad heeft de evolutie van de situatie in Zimbabwe besproken in het licht van de voornaamste punten van zorg die hij op 25 juni had geuit en heeft geconstateerd dat er te weinig tastbare vooruitgang is geboekt. De organisatie van de presidentsverkiezingen in het voorjaar 2002, in een klimaat van voldoende transparantie en billijkheid, is voor Zimbabwe van groot belang. De Raad heeft herhaald dat de Europese Unie bereid blijft Zimbabwe bij te staan bij de voorbereiding en in het verloop van deze verkiezingen, en spreekt de hoop uit dat Zimbabwe spoedig zal ingaan op het aanbod van de Europese Unie daartoe een verkenningsmissie te sturen en dat het land de Unie vervolgens zal verzoeken waarnemers naar de presidentsverkiezingen te zenden. De Raad heeft besloten een begin te maken met de overlegprocedure als bedoeld in artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou. De Raad is van oordeel dat dit overleg een versterking inhoudt van de huidige politieke dialoog die zal moeten handelen over de in de Raad Algemene Zaken van 25 juni genoemde punten: 13291/01 (Presse G) 13

14 - beëindiging van het politiek geweld; - inzet van waarnemers bij verkiezingen; - vrijheid van de media; - onafhankelijkheid van justitie; - beëindiging van de illegale bezetting van eigendommen. De Europese Unie zal alles in het werk stellen om te zorgen voor coördinatie en complementariteit met de inspanningen van de SADC en het proces van Abuja ten aanzien van Zimbabwe. Eritrea De Raad blijft bezorgd over de situatie in Eritrea. Hij zal deze kwestie tijdens zijn volgende zitting bespreken in het licht van de besprekingen tussen president Isaias Afewerki en de missiehoofden van de Unie te Asmara. Nieuw Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika en dialoog Europa-Afrika De Raad bevestigt zijn steun aan het Nieuwe Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika, dat op 23 oktober tijdens de Top van Abuja is besproken. Hij is door het voorzitterschap en de Commissie op de hoogte gebracht van het verloop van de vergadering van 10 oktober jongstleden met de Afrikaanse staatshoofden die achter dit Nieuwe Partnerschap voor de ontwikkeling van Afrika staan, alsmede van de ministeriële vergadering EU-Afrika van 11 oktober. De Raad is overeengekomen bijzondere aandacht aan dit belangrijke initiatief te besteden, vooral in het kader van de dialoog Europa-Afrika /01 (Presse G) 14

15 GEVOLGEN VAN DE AANSLAGEN IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - STRIJD TEGEN HET TERRORISME - AFGHANISTAN De Raad heeft nota genomen van de goede voortgang van de uitvoering van het actieplan voor de strijd tegen het terrorisme, dat op 21 september door de Europese Raad is goedgekeurd; het betreft een aspect waarover de Raad zich regelmatig moet informeren uit hoofde van zijn rol als coördinator van de maatregelen die de Unie terzake heeft getroffen. Daartoe heeft hij nota genomen van het draaiboek dat is bijgewerkt om met name rekening te houden met de besprekingen die in de week van 15 tot en met 19 oktober hebben plaatsgevonden in de Raad ECOFIN en in de gezamenlijke Raad ECOFIN/JBZ, Vervoer en Algemene Zaken, alsmede met de resultaten van de informele Europese Raad van Gent. De Raad heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers opdracht gegeven het draaiboek ook in de toekomst regelmatig bij te werken en alle daarin vermelde actiepunten voor ogen houdend, toch in het bijzonder toe te zien op vorderingen op het gebied van de vier door de Europese Raad vastgestelde actiepunten, te weten: - het Europees aanhoudingsbevel, de gemeenschappelijke definitie van strafbaarstelling van terroristische activiteiten en de bevriezing van vermogensbestanddelen, - versterking van de samenwerking tussen de met terrorismebestrijding belaste operationele diensten, die er met name toe moet leiden dat vóór het eind van het jaar een lijst van terroristische organisaties wordt opgesteld, - doeltreffende strijd tegen de financiering van het terrorisme en - onverwijlde goedkeuring van de Commissievoorstellen op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart. De Raad heeft voorts de bespreking van de situatie in Afghanistan en in de regio voortgezet op basis van de informatie van het Voorzitterschap en van Hoge Vertegenwoordiger Solana over hun laatste contacten met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan en diens persoonlijke vertegenwoordiger Lakhdar Brahimi, en met de voormalige Koning van Afghanistan Zahir Shah; de Raad heeft zich tevens gebogen over de door de secretaris-generaal/hoge Vertegenwoordiger ter overweging voorgelegde punten in verband met Centraal-Azië. De Raad was ingenomen met het bezoek van de voorzitter - vergezeld van vertegenwoordigers van de Trojka - aan Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan, dat op 30 oktober is begonnen en dat met name tot doel heeft te bespreken via welke kanalen de humanitaire hulp Afghanistan kan worden binnengebracht /01 (Presse G) 15

16 WESTELIJKE BALKAN - conclusies van de Raad Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië De Raad is ingenomen met de voortgang die dankzij de bemiddeling van de Hoge Vertegenwoordiger, de heer Solana, en de speciale vertegenwoordiger, de heer Le Roy, op 26 oktober 2001 is geboekt op het gebied van de hervorming van de grondwet van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede met de toezegging van alle partijen om spoedig de parlementaire procedure over de kaderovereenkomst af te sluiten. Hij herhaalt dat de uitvoering van deze overeenkomst door alle betrokken partijen nog steeds de enige garantie is voor een terugkeer naar vrede en stabiliteit in het land, voor een nationale verzoening tussen alle gemeenschappen, onder eerbiediging van de territoriale integriteit en de eenheid van het land, alsmede voor het toenaderingsproces tussen de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Europese Unie, met name wat betreft de uitvoering van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst. De Raad neemt er kennis van dat de terugkeer van de gemengde veiligheidstroepen naar vijf dorpen in het land goed verlopen is. Hij hoopt dat deze eerste terugkeer het vertrouwen zal herstellen en voortgezet zal worden zodra de voorwaarden daartoe verenigd zijn. Voorts verwacht de Raad dat spoedig nog andere vertrouwenwekkende maatregelen worden genomen, met name op het gebied van amnestie voor de rebellen /01 (Presse G) 16

17 Kosovo De Raad wijst erop dat een reglementair verloop van de verkiezingen van 17 november in Kosovo met het oog op de instelling van voorlopige instellingen voor zelfbestuur in het kader van Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van cruciaal belang is. Hij dringt er opnieuw krachtig op aan dat een massale deelname aan de verkiezingen van alle gemeenschappen noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat zij passend en doeltreffend vertegenwoordigd zijn in de nieuwe, democratisch verkozen voorlopige instellingen. Een en ander zal met name de Servische gemeenschap in staat stellen haar plaats in te nemen in een daadwerkelijk multi-etnisch Kosovo. De Raad verzoekt in dit verband de autoriteiten in Belgrado de Serviërs in Kosovo op te roepen aan de verkiezingen deel te nemen. Hij wijst nogmaals op het belang van een nauwe samenwerking tussen de autoriteiten in Belgrado en de UNMIK/KFOR, en spreekt zijn steun uit voor de voortzetting van de belangrijke inspanningen die de UNMIK en KFOR zich getroosten om het goede verloop van de verkiezingen te garanderen, met name wat betreft de veiligheid van de kiezers. Wij roepen alle partijen en etnische groepen in Kosovo op bij te dragen aan de veiligheid van de kiezers op de lange termijn en aan het harmonieuze verloop van het verkiezingsproces. Stabiliteitspact De Raad is ingenomen met de resultaten van de in Boekarest gehouden Regionale Conferentie van het Stabiliteitspact, waar is bevestigd dat de Europese Unie zich ten volle zal blijven inzetten om een leidende rol te spelen. Om die doelstelling te bereiken zal zo mogelijk vóór de vergadering van de Raad van 19 november 2001, en uiterlijk vóór de Raad van 10 december 2001 de laatste hand worden gelegd aan een gemeenschappelijk optreden. In dat verband verzoekt de Raad de bevoegde instanties om, in het licht van de bijdrage van de heren SOLANA, Hoge Vertegenwoordiger, en PATTEN, lid van de Commissie, alsook gelet op de indicaties die tijdens het ministerieel debat zijn gegeven, verder beraad te voeren over de toekomstige rol van het Stabiliteitspact. De overige leden van het Pact, waaronder de leden in de regio, zullen eveneens geraadpleegd worden, en de andere regionale initiatieven zullen in aanmerking worden genomen. In overeenstemming met de regionale dimensie van de communautaire bijstand zal de Europese Unie nagaan hoe de werkzaamheden in verband met het Pact beter geïntegreerd kunnen worden in het stabilisatie- en associatieproces /01 (Presse G) 17

18 Kroatië Het verheugt de Raad dat vandaag de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Kroatië, anderzijds, ondertekend is. De Raad is eveneens ingenomen met de ondertekening van de Interimovereenkomst en de goedkeuring van de Gemeenschappelijke verklaring betreffende de politieke dialoog, alsmede met de eerste vergadering in het kader van die dialoog. Deze laatste ontwikkelingen zijn belangrijke nieuwe stappen in het proces van toenadering tussen de Republiek Kroatië en de Europese Unie. (Zie mededeling aan de pers 13344/01 Presse 398). WESTELIJKE BALKAN - FYROM - Benoeming van een nieuwe speciale vertegenwoordiger van de EU De Raad heeft een gemeenschappelijk optreden aangenomen houdende benoeming van de heer Alain LE ROY tot speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, ter vervanging van de heer François LEOTARD /01 (Presse G) 18

19 ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN 29/30.X.2001 De documenten waarvan het nummer wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovenstaande internetsite en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. EXTERNE BETREKKINGEN Illegale handel in diamanten en preventie van conflicten De Raad heeft een gemeenschappelijk standpunt aangenomen met het oog op de bestrijding van de illegale handel in diamanten teneinde bij te dragen tot de preventie en de oplossing van de conflicten die daaruit voortvloeien. Met dit gemeenschappelijk standpunt betuigen de EU en haar lidstaten hun steun aan en leveren zij een bijdrage tot de inspanningen van de internationale gemeenschap (Proces van Kimberley, resoluties van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties), waarmee wordt beoogd het verband tussen de uit conflictgebieden afkomstige diamanten en de financiering van gewapende conflicten te doorbreken. Voorts wordt er in het gemeenschappelijk standpunt vermeld dat de Europese Gemeenschap voornemens is te onderhandelen over een internationaal systeem van certificering van diamanten in het kader van een bindende internationale overeenkomst. (doc /01) Zuid-Ossetië De Raad heeft een gemeenschappelijk optreden aangenomen met betrekking tot een bijdrage van de Europese Unie aan het proces voor regeling van het conflict in Zuid-Ossetië, waaraan een financieel memorandum is gehecht met een financieel referentiebedrag van euro. Om haar doelstelling te bereiken zal de EU een bijdrage storten in het door de OVSE opgezette fonds, met het oog op de oprichting van een permanent secretariaat voor de ondersteuning van de activiteiten van de JCC en van de deskundigengroep als belangrijkste instrumenten van het proces voor regeling van het conflict. (doc /01) Landen in de zuidelijke Kaukasus De Raad heeft de standpunten van de Europese Unie voor de derde zitting van de Samenwerkingsraad met respectievelijk Armenië, Georgië en Azerbeidzjan (Luxemburg, 30 oktober 2001) aangenomen. (Zie de mededelingen aan de pers nrs /01 Presse 391, 13295/01 Presse 392 en 13296/01 Presse 393; zie ook mededeling aan de pers 13297/01 Presse 394, uitgegeven na afloop van het quadrilateraal ministerieel diner ter gelegenheid van deze Samenwerkingsraden) /01 (Presse G) I

20 Birma/Myanmar De Raad heeft een gemeenschappelijk standpunt aangenomen houdende verlenging en wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt (96/635/GBVB) betreffende Birma/Myanmar, tijdens de Raadszitting van 8 oktober zoals overeengekomen. Het gemeenschappelijk standpunt - dat voorziet in weigering van inreis- of doorreisvisa aan diverse categorieën gezagsdragers van het Birmaanse bewind wordt verlengd met een periode van zes maanden tot en met 29 april Het gemeenschappelijk standpunt is aangepast, met name met het oog op de nakoming van de door het Handvest van de Verenigde Naties aan de lidstaten opgelegde verplichting visa uit te reiken aan deelnemers aan de vergaderingen van de VN die op hun grondgebied plaatsvinden. (doc /01) Ivoorkust De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de tekst van een brief aan de eerste minister van Ivoorkust over het geleidelijk weer op gang brengen van de samenwerking met dat land. Overeenkomstig de besluiten die de Raad in juni heeft genomen betreffende de afsluiting van het overleg krachtens artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou en het geleidelijk weer op gang te brengen van de samenwerking, is de situatie in dat land opnieuw onderzocht. De Europese Unie heeft besloten over te gaan naar de tweede fase van de hernieuwing van de samenwerking met Ivoorkust, die gepaard gaat met opvoering van de steun. Deze steun is gekoppeld aan de voortzetting van de uitvoering van alle door Ivoorkust aangegane verbintenissen. De inzet van het volgende onderzoek van de situatie, in januari 2002, zal de terugkeer naar een volledige samenwerking tussen de Europese Unie en Ivoorkust zijn. In haar brief spreekt de EU de wens uit dat met de autoriteiten van Ivoorkust een intensieve en constructieve politieke dialoog kan worden voortgezet. Europees ontwikkelingsfonds/ proces van deconcentratie in de ACS-staten De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de uitzonderlijke benutting van rentebaten van het Europees ontwikkelingsfonds voor de financiering van de kosten van de deconcentratie in de ACS-staten gedurende een overgangsperiode. Dit voorstel past in het kader van de hervorming van het beheer van de programma's voor hulp aan derde landen. (doc /01) 13291/01 (Presse G) II

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2004 (03.03) (OR. en) PUBLIC 5655/04 LIMITE PV/CONS 2 RELEX 33 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2559e zitting van de Raad van de Europese Unie (ALGEMENE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1

12756/1/16 REV 1 pro/van/ev 1 DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12756/1/16 REV 1 COTRA 21 CDN 17 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159

PUBLIC. Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11603/06 LIMITE YU 3 COWEB 159 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juli 2006 (13.07) (OR. en) 11603/06 LIMITE PUBLIC YU 3 COWEB 159 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84

PUBLIC. Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 11662/99 LIMITE OJ/CONS 52 JAI 84 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 1999 (15.12) (OR. en) 11662/99 LIMITE PUBLIC OJ/CONS 52 JAI 84 ONTWERP-NOTULEN Betreft: 2203e zitting van de Raad (justitie en binnenlandse zaken),

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 30 definitief 2011/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlenging van de looptijd en aanpassing van de maatregelen vastgesteld bij

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.4.2015 COM(2015) 183 final 2015/0095 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat de Europese Unie in het negende Ministeriële Conferentie

Nadere informatie

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I);

- een bijgewerkte lijst van landen die onderworpen zijn aan een EU-embargo op de uitvoer van wapens (bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 juli 1999 (02.08) (OR. en) 9691/99 LIMITE PESC 207 COARM 2 BEGELEIDENDE NOTA van : het secretariaat van de Raad aan : de delegaties nr. vorig doc. : 12978/98 PESC 291

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 21.2.2005 B6-0123/2005 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het

Nadere informatie

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1

SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 FA/TR/EU/HR/nl 2 I. TEKST VAN DE SLOTAKTE 1. De gevolmachtigden van ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN, DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE PRESIDENT VAN DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.2.2014 COM(2014) 70 final 2014/0036 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

PERSMEDEDELING. 2595e zitting van de Raad STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS. Brussel, 29 juni 2004

PERSMEDEDELING. 2595e zitting van de Raad STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS. Brussel, 29 juni 2004 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10995/04 (Presse 214) (OR. en) PERSMEDEDELING 2595e zitting van de Raad STAATSHOOFDEN EN REGERINGSLEIDERS Brussel, 29 juni 2004 Voorzitter de heer Bertie AHERN, T.D. Eerste Minister

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (NLE) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 maart 2011 (OR. en) 7770/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0042 (E) MED 9 WTO 108 AGRI 223 PECHE 78 UD 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 4.7.2007 B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A

18475/11 las/gra/fb 1 DG H 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2011 (13.12) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 18475/11 JUSTCIV 356 CODEC 2397 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 maart 2007 (13.04) (OR.en) PUBLIC ST 8028/07 Interinstitutioneel dossier: 2006/0135(CNS) LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.11.2017 COM(2017) 635 final 2017/0278 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de bij het Verdrag

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 16 juli 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONC 3 BEGEEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Verenigde Naties

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juni 2014 (OR. en) 11190/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0188 (NLE) AVIATION 137 ISR 2 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999)

Protocol van 3 juni Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Protocol van 3 juni 1999 Houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 (Protocol 1999) Met toepassing van de artikelen 6 en 19, 2 van het Verdrag

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

8221/16 ADD 1 1 DPG. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309. ONTWERPNOTULEN Betreft:

8221/16 ADD 1 1 DPG. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309. ONTWERPNOTULEN Betreft: Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 ONTWERPNOTULEN Betreft: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE EN BINNEANDSE ZAKEN),

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2016 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 NOTA van: aan: Betreft: Voorzitterschap

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 28.8.2015 2015/0062(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag»

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag» CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART EXCOM (09) 37 3 augustus 2009 Or. fr fr/de/nl UITVOEREND COMITÉ in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de inwerkingtreding van het Afvalstoffenverdrag

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 augustus 2008 (27.08) (OR. fr) 12514/08 RECH 237 ATO 66 USA 35 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.03.2000 COM(2000) 145 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot schorsing voor een periode van zes maanden, van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 januari 2009 (09.01) (OR. fr) 17438/1/08 REV 1 ATO 133 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 januari 2009 (09.0) (OR. fr) 7438//08 REV ATO 33 OTA VA HET VOORZITTERSCHAP van: het voorzitterschap aan: de delegaties Betreft: Resolutie van de Raad betreffende het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2010 (19.03) (OR. en) 7701/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0053 (NLE) ACP 66 PTOM 10 COAFR 102 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 maart 2010 Betreft:

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake de inwerkingstelling van

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2007 (04.12) (OR. en) 14449/07 JUSTCIV 281 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Coreper/de Raad Resultaten van de Diplomatieke Conferentie te Den

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 24.6.2016 2015/0293(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomst van 25 en 26 juni 1984 te Fontainebleau de besluiten aangenomen waarmee de vraagstukken worden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1.

1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE. FA/TR/EU/HR/nl 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 SLOTAKTE FA/TR/EU/HR/nl 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 32 niederländische Schlussakte

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juni 2000 (30.06) (OR. fr) 9639/00 LIMITE EUROPOL 18 NOTA van: het toekomstige Franse voorzitterschap aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 7370/00 EUROPOL 6 Betreft:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie