r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE I ~o _ U. S 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10"

Transcriptie

1 r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. UITGAVE I ~o _ U. S 10 SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS.

2 INHOUDSOPGAVE IN ALPHABETISCHE VOI,GORDE. Ie GEDEELTE. A. Bladz. Aanslag voor de Rijksinkomstenbelasting (Commissie van) 50 Aartsbroederschap v. d. H. Familie Acc?rdeon-Vereeni ging (le Schiedamsche) AccIJnzen , Administratie v. h. fonds, herkomstig v. h. voorm. Oude Manhuis Advocaten en Procureurs Agnes-Patronaat (St.) "Alberdingh-Thijm" (Tooneelvereeniging) Algemeene Begraafplaats Algemeene Exped. Ondern. van Gend & Loos, H. Collignon & Cie. Algemeene Middenstandsvereeniging "Schiedam".... Algemeen Nederlandsch Verbond, Afd. Schiedam en Omstreken Algemeene Rekenkamer Algemeene Zaken (Afdeeling), Raadhuis Ambachtsschool "Ambachtsschool voor Schiedam en Omstreken" (Vereeniging " De) "Ambtosius" (Harmonie-Orkest "St.) Ambtenaarsbond, Afd. Schiedam (Ce ntrale Nederlandsche).... Ambtenaren v. d. Burger!. Stand Andere Sportvereenigingen Annavereeniging (St.) "Anthonius-Gilde (Vereeniging van Zakkendragers, genaamd, St.) "Anti-Poedel" (Kegelclub) Apologetische Vereeniging "St. Paulus" , Apothekers Aquarinm-Vereenigin g " De Nátuur",(Schiedamsche) Arbeiders Jeugd-Vereen. (A. J. C.) ; Afd. Schiedam (Centrale van) Arbeiders-Ontwikkeling Schiedam (Centrale Commissie voor) Arbeids beurs Arbeidsinspectie Archief Armenzorg en tegen Bedelarij (Vereeniging' voor) " Asaf" (Zangver. op Gereform. Grondslag) Autobusdienc;ten R. Bakke r ~ bond (Nederlandsche)...'...' ' 98 Bakkersgezellen "St. Clemens, Maria Horbauer" (Vakafdeeling) 100 Bakkersgezellenvereeniging " De Morgenster" Bakkersmolen Bankinstellingen "Barbara", Steun bij Overlijden ("St.) "Bartimëm", Chr. Instituut voor blinde kinderen Redelp,rij (Vereen. v. Armenzorg en tegen )

3 IV I NHOUDSOP GAVE, ' Bladz.,,, Beelboven" (Dilett. Symph.-Orkest "L. v.) B e graafp~a3ts voo!, ~oomsch-katholieken......, :. 91 Begrafems-Vereemgmgen Belastingen (Afd.)......, , ;,Bel Canto" (Schied. dubbel Mannenkwartet ), Berlitz-School...,...,..., ,' Beroepskeuze (Vereeniging) '... '..., Bescherming van Di eren (Nederl. Vereeniging tot).. '....., Besturenbond (Prot. Chr.) ,.,......,.,.,., Bestuurdersbond (Schiedamsehe).... ' Bestuur der Gemee nte....., '... '.' ,.. 20 Bevordering v. Beeldende Kunsten, gevestigd te A'dam (Vereeniging tot)...,., Bewaarscholen Biblioth. v. d. H. Vincentius v. Paulo Biljartvereenigingen , Bioscopen (Commissie voor de)....., Boden en Vrachtrijders Bond van Distillateurs en Lik e ur s tok er~ in Nederland Bond van Ne derlandsche Onderwijzers (Afd. Schiedam van den) 11 0 Bond van Nederlandsche Schoolhoofden Bond voor Lichamelijke Op voeding (S. B. L. O.) (Schiedamsehe) 104 Bootdiensten ,...,.., "..., Bouwarbeidersbond, Afd. Schiedam (Algemeene Ne d er l and~ch e) 102 Bouwarbeidersbond, Afd, Schiedam (Nederlandsche Christelijke) 103 Bouwvakarbeidersbond (Chr. Nat.) Bouwvereen. "St. Jozef" (R.-K.)... '..... '.' Bouw-Vereeniging "Eigen Haard" (Coöperatieve).. ' Bouwvakpatroons "Schiedam" (Vereeniging van).....,. 98 Bouwvakken, Afd. Schiedam (Vereeniging van R.-K. Patroons in de) ,.,.... '... ' Bouwvereeniging "Eendracht" Bouwverordening (Commissie bedoeld bij Art. 120 van de) Brandersmolens ,..., ,......, Brandweer,... '... '... ' ' Brandweerli eden-vereeniging (Schiedamsehe) , Brievenbussen (Standpl. der) : Bruggendienst. "......,.,., , Buitengewone School.... '... ' Bureau voor Beroepskeuze (B. v. B.) ,....., Bureau voor Arbeidersrecht Bureau Gemeente-Accountant Bureau Gemeente-Ontvanger ' 26 Bureau van Inlichtingen '. 100 Bureel van Administratieve Controle (Gevestigd sedert 1894).. 96 Burg. Stand, Bevolking en Militie (Afdeeling) Burger-Jongelingen-Vereeniging "Katholiek Streven" (R.-K.).. 84 Burgerlijk Armbestuur : Burgerlijk Armbestuur en Inlichtingendienst ' Burgerwacht (Schiedamsehe) ' Bijbelgenootschap : ',: Bijzonder Lager en Meer UItgebreId Lager OnderwIjs Bijzondere Scholen INHOUDSOPGAVE. " Caecilia" ("St.") (Mannenzangver. ) (Onderafd. R.-IL Volks- Ce nt~~~cgud ~ ~r~~d' , Credietbanken c. ' "Cr~scendo" (Arb ~ i d ~r s~m~~i~k~~~~~ ~") : :., : : :., ChrIstel. Gereform. Gemeente Christ ~ lij.i( Onderwijs.(Scho.len d ~ ~ \T~ ~ ~~~" t~t 'b ~ ~~~d ~ r'i;g: ~~~ i Comm~ss~e bedqeld bij artikel 21 van het werkliedenreglement CommIssIe tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden ' Comm!ss!e tot wering van sc hoolve~~~i~' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : CommISSIe voor de Beurs, tevens commissie voor den Graanhandel e ~ v?or de officieele noteering van den Moutwijn.... CommIssIe v. Beheer der Goederen, Fondsen en Inkomsten v. d. GereI. Kerk te Schiedam Comm!ss!e voor Onderwijs aan Vo'I~a's~~ ; ~ ; ' Comm~ s s~ e van rroezicht (Plaatselijke)... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : Comn::IlSSle.van beheer der fondsen, herkomstig van de vernietigde gilden te dezer stede , Consulaten '. ' Coöperatieve IÏ~kk ~ ~ij 'e~' V~rbr~ik~~ ~ ~~e'riigi~g,:d. 'Ë: S.;;. : : : : Curatoren van he.t 9"ymnasium (College van) Cursus tot Opleldwg v. Bewaarschoolonderwijzeressen (Gem.) D. Dagelijksch Bestuur der Gemeente ~~~~~~b s'~~'a~kc?~~, ~t:-~.. t;; : Dames -Comité tegen Armoede Dekenaat Schiedam ~ : : ~ : : ~ : ~ ~ ~ ~ : D. H. S. (Voetbalvereeniging) : : :::::: : : : :: :: : : " De Kr,~ns" (Kegelclub) " Demos (Schled. Voetbalvereen. ) ' Depar te~ent der Maatschap-,?ij tot Nut van 't Algemeen.... D~skund lgen voor de opnemmg der waarde van mobilair D!aconessenarbeid (Luthersehe) : : :: : : DIaconessenarbeid Ned. Herv. Gem. Diaconie der Ned. Herv. Gem Diaconiehuis der Hervormden m!~:!fe~ca~r~f : Ke'rk : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : Directe Belastingen Diverse diensten ' Diversen , Diverse Ve ~~~~i' i;' ~ ;.... " Diverse Vereenig;nlen e;}' i;~ie'rii~g' ~~..., D. O. K. (Christel. Gymn. Vereen.).. :": ": ":::: : ": : ": :::::::: D. O. K. (Voebalyereemgihg) Dorcas (Inl'. v. LIefdadigheid) Dra.nkweer Comité Schiedanl v Bladz '

4 VI I!\HOUDSOrGAVE. E. Bladz. Eerste Hulp bij Ongelukken Ardeeling Schiedam , /8 Eerste Hulp bij Ongelukken (Standplaats Materiaal) Eerste Kamer (Leden der) _ ::l " El'fatha", Chr. Inst. v. doofst.omme kinder en, gev. t ", Dordrecht 83 Elün centvereeniging "Eltheto" (Chris te!. Zangvereeniging) " Entre-Nous" (Biljartvereen. ) '10 7 " Euphonia" (Schied. Mandoline-Gezelsr.hap) Evangelisatie der Gereformeerde Kerk (Commissie van) Evangelisch Lulhersche Gem......' "Excelsior" (R. K. S. V. ) '1 05 " Excelsior" (Gem. Zangvereen.) F. Fabrieksarbeider "St. Will.ibrordus" (Vakard.) Fab"ieksarbeiders (Neder\. Vereeniging van) '101 Federatie van R K. Politiek-Sociale Propaganda-Clubs t, " Fidelio" (Gem. Zangvereeniging) F inanciën, Onderwijs en Pensioenen (Afdeeling) Financieele Commissie Fonds Hulp in Nood (Afd.) "1 02 Fotoclub (Eerste Schie d am~ch e) "Fransche Cu rsus voor Schoolgaande kinderen" (Veree n.) (.. "Game" (S. L. V. ) '1 07 Gasfabriek, de Drinkwaterleiding en het Eleclriciteitsbedrijl' (Commissie voor de) '1 Gedelegeerden van de Gemeente of het Gemeentebestuur bij bijzond ere Instellingen (Commiss"ris~en of) GE'h. Ont.h. Vereen., Ard. Schiedam (Christ. Jonge!.) Geh. Onth. Vereen.! at. Christen) Gemeente-ambtenaren, Onderafd. Schiedam (Neder\. Bond vjln) 103 Gemee nte-ambtenaren en Bedienden Gemeentelijke Arbeidsbeurs c.a Gemeente-Boden Gemeente-Geneeskundigen c.a Gemeente-Personeel in ederland, Afd. Schiedam (Alg. Bond van) 102 Gemeente-Reinigingsdien<;t (Commissie voor den) Gemeente-Rei niging Gemeentewerken Gemeentewerken (Commissie v. d.) Gemeente-Ziekenhuis , 27 Gemeentelijke Zwemplaatsen (Commissie van Toezicht op de).. 23 Gemengd Koor IZangveree niging) Geneeskundigen (Prakt.izeerende) "Genoegen en Nut" (Leesgezelschap) Genootschap v. In en Uitw. Zending, Afd. Schiedam (Ned. Luth.) 86 Georganiseerd overleg voor het Politiepersoneel (Comm iss ie voor) 25 Georganiseerd overleg (Com miss ie van) Gereformeerde Kerk I Gereformeerd Schoo l onde rwij ~ (Scholen v. d. Veree niging VOOI') 40 1 I!\HOUDSOPGAYE. Vil Bladz: 'Gezondheïdskolonie: (Ve ree nig in g voor Schieda msche) Gezondheid Ge zondheidscommissie Godsdienstige Ve l'eeniginge n Goederen vervoer lt Gra fische Bond, Afd. Schiedam (r ederlandsche Christelijke) 100 Grafische Bond, Afd. Schieda m (Neder!. R-K.) Grafi sche Bond (Vakafd eeling) ~s -Gra,velandsch e Polder "Groen van Prinsterer" (Chris tel.-hist. Kiesvereeni gin g) " 84, t20 Grondbedrijf (Commissie voor het ) "Gusto" (Schied. Voetbal vereenigin g) Gusto's Muziekvereeniging Gymnastiekveree nig in gen Gymna ium , 33 H. H andeldrijvenden en Industrieelen j\fiddenst. in Nederland (Ver.. v. d. Chr.) H andelsa vondcurs us (Gemeentelijke) , 35 H:lIldels-Entrepot Handels-Entrepot (Commissie voor het Alge meen) Handels-, Kantoor- en Winkelbedi enden "St. Francisclls van As - sisië" (Ned. R..- IC Bond van) t 03 Ha nd elsonderwij R4 Harmonie-gezelschappen ,;Ha rpe Davids" (M uzie kvel'eeniging) Havendienst , 31 Havendienst (Comm issie voor den) Heil gymna,s ti e k en Massage l.6 Hengelaarsveree n. " De Ama teur", Afd. Alg. Hengelaarsbond (Schiedamsche) Hengelaarsveree n. " Het Baarsje" (Schied.) " Hermes-D. V. S." (Schied. Crick.- en Footbalclub) Hockey-Club Hofje van Belois Hollandsche Maatij. v. Landb., Afd. H.'dam, Schiedam en Om5tr. 78 Hoofd-Inspecteur.in de Tweede Hoofdinspectie Hoogere Burgerschool (R.ij k<;) liooger Onder'wijs Hooghee mraadschap DeJ[J a nd f, Hoogheemraadschap. Schi elalld Houtbewerker. en Meubelma kers (VakaJ'd.)..., : Huishoud - en Industrieschool Huishoud- en Industrieschool (Vereeniging) Huisvrouwe n, Afd. Schiedam (Nederlandsclw Vereen. van) Hulpz. Ver. "Uw Koninkrijk kom(''' (Alg.) : Huurcommiss ie " Hygiëa" (D. G. V.) 'l06 H ypotheekbanken I. ]n('asso-b llreau 69

5 'V Hl DHiOUDSOPGAYE. Bladz~ Inspecteur der Gymnasia Inspecteur in de Inspectie Schiedam Inspecteur voor Zuid-Holland Inspectie van den Havenarbeid "Inter Nos" (Mannenzangkoor) Invoerrechten.... It9 Israëlietische Gemeente J. J acobs-gasthuis (St.).... Jack London Verbond (Nederlandsch) "Jeruël" (Stads-Evangelisatie) Jeugdorganisatie (Plaatselijke Commissie voor R-K.).... Jongedochtersver. (GereL) "Onze verwachting is van den Heere", Jongedochters-Vereen. (Geref.) "Eén ding is noodig",.... Jongedochters-Vereen. "Martha" (Chr.).... Jongelings-Patronaat "St. Joseph" (~.-K.).:. ',;.... Jongehngs Ver. (Chr.), "De Heere zal t voorzien,.... Jongelieden "Katholiek Leven" (Vereeniging van R.-K.)...,. Jozef Gezellen-Vereen. (St.)..... IC Kabinet der Koningin Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas.... Kanarieliefhebbers "Ons Genoegen" (Eerste Schied. Vereen. van) Kantongerecht Schiedam.... Kantoor- en Handelsbedienden, Afd. Schiedam (Ned. Ver. v. Chr.) Kegelclubs Kegelconcours om den Suisse-Beker (Stede!.)...,.... Kerke!. Kiesver. "Evangeli e en Belijdenis" Kerkgenootschappen.... Kerkkoor Ned. Herv. Gem Keuringsdienst v. waren, beh. onder kringgem. R'dam (Rijks-) I\: '.. 83 ~esvereen~g~ngen.:... ;,' , Klesvereemgmg "SchIedam Kinderbescherming' (Vereeniging Commissie voor) Kinderverpleging en Kinderbescherming (Vereeniging tot) KinderverpL en Kinderbesch. onder patronaat v. d. "H. Liduïna" (Vereen. tot) Kinder-Zendingver. "Het Mosterdzaadje".... Klein Babberspolder.... Knapenvereeniging "Bidt en Werkt" (Commissie v. Christelijke) aangesl. b. h. Ned. Jongelingsverbond '.'.... Koffiehuishouders, Restaurateurs en Slijters, Afd. Schwdam (Ned. Bond van).... Korfbalclubs Kroondomein "Kunst na Arbeid" (Arb. Tooneelvereen.) Kynologen-Club "Schiedam" L. Lager-Onderwijs Landstorm S: ' B2 88: : : f> ' ; HO 36- ft&: INHOUDSOPGAVE. IX Bladz_ Leden van den Raad Leesgezelschappen... ; Leeszalen... 74, 75- Leger des Heils Liduïna-gesticht voor Oude Mannen en Vrouwen Liduïna-Vereeniging tot het verschaffen van naaiwerk aan behoeftige vrouwen Loodswezen "Lorenzo Perosi" (R-IC Gem. Zangvereen.)......, 1\1. "Maas" (Schied. Lawntenn. Vereen. "De") T Maatschappij (Nederlandsche - tot bevordering der Geneeskunst, Afd. Schiedam en omstreken Materieel tot redding v. drenkelingen Meisjes-Vereeniging,,'l'abitha" (Chl'.) ' Metaalbewerkersbond, Afd. Schiedam (Ned. R-IC)... 99, Metaalbewerkersziekenfondsvereeniging "St. Eloy" Metaalbewerkersvereeniging "Onderlinge Hulp" (IJzer- en)... 10f Meters en Wegers Middelbaar Onderwijs : Middelen van Vervoer Middenstands Amateurfotoclub Middenstandsvereenigingen ' : ' Middenstands-Vereeniging "De Hanze" (R.-K.) Ministerieele Departementen ;... 2' Mondharmonica-Vereen. "Simphonia" Monumentenzorg (Rijkscommissie v. d.) Montessori-Vereen., afd. Schiedam (Ned.) Motorbootdiensten Muziekschool Muziekvereenigingen (Andere) N. Naaikrans "Liefde tot den Naaste" (Ned. Herv.) Nagekomen Vereenigingen "Nederland en Oranje" (Anti-revolutionnaire Kiesvereeniging) 83: Ne d. Herv. Kerk (Ver. tot bevorder. v. d. belangen der) , Nederlandsche Herv. Kerk Nederlandsch Mettray : Nederlandsche Protestantenbond Nederlandsche Spoorwegen ' Ned. Ver. tot afsch. v. alcoholh. dranken..., 80 "Nevedil" (Ned. Ver. van Distillateurs en Likeurstokers) Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, Afd. Schiedam.. 79' Nieuwe Cultuur (De) Nieuwlandsche Polder , Normaallessen voor aankomende Onderwijzers (Rijks) N.O. T. (Kegelclub)... 1<17 Notarissen "Noveni" (R.-K. Kegelclub) "Nuttige Ontspanning", ter bevordering der belangen van huurders van Gemeente!. Arbeiderstuintjes (Vereen.).;

6 :x INHOUDSOPGAVE. [NHOUDSOPGA VEo X I Bladz. Nijvel'heidsavondschool (Voo rm. Burger-Avondschool).., Nijverheidsond erwijs Nij verheidsa vondschool ~ 28 o..,,0. D. I." (Christel. KOl'fbalclub) "Oefening baart Kunst" (Harmonie-Gezelschap) t. Onder-afdeelingen v. d. R.-K. Volksbond "Onder Ons" (H. B. S. -Vereeniging) , Ondersteuningsfonds, afd. Schiedam (Vereen. Oud-Katholiek) 83 '. Ondersteuning voor "uitgetrokkenen", enz.. (Commissie van) 22 Onderwijs 'Onderwijs (Algemeene dienst ) Onderwijs voor Spraakgebrekkigen Onderwijszaken (Commissie voor de) 'Onderzoeken der rekeningen (Commissie voor het ) ,,0. N. 1. " (Schied. Mandolineclub) Openbaar gewoon Lager Onderwijs Openbaar Lager Onderwijs met meel' uitgebr. leerpi. (M.U.L.O.) 37 Openbal'e Instellingen en Commissiën (Gemeentelijke) 'Openbare Leeszaal en Bibliotheek (Commissie voor de) , 'Openbare Lees zaal en Bibliotheek (Gemeentelijke) 'Opzichters- en Teekenaarsbond, Afd. Schied. en Omstreken (Chr.) 103 'Oranje-Vereeniging _"Orpheus" (Kon. Zangver. Schi ed. Mannenkoor) Oudheidkundige Bond Oudstrijders der Nederl. zee en landmacht uit de Tropische gewesten 96 " Het Vaderland getrouw" (Vereen. van) "Oud-Vitesse" (Schied. Voetbalvereen.) "Overal Thuis" (Kegelclub) Overheidspers. "St. Paulus", Afd. Schiedam (Ned. R.-I\:. Bond v.) 102 P. Patrimonium, Afd. Schiedam (Nederl. Werkliedenverbond) Patronaatscomm. "St. Aloysius" Patroonsvereenigingen Permanente Commissie voor den Middenstand Perso neel in Publieken Dienst, Md. Schiedam (Ned. Chr. Bond v.) 102 Personeelsaangelegenheden (Comm. v. d. Algem.) Personenvervoer _"Physica" (Gezelschap) Plaatselijke commissie van Toezicht Plaatsel. Keuze, Md. Schiedam (Bond voor) Plaatselijke Landstormcommissie Plaatselijke Strafverordeningen (Comm. v. d. ) Pluimvee - en Konijnenvereeniging (l ste Schiedamsche) Polder Oud-Mathenesse Politie Politie-aangelegenheden (Commissie voor) " Politie Sport-Vereeniging" ("Schiedamsche") _" Polyhymnia" (Zangvereeniging) Post- en Telegraafbeambten " Door Plicht tot Recht", afd. Schiedam (Ned. Bond v. Chr. Prot.) Bladz. Posterij en (Algemeene bepalingen) Posterij en (Beambten) Postduiven-Vereen. " De Postduif" (Schied.) Posttarieven , 13 Post-, Telegraaf- en Telephoonpersoneel (C. B-. P. '1'. T.) (Centr. Bond van) Processie (Schiedamsche) naar Brielle Processie (Schiedamsche) naar Kevelaar Propaganda-Clubs "Pro Patria" (Schied. Voetbalvereen.) Provinciaal Bes tuur Provinciale Archeologische Commissie R. Raad van Arbeid Raad van State Radiotelegrafie "Ready" (Schied. Lawntenn. Club) "Recht, Plicht en Orde" (R.-K. Kiesvereeniging) Rechtswezen R egistratie en Domeinen Roeivereeniging (Schied. H. B. S.) " Roode Kruis" (Vereen. "Het Nederl.") Roomsch-Kath. Ke rk der Oud-Bissch. Clerezei (St. J anskerk).. 59 Roomsch-Kathol. Kerken R.-K. Kring R.-K. Kring (Sociëteit) l Ot. R.. -K. Leeszaal Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur R.-K. Schiedamsche Tooneelclub R.-K. Scholen Roomsch-Kathol. Weeshuis , 59 Rotterd. Electr. Tramw.-Mij " Royal" (Biljartvereeniging) Rusthuis Rijksmiddelen Rijksveldwacht Hijksverzekeringsbank So "Sandow" (Schiedamsche Boks- en Athletenvereeniging) Schaakvereeniging (Eerste Schied.) Schattingscommissie voor de R.ijksinkomstenbelasting , 49 "Schiedam" (Voetbalvereeniging) Schied. Lawntennisvereeniging Schietvereeniging " De Roos" (Schied. Burgerwacht )..., Schildersgezellenbond (Nederlandsche) Schilderspatroons-Vereeniging "Onderlinge Steun" Schilderspatroons-Vereeniging "St. Liduïna", Schiedam (R.-Iq 98 Schoolopzieners in de Inspectie Schiedam Schoonheidscommissie "S. C. S.", Schiedam (Korfbalclub) Secrètarie

7 X II I NHOUDSOPGA VE. Blad z. Sigarenmakers "St. Hyppolithus" (Vakafd.) Slagersvereeniging "Onderling' Belang'? (Schiedamsche) Sleepdiensten Sluisdienst Sociaal-Democr. Arbeiderspartij.... : '...., Sociale Aangelegenheden (Inrichtingen voor)... : :,.' (} Sociëteiten : 103- Sociëteiten ter Geneesk. Verzorging. : , "Soli Deo Gloria" (Geref. Zangvereen.) Spaarbanken Spoelingvereeniging (Coöperatieve Ver. Schiedam,sche) : Spoor- en Tramwegpersoneel "St. Rafaël", onder patronaat v. d. H. Joannes den Dooper (Afd. Schiedam en Omstr. v. d. Ned. R -K. Bond van) Spoor- en Trampersoneel "St. Raphaël" (Vakafdeeling) Sportvereenigingen Spijskokerij voor Protestanten Spijskokerij voor Roomsch-Katho! Staatsburgeressen (Vereeniging voor), Afd. Rotterdam- Schiedam Staf derschiedamsche brandweer (Vereeniging De) Staten-Generaal Stedelijk Museum (Commissie voor het ) Stedelijk Muziekkorp ~ Stedelijk Muziekkorps ( Commis~i e voor het ) Stenografen-Vereeniging "Stolze-Wéry" (Nederlandsche) Stoom- en Motorbootdiensten... ' Stoo'mkorenmolen S. V. V. (Schied. Voetbalvereeniging) & lof" 'r. " Tabitha", voor Armenzorg (Oud-Katholieke Vereeniging) , 'falitha Kumi, te Zetten T'andartsen ' : 45- Techn. Bedr. (Gasfabr., Drinkwaterleiding en ElectriciteitB bedr. 28 Teeken- en Vakschool "St. Jozef" Telefonie S. Telefonie (Rijks ) Telegrafie (Rijks-) 'relegrafie (Tarieven) tim. 1& Tennisvereenigingen & Tesselschade (Algem. Nederlandsche Vrouwenvereeniging) , T. H. O. R. (Schied. Vereen. voor Lichamelijke Opvoeding).. 10& Timmerliedenvereen. "St. Joseph" Toezicht op de Arbeidsbeurs der Gemeente (Commissie van) 'roe zicht op het Bewaarschoolonderwijs (Commissie van), Toezicht op het "Lager Onderwijs (Plaatselijke Commissie van) Toezicht op het Middelbaar Onderwijs (Plaatselijke Commisi>ie van) 23- Tooneelclubs , 9& "Toonkunst" (Maatschappij tot bevordering der), Afd. Schiedam 92 "Tot Nut en Vermaak" (Dames-Leesgezelschap).... 9s. Tous les Neuf (Kegelclub) : Transportarbeiders, (gev. te R'dam, afd. Sehied.) (Centr. Bond v.) lot Tuberculose (Vereeniging tot Bestrijding der), INHOUDSOl'GAYE. Bladz. 'rweede Kamer (Leden der) Tijdo-eestagenten (Ned. Vereeniging van) Typggrafenbond, Afdeeling Schiedam (Algem. Neder!.) U. "Ursus" (Voetbalvereeniging) "Utile Dulci" (Schied. Tooneelvereen.) v. Vakvereenigingen Vaste Raadscommissiën Veeartsenijkundigen Dienst (Inspecteur van den) Veloeitas" (Schied. Voetbalvereen. ) Vereenigde leden v. h'. Stede!. Muziekkorps i. Vereeniging Eerbied in Gods Huis Vereeniging" (Sociëteit "pe)... :...:... :......: Vereeniging tot bevordermg van Chrlstehjk Onderwijs Vereeniging tot het verschaffen van goede wonmgen Vereenigingen tot veredeling van Volksvermaken, enz., Vereen. v. d. H. Maagd Maria, tot het bezoeken van arme zieken en kraamvrouwen Vereen. v. d. H. Vincentius v. Paulo, Conferentie O. L. V. v. d. AJlerh. Rozenkrans Vereen. v. d. H. Vincentius v. Paulo (Inrichting v. Liefdadigheid) 81 8'1 Vereenigingen van Màatschappelijk Nut en Weldadigheid Vereeniging van Vrijwilligers bij den Landstorm te Schiedam Vereenigingen van Wetenschap en Kunst... :: Vereeniging voor Gereformeerd SchoolonderWIJS IlO Vereniging tot vereenv. v. onze schrijftaal Verhuurders-Vereeniging (Schiedamsehe) V~rzeke~~ngen van Allerlei Aard , Vlsscherlj Vleeschkeuringsdienst Voetbalvereenigingen Volksbadhuis" (Vereen. "Schiedamsch) Volksbibliotheek (Luthersehe) ' Volksbond, Afd. Schiedam (Ned. R.-Ie) Volksgebouw (Veree niging Het) Volksgezondheid (Staatstoezicht op de) Volkshuisvesting (Vereeniging) Volksonderwijs, Afd. Schiedam t.4 Voorbereidende School : " Voorwaarts" (Voetbalvereeniging) Vorstelijk Huis (Verjaardagen der Leden van het) "Vriendenkring" (Biljartvereen.) Vroedvrouwen Vrouwenbond (Ned. Chr.) "Vrouwenbond" (R.-K. ) Vrouwenbond t. verh. v. h. Zede!. bewustzijn, afd. Schied. (Ned.) 83 Vrouwen- en Meisjes -Vereen."Catharina van Bora".(Luthersche) 86 "Vrijheidsbond", Afd. Schiedam t, Vrijz. Dem. Studie- en Propaganda-Commissie Vrijz. Dem. Vereen.,,Afd..,Schiedal1}...,".... ;...,... ;_ X.lll

8 XlV INHOUDSOPGAV E. Bladz. w. Waterschappen t. Weeshuis der Hervormden Wering van Schoolverzuim (Commissie tot) Werkloozenzorg (Commissie voor) Werklieden in Overheidsdienst, Afd. Schiedam (Neder!. Bond van) 102 Werkliedenverb. "Maarten Luther", Afd. Schiedam (Ned. Luth.) 102 Werklieden-Veree nigingen Werkliedenver. "Door Eendracht grooter" (Alg. Schiedamsche) 100 Werkmansbond,. Afd. Schiedam (Ghristel. Nationale) Werkmeesters "St. J oannes den Dooper" (Vakafdeeling) Willibrordusstichting (St.) Willibrordus-Stichting' (St.) (Bestuur der) [. 1 Woningbouw-Vereeniging "Schiedam Vooruit" (Arbeiders) Woningdienst (Comm. v. d. Gemee nte!.) Woningdienst (Gemeentelijke) IJkwezen (IJkkantoor R'dam) IJsvereeniging (Schiedamsche) IJ. 5'1 108 Z. Zakkendragers, ge naamd "St. Anthonius-Gilde" (Veree n. van) 62 Zangers verbond (Nederlandsch) ; "Zanglust" (Gem. Zangvereeniging) Zangvereenigingen Zede!. verheter. v: gevangenen (Ver. tot) Zendelinggenootschap (Neder!.) Zendingscommissie, uitgaande van de Ger. Kerk alhier Zetters voor de Grondbelasting (College van) Zetters voor de grond - en personeele belasting (College van) Ziekenfonds (Afd.) Ziekenfonds (Alg. Afdeelings-) Schiedam (A. A. Z. S.) Zingend ten Strijde (Geheelonth. Zangver.) Zuigelingenbescherming (Vereeniging) Zustervereen. "De Heere zal 't voorzien", werkz. v. h. Ger. Rusthuis v. ouden van dagen "Zwaluwen" (Sehied. Voetbalvereen.) Zwemclub (Schiedamsc he) : e GEDEEVl'E. 1e GEDEELTE. VERJAARDAGEN VAN HET VORS1.'ELIJK HUIS.. BES1.'UURSLICHAMEN VAN RIJK EN PROVINCIE.' POS'l'ERIJEN, 1.'ELEGRAFlE EN 1.'ELEFONIE., ' GEMEEN1.'EBESTUUR EN GEMEEN1.']]LIJKE INSTE LLING EN. ONDERWIJS, GEZONDHEID, RECHTSWEZEN,. DIENSTPLICHT, RIJKSMIDDELEN, WATER SCHAPPEN, HERKGENOO1.'SCHAPPEN. HANDEL, NIJVERHEID EN VERKEER. PARTICULIERE VEREENIGINGEN EN INSrl'ELLIN GEN. VOLLEDIG OVERZICH.1.' DER GEBOUWEN. EN INRICHTINGlJN BINNEN DE GEMEENTE SCHIEDAM. Naamlij st der ingezetene n (alphabetisch) - advertentiën Slratenlijst met de namen der bewoners en huisnummers (alphabetisch) Lijst der kieskringen en stemdistricten, met daartoe behoo - rende straten, enz Lijst der straten met ve rmeldi ng der kieskringen en stemdistricten, waaronder deze ressorteeren Register der beroepen en bedrijven (alphabetisch) !,07'

9 Verjaardagen der Leden van het Vorstelijk Huis. 2 Aug. H. M. ADELHEID EMMA WILHELMINA THERESIA, KONINGIN MOEDER, Zuster van Z. D. H. den regeerenden Vorst van Waldeck en Pyrmont April. Z. K. H. HENDRIK, Prins der Nederlanden, GEMAAL van H. M. de Koningin April. H. K. H. JULIANA LOUI SA ElIIMA MARIE WILHELMINA, Prinses der Nederlanden Aug. H. 1\1. WILHELMINA HELENA PAULINE MARIA, KONINGIN der Nederlanden, Dochter van wülen Z. M. WILLE1\[ III en van H. 1\'f. de Koningin-Moeder A. J. Beoht A.Jzn.. A. N. Uitterdijk. J. M. van Roessel. F. W. Wintgens. L. J. van Driessen. KA.BINET DER KONINGIN. Directeur. Jhr. Mr. G. C. W. van Tets. Referendarissen. 1\'[1'. W. C. Baron Snouckaert van Sobauburg. J. L. Ver beek Wolthuijs. Commiezen. J. A. Audier. Adjunct-Commiezen. Th; J. ~C. Boogaard. H. J. Jerphanion. I Klel ken. D. van.roessel. S. J. Eilander. I

10 2 3 RAAD VAN STATE. Presidente: H. M. DE KONINGIN. Z. K. H. DE PRINS DER NEDERLANDEN, Hertog van Mecklenburg. Vice-President: Mr. Dr. W. F. van Leeuwen. Leden. Mr. J. J. Willinge. Mr. Dr. J. Oppenheim. Mr. J. J. I. Harte van Teoklenburg. Mr. A. D. W. de Vries. C. J. Hasselman. W. Cool. Mr. D. Josephus Jitta. Mr. Dr. G. F. M. Baron van Hugenpoth tot Aerdt. Jhr. Mr. L. van Bronk hor s~ San~lbel'g. MI': P. W. A. Cort van del' LlIlden. Mr. D. P. D. Fabius. J. J. Rambonnet. Mr. J. B. L. C. C. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteij n. Mr. H. A. M. Romme. I Secretaris: J hr. Mr. Dr. J. D. li. de Beaufort. Ministerie van Oorlog. (Plein.) Minister, Z. Exc. J. J. C. van Dijk.. Audientie, Donderdag' te 11/ 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. J. W oltman. Ministerie van Waterstaat. (Binnenhof.) Minister, Z. Exc. G. J. van Swaay.. Audientie, Vrijdag' te 2 UUl'. Secretans-Generaal, Mr. Dr. J. L..A. Salverda de Grave. Ministerie van ",beid, Uauelel en Nijverheid. (Bezuiden hout.) Minister, Z. Exc. Mr. P. J. M Aalberse. Audientie, Donderdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, MI'. Dr. A. L. Scholtens. Ministerie van KolonU\n. (Plein.) Mini ster, Z. Exc. S. de Graaff..A.udientie, Vrijdag te 2 UUl'. Secretaris-Generaal, Mr. Dl'. M. S. Koster. ALGElYIE:HNE RE U:.ENKAlYIER. Voorzitter : Jhr. Mr. J. H. van Reenen. Leden. G. C. Baron van Asbeck. J. Krap..A. J. ~I. Stumpff Jr. \ Secretaris:.A. Ossewaarde. R Zuyderhoff. Jhl'. G. A. A. Alting von Geusau. Dl'. W. C. A. Baron van Vredenburch. JIINISTERIEELE DEPARTElYIENTEN. Ministerie van Bultenlandsehe Zaken. (Plein.) Minister, Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek...A.udien tie, Secret. Gener., Jhr. ~fr..a. M. Snouck Hurgronje. Ministerie van Justitie. (Plein.) Minister Z. Exc. Mr. Th. Heemskerk.,.A.udientie, Zat erdag' te 1'/2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. J. G. van Blom. ~linl s terle van Blonenlaodselle Zaken en Lanlf bouw. (Binnenhof.} Minister Z. Exc. Jhr.,Mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck.., Audientie, vvoensdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, Mr. J. B. Kan. l1iinisterie vall ~Iarlne. (Lange VOOl hout.) Minister Z. Exc. E. P. Westervelel.,.A.udientie, Donderdag te 2 uur. Secretaris-Generaal, C. C. Zegers Rijsel'. Ministerie van Flllaneitlll. (Parkstraat 20,.) Minister, Z, Exc. H. Colijn. AUllientie, Vrijdag te 2 uur. Secretal'is-Generaal, Jhr. M. de Jonge. t 1 I STA TEN -G ENE R,-l. AL. LEDEN DER EERSTE KAMER. Per groep alphabetisch gerangschikt. GROEP 1. Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en L imburg. H. M. J. Blomjous, R. K. P. Moltmaker, S. D..A. P. O. ~L F. Haffmans, R. K. Jhr. R. R. L. de Muralt, Vrijh. B. Mr. F. I. J. Janssen, R. K. Dl'. J. R. SlotemakeI' de Bruine, C. H. P. W. de Jong, R. K. Mr..A..A. de Veer, A. R. Jhr. W. C'" de Jonge, S. D.. A. P. Jhr. Mr. F. X..A. Verheijen, R. K. Mr. W. M. v. Lanschot, R. K. P. J. J. de Wit, R. K. Jhr. Mr. L. li. L. J. v. d. Maesen de Sombreff, R. K. GROEP 11. Gelderland, Overijssel, Groningen en DI enthe. J. F. C. Arntz, R. K. P. T. H. M. Dohbelman, R. K. Mr. P. A. Diepenh?rst,.A. R. Dr. li. Franssen,.A. R. Mr. Dr. E. v. Ketwlch Verschuur, R. Stenhuis, S. D. A. P. Vrijheidsbond. Mr. W. L. baron de Vos van J. C.. L. van der Lande, R. K. Steenwijk, Chr. liist. Mr. M. Mendeis, S. D. A. P. I Mr. O. J. E. baron van Wassenaer E. Rugge, S. D. A.~.. v. Catwijck, Chr. Hist. Mr. H. Smeenge, Vryheldsbond. J. B. Westerdijk, Vrijz. Dem. GROEP lil. Noord-Holland en Friesland. S. v. d. Bergh Jr., Vrijheidsbond: I H. Polak, S. D. A. P. Mr. J. Croles, A. R. Mevr. W. C. B. Pothuis- Smit, Mr. D. van.emhden, Vrijz. Dem. S. D..A. P. W. Fransen Jz., R. K. Mr. li. Verkouteren, Chr. liis. P. J. J. Haazevoet, R. K. W. de Vlugt, A. R. Mr. J. N. J. E. lieerkens L. de Vries, Chr. liist. Thij ssen, R.K. l!'. M. Wibaut, S. D..A. P.

11 Mr. A. Anema, A. R Oh. G. Oramer, S. D. A. P. J hr. Mr. Dr. N. O. de G~i ze laar (J.) Ohr. Hist. Mr. A. van der Hoeven, Ohr. Hist. A. W. F. Idenburg, A. R H. H. van Kol, S. D. A. P. liir. P. Rink, Vrijheidsbond. 4 GROEP IV. Zuid-Holland. Mr. M. Slingenberg, Vrijz. Dem. J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, R K. J. H. de Waal Malefijt, A. R. Dr. E. B. F. F. baron Wittert van Hoogland, R. K. I A. B. de Zeeuw, S.D. A. P. G1-iffier : l\fr. H. Zillesen. Commies-Griffier: Jhr. Mr. W ; A. Beelaerts van Blokland. Referendaris ter Griffie: W. F. Pfeiffer. R eferendaris-titltlah- ter Griffie : J. A. van Lakerveld. Hoofdcommies tu Griffie: O. Ohr. J. Kiewit. Adjunct-commies, belast met den huishoude1iiken dienst : D. Boerman. LEDEN DER TWEEDE KAMER. Alphabetisch gerangschikt. J. W. Albarda, S. D. A. P. Mr. J. Gerritzen, Vrijh.-B. J. J. O. Ament, R K. Dr. A. van Gijn, Vrjjh.-B. Mevr.Mr.B. Bakker- Nort,Vrjjz.Dem. Mej. S. Groeneweg, S. D. A. P. J. Bakker, Ohr. Hist. L. de Groot, Vrijh.-B. Mr. E. J. Beumer, A. R H. J. ter Hall, Vrijh.-B. Dr. S. E. B. Bierema, Vrgh.-B. H. G. M. Hermans, R Jc. Oh. L. van de Bilt, R. K. Th. Heukels, A. R. R. de Boer, Platte!. B. (L.) O. van den Heuvel, A. R. Dr. O. W. Th. Baron van Boetzelaer P. Hicmstra, S. D. A. P. van Dubbeldam, Ohr. Hist. F. W. N. Hugenholtz; S. D. A. P. Mr. J. B. Bomans, R. K. W. J. F. Juten, R. K. M. O. E. Bongaerts, R K. Mej. Mr. O. F. Katz, Chr. Rist. Mr. G. A. Boon, Vr~j h.-b. G. H. Kersten, Staatk. Gel'. P. H. J. van Braambeek, S. D. A. P. Th. M. Ketelaar, Vrijz. Dem. A. Braat, Plattel. B. (L.) A. B. Kleerekoper, S. D. A. P. J. Brautigam, S. D. A. P. O. Knigge, R. K. Mevr. S. O. O. Bronsveld-Vitringa, Mr. M. J. O. M. Kolkman, R. K. R K. Mr. D. A. P. N. KooIen, R. K. G. Bulten, R K. J. M. Krijger Jr., Ohr. Hist. A. Oolijn, A.. R. O. J. Kuiper, R. K. Dr. L. N. Deckers, R. K. J. ter Laan, S. D. A. P. Mej. Dr. E. O. van Dorp, Lib. P. K. ter Laan, S. D. A. P. Jlfr. H. O. Dresselhuijs, Vrijh.-B. H. A. Leenstra, A. R. L. F. Duymaer van Twist, A. R A. J. Loerakker, R. K. J. E. W. Duys, S. D. A.. P. Dr. H. J. Lovink, Ohr. Hist. J. B. van Dijk, R. K. Mr. H. P. March.ant, Vrijz. Dem. F. E. H. Ebels, Vrijz. Dem. A: B. Michielsen, R K. A. H. J. Engels, R. K. J. van der Molen Tzn., A. R. L. J. M. Feber, R K. F. H. de Monté ver Loren, A. R. A. N. Fleskens, R. K. Dr. W. H. Nolens, R K. L. A. Fruytier, R. K. Mr. P. J. Oud, Vrijz. Dem. A. H. Gerhard, S. D. A. P. Mr. A. G. A. ridder van Rappard, B. J. Gerretson, Ohr. Hist. Vriih.-B. 5 Dr. W. van Ravesteijn Jr., Oomm. P. H. W. Tilanus, Ohr. Hist. Mr. V. H. Rutgers, A. R Mr. P. Troelstra, S. D. A. P. Jhr. Dr. J. W. H. Rutgers van Rozen- Dr. H. Visschel', A. R. burg, Ohr. Hist. W. H. Vliegen, S. D. A. P. P. J. Rutten, R K. L. F. J. M. baron van Voorst tot Mr.A.B.G.M.vanRijckevorsel,R K. Voorst (0. M.) R. K. J. van Rtizewijk, R. K. O. van der Voort van Zijp, A. R. lifr. G. W. Sannes, S. D. A. P. Mevr. A. E. J. de Vries-Bruins, Jhr. Mr.A. F. O. van SassevanIJsselt, S. D. A. P. R. K. A. O. A. van Vuuren, R. K. Mr. J. R. H. van Schaik; R. K. Dr. Th. van d.er Waerden, S. D. A. P. J. H. A. Schaper, S. D. A. P. J. Weitkamp, Ohr. Rist. J. G. Scheurer, A. R. Mej. J. Westerman, Vrijheidsbond. Mr. J. Schokking, Ohr. Hist. Mr. J. A. de Wilde, A. R. J. Schouten, A. R J. J. Wintermans, R. K. O. Smeenk, A. R. Mr. A. 1. M. J. baron van Wijn- J. R. Snoeck Henkemans, Ohr. Hist. bergen, R. K. Abr. Staalman, Vrijheidsbond. D. Wijnkoop, Oommunistische Partij. H. Stulemeijer, R. K. A. W. IJzerman, S. D. A. P. J. G. Suring, R. K. J. H.F. van Zadelhoff, S. D. A. P. -!.:.lan den Tempel, S. D. A. P. A. Zijlstra, A. R. Griffier: Mr. Dr. R. H. baron de Vos van Steenwijk. Commiezen-Griffier: Mr. L. A. Kesperj Mr. J. L. L. Wery. Administrateur: J. G. Pippel. Hoofdcommies ter Griffie: P. J. Overbeek. Adjunct-commiezen ter Griffie: O. Ravelli j' W. del' Nederlanden. Bibliothecaris: F. K. van Iterson. Adjunct-Commies ter Bibliotheek: S. J. Robitsch. PROVINCIAAL BESTUUR ZUID-HOLLAND. Korte Voorhout, 's-gravenhage. Commissaris der Koningin. E. O. Baron SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, Audientie, Woensdag 10 1 / 2 uur. Gedeputeerde Staten. Jhr. Mr. L. E. M. von Fisenne, R. K' I Mr. V. H. Rutgers, A. R. Mr. M. J. O. M. Kolkman, R. K. Mr. J. Schokking, C. H. Mr. J. Limburg, V. D. H. de Wilde, A. R. Vergadering Maandag te 13/, en Dinsdag te 10 1 / 2 uur. Griffier. Jhr. Mr. B. W. Th. Sandberg.

12 6 POS TER IJ E N, ALGEMEENE BEPALINGEN. Bij alle post-, bij- en hulpkantoren, bij daarvoor aangewezen, bestellende post~oden, alsmede bij de rijksdepothouders zijn verkrijgbaar: *) Postzegels in 19 soorten; nl.: 1, 2, 2,5, 4, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 60 cent, van (1.-, (2.50 en (5.-. De zegels van 1 tot en met 60 cent zijn ook verkrijgbaar in rollen van 500 of 1000 stuks van dezelf~e soort. Boven de geldswaarde der zegels is voor elke rol van 500 stuks D en voor een van 1000 stuks 7,5 cent verschuldigd. Deze rollen moeten vooraf worden aangevraagd.. Brie(kaal'ten,. enkele en dubbele (deze laatste voor betaald antwoord), elke kaart voorzien van een zegelafdruk van 7,5 of 12,5 cent, tot den prijs van 7,5, 12,5, 15 of 25 cent. Van 7,5 cent ook in pakjes van 10 stuks (blokvorm). Postzegelboekjes in 6 soorten, n.l. met: 24 frankeerzegels van 2 cent (0.48; van 7,5 centf1:80; van 10 cent f2.40; van 12,5 cent t3.-; van 20 cent (4.80; met 6 van 2, 6 van 7,5 en 12 van 10 cent (1.77. Postw,isseltormulieren en borderellen voor inschrijving van quitantièn, (orrmtllel'en voor' adres kaal' ten en douaneverklaringen (brievenpost en pakketpost) à 1 cent per stuk, postwissels en adreskaarten voor binnenlandsche postpakketten zonder verrekening, tevens in blokvorm van 10 stuks. Identiteitslcaarten ad 40 cent. POl'tzegels (alleen aan postkantoren verkrijgbaar), in 13 soorten, nj van 0,5, 1, 2,5, 4, 5, 10, 11, 12,5, 15, 20, 25 en 50 cent en (1.-. Arbeidslijsten, als bedoeld in art. 13 Arbeidswet 1911, 12,5 cent. Etiketten "BMtelien op Zondag", per 10 stuks 1 cent. Formulieren voor ad"eswijziging ad 2 cent per stuk. Brandkastzegels van 15, 60 en 75 cents, f,1.50, (2.25, (4.50 en (7.50. Plakzegels 10 cent (z.g. quitantiezegels). Statistiekzegels van 1, 2, 2,5, 5, 10, 15, 25 en 50 cent, (1.-, (2.-, t 2.50, t 5.- en no.-, Rentezegels van 25, 30, 40, 50 en 60 cent. ook op rollen en in boekjes van 500 en 24 zegels van eenzelfde soort; dagrentezegels van 7,5, ]0 en 12,5 cent; blokrentezegels van ( 1.-, ( 1.20, ( 1.60, ( 2.-, f 2.25, (2.40,,2.70, (3.25, (3.60, t 3.90, (4.50. (5.20, (5.40, (6.50 en (7.80 en vrije rentezegels van 25 cent en (2.-.. Antwoord-coupons ad 30 cent per stuk. Verboden is de verzending van alle voorwerpen cn stoffen. welke de ambtenaren aan gevaar of andere stukken aan schade blootstellen. Busrecht. Vergunning om met de post aangekomen brieven en andere stukken af te halen, wordt verkregen door vooruitbetaling van een recht p er kwartaal bedragende : _.~. (5.- voor Amsterdam, Arnhem, 's Gravenhage, Groningen, Haarlem, N!]megen, Rotterdam en Utrecht; b. (2.50 voor de overige postkantoren; c. (0.50 voor de hulppostkantoren; d. (2.50 \'oor de sub a genoemde kantoren en (0.50 voor de overige kantoren, indien alleen verlangd wordt de aankomende nieuwsbladen af te halen. *l Op daarvoor kosteloos verkrugbal'e formulieren kunnen voor een bedrag van minstens f 10.- zegel. worden aangevraagd. Deze formulieren kunnen in de postbussen worden geworpen, waarna de zegels ten huize van àej;l aanvrager worden bezorgd. ~ I 7 Tel'ugvordering van brieven en and~l'e stukken kan geschieden tegen overlegging van een afochrift van het adres, geschreven door dezelfde hand als het ter post bezorgde stuk. Pos te restante stukken worden alleen afgegeven nadat de ambtenaar zich van de identiteit van hem, die zich aanmeldt, op voldoende wijze heeft overtuigd. Geweigerde en onbestelbare stukken worden zooveel mogelijk aan de afzenders teruggezonden; de stukken, waarvan de. afzenders niet bekend zyn, blijven gedurende 3 maanden ter beschikking van de belanghebbenden berusten bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, waar zy op aanvl'age verkrijgbaar zijn. Onbestelbal'e stukken. Aanvragen tot terugbekomen kunnen aan alle kantoren worden ingediend. Deze stukken worden gedluende drie maanden bewaard, daarna worden ze vernietigd, met uitzondering van die, welke papieren of voorwerpen v&n waarde bevatten, welke nog drie jaar ter beschikking bigven. TARIEVEN. a. Binnenland. Port van Brieven: fot en met 20 gram 10 cent; boven 20 tot en met 100 gram 15 cent ft 100,,300" 20 " 300 ". " " 500 " 30 " 1100 ""1000. " 40 " " 1000 " P08tbladen zijn aan te merken als brieven. Het port del' Druk werken is : tot en met 500 gram 2 cent per 50 gram; boven 500 tot en met 750 gram 25 cent 750 " ",, " " 1000" "1500" 35 " " 1500" " "2000 " 40 " Fraokeerlnjf bij ab~dnement: van periodieke uitgaven, minstens eenmaal per maand verschijnend en bij ten minste ]00 ex. gelijktijdig ten post kantore aangeboden; overige gedrukte stukken, indien deze vooruit op vastgestelde tijdstippen bij ten minste 2000 met elkander overeenstemmende exemplaren gelijktijdig ten postkantore worden aangeboden. Korting bii frankeering bij abonnement 10 OIo. BrallIe drnkwerkfn: 1 cent per 500 gram. lyleow,ltladen, met of zonder bijvoegsels: tot en met 500 gram 2 cent per 50 gram; boven 500 tot en met 750 gram 25 cent " 750" " " 1000"" 1500" 35 " " 1500" " " 2000 " 40 " Bij frankeering bij abonnement moeten ten minste 100 ex. gelijktüdig ten postkantore worden aangeboden, en bedraagt de port tot 55 gram 1 cent; boven.55 tot en met 150 gram 2 cent en voorts voor iedere 50 gram meer 1 cent. Afmetingen hoogstens 45 cm. Rollen 75 cm. lengte, 10 cm. doorsnede. Dpen kaarten: maximum 18 bij 13 cm.; min. 9 bij 6 cm. Geschreven visitekaartjes mogen ook als drukwerk en zonder omslag verzonden worden.

13 8 Monsters of stalen van koopwaren: 7 1 / 2 cent voor 150 gram en voorts voor iedere 50 gram 21/s cent daarboven. GewIeht eu afmetingen van gedrukte stukken en monders: Gewich t-. Gedrukte stukken en nieuwsbladen maximum 2 K.G.; voor Braille drukwerken 3 KG. Afmetingen: 45 cm. lang, hoog of breed, of in rol, lang 75 cm., middel1gn 10 cm. Voor monsters maximum gewicht 500 gram, niet grooter dan lang 30 cm., breed 20 cm., hoog 10 cm., in 1'01 lang 30 cm., middel1gn 15 om; K aat tformulieren zonder omslag niet kleiner dan 7 bij 10 en niet grooter dan 13 bg 18 cm. Bij niet frankeering van drukwerken en monsters 2 maal het verschuldigde bedrag, idem bij ontoereikend gefrankeerde, na aftrek der gebezigdft postzegels. Monsters, welke niet aan de gestelde bepalingen voldoen, worden niet verzonden, doch aan den afzender terug gegeven. 'regen betaling van 1 cent zijn op de postkantoren formulieren (postwissels) verkrijgbaar, waarmede men geld kan verzenden na betaling van een recht van: tot en met f cent boven f 25.-» » " 50.- " »» " » " " " " " » " "» "»» " »» 350.-»» »» 400.-»»» »» 450.-» " " " » voor elke ( cent meer. " De postwissels zgn geldig in de maand waarin ze zgn afgegeven, en dft geheele daarop volgende maand.. Tevens zijn verkrg gbaar postbewijzen tot en met flo.--. Boven het bedrag van het postbewgs is 5 cents als recht en 1 cent voor formulierkcsten verschuldigd. De verzending geschiedt in een brief of in een omslag, na invulling op het formulier van den naam van den geadresseerde en na afscheiding van het bewij s van storting. De postbewijzen zijn 6 maanden geldig. De overmaking der gelden pel' postwissel kan door middel van de telegraaf bespoedigd worden naar plaatsen, waar behalve een postkantoor ook een rijkstelegraaf- of hulptelegraafkantoor gev(stigd is. Behalve het gewone recht zij n de kosten van het telegrafisoh bericht vers chuldigd. Maximum bedrag f De postadministrat:e belast zich ook met het inoaseeol'en van qultantie8 en wissels tot een max. bedrag van f tegen betaling van een recht van 12 1 / 2 oent voor elk afzonderlijk in te vorderen bedrag. Bij afrekening is bovendien wegens het in totaal pel' borderel ingevorderde bedrag een recht verschuldigd voor een bedrag tot en met { cent, boven T 25.- tot en met oent, voorts 10 cent voor elke som van (50.- boven {50.- tot en met { 500.-, daarboven 10 cent voor iedere { Prijs per borderel voor ten hoogste 30 quitantiën 1 cent. Afmeting der quitantiën ten min ste 8 X 14 cm., ten hoogste 14 X 30 cm. Stukken met protest en formulieren grooter dan 14 bij 30 centimtter en kleiner dan 8 bij 14 oentimeter zijn niet toegelaten. Zij moeten dadelijk ~ I, \ of uiterlijk 14 dagen na zicht betaalbaar zijn; de vervll.idag b e ho~ r t duidt Igk op de stukken te z~n aangeduid.. Tegen vooruitbetaling van 15 cent kan een bericht van ontvangst gevorderd worden, zoowel bij afzending als later, van ren aangeteekend stuk met of zonder aal' gegeven waarde. Brieven, briefkaarten, drukwerken en monsters, zoowel gewone als aangeteekend, en brieven met aangegeven geldswaarde, { 3000 niet te boven gaande, alsmede gewone en telegrafische postwissels, kunnen tegen betaling van 40 cent boven het gewone port, binnen den &,ewonen kring del' bestelling van een post- of hulpkantoor, per expresse besteld worden. Buiten dien kring of op een afstand van meer dan l / ~ uur gaans van een hulppostkantoor, wordt een recht berekend naar den afstand van het postof hulppostkantoor en de voor het bestellend per,oneel geldende loonregeling. Bij expresse bestelling van postwissels wordt het geld bij den geadresseerde aan huis bezorgd. Andere briefkaartformulieren dan die, welke van Rgkswelle worden uitgegeven, behooren eene afmeting te hebben van hoogstens 9 bil 14 en minstens 7 bij 10 om.. Brieven, briefkaarten, drukwerken en monsters kunnen aangeteekend worden tegen betaling van 15 cent. Aanteekening van brieven met aangegeven waarde daarenboven 2 1 / 2 cent per {IOO, maximum bedrag f Sluiting : minstens 2 in lak afgedrukte zegels of zooveel meer als noodig zijn om alle vouwen te bedekken. Voor gewone aangeteekende brieven is geen verzegeling noodig. De afzender r an ( en gewoon aangeteekend stuk heeft, alleen ingeval het stuk verloren gaat, aanspraak op een schadevergoeding van f Aanteekening is verplicht bij verzending van geld, bank- en muntpapier, edele metalen of kostbaarheden. Aangeteekende stukken kunnen worden belast met een verrokenb( drag van ten hoogste ( Het op verrekenzendingen in gevorderde l edr8g wordt kosteloos aan den afz end er ovtrgemaakt of op diens postrekeni ng te goed gesohreven. Op de Postkantoren en alle hulppostkantoren bestaat er gelegenheid gelden te beleggen in de Rijkspostspaarbank. Inlagen van minder dan 25 cents zijn niet toegelaten. De inlagen kunnen ook geschieden door middel van spaar bankzegels ad 5 cent, te hechten op een formulier, door de postadministj atie kosteloos verstrekt, tot een bedrag van {1.-, mits in 14 dagen niet meer dan één formulier tegelij k wordt aangeboden. Tevens zgn ten behoeve der schoolspaarbanken spaarbankzegels ad 1 cent verkrijgbaar, alsmede j!l'atis formulieren '1' 001' aanh chting van 100 dezer spaarbankzegelp. Hoofdtn van scholen kunntn deze spaarbankzegels tot een bedrag van ten hoogste f 10.-:-- in voorschot ontvangen. Rente 2.64 pct. 's jaars of 11 cents van { 100 in de halve maand. Van inlagen boven {1200 wordt geen rente uitgekeerd. Van inlagen op boekjes van vereenigingen of vennootschappen,," ordt tot een bedrag van f 2400 rente vergoed. De directie der rijkspostspaarbank belast zich in sommige gevallen ook ten behoeve der inleggers met het aankoop en van inschrijvingen op naam in een Grootboek van de Nationale Schuld, rentegevende obligatiën' ten laste van den Staat, of certifioaten aan leonder van inschrijving in (ell Grootboek. Verder kan het tegoed op een ten name gesteld St8at~sehuldboek/e gesteld,,"orden, waarop slechts bedragen van f 50.- of veelvouden van f50.- kunnen worden in- of afgesohreven. Zij kunnen ten hoogste een saldo van f aanwijzen. Ook kunnen inleggers hun tegoed of een gedeelte daarvan doen overschrijven op hun postrekening bij den l'osteheque- en Glrodlellst. 9

14 10 Mits niet het geheele tegoed van het boekje uitmakende, geschieden de t el'ugbetalingen rechtstreeks op boekje. uitgegeven op kantoren waar de aanvrage geschiedt en tot geen hooger bedrag dan f 50 in 7 dagen; boven dat bedrag wordt order van betaling van den Directeur te Amsterdam vereischt. Op plaatsen waar nevens een post-, bij- of hulpkantoor, tevens een Rijkst elegraafkantoor (waartoe oolr die met telephoondienst behooren) gevestigd is, is de gelegenheid geopend om de overbrenging van aanvragen om terugbetaling op spaarbankboekjes (mits niet het geheele tegoed), alsmede van {Ie orders tot terugbetaling, welke dientengevolge door den Directeur dèr Rijkspostspaarbank worden afgegeven, door middel van de telegraaf te bespoedigen. Elk spaarbankboekje m'let, onver3cbillig of er in het afgeloopenjaar bijof afschrijvingen hehben plaats gehad, in de maand waarin het is afgeg even, opgezonden worden aan den directeur der Rijkspost~paarbank ter rentebijschrijving worden opgenomen, behoudens dat de in Januari uitgegeven boekjes in de maand Februari moeten worden opgezonden. Inle~gers, die voornemens zijn naar Ned. Indië, Suriname of Curaçao te vertrekken, kunnen hun tegoed op de Postspaarbilnk aldaar doen overschrijven, waarvoor kosteloos formulieren verkrijgbaar zijn.. Voorts kunnen inleggers, die hun woonplaats naar België overbrengen, ()f daar tijdelijk vertoeven, hunne gelden kosteloos op de llelgische spaark as doen over schrijven of wel een terugbetilling op hun boeltje ontvangen. Omgekeerd k unnen inleggers in de Belgische spaarkas, in Nederland door t usbchenk omst del' postkantoren hun tegoed doen ove rschrijven op de Nederla ndsche Rijkspostspaarbank.. Postebeque- en Girodienst Aanvra.5'en om opening eener postrekening behooren tc worden gedaan aan de postkantoren, waar daarvoor de noodige formulieren kostel llos worden verstrekt en alle verdere inlichtingen omtrent den dienst kunnen worden ingewonnen. Voor hen, die als rekeninghouder wensche'n toe te treden, is op de p03tkantoren een Gids verkrijgbaar, waarin a lle bij zonderheden betreffende den dienst. Tevell3 ligt op de post- en bijkantoren, ter raadpleging voor een ieler, een alpha1>etische lijst der Tekeningbouders ter inzage. Postpakketten. De postadministratie belast zich met de verzending van ' pakketten, het g-ewicht van 5 KG. niet te boven gaande:. tot 1 KG. 40 cent; boven 1 tot en met 3 KG. 50 cent; 3 "5 60 Inhoud niet meer dan 45 dm3. Afmeting, langste zijde, hoogstens 1 Meter. Recht van aangegeven waarde 15 oent, vtlrmgerderd met 2 1 / 1 cent voor elke f of restend gedeelte van f Maximumbedrag der <l,angegeven waarde f Expresse bestelling dezelfde bepalingen enz. als voor brieven. Ontvangbewijzen worden afgegeven tegen betaling van 10 cents. T egen betaling van 15 cent per pakket kan de afzender een bew!js van uitreiking verkrij g-en, of, na de verzending, d')or tusschenkomst der posterijen, een kosteloos onderzoek doen instellen nallr het lot van een pakket. Voor pakketten met àangegeven waarde, welke evenals aangeteekende brieven moeten verzegeld zijn *), worden kosteloos bewijzen van ontvang~t afgegeven. *) Verzegeling wordt niet vereischt voo r pakketten, waarvan de aangegeven waarde niet meer bedraagt dan f2.!joper K.I~. bruto, mits de inhoud niet besl a~ t uit geld, geldsw aardig papier, edele metalen of kostballrheden. 11 Levende dieren, uitgezonderd behoorlijk ingepakte levende visch, bijem bloedz~iger s en schelpdieren enz., kunnen niet verzonden worden. Insluiting van brieven is niet geoorloofd ; alleen open schriftelijke mededeelingen, betrekking hebbende op de te verzenden voorwerpen. De verpakking moet zoodanig zijn, dat zij den inhoud voor beschadiging vrijwaart en de zendingen geen gevaar opleveren voor de postambtenaren of schade kunnen doen ontstaan aan de g-elijktijdig te verzenden pakketten. De administratie neemt ook de verzending op zich van pakketten (verrekenpakketten), waarvan de waarde, tot een maximum van f 500.-, bij aflevering van den geadresseerde wordt ingevorderd. Evenals van de pakketten met aangegeven waarde, is voor deze pakketten, behalve het port, 10 cent verschuldigd. Het ontvangen bedrag wordt dan per postwissel, na aftrek van het daa.rvoor verschuldigd recht, aan den afzender overgemaakt cf op zijn postrekenillg bijgeschreven... Bij het verloren gaan, het in ongereede raken of be,chadigen van pakketten kan aan den afzender vergoeding worden verleend: a. bij gewone pakketten de. werkelijk geleden schade, doch in geen geval meer dan f 2.50 per kilo; b. voor pal,ketten met aangegeven waarde het volle bedrag der aangegeven waarde. Het port der brieven is als volgt: b. Buitenland. (I. België 15 cent voor het eerste gewicht van 20 gram en 5 cent voor elk gewicht vim 20 gram daarboven. b. Alle overige landen, tot de Algemeene Postvereeniging behoorende, 20 cent voor het eerste ge wicht van 20 gram en 10 cent voor elk gewicht van 20 gra m daarboven. Ongefrankeerd is het port tweema.al de ontbrekende som.. c. Voor de landen, niet tot de Algemeene Postvereeniging behoorende, bestaan verschillende bepalingen. Briefkaarten : voor alle landen, aangesloten b!j de Alg. Postl'ereeniging, enkele 12 1 / 2 cent, dubbele 25 cent.!anteekenlng is toegelaten tegen betaling van 15 cent. Bericht va,u ontvangst 20 cent... Briefkaarten met antwoord betaald zijn toegehten binnen het gebied der geheele Postvereeniging. In het buitenlandsch verkeer kan zoowel van Rgkswege uitge g-even als van eigen formuliere n worden gebruik gemaakt, mits deze laatste wat de gedrukte opschriften en afmetingan aangaat met rijksformulieren overeenstemmen. Op de adresziide is behalve het adres niet anders toegelaten dan naam en adres van 'den afzender. Dagbladen en gedrukte dukken 5 cent per 50 gram. Brallle'ltukken 2 1 / 2 cent per 500 gram. Moulters 5 cent per 50 gram, met een minimum van 10 cent. Ge"lebt en afmetingen. Brieven, gedrukte stukken, akten. Ten hoogste 2 K.G. ; 45 X 45 )( 45 cm., in rolvorm 75 cm. lang en 10 cm. middellijn. Briefkaarten. Ten minste 7 X 10 cm., ten hoogste 9 X 14 cm. Boe kdee len, afzonderlijk verzonden. Braille-drukwerken. Ten hoogste 3 K.G. ; 45 X 45 x 45 cm., in rolvorm 75 cm. lang en 10 cm. middellijn. Gedrukte stttkken naar de Neder!. Koloniën per zeepost. Ten hoogste 5 K.G. j 45 Y 45 X 45 cm., in rolvorm 75 cm. lang en 10 cm. middellijn. Monsters. Ten hoogste 500. gram; 30 X 20 X 10 cm., in rolvorm 30 cl\l. lang en 15 c:\f. middellijn.

15 12 Doosjes. Ten hoogste 1 K.G.; 30 X 10 X 10 cm. Dikte van het hout ten minste 8 mmo ' Postpalcl. etten. Ten hoogste 5 K.G.; bij verzending over land 100 X 100 X 100 cm. of 150 X 50 X 50 cm.; bij verzending over zee (met uitzondering van Engeland en de meeste Britsche koloniën) geen der zijden meel' dan 1.25 Meter en geen grootere inhoudsmaat dan 55 dm.a. Voor Engeland en de meeste Britsche koloniën hoogste lengte 1 1\1., grootste inhoud 54! dm.s Voor Ned. koloniën ten hoogste 60 cm. langs één der zijden, inhoud hoogstens 25 dm.3. ikten en gesebreven besebtidell. België en mb b genoemde landen 2.5 cent pel' 50 gram. Minimum 12,5 Ctnt. Brieven met aangegeven geldswaarde tot een bedrag van *) francs kunnen worden verzonden binnen geheel Europa (Turkije alleen daarvoor aangewezen kantoren) en vele landen buiten Europa. Behalve het port is verschuldigd: een vast recht van 10 ct. en naar België 2 1 / 2 ct., Duitschland 5 ct., alle andere landen van Europa (behalve 'l'urkije) 12 1 / 2 ct., Turkije en alle overige landen buiten Europa en koloniën 171h ct. per 300 francs aangegeven waarde. In het verkeer met België. Bulgarije, Denemarken en de Faroër, Duit! chland, Egypte, Engeland, Frankrijk, het Fransche kantoor te Tanger (Marokko), Hongarije, Italië, Eritrea, het Italiaanscho postkantoor te Tripoli, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal met Madeira, Rumenië, en Zwitserland kunnen worden verzonden doosjes met een aangegeven waarde, francs niet te boven gaande. Het bedrag moet in franken, in cijfer- en letterschrift op de doosjes worden vermeld, terwijl de inhoud uit niets anders mag bestaan dan juweelen, gouden, zilveren of andere voorwerpen, die waarde vertegenwoordigen. Maximum gewicht één kilogram. Afmeting 30 X 10 X 10 c.m:. Verrekening. Gewone aangeteekende brieven en aangeteekende brieven met aangegeven waarde zijn o.a. toegelaten in het verkeer met: België tot een bedrag van Curaçao " " Denemarken en de Faroër.... Duitschland.... Frankrij!r " Hongarye.... IJsland.... Italië.... Japan... ' " Kaap Verdische eilanden... n Montschoerije " Marokko (uitgez.spaansche Zon e) Mozambique " " Ned. Oost-Indië... ~ Noorwegen...,..... " Portugat (met Azoren en Ml deira) " " Suriname... " " Tunis..., Zweden... " Zwitserland " " " ", " " 1000 Francs. 480 Gulden. 720 Kronen. 150,000 Mark Francp. 20,000 Kronen. 800 Kronen Lire. 400 Yen, 500 Francs. 400 Yen Francs. 50Ó n 450 Gulden 1200 Kronen Francs. 480 Gulden Francs. 800 Kronen Francs. *) In het verkeer met Denemarken, Duitschland, Noorwegen, Oostenrijk,Honga rije, Oostenrijksche kantoren in Turkije, Rusland, Zweden en Zwitserland, is het maximum bedrag der aangegeven waarde vastgesteld op francs. Voor brieven naar Groot Brittannië en Ierland, Brltsch lndlë en de Brltsche, Kolonlên SOCO francs. 13 Behalve het port en reoht voor gewoon ' aa~geteekenke resp. waarde- 7ending, een recht van 5 cent wegens verrekelll.ng, Uitreiking teg'en betaling van het bedrag. WeIgert de geadresseerde betaling, of is deze onbekend, dan wordt het stuk teruggezonden. Beriebt ~an ontvangst van een aangeteekend stuk 20 cent. Expresse. Boven het gewone port 40 cent. Verzending van aangeteekende stukken, brieven en doosjes met aangegeven waarde,.:verionden per zeepost naar Ned. Oost-In~ië k~n ook gesohieden per dryvende brandkast, en moeten dan voorzien zyn van het opschrift:.per soheepsbrandkast". Verschul~igd reoht 15 cent per 20 gram, door middel van brandkastzegels op de zendmgen te verantwoorden. Per luchtpost naar België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Voor België 5 cent per 20 gram, voor Frankrijk en groot-brittannië 10 cent per 20 gram. Links boven het adres te plaatsen: "Per luchtpost". Postpakketten met aangegeven waarde kunnen verzonden worden per drijvende brandkast, onder dezelfde bepalingen als aangeteekende brieven enz. Port 15 cent per 20 gram. Per luchtpost naar Groot-Brittaunië tot 1 K.G. fo.60, 1-S K.G. f1.50, 3-5 K.G. f2.50. Boven het adre, plaatien: "Per luchtpost". PdstwlsselN. Het overmaken vangtllden door middel ~an postwissels gellchiedt in de landen als aangegeven onder "V errekelllng" tot een zelfde bedrag, als daar aangegeven voor aangeteekende brieven, met uitwndering van Hongarije Kronen en Ned. Oost-Indië 480 Gulden. Telegrafische postwissels worden aangenomen tot een gelijk bedrag als gewone postwissels in het verkeer met België, Denemarken en de Faroër, Duitschland, Frankrijk, Groot-Brittannië t 40, Hongarije, IJsland, Italië, Japan, Luxemburg 1000 Frank, Marokko, Ned. Oost-Indië,. Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje 1000 Pesetas, Tunis, Zweden, ZWItserland. ~ederl. KolonUln en Bezittingen. Per mail bedraagt de port: Voor brieven eerste 20 gram 20 oent, iedere 20 gram daarboven 10 cent. Voor briefkaarten: enkele 12 1 h cent, dubbele 25 cent. Akten: 5 cent per 50 gram, minimum 20 cent. Gedrukte stukken en nieuwsbladen: 5 cent per 50 gram. Braille-stukken: 2 1 / 1 cent per 500 gram. l\lonsters: 5 cent per 50 gram, minimum 10 cent. Per zeepost: Brieven: eerste 20 gram 10 cent, iedere 20 gram daarboven 5 cent. Briefkaarten: enkele 7 1 / 1 cent, dubbele 15 cent. Akten: 2 oent per 50 gram, minimum 10 cent. Gedrukte stuklien en nieuwsbladen: 2 cent per 50 gram. Braille-stukken: 2 1 / 1 cent per 500 gram. Monsters: 21/ S csnt per 50 gram, minimum 7 1 / 1 cent. Postpakketten. Voor Ned.-Oost-Indië. Rechtstreeks (over Amsterdam of Rotterdam) 1 K.G. f , 3 K.G. f1.87 5, 5 K.G. f Voor Suriname rechtstreeks (over Amsterdam) 1 K.G. {0.70, 3 K.G. fo.90, 5 ILG. 1' Over Engeland 1 K,G. f1.60, 3 K.G. 2,55, 5 K.G. f3,so. Voor Curaçao (over Amsterdam) 1 K.G. fo.70, 3 K.G. f 0.90, 5 K.G. 1'1.10. _ Over Engeland 1 K.G. f2.10, 3 K.G. f2.97 5, 5 K.G. f ' Verzending van pakketten is toegelaten in het verkeer met de landen en plaatsen in den Postgids aangegeven.... Verzegeling van pakketten naar het bmtenla:nd IS verpltcht... Omtrent het port, het aantal douane-verklarmgen en.verde.re ~yzonderheden wordt verwezen naar het gedeelte van den postgids, mtslmtend betj:ekkin~ hebbende op de pakketpost.

16 14 TELEGRAFIE. De Staat is niet aansprakelijk voor scbade, aan telegrammen ontstaan door den dienst van telegrafen. 1?,e overseining van telegrll;il!'me~ wordt geweigerd, indien de inhoud in stryd Vlordt geacht met de velljgbeld van den staat, de openbare orde of dc goede zeden. Binnenland. TarIef. De prtis van een binnenlandsch telegram van 2-10 woorden is 50 cent, en verder van 11 tot 50 woorden 10 cent voor elke 5 woorden boven 50 woorden 10 cent voor elke 10 woorden. Voor ddngel1de telegram2 men wordt de ddevoudige prijs berekend. Om als één woord te worden geteld, mag een woord niet meer dan 15 letters bevatten; een getal mag' hoogstens uit 5 cijfers bestaan, met dien verstande da~ breukstrepen. en punten of komma's, dienende om de geheelen va~ de hen den te schelden, ook als een cijfer meegerekend worden. Op ~ICh zelf staande l e tt~rs of cijfers, al~mede onderstrepingen, zoomede aanhalmgsteekens en haakjes, worden als eén woord geteld, - wool'den of woorddeglen, door een koppelteeken verbonden of dool' een apostrofe O'escheiden, worden ieder voor één woord geteld. " Bijv. "Manilla-tabak" en "J'espère" zijn ieder 2 woorden vijfentwintio' een woord, vijf en twintig = drie woorden, " " Familie-?f geslachtsll amen, zoomede namen van gemeenten, pl aatsen, straten, pielden en schepen kunnen elk als één woord worden aaneeno'eschreven. " }liet het taalgebruik strijdige samenvoegingen zijn niet geoorloofd. De Inrlehtillg der telegrammen is als volgt: 1. Aanwijzing omtrent voorrang', vooruitbetaald antwoord, kennisg'eving van ontvang', bezorging buiten den bestellingskring, enz, 2, Adres. 3, Inhoud, 4, Onderteekening. Voorrallg.Men kan vorderen dat een telegram vóór andere teleo'rammen van denzelfden rang wordt overgebracht. Hiertoe stelle men v6ór h et adres de aanwijzing: "Dringend" (verkort D.) De prijs van een dringend telegram is driemaal dien van een gewoon telegram.. - Alltwoord betaald. Ter vooruitbetaling van het antwoord stelt men vóór het adres de aanwijzing : "Antwoord betaald" (verkort RP.). 'Wenscht men het antwoord voor meer dan 10 woorden te' betalen, zoo moet het te' betalen aantal woorden hierbij vermeld worden, Wordt een dringend antwoord verlangd, dan is vóór het adres de aanwtjzinl!' RPD, te plaatsen, gevolo-d d?or het ~an tal woorden, woanoor is betaald. Voor teleg'l'ammen met yogrmtbetaald antwoord wordt een "antwoord bewijs" uitgereikt, dat gedurende 6 weken op alle N ederlandsche telegraafkantoren geldig is. De waarde van het nantwoordbewijs" kan ook op verzoek van den geadresseerde aan den afzen der worden terugbetaald. Dit verzoek moet dan binnen zes wek en na afg'ifte van het bewij s bij de administratie van de telegraaf worden ingediend. Kennisgeving van olltvang. De afzender van een telegram kan vorderen, dat de tijd van afleverin g aan zijn eol'l'espondent hem pel' telegraaf of per P?st wordt medegedeeld. Hti stelt dan hoven het adres de aanwijzing "Kenmsgev~n g ontvang" (verkort: PC.) of "Kennisgeving ontvang post" (PCP.). GeschIedt de kennisgeving pel' telegraaf, dan zjin daarvoor de kosten van een telegram van vijf woorden verschuldigd. Kennisgllving van ontvangst pel' post geschiedt tegen betaling, door den afzender, van 12 1 / 2 cent. Word., 15 voo l' r a n g voor de overbrenging l an de kenilisgeving van ontvang verlangd, dan moet boven het adr~ s geplaatst worden.dringende kennisgeving ontvang" of "PCD.", terwijl dan boven de kosten van het telegram de prijs vàn een dringend telegram van vijf w~orden verschnldigd is. «:ollatlonneerlng betaald. Ten einde zekerheid te hebben dat een telegram zonder verminking zal overkomen, bezigt men de aanwijzing "Collationneering betaald" (verkort TC.). Hiervoor is een vierde van den prijs van het aangeboden telegram versohuldigd. liieervoudige telegrammen. Telegrammen van denzelfden inhoud kunnen aan meerdere personen in eenzelfde plaats worden gericht. De afzender stelt dan boven het adres de aanwijzing:... adressen, of TM.... De seinkosten worden eenmaal berekend voor het gezamenlijk aa.ntal woorden, terwijl voor ieder afschrift 25 cent per 100 woorden wordt in rekening gebracht. Elk afschrift wordt slechts van één adres voorzien. Bezorging bnlten den bestellingskring pel' bode of pel' estafette,.naar keuze, kan geschieden op kosten van den afzender of voor rekening van den geadresseerde. De ko sten bedrag ll boven het tarief f 1.- aan bodekosten en wordt het adres voorafgegaan van de aanwijzing'.bode betaa.ld" (verkort XP.). De bezorging pel' post geschiedt kosteloos. Bestelgeld betaald. Voor bestelling door telegraafkantoren van sommige spoorwegmaatschappijen wordt betaling gevorderd. Wil de afzender van een telegram deze kosten betalen, 200 wijst hij dit aan dool' de woorden.bestelgeld betaald" (verkort DP). Hiervoor is 40 cent verschuldigd, Tele,;. aaf of post. eslant. Telegrammen met de aanwijzing. Telegraaf restant" (TR.),.Post restant" (OP.) en.post restant aangeteekend" (GPR.) worden aangenomen. Voor deze laatste aanwijzing is het reoht van'gevlon e aanteekening vert chuldigd. Naselnlng. Kan de afzender van een telegram vermoeden, dat de geadresseerde aan het opgegeven adres niet meel' aanwezig zal zijn en wenscht hij dat nazending plaats vindt; 'zoo doet hij het telegram vergezeld gaan van de aanwijzing "Naseinen" (verkort FS.), al of niet met bijvoeging van de adressen, waal' de geadresseerde zich vermoedelijk zal ophouden. Bestelling per Telefoon. In h et binnenlandsch verkeer kan de afzender verlangen, dat zijn telegram pel' teleroon naar de woning van den geadresseerde wordt overgebracht. Hij stelt dan vó6r het adres de aanwijzing Telefoon", Ook kunnen telegrammen. pel' telefoon word en aangeboden en afgeleverd. De kosten hiervan zijn 10 een t per telegram. Afschl'Ïften van deze telegrammen kunnen verlangd worden ad 10 cent pel' afschrift, op sohriftelijk verzoek, waarvoor formulieren verkrijgbaar. Indien biervan gebruik wordt gemaakt, moet van te voren machtiging verstrekt worden tot automatische afscbrijving del' verschuldigde kosten van een rekening-bij den püs!chequeen girodienst. AannemIng zonder dadelijke beialinl:" k an vetlaugd word en door een rekeninghouder bij d~n posl cheque- (n girodienst teg~n bu betalillg van 5 cent per telegram. Adres. Om van een spoedige en nauwkeul'ige bestelling verzekerd te zijn, is het voor telegrammen, vooral naar groote steden, noodig, dat straat en huisnummer of wel het beroep van den geadresseerde vermeld wordt. El' bestaat gelegenheid om zich telegrammen te laten seinen onder een adres in overeengekomen of verkorten vorm. Van dit verla.ngen wordt kennis gegeven aan het betrokken Rijkstelegraafkantoor. Het recht hiervoor verschuldigd bedraag't 60 gulden pel' jaar.. Inhoud. De telegrammen moeten geschreven zijn in letters en teekens, die door de telegraaf kunnen wol'den overgebracht. Zij kunnen in iedel'e taal gesteld worden; nochtans verdienen het N ederlandsch, Franseh, Duitsch

17 16 Engelwh de. voorkeur.. Alle doorhalingen, over- of tusschenschrij vingen welke den Zill of bedoeling van het telegram veranderen moeten behoorlig'l: gewaarmerkt worden. " Ol,en bestelling. Bij open be3telling van telegrammen zonder omslag moet boven het adres geplaatst worden "Open".',!Oeverlng In eigen handen. Verlangt de afzender dat zijn telegram in h and~:n. van d~n gea dr ~ssee rd e wordt afgeleverd, dan is vóór het adres de aanwl)zlllg "EIgenhandIg" (verkort MP) te stellen. Onbestelbare telegrammen worden gedurende 42 daaen te rekenen van dben dag volgonde op dien van ontvangst, bij het kantoo;van bestemming ewaard. De onderteekening del' telegrammen kan bestaan uit den voornaam of den ge.slachtsnaam van den afzender. Ook zijn telegrammen zonder onderteekemng toegelaten. De telegraafambtenaar is dan evenwel bevoegd te vorderen, dat de naam van den afzender wordt opgegeven. B u i ten 1 a n d. A. EUROPA. Voor de verschillende Staten,'an EUl'opa dt h t I d t. f geheven : wor e navo gen e ane Gewone tqlegl'ammen. tal'. p. w. ~l?a.~.i~ DO Open MP *) ( 0.18 e gw pen MP " 0.06 t) Bnlga~'ije D Open MP... " Dantzlg D Open MP " DeJ?-emarken D Open MP " Dmtschland D Open!liP " Estland D Open.MP " F~ r öer D Open MP " 0.21 Fl nllln~. D Open MP " F:bnkrl) k D Open MP " GI.raltar D... " 0.15 Gl'lekenland vaste land en de eilanden Eubea en 'pores D Open MP... :... " 0.18 De. eilanden Lemnos, Tenedos Chios Icarië D Mytil~ne. ~ amos en Imbr08..'...'....' " e overlge eilanden Groot Britannië D Ierland D Hongarije D Open MP IJ sland D Open MP.... Italië D Open MP Krottië, Servië en Slovakije D Let and D Open MP Litauen D Open MP Luxemburg D Open MP.. ;.... Malta D Memelgebied D Open MP " " " " " 0.13 " " " 0.11 " " 0.23 " Minimum bedrag. ( 0.50 " " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0 50 " " 0.50 " 0.50 " *) De verkortingen achter de namen der landen duiden aan of die landen toelaten DrIngende telegrammen (D), Telegrammen ' met en ' aflevering in handen van den geadresseerde (MP) of open bestelling (Open). f).boven 50 woorden fo,o3 per woord. Gewone telegrammen. tal'. p. w. Noorwegen D Open MP... { Oostenrijk D Open MP... " 0.11 Polen D Open MP " 0.11 Portugal D Open MP.... " 0.15 Rumenië D Open MP... " Rusland (Europeesch) D Open MP.... " 0.25 Saargebied D Open MP.... I ' " Spanj e DOpen...., " 0.13 Tsjecho-Slowakije D Open MP " 0.11 Turkije D Open MP " 0.27 Zweden D Open MP " 0.11 Zwitserland D Open MP " Minimum bedrag. { 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.50 " 0.55 " 0.50 " 0.50 Voorrang. Dringende telegrammen zijn toegelaten in het verkeer met alle Europeesche Staten en kosten in afwijking met het binnenland driemaal het gewone tarief. - Bezorging bulten den bestellingskring. Ook in het buitenlandsch verkeer kunnen telegrammen aangenomen worden voor plaatsen waar geen telegraafkantoor is gevestigd. Voor eenige landen geschiedt die bezorging alleen per post; voor de meeste k an evenwel ook gebruik gemaakt worden van bezorging per bode (expresse). ', De postbezorging geschiedt door geheel Europa kosteloos. B. B UITEN-EUROPA. Daal' het meerendeel der telegl'ammen voor Buiten-Europa bestemd is voor de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Nederlandsch Oost-Indië, zoo volgt hier slechts een opgave der tarieven en verzendingswegen voor die twee Staten. Noord-Amerika. Het tarief van telegrammen naar Noord-Amerika wisselt af van {0.625 tot { per woord naar gelang van den Staat waarin de plaats van bestemming gelegen is. Deze prijzen zijn met {0.28 per woord te verhoogen, indien tot Londen de voorrang van een d rin gen d telegram verlangd wordt. Dus boven het adres de aanwijzing plaatsen "P.U." of "P artial Urgency". Voor uitgestelde telegrammen wisselt de prijs van { tot f 0.99 per woord. Nederlandseh.lndlë. Het tarief van telegrammen naar Ned. Oost-Indië is per woord f 2.-, uitgestelde telel\rammen { 1.-'-- per woord. ljitgestelde telegrammen. Tusschen Nederland ' en verschillende landen buiten Europa kunnen uitgestelde telegrammen gewisseld worden. Prijs als regel de helft van een gewoon telegram. Boven het adres te plaatsen "L CF", "L C 0" of "L CD", naar gelang het telegram geplaatst is in de Fransche taal, in de taal van het land van oorsprong, of in die van het land van bestemming. Deze aanwijzing wordt voor een woord berekend. RADIOTELEGRAFIE. Voor de telegrammen, afkomstig van of bestemd voor N ederlandsche kantoren te land en te wisselen door tusschenkomst v&n Scheveningen Haven, bedragen de landkosten (dus boven het tarief van een radiotelegram) 4 cent per woord met eeh minimum van 40 cent per telegram. 2

18 18 Bij dringende overbrenging, alleen langs de landlijnen geool'l oofd, resp. 12 cent en f 1.20, Bovendien zijn radiotelegrafi sclj e scheepsstations in werking aan boord van verschillende stoomscbepen.van onderscheidene Nederlandsche stoomvaartlijnen.. Kustsetnlelegrammen k~nnen met behulp van fen daartoe ingericbten seinpost van of naar Bchepen in liee woxden.overgebracht. Boven het gewone tarief is fo.50 verschuldigd. R u stsein p~ st tll zjjn in Nederland gevestigd te Eierland, Goedereede, Roek van Holland, IJmuiden, Scheveningen, Westschouwfn en W estkapell e. Brlefradiotelegranmep worden door een kuststation naar een schip of van een schip naar een and er schip overgebracht, om daarna per post te worden verder gezonden van een haven uit, welke het schip, dat het telegram ontvangt, aanduidt. Behalve het gevlone tarief f voor de postverzending. Voor tarieven en verdere inlichtingen omlrent dezen dienst wordt Yerwezen naar den post-, telegraaf- en t~lefoongid8. 19 en Frankrijk. Inlichtingen omtrent het voeren van internat ionale gesprekken worden aan elk telefoonkantoor verstrekt.. De tarieven bedragen voor een gesprek van 3 mmuten: Bel ië f1.95 of f2.20 (naar gelang Tan den afstand). D~lDgende.g es pl'ekken f maal tarief gewoon gesprek en fo.75 voor zoog.. grensgesprekken. Duitschland f1.1o, f1.70, f2.30 of (naar gelang van den afsta~d~ en fo.50 voor zoog. grensgesprekken. Dringende gesprekken 3 maal tarief gef~~~k~~~re~ of f 4.10 (náar gelang van d~n afstand). -Voor ge- IJ.d t h n 920 n.m. en 7.20 v.m. III den zomer, en tussprekken, gevoel ussc e '. d. t 's het 3( van het tarief verecben 9.20 n.m. en 8.20 v.m. m en wm er I 5 b. schuldigd. Het win!ertijdvak omvat de maanden: November, Decem el, Januari en Februan.. d " dito en E I d Omtrent bet telefoonverkeer met Engelan zyn aan e ~ ~n r inli:~rn~~n' te bekomen. In het verkeer met België en FrankrIJk geen dringende gesprekken. TEI~EFO~IE. LOCALE TELEFOONDIENST. Voor aansluiting op het locale telefoonnet bedraagt het: lbollliement f 60.- per jaar. Entrèe geld f 50.- in eens (eenmaal verschuldigd). Overdraehtallonnement. Bij overdracht van een abonnement is dom dengene, aan wien het abonnement wordt overgedragen, f25.- verschuldigd. De dnur van locale gesprekken, voor zoover deze niet uit openbare spreekcellpn en publieke telefoonstatic,ns worden aangevraagd, is onbeperkt, doch wordt bij aanvraag van interlocaal of internationaal gesprek a mb tshalve onderbroken. INTERLOCALE TELEFOONDIENST. Tarief. Voor een gesprek van 3 minuten of minder is 50 cent verschuldigd. Voor een dringend gesprek f' Voor plaatsen hoogstens 15 K.M. van elkander gelegen f' 0.35, dringend f 1.-. Deze bedragen gelden ook voor iedere 3 minuten of minder, die een gesprek verlengd wordt. Indien bij een interlocaal gesprek aan een oproeping geen gehoor wordt gegeven dool' den aangevraagde of indien intrekking der aan vraag geschiedt, nadat deze door het kantoor van oorsprong aan een a!lder kantoor is opgegeven, is slechts de helft van de lcosten vem een enkelvoudig niet-dringend gesprele verschu ldigd.. Voorrang van gesllrekken. De gesprekken worden gevoerd in volgorde van aanmelding en kunnen alleen worden onderbroken door gesprekken, waaraan recht van voorrang is toegekend.. Deze laatste zijn: gesprekken van ambtenaren, bevoegd tot het zenden van regeerings- of diensttelegrammen, den telegraaf- of telephoondienst betr effende, en dringende gesprekken. INTERNATIONALE TELEFOONDIENST. Internationale tele foon clienst bestaat met België, Duitschland, Engeland r

19 C. Houtman. P. de Bruin. BESTUUR DER GEMEENrfE. DAGELIJKSeR BESTUUR. Burgemeester: A. J. GIJSEN, 1 Augllstus W ethouders, aftredend 1927: Mr. M. M. van Velzen. D. Boddeüs. I Secretaris: Mr. A. F. V' Siokenga. De Bnrgemeester is in den regel des voormiddags van elf uur tot half een ten Raadhuize t e spreken. LEDEN VAN DEN RAAD. Aftredend J. G. van Dorp, Lange Kerkstraat 46. P. J. v. d. Valk, Strijenschestr. 56 bov. J. van den Tempel, Nieuwstraat 37. J.Dinkelaar,Pr.Fred.Hendr.str.3bov. C. H. Scheffel's, Lange Haven 124. J. M. van Pelt, Nassaustraat 6. J. H. Evers, Lange Haven 81. D. Boddeüs, Lange Ha ven 73. W. Mr. M. Kavelaars, Nassaustraat 59. J. Ingelse, Nassaustraat 61. C. Houtman, Kantoor W estvest 46. W. J. M. v. d. Schalk, L. Nieowstr Th. Slavenborg, Nassaostraat 73. W. v. d. Hoek, Veenlantstraat 13. L. van Pelt, Tuinlaan 86. B. van N ooi'dennen, Toinlaan 52 bov. N. Kramer Freher, Grofbaan 55. W. Collé, Mariastraat 59a. Mr. M. M. van Velzen, Kantoor Tuinlaan 46. W. S. Hij man, Tuinlaan 108. P. de Bruin, Hoogstraat 64. W. Mevr. E. Koeten-Ooms, Nieuwe J. G. H. Brounts, Hoog8traat 42a. Maasstraat 49 bov. A. P. S. Swartjes, 2e Tuinsingel 20. C. Korpel, Voornschestraat 3bov. I J. M. van der Most, Broersvest 175. H. v. d. Kraan, Heenvlietschestr. 15. AMBTENAREN VAN DEN BURGERLIJKEN STAND. Ir. C. Hou.tman. I D. ~o~deü s. T. de Jong. P. de Brom. S. NIplUS. I J. H. Post. Mr. M. M. van Velzen. I H. Bras. VASTE RAADSCOMMISSIËN. CJommlssle 'foor de Plaat8elijke Strafwerordeningen, A. J. Gij sen, Burgem., Voorzitter. B. van Noordennen. Mr. M. J. C. M. Kavelaars. I J. M. van Pelt.. E. Koeten- Ooms. Mr. N. J. Post, Secretaris. CJommlssie 'foor de Gemeentewerken. C. Houtman, W ethouder, Voorz. I J. van den Tempel. J. van del' Most. A. P. S. Swartjes. J. M. van Pelt. J. van der Graaf, Secr. CJommlssie voor den Gemeentelijken Woningdienst. Mr. b'lm.van Vel zen, Weth., voorz' j J. van den Tempel. C. Korpel. P. J. van der Valk. J. van der Most. Mr. N. J. Post, Secr. i.. 21 CJomml8111e foor de Gasfabriek, de Drinkwaterleiding en het Eleetrleltelt.bedrijf. Mr. M. M. van Velzen, Jf eth., Voorz. J. M. van der Schalk. J. Dinkelaar. C. H. Scheffers. J. Ingelse. A. P. S. Swar tje ~. L. van Pelt. J. van der Graaf, S ecr. CJomml8sle voor den Gemeente-Relnl~lngsdlen8t. D. Bodd~ ü s, Wethouder, Voorz. 1 J. G. van Dorp. J. G. H. Brounts. H. van del'.kraan. W. Collé. M. v. d. VlIes, Sect" CJommis81e voor het Grondbedrijf. C. Houtman, Wethouder, V~ orz. 1 L. van Pelt. J. Dinkelaal'. J. M. van del'.schalk.. J. H. Evers. M. van der VlIes, Secr.. CJomml8sle 'foor den Ha'fendlenst. D." Boddeüs, Wethouder, Voorz. 1 C. H. J. Dinkelaar. J. van den Tempel. J. G. van Dorp. CJommls8!e voor de Ondelwijszaken, P. de Bruin, Wethouder, Voorz. \ L. van Pelt..T. H. Evers. T. Slave~~urg. S. Hijman., P. J. MelJer, Sect" CJommlssle 'foor de llgemeene PersoneeI8aangelegel!htdf~" " D. Boddeüs, Wethouder, Voorz. 1 J. van den TemP. el. J. Dinkelaar. P. J. van d e ~ Valk. J. Ingelse. J. N. Post, Secr. Flnaneleele CJommlssle. D. Boddeüs, Wethoudet, Voorz. 1 C. H. Scheffers. W. van der Hoek. T. Slaven burg. J. M. van der Schalk. ~I. van der Vlies, Seer. CJommlssle voor het onderzoeken der rekeningen. W. van den Hoek, Lid-Voorz. 1 C. H. Scheffel's. S. Hijman. B. van NOOl d e~n en. J. Ingelse. M. van der VlIes, Secr. CJommlssle bedoeld bij art. UO van de Bouwverordening. Mr.M.J.O. M. Kavelaars, Lid-Voorz. 1 J. Dinkelaal', plaatsv. Lid. J. G. H. Brounts. H. van del' Kraan,»» J. M. van der Schalk. J. van der Graaf, Sec1.. OPENBARE INSTELLINGEN EN COMMISSIËN. Burgerlijk Armbestuur. P. de Bruin, Voorz. ' I B. van Noordennen. G. van MeUl's, Onder- Voorz.. J. M. van Pelt. J. A. M. Meij er. J. G. H. Brounts. '1'. Stahlie. J. van der Graaf, Secr. S. Linnenbrink. P. van der Vlies, Directeur. A. P. S. Sw artjes. Gemeente-Ziekenhuis. A. J. Gijsen, Voorz. Mr. J~ H. C. Kok. T. Slavenburg. J. H. Evers. E. G. van den Bovenkamp. 1 I Mr. J. H. W elcker, Secr.-Penn. Mevr. E. Koeten- Ooms.

20 St. Jaeobs-Gutbuh. R ege nt e n: A. J. Gij sen, Voorz. E. G. van den Bovellkamp. J. van der Most, Secr. I D. Boddeüs. Reg en t e ss en: A. J. M. C. Wittkampf. T. Duyvendak-Funke. A. E. C. Dijkmans. I J. C. K Klamer-Lubbert. Binnenregenten: A. Dagevos. I N. J. Dagevos-Snijders. HoflI's van Belols. Re gen ten: W. A. Beukers A.Jz., Voorz. P. C. van der TooIen, Sect. I A. W. Schade vanwestrum, Penningm. CJommlssle van bebeer der fondsen, berkomstig van de vernietigde; gilden te dezer sted!'. A. J. Gijsen, V001'Z. C. H. Scheffers. A. Windhorst. J.dmln18tratle van bet fonds berkomstig van bet voormalige Oude lnaobulo. D. Boddeüs, Voorz. I E.G.van denbove nkamp. 1 W. BeukersA.Jzn., SecI'. CJolllmlssle VOOI de Openbare Leeszaal en Blbliotbeek. P. de Br uin, Voorz. I A. Bakker , Secr. Mevr. M. Hing man-dobberke. Gemeente-Ontvanger, P enningm. C. M. Knopper. Ir. F. Dubbelman. A. Stahlie. B. J. Wijnveldt. S. L. Bok, Bibliothecaresse. E. G. van den Bovenkamp. Hunreommlssle, Mr. M. lil van Velzen, Voorz. I T. Stahlie. Mej. E. Kramers, Seer. J. Dinkelaar. G. S. 1I1ontfoort. CJommlssie VOO I' Werkloozenzorg. De Burgemeester, Voorz;; D. Boddeüs en P. de Bruin, Wethouders; W. Collé, H. van der Kraan en C. H. SCheffers, Raadsleden. Benevens een afgevaardigde van elk der hierollder vermelde plaatselijke Vakcentralen: Schiedamsche Bestuurdersbond. Plaatselij k Arbeids.Secretariaat. R -K. Volksbond. Neutrale Bestuurderabond. Prot. Christ. Bestuurdel'sbond. I R van Gorkum, Secretaris. CJommlssle van onclelsttloning voor "uitgetrokkenen" enz. De Burgemeester, Voorz., D. Boddeüs en P. de Bruin W ethouders door den Minister van Binnen!. Zaken aangewezen; door B.' en W. aan ge ~ e z c n : C. H. Scheffel's, Raadslid. Directeur Arbeidsbeurs: R. van Gorkum, Beet., en Directeur Burger!. Armbestuur: P. van der Vlies, benevens een afgevaardigde van de. betrokken vakvereenig ingen. CJollege van CJuratoren van bet Gymnasium. P. C. A. Halffman, Voorz. Mr. M. M. van Velzen. Mr. J. H. W elcker, Seer. I R. H Geerdes. J. F. Jonkers. <:! I 23 Plaatselijke CJomml8sie vau Torzlebt op bet Middelbaar Onderwijs. C. Houtman, V001 Z. E. G. van den Bovenkamp, Sec?'. H. B. E. Blai3se. Mevr. H. L. Goemans-Geertsema,...., Beckering. A. P. M. Koene. Mr. J. H. C. Kok. Plaatselijke CJommlssle flln Toeziebt op bet Lager Ollderwij~ , Voorz. E. M. van W aardenberg. Mr. J. H. Welcker, Seer. M. W. W outers. A. Bakker. P. Bokma. S. K. van den Berg. C. M. Knopper. S. Linnenbrink. B. van Bochove. A. U. de Jonge. J. Blijdorp. Mevr. G. Odé-Boekholt. Mej. T. C. van Rhiin. Mr. J. H. C. Kok. CJommissle tot wering van seboolverzulm. A. T. A. Zoetrnulder, Voorz. C. Ruiter, Sec?'. I J. van der Most. C. Scherpenisse.. H. B. A. Bertels. C. C. Steens Rzn. G. Dubbelman. M. Wouters. C. M. Knopper.. CJommlssle van toeziebt op bet Bewaaneboolonderwijs. Dr. C. R V erma~s, Voorz. Mevr. A. M. Ingelse-VerbeeJ.;:. Mevr. H. L. Goemans-Geertsema Mevr. C. M. A. van der Hoek-Zehssen. Beckering, Vice- Voorz E. G. van den Bovonkamp, Secr. Mej. A. E. G. Melchers. CJommlssle voor bet Stedelijk liiu8eum, J. lil van der Sohalk, Voorz. F. A. C. Lechner. CJommlssle voor bet Stfdelijk liiuzlekkorps. A. J. Gijsen, Voo?'z. C. Houtmao, Penn. B. A. J. Wittkampf, Secr. I F. van Waas. CJommlssle van toezlebt op de Gemeentelijke Zwemplaatsen. A. J. Gijsen, V001'Z. Mevr. J. A. van Buijsen- Spruijt. C. Houtman. I Mevr. J. lil. T. Tonsbeek-van A. Koper. Lonkhuijsen. Ds. J. W. Tonsbeek. CJommlssle C: Houtmlm, Voorz. L. van P elt. B. A. J. Wittkampf. I voor bet llgemeeu Handels-EntrepOt. A. H. M. 1IIelchers. J. van den Tempel. \ J. van der Graaf, Secr. Sebooubeld8eommlssle.. Albert Otten, Architect, Voorz., Wa~deck Pyr~ontlaan 10, Rotterdam. W. van Boven, Insp. Volk.sge zond~eid, v. d. Ellldestra~t ;s1, Den Haag. J. Herman de Roos, 'ArchItect, NIeuw e Haven Nz. 110, Rotterdam. A. van der Lee, Architect, Hertog Govertkade 9, Delft. Ambtshalve: G Gerlaoh Directeur Gemeentewerken, Sohiedam. M. M. van 'Praag, Directeur van den Woniogdieost, Schiedam. J. A. W. Bordewijk, Secretaris.

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten pagina 1 van 5 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren

Nadere informatie

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Tekst geldend op: 26-08-2014) Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

ADRESBOEK VAN SCHIED ~ UITGAVE H. A. M. ROELANTS, SCHIEDAM

ADRESBOEK VAN SCHIED ~ UITGAVE H. A. M. ROELANTS, SCHIEDAM J ADRESBOEK VAN SCHED ~ 1 941 UTGAVE H. A. M. ROELANTS, SCHEDAM Amsterdamsche Bank N.V. Gevestigd te Amsterdam Bijkantoor Schiedam Westvest 36 Telefoon 69109 (2 lijnen) Credieten Rekening-Courant Deposito

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR

NEDERLANDSCH-INDIE. POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS 1924. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. V VOOR POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONGIDS VOOR NEDERLANDSCH-INDIE. Bewerkt bij het Hoofdbestunr Tan den post-, telegraaf- en telefoondienst. ACHT EN TWINTIGSTE JAARGANG 1924. LANDSDRUKKEBIJ WELTEVEEDEiC 1924.

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wet van 24 juni 1939, houdende regelen teneinde in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden een doelmatige distributie van goederen in het belang van volkshuishouding, landsverdediging

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Postagent aan boord van schepen

Postagent aan boord van schepen Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke

Nadere informatie

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen

Veldpost. Stempel VELDPOSTKANTOOR. Dienstorders en Mededeelingen Veldpost Stempel VELDPOSTKANTOOR Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

1 van 6 12/03/2008 14:19

1 van 6 12/03/2008 14:19 1 van 6 12/03/2008 14:19 19/07/2000 Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg (B.S., 26 juli 2000,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216 6 (1962) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 216 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmer ken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken)

Nadere informatie

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1

Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Bijlagen. 165. 1-2. Tweede Kamer. 1 Regeling van de inkomsten on uitgaven van do Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1028. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemoen overleg

Nadere informatie

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2

WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Inhoudsopgave WET MINISTERIËLE VERANTWOORDELIJKHEID... 2 Artikel 1... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel 4... 3 Artikel 5... 3 Artikel 6... 3 Artikel 7... 3 Artikel 8... 4 Artikel 9... 4 Artikel 10...

Nadere informatie

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Tekst geldend op: 18-03-2009) Wet van 24 december 1927, houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 551 Wet van 27 november 2008 tot wijziging van de ekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling

Nadere informatie

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133

Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1932. 4. 33. 133 Begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19... 1.. BIJLAGE N VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING. BESLUIT VAN DEN GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLAND SCH-INDIE. Batavia, den 9den September 191 n.

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION

Stationspostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-STATION AMSTERDAM-CENTRAAL STATION Stationspostkantoren Bij de afdrukken van de tweeletter- en kleinrondstempels van de stationskantoren zijn géén afdrukken aangebracht van nummerstempels, die verwijzen naar die stations. Uitzondering is

Nadere informatie

Tarieven Day Definite (export)

Tarieven Day Definite (export) Tarieven Day Definite (export) Tarief per zending DHL EUROPLUS Weight (kg) Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 5 19,26 26,25 32,73 36,38 47,71 51,05 54,61 10 19,81 27,35 34,08 42,05 60,13

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen LANDSVERORDENING van de 22ste december 1989 houdende regelen met betrekking tot het verbranden van lijken en tot wijziging van enige algemene verordeningen in verband met die regelen (Crematielandsverordening)

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1959 Nr. 163 4.(1930) Nr. 1. TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1959 Nr. 163 A. TITEL Verdrag tot regeling van zekere wetsconflieten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes, met Protocol;

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

*., -.'. Model en. J «^

*., -.'. Model en. J «^ *., -.'. Model en. l I J «^ D :) o " GIRO = STORTING. Rofferdamsche Bankvereeniging. AMSTERDAM., den 19 Gelieve ter beschikking te stellen van te en, mijne daarvoor - onze een hi 'drag van ƒ!v 'Mk-. Giro-Rekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Gemengd Formaat: mag verschillen Verpakking: mag verschillen Inhoud: mag verschillen Uiterlijk: mag verschillen Het tarief van Gemengd wordt bepaald door het aantal stuks en het gemiddelde gewicht per

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6

Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6 Al ge me ne v oor waar de n Metbet r ek k i ngt otdedi ens t env an Kaar tv oorlat er 5 1 0 2 www. kaar t voor l at er. nl Inhoud Inleiding 2 Definities en Werkingssfeer 3 Tot stand komen van de Overeenkomst

Nadere informatie

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangend

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van )

(Inwerkingtreding , gepubliceerd in BS van ) Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië (Inwerkingtreding 01-12-2014, gepubliceerd

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET

SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET SURINAME HOOFDSTUK IV VAKANTIEWET 1975 No. 164-c GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME LANDSBESLUIT van 24 november 1975, houden de nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vakantie aan

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955

Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 Bijlage da MINISTERIE VAN JUSTITIE Afdeling Politie Rij ksvreemdelingendienst al. nr 386/B-4a 's-gravenhage, 6 December 1954 Bijlage 4a behorende bij Vreemdelingencirculaire nr 14/1955 Betreffende. Overneming

Nadere informatie

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.

Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316. E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud. SendCloud Bogert 1, Eindhoven T +31 (0)40 304 1316 Stad.nl Hoogstraat 7 5256 AW HEUSDEN E contact@sendcloud.nl W www.sendcloud.nl Heusden 14 april 2015, Beste Stad klant, Wij zijn verheugd te melden dat

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren ], ; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.12 Inventaris van het archief van C. Baron van Breugel [levensjaren 1752-1833], 1806-1829; mr. R. Baron van Breugel [levensjaren 1791-1873], 1831-1843 Auteur: J.K. Bondam

Nadere informatie

Z O E T...E E ~JI...~...E B...; ARTIKEL 1. .V.Q.Qrb.urg,...S.t.ompw1jk.,

Z O E T...E E ~JI...~...E B...; ARTIKEL 1. .V.Q.Qrb.urg,...S.t.ompw1jk., De RAAD del' gemeente Z O E T...E E ~JI...~...E B...; Gelet op artikel 129 der gemeentewet: BESLUIT: meenten: De gemeente..voq.r.o:u.rg.j Zo.et..erme.er $.ti..qmp.~!.;i".j.~,. Veur en Nootdorp treft met

Nadere informatie

A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, A 2015 N 48 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de september 2015 houdende de aanwijzing van de interne accountant van de Regering van Curaçao In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, In

Nadere informatie

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh Burgh 1.1 Algemeen plaatselijk bestuur 4 Gemeente Burgh 1602-1961 26,6 m. 1.2.8.1 Sociale zorg, armen- en werklozenzorg 55 Burgerlijk armbestuur te Burgh 1674-1961 NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

Nadere informatie

Het poststuk van de maand augustus-september 2013: posttarieven 1.

Het poststuk van de maand augustus-september 2013: posttarieven 1. Het poststuk van de maand augustus-september 2013: posttarieven 1. Trefwoorden: lokaaltarief, posttarieven, tarieven. U hebt zich vast al wel eens afgevraagd waarom de Nederlandse kinderzegels en de zomerzegels

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1967 Nr. 98 10 (1921) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1967 Nr. 98 A. TITEL Verdrag nopens de vrijheid van de doorvoer, met bijbehorend statuut; Barcelona, 20 april 1921 B. TEKST De

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 21 155 Wijziging van de regeling van de overdracht van aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer

Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer BW. Artikel 8:40 De overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer is de overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder (gecombineerd vervoerder)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 182 6 (1962) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 182 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de merken; Brussel,

Nadere informatie

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106

SURINAME. WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 SURINAME WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1962 GOUVERNEMENTSBLAD van SURINAME NO. 106 LANDSVERORDENING van 14 juli 1962 tot regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. IN NAAM DER KONINGIN!

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) B GEWIJZIGD

Nadere informatie

POSTTARIEVEN meest gestelde vragen

POSTTARIEVEN meest gestelde vragen POSTTARIEVEN meest gestelde vragen Vind hier uw antwoord op de meest gestelde vragen >> INHOUDSOPGAVE Posttarieven januari 2018 Tarieven postzegel Tarieven frankeermachine Vergelijk uw posttarieven Tarieven

Nadere informatie

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N.

K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. K L A A S T I G L E R L E E N, L E E U W A R D E N. Reglement ten behoeve van de registers en de toekenning van een studiebeurs. WERKZAAMHEDEN Artikel 1. Het bestuur dient zorg te dragen voor: a. het bijhouden

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF

AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2,0773 AANVULLEND PROFESSIONEEL TARIEF 2013 Artikel Verwijzing naar Vademecum Opmerkingen A 1 Port. Port bij het doorsturen van opgemaakte stukken naar een plaatselijk bevoegde gerechtsdeurwaarder A 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen*

AET. 287. De gebouwen mo9ten voorzien zijn van gasmeters, ten getale en ter plaatse door den Kommandant der Brandweer te bepalen* AANVULLING en WIJZIGING der ALGEMEENE POMTIE-YEEOEDEHTK'ö, De BTEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Amsterdam doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den l sten Maart 1882, is

Nadere informatie

Brandweer Brouwershaven 0,5 m.

Brandweer Brouwershaven 0,5 m. 1.1 Algemeen plaatselijk bestuur 2 Stad en gemeente 1344-1960 ; voorlopige lijst van de charters; toegang bouwvergunningen 616 Gemeente 1961-1996 Inventaris; toegang bouwvergunningen 80,2 m. 183 m. 1.2.5

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926.

156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926. 156. 7 8. Regeling van de inkomsten en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor 1926..li/ tirtt. 52 en 52 bis. Door de bepalingen van het Koninklijk besluit van dan uden December 1925

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EuroSprint 2014

Algemene Voorwaarden EuroSprint 2014 Algemene Voorwaarden EuroSprint 2014 Toepasselijke Regelgeving Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van EuroSprint zijn naast deze bepalingen als hieronder genoemd, ook de volgende bepalingen van toepassing:

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 WET van 24 november 1975, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers (Vacantiewet 1975) (S.B. 1975 no. 164c). ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse

Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse Statistieken 2013 97 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2013 gesteld op 46.000. In totaal zijn 4.314 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2013 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 298 26 983 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van maatregelen in het belang van het

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Hier valt echt veel op te zien

Hier valt echt veel op te zien Hier valt echt veel op te zien Een tijdje geleden kwam ik tot de ontdekking dat in een verzameling van poststukken ook pakketkaarten of adreskaarten passen en dat er op sites van ebay en Delcampe veel

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

A 2017 N 84 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao,

A 2017 N 84 PUBLICATIEBLAD. In naam van de Koning! De Gouverneur van Curaçao, A 2017 N 84 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de september 2017 tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten 1 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 2 In naam van de Koning!

Nadere informatie