Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6"

Transcriptie

1 Al ge me ne v oor waar de n Metbet r ek k i ngt otdedi ens t env an Kaar tv oorlat er www. kaar t voor l at er. nl

2 Inhoud Inleiding 2 Definities en Werkingssfeer 3 Tot stand komen van de Overeenkomst 5 Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6 Nakomen van de Overeenkomst 7 Tarieven en betaling 9 Betaling 10 Bescherming persoonlijke levenssfeer 11 Wijzigingen en aanvullingen 12 Aansprakelijkheid van Kaart voor Later 13 Aansprakelijkheid van de afzender 14 Klachten, geschillen en toepasselijk recht 15 Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud 16

3 Inleiding 1. Kaart voor later is opgericht in 2015 en biedt sindsdien de service om kaarten en brieven met een latere, zelf uit te kiezen bezorgdatum te versturen. 2. Deze Algemene Voorwaarden betreffen de service van Kaart voor Later. Onze service bestaat uit het ontvangen, opslaan en versturen van briefpost. Bij het ontvangen en versturen van deze briefpost maken wij gebruik van de Universele Postdienst van Koninklijke PostNL. Voor vragen betreffende de Universele Postdienst van Koninklijke PostNL verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Universele Postdienst van Koninklijke PostNL. Deze zijn beschikbaar op of te verkrijgen via de PostNL klantenservice. 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen op Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Kaart voor Later: 2

4 Artikel 1 Definities en Werkingssfeer 1.1 Definities en het maximum gewicht van Brievenbuspost. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Afzender: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kaart voor Later een Overeenkomst aangaat; Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden voor de Postservice van Kaart voor Later; Begeleidend Formulier Het formulier dat Kaart voor Later meelevert bij Kaart voor Later-enveloppen, en dat ingevuld dient te worden door de Afzender om van de Postservice van Kaart voor Later gebruik te kunnen maken. Dit formulier is tevens te downloaden op Brievenbuspost: Poststukken tot een maximum formaat van 38 x 26,5 x 3,2 cm en een maximum gewicht van 2 kg. Contactpersoon De natuurlijk- of rechtspersoon die optioneel op het Begeleidend Formulier kan worden aangegeven. Indien de Ontvanger het Poststuk weigert, of wanneer de Ontvanger niet te traceren is, of wanneer het Poststuk na verzending wordt teruggestuurd aan Kaart voor Later, biedt Kaart voor Later de mogelijkheid om het Poststuk aan de Contactpersoon te versturen. Kaart voor Later: Kaart voor Later is een eenmanszaak en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op nr Kaart voor Later-envelop: De door Kaart voor Later verstrekte envelop waarin de Brievenbuspost verstuurd kan worden. De Kaart voor Laterenvelop heeft het maximale formaat van 38x 26,5x3,2 cm. Brievenbuspost: Tevens gebruikt Kaart voor Later de Kaart voor Later-envelop om het Poststuk aan de Ontvanger te versturen. Niet Brievenbuspost: Poststukken die niet voldoen aan het maximum formaat 3 Onbestelbaar Poststuk: een Poststuk dat niet verstuurd kan worden naar het op het Poststuk vermelde adres of aan de op het Poststuk vermelde persoon of dat door Koninklijke PostNL wordt teruggestuurd aan Kaart voor Later. Ontvanger De natuurlijke- of rechtspersoon aan wie het Poststuk geadresseerd is. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kaart voor Later en de Afzender van het Poststuk ter uitvoering van de Postservice van Kaart voor Later. Poststuk: een geadresseerde Zending, bestaande uit Brievenbuspost, optioneel in een Kaart voor Later envelop, met bijgevoegd ingevuld Begeleidend Formulier. Postservice: Het geheel van handelingen dat Kaart voor Later verricht om Poststukken te ontvangen, opslaan en verzenden. De postservice wordt beschreven in deze Algemene Voorwaarden. Universele postdienst Koninklijke PostNL: de universele postdienst van Koninklijke PostNL zoals bedoeld in de Postwet 2009 en de daarop gebaseerde regelgeving. De algemene voorwaarden van de Universele postdienst Koninklijke PostNL zijn te lezen op Versturing: Het versturen van Poststukken op het daarop vermelde adres en aan de daarop vermelde persoon. Kaart voor Later is niet verantwoordelijk voor de bezorging van Poststukken aan het daarop vermelde adres. Dit wordt gedaan door Koninklijke PostNL. Kaart voor Later biedt de mogelijkheid aan de Afzender om gebruik te maken van 'verzekerd versturen', een dienst dat wordt aangeboden door PostNL. Zending:

5 Een aan Kaart voor Later voor de Postservice aangeboden Poststuk; 1.2 Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten ter uitvoering van de Postservice voor ontvangst, opslag en verzending van Poststukken. 4

6 Artikel 2 Tot stand komen van de Overeenkomst 2.1 De Overeenkomst komt tot stand door Brievenbuspost in de daarvoor bestemde Kaart voor Later-envelop of in een overeenkomstig formaat envelop te doen en deze vergezeld van het Begeleidend Formulier op te sturen naar Postbus 4230, 5953 ZG, Beesel tnv Kaart voor Later. De Afzender is verantwoordelijk voor het voldoende frankeren van de Kaart voor Later-envelop voor verzending naar de Postbus. 2.2 Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, blijven van kracht als de rechtsvorm van Kaart voor Later wijzigt. 5

7 Artikel 3 Weigering en opschorting van de Overeenkomst 3.1 Kaart voor Later kan de totstandkoming van een Overeenkomst weigeren of de uitvoering van een tot stand gekomen Overeenkomst opschorten, zo mogelijk onder opgave van redenen, indien: a. het Poststuk en/of de Kaart voor Later-envelop niet voldoet aan de eisen van frankering, gewicht, afmetingen, inhoud, adressering, vorm en/ of verpakking, die door Kaart voor Later daaraan zijn gesteld; b. het Poststuk niet voldoet aan de eisen van gewicht, afmeting, inhoud, vorm en/of verpakking die door Kaart voor Later en/of de Universele Postdienst Koninklijke PostNL daaraan zijn gesteld. c. enige bepaling in een wet en/of een internationaal (post)verdrag zich daartegen verzet; d. het vervoer van een Poststuk gevaar oplevert voor personen en/of zaken; e. de door de Afzender te verstrekken gegevens niet juist of niet volledig zijn verstrekt; f. het Poststuk niet in een Kaart voor Later-envelop verstuurd is. g. de Afzender binnen 6 maanden na versturing van de factuur door Kaart voor Later niet heeft voldaan aan de betaling van het in de factuur vermeldde bedrag aan Kaart voor Later. h. Kaart voor Later besluit, om welke reden dan ook, het verlenen van de Postservice te stoppen. 3.2 De Afzender wordt in het geval van opschorting, voor zover mogelijk, tegen betaling van de onkosten voor verzending, onder vermelding van de reden van de opschorting, weer in het bezit gesteld van zijn Poststuk. Daarmee wordt de Overeenkomst beëindigd. 3.3 In geval van opschorting van de Overeenkomst omwille van redenen zoals vermeld in 3.1.h., zal het Poststuk, voor zover mogelijk, gratis aan de Afzender teruggestuurd worden. 3.4 Het is de Afzender toegestaan om via een schriftelijk verzoek de overeenkomst met Kaart voor Later op te schorten. In dit geval wordt naar gelang de reeds verstreken duur van de opslag door Kaart voor Later een deel van het betaalde bedrag teruggegeven aan de Afzender. Tevens wordt de Afzender weer in het bezit gesteld van zijn Poststuk, onder de voorwaarden benoemd in Artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden. 6

8 Artikel 4 Nakomen van de Overeenkomst 4.1 De Overeenkomst is door Kaart voor Later nagekomen als het door de Afzender aangeleverde Poststuk overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden aan de Universele Koninklijke PostNL ter verzending is overgedragen. 4.2 De Overeenkomst geeft aan de Ontvanger geen eigen recht op Bezorging. De Ontvanger kan geen beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. 4.3 De bezorging van het Poststuk is geen onderdeel van de dienst van Kaart voor Later en valt dus ook niet onder deze Algemene Voorwaarden. Voor de bezorging van Poststukken maakt Kaart voor Later gebruik van de Universele Postdienst Koninklijke Post NL. 4.3 Kaart voor Later streeft ernaar om Poststukken binnen een redelijk termijn na de door de Afzender aangegeven bezorgdatum ongeschonden aan het op het Begeleidend Formulier vermelde adres of aan de op het Begeleidend Formulier vermelde persoon te versturen. Kaart voor Later geeft daarvoor geen garantie. 4.4 Een Onbestelbaar Poststuk wordt gratis aan de Afzender of aan de Contactpersoon verzonden, indien: a. het niet kan worden verstuurd aan het voor de Ontvanger vermelde adres of aan de als Ontvanger vermelde persoon; b. het door Koninklijke PostNL niet kan worden bezorgd aan het daarop vermelde adres, of als de Ontvanger weigert het Poststuk in ontvangst te nemen en Kaart voor Later het Poststuk retour krijgt. 4.5 Een Onbestelbaar Poststuk dat niet aan de Afzender of Contactpersoon kan worden teruggezonden wordt vernietigd (ook bij weigering door de Afzender), tenzij het Poststuk geacht wordt voor de Afzender van waarde te zijn. In dat geval blijft het Poststuk gedurende één jaar bewaard, waarna de inhoud aan Kaart voor Later vervalt. 4.6 Wanneer een Onbestelbaar Poststuk wordt teruggezonden aan de Afzender danwel Contactpersoon, of wanneer een Onbestelbaar Poststuk wordt vernietigd danwel gedurende een jaar bewaard waarna de inhoud vervalt aan Kaart voor Later, heeft de Afzender geen recht op teruggave van het voor de Postservice betaalde bedrag en/of het voor de Universele Postdienst 7

9 Koninklijke PostNL betaalde bedrag en/of een compensatie voor de waarde van de inhoud van het Onbestelbaar Poststuk (indien van toepassing). 8

10 Artikel 5 Tarieven 5.1 De tarieven, die verschuldigd zijn voor de uitvoering van de Postservice, worden door Kaart voor Later bekend gemaakt. Een tarievenkaart (laatste versie) is te lezen op de website: De hoogte van de tarieven is afhankelijk van het soort Poststuk, het gewicht, de gewenste bezorgdatum, de gewenste bezorgplek en eventuele extra services die door Koninklijke PostNL via Kaart voor Later worden aangeboden. De hoogte van het tarief voor een Poststuk naar het buitenland is daarnaast ook afhankelijk van het land van bestemming. Het staat Kaart voor Later vrij om een ander tarief dan het op de Tarievenkaart genoemde tarief in rekening te brengen. 5.2 De Afzender moet de gegevens verstrekken die vereist zijn ter vaststelling van het van toepassing zijnde tarief. Deze gegevens dienen ingevuld te worden op het Begeleidend Formuier in de Kaart voor Later-envelop. Kaart voor Later is gerechtigd de verstrekte gegevens te controleren. 5.3 Na ontvangst van het Poststuk in de Kaart voor Laterenvelop maakt Kaart voor Later een berekening van het te betalen tarief op basis van het Begeleidend Formulier en eigen onderzoek. Dit tarief kan verschillen van de in de Tarievenkaart aangeduidde tarieven. De Afzender wordt van de totstandkoming van deze berekening op de hoogte gesteld. 5.4 Alle bedragen die verschuldigd zijn, worden verhoogd met belastingen en heffingen, die Kaart voor Later verplicht is in rekening te brengen. 9

11 Artikel 6 Betaling 6.1 Berekening van door de Afzender verschuldigde bedragen gebeurt door Kaart voor Later zo snel mogelijk na ontvangst van het Poststuk. Kaart voor Later stuurt de Afzender een factuur met daarbij een uitleg over de berekening van het verschuldigde bedrag. 6.2 Betaling van door de Afzender verschuldigde bedragen geschiedt door de ontvangen factuur via acceptgiro of Ideal te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 6.3 De Afzender dient de factuur binnen 6 maanden na versturing van de factuur te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 6.4 Indien niet, niet voldoende of niet op tijd aan de betaling wordt voldaan, zal de Overeenkomst tussen Afzender en Kaart voor Later opgeschort worden. 6.5 Indien Kaart voor Later dat doelmatiger acht, kunnen niet of niet voldoende of niet op tijd betaalde Poststukken bij de Ontvanger worden bezorgd tegen betaling, inclusief opslagkosten op basis van reeds gebruikte opslagtijd. De Afzender dient het aan de Ontvanger in rekening gebrachte te betalen als de Ontvanger niet aan het betalingsverzoek van Kaart voor Later voldoet. 6.6 De Afzender heeft in geen geval recht op restitutie van reeds gedane betalingen. Kaart voor Later zal, in geval van een conflict over reeds gedane betalingen, proberen te voldoen aan de wensen van de Afzender, maar is in geen geval verplicht om (een deel van) gedane betalingen terug te betalen. 10

12 Artikel 7 Bescherming persoonlijke levenssfeer 7.1 Kaart voor Later gebruikt de in het kader van een Overeenkomst vastgelegde gegevens enkel voor de uitvoering van de Overeenkomst en voor intern onderzoek. 7.2 Kaart voor Later verplicht zich om, buiten de gevallen zoals hierboven genoemd, persoonsgegevens en in het algemeen informatie over Poststukken die in verband met de uitvoering van Overeenkomsten verwerkt worden, niet aan derden bekend te maken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 7.3 Van de inhoud van gesloten Poststukken wordt door Kaart voor Later alleen kennis genomen op verdenking van een ongeoorloofde inhoud van het Poststuk, zoals vermeld in artikel 3.1 en/of artikel 13.5 van deze Algemene Voorwaarden of voor zover dit in geval van Onbestelbare Poststukken, voor het vaststellen van het adres van de Afzender of de Ontvanger nodig is. De Afzender dient controle mogelijk te maken van Poststukken die hij wenst te verzenden en kan gevraagd worden de inhoud van een Poststuk te tonen. 7.4 Van de inhoud van niet gesloten Poststukken kan door Kaart voor Later kennis genomen worden bij het openen van de Kaart voor Later-envelop na ontvangst. 7.5 Kaart voor Later zal Poststukken ten alle tijden gesloten versturen aan de Ontvanger. 7.6 Kaart voor Later biedt geen garantie voor de bescherming van persoonsgegevens, maar zal zoals in artikel 7.1 en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden vermeld niet uit eigen beweging persoonsgegevens aan derden bekend maken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 11

13 Artikel 8 Wijzigingen en aanvullingen Het staat Kaart voor Later vrij om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Kaart voor Later zal altijd de meest nieuwe en dus geldende versie van de Algemene Voorwaarden via haar website beschikbaar stellen. 12

14 Artikel 9 Aansprakelijkheid van Kaart voor Later 9.1 Voor schade ontstaan bij uitvoering van de Overeenkomst is Kaart voor Later niet aansprakelijk. 9.2 Voor verlies van het Poststuk bij uitvoering van de Overeenkomst om redenen van vernietiging, diefstal of enige andere manier van verlies van het Poststuk is Kaart voor Later niet aansprakelijk. 9.3 Voor versturing van het Poststuk naar de verkeerde persoon en/of naar het verkeerde adres is Kaart voor Later niet aansprakelijk 9.4 Voor te late verzending danwel het niet verzenden van een Poststuk terwijl dat volgens de Overeenkomst wel had gemoeten, is Kaart voor Later niet aansprakelijk. 9.5 De Afzender maakt in geen geval aanspraak op een schadevergoeding in welke vorm dan ook. 9.6 Kaart voor Later laat uitdrukkelijk weten dat de Postservice niet bedoeld is voor de verzending danwel opslag van officiele/notariële documenten danwel waardevolle documenten/materialen. Kaart voor Later adviseert om bovengenoemde documenten/materialen niet via de Postservice te versturen. 9.7 Voor verlies van of schade aan het Poststuk bij verzending door de Universele Postdienst Koninklijke PostNL gelden de Algemene Voorwaarden van de Universele Postdienst Koninklijke PostNL. Kaart voor Later is in dit geval niet verplicht om de Afzender bij te staan in het verkrijgen van een schadevergoeding. Wel zal Kaart voor Later overleg plegen met de Afzender over mogelijke bijstand. 9.8 Poststukken worden geacht verloren te zijn gegaan wanneer deze niet binnen 30 dagen na opmerking van de vermissing kunnen worden gevonden. 9.9 Wanneer een Poststuk verloren wordt geacht, of wanneer een Poststuk schade heeft geleden, wordt de Afzender hiervan op de hoogte gesteld. 13

15 Artikel 10 Aansprakelijkheid van de afzender De Afzender is tegenover Kaart voor Later aansprakelijk voor schade die, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de Afzender kan worden toegerekend, door zijn Poststuk is toegebracht aan personen in de dienst van Kaart voor Later en/ of door haar ingeschakelde derden, aan bedrijfsmiddelen van Kaart voor Later en/of van door haar ingeschakelde derden of aan andere Poststukken. 14

16 Artikel 11 Klachten, geschillen en toepasselijk recht 11.1 Kaart voor Later stelt voor het indienen van klachten inzake de uitvoering van de Overeenkomst een e- mailadres beschikbaar: Klachten kunnen tevens per post verstuurd worden naar Postbus 4230, 5953 ZG, Beesel tnv Kaart voor Later. Kaart voor Later streeft ernaar een klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Kaart voor Later is in geen geval verplicht om klachten af te handelen Geschillen tussen Kaart voor Later en Afzenders naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften, tarieven en regelingen kunnen bij wijze schikking worden beslecht. Wenst de Afzender geen behandeling van een geschil door schikking, of kan het geschil niet via een schikking worden beslecht, dan kan het geschil aan de burgerlijke rechter voorgelegd worden Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 15

17 Artikel 12 Vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud 12.1 Vorm en verpakking Alle Poststukken dienen in de maximale afmetingen van de Kaart voor Later-envelop te passen 12.2 Verpakking De verpakking van Poststukken moet in ieder geval aan de volgende vereisten voldoen: - De te verzenden stukken moeten in de afgesloten Kaart voor Later-envelop, danwel in een vergelijkbare envelop zitten wanneer zij opgestuurd worden; - De verpakking van Poststukken moet deugdelijk, veilig en stevig zijn en rekening houden met het gewicht, de grootte en de mate van kwetsbaarheid van de inhoud daarvan; - De verpakking moet van zodanige aard zijn dat beschadiging en/of verlies van de inhoud daarvan, beschadiging van andere Poststukken alsmede verwonding van personeel (en/of derden) van Kaart voor Later wordt voorkomen; - De buitenste verpakking moet bestaan uit de volledige Kaart voor Later-envelop danwel een vergelijkbare envelop en moet volledig afgesloten zijn. Deze mag geen mogelijkheid bieden voor het inschuiven van andere Poststukken; Postbus 4230, 5953 ZG, Beesel tnv Kaart voor Later. Voor Poststukken naar het buitenland geldt dat ook het land waar het Poststuk naartoe gestuurd dient te worden op het Begeleidend Formulier ingevuld dient te worden. Het adres dient in dit geval zo gedetailleerd mogelijk, met nederlandstalige danwel engelstalige aanduiding van het land van bestemming, ingevuld te worden op het Begeleidend Formulier. 2. Kaart voor Later is in geen geval verplicht om een Poststuk (op tijd) te verzenden. 3. Om verzending aan de verkeerde persoon en/of het verkeerde adres te voorkomen, wordt de Afzender geacht zoveel mogelijk informatie op het Begeleidend Formulier in te vullen. 4. De afzender krijgt de mogelijkheid om op het Begeleidend Formulier een contactpersoon, anders dan de Afzender en Ontvanger, te vermelden. Indien Kaart voor Later het nodig acht wordt de aangegeven contactpersoon benaderd. Ook kan op het Begeleidend Formulier aangegeven worden dat het Poststuk aan deze contactpersoon verstuurd dient te worden wanneer het Poststuk wordt geweigerd door de Ontvanger, wanneer de Ontvanger niet te traceren is, of wanneer het Poststuk na verzending aan Kaart voor Later wordt teruggestuurd Afmetingen, gewicht 1. Maximum afmetingen: Brievenbuspost mag niet groter zijn dan 38 x 26,5 x 3,2 cm en moet passen in de Kaart voor Later-envelop 12.3 Adressering 1. Op het Begeleidend Formulier in de Kaart voor Laterenvelop moet minstens de volledige naam en een volledig adres van de Ontvanger worden vermeld. Onder volledig adres wordt verstaan; straat en huisnummer (met eventuele huisnummertoevoeging) dan wel postbus- of antwoordnummer. In alle gevallen moet de postcode en woonplaats van bestemming vermeld worden. Wanneer Begeleidende Formulieren worden voorzien van een Afzender- of retouradres, mag dit uitsluitend een adres in Nederland zijn. Het Begeleidend Formulier moet in de volledig afgesloten Kaart voor Later-envelop danwel een vergelijkbare envelop worden meegestuurd. Het adres van Kaart voor Later is reeds op de Kaart voor Later-envelop aangegeven. Deze envelop dient dus enkel voldoende gefrankeerd opgestuurd te worden. Andere enveloppen, overeenkomstig de eisen waaraan een Kaart voor Laterenvelop voldoet, dienen te worden voorzien van het volledige postadres van Kaart voor Later. Dit postadres is: Maximumgewicht: Het maximumgewicht van het Poststuk is 2 kg 12.5 Inhoud 1. De inhoud van het Poststuk moet ten minste voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden in de Algemene Voorwaarden van de Universele Postdienst Koninklijke PostNL. 2. De inhoud van een Poststuk mag daarnaast niet bevatten: etenswaren, drinkwaren, materiaal waarvan het bezit wettelijk verboden is, materiaal dat binnen de duratie van de opslag kan bederven, materiaal dat een buitengewoon sterke geur produceert, materiaal dat geluid produceert, levend materiaal, materiaal dat een gevaar kan vormen voor de gezondheid van medewerkers van Kaart voor Later. 3. De inhoud van een Poststuk mag daarnaast ten tijde van verzending aan Kaart voor Later niet meer dan de totale waarde van ,- bevatten. 16

18 4. Kaart voor Later behoudt het recht om Poststukken niet te verzenden omwille van afkeuring van de inhoud, ook als de inhoud voldoet aan de in deze Algemene Voorwaarden gesteld eisen. 5. Kaart voor Later treft geen bijzondere voorzorgen voor de behandeling van zeer kwetsbare goederen 6. Voor Poststukken met een bestemming buiten de Europese Unie die zaken bevatten dient de Afzender de voorgeschreven verzenddocumenten volledig en nauwkeurig in te vullen in het Engels. Deze verzenddocumenten worden door Koninklijke PostNL ter beschikking gesteld. Afzenders dienen zich zelf op de hoogte te stellen van de geldende invoerbepalingen in het land van bestemming. 7. Poststukken naar het buitenland die geldstukken, bankbiljetten, waarden aan toonder van allerlei aard, edele metalen, edelgesteenten, parels, voorwerpen of documenten met een kunst- of verzamelwaarde of andere kostbaarheden bevatten, mogen uitsluitend als Poststuk met de verzekerservice van Koninklijke PostNL worden verzonden. 17

19

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014 Algemene voorwaarden Voor de Universele postdienst 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Tot stand komen van de Overeenkomst 6 3. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 7 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de universele postdienst 2014

Algemene Voorwaarden voor de universele postdienst 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor de universele postdienst 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden PostNL voor de Universele postdienst 2014 AV CZ / 143 Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Gemakspost 2016

Algemene voorwaarden. Gemakspost 2016 Algemene voorwaarden Gemakspost 2016 Inhoud Inhoud 2 Algemene voorwaarden Gemakspost 3 1. Vervoersovereenkomst 4 2. Verplichtingen PostNL 5 3. Verplichtingen van Klant 6 4. Prijzen, facturen en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Definities en Werkingssfeer 4 Artikel 2 Tot stand komen van de Overeenkomst 4 Artikel 3 Weigering en opschorting van de Overeenkomst 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014

Algemene voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2014 Algemene voorwaarden Voor Ontvangerservices 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 6 3. Annulering 7 4. Tarieven en betaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het vervoer van Brievenbuspakjes 2016

Algemene voorwaarden. voor het vervoer van Brievenbuspakjes 2016 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Brievenbuspakjes 2016 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Tot stand komen van de Overeenkomst 5 3. Weigering, rekenen van toeslagen en opschorting van het

Nadere informatie

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden Diamant groep a I. Postactiviteiten Onder Diamant groep Facilitaire Dienstverlening Post wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel Facilitaire Dienstverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015

Algemene voorwaarden. Postbussen 2015 Algemene voorwaarden Postbussen 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Inhoud van de Overeenkomst 4 3. Verplichtingen Postbushouder 5 4. Controlerecht PostNL 6 5. Wijziging van voorwaarden 7 6. Entreetarief en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Haalservice en Brengservice 2014

Algemene voorwaarden. Haalservice en Brengservice 2014 Algemene voorwaarden Haalservice en Brengservice 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 4 3. Brengservice 5 4. Haalservice 6 5. Belading 7 6. Waardevolle goederen 8 7. Overeenkomst 9 8. Beëindiging 10

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel Algemene voorwaarden Persoonlijke Postzegel Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 4 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 5 4. De Service 6 5. Het Vervoer 7 6. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

Algemene Verzendvoorwaarden

Algemene Verzendvoorwaarden Algemene Verzendvoorwaarden PostNL Cargo België bvba, Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout Artikel 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. PostNL Cargo België: PostNL Cargo België

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Artikel 01 DEFINITIES De volgende definities zijn voor deze algemene voorwaarden van toepassing: AVC: De Algemene VervoersCondities in de laatste versie. AVK: Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag;

Koninklijke PostNL B.V., gevestigd in Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 23, 2595AK; Postbus 30250, 2500 GG Den Haag; ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTCLUB.NL Inhoud 1. Definities 2. Overeenkomst 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 5. Totstandkoming Overeenkomst 6. De Vervoersdienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Frankeren & Pakket Ontvangen

Algemene voorwaarden. Online Frankeren & Pakket Ontvangen Algemene voorwaarden Online Frankeren & Pakket Ontvangen Inhoud Algemene voorwaarden Online Frankeren & Pakket Ontvangen 3 1. Definities 4 2. Registratie en Bestelling 5 3. Vervoer en Aflevering 6 4. Frankeerlabel

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PostNL Pakketten België NV/SA

Algemene voorwaarden. PostNL Pakketten België NV/SA Algemene voorwaarden PostNL Pakketten België NV/SA Inhoud 1. Definities 2. Toepasselijke regelgeving 3. Tegenstrijdige bepalingen 4. Aanbiedingsvoorwaarden 5. Vergoeding 6. Betaling 7. Wijgering, Opschorting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

1.2 BUSY BABY is een online winkel, webshop, in babyspeelgoed en andere babyaccessoires, welke via BUSY-BABY.NL, bezocht kan worden.

1.2 BUSY BABY is een online winkel, webshop, in babyspeelgoed en andere babyaccessoires, welke via BUSY-BABY.NL, bezocht kan worden. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSY BABY 1.DEFINITIES 1.1 Onder BUSY BABY wordt in deze algemene voorwaarden verstaan webwinkel BUSY-BABY.nl, onderdeel van de eenmanszaak Femmy Obdam, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1. Saventa is ingeschreven bij de Kvk in s-hertogenbosch; 60847182. 1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Saventa een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN. CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN CrossXvest International ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 1. Definities In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis

Nadere informatie

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden Artikel 1 : Definities 1.1 Onder "NuVintage" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMEEN bbkidsshop is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Eindhoven onder nummer 60455152. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Business Post Limburg hanteert de volgende tarieven: 1 Postbezorging Business Post Limburg. 2 Frankeren PostNL 3 Postbusservice. 4 Ophalen poststukken. 5 Brengen

Nadere informatie

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Document: 14_LML Algemene_Voorwaarden_NL_30032014_A.docx Datum: 30-03-2014 Versie: A Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwaarden... 3.

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Gemengd Formaat: mag verschillen Verpakking: mag verschillen Inhoud: mag verschillen Uiterlijk: mag verschillen Het tarief van Gemengd wordt bepaald door het aantal stuks en het gemiddelde gewicht per

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions.

Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions. Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions. 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Utrecht-Promotions zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze

Nadere informatie

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te Algemene voorwaarden Handelskwekerij De Schelde BV www.olijfboom.nl Email: info@olijfboom.nl Lange Kruisweg 21a 2676BM Maasdijk KvK 24420121 BTW nr NL818375085B01 ABN AMRO 4175.04.551 1. Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Privacy: Bezoekgegevens:

Privacy: Bezoekgegevens: Privacy: Alle door u beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. Uw achtergelaten gegevens

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Printbezorger. Op de dienst Printbezorger van Koninklijke PostNL B.V. zijn de Algemene voorwaarden Printbezorger van toepassing

Algemene voorwaarden. Printbezorger. Op de dienst Printbezorger van Koninklijke PostNL B.V. zijn de Algemene voorwaarden Printbezorger van toepassing Algemene voorwaarden Printbezorger Op de dienst Printbezorger van Koninklijke PostNL B.V. zijn de Algemene voorwaarden Printbezorger van toepassing Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid 4 3. Onderwerp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

2.2 SOT: Second Opinion Tandartsen. Hieronder vallen BIG-geregistreerde tandartsen die de aanvragen via de website behandelen.

2.2 SOT: Second Opinion Tandartsen. Hieronder vallen BIG-geregistreerde tandartsen die de aanvragen via de website behandelen. Algemene Voorwaarden Second Opinion Tandartsen is onderdeel van Dentpro gevestigd te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op www.secondopiniontandartsen.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN 1. Definities: ALGEMENE VOORWAARDEN SCALIGER EXAMENTRAININGEN Versie: 1 december 2015 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur]

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] Identiteit van de ondernemer DilvisOnline.nl Dilvis Kerklaan 40, 1921 BL, Akersloot Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] E-mailadres: info@dilvis.nl KvK-nummer: 37052882

Nadere informatie

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging.

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Ja-maar...wat koop ik daarvoor? Algemene leveringsvoorwaarden webwinkel Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Als je je bestelling vooraf betaalt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden voor ontvangerservices 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor ontvangerservices 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden PostNL voor ontvangerservices AV CZ / 141 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen

Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Algemene voorwaarden Bijlesje.nl examentrainingen Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. BW: het Burgerlijk Wetboek. Contractant:

Nadere informatie

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen;

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Algemene Contractvoorwaarden EUKnet Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Contractvoorwaarden Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Dienst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger.

Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger. Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van Egger Textiles BV en Egger Groothandel BV gevestigd te Borger. Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het vervoer van Partijen Buszendingen 2017

Algemene voorwaarden voor het vervoer van Partijen Buszendingen 2017 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Partijen Buszendingen 2017 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Tot stand komen van de Overeenkomst 5 3. Weigering, rekenen van toeslagen en opschorting

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn;

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn; Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek Deze Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek zijn aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden van Thuiswinkel. Artikel 1 Definities: Monuta: Monuta Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Bij ieder gebruik Geboortegift.nl (hierna: de Webshop), zijn de Algemene Voorwaarden van Geboortegift.nl (hierna: Geboortegift.nl) geldig. Door het plaatsen van een Bestelling via

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. postnl.nl/webshop

Algemene voorwaarden. postnl.nl/webshop Algemene voorwaarden postnl.nl/webshop Inhoud Algemene voorwaarden 5 1. Definities 6 Hoofdstuk I Algemene Bepalingen 7 2. Toepasselijkheid 8 3. Registratie en Bestelling 9 4. Totstandkoming Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Aankoop op Afstand

Algemene Voorwaarden voor Aankoop op Afstand Algemene Voorwaarden voor Aankoop op Afstand Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit Ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 Overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het vervoer van Partijen Buszendingen 2015

Algemene voorwaarden. voor het vervoer van Partijen Buszendingen 2015 Algemene voorwaarden voor het vervoer van Partijen Buszendingen 2015 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Tot stand komen van de Overeenkomst 5 3. Weigering, rekenen van toeslagen en opschorting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009

Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Algemene voorwaarden BuddyJaap Versie geldig vanaf: 30 oktober 2009 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website en diensten van BuddyJaap. BuddyJaap geeft iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CLAFIDES Artikel 1. Identiteit CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN E-mailadres: info@clafides.nl Artikel 2. Definities Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie