De schakel tussen milieu en economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De schakel tussen milieu en economie"

Transcriptie

1 De schakel tussen milieu en economie CO2 NEUTRAAL STICHTING DERDENGELDEN STICHTING DERDENGELDEN ENERGIEBEDRIJVEN

2 STICHTING DERDENGELDEN MILIEU CONSULTING ENERGIEBEDRIJVEN Achteloos geld verbranden Organisaties weten meestal niet hoeveel zij jaarlijks aan energie uitgeven en gooien achteloos het hele energiebudget in gas en kolengestookte energiecentrales. Dat is zonde! Organisaties kunnen dankzij Zero Budget Sustainability het bestaande energiebudget inzetten als investering voor energie besparende maatregelen en opwekking van duurzame energie.

3 Inleiding Met de huidige technische oplossingen zijn we in staat alle mondiale CO 2 reductiedoelstellingen te halen. Toch lukt het niet omdat volgens de meeste mensen benodigde budgetten om te investeren ontbreken. middelen alleen mag inzetten voor het afrekenen van energiefacturen van opdrachtgevers en in geval van ZBS het betalen van leveranciers/financiers, energiebesparende maatregelen en/of duurzame energiebronnen. De Stichting staat onder controle van externe accountants. Ploos van Amstel Milieu Consulting heeft online tools ontwikkeld waarmee organisaties het bestaande energiebudget kunnen inzetten voor energiebesparing. In deze brochure kunt u lezen hoe. Centrale Factuur Verwerking (CFV) CFV is de online tool waarbij een organisatie zoals Ploos alle energiefacturen centraal ontvangt, deze energiefacturen betaalt en maandelijks bij opdrachtgevers voorschotten incasseert. Jaarlijks ontvangen opdrachtgevers een rapportage met daarin alle betaalde facturen en bij opdrachtgevers geïncasseerde bedragen. De energiegelden worden beheerd door een speciaal hiervoor opgerichte Stichting Derdengelden welke de beschikbare CO 2 reductie module (CRM) CRM is de online tool waarmee gecertificeerde energie besparingsonderzoeken zoals de Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U) worden gearchiveerd en geactualiseerd. Hierdoor is op elk gewenst moment inzichtelijk welke energiebesparende maatregelen zijn geïmplementeerd en welke niet, inclusief bijbehorende kosten, baten en CO 2 reductie. Een EPA-U brengt op basis van actuele data in kaart welke energiebesparende maatregelen leiden tot besparingen inclusief een neutrale kosten/ baten analyse. Ploos is voor het opstellen van EPA-U s gecertificeerd en kan desgewenst dergelijke EPA-U rapporten opstellen. Dankzij CRM gaan gebouwbeheer en energiebesparing eenvoudig samen.

4 (ZBS) ZBS maakt het mogelijk om in energiebesparende maatregelen te investeren, zonder dat de deelnemende organisaties worden geconfronteerd met extra out of pocket kosten. Indien de organisatie gebruik maakt van de online tool Centrale Factuur Verwerking (CFV) ontvangt Ploos maandelijks het volledige energiebudget om energieleveranciers te betalen. Na implementatie energiebesparende maatregelen blijft Ploos 100% van het energiebudget incasseren ondanks dat de energiekosten zijn gedaald. Het bespaarde en door Ploos maandelijks geïncasseerde bedrag wordt vervolgens gebruikt om de leveranciers/financiers van de CO 2 besparende maatregelen te betalen. De financieringslasten van de maatregel inclusief de kosten van ZBS worden betaald uit de gerealiseerde energiebesparing. Afhankelijk van de omvang van de maatregelen en afspraken met de deelnemende organisaties kunnen zelfs CFV en CRM worden betaald uit deze baten. Contractueel wordt vastgelegd vanaf welk jaar de deelnemende organisatie het contract zonder aflossing kan ontbinden. Dit is afhankelijk van de investeringen in combinatie met de baten. Per project worden de volgende keuzes gemaakt: Projectmanagement Ploos zorgt in geval zij projectmanagement uitvoert dat alle contracten naadloos passen binnen ZBS. Eventueel toetst Ploos meerdere leveranciers en financiers en begeleidt zij de implementatie. Het CO2-ambitieniveau. Binnen ZBS kunnen deelnemende organisaties gebruik maken van verschillende CO 2-ambitieniveau s, te weten 0%, 25%, 50%, 75% en 100%. Het percentage geeft aan hoeveel procent van de vermeden inflatie mag worden ingezet voor investeringen in CO 2 besparende maatregelen. Het inzetten van deze vermeden inflatie heeft direct invloed op de termijn voor het realiseren van de CO 2 reductie doelstellingen. Stijging energiekosten. Stijging energiekosten is een parameter die wordt ingeschat op basis van de historische gegevens van de voorbije 10 jaar. Minimale contractduur. Dit is de contractduur welke minimaal nodig is om uit de besparingen de financiering te betalen en de kosten van ZBS te vergoeden. Hierna is deelnemende organisatie vrij om af te zien van een verdere continuering. Tussentijdse beëindiging is mogelijk als de openstaande financieringslasten en de afrondingskosten direct worden afgelost.

5 NE MILIEU CONSULTING STICHTING DERDENGELDEN Stichting Derdengelden Het energiebudget loopt via een speciaal hiervoor opgerichte Stichting Derdengelden die de gelden enkel mag gebruiken om energieleveranciers, financiers en leveranciers van energiebesparende en duurzame energie opwekkende maatregelen te betalen.

6 Structuur Energie bedrijven Maatregel bij klant Facturen 100% FACTURENSTROOM 70% Klant 1 Diensten factuur 100% INVESTERING CFV 1 Factuur Ploos van Amstel Milieu consulting 30% FACTUURDATA AANSTURING EN CONTROLE ZBS 100% Beheer Applicatie Fonds Management maatregel 85% (AFLOSSING) Financierings maatschappij Stichting Derdengelden Geldstromen Ploos ontvangt de energiefacturen van opdrachtgever en betaalt via de Stichting Derdengelden de energieleveranciers. Door implementatie energiebesparende maatregelen gaat het energiegebruik omlaag, maar Ploos blijft desondanks 100% van het oorspronkelijke energiebudget incasseren. Aangezien het energiegebruik daalt en de Stichting minder aan de energiebedrijven hoeft te betalen ontstaat er marge waarmee de energiebesparende maatregel kan worden afbetaald.

7 CO2 NEUTRAAL STICHTING DERDENGELDEN Milieu & Economie Aan het einde van het ZBS proces zijn de energiekosten maximaal 50% t.o.v. wanneer organisaties op de huidige weg doorgaan. Stop nu met het verbranden van het huidige energiebudget en zet het via ZBS in als kapitaal om te investeren in een duurzame energievoorziening.

8 Samen met Ploos van Amstel Milieu Consulting echt CO 2 reduceren Achteloos geld verbranden Organisaties zijn vaak niet bekend met de hoogte van het eigen energiebudget en gooien jaarlijks achteloos het hele energiebudget in gas en kolengestookte energiecentrales. Data energiefacturen Iedere organisatie ontvangt energiefacturen. De online tools van Ploos gebruiken gevalideerde data van energiefacturen als uitgangspunt voor energiemanagement. Hierdoor zijn de initiële investeringen nihil. Onderzoek naar redenen hoog energiegebruik Bij aantoonbaar slecht presterende locaties zoeken wij naar de redenen hiervan, alsook naar potentiële energiebesparende maatregelen inclusief bijbehorende kosten en baten. Ontbreken budget, onzin! ZBS gebruikt het bestaande energiebudget om energiebesparende maatregelen te implementeren. CO 2 neutraal Binnen ZBS kunnen bespaarde bedragen worden ingezet om het noodzakelijke restant aan energiegebruik zelf duurzaam op te wekken. Centrale Factuurverwerking (CFV) Ploos fungeert desgewenst als centraal factuuradres, zet energiefacturen in haar online tool CFV en controleert en betaalt de energiefacturen. Deelnemers ontvangen maandelijks een voorschot en jaarlijks een heldere rapportage. Alles is via een beschermde website te volgen. Marktconforme benchmark Door data van energiefacturen te koppelen aan organisatie specifieke kenmerken ontstaan per branche kengetallen en zien deelnemers online direct hoe de eigen locaties ten opzichte van vergelijkbare andere energetisch presteren. Milieu & Economie Aan het einde van het ZBS proces zijn de energiekosten maximaal 50% t.o.v. wanneer organisaties op de huidige weg doorgaan. Stichting Derdengelden Het energiebudget loopt via een speciaal hiervoor opgerichte Stichting Derdengelden die de gelden enkel mag gebruiken om energieleveranciers, financiers en leveranciers van energiebesparende en duurzame energie opwekkende maatregelen te betalen. Volstrekt onafhankelijk Ploos verdient niets aan de energiebesparende maatregelen, geleverde energie en noodzakelijke financieringen, maar wordt enkel betaald voor de inzet van online tools en eventueel geleverde diensten.

9 ZBS is niet ontstaan om een nieuwe dienst te verkopen, maar uit frustratie omdat iedereen beweert dat er geen geld is om in energiebesparing en opwekking van duurzame energie te investeren. Er is geld genoeg, maar we kieperen dat elke dag met elkaar in gas- en kolengestookte centrales! Met ZBS willen wij het bestaande energiebudget herstructureren en veranderen van dure brandstof naar duurzaam kapitaal. Joost Ploos van Amstel

10 Voorbeeld kostenstijging met en zonder ZBS , ,00 C , , , ,00 B C ,00 A 0,00 0 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar Kostenstijging zonder ZBS Kostenstijging met ZBS Voorbeeld kostenstijging met en zonder ZBS A. De energiekosten zijn in jaar 0 met of zonder ZBS gelijk. In het geval van ZBS wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en wordt het restant aan energiegebruik (desgewenst) opgewekt via duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen. C1. Indien een organisatie geen energiebesparende maatregelen neemt en niet investeert in opwekking van duurzame energie zullen de energiekosten met ongeveer 7,75 % per jaar stijgen*. Dat betekent dat de energiekosten na 20 jaar ruim 300% hoger liggen dan nu. Volgens velen gezien de internationale ontwikkelingen nog een voorzichtige schatting. B. In geval van ZBS zijn op enig moment alle investeringen afbetaald. Vanaf dat moment blijven enkel de kosten voor beheer, onderhoud en afschrijving van duurzame energiebronnen over. C2. Dankzij de inzet van ZBS stijgen de energie(gerelateerde)kosten veel minder snel. De kosten bedragen na 20 jaar maximaal 50% t.o.v. wanneer de organisatie niets zou doen en zijn vergelijkbaar met wat ze nu voor energie betalen. *bron CBS, gemiddelde prijsstijging afgelopen 12 jaar

11 Ploos van Amstel Milieu Consulting B.V. Ploos is actief vanaf 1995 en wil een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO 2 uitstoot. Trias Energetica is hierbij uitgangspunt. Eerst zo min mogelijk energie gebruiken en daarna (de gerealiseerde besparing) investeren in alternatieve duurzame energiebronnen. Ploos wil dat niet realiseren door het maken van zoveel mogelijk rapporten, maar door het leveren van oplossingen en door er voor te zorgen dat haar relaties beschikbare financiële middelen zoveel mogelijk kunnen investeren in daadwerkelijke energiebesparende maatregelen. 1. Missie Ploos laat zich inspireren door mondiale vraagstukken op het gebied van energie en ziet het als haar taak aan te sluiten bij zowel nationale als internationale milieubeleidsplannen. Zo is het op 16 februari 2005 van kracht geworden Kyotoprotocol een stimulans om voor organisaties praktische hulpmiddelen aan te bieden waarmee zij op een efficiënte manier hun bijdragen kunnen leveren. Voor de gebouwde omgeving is de implementatie van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) uitgangspunt. Ploos wil samen met haar enthousiaste medewerkers een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van verkwisting van energie, inclusief het aanreiken van tools om het energiegebruik en de CO 2 uitstoot daadwerkelijk te verminderen. 2. Visiestatement Ploos wil haar missie realiseren door zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare kennis en data door inzet van online tools zodat organisaties tegen minimale kosten en belasting van de eigen organisatie een maximaal resultaat behalen voor milieu & economie. 3. Strategie Ploos wil haar groeidoelstellingen realiseren door oplossingen aan te bieden zoals een online tool waarmee o.b.v. data van energiefacturen een marktconforme vergelijking van het eigen energiegebruik t.o.v. vergelijkbare organisaties mogelijk is. Ploos wil ook een financiële structuur aanreiken om budgetneutraal implementatie van energiebesparende maatregelen en decentrale opwekking van duurzame energie mogelijk te maken. De ontwikkelde online tools spelen in op de homogeniteit van organisaties. Zo zijn scholen, kantoren, banken, melkveehouders, autodealers etc. onderling goed vergelijkbaar waardoor benchmarking een krachtig instrument is. De tools maken enerzijds gebruik van de homogeniteit van groepen en anderzijds spelen zij in op individuele behoeften. Ploos zal haar oplossingen aanbieden bij multisites, samenwerkingsverbanden en via strategische partners die homogene groepen vertegenwoordigen.

12 Rondven 24 Posbus ZH Maarheeze T +31 (0) F +31 (0) E

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding

Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding Het Deventer woningabonnement op comfort en energiebesparing Eerste fase en voorbereiding van toepassing op grote schaal Blok voor blok-consortium Deventer Energieke Verbinding September 2014 Het Deventer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013

groene energie JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 JAARVERSLAG 2012 JAARPLAN 2013 Inhoud Energietransitie Inleiding Relevantie Lokale Opwekking als duurzaam alternatief Zuid-Oost Brabant als kans De actieve consument De lokale energiecoöperatie als aanjager

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie