ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM"

Transcriptie

1 ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

2 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over Jaarrekening 1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 12 4 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over

3 ACCOUNTANTSVERSLAG

4 WOLFSBERGEN VAN HAARLEM ACCOUNTANTS Aan het bestuur van Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam Keileweg 65a 3029 BR Rotterdam Capelle aan den IJssel, 11 mei 2015 Betreft: Jaarrekening 2014 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting. 1 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van , samengesteld. 2 SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedragsen beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wolfsbergen Van Haarlem accountants Rivium Boulevard LK Capelle aan den IJssel Postbus AP Rotterdam T F ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Alle opdrachten worden aangenomen door de maatschap Wolfsbergen van Haarlem en niet door individuele personen en/of praktijk vennootschappen.

5 te Rotterdam Blad 3 3 RESULTAAT 3.1 Vergelijkend overzicht Het saldo over 2014 bedraagt tegenover over De saldi over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Verschil % % Baten Giften en donaties Overige baten , ,0 1, Brutomarge , , Lasten Personeelslasten , , Afschrijvingen materiële vaste activa , , Huisvestingslasten , , Kantoorlasten , ,2 809 Autolasten , , Verkooplasten Algemene lasten ,5 1, ,1 5, Som der lasten , , Resultaat , , Financiële baten en lasten , ,1 222 Saldo , , Het saldo over 2014 bedraagt Dit saldo bestaat uit twee deelsaldi, te weten: een saldo dat op de algemene reserve wordt gemuteerd en ter vrije beschikking van de stichting staat. een saldo dat op de bestemmingsfondsen wordt gemuteerd en waarover de stichting niet vrij kan beschikken. Het positieve saldo dat in 2014 op de algemene reserve is gemuteerd bedraagt In 2013 was sprake van een negatief saldo van Het positieve saldo dat in 2014 op de bestemmingsfondsen is gemuteerd bedraagt In 2013 was sprake van een positief saldo van

6 te Rotterdam Blad 4 4 FINANCIËLE POSITIE Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: Beschikbaar op lange termijn: Eigen vermogen Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Liquide middelen Af: kortlopende schulden Werkkapitaal Het eigen vermogen bestaat uit een Algemene reserve van en Bestemmingsfondsen van Over de aanwending van de Algemene reserve kan de stichting vrij beschikken. De Bestemmingsfondsen mogen alleen worden aangewend voor het specifieke doel waarvoor het is ontvangen. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, ;n Van Haarlem Accountants Man fisteraccountant

7 FINANCIEEL VERSLAG

8 te Rotterdam Blad 6 BESTUURSVERSLAG OVER 2014 De Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam presenteert u hierbij de financiële jaarrekening Vanuit Rotterdam vervullen wij zowel de functie van distributiecentrum als die van lokale Voedselbank. Het distributiecentrum heeft twee cliënten: de Voedselbank Rotterdam en de Voedselbanken in de regio ( circa cliënten). In de Regio Rotterdam zijn 45 lokale uitdeelpunten gevestigd, die samen ongeveer 3000 huishoudens wekelijks van een voedselpakket voorzien. Zoals bij alle aangesloten Voedselbanken wordt al het werk gedaan door alleen maar vrijwilligers. De locatie Rotterdam telt er ongeveer 230. Belangrijke aspecten zijn onder meer: a. Het verkrijgen van voldoende voedsel en de financiële middelen om de organisatie op verantwoorde wijze te leiden en in stand te houden; b. Zorgdragen voor een verantwoord beleid m.b.t. de voedselveiligheid. In 2014 heeft het bestuur op volle sterkte gefunctioneerd. Te samen met het management van de Stichting en de vele vrijwilligers heeft de Stichting op een aantal terreinen grote vooruitgang geboekt. Voor wat betreft de functie als Distributiecentrum: 1. Rotterdam is steviger aangehaakt bij de landelijke vereniging en voldoet aan de landelijke kaders, zoals bijvoorbeeld omtrent voedselveiligheid, voedselwerving en voedselregistratie; 2. De Regionale Bijeenkomsten zijn nieuw leven ingeblazen onder leiding van de heer Schut van de Voedselbank Leerdam; 3. Het opstarten van een Regionale Werkgroep ten behoeve van de verdeling van de landelijk toegezonden/ontvangen goederen en de kostenverdeling van het logistieke proces en opslag van het distributiecentrum. In 2015 zal dat verder worden vervolmaakt; 4. Zowel het distributiecentrum als de Voedselbank Rotterdam hebben het predicaat groen als het gaat om voedselveiligheid. Voor wat betreft de Voedselbank Rotterdam: 1. Verbetering van de jaarcijfers door verlagen van structurele lasten en ruimhartigheid van sponsors; 2. Besluit tot verhuizing van Keilestraat 7 naar Keileweg 65a van onderdelen van de voedselbank Rotterdam; 3. In oprichting is een vrijwilligersraad om de 230 vrijwilligers een stem te geven in het besturen van de Voedselbank Rotterdam; 4. Verbeteringen in personele invulling in de zin van juiste man/vrouw op de juiste plaats;

9 te Rotterdam Blad 7 Voor u ligt het financieel jaarverslag 2014, mede dankzij de inzet en medewerking van de financiële afdeling. Het Bestuur heeft een zeer positief gevoel van al het werk van de vrijwilligers in de organisatie, die het mogelijk hebben gemaakt ook in 2014 weer veel gezinnen van de noodzakelijke pakketten te voorzien. Uiteraard geldt de dankbaarheid ook voor de vele leveranciers van het voedsel en de verstrekkers van de financiële en andere middelen. Dit geldt eveneens voor de samenwerking met de Voedselbank Nederland die als constructief werd ervaren. Het jaar 2014 was financieel gezien een bevredigend jaar. Enerzijds kon door giften de bestemmingsreserves worden verhoogd en waren de overige niet geoormerkte giften ruim voldoende om de vaste lasten van de organisatie te dekken. De algemene reserve steeg daardoor naar een bedrag van euro ultimo In de loop van 2015 worden nieuwe acties opgezet om de noodzakelijke liquide middelen te verkrijgen. Sommige acties worden mede opgezet met behulp van Voedselbank Nederland. Voorts worden resultaten verwacht van de activiteiten van de opgerichte Stichting Vrienden van de Voedselbank, welke in 2015 daadwerkelijk van start zullen gaan. Tevens is een start gemaakt met de doorberekening van een deel van de organisatiekosten aan de aangesloten uitgiftepunten. Voorts zullen de kosten naar verwachting dalen als gevolg van de verhuizing naar een ander pand. Mede hierdoor ziet de toekomst van Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam er hoopvol uit. Natuurlijk mag u ons, het bestuur, te allen tijde bevragen. Wij zullen u open en eerlijk onze antwoorden geven. Rotterdam, 11 mei 2015 Hermann Jaeger Marcel van den Ende Inge Nuis Annette Koopman

10 JAARREKENING

11 te Rotterdam Blad 9 BALANS PER 31 DECEMBER december december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen (2) (3)

12 31 december december 2013 PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden (5) Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva

13 te Rotterdam Blad 11 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Personeelslasten (8) Afschrijvingen op materiële vaste activa Huisvestingslasten Kantoorlasten Autolasten Verkooplasten Algemene lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Saldo Resultaatbestemming Algemene reserve Bestemmingsfondsen Samenstellingsverklaring afgegeven

14 te Rotterdam Blad 12 3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Activiteiten Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam, is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland. De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het verstrekken van verkregen voedsel aan de armste mensen in Nederland en dat te realiseren met uitsluitend vrijwilligers. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Cl 'Kleine Organisaties zonder winststreven' die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal) worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings of vervaardigingsprijzen. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

15 te Rotterdam Blad 13 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Eigen vermogen Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is (Algemene reserve) en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheden is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het besteding kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Langlopende en kortlopende schulden Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

16 Stichting Voedsel ban ken Nederland, Regio Rotterdam te Rotterdam Blad 14 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzondere waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in het desbetreffende bestemmingsfonds. Een onttrekking aan het bestemmingsfonds wordt als baten c.q. negatieve last verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien aan bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput, wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

17 te Rotterdam Blad 15 Giften en donaties Giften worden verantwoord in het jaar waarop de giften betrekking hebben. Giften met een specifieke bestemming worden rechtstreeks in mindering gebracht op de kostensoort waar de gift betrekking op heeft. Overige baten worden verantwoord in het jaar waarop de baten betrekking hebben. Lasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs. Afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

18 te Rotterdam Blad 16 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Totaal Boekwaarde per 1 januari 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Mutaties Investeringen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentages % Machines en installaties 20 Inventaris 20 Vervoermiddelen 20

19 Stichting Voedseibanken Nederland, Regio Rotterdam te Rotterdam Blad 17 VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen inzake teveel betaalde energiekosten Bankrente Nog te ontvangen bedragen OO Liquide middelen Rabobank ING Bank N.V. Kas Gelden onderweg Een bedrag ad staat niet ter vrije beschikking. PASSIVA 4. Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december

20 te Rotterdam Blad Bestemmingsfondsen Bestemmingsfonds kantoordrukwerk Bestemmingsfonds voedingsmiddelen Bestemmingsfonds koelketen loods 9 Bestemmingsfonds vorkheftruck Bestemmingsfonds koelboxen Bestemmingsfonds hardware Bestemmingsfonds kantoordrukwerk Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december Het bestemmingsfonds mag worden aangewend voor de aanschaf van drukwerk. In 2014 is er geen drukwerk geweest dat ten laste van het bestemmingsfonds kan worden gebracht. Bestemmingsfonds voedingsmiddelen Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december In 2014 is ontvangen voor de aanschaf van voedingsmiddelen. In 2014 is voor een bedrag van aan eieren aangeschaft die ten laste van het bestemmingsfonds zijn gebracht. Bestemmingsfonds koelketen loods 9 Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december In 2014 is aan donaties ontvangen voor de aanschaf van een vloer en luchtgordijn in de koelketen. De koelketen zal worden gebruikt voor de opslag van gekoelde producten. De afschrijvingskosten die samenhangen met de koelketen (in 2014: ) worden onttrokken van het bestemmingsfonds.

21 te Rotterdam Blad Bestemmingsfonds vorkheftruck Stand per 1 januari Mutaties Stand per 31 december In 2014 is ontvangen voor de aanschaf van nieuwe vorkheftrucks. De afschrijvingskosten die samenhangen met de vorkheftrucks (in 2014: 9.572) worden onttrokken van het bestemmingsfonds. Bestemmingsfonds koelboxen Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december In 2014 is ontvangen voor de aanschaf van koelboxen. De koelboxen zijn nodig om gekoeld voedsel te transporteren naar de verschillende uitdeelpunten. Bestemmingsfonds hardware Stand per 1 januari Dotatie Stand per 31 december In 2014 is ontvangen voor de aanschaf van nieuwe computers. De computers zullen in 2015 worden aangeschaft. Bestemmingsfonds afwikkeling achterstallige huur Stand per 1 januari Onttrekking Stand per 31 december Er is ontvangen voor het afwikkelen van achterstallige huur over het jaar 2011 en Begin 2014 is dit geheel afgehandeld en is het bestemmingsfonds volledig benut. 5. Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren

22 te Rotterdam Blad Overige schulden Lening Verre Bergen De lening is aangegaan voorde aanschaf van een nieuwe koelketen. De lening heeft een looptijd van een jaar en eindigt derhalve op 8 mei Over het niet afgeloste deel van de lening is geen rente verschuldigd. Overlopende passiva Accountantskosten Nog te betalen energiekosten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Huurverplich ting Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam, heeft een huurverplichting bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Er is een loods ter beschikking gesteld aan Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam voor 1 per jaar en dit wordt jaarlijks verlengd. Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam, heeft een huurverplichting bij Intercity Management B.V. voor het huren van een bedrijfsruimte. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar. Voor het huren van de bedrijfsruimte is een bankgarantie afgegeven van De huurverplichting met Intercity Management B.V. zal naar verwachting perl juni 2015 komen te vervallen. Stichting Voedselbanken Nederland Regio Rotterdam, heeft een huurverplichting bij Port of Rotterdam per 1 december 2014 voor het huren van een bedrijfsruimte. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt 1. Daarnaast is er een jaarlijkse verplichting voor het onderhoud van De overeenkomst is afgesloten voor een periode van 10 jaar, tot en met 30 november 2024.

23 te Rotterdam Blad 21 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Giften en donaties Giften tot Giften vanaf tot Giften vanaf Donaties Stichting Keigoed Voor het totale bedrag aan giften en donaties heeft een bedrag van betrekking op vrij te besteden bedragen. Een bedrag van dient te worden toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. 7. Overige baten Overige baten In het boekjaar zijn baten ontvangen in de vorm van zaken en diensten; het is niet doenlijk om de reële waarde hiervan in geld uit te drukken. 8. Personeelslasten Overige personeelskosten Reiskostenvergoeding vrijwilligers Kantinekosten Overige personeelskosten Personeelsleden Bij de Stichting waren in 2014 geen werknemers werkzaam. 9. Afschrijvingen op materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Machines en installaties Inventaris Vervoermiddelen Correctie v.j. / resultaat verkoop auto

24 te Rotterdam Blad 22 Lasten 10. Huisvestingslasten Huur Keilestraat 7 Gas, water en elektra Onderhoud onroerende zaak Gemeentelijke heffingen Energiebelasting Ongedierte bestrijding Huur Keilestraat 9 Doorberekende huisvestingskosten Door de verhuurder is een korting verstrekt ad Kantoor/asten Kantoorbenodigdheden Computerkosten Telefoon en faxkosten Porti Contributies en abonnementen Au tola sten Brandstoffen Onderhoud Leasekosten Verzekering Motorrijtuigenbelasting Schades Boetes Overige autokosten Doorbelaste autolasten

25 te Rotterdam Blad Verkoop/asten Reclame en advertentiekosten Representatiekosten Kerstactie t.b.v. cliënten Ingekocht voedsel Verpakkingsmaterialen Recyclingkosten Opslagkosten Drukwerk Algemene lasten Accountantskosten Verzekeringen Onderhoud en reparatiekosten Bankkosten Overige algemene lasten Financiële baten en lasten 15. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ondertekening van de jaarrekening Rotterdam, 11 mei 2015 Het bestuur van de Stichting Voedselbanken Nederland, Regio Rotterdam Hermann Jaeger Marcel van den Ende Inge Nuis Annette Koopman

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie