René Munnik. Tijdmachines. Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur. Klement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "René Munnik. Tijdmachines. Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur. Klement"

Transcriptie

1 Tijdmachines

2

3 René Munnik Tijdmachines Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur Klement

4 Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is het papier 100% chlooren zwavelvrij gebleekt Uitgeverij Klement, Zoetermeer Alle rechten voorbehouden. Omslagontwerp: Prezns, Marco Bolsenbroek ISBN nur 730

5 Inhoud Vooraf 9 1 Rationeel denken en mythisch beleven De protohypothese Helderheid Zuiverheid 29 Kants Reinheitsgebot 29 Zuiverheid en grensvervaging 34 Het identificatieprobleem 38 Van grensvervaging naar grensverwarring Nogmaals, de protohypothese 63 2 Dromen en waken De droom en de dood (I) De droom, de geometrie en de onsterfelijkheid 84 Binnen en buiten 84 Meerdere geometrieën De droom en de dood (II) 106 5

6 Technische realiseerbaarheid De technologie en de dood De strijd tegen de tijd (I): het alfabet Geletterdheid als tweede natuur Oraliteit en vergankelijkheid Van gebeurtenis naar ding Het geletterde denken Het offensief tegen de vergankelijkheid Het geletterde besef van historiciteit 148 Chronologie 148 Geschichtlichkeit 150 Afwezigheid De levenden, de doden en het geschrift 161 De tekst als tijdmachine 162 De historische figuur en de historische gebeurtenis De protohypothese De strijd tegen de tijd (II): media Fonografie 179 Het hoorbare verleden 181 De dood van de componist 183 De onsterfelijkheid van de stem 192 Overweging bij een luidspreker Fotografie 200 Erfgenaam van de camera obscura 200 The pencil of nature 205 De foto als léal souvenir Cinematografie 224 Van thaumatroop tot vitascoop 224 Het vereeuwigde leven En het schrift? De protohypothese 247 6

7 5 Zoögrafie Levenswetenschappen 249 De mechanisering en elektrificatie van het lichaam 251 De historisering van het leven 258 De informatisering van het leven Tijd van leven 270 Een analogie van analogieën 270 Opstandingsgeschiedenissen 273 Een rariteitenkabinet van onsterfelijkheidsfantasieën Flarden De strijd tegen de afstand: mobiliteit en telecommunicatie Mobiliteit 314 De kinetica van de ziel 317 Hemelbewegingen 321 Bewegingsvrijheid 329 Hybridisering en virtualiteit Telecommunicatie 347 Semaforen 349 Telefonie 355 Radio Kootwijk 356 Marcel Proust: telefoneren vanuit de Hades Levenslust en rationaliteit De hypothese Het motief De middelen De consequenties 380 Zaakregister 389 Naamregister 397 7

8

9 Vooraf Ik heb lang gewacht met dit boek. De vroegste zinnen stonden meer dan een decennium geleden al op papier. Het manuscript lag zelfs jaren onaangeroerd in de kast. Dat kwam deels doordat zich acuter zaken opdrongen, deels ook vanwege mijn verlegenheid ermee. Het kwam me namelijk voor (en dat gevoel werd sterker naarmate ik vorderde) dat er niets nieuws in stond. Dat gold voor de erin genoemde feiten die iedereen kent of anders moeiteloos kan nagaan. Het gold ook voor de gedachten waarmee ik die feiten met elkaar verbond en zodoende een bepaalde zeggingskracht verleende die gedachten leken me gewoonweg te simpel om iets diepzinnigs te kunnen voortbrengen. Bijvoorbeeld, dat men met een foto een moment vereeuwigt ; dat de hedendaagse stortvloed van zulke technische vereeuwigingen de tijdgebonden dingen van hun strikte tijdgebondenheid ontslaat, en aldus morrelt aan de constitutie van de tijd zelf... omdat het eenmalige niet meer zo eenmalig, het tijdelijke niet meer zo tijdelijk, het sterfelijke niet meer zo sterfelijk is als het was. Dat, om kort te gaan, met wat technisch kunst- en vliegwerk de levenstekens van de levenden zich kunnen onttrekken aan hun 9

10 levenstijd, zoals de smaak van asperges onttrokken kan worden aan hun seizoen. Kortom, ik verdacht mezelf ervan met veel aplomb een aantal vanzelfsprekendheden te debiteren en zodanig te rangschikken dat er iets vreemds uit tevoorschijn kwam. Een absurditeit verstopt in de gemeenplaats? Of juist het omgekeerde... een gemeenplaats vermomd als een absurditeit? Ziehier mijn verlegenheid, want ik wist niet zo zeker welk van beide mogelijkheden toepasselijk is. Immers, wie een oude portretfoto bekijkt, die kijkt iemand in de ogen die allang vergaan is een dode die niettemin voor de ogen van een levende verschijnt. Dat is vanzelfsprekend en huiveringwekkend tegelijk. En in dit boek, waarin dus niets nieuws staat, ging het me enkel om het aanwijzen van het opmerkelijke in de gemeenplaatsen van alledag. Met in mijn achterhoofd de verontrustende mogelijkheid dat ik het omgekeerde deed. Dat weerhield me er overigens niet van om er zo nu en dan colleges, lezingen en seminars aan te wijden. Een aantal fragmenten eruit verscheen ook al eerder. 1 Als Hans Achterhuis, Nathalie Bastiaansen, Herman Berger, Petra Bruulsema, Ezra Delahaye, Petran Kockelkoren, Peter Timmerman en Peter-Paul Verbeek mij niet ieder op zijn of haar eigen manier hadden gestimuleerd door kritisch mee te lezen en naderhand te blijven informeren waar dat boek toch bleef, dan had ik mijn verlegenheid niet overwonnen en was het er nooit gekomen. Hun vasthoudendheid heeft me uiteindelijk gebracht bij de spreuk van Goethe: dat het wonderbaarlijke ontspruit aan de vereniging van het gewone en het buitengewone. 1 Kunst en Wetenschap 2010/2, blz. 29 v.; 2010/4, blz. 5 v.; 2011/1, blz. 29 v.; 2011/2, blz. 13 v.; 2012/2, blz. 35 v.; 2012/4, blz. 13 v. En de bijdrage Incarnatie in het licht van de hoogtechnologische cultuur in: E.E. Berns, F.A. Maas en S.J.M. Waanders (red.), Het lichaam van God. Metamorfoses van de incarnatie in de hedendaagse cultuur (Budel, Damon, 2005), blz

11 1 Rationeel denken en mythisch beleven... und eben daher entsteht das Wunderbare des Wunders, daß das Gewöhnliche und das Außerordentliche, das Mögliche und das Unmögliche eins werden. Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre 1.1 De protohypothese 1 Men moet voorzichtig zijn wanneer men een gewaagde stelling ter tafel brengt. De kans is immers groot dat die stelling niet alleen op onbegrip stuit maar ook dat ze binnen de kortste keren en op goede gronden weer van tafel wordt geveegd. Presenteer haar daarom als een hypothese, en zeg erbij dat ze zich nog zal moeten bewijzen ten overstaan van de feiten. Dit boek is voorbereidend werk om tot zo n hypothese te komen. Het bevat dus de stelling en probeert die gaandeweg als hypothese aanvaardbaar te maken. Ontdaan van iedere toelichting en nuancering, luidt de stelling: In de mate waarin wij onszelf als rationele 11

12 wezens realiseren en onze wereld rationeel inrichten, in die mate neemt onze wereld een steeds mythischer gestalte aan. Zo n boude stelling is voor veel misverstanden vatbaar die eerst uit de weg moeten worden geruimd, wil ze niet bij voorbaat als een dwaasheid te boek komen te staan. Ik bedoel er in ieder geval niet mee dat het geloof in en de waardering van de moderne rationaliteit zelf een mythe zou zijn of op een illusie zou berusten. Helemaal niet zelfs. Ik ga ervan uit dat de rationalisering van de moderne cultuur allerminst illusoir is. Ze is een reële ontwikkeling die in de afgelopen eeuwen haar beslag heeft gekregen en die, naar het zich laat aanzien, nog lang niet ten einde is. Zonder twijfel kan die rationalisering niet in alle domeinen van de cultuur gerealiseerd worden. De beeldende kunst en de literatuur leven nu eenmaal grotendeels van redenen die het verstand niet bijster goed kent. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die domeinen zou willen of kunnen rationaliseren. Maar er zijn andere die daar wel vatbaar voor zijn, zoals de arbeid, de gezondheidszorg, het onderwijs. En voor zover die gebieden wel gerationaliseerd zijn, is dat, ondanks alle mogelijke contraproductiviteit daarvan, meestal iets waarmee we onszelf gelukkig prijzen. Ik wil dus noch het feit van de rationalisering, noch haar rechtvaardigingsgronden als een mythe verdacht maken. Het gaat me om iets anders. 2 Rationaliteit Om duidelijk te maken wat ik wel bedoel, is het goed om even stil te staan bij de begrippen rationaliteit en mythe zoals ik die hier gebruik. Onder rationaliteit versta ik de moderne wetenschappelijke rationaliteit in een betrekkelijk alledaagse betekenis. Zoals we bijvoorbeeld spreken over de rationalisering van de gezondheidszorg. Dat betekent dat de daarin gestelde doelen zich redelijk laten rechtvaardigen. Dat hoeft nog niet in te houden dat iedereen ook met die doelstellingen instemt. In dat geval betekent rationalisering minstens dat de procedures waarmee men tot het formuleren van die doelen is 12

13 gekomen zich redelijk laten rechtvaardigen. Maar vooral betekent rationalisering dat men zich voortdurend inspant om met behulp van technisch-wetenschappelijk onderzoek de middelen te scheppen infrastructuren, procedures, diagnostieken, therapieën, farmaceutica, en dergelijke om die eenmaal gestelde doelen zo efficiënt mogelijk te realiseren. Dus met zoveel mogelijk baten en zo weinig mogelijk kosten. De geschiedenis leert dat veel van dergelijke doelen realiseerbaar zijn: dat tegenwoordig aandoeningen behandelbaar zijn die vroeger een doodvonnis behelsden. Ze leert echter ook dat met die realisering vaak ook nieuwe morele en existentiële dilemma s in het leven worden geroepen. De verhoging van de levensverwachting creëerde een nieuw probleem op het gebied van de ouderenzorg, en de introductie van chemotherapieën was weliswaar een vooruitgang in de bestrijding van kanker, maar ze plaatste ook velen voor de moeilijke afweging tussen het ondergaan van een uiterst belastende chemokuur en de kwaliteit van het resterende leven. In dergelijke gevallen wordt de weerbarstigheid van het noodlot vermeerderd met die van een opgedrongen keuze. Maar een verdergaande technisch-wetenschappelijke ontwikkeling is misschien in staat om ook dergelijke dilemma s te overwinnen. Bijvoorbeeld wanneer men kan beschikken over meer efficiënte en minder belastende geneesmiddelen. Het is de moeite waard om dat te proberen, want dan is zowel het noodlot bedwongen als de keuze verlicht. Om even bij de gezondheidszorg te blijven men moet waarschijnlijk geen volmaakte gezondheidszorg willen. Maar zolang die niet volmaakt is, valt er altijd iets te verbeteren en zal ze aanleiding blijven geven tot (rationele) kritiek. Wat betreft de huidige zorg: de kosten zijn hoog, niet alle middelen zijn voor iedereen in dezelfde mate beschikbaar, er is tekort aan verzorgend personeel, en de menselijke kant van de zorg schiet er al te vaak bij in... Toch veronderstellen al deze manco s een niveau van gezondheidszorg waar we ons gelukkig mee mogen prijzen. Ze is 13

14 hoe dan ook vele malen rationeler dan de hulpeloze en vruchteloze praktijken van een chirurgijn die leefde in een tijd dat de geneeskunde nog geneeskunst heette. Dat is voor het belangrijkste deel te danken aan het peil van de medisch-wetenschappelijke kennis. Rationeler betekent vooral wetenschappelijker, en in het gemene spraakgebruik komt dat overeen met beter. Er zijn misschien wel redenen, maar geen redelijke redenen, om daaraan te twijfelen. En voor zover de ontwikkeling van de gezondheidszorg te kort blijft schieten of nieuwe problemen opwerpt, zullen de rationele antwoorden, oplossingen en beslissingen de meest overtuigende zijn. Ik neem aan dat weinigen dat zullen bestrijden. Kortom en in het algemeen: rationaliteit heet de eis die we stellen aan het denken en handelen van onszelf en anderen, en wetenschappelijk-technische rationaliteit heet het middel waar we allereerst aan denken om onze wereld gestalte te geven. 3 Mythe Met de term mythe betreed ik een heel ander terrein. Ik bedoel daarmee niet zozeer een bepaald genre verhalen, en evenmin een type denken en handelen. Ik reserveer dit begrip voor een belevingswereld met een eigen karakteristiek. In een mythische belevingswereld ontbreken scherpe grenzen, bijvoorbeeld die tussen dromen en waken, tussen schijn en werkelijkheid, tussen kennen, menen en voelen, tussen dieren en mensen, tussen levenden en gestorvenen, tussen sterfelijken en goden... 2 Een mythische belevingswereld heeft wat weg van een sluimer of halfslaap waarin fabelwezens en schimmen van ge- 2 Tegen deze karakterisering van de mythische belevingswereld in termen van het ontbreken van scherpe grenzen tussen verschillende categorieën kan men inbrengen dat de mythen juist getuigen van een grote gevoeligheid voor grenzen, namelijk in het taboe, dat wil zeggen: in het verbod op grensoverschrijding. Dat klopt. Maar door hun overschrijding te verbieden bevestigt de mythe impliciet de overschrijdbaarheid van die grenzen, terwijl de moderne rationaliteit de meeste van die overschrijdingen onmogelijk, en de meeste taboes ongeldig verklaart. 14

15 storvenen verkeren met mensen, waarin dieren en rivieren kunnen spreken, en waarin een god huist op een berg of in een grot. Noem het een droomwereld, met dien verstande dat degene die haar droomt pas van een mythisch bewustzijn blijk geeft wanneer hij het verschil tussen droomwereld en waakwereld niet scherp onder ogen ziet. Er is een tijd geweest waarin mensen werkelijk in een mythische wereld leefden. Niet zozeer omdat ze in de mythische voorstellingen geloofden of er mythische overtuigingen op na hielden, als wel omdat ze een mythische wereld hun wereld als zodanig ondergingen. Misschien leeft een waanzinnige er nu nog in. In onze dromen maken we er nu en dan nog kennis mee. Maar dromen zijn bedrog, en inmiddels hebben de mythische voorstellingen hun maatschappelijk erkende vrijplaats gevonden in de fictieve literatuur en in de populaire film. Voor zover wij ze fictief noemen is ons bewustzijn uiteraard niet mythisch meer. Hoe is dat zo gekomen? 4 Filosofie en mythe De westerse filosofie heeft zich vanaf haar begin ingespannen om de grens tussen schijn en werkelijkheid zorgvuldig af te bakenen. Vanaf de zesde eeuw voor onze jaartelling waren wijsgeren bekommerd om hun eigen waakzaamheid en beijverden ze zich om anderen te wekken uit hun sluimer. Zelden zijn filosofen te beroerd geweest om iemand uit de droom te helpen, bij voorkeur wanneer die zich erop beriep zelf een filosoof te zijn. Het is duidelijk dat de filosofie vanaf haar begin de mythische beleving moest pogen te overwinnen. Dat is haar grotendeels gelukt, zo schijnt het. Ze stelde immers een waarheidseis waaraan ze ook zelf maar met moeite kon beantwoorden, laat staan dat de mythe dat kon als de gedachte aan zo n eis al in het mythische bewustzijn zou zijn opgekomen. Daarbij ging het meer dan twee millennia lang om een overwegend platoons-metafysisch getoonzette wijsbegeerte, die zich niet enkel tevreden stelde met de deugd van het waakzaam-zijn. 15

16 Men wilde veel meer. Men wilde op eigen kracht zo dicht mogelijk bij de zuivere werkelijkheid en zo ver mogelijk van de met schijn vervuilde mythe vertoeven. Het ging de wijsbegeerte om niets minder dan het ontwaren van een intellectuele glimp van de allerwerkelijkste werkelijkheid; iets dat slechts weggelegd was voor de allerwakkerste geesten, die beseften dat inzicht in het allerwerkelijkste ook het allerbelangrijkste is wat een mens kan nastreven. Dat waren er niet zo bar veel, al was het maar omdat het bereiken van dat inzicht een levenslange training in het wakker-worden vereiste. Misschien is dat een reden waarom de beoefening van de metafysica, die wel moeilijk maar in wezen niet elitair is, nooit een echt populaire bezigheid is geworden onder gewone mensen. Daar kwam nog iets bij iets dat men de tragiek van de metafysica zou kunnen noemen. Namelijk dat metafysici, juist op het moment dat ze gingen spreken over die werkelijkste werkelijkheid, op buitenstaanders de indruk maakten te lijden aan een gebrek aan realiteitszin. Wat is er nu paradoxaler dan dit: dat een filosoof voor zijn gehoor gaandeweg onbegrijpelijker wordt naarmate hemzelf steeds duidelijker voor de geest staat waarom het in-zichzelf-begrijpelijke toch zo buitengewoon begrijpelijk is. Plato wees daar al op. Hij signaleerde dat filosofen veelal op onbegrip stuiten ze maken een dwaze en onbeholpen indruk op onwetende omstanders. Volgens Plato is dat het zachte juk van de filosoof want, natuurlijk, het zouden de omstanders zijn die zichzelf diskwalificeren door hun onbegrip, dat wil zeggen door hun onvermogen om het inzicht van de wijsgeer te delen. 3 3 In Theaetetus 173c v. wordt de filosoof vergeleken met de onhandige Thales, die in een put viel omdat hij zich met de blik naar boven verdiepte in de sterren. Daarom wordt de filosoof door het gros der mensen gesmaald als een warhoofd; maar dat hij door een god bezeten is, dat merken de mensen niet (Phaedrus 249d). Zie voorts De Staat VII 517a. Alle citaten uit de dialogen van Plato zijn uit: Xaveer De Win, Plato, Verzameld Werk (Baarn, Ambo, 1980). 16

17 Een zekere Callicles was het daar niet mee eens. Hij meende dat een mens die eenmaal volwassen geworden is er verstandig aan doet om de filosofie vaarwel te zeggen, en zich te richten op de praktische vragen die het leven zelf stelt. 4 Het lijkt erop dat de moderne cultuur de raad van Callicles heeft opgevolgd. Men wendde zich af van de metafysica, want men had blijkbaar wel wat belangrijkers te doen dan zich te richten op het allerbelangrijkste. Is dat onbegrijpelijk? De al te grootse pogingen om de mythische bedrieglijkheid te overwinnen en om denkend te verwijlen bij het onvermengde Werkelijke leken die pogingen niet verontrustend veel op een soort dronkenschap, een bedwelming met werkelijkheidsliefde die geen maat weet te houden en zich daarom aan superlatieven te buiten gaat? Ontbrak het hier niet eenvoudigweg aan nuchterheid? Vanaf, grofweg, het begin van de zeventiende eeuw begon er een nieuwe wind te waaien. De mathematische natuurwetenschap ontwikkelde zich, eerst nog hoofdzakelijk uit, daarna voornamelijk naast, en gaandeweg met een onmiskenbare tendens tegen de metafysica. De moderne rationaliteit die in deze wetenschappen tot uitdrukking kwam leek niet zozeer op een onophoudelijke oefening in het wakker-worden; ze leek veeleer op een voortdurende wedstrijd in nuchterheid, waarin achtereenvolgens diverse records werden gebroken. Het geheelonthouderschap van de wetenschappelijke rationaliteit betekende niet alleen dat men de sluimertoestand van de mythische belevingswereld wilde overwinnen dat had al tot de agenda van de metafysica behoord, het betekende bovendien dat men de glasheldere wetenschappelijke argumentatie wilde zuiveren van iedere oncontroleerbare metafysische hoogdraverij en diepgraverij. Dat ging niet van de ene dag op de andere. Ten tijde van René Descartes ( ) begon het Grote Ontnuchteren. Deze laatste vatte een diepe liefde op voor de meest exacte en 4 Gorgias 484c v. 17

18 prozaïsche geestesoefening: de mathematische wetenschap. En zijn methodische radicale twijfel kan men opvatten als een doelbewuste ontwenningskuur. Maar het metafysische denken was hem nog niet vreemd, want zijn moderne filosofische systeem berustte op een godsbewijs. Immanuel Kant ( ) evenaarde een kleine anderhalve eeuw later Descartes in zijn ontzag voor de natuurwetenschap de toen inmiddels ontwikkelde Newtonse mechanica maar hij overtrof hem in nuchterheid. Zijn minutieuze analyses van de mogelijkheidvoorwaarden van het wetenschappelijke kennen liepen uit op een resolute veroordeling van de geldigheid van de godsbewijzen waar Descartes nog in had geloofd. Kant ontmaskerde ze, tezamen met de hele metafysica waar ze bij hoorden, als een dialectisch schimmenspel. Toch kan het nog veel nuchterder dan Kant het kon. Weer een kleine anderhalve eeuw later verscheen het neopositivisme op het toneel. Kants afwijzing van de metafysica en zijn pogingen om het zuivere wetenschappelijke kennen van een vaste grond te voorzien, waren toen voor de twintigste-eeuwse neopositivisten eigenlijk al niet veel meer dan uiterst verdachte metafysische verontreinigingen van een nog veel soberder wetenschapsconcept. In hun ogen was Kant gewoon een metafysicus geweest toen hij de absolute geldigheid van de natuurwetenschap grondvestte op zoiets schimmigs en oncontroleerbaars als de a priori s van de zuivere rede. 5 5 Ontmythologisering Met deze korte schets heb ik een beeld willen oproepen. Het volgende namelijk: toen de filosofie nog hoofdzakelijk metafysica was, toen heeft ze de werkelijk- 5 Wissenschaftliche Weltauffassung: Der Wiener Kreis in: O. Neurath, Empiricism and Sociology, Vienna Circle Collection, Vol. I (Dordrecht/ Boston, Reidel, 1973), blz Daarin wordt gezegd dat de logische analyse de verborgen metafysica van het Kantiaanse apriorisme zal overwinnen (blz. 308). 18

19 heid ontmythologiseerd. Ze verjoeg de goden van de Olympus, legde orakels het zwijgen op, en verbood de fabelwezens zich nog langer te vertonen. 6 Voor de wakkere geesten opende zich een wereld die niet meer bewoond werd door Kronos en Zeus, maar die veeleer schitterde voor het inzicht: een wereld als één geheel die voor haar ontstaan, haar voortbestaan en haar voltooiing aangewezen was op onpersoonlijke beginselen. Ze werden Zuivere Act, Eerste Oorzaak, Onbewogen Beweger, Causa Sui en zo meer genoemd. Met vallen en opstaan ging deze metafysica behoren tot de intellectuele vleugel van het christendom. Die verbintenis is niet altijd harmonieus geweest, want het christendom belijdt weliswaar, net als de metafysica, dat er een Beginsel is van alle werkelijkheid, maar in tegenstelling tot de metafysica roept het dat Beginsel aan met een eigennaam. De metafysica bidt niet. Hoe dan ook, het metafysische denken was niet mythisch meer, maar het was evenmin wetenschappelijk. Voor de nuchtere moderne wetenschappelijke rationaliteit waren en zijn die metafysische principes namelijk even schimmig als Kronos en Zeus dat voor de metafysica ooit geweest waren. En zo voltrok zich met de realisering van de moderne rationaliteit nog eens een soort ontmythologisering in de tweede graad. Is het dan verwonderlijk dat hedendaagse westerlingen die dat allemaal achter de rug hebben... dat ze menen dat ze wel het meest ontmythologiseerde slag mensen moeten zijn dat ooit op de aardbol heeft rondgelopen, en dat bijgevolg hun wereld wel de meest onttoverde is. Misschien betreuren sommigen dat, en zouden ze de werkelijkheid het liefst herbetoveren, op zoek gaan naar de Indiaan in zichzelf, of het oor te luisteren leggen bij anderen van wie ze menen dat die hun onschuld nog niet 6 Pas verderop kunnen we de vraag in beschouwing nemen of het wel werkelijk de metafysica is geweest die de Olympische goden verjoeg. Zie daarvoor de tweede overweging in het intermezzo ( 80). 19

20 verloren hebben. Maar wie dergelijke welbewuste pogingen waagt, die geeft daarmee alleen maar te kennen wat hij als zijn uitgangspositie aanmerkt. En waarschijnlijk zullen er altijd wel dwepers, zonderlingen en bijgelovigen blijven, die het zoals dat heet aan onderscheidingsvermogen ontbreekt. Ze zullen altijd hun gehoor wel vinden. Maar de tijd lijkt voorbij dat een gek met algemeen goedvinden school zal maken als een ziener. Alhoewel je dat natuurlijk nooit helemaal zeker kunt weten en er daarom altijd nog opgepast moet worden. Maar ook dit voorbehoud verraadt de moderne kritische zin. Nee, of men nu meent te modern of niet modern genoeg te zijn; of men de moderniteit nu een zegen of een vloek noemt; of men haar nu als onvoltooid of als afgedaan beschouwt telkens lijkt de moderne ontnuchtering voorondersteld te zijn in het oordeel: Ons speldt men niets meer op de mouw; geen mythe, geen metafysica, geen enkel groot verhaal. 6 De protohypothese Tegen de achtergrond van deze al dan niet uitdrukkelijke overtuiging moet u de stelling van dit boek lezen. Die luidt: In de mate waarin we onszelf als rationele wezens realiseren en onze wereld rationeel inrichten, in die mate neemt onze wereld een steeds mythischer gestalte aan. Deze stelling staat dus lijnrecht tegenover de ontwikkeling die ik zojuist geschetst heb. Want daar werd gezegd dat de ontwikkeling van de moderne wetenschappelijke rationaliteit neerkwam op een soort hyper-ontmythologisering. En ook deze stelling neem ik niet terug. Ik heb dus iets uit te leggen. Laat ik haar daarom maar meteen als een schijnbare contradictie formuleren: In de mate waarin we gaandeweg meer ontnuchterd raken en onze werkelijkheid verder en verder duiden binnen een wetenschappelijk perspectief en inrichten naar de technisch-wetenschappelijke mogelijkheden, in precies diezelfde mate zal de werkelijke wereld die we realiseren de trekken gaan vertonen van een gerealiseerde mythische belevingswe- 20

21 reld. Ik bedoel dat vrij letterlijk: daarin zullen de scherpe grenzen weer gaan wegvallen tussen dromen en waken, tussen schijn en werkelijkheid, tussen dieren en mensen, tussen de levenden en de gestorvenen. Deze mythische grensvervagingen hangen onmiddellijk samen met de wetenschappelijke en technische rationaliteit waarmee we de wereld inrichten. En mochten deze grensvervagingen dan ook verontrusting oproepen, dan vindt die verontrusting geen begrip bij de wetenschappelijke rationaliteit. Die laatste zal die verontrusting betekenisloos verklaren... een schijnprobleem. Ik geef grif toe dat het bovenstaande weinig meer lijkt dan een verzameling pretentieuze en gratuite beweringen die schijnen te getuigen van hetzelfde gebrek aan realiteitszin dat ik zojuist toeschreef aan de metafysica. Misschien dat een enkeling er nu al een zekere plausibiliteit in ontdekt. Maar omdat ik niet mag geloven dat een verstandig mens zich voor zo weinig gewonnen geeft, zal ik bij aanvang mijn stelling wat aannemelijker proberen te maken aan de hand van twee schetsen: een korte over de helderheid, en een langere over de zuiverheid. 1.2 Helderheid 7 Zowel in zijn Discours de la Méthode (1637) als in zijn Meditationes de prima philosophia (1641) gaf René Descartes te kennen dat hij ontgoocheld was in alles wat hij tot dan toe voor waar had gehouden. Dat bracht hem op de gedachte dat hij dan maar helemaal opnieuw moest beginnen. Al een aantal jaren geleden heb ik gemerkt, hoeveel onwaars ik vanaf mijn jeugd voor waar heb gehouden, en hoe twijfelachtig alles is, wat ik naderhand daarop heb gebouwd. Daarom moet eenmaal in het leven alles in zijn geheel worden vernietigd en moet vanaf de eerste grondslagen een nieuw begin worden ge- 21

Willen sterven. Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om te beslissen over mijn leven? Moment voor religieuze bezinning en waardevol leven

Willen sterven. Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om te beslissen over mijn leven? Moment voor religieuze bezinning en waardevol leven Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om te beslissen over mijn leven? Paul van Tongeren was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen en Leuven. Hij is als geassocieerd onderzoeker

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores Opgave 2 Spiritueel scepticisme 6 maximumscore 4 een uitleg dat McKenna in tekst 6 vanuit epistemologisch perspectief over solipsisme spreekt: hij stelt dat de kennisclaim over het bestaan van andere mensen

Nadere informatie

Rene Descartes. René Descartes, een interview door Roshano Dewnarain

Rene Descartes. René Descartes, een interview door Roshano Dewnarain Rene Descartes René Descartes, een interview door Roshano Dewnarain Cogito ergo sum, ik denk dus ik ben. Een uitspraak van René Descartes. Een belangrijk wiskundige en filosoof in de geschiedenis. Volgens

Nadere informatie

Wat is? filosofie? Wat is. en kwaad. Hoofdstu

Wat is? filosofie? Wat is. en kwaad. Hoofdstu Wat is filosofie? Hoofdstuk 1 1 filosoferen: doordenken! 5 e vragen 6 2 gewone vragen en filosof isch 9 3 aanleidingen om te filosoferen 12? eren 4 waarom filosof 5 samen filosoferen 14 17 6 filosof ie

Nadere informatie

Eindexamen Filosofie havo I

Eindexamen Filosofie havo I Opgave 2 Denken en bewustzijn 8 Een goed antwoord bevat de volgende elementen: een omschrijving van het begrip bewustzijn 2 argumentatie aan de hand van deze omschrijving of aan Genghis bewustzijn kan

Nadere informatie

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten 1 Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding G.J.E. Rutten Introductie In dit artikel wil ik het argument van de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga voor

Nadere informatie

filosofie vwo 2016-II

filosofie vwo 2016-II Opgave 2 Theoriegeladenheid van de waarneming 5 maximumscore 3 Een goed antwoord bevat een uitleg met de afbeelding van het eend-konijn van: Kuhns Aristoteles-ervaring: plotselinge perspectiefverandering

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Opgave 3 Vreemder dan alles wat vreemd is 12 maximumscore 3 de twee manieren waarop je vanuit zingevingsvragen religies kunt analyseren: als waarden en als ervaring 2 een uitleg van de analyse van religie

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Religieuze ervaring 1 maximumscore 5 een bruikbare definitie van religie 1 drie problemen die zich kunnen voordoen bij het definiëren van religie 3 meerdere religieuze tradities;

Nadere informatie

Pleidooi voor Postmoderne devotie

Pleidooi voor Postmoderne devotie Pleidooi voor Postmoderne devotie Mink de Vries Pleidooi voor Postmoderne devotie Navolging vanuit vrijheid en gemeenschap Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt

Nadere informatie

Verkondiging God ervaren bij Johannes 3: 1-21 zondag 27 mei 2018, zondag van de drie-eenheid Ds. Dick Snijders

Verkondiging God ervaren bij Johannes 3: 1-21 zondag 27 mei 2018, zondag van de drie-eenheid Ds. Dick Snijders Verkondiging God ervaren bij Johannes 3: 1-21 zondag 27 mei 2018, zondag van de drie-eenheid Ds. Dick Snijders Gemeente van Christus, Vandaag, een week na Pinksteren, is het feest helemaal compleet. Het

Nadere informatie

Immanuel Kant Kritiek van het oordeelsvermogen

Immanuel Kant Kritiek van het oordeelsvermogen Ten geleide Kants derde Kritiek: hoe kan de vrijheid worden verwerkelijkt? 15 Geraadpleegde literatuur 46 Verantwoording bij de vertaling 49 Immanuel Kant aan Johann Friedrich Reichardt 51 Immanuel Kant

Nadere informatie

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken:

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: deel hoofdstuk Ko René 1 I II.A II.B II.C III.A III.B IV V 2 I II III IV V VI VII VIII IX X Besluit 1 VIA GOD NAAR DE ANDER is een studie van Ko Steketee

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot

Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Evelien Bos-de Greef en Ruben Vlot Uitgeverij Jes! Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt. Bij dit papier is het

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Amsterdam, februari Beste Julian Baggini,

Grenzen verleggen. Amsterdam, februari Beste Julian Baggini, Grenzen verleggen Amsterdam, februari 2017 Beste Julian Baggini, Wij zijn ons verstand verloren en met die hartenkreet val je in jouw nieuwe boek meteen met de deur in huis. Was ons rede en rationaliteit

Nadere informatie

Ter inleiding (tot een inleiding)

Ter inleiding (tot een inleiding) Inhoud Voorwoord 3 Aanvullende lectuur 4 Ter inleiding (tot een inleiding) 1. Wijsbegeerte, haar begin(sel) en doelstelling 5 2. Waarom filosofie altijd een inleiding blijft 7 3. Waarom een historische

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP DE DOOP

VOORBEREIDING OP DE DOOP DOOR HET WATER HEEN Door het water heen is een waardevol geschenk aan doopouders en biedt een goede voorbereiding op de doopdienst. Bernard & Eline van Vreeswijk De doop van je kind is altijd een bijzondere

Nadere informatie

Ananias & Saffira. Het leven van de eerste christengemeente, openbaarde en meewerkte, ja, daar kunnen wij naar verlangen.

Ananias & Saffira. Het leven van de eerste christengemeente, openbaarde en meewerkte, ja, daar kunnen wij naar verlangen. - 1 - Ananias & Saffira Het leven van de eerste christengemeente, zoals God zich daar openbaarde en meewerkte, ja, daar kunnen wij naar verlangen. Maar het waren niet enkel genezingen die onder hen plaats

Nadere informatie

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Bij mij is het een mix van oranje, blauw, bruin/grijs en paars.)

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Bij mij is het een mix van oranje, blauw, bruin/grijs en paars.) Dag 7: de ijdelheid van wijsheid Laten we beginnen met gebed. Lees langzaam Prediker 1 vers 12 t/m 18. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Bij mij is het een mix van oranje, blauw,

Nadere informatie

LEVEN UIT DE STILTE. Anselm Grün. Anselm Grün. Een schat voor meditatie en het vertrekpunt om rust en vrede te vinden in de ziel.

LEVEN UIT DE STILTE. Anselm Grün. Anselm Grün. Een schat voor meditatie en het vertrekpunt om rust en vrede te vinden in de ziel. Alleen als wij steeds opnieuw ruimte maken in onszelf voor de stilte, kunnen we de rijkdom van ons leven ervaren maar wie lukt dat in de hectiek van alledag? LEVEN UIT DE STILTE Anselm Grün is monnik in

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Zondag 24 november 2013 * 10e zondag van de herfst * preek Maleachi 3, 19-24 = 4, 1-6 / Lucas 21, 5-19 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, In de ideale wereld zou het mogelijk zijn, dat

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5 Deel 1, Hoofdstuk 4 en 6 De volmaakte natuur en het niet bestaan van toeval Rikus Koops 24 juni 2012 Versie 1.0 Hoewel het vierde hoofdstuk op

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Zevende brief Nawoord Waarom filosofen moeten zwijgen Kleine bibliografie

Inhoud. Inleiding Zevende brief Nawoord Waarom filosofen moeten zwijgen Kleine bibliografie Inhoud Inleiding Zevende brief Nawoord Waarom filosofen moeten zwijgen Kleine bibliografie Inleiding Al zolang als mensen over het schrift beschikken, hebben zij langs die weg met elkaar berichten en gedachten

Nadere informatie

Het laboratorium in je hoofd. Pim Lemmens

Het laboratorium in je hoofd. Pim Lemmens Het laboratorium in je hoofd Pim Lemmens Oefening 1 Stel, het is mogelijk om mensen vrijwel instantaan te beamen van de ene plaats naar de andere (vgl. Star Trek) We vormen samen een ministerraad die wetgeving

Nadere informatie

Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven

Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven Zondag 8 november 2015 Sint Maarten de oogst van ons leven Lezing: Marcus 12 : 28 34 De herfst brengt voor veel mensen een zekere weemoedigheid.: de bladeren vallen, de zomer is echt voorbij. In de herfst

Nadere informatie

INLEIDING TOT DE VERWONDERING

INLEIDING TOT DE VERWONDERING opm. inl verwondering 04-02-1999 11:19 Pagina 3 INLEIDING TOT DE VERWONDERING Cornelis Verhoeven DAMON Cornelis Verhoeven Inleiding tot de verwondering Isbn 978 94 6036 050 3 Nur 730 Trefw.: filosofie

Nadere informatie

Anne-Marie van Briemen Geest van hierboven

Anne-Marie van Briemen Geest van hierboven Geest van hierboven Samenspraak Samenspraak is een thematische bijbelstudiereeks die bijbelkringen stimuleert om samen actief op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen. De auteurs reiken beknopt wat

Nadere informatie

Inhoud. 1 Eristische dialectiek of de kunst van het gelijk krijgen 7. 2 De termen logica en dialectiek 69

Inhoud. 1 Eristische dialectiek of de kunst van het gelijk krijgen 7. 2 De termen logica en dialectiek 69 Inhoud 1 Eristische dialectiek of de kunst van het gelijk krijgen 7 2 De termen logica en dialectiek 69 3 De dialectiek van Aristoteles in de Topica 73 Nawoord door Tjark Kruiger 81 [5] 1 Eristische dialectiek

Nadere informatie

breder langer dieper hoger

breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger Tien bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk Iwan Dekker & Mathilde Schouwstra Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie

Nadere informatie

Filosofie. Op het VWO. Filosofie juist op Lyceum Oudehoven!

Filosofie. Op het VWO. Filosofie juist op Lyceum Oudehoven! Filosofie Op het VWO Wat is Filosofie? Wetenschappen beantwoorden vragen: Over een eigen onderwerp (object van studie) Op een eigen manier (methode van bestuderen) Filosofie beantwoordt vragen die niet

Nadere informatie

Verwachting, de vierde dimensie

Verwachting, de vierde dimensie Verwachting, de vierde dimensie Geschreven voor eenieder die wel wíl geloven maar niet kan Verwachting, de vierde dimensie Copyright 2017 Kees Berkhout Auteur: Kees Berkhout Druk: Pumbo.nl ISBN: 978-94-6345-155-0

Nadere informatie

DANSEN MET EEN PLASTIC ZAK

DANSEN MET EEN PLASTIC ZAK DANSEN MET EEN PLASTIC ZAK Elize de Mul DANSEN MET EEN PLASTIC ZAK Kleine filosofie van een onooglijk ding Klement Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship

Nadere informatie

Geluk & wijsheid. Zevende avond

Geluk & wijsheid. Zevende avond Geluk & wijsheid Zevende avond Schoonheid Wat heet mooi? Het belang van het overbodige De postmoderne waarheid De filosoof en de waarheid Goochelen Wat heet mooi? Kun je precies beschrijven wat je raakt?

Nadere informatie

Maak werk van je droom

Maak werk van je droom Maak werk van je droom Mark Schalekamp Maak werk van je droom In vijf stappen naar je ideale baan Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier

Nadere informatie

Feest van de heilige Familie en Oudjaar. viering zondag 20 dec jaar c. Antonius van Padua..

Feest van de heilige Familie en Oudjaar. viering zondag 20 dec jaar c. Antonius van Padua.. Feest van de heilige Familie en Oudjaar. viering zondag 20 dec. 2018 jaar c. Antonius van Padua.. Genade, vrede en verbondenheid, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Welkom U allen op deze

Nadere informatie

Bonhoeffer zijn mooiste citaten

Bonhoeffer zijn mooiste citaten Bonhoeffer zijn mooiste citaten Bonhoeffer zijn mooiste citaten Samengesteld door Henk Florijn Derde druk uitgeverij boekencentrum, zoetermeer Derde druk 2016 www.uitgeverijboekencentrum.nl Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. geesten op metafysisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsvormen bestaan 1

Vraag Antwoord Scores. geesten op metafysisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsvormen bestaan 1 Opgave 1 Scepticisme en film 1 maximumscore 4 geesten op metafysisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsvormen bestaan 1 geesten op epistemologisch niveau, omdat er geen andere bewustzijnsinhouden

Nadere informatie

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil pagina 1 van 5 Home > Bronteksten > Plato, Over kunst Vert. Gerard Koolschijn. Plato, Constitutie (Politeia), Amsterdam: 1995. 245-249. (Socrates) Nu we [...] de verschillende elementen van de menselijke

Nadere informatie

Dirk De Schutter / Hannah Arendt. Martin Heidegger. een apologie. Klement

Dirk De Schutter / Hannah Arendt. Martin Heidegger. een apologie. Klement Dirk De Schutter / Hannah Arendt Martin Heidegger een apologie Klement Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt. Bij dit papier

Nadere informatie

Wilhelm Schmid. gelatenheid. Wat we winnen wanneer we ouder worden. Vertaald door Jabik Veenbaas de bezige bij. amsterdam antwerpen

Wilhelm Schmid. gelatenheid. Wat we winnen wanneer we ouder worden. Vertaald door Jabik Veenbaas de bezige bij. amsterdam antwerpen Wilhelm Schmid gelatenheid Wat we winnen wanneer we ouder worden Vertaald door Jabik Veenbaas 2015 de bezige bij amsterdam antwerpen Voorwoord In het begin was het enkel een verschijnsel dat me verbaasde,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

Jos Douma CHRISTUS. is alles. 100 inspiratiemomenten. Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht

Jos Douma CHRISTUS. is alles. 100 inspiratiemomenten. Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht Christus is alles Jos Douma CHRISTUS is alles 100 inspiratiemomenten Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council

Nadere informatie

Jezus deed het voor jou

Jezus deed het voor jou Jezus deed het voor jou Gemeenteschets voor jongeren van 12-15 jaar Je best doen Zeg, ben jij al begonnen met dat proefwerk Engels? Nee, nog niet. Veel te druk met andere dingen. Jij? Ja, ben al even bezig.

Nadere informatie

GETUIGENIS BOAZ VAN LUIJK

GETUIGENIS BOAZ VAN LUIJK GETUIGENIS BOAZ VAN LUIJK 8 september 2003 Baptistengemeente Dordrecht Beste gemeente, hierbij wil ik getuigenis doen van het reddend werk van God in mijn leven. Ik hoop dat het een duidelijk en bemoedigend

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

waarheid is. De genade vergeeft maar maakt ook vrij van de zonde zoals in Romeinen 6:14 staat: Een eeuwig gewicht van heerlijkheid 2 Cor.

waarheid is. De genade vergeeft maar maakt ook vrij van de zonde zoals in Romeinen 6:14 staat: Een eeuwig gewicht van heerlijkheid 2 Cor. - 1 - Een eeuwig gewicht van heerlijkheid 2 Cor. 4:6/18 6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der

Nadere informatie

Karel Eykman & Margreet de Heer Zodat het je goed gaat Tien geboden voor nu

Karel Eykman & Margreet de Heer Zodat het je goed gaat Tien geboden voor nu Karel Eykman & Margreet de Heer Zodat het je goed gaat Tien geboden voor nu Meinema Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC ) draagt.

Nadere informatie

Essay. Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet

Essay. Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet Essay Norbert Vogel* Morele feiten bestaan niet Ethici onderscheiden zich van gewone mensen doordat zij niet schijnen te weten wat morele oordelen zijn. Met behulp van elkaar vaak uitsluitende ismen trachten

Nadere informatie

Van Gerry Velema verschenen ook bij Uitgeverij Boekencentrum: Met liefs. Een boekje vol geloof, hoop en liefde Voor jou. Een boekje vol nabijheid

Van Gerry Velema verschenen ook bij Uitgeverij Boekencentrum: Met liefs. Een boekje vol geloof, hoop en liefde Voor jou. Een boekje vol nabijheid Aangeraakt Van Gerry Velema verschenen ook bij Uitgeverij Boekencentrum: Met liefs. Een boekje vol geloof, hoop en liefde Voor jou. Een boekje vol nabijheid Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus

Nadere informatie

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12

26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 26 oktober 2014 Nationale Bijbelzondag. Echt geluk is voor.. Bij de zaligsprekingen uit de Bijbel in Gewone Taal Mattheüs 5 : 1-12 Een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap om de Bijbel op een

Nadere informatie

Geloven en redeneren. Samenvatting

Geloven en redeneren. Samenvatting Geloven en redeneren Samenvatting Historisch overzicht Pantheïsme en polytheïsme De spiltijd Het oosten Boeddhisme Confucianisme Taoïsme Het westen Jodendom, christendom, islam Filosofie Ontwikkelingen

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst Broeders en zusters, deze dienst staat in het thema: God zegt u: u mag er zijn. Dit naar aanleiding van de gemeenteschets die op 13

Nadere informatie

Preek Gemeente van Christus,

Preek Gemeente van Christus, Preek Gemeente van Christus, Het woord bestond nog niet, anders waren ze vast zo genoemd. Weigerambtenaren. Daniël 3 gaat over drie Joodse mannen die weigeren te knielen. Ze staan in dienst van de koning,

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Prediker 3 en 2 Petrus 3, 8 en 9-31 december Oudejaarsavond 2011 Wehl

Prediker 3 en 2 Petrus 3, 8 en 9-31 december Oudejaarsavond 2011 Wehl Prediker 3 en 2 Petrus 3, 8 en 9-31 december Oudejaarsavond 2011 Wehl Thema: Onze tijd Gods tijd. Lieve Gemeente Het jaar 2011,, nog een paar uur, dan is het voorbij en wordt het bijgeschreven in de jaarboeken,

Nadere informatie

DURF TE BIDDEN 101 GEBEDEN VOOR JOU

DURF TE BIDDEN 101 GEBEDEN VOOR JOU DURF TE BIDDEN Alize Kramer (redactie) DURF TE BIDDEN 101 GEBEDEN VOOR JOU Uitgeverij Jes!, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council

Nadere informatie

stiltewandeling rond het Emmaüsverhaal

stiltewandeling rond het Emmaüsverhaal Pagina1 Het hart van de mens zoekt zijn weg - maar het is Jahwe die hem de kracht van het stappen geeft. spreuken 16,9 Pagina2 inleidende gedachte Emmaüspastoraal begint met op weg gaan met mensen en met

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Kennis en geloof

Hoofdstuk 2. Kennis en geloof Hoofdstuk 2 Kennis en geloof Kennis of dogma Is religieus geloof een vorm van kennis? Is het mogelijk een rationeel bewijs van het bestaan van God te geven? Is religieus taalgebruik betekenisvol? Vormen

Nadere informatie

Opgave 3 De gewapende overval

Opgave 3 De gewapende overval Opgave 3 De gewapende overval 12 maximumscore 2 een argumentatie dat het idee van vrije wil als bovennatuurlijke kracht in het kader van vrije wil als bewuste aansturing voor veel mensen aantrekkelijk

Nadere informatie

Immanuel Kant Kritiek van de zuivere rede 53

Immanuel Kant Kritiek van de zuivere rede 53 Ten geleide Kant en de grenzen van de rede 15 Geraadpleegde literatuur 39 Verantwoording bij de vertaling 41 Immanuel Kant aan Marcus Herz (21 februari 1772) Het 'geboorteuur' van de Kritiek van de zuivere

Nadere informatie

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer gelezen dan eigenlijk stond aangegeven. Die gaan over

Nadere informatie

Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+

Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+ Nieske Selles-ten Brinke God kent jou! Dagboek voor kinderen 5+ Uitgeverij Jes! Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC )

Nadere informatie

Filosofie VWO 4 periode 1 Dikgedrukt: betekent dat dit woord in de woordenlijst staat

Filosofie VWO 4 periode 1 Dikgedrukt: betekent dat dit woord in de woordenlijst staat Filosofie VWO 4 periode 1 Dikgedrukt: betekent dat dit woord in de woordenlijst staat Het begin van de natuurfilosofie Filosofen beginnen zich dingen af te vragen, waar je gewoonlijk niet zo over na zou

Nadere informatie

MIRARI Van kritiek naar dialoog.

MIRARI Van kritiek naar dialoog. MIRARI Van kritiek naar dialoog. Door Tomas Serrien Verwondering is het begin van alle wijsheid. (Aristoteles) Mirari - 1 HET WAT en HET WAAROM: Het grondidee van Mirari. Het is tijd voor een filosofisch

Nadere informatie

Openbaring. Weekoverweging. Ontferming. God spreid uw ontferming over deze wereld.

Openbaring. Weekoverweging. Ontferming. God spreid uw ontferming over deze wereld. WEEK 41 1 Weekoverweging Ontferming God spreid uw ontferming over deze wereld. Openbaring Alleen wie openstaat voor openbaring, zal kunnen ontvangen wat van Godswege overkomt wat van de ene mens tot de

Nadere informatie

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem 0.1 Lezing uit de Bijbel: Jona 3 nr. 771 Voorafgaande aan de Schriftlezing: 1. Gods barmhartigheid = Zijn warmhartigheid Rode draad door boekje Jona (en feitelijk door de hele Bijbel). Jona 1: God is barmhartig

Nadere informatie

Opgave 1: Vrije wil als zelfverwerkelijking

Opgave 1: Vrije wil als zelfverwerkelijking * PTA code: ED/st/05 * Docent: MLR * Toetsduur: 100 minuten. * Deze toets bestaat uit 11 vragen. Het totaal aantal punten dat je kunt behalen is: 32. * Kijk voor je begint telkens eerst de vraag kort door,

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14

Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei Johannes 14 Ontmoetingskerk Laren NH 1 mei 2016 Johannes 14 Als iemand in deze tijd zou zeggen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zouden we hem al snel fundamentalistisch noemen. We leven in een multiculturele

Nadere informatie

Openingstoespraak Debat Godsargument VU Faculteit der Wijsbegeerte 11 April 2012. Emanuel Rutten

Openingstoespraak Debat Godsargument VU Faculteit der Wijsbegeerte 11 April 2012. Emanuel Rutten 1 Openingstoespraak Debat Godsargument VU Faculteit der Wijsbegeerte 11 April 2012 Emanuel Rutten Goedemiddag. Laat ik beginnen met studievereniging Icarus en mijn promotor Rene van Woudenberg te bedanken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Een liberale visie op gezondheidszorg 11 2.1 Het individu als ultieme waarde 11 2.2 Gezondheidszorg in een liberale rechtsstaat 14 2.3 Kortom: een liberale visie op gezondheidszorg

Nadere informatie

2 Korintiers 3:6b. want de letter doodt, maar de Geest maakt levend

2 Korintiers 3:6b. want de letter doodt, maar de Geest maakt levend 2 Korintiers 3:6b want de letter doodt, maar de Geest maakt levend 1 De Bijbel is het geschreven woord van God. Het is alleen geschreven omdat het eerst het gesproken woord van God was. Johannes 1:1-5

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA

Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA Ef. 4, 1-6 preek NGKE -HA- 28-8-2016 Heel houden Deze vaas is een erfstuk. Ik vind hem niet direct mooi, maar hij zou best wel eens heel wat waard kunnen zijn. De vaas staat een beetje gevaarlijk bij ons

Nadere informatie

reeks ontmoetingen 2 een ontmoeting met Heraclitus

reeks ontmoetingen 2 een ontmoeting met Heraclitus reeks ontmoetingen 2 een ontmoeting met Heraclitus Toelichting Door deze ontmoeting met Heraclitus gaan we terug naar het begin van de westerse filosofie. Zo rond 600 voor Christus komen we in het KleinAziatische

Nadere informatie

Eerste druk, Roel Pomp Coverontwerp: Gé Albers

Eerste druk, Roel Pomp Coverontwerp: Gé Albers Lichtgelovig Eerste druk, 2014 2014 Roel Pomp Coverontwerp: Gé Albers isbn: 9789048433728 nur: 705 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:6)

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:6) Les 12 voor 17 december 2016 Aan het einde van het verhaal van Job, stelt God Zich voor als de grote Schepper en eindigt met het verdriet van Job. Niettemin, het conflict tussen God en Satan dat dit probleem

Nadere informatie

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief - Het christelijke belemmert de politiek niet, maar maakt haar juist mogelijk en waardevol - Pieter Jan Dijkman Vereniging voor Wijsbegeerte

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Iris van der Graaf. Verhalen over filosofen en hun ideeën

Iris van der Graaf. Verhalen over filosofen en hun ideeën Iris van der Graaf Verhalen over filosofen en hun ideeën Uitgegeven door: Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam Vormgeving: Studio Jan de Boer, Amsterdam tekst en illustraties: Iris van der Graaf, 2017 isbn

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

1 e Pinksterdag 2017 Feest van de Geest. Lezing: Handelingen 2 : 1 13

1 e Pinksterdag 2017 Feest van de Geest. Lezing: Handelingen 2 : 1 13 1 e Pinksterdag 2017 Feest van de Geest Lezing: Handelingen 2 : 1 13 Pinksteren het is een feest van onbegrijpelijke gebeurtenissen. Geheimen waar we geen grip op kunnen krijgen. Dingen die we niet goed

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Uitgeverij Jes! Is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie op

Uitgeverij Jes! Is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie op Vluggertjes Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft

Nadere informatie

Getuige zijn geeft de opdracht tot verantwoording, tot verantwoordelijkheid. Jij daar, ja jij, zeg het maar, waarvan ben jij nu getuige?

Getuige zijn geeft de opdracht tot verantwoording, tot verantwoordelijkheid. Jij daar, ja jij, zeg het maar, waarvan ben jij nu getuige? Overweging in de Oecumenische viering 24 januari 2010: Lezing uit Lucas 24 (stemmenspel) Geliefde zusters en broeders, getuigen van onze Heer, Jij bent mijn getuige. Je zult maar zo n opdracht krijgen,

Nadere informatie

In goede handen. BW- In goede handen2.indd :25

In goede handen. BW- In goede handen2.indd :25 In goede handen BW- In goede handen2.indd 1 03-03-16 14:25 BW- In goede handen2.indd 2 03-03-16 14:25 3 BW- In goede handen2.indd 3 03-03-16 14:25 Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier

Nadere informatie

Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14

Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14 Zondag 18 juni 1 e zondag na Trinitatis Ik heb je nodig Lezing: Jesaja 12 - Mattheus 9:35 10:14 In deze tijd van het jaar gaan veel mensen op pad voor een paar dagen, een paar weken of zomaar een dagje

Nadere informatie

Preek 2 Timotheüs 1:6 6 januari 2019

Preek 2 Timotheüs 1:6 6 januari 2019 Preek Gemeente van Christus, Het is altijd een indrukwekkend iets. Het moment waarop iemand neerknielt en de handen opgelegd worden. Veel stelt het niet voor, zou je misschien zeggen. En toch is het tegendeel

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 1 Deel 1, Hoofdstuk 1 - Dat er iets buiten ons bestaat. Rikus Koops 8 juni 2012 Versie 1.1 In de inleidende toelichting nummer 0 heb ik gesproken

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

Eerste druk, Christian Roos Coverillustratie: Eugenio Candia, Portretfoto: Linda van Beijeren

Eerste druk, Christian Roos Coverillustratie: Eugenio Candia,  Portretfoto: Linda van Beijeren Perspectief Eerste druk, 2014 2014 Christian Roos Coverillustratie: Eugenio Candia, www.candia.nl Portretfoto: Linda van Beijeren isbn: 9789048433124 nur: 303 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens

Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens Wijsheid (343, 369,374, 395, 400, 446) 343. Het Licht in de mens 16-02-2014 Het thema van vandaag is Wijsheid Hoe we wijs kunnen handelen heb ik verstopt in de volgende preek Elk mens heeft een Licht in

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015

1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 1 Sam. 13 preek NGKO 12 juli 2015 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Tekst: 1 Samuël 13 Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben?

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016

1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 1 1 Sam. 13 preek NGKE 4 sept. 2016 2 Persoonlijk aangesproken! (Geloven in Generaties 1) Mijn geloof in mijn kerk Deze week vroeg ik me af wanneer ik eigenlijk zélf tot geloof gekomen ben? En ik weet

Nadere informatie