Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Delta Management, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Delta Management Student met havo-diploma tot Student met havo-diploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met vwo-diploma 1

2 tot Student met vwo-diploma vanaf toegangsrecht (evt. met deficiëntie) geen toegangsrecht Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) 1. Bij deficiëntie bestaat het onderzoek uit één van onderstaande vakken op havo-5 niveau: Economie Natuurkunde Wiskunde 2. De student toont aan - door het volgen en met voldoende resultaat afronden van één van de schakelcursussen wis-, natuurkunde of economie die aangeboden worden door de HZ, of door met certificaten elders behaald - dat één van genoemde vakken op havo 5 niveau voor 1 september 2014 is behaald met voldoende resultaat (minimaal cijfer 5,5) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) geen Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t. omdat het hier een voltijd opleiding betreft Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) n.v.t. omdat het hier een voltijd opleiding betreft 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Binnen de Delta Academy van de Hogeschool Zeeland zijn de opleidingen Aquatische Ecotechnologie en Civiele Techniek de directe partneropleidingen van Delta Management. Deze inbedding zorgt voor een verankering in het natuurwetenschappelijk gebied. Een deel van de cursussen dat zal worden aangeboden aan studenten van de nieuwe opleiding zal ook gebruikt worden voor beide andere opleidingen binnen de Delta Academy. Delta Management is echter niet een louter technische opleiding, maar is een opleiding waarin gamma-aspecten een belangrijke rol spelen en onmisbaar zijn voor een integrale aanpak van gebiedsontwikkeling in delta-regio s. Daarmee is de opleiding uniek van positie in Nederland. De opleiding Delta Management speelt in op een groeiende maatschappelijke vraag naar mensen die op HBO-niveau zijn gespecialiseerd in (het assisteren bij) management van gebiedsontwikkeling binnen de context van deltagebieden. Het biedt een afgewogen curriculum wat is opgebouwd vanuit de basisbeginselen van integrale gebiedsontwikkeling en heeft daarin uitdrukkelijke aandacht voor de ruimtelijke transformatieprocessen die duurzame ontwikkeling en waterveiligheid en -kwaliteit in de 2

3 delta moeten garanderen. De opleiding onderscheidt zich daarmee op het geheel van zeven sleutelaspecten ten opzichte van andere, reeds bestaande of in ontwikkeling zijnde opleidingen. Delta Management gaat om gebiedsontwikkeling in het werkveld van de delta, voor een breed georiënteerde professional, communicerend vanuit een interdisciplinair overzicht over inhoud en proces in een publiek, privaat en particuliere context. Figuur 1 Overzicht integrale aanpak gebiedsontwikkeling van de delta manager Gebiedsontwikkeling.. Spil van de opleiding is het vak gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is een verzamelnaam die staat voor de integrale (her-)ontwikkeling van afgebakende gebieden vanuit alle relevante deelaspecten, waarbij het samenbrengen van (publieke, private en soms particuliere) belangen op een interdisciplinaire manier wordt vormgegeven. Het is een samenwerkingsvorm van actoren en stakeholders, die - zeker in de bestuurlijk drukte van welvarende delta s - kan worden gezien als een veel voorkomende werkwijze voor het realiseren van ruimtelijke projecten waarin de belangen divers zijn. Gebiedsontwikkeling behelst het actief ingrijpen op een ruimtelijk-fysieke context en wordt met name toegepast op ruimtelijke opgaven met een zekere inhoudelijke en/of procesmatige complexiteit. Gebiedsontwikkeling is een relatief jong vakgebied wat antwoord biedt aan het koppelen van belangen in het complexe speelveld waarin ruimtelijke ontwikkelingen zich afspelen. Er is dan ook behoefte aan professionals met een brede scoop en het vermogen om inhoud, proces en mensen met elkaar te verbinden. Professionals met een brede kennis en een generalistische visie op de vele deelaspecten van de inhoud en de vaardigheid van een afgewogen, open communicatie met belanghebbenden. 3

4 .. in het werkveld van de delta.. Inhoudelijke focus van de opleiding ligt in het werkveld van de delta. Delta s zijn gebieden, die in aard voortdurend in verandering zijn en daarmee op spanning staan met belangen van het fixeren van het bestaande. Actuele thema s zoals klimaatverandering en een toenemende druk op beschikbare ruimte in deltagebieden zet die spanning verder onder druk en maakt sectorale oplossingen ontoereikend. Opgaven kunnen niet anders meer bezien worden, dan vanuit de integrale benadering van gebiedsontwikkeling. Eveneens is de urgentie van bepaalde ruimtelijke ingrepen in de delta evident en is de actualiteit van de opgave - en daarmee de maatschappelijke relevantie - groot. Het denken over gebiedsontwikkeling in de delta sluit dan ook naadloos aan op een breed spectrum van actuele cases in de beroepspraktijk... voor een breed georiënteerde professional.. Integrale gebiedsontwikkeling is een relatief jong fenomeen en de body of knowledge van het vakgebied is nog beperkt. Professionals die nu opereren in gebiedsontwikkeling zijn veelal vakinhoudelijk opgeleid in één van de sectoren (zoals bijvoorbeeld een technische, bestuurlijke of vastgoedkundige opleiding) en hebben zich door learning by doing verder bekwaamd in de breedte van het vak. Pas enkele jaren geleden (2003) zijn de eerste post-initiële opleidingen gebiedsontwikkeling in Nederland gestart (zoals de opleiding MCD en de praktijkacademie gebiedsontwikkeling). Deze opleidingen richten zich op het aanvullen van kennis van (werkende) professionals met ervaring in gebiedsontwikkeling. Naast deze groep specialisten in gebiedsontwikkeling heeft de beroepspraktijk behoefte aan een sterk middenkader met een brede oriëntatie binnen publieke en private organisaties. Het gaat om generalisten die breed georiënteerd zijn en opgaven ook in het internationale perspectief kunnen zien. Mensen met een HBO-profiel die direct kunnen instromen in de beroepspraktijk... communicerend.. Gebiedsontwikkeling in de delta vereist mensen die in staat zijn om integrale afwegingen te kunnen maken vanuit een breed perspectief en die daar vervolgens ook goed over kunnen communiceren. Delta Management gaat in op het onderkennen van de verschillende (type) partijen die in het werkveld actief zijn en geeft veel aandacht aan de communicatie met alle betrokken actoren en stakeholders vanuit overall inhoudelijk inzicht en gevoel voor belangen. Het leren spreken van de taal van opdrachtgevers en professionals vanuit verschillende disciplines en andere belanghebbenden is daarin sturend... vanuit een interdisciplinair overzicht.. De interdisciplinaire opzet van de opleiding is cruciaal. De opleiding opereert niet primair vanuit een bepaald vakgebied - zoals bij andere opleidingen wel het geval is - maar vanuit de samenhang van de onderdelen. Het interdisciplinaire karakter van de opleiding gaat over het belang van gefundeerd leren denken over de grenzen van disciplines of sectoren heen. Er wordt niet ingestoken op sectoraal en/of facetmatig onderwijs, maar op de onderlinge samenhang in de juiste verhouding. Zo raakt de opleiding bijvoorbeeld niet alleen aan aspecten van (plan-) economie en ruimtelijke ontwikkeling, maar ook aan communicatie, project- en procesmanagement. En behandelt dat door alle fasen van planvorming (van vooronderzoek, naar initiatief, planfase, realisatie en beheer) heen... over inhoud en proces.. De opleiding Delta Management positioneert gebiedsontwikkeling in de delta als een afweging van drie hoofdbelangen (delta-)ruimte, markt en middelen. Deze afweging wordt gemaakt in een proces, waarin de vaardigheid tot organiseren centraal staat [zie figuur]. Het is een combinatie van project- en procesmanagement van gebiedsontwikkeling, met een inhoudelijke focus op de delta. Naast globale 4

5 kennis en kunde met betrekking tot techniek, financiën, marktontwikkelingen wordt ingezet op het organiseren van planvormingsprocessen waarin meerdere actoren een rol spelen... in een publiek, privaat en particuliere context. Kennis over de verschillen en overeenkomsten tussen actoren in het proces van gebiedsontwikkeling is van groot belang. Delta Management biedt inzicht over de inzet en belangen van verschillende partijen. En gaat in op het leren kennen van de verschillende partijen die in het werkveld actief zijn, waarbij ook het belang van strategisch netwerken wordt belicht Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 The Delta manager is capable of investigating and analysing the actors and their physical and societal context and is thus capable of determining the sense of urgency and the intended market quality of the task which plays a role in the area development of a delta, both in the Netherlands and in any selected area abroad. 1.1 Recognizing potential developments of an area 1.2 Exploring the area 1.3 Exploring the policy strategies (with respect to the area) 14 Exploring the global needs of the market 1.5 Exploring the financial and legal framework 1.6 Analysing actors and societal field of force 2 On the basis of the analysis within competency 1, the Delta manager is capable of designing a vision on content and process for a Delta region and he/she is capable of creating support for it. 2.1 Designing a working method aimed at support 2.2 Developing an integral vision 3 The Delta manager is capable of designing the outlines of a spatial plan and knows how to involve the persons concerned within this process in an interdisciplinary, efficient and effective way as to the realization of the development. 3.1 Carrying out process management (including organization) 3.2 Concretising market needs 3.3 Drawing up a schedule of requirements and the outlines of a spatial plan 4 The Delta manager is capable of applying the required set of legal instruments and is capable of drawing up the accompanying plans; he/she is also capable of presenting and managing these plans in an understandable and transparent way. 4.1 Analysing the required set of legal instruments 4.2 Determining the financial strategy 5 The Delta manager is capable of carrying out the required opportunity management; he/she is capable of drawing up a communication plan and of steering the process on the basis of the major production and direction variables. 5.1 Carrying out project and/or process management 5.2 Testing, adjusting and marketing the plan on the basis present-day events 6 The Delta manager is capable of working out the design into a mature and well-considered development plan for a Delta region and he/she is capable of linking an implementation strategy to this plan. 6.1 Drawing up a delta area development plan 6.2 Applying the required set of legal instruments 6.3 Determining financial feasibility 7 The Delta manager is capable of optimising the realisation process by continuously analysing the risks and by timely converting these risks into adjustments, improvements or innovations. 7.1 Carrying out project management 8 The Delta manager is capable of evaluating an entire development process of the delta region and is, on the basis of this evaluation, capable of formulating improvement actions with respect to the sustainable use and/or management of the area. 8.1 Transferring and evaluating projects, defining, if needed, a schedule of requirements for redevelopment 5

6 2.2.3 Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ). Iichting van de opleiding: Nationale naam: Delta Management International naam: Delta management Verleende graad: Bachelor of Delta Management Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Engels Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: (i.v.m. clustergewijze accreditatiewatermanagement) Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (Vwo) traject n.v.t. 6

7 Delta Management juli feb sept Integrated Coastal Zone Management CU15062 Safety & Ecology III CU10384 Thesis CU11020 DA Minor Research CU11068 Market & Means III CU Delta Management III CU10386 Educational structure Integrated Area Development Integrated Area Development Deepening Area Development 1 feb DA Work placement cu11022 Deepening Area Development 1 sept feb CU04585 Aquiring Workplace CU06282 Free Composition Course CU Zelfst. Onderzoek uitvoeren PC 4 Safety & Ecology II CU10381 Market & Means II CU10382 Delta Management II CU10383 Deepening Area Development 1 sept Free Composition Course Free Composition Course CU13433 Kwalitatief Onderzoek PC 3 Integrated Water Management CU07822 Research Assignment CU04143 Process Management CU12103 Deepening Area Development 1 feb CU13434 Kwantitatief Onderzoek CU04207 Watercourse English CU03739 Basis Statistics PC 2 Safety & Ecology I CU10377 Market & Means I CU10379 Delta Management I CU10380 Basics Area Development 1 sept CU13432 Desk Research CU04206 Waterways English CU11702 Sustainable Development PC 1 Delta Land & Water CU03147 Climate Change CU10375 Orientation Delta Management CU10376 Introduction 7

8 Het curriculum in vorige jaren was als volgt: 1 juli Thesis Integrated Area Development 1 feb Coastal Zone Management Safety & Ecology III CU10384 Market & Means III CU10385 Delta Management III CU10386 Integrated Area Development 1 sept Minor 6 Deepening Area Development 1 feb Work placement Deepening Area Development 1 sept feb CU04585 Aquiring Workplace CU06282 Free Composition Course CU06281 Free Composition Course PC 4 Safety & Ecology II CU10381 Market & Means II CU10382 Delta Management II CU10383 Deepening Area Development 1 sept CU04635 Free Composition Course CU12604 Literature Review CU03740 Research Methodology PC 3 Integrated Water Management CU07822 Research Assignment CU04143 Process Management CU12103 Deepening Area Development 1 feb CU03239 Training Systematic Problem Solving CU04206 Waterway English CU11702 Sustainable Development PC 2 Safety & Ecology I CU10377 Market & Means I CU10379 Delta Management I CU10380 Basics Area Development 1 sept CU03228 Introduction To Presentation And Report Writing CU10668 English DM1 CU03739 Basis Statistics PC 1 Delta Land & Water CU03147 Climate Change CU10375 Orientation Delta Management CU10376 Introduction 8

9 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU Titel: Challenging Climate Change Aantal EC s:7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: One of the most discussed topics within the field of water management today is climate change. The most scientists agree that climate change is happening and action needs to be taken. As a Delta Manager you will learn to understand the general characteristics of climate change. In the course you will explore what the primary and secondary effects of climate change are. You will do this by working in groups on different assignments. First the focus is on a (inter)national level, later on, you will explore the Dutch Southwest Delta. In the second part of the case of Coast Laboratory which is implemented at the moment by the province of Zeeland - you will explore innovative solutions in order to cope with future impacts. Together with your fellow students you will draw an adaptation plan, that integrates different functions, like water safety, economy and ecology. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings na ontvangs herkan 1 X Overalltoets WK 45 Challenging Climate Change 1 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1. Wk 45 S1 Wk 49 S2. Wk 5 S2. Wk 9 2 x Overalltoets WK 4 Challenging Climate Change 2 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1. Wk 4 S2 Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 3 X Rapportage/verslag wk 3 project Climate Change / portfolio 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1 Wk 3 S2. Wk 7 S2. Wk 14 S2. Wk 17 9

10 CU03147 Titel: Delta land & Water Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: The course provides an overview of the role of soil and water in the landscape. The diversity and coherence in space and time plays a pivotal role. Soil science focuses on the relation between soil properties and the growth and occurrence of plants in a spatial and ecological context together with its role in land use. Water is discussed in relation to driving s behind human and natural water use. Vorm Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings na ontvangs 1 X Tussentoets 1.1, 1.2, 25% 5.5 S1. Wk 45 S1 Wk 49 S2. Wk 5 S2. Wk 9 2 X eindtoets 1.1, 1.2, 25% 5.5 S1. Wk 4 S2 Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 3 X autocad 1.1, 1.2, 25% 5.5 S1. Wk 50 S2. Wk 3 S2. Wk 5 S2. Wk 9 4 x GIS 1.1, 1.2, 25% 5,5 S1. Wk 4 S2. Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 10

11 CU10376 Titel: Orientation Delta Management Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Throughout the course, you will investigate - in collaboration between you and your fellow students of Delta Management, but also with the involved students of Civil Engineering and Water Management - how to organize an area development and the construction of a new lock to create an extra connection from a lake to the sea. In order to get an overall impression how your future profession as a Delta Manager looks like and what your regular tasks and activities will be in daily practice, you have to work on all aspects of area development. So you make a project plan, analyze conditions of an assignment, conduct meetings with fellow students and eventually produce the most suitable solution. Vorm Inhoud Wegings 1 X Orientation deltamanagement open question 1.1 t/m 1.6, 2.1t/m 2.2, 3.1 t/m 3.3, 4.1 t/ 4.2, 5.1 t/m 5.2, 6.1 t/m 6.3, 7.1, X Orientation delta management open question exam 1.1 t/m 1.6, 2.1t/m 2.2, 3.1 t/m 3.3, 4.1 t/ 4.2, 5.1 t/m 5.2, 6.1 t/m 6.3, 7.1, X x Projectplan, report, presentation 1.1 t/m 1.6, 2.1t/m 2.2, 3.1 t/m 3.3, 4.1 t/ 4.2, 5.1 t/m 5.2, 6.1 t/m 6.3, 7.1, 8.1 na ontvangs 25% 5.5 S1. Wk 45 S1 Wk 49 S2. Wk 5 S2. Wk 9 25% 5.5 S1. Wk 4 S2 Wk 8 S2. Wk 15 S2. Wk 18 50% 5.5 S1 Wk 50 S2. Wk 4 S2. Wk 6 S2. Wk 8 11

12 CU11702 Titel: sustainable development Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Duurzame ontwikkeling voltrekt zich op wereldwijde schaal. Tegelijk heeft die ontwikkeling gevolgen voor alle afzonderlijke landen, en zeker ook voor Nederland. Het is een ingrijpende ontwikkeling, die diep zal inwerken op de gehele samenleving. Duurzame ontwikkeling gaat over de relatie tussen mens en natuur, en over het streven naar een gezond evenwicht tussen de belangen van mensen, economie en het milieu. Duurzame ontwikkeling gaat ook over de relatie tussen mensen onderling, bijvoorbeeld over de verdeling van welvaart. Het doel van duurzame ontwikkeling is geleidelijk te komen tot een wereld waarin een steeds groter percentage van de mensen kan leven in een acceptabele situatie waarin men op zijn minst kan beschikken over goede gezondheidszorg, voeding, huisvesting, scholing, enzovoort. Deze verspreiding van welvaart en welzijn naar alle plaatsen van de wereld is de ene dimensie: plaats, ook aangeduid als 'hier' en 'daar'. Tegelijk is het doel van duurzame ontwikkeling om de wereld zo in te richten dat aan die wensen van welvaart en welzijn duurzaam, blijvend dus, voldaan zal kunnen worden. Deze wens, van een samenleving die tot in de verre toekomst zal blijven bestaan, vormt de andere dimensie: tijd, oftewel 'nu' en 'later'. Duurzame ontwikkeling is een bijzonder ingewikkeld proces. Het staat vast dat er voor het bereiken van echt grote verbeteringen op zijn minst tientallen jaren nodig zullen zijn, dus de tijdsdimensie strekt zich uit tot ver in de toekomst. Zulke grote verbeteringen zijn alleen mogelijk via ingrijpende transities. Duurzame ontwikkeling heeft met allerlei dingen in de wereld te maken. Een goede manier om in al die zaken een overzicht te krijgen is de 'Triple P', de driehoek people, planet en profit. In plaats van de laatste term wordt ook het ruimere begrip 'prosperity' gebruikt.. Vorm Inhoud Wegings na ontvangs 1 X X Rapportage, presentatie & opdrachten 1.1, % 5.5 S1. Wk 22 S1.Wk 25 S2. Wk 27 S2. Wk 29 2 X eindtoets 1.1, % 5.5 S2. Wk 23 S2. wk 26 S2. Wk 26/27 S2.Wk 29 12

13 CU04206 Titel: Waterways Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: - Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: B-1 level course preparing for practical professional situations dealing with technical English, targeting three skills (reading, speaking, writing) and paying special attention to grammar, vocabulary and pronunciation. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) andere (A) toets is en beschrijf de toetsvorm) 1 x Schriftelijk lezen, schrijven en vocab Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) CanDo s lezenkan in teksten over onderwerpen van algemeen belang of binnen het eigen vak- of interessegebied nieuwe informatie en specifieke details vinden. CanDo s schrijven: Kan een begrijpelijke samenvatting maken. Kan een samenhangend verhaal schrijven. Taalstrategie woordenschat: onderscheiden van diverse typen van leren: lijsten aanleggen; woordenschat via lezen en luisteren; woordenschat via schrijven. Wegings werk (< werkdag na ontvang 50% 5.5 S1.45 S1.48 S2.24 S X Mondeling presentation CanDo s presentatie geven : Kan veel zaken binnen het eigen vakterrein of interessegebied duidelijk uiteenzetten, en daarbij belangrijke punten en relevante details goed naar voren brengen. Kan een duidelijk en gedetailleerd betoog houden over onderwerpen uit eigen interessesfeer of werkgebied. Taalstrategie woordenschat: onderscheiden van diverse typen van leren: lijsten aanleggen; woordenschat via lezen en luisteren; woordenschat via spreken en schrijven. 50% 5.5 S2.5 S2.6 S2.26 S

14 CU13432 Titel: Deskresearch Aantal EC s:2.5 Verplicht/keuze Voertaal:NL/ENG Voorwaarden voor deelname: - Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): 80% aanwezigheid. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Na voltooiing van de cursus Deskresearch kun je informatie -volgens internationale standaarden in verslagen/rapporten/artikelenverwerven en verwerken. Zo wordt de kwaliteit van producten die je maakt, zoals stageverslagen en afstudeerscripties steeds beter aangezien een duidelijke verantwoording van die producten bijdraagt aan de betrouwbaarheid, uitwisselbaarheid en reproduceerbaarheid (LOOWI, 2010). Competentie: Onderzoek doen is een vraag stellen, een methode bedenken om daarop een antwoord te krijgen, gegevens verzamelen en analyseren, een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en van het geheel aan activiteiten en bevindingen aan derden verslag doen. Vorm Inhoud Wegings 1 X Onderzoeksvoorstel Individueel 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1 Week 4 S2 23 na ontvang S1 Week 4 S2 23 herkansi S1Week 15 S2 Week 26/27 S1 Week 19 S X Opdrachten dossier (review) individueel 1.1, 1.2, 1.3, % 5.5 S1 Week 4 S2 23 S1 Week 4 S2 23 S1Week 15 S2 Week 26/27 S1 Week 19 S

15 Semester 2 CU10377 Titel: Safety, Ecology & Space 1 Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: As a Delta Manager you are able to create your environment! You work on different kinds of projects in delta regions all over the world, principally managing the development of delta areas. All these projects typically deal with a broad scope of contemporary questions. Like, how to prepare areas to cope with the effects of global climate change? How to realize future-proof strategies for living and working with water in a safe way? How to secure the availability of fresh water within the increasing salinization of delta regions? Or, how to create a balance between the spatial needs for different functions within a delta region? As a Delta Manager you give answers to these questions, by organizing all kinds of developments to create the sustainable delta areas of the future. Vorm Inhoud Wegings na ontvangs 1 X Delta Urbanism the Netherlands 1.2, 1.3, 2.2, % 5.5 S2. Wk 14 S2. Wk 19 S2. Wk 24 S2. Wk 29 2 X project S,E&S 1.2, 1.3, 2.2, % 5.5 S2. Wk 22 S2. Wk 26 S2. Wk S2. Wk 29 26/27 3 X Knowledge test water safety 1.2, 1.3, 2.2, % 5,5 S2. Wk 23 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 S2. Wk 29 15

16 CU10379 Titel: Market & means 1 Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: As a Delta Manager you work in deltas all over the world. You make delta related area developments together with your partners. With your specific knowledge about statutory and planning instruments, market demands and spatial circumstances, you quickly see through future potentials of an area. In working this out, you strive for balance between the three major conditions in delta areas: safety, ecology and economy. As an employee at - for example - an engineering firm, a commercial developer or a government, you organize these area development and planning processes toward good results and realization. Vorm Inhoud Wegings 1 X Marketing principles of area development 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, X Statutory and planning procedures 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, X project M&M1 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 na ontvangs 25% 5.5 S2. Wk 14 S2. Wk 19 S2. Wk 24 S2. Wk 29 25% 5.5 S2. Wk 23 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 50% 5.5 S2. Wk 22 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 S2. Wk 29 S2. Wk 29 16

17 CU10380 Titel: Delta Management 1 Aantal EC s: 7,5 Verplicht Voertaal: Engels Voorwaarden voor deelname: n.v.t. Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten (afvinktoets): n.v.t. Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Delta Management 2 consist of three components: A. Governance in the Dutch Delta: As a delta manager you have to be aware of the societal environment you are working in. You will work together with other professionals, such as policy makers, politicians, public servants and content experts B. Project and process management: Depending on the nature and societal context of your assignment you can either choose to achieve your goals by running a project or by starting and managing a process. In this course you will learn about the essential characteristics of project and process management C. Stakeholder participation and communication: Involving stakeholders in the area development is important to get better results and to gain long-lasting support for the development. The goal and the framework of the participation process have to be clear at the beginning. In this course you will learn about the most common methods of stakeholder analysis, and you will get familiar with a variety of methods to let stakeholders participate. Vorm Inhoud Wegings 1 X midterm exam DM2 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, X Final exam 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, X Project 1.1, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1 na ontvangs 25% 5.5 S2. Wk 14 S2. Wk 19 S2. Wk 24 S2. Wk 29 25% 5.5 S2. Wk 23 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 50% 5.5 S2. Wk 22 S2. Wk 26 S2. Wk 26/27 S2. Wk 29 S2. Wk 29 17

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011

MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES. Pierre Winkler, 2011 MOGELIJKHEDEN OM TE KOMEN TOT ÉÉN MODEL VOOR DE GENERIEKE COMPETENTIES Pierre Winkler, 2011 1 INHOUD Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Generieke competenties - de HBO-raad en de commissie Franssen... 4

Nadere informatie

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT

LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT LANDELIJK OPLEIDINGSPROFIEL HBO BACHELOR LAND & WATERMANAGEMENT Planologie en waterbeheer Grond-, weg- en waterbouw Hydrologie International water management Bezoekadres: Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445

Studiegids. Milieukunde deeltijd. Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 Studiegids Milieukunde deeltijd 2009 2010 Bezoekadres Postadres Agora 1 Postbus 1528 8934 CJ Leeuwarden 8901 BV Leeuwarden tel. 058 2846100 fax: 058 2846445 De hoofdstukken 1 t/m 5 van dit document vormen

Nadere informatie

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Eindrapportage van de taskforce Redesign Ba-curriculum en Standpunt College van Bestuur Intern Mei 2011 Where innovation starts Toekomstbestendig

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 INHOUD pagina 1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 3. Opdracht Werkgroep en Totstandkoming Notitie 2 4. Omgevingsanalyse 3 5. Afbakening

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen

Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Publicatie B: Onderzoeksrapport Afstudeeronderzoek Slimmer organiseren, slimmer reizen Definitieve versie Titelpagina In opdracht van Titel Titelomschrijving Auteurs Royal HaskoningDHV & Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie