Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Delta Management, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Delta Management Student met havo-diploma tot Student met havo-diploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met vwo-diploma 1

2 tot Student met vwo-diploma vanaf toegangsrecht (evt. met deficiëntie) geen toegangsrecht Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) 1. Bij deficiëntie bestaat het onderzoek uit één van onderstaande vakken op havo-5 niveau: Economie Natuurkunde Wiskunde 2. De student toont aan - door het volgen en met voldoende resultaat afronden van één van de schakelcursussen wis-, natuurkunde of economie die aangeboden worden door de HZ, of door met certificaten elders behaald - dat één van genoemde vakken op havo 5 niveau voor 1 september 2014 is behaald met voldoende resultaat (minimaal cijfer 5,5) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) geen Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t. omdat het hier een voltijd opleiding betreft Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) n.v.t. omdat het hier een voltijd opleiding betreft 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Binnen de Delta Academy van de Hogeschool Zeeland zijn de opleidingen Aquatische Ecotechnologie en Civiele Techniek de directe partneropleidingen van Delta Management. Deze inbedding zorgt voor een verankering in het natuurwetenschappelijk gebied. Een deel van de cursussen dat zal worden aangeboden aan studenten van de nieuwe opleiding zal ook gebruikt worden voor beide andere opleidingen binnen de Delta Academy. Delta Management is echter niet een louter technische opleiding, maar is een opleiding waarin gamma-aspecten een belangrijke rol spelen en onmisbaar zijn voor een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling in delta-regio s. Daarmee is de opleiding uniek van positie in Nederland. De opleiding Delta Management speelt in op een groeiende maatschappelijke vraag naar mensen die op HBO-niveau zijn gespecialiseerd in (het assisteren bij) management van gebiedsontwikkeling binnen de context van deltagebieden. Het biedt een afgewogen curriculum wat is opgebouwd vanuit de basisbeginselen van integrale gebiedsontwikkeling en heeft daarin uitdrukkelijke aandacht voor de ruimtelijke transformatieprocessen die duurzame ontwikkeling en waterveiligheid en -kwaliteit in de 2

3 delta moeten garanderen. De opleiding onderscheidt zich daarmee op het geheel van zeven sleutelaspecten ten opzichte van andere, reeds bestaande of in ontwikkeling zijnde opleidingen. Delta Management gaat om gebiedsontwikkeling in het werkveld van de delta, voor een breed georiënteerde professional, communicerend vanuit een interdisciplinair overzicht over inhoud en proces in een publiek, privaat en particuliere context. Figuur 1 Overzicht integrale aanpak gebiedsontwikkeling van de delta manager Gebiedsontwikkeling.. Spil van de opleiding is het vak gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is een verzamelnaam die staat voor de integrale (her-)ontwikkeling van afgebakende gebieden vanuit alle relevante deelaspecten, waarbij het samenbrengen van (publieke, private en soms particuliere) belangen op een interdisciplinaire manier wordt vormgegeven. Het is een samenwerkingsvorm van actoren en stakeholders, die - zeker in de bestuurlijk drukte van welvarende delta s - kan worden gezien als een veel voorkomende werkwijze voor het realiseren van ruimtelijke projecten waarin de belangen divers zijn. Gebiedsontwikkeling behelst het actief ingrijpen op een ruimtelijk-fysieke context en wordt met name toegepast op ruimtelijke opgaven met een zekere inhoudelijke en/of procesmatige complexiteit. Gebiedsontwikkeling is een relatief jong vakgebied wat antwoord biedt aan het koppelen van belangen in het complexe speelveld waarin ruimtelijke ontwikkelingen zich afspelen. Er is dan ook behoefte aan professionals met een brede scoop en het vermogen om inhoud, proces en mensen met elkaar te verbinden. Professionals met een brede kennis en een generalistische visie op de vele deelaspecten van de inhoud en de vaardigheid van een afgewogen, open communicatie met belanghebbenden. 3

4 .. in het werkveld van de delta.. Inhoudelijke focus van de opleiding ligt in het werkveld van de delta. Delta s zijn gebieden, die in aard voortdurend in verandering zijn en daarmee op spanning staan met belangen van het fixeren van het bestaande. Actuele thema s zoals klimaatverandering en een toenemende druk op beschikbare ruimte in deltagebieden zet die spanning verder onder druk en maakt sectorale oplossingen ontoereikend. Opgaven kunnen niet anders meer bezien worden, dan vanuit de integrale benadering van gebiedsontwikkeling. Eveneens is de urgentie van bepaalde ruimtelijke ingrepen in de delta evident en is de actualiteit van de opgave - en daarmee de maatschappelijke relevantie - groot. Het denken over gebiedsontwikkeling in de delta sluit dan ook naadloos aan op een breed spectrum van actuele cases in de beroepspraktijk... voor een breed georiënteerde professional.. Integrale gebiedsontwikkeling is een relatief jong fenomeen en de body of knowledge van het vakgebied is nog beperkt. Professionals die nu opereren in gebiedsontwikkeling zijn veelal vakinhoudelijk opgeleid in één van de sectoren (zoals bijvoorbeeld een technische, bestuurlijke of vastgoedkundige opleiding) en hebben zich door learning by doing verder bekwaamd in de breedte van het vak. Pas enkele jaren geleden (2003) zijn de eerste post-initiële opleidingen gebiedsontwikkeling in Nederland gestart (zoals de opleiding MCD en de praktijkacademie gebiedsontwikkeling). Deze opleidingen richten zich op het aanvullen van kennis van (werkende) professionals met ervaring in gebiedsontwikkeling. Naast deze groep specialisten in gebiedsontwikkeling heeft de beroepspraktijk behoefte aan een sterk middenkader met een brede oriëntatie binnen publieke en private organisaties. Het gaat om generalisten die breed georiënteerd zijn en opgaven ook in het internationale perspectief kunnen zien. Mensen met een HBO-profiel die direct kunnen instromen in de beroepspraktijk... communicerend.. Gebiedsontwikkeling in de delta vereist mensen die in staat zijn om integrale afwegingen te kunnen maken vanuit een breed perspectief en die daar vervolgens ook goed over kunnen communiceren. Delta Management gaat in op het onderkennen van de verschillende (type) partijen die in het werkveld actief zijn en geeft veel aandacht aan de communicatie met alle betrokken actoren en stakeholders vanuit overall inhoudelijk inzicht en gevoel voor belangen. Het leren spreken van de taal van opdrachtgevers en professionals vanuit verschillende disciplines en andere belanghebbenden is daarin sturend... vanuit een interdisciplinair overzicht.. De interdisciplinaire opzet van de opleiding is cruciaal. De opleiding opereert niet primair vanuit een bepaald vakgebied - zoals bij andere opleidingen wel het geval is - maar vanuit de samenhang van de onderdelen. Het interdisciplinaire karakter van de opleiding gaat over het belang van gefundeerd leren denken over de grenzen van disciplines of sectoren heen. Er wordt niet ingestoken op sectoraal en/of facetmatig onderwijs, maar op de onderlinge samenhang in de juiste verhouding. Zo raakt de opleiding bijvoorbeeld niet alleen aan aspecten van (plan-) economie en ruimtelijke ontwikkeling, maar ook aan communicatie, project- en procesmanagement. En behandelt dat door alle fasen van planvorming (van vooronderzoek, naar initiatief, planfase, realisatie en beheer) heen... over inhoud en proces.. De opleiding Delta Management positioneert gebiedsontwikkeling in de delta als een afweging van drie hoofdbelangen (delta-)ruimte, markt en middelen. Deze afweging wordt gemaakt in een proces, waarin de vaardigheid tot organiseren centraal staat [zie figuur]. Het is een combinatie van project- en procesmanagement van gebiedsontwikkeling, met een inhoudelijke focus op de delta. Naast globale 4

5 kennis en kunde met betrekking tot techniek, financiën, marktontwikkelingen wordt ingezet op het organiseren van planvormingsprocessen waarin meerdere actoren een rol spelen... in een publiek, privaat en particuliere context. Kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen actoren in het proces van gebiedsontwikkeling is van groot belang. Delta Management biedt inzicht over de inzet en belangen van verschillende partijen. En gaat in op het leren kennen van de verschillende partijen die in het werkveld actief zijn, waarbij ook het belang van strategisch netwerken wordt belicht Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 The Delta manager is capable of investigating and analysing the actors and their physical and societal context and is thus capable of determining the sense of urgency and the intended market quality of the task which plays a role in the area development of a delta, both in the Netherlands and in any selected area abroad. 1.1 Recognizing potential developments of an area 1.2 Exploring the area 1.3 Exploring the policy strategies (with respect to the area) 14 Exploring the global needs of the market 1.5 Exploring the financial and legal framework 1.6 Analysing actors and societal field of force 2 On the basis of the analysis within competency 1, the Delta manager is capable of designing a vision on content and process for a Delta region and he/she is capable of creating support for it. 2.1 Designing a working method aimed at support 2.2 Developing an integral vision 3 The Delta manager is capable of designing the outlines of a spatial plan and knows how to involve the persons concerned within this process in an interdisciplinary, efficient and effective way as to the realization of the development. 3.1 Carrying out process management (including organization) 3.2 Concretising market needs 3.3 Drawing up a schedule of requirements and the outlines of a spatial plan 4 The Delta manager is capable of applying the required set of legal instruments and is capable of drawing up the accompanying plans; he/she is also capable of presenting and managing these plans in an understandable and transparent way. 4.1 Analysing the required set of legal instruments 4.2 Determining the financial strategy 5 The Delta manager is capable of carrying out the required opportunity management; he/she is capable of drawing up a communication plan and of steering the process on the basis of the major production and direction variables. 5.1 Carrying out project and/or process management 5.2 Testing, adjusting and marketing the plan on the basis present-day events 6 The Delta manager is capable of working out the design into a mature and well-considered development plan for a Delta region and he/she is capable of linking an implementation strategy to this plan. 6.1 Drawing up a delta area development plan 6.2 Applying the required set of legal instruments 6.3 Determining financial feasibility 7 The Delta manager is capable of optimising the realisation process by continuously analysing the risks and by timely converting these risks into adjustments, improvements or innovations. 7.1 Carrying out project management 8 The Delta manager is capable of evaluating an entire development process of the delta region and is, on the basis of this evaluation, capable of formulating improvement actions with respect to the sustainable use and/or management of the area. 8.1 Transferring and evaluating projects, defining, if needed, a schedule of requirements for redevelopment 5

6 2.2.3 Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ). Iichting van de opleiding: Nationale naam: Delta Management International naam: Delta management Verleende graad: Bachelor of Delta Management Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: (i.v.m. clustergewijze accreditatiewatermanagement) Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (Vwo) traject n.v.t. 6

7 Delta Management juli feb sept Integrated Coastal Zone Management CU15062 Safety & Ecology III CU10384 Thesis CU11020 DA Minor Research CU11068 Market & Means III CU Delta Management III CU10386 Educational structure Integrated Area Development Integrated Area Development Deepening Area Development 1 feb DA Work placement cu11022 Deepening Area Development 1 sept feb CU04585 Aquiring Workplace CU06282 Free Composition Course CU Zelfst. Onderzoek uitvoeren PC 4 Safety & Ecology II CU10381 Market & Means II CU10382 Delta Management II CU10383 Deepening Area Development 1 sept Free Composition Course Free Composition Course CU13433 Kwalitatief Onderzoek PC 3 Integrated Water Management CU07822 Research Assignment CU04143 Process Management CU12103 Deepening Area Development 1 feb CU13434 Kwantitatief Onderzoek CU04207 Watercourse English CU03739 Basis Statistics PC 2 Safety & Ecology I CU10377 Market & Means I CU10379 Delta Management I CU10380 Basics Area Development 1 sept CU13432 Desk Research CU04206 Waterways English CU11702 Sustainable Development PC 1 Delta Land & Water CU03147 Climate Change CU10375 Orientation Delta Management CU10376 Introduction 7

8 Het curriculum in vorige jaren was als volgt: 1 juli Thesis Integrated Area Development 1 feb Coastal Zone Management Safety & Ecology III CU10384 Market & Means III CU10385 Delta Management III CU10386 Integrated Area Development 1 sept Minor 6 Deepening Area Development 1 feb Work placement Deepening Area Development 1 sept feb CU04585 Aquiring Workplace CU06282 Free Composition Course CU06281 Free Composition Course PC 4 Safety & Ecology II CU10381 Market & Means II CU10382 Delta Management II CU10383 Deepening Area Development 1 sept CU04635 Free Composition Course CU12604 Literature Review CU03740 Research Methodology PC 3 Integrated Water Management CU07822 Research Assignment CU04143 Process Management CU12103 Deepening Area Development 1 feb CU03239 Training Systematic Problem Solving CU04206 Waterway English CU11702 Sustainable Development PC 2 Safety & Ecology I CU10377 Market & Means I CU10379 Delta Management I CU10380 Basics Area Development 1 sept CU03228 Introduction To Presentation And Report Writing CU10668 English DM1 CU03739 Basis Statistics PC 1 Delta Land & Water CU03147 Climate Change CU10375 Orientation Delta Management CU10376 Introduction 8

9 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU Titel: Challenging Climate Change Aantal EC s:7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: One of the most discussed topics within the field of water management today is climate change. The most scientists agree that climate change is happening and action needs to be taken. As a Delta Manager you will learn to understand the general characteristics of climate change. In the course you will explore what the primary and secondary effects of climate change are. You will do this by working in groups on different assignments. First the focus is on a (inter)national level, later on, you will explore the Dutch Southwest Delta. In the second part of the case of Coast Laboratory which is implemented at the moment by the province of Zeeland - you will explore innovative solutions in order to cope with future impacts. Together with your fellow students you will draw an adaptation plan, that integrates different functions, like water safety, economy and ecology. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings na ontvangs herkan 1 X Overalltoets WK 45 Challenging Climate Change 1 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1. Wk 45 S1 Wk 49 S2. Wk 5 S2. Wk 9 2 x Overalltoets WK 4 Challenging Climate Change 2 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1. Wk 4 S2 Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 3 X Rapportage/verslag wk 3 project Climate Change / portfolio 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1 Wk 3 S2. Wk 7 S2. Wk 14 S2. Wk 17 9

10 CU03147 Titel: Delta land & Water Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: The course provides an overview of the role of soil and water in the landscape. The diversity and coherence in space and time plays a pivotal role. Soil science focuses on the relation between soil properties and the growth and occurrence of plants in a spatial and ecological context together with its role in land use. Water is discussed in relation to driving s behind human and natural water use. Vorm Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings na ontvangs 1 X Tussentoets 1.1, 1.2, 25% 5.5 S1. Wk 45 S1 Wk 49 S2. Wk 5 S2. Wk 9 2 X eindtoets 1.1, 1.2, 25% 5.5 S1. Wk 4 S2 Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 3 X autocad 1.1, 1.2, 25% 5.5 S1. Wk 50 S2. Wk 3 S2. Wk 5 S2. Wk 9 4 x GIS 1.1, 1.2, 25% 5,5 S1. Wk 4 S2. Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 10

11 CU10376 Titel: Orientation Delta Management Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Throughout the course, you will investigate - in collaboration between you and your fellow students of Delta Management, but also with the involved students of Civil Engineering and Water Management - how to organize an area development and the construction of a new lock to create an extra connection from a lake to the sea. In order to get an overall impression how your future profession as a Delta Manager looks like and what your regular tasks and activities will be in daily practice, you have to work on all aspects of area development. So you make a project plan, analyze conditions of an assignment, conduct meetings with fellow students and eventually produce the most suitable solution. Vorm Inhoud Wegings 1 X Orientation deltamanagement open question 1.1 t/m 1.6, 2.1t/m 2.2, 3.1 t/m 3.3, 4.1 t/ 4.2, 5.1 t/m 5.2, 6.1 t/m 6.3, 7.1, X Orientation delta management open question exam 1.1 t/m 1.6, 2.1t/m 2.2, 3.1 t/m 3.3, 4.1 t/ 4.2, 5.1 t/m 5.2, 6.1 t/m 6.3, 7.1, X x Projectplan, report, presentation 1.1 t/m 1.6, 2.1t/m 2.2, 3.1 t/m 3.3, 4.1 t/ 4.2, 5.1 t/m 5.2, 6.1 t/m 6.3, 7.1, 8.1 na ontvangs 25% 5.5 S1. Wk 45 S1 Wk 49 S2. Wk 5 S2. Wk 9 25% 5.5 S1. Wk 4 S2 Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 50% 5.5 S1 Wk 50 S2. Wk 4 S2. Wk 6 S2. Wk 8 11

12 CU11702 Titel: sustainable development Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Duurzame ontwikkeling voltrekt zich op wereldwijde schaal. Tegelijk heeft die ontwikkeling gevolgen voor alle afzonderlijke landen, en zeker ook voor Nederland. Het is een ingrijpende ontwikkeling, die diep zal inwerken op de gehele samenleving. Duurzame ontwikkeling gaat over de relatie tussen mens en natuur, en over het streven naar een gezond evenwicht tussen de belangen van mensen, economie en het milieu. Duurzame ontwikkeling gaat ook over de relatie tussen mensen onderling, bijvoorbeeld over de verdeling van welvaart. Het doel van duurzame ontwikkeling is geleidelijk te komen tot een wereld waarin een steeds groter percentage van de mensen kan leven in een acceptabele situatie waarin men op zijn minst kan beschikken over goede gezondheidszorg, voeding, huisvesting, scholing, enzovoort. Deze verspreiding van welvaart en welzijn naar alle plaatsen van de wereld is de ene dimensie: plaats, ook aangeduid als 'hier' en 'daar'. Tegelijk is het doel van duurzame ontwikkeling om de wereld zo in te richten dat aan die wensen van welvaart en welzijn duurzaam, blijvend dus, voldaan zal kunnen worden. Deze wens, van een samenleving die tot in de verre toekomst zal blijven bestaan, vormt de andere dimensie: tijd, oftewel 'nu' en 'later'. Duurzame ontwikkeling is een bijzonder ingewikkeld proces. Het staat vast dat er voor het bereiken van echt grote verbeteringen op zijn minst tientallen jaren nodig zullen zijn, dus de tijdsdimensie strekt zich uit tot ver in de toekomst. Zulke grote verbeteringen zijn alleen mogelijk via ingrijpende transities. Duurzame ontwikkeling heeft met allerlei dingen in de wereld te maken. Een goede manier om in al die zaken een overzicht te krijgen is de 'Triple P', de driehoek people, planet en profit. In plaats van de laatste term wordt ook het ruimere begrip 'prosperity' gebruikt.. Vorm Inhoud Wegings na ontvangs 1 X X Rapportage, presentatie & opdrachten 1.1, % 5.5 S1. Wk 22 S1.Wk 25 S2. Wk 27 S2. Wk 29 2 X eindtoets 1.1, % 5.5 S2. Wk 23 S2. wk 26 S2. Wk 26/27 S2.Wk 29 12

13 CU04206 Titel: Waterways Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: - Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: B-1 level course preparing for practical professional situations dealing with technical English, targeting three skills (reading, speaking, writing) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) 1 x Schriftelijk lezen, schrijven en vocab Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) CanDo s lezenkan in teksten over onderwerpen van algemeen belang of binnen het eigen vak- of interessegebied nieuwe informatie en specifieke details vinden. CanDo s schrijven: Kan een begrijpelijke samenvatting maken. Kan een samenhangend verhaal schrijven. Taalstrategie woordenschat: onderscheiden van diverse typen van leren: lijsten aanleggen; woordenschat via lezen en luisteren; woordenschat via schrijven. Wegings werk (< werkdag na ontvang 50% 5.5 S1.45 S1.48 S2.24 S X Mondeling presentation CanDo s presentatie geven : Kan veel zaken binnen het eigen vakterrein of interessegebied duidelijk uiteenzetten, en daarbij belangrijke punten en relevante details goed naar voren brengen. Kan een duidelijk en gedetailleerd betoog houden over onderwerpen uit eigen interessesfeer of werkgebied. Taalstrategie woordenschat: onderscheiden van diverse typen van leren: lijsten aanleggen; woordenschat via lezen en luisteren; woordenschat via spreken en schrijven. 50% 5.5 S2.5 S2.6 S2.26 S

14 CU13432 Titel: Deskresearch Aantal EC s:2.5 Verplicht/keuze Voertaal:NL/ENG Voorwaarden voor deelname: - Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): 80% aanwezigheid. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Na voltooiing van de cursus Deskresearch kun je informatie -volgens internationale standaarden in verslagen/rapporten/artikelenverwerven en verwerken. Zo wordt de kwaliteit van producten die je maakt, zoals stageverslagen en afstudeerscripties steeds beter aangezien een duidelijke verantwoording van die producten bijdraagt aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid (LOOWI, 2010). Competentie: Onderzoek doen is een vraag stellen, een methode bedenken om daarop een antwoord te krijgen, gegevens verzamelen en analyseren, een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en van het geheel aan activiteiten en bevindingen aan derden verslag doen. Vorm Inhoud Wegings 1 X Onderzoeksvoorstel Individueel 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1 Week 4 S2 23 na ontvang S1 Week 4 S2 23 herkansi S1Week 15 S2 Week 26/27 S1 Week 19 S X Opdrachten dossier (review) individueel 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1 Week 4 S2 23 S1 Week 4 S2 23 S1Week 15 S2 Week 26/27 S1 Week 19 S

15 Semester 2 CU10377 Titel: Safety, Ecology & Space 1 Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: As a Delta Manager you are able to create your environment! You work on different kinds of projects in delta regions all over the world, principally managing the development of delta areas. All these projects typically deal with a broad scope of contemporary questions. Like, how to prepare areas to cope with the effects of global climate change? How to realize future-proof strategies for living and working with water in a safe way? How to secure the availability of fresh water within the increasing salinization of delta regions? Or, how to create a balance between the spatial needs for different functions within a delta region? As a Delta Manager you give answers to these questions, by organizing all kinds of developments to create the sustainable delta areas of the future. Vorm Inhoud Wegings na ontvangs 1 X Delta Urbanism the Netherlands 1.2, 1.3, 2.2, % 5.5 S2. Wk 14 S2. Wk 19 S2. Wk 24 S2. Wk 29 2 X project S,E&S 1.2, 1.3, 2.2, % 5.5 S2. Wk 22 S2. Wk 26 S2. Wk S2. Wk 29 26/27 3 X Knowledge test water safety 1.2, 1.3, 2.2, % 5,5 S2. Wk 23 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 S2. Wk 29 15

16 CU10379 Titel: Market & means 1 Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: As a Delta Manager you work in deltas all over the world. You make delta related area developments together with your partners. With your specific knowledge about statutory and planning instruments, market demands and spatial circumstances, you quickly see through future potentials of an area. In working this out, you strive for balance between the three major conditions in delta areas: safety, ecology and economy. As an employee at - for example - an engineering firm, a commercial developer or a government, you organize these area development and planning processes toward good results and realization. Vorm Inhoud Wegings 1 X Marketing principles of area development 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, X Statutory and planning procedures 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, X project M&M1 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 na ontvangs 25% 5.5 S2. Wk 14 S2. Wk 19 S2. Wk 24 S2. Wk 29 25% 5.5 S2. Wk 23 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 50% 5.5 S2. Wk 22 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 S2. Wk 29 S2. Wk 29 16

17 CU10380 Titel: Delta Management 1 Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Delta Management 2 consist of three components: A. Governance in the Dutch Delta: As a delta manager you have to be aware of the societal environment you are working in. You will work together with other professionals, such as policy makers, politicians, public servants and content experts B. Project and process management: Depending on the nature and societal context of your assignment you can either choose to achieve your goals by running a project or by starting and managing a process. In this course you will learn about the essential characteristics of project and process management C. Stakeholder participation and communication: Involving stakeholders in the area development is important to get better results and to gain long-lasting support for the development. The goal and the framework of the participation process have to be clear at the beginning. In this course you will learn about the most common methods of stakeholder analysis, and you will get familiar with a variety of methods to let stakeholders participate. Vorm Inhoud Wegings 1 X midterm exam DM2 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, X Final exam 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, X Project 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1 na ontvangs 25% 5.5 S2. Wk 14 S2. Wk 19 S2. Wk 24 S2. Wk 29 25% 5.5 S2. Wk 23 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 50% 5.5 S2. Wk 22 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 S2. Wk 29 S2. Wk 29 17

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Korea Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Intranet congres 2016 Drs. Wilfried F. Hoffman

Intranet congres 2016 Drs. Wilfried F. Hoffman BANGLADESH DELTA PLAN 2100 Intranet congres 2016 Drs. Wilfried F. Hoffman Intranet Congres 22-03-2016 Sociaal intranet stimuleert samenwerking 2 Wilfried Hoffman Senior consultant Project- en programmamanager

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

11 oktober Maurice Jansen

11 oktober Maurice Jansen 11 oktober 2016 Maurice Jansen Zeevisvaart Scheepvaart Luchtvaart dienstverlening Warehousing Waterbouw Havenlogistiek Rail Wegtransport Haven operaties Binnenvaart Proces industrie Ik hoor en ik vergeet

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen

Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0. Discussie en vragen Parkstad Limburg Energy Transition Implementation Program PALET 3.0 Discussie en vragen Ambition Document 1.0 2.0 Potention Research Parkstad Limburg Energy Transition (PALET 3.0) Basic principles PALET

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

PRESENTATIE 3P11. 14.30-15.30 uur / SkyTheater 2

PRESENTATIE 3P11. 14.30-15.30 uur / SkyTheater 2 PRESENTATIE 3P11 Co-creatie met alles: werkveld, onderzoekers, docenten én studenten Sander Toby hogeschooldocent en projectleider Herontwerp bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van het

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN

PENGUIN READERS SOMETHING FOR EVERYONE! KEUZELIJST GRATIS BOEKEN VUL UW GEGEVENS IN VUL UW GEGEVENS IN Naam: M/V Functie: E-mail: Tel.nr.: Instellingsnaam: Afdeling: Adres: Plaats: O Ja, hou mij via de post en/of e-mail op de hoogte van Pearson Longman. O Nee, ik wil via de post en/of

Nadere informatie

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen

COE Centraal ontwikkeld examen. Periode. Afname Wanneer? Leerjaar 1 Periode 1 en 2. examen Beroepsgerichte s Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP1 Toelichting: BPV/Workplacement Examen: 90412/cohort KD 2012/versie 1. Code: HDARDP2 Toelichting: BPV/Workplacement EXAMENPLAN OPLEIDING

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer

T (toetsvorm): S = schriftelijk en O = opdracht/overig CW (cijferweging) B (beoordeling): V/O = voldoende/onvoldoende en C = cijfer Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 2, 3,, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 (project marktverkenning/leren werken in projecten) MMVP14IOP1 4 Integrale opdracht 1 -

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

HBFF Training & Consultancy

HBFF Training & Consultancy HBFF Training & Consultancy Business English, level A Business English, Level B Business English, Level C Business Writing Skills One-to-one trainings GENERAL COURSES HBFF Training & Consultancy Verwersstraat

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie