Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Medewerker marketing en communicatie"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie / crebo Niveau 4 BOL Cohort Nominale studieduur 3 jaar / 4800 SBU versie 1, mei

2 I1. Welkom bij het Florijn College Met deze OnderwijsExamenRegeling(OER) willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West- Brabant en dus met het Florijn college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Als Florijn College hebben wij ons ten doel gesteld studenten op te leiden tot succesvolle wereldburgers. Onze studenten zijn afkomstig uit allerlei culturen. Daar zijn we trots op. Ons onderwijs en onze begeleiding zijn er dan ook op gericht om het beste uit jezelf te halen. Dat kan alleen als we steeds in beweging blijven en bij de tijd. Dat doen we samen: jij als student en al onze medewerkers. Wij nodigen jou dan ook van harte uit hieraan bij te dragen door jouw ambities waar te maken. Ben jij succesvol, dan is het Florijn College dat ook. Wij wensen je een leerzame en fijne tijd toe. Lisan van Beurden, directeur 2

3 I2. Inhoud Algemene informatie I1. Welkom bij het Florijn College... 2 I2. Inhoud... 3 I3. Belangrijk om te weten... 5 Informatie over werk en beroep W1. Het beroep (algemeen)... 7 W2. Het beroep (uitstroomprofielen)... 9 Informatie over het onderwijsprogramma O1. Opleiding op hoofdlijnen O2. Onderdelen van de opleiding O3. Maatwerk O4. Voortgang O5. Planning van de onderwijstijd O6. Kerntaken Informatie over het examenprogramma E1. Verschillende examens E2. Examenplan E3. Inzien examens, herkansing en vrijstelling aanvragen E4. Klachten, bezwaar en beroep bij examens

4 Informatie over begeleiding B1. Begeleiding bij het leren B2. Zorgbegeleiding B3. Leerplicht, kwalificatieplicht en aanwezigheid B4. Veiligheid, gedrag en vertrouwenspersoon B5. Inspraak en klachten over het onderwijs en de organisatie

5 I3. Belangrijk om te weten Op de website van het Florijn College staat belangrijke informatie over procedures, afspraken, rechten en plichten, etc. Deze informatie kan je terugvinden op de website onder de tab Studenteninformatie. (http://www.florijn.nl/studieinformatie/studenteninfo). Opleidingskosten en schoolkosten Algemene schoolkosten en specifieke opleidingskosten Afspraken op Florijn College Algemene informatie over en afspraken op Florijn College (studenteninfogids) Studentenstatuut Onderwijs Doorstroomformulier Onderwijsovereenkomst (OOK) Praktijkovereenkomst (POK) Leerplichtwetgeving of Leerplichtinformatie of Leerplicht - Regionaal bureau West-Brabant Vakantierooster Verzuim en consequenties daarvan Studentenbegeleiding Zorgbegeleiding Als het (even) tegen zit Pestprotocol 5

6 Flyer voordelen bij bedrijven met Florijnpas - Florijn College MBO Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen) Examinering Onderwijs- en Examenreglement (OER) Algemeen centraal Examenreglement Beroepsonderwijs Vrijstellingsregeling Herkansingsregeling Hulpmiddelen examen Procedure Bezwaar en beroep Examinering Inzien en bespreken examen en beoordeling ARBO en veiligheid Schoolveiligheidsplan Calamiteitenflyer Wat te doen bij een calamiteit? Studentenraad Namen en contactgegevens Verslagen Klassenvertegenwoordigers Verslagen Data en locatie overleggen 6

7 W1. Het beroep (algemeen) Werkomgeving De medewerker Marketing & Communicatie werkt binnen een grote verscheidenheid aan sectoren c.q. branches (profit, not-for-profit, overheid, event-, music & entertainmentbranche e.d.) omdat heel veel soorten organisaties aandacht besteden aan marketing, communicatie, public relations, voorlichting, het organiseren van evenementen of werkzaamheden op dit vlak uitvoeren voor andere organisaties. Hij 1 kan werkzaam zijn op een marketing- en communicatieafdeling, op een afdeling voorlichting, bij een adviesbureau (voor marketing- en/of communicatievraagstukken), een evenementenorganisatiebureau, een museum, een organisatie voor mediaproductie, een theater etc. In voorkomende gevallen heeft de medewerker met niet-nederlandssprekende opdrachtgevers, uitvoerders en bezoekers te maken en is het relevant/noodzakelijk om buitenlandse informatiebronnen te raadplegen. Het werk vraagt daarom om een goede beheersing van het Engels en om beheersing van een tweede moderne vreemde taal. 1 Omwille van de leesbaarheid is steeds hij gebruikt in de tekst. Waar hij staat kan uiteraard ook zij worden gelezen. 7

8 Beroepshouding Een medewerker in het beroepenveld marketing, communicatie en evenementen is nauwkeurig, proactief, stelt zich flexibel en dienstverlenend op, drukt zich zowel communicatief als schriftelijk goed uit en kan werkzaamheden efficiënt organiseren. Analytische vaardigheden, creativiteit, marktgerichtheid en gedrevenheid om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie, zijn essentiële houdingsaspecten. Resultaat Als de medewerker Marketing & Communicatie zijn werk goed heeft gedaan, heeft de organisatie op tijd de beschikking over operationele plannen om het strategisch marketing- en communicatiebeleid te realiseren en zijn er ten behoeve van de eigen of andere organisaties relevante online en offline marketing- en communicatieactiviteiten, marktonderzoeken en evenementen uitgevoerd en zijn de doelstellingen behaald. 8

9 W2. Het beroep (uitstroomprofielen) Voor de opleiding Medewerker Marketing & Communicatie bestaat er 3 uitstroomprofielen op niveau 4: P1 Marketing medewerker Indien de medewerker binnen de marketing werkt assisteert hij de marketingmanager bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het marketingbeleid op basis van de marketinginstrumenten (product, prijs, plaats en promotie). Hij voert activiteiten uit, voortkomende uit deze operationele plannen, zoals het bedenken, uitwerken en uitvoeren van prijs-, product- en promotiecampagnes. De marketing medewerker voert marktverkenningen uit, zet zelf marktonderzoeken uit of begeleidt uitbestede marktonderzoeken. De marketing medewerker probeert verschillende doelgroepen op velerlei wijzen (en op innovatieve manieren) te interesseren en te acquireren voor producten en diensten van de organisatie. 9

10 P2 Assistent communicatie medewerker Indien de medewerker binnen de communicatiebranche werkt, assisteert hij de communicatiemanager bij het opstellen van het communicatieplan en/of operationele plannen. Hij voert activiteiten uit, voortkomende uit de plannen: hij assisteert bij het bedenken, uitwerken en uitvoeren van pr-campagnes. De medewerker organiseert zelfstandig kleine of ondersteunt bij de organisatie van grotere communicatie- en/of reclamecampagnes. De medewerker assisteert bij het schrijven en redigeren van teksten en artikelen. Hij schrijft binnen een format niet-complexe teksten zowel voor interne (bijvoorbeeld het personeelsblad) als externe communicatie (bijvoorbeeld voor de website). Ook informeert hij de pers over de activiteiten van de organisatie. P3 Medewerker evenementenorganisatie De medewerker evenementenorganisatie werkt binnen de evenementenbranche. Hij organiseert allerlei evenementen: congressen, beurzen, bedrijfsuitjes, voorstellingen, concerten en festivals. Hij bedenkt samen met collega s een programma en kijkt wat er nodig is. Samen met collega s bedenkt hij antwoorden op vraagstukken als: Welke sprekers, organisaties of artiesten worden uitgenodigd?, Wie gaat ze begeleiden?, Waar kunnen ze slapen?, Wat vragen ze voor hun optreden? Hij regelt het transport van de podia, richt ruimtes in, zorgt dat er decorontwerpers en technici ingeschakeld worden, regelt het inhuren van tijdelijk personeel, de catering en beveiliging etc. Hij bedenkt hoe publiek te trekken. Hij maakt promotiemateriaal en informeert de pers. Daarnaast ondersteunt de medewerker de event- en/of productmanager bijvoorbeeld bij het opstellen van het marketing- en/of communicatieplan. 10

11 O1. Opleiding op hoofdlijnen Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 9 of 10 weken. Een lesweek op school bevat ongeveer 25 klokuren aan geroosterde onderwijsactiviteiten. In alle studiejaren bestaat je lesweek uit een aantal vergelijkbare onderdelen. We maken onderscheid tussen: a. Beroepsvorming Tijdens projecten en theorielessen werk je aan de kerntaken die horen bij de opleiding Medewerker Marketing Communicatie. Elk thema, project en vak is verdeeld in een aantal onderdelen. Per periode wordt het betreffende onderdeel afgetoetst door middel van bijvoorbeeld opdrachten, presentaties of toetsen. Al deze onderdelen zijn erop gericht jou die kennis en die vaardigheden te leren die je nodig hebt voor het goed uitvoeren van de kerntaken. Daarnaast word je beoordeeld op je competenties. Dit zijn aspecten die horen bij een goede beroepshouding. Denk hierbij aan samenwerken, presenteren, kwaliteit leveren, vakdeskundigheid toepassen. Deze competenties komen gedurende de hele opleiding terug. Je bent natuurlijk nooit klaar met het ontwikkelen van je competenties. In het eerste jaar verwachten wij van jou een ander niveau dan bijvoorbeeld in de stage. 11

12 b. Generieke vakken In dit onderdeel besteed je aandacht aan vaardigheden die je in het dagelijks leven en in je beroep nodig hebt. Denk daarbij aan computervaardigheden, Nederlands, Oriëntatie, Burgerschap en Engels. Je kan ook nog kiezen tussen Duits of Frans als 2 de vreemde taal. De generieke onderdelen worden op vaste momenten in je rooster aangeboden in aparte lokalen. Een schematische weergave van het studietraject vind je terug in de volgende tabel. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Intro School School School School School Stage School School School School Stage Stage SA1 SA2 SA3 SA4 Periode 1 start met een introductieprogramma. In periode 5 of 6 loop je 5 dagen per week stage. Deze stage is algemeen. De stage in 11 en 12 voer je taken uit, die passen bij jouw uitstroomrichting. 12

13 O2. Onderdelen van de opleiding Je opleiding bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Informatie over de inhoud en leerdoelen krijg je van je docent. Documenten waarin de leerdoelen beschreven zijn, vind je op a. Beroep De kerntaken en werkprocessen komen tijdens je opleiding aan bod in verschillende vakken. Je leert vakkennis en vaardigheden toe te passen in beroepssituaties. Er zijn kerntaken voor het gemeenschappelijk deel en kerntaken voor het uitstroomprofiel. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. projecten, individuele en groepsopdrachten, digitale oefeningen, praktijksimulatie, leren uit boeken, instructies van de docent. De leerdoelen zijn beschreven in het kwalificatiedossier Medewerker Marketing Communicatie. Meer informatie over de inhoud van de kerntaken vind je in deel C van het kwalificatiedossier. b. Nederlands Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven, taalverzorging en begrippen. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. digitale oefeningen, leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. 13

14 c. Engels Taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Er worden verschillende werkvormen gebruikt: o.a. digitale oefeningen, leren uit boeken, instructies van de docent, rollenspel, luisteroefeningen. De leerdoelen zijn beschreven in het Europees ReferentieKader. d. Rekenen In de trainingen rekenvaardigheid wordt aandacht besteed aan 4 domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Middels digitale oefeningen, opdrachten en instructie werk je toe naar het Cito-examen. De leerdoelen zijn beschreven in het Referentiekader Taal en Rekenen. e. Oriëntatie en Burgerschap De onderdelen Oriëntatie en Burgerschap zijn gericht op je persoonlijke ontwikkeling. Bij oriëntatie staat het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs centraal. Daarbij krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten, je mogelijkheden en de waarden en motieven die voor jou belangrijk zijn. Bij burgerschap krijg je inzicht in 4 dimensies: politiek juridische, economische en sociaalmaatschappelijke dimensie en vitaal burgerschap. Middels discussie, onderzoek, opdrachten en presentaties werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. De leerdoelen zijn beschreven in het document Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (vanaf 2012) 14

15 f. BPV (stage) Stage wordt ook wel BPV (Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. Tijdens de stage leer je werken in een bedrijf en kan je toepassen wat je op school hebt geleerd. De eerste stage is gericht op het basisdeel van je opleiding. In de tweede stage komen er steeds meer taken bij, die passen bij jouw uitstroomrichting. Bij iedere stage hoort een werkboek met uitleg en opdrachten. De keuze voor een stagebedrijf is afhankelijk van de uitstroom die je kiest, het type bedrijf dat bij je past en de beschikbaarheid van bedrijven. Het stagebedrijf moet goedgekeurd zijn voor de opleiding die je gekozen hebt. De lijst met alle goedgekeurde stagebedrijven vind je terug op De BPV-begeleider helpen je bij het vinden van een goed stageadres. De BPV-begeleider komt enkele malen bij je stagebedrijf op bezoek voor voortgangsgesprekken en begeleiding. Binnen het stagebedrijf is er altijd een medewerker (praktijkopleider) die je dagelijks begeleidt in het bedrijf. Samen met het bedrijf en de school onderteken je een praktijkovereenkomst (POK) waarin afspraken staan over wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het bedrijf mag verwachten. Het is ook mogelijk om in een internationale stage ervaring op te doen in het buitenland. g. Keuzevakken Je kan kiezen tussen Duits of Frans als 2 de vreemde taal kiezen. Net als het vak Engels krijg je een taaltraining op de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Voor het beoordelen maken we gebruik van officiële examens. De leerdoelen zijn beschreven in het Europees ReferentieKader. h. Begeleiding De wijze waarop je wordt begeleid is beschreven in het hoofdstuk B1. Begeleiding bij het leren. 15

16 O3. Maatwerk Aansluiting op je vooropleiding Een diploma van de kaderberoepsgerichte-, gemengde of theoretische leerweg in de sector economie sluit het beste aan. Aanvullend heb je Duits of Frans minimaal gevolgd tot en met leerjaar 3. Aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt, Na de opleiding kun je gaan werken op een marketingafdeling bijvoorbeeld als marketing assistent, marketeer, direct marketing medewerker en junior productmanager. Binnen het vakgebied communicatie kun je aan de slag communicatiemedewerker, pr-medewerker of naar een functie binnen de customerservice. In de evenementenwereld werk je in een team bij bijvoorbeeld een evenementenbureau, een cateringbedrijf of bij de communicatie-afdeling van een bedrijf. Ook is het mogelijk door te stromen naar het HBO, bijvoorbeeld naar HBO-commercieel, HBO-mer, NHTV (doet 90% van alle geslaagden). Versnellen of vertragen Voor studenten met een Havo-diploma is het mogelijk de opleiding in twee jaar af te ronden. Heb je VMBO als vooropleiding, dan geldt in principe dat de opleiding drie jaar duurt. Door het niet tijdig voldoen aan de voortgangsnormen kan het zijn dat je vertraging oploopt. 16

17 Remediëren, verrijken, verdiepen Omdat het leertraject beperkt flexibel is ingericht, kan je waar nodig langer meer opleidingstijd besteden in bepaalde vakken. Ook zijn er mogelijkheden voor extra ondersteuning voor bijvoorbeeld rekenen. Daarvoor kun je maatwerkafspraken maken. 17

18 O4. Voortgang Ontwikkelingsgericht beoordelen en feedback Tijdens de studieonderdelen (bv. projecten, lessen of trainingen) word je regelmatig beoordeeld door middel van bijvoorbeeld opdrachten, presentaties of toetsen. Deze beoordelingen zijn bedoeld om je ontwikkeling te meten en om te kijken waar het beter kan. Bij ieder studieonderdeel word je vooraf verteld wat er van je wordt verwacht. Je bent op de hoogte van alles wat je moet doen (bewijslast) en aan welke eisen deze bewijslast moet voldoen. Wanneer je werk is beoordeeld, krijg je feedback op je prestatie: wat is er goed en wat kan beter. Je probeert daarna zelf vast te stellen wat je al goed kan, op welke punten je nog kunt verbeteren en hoe je dat gaat doen. Je tussentijdse resultaten worden bijgehouden op een resultatenoverzicht. Iedere periode worden je voortgang en je resultaten besproken met je studieloopbaanbegeleider. 18

19 Studieadvies Op basis van je resultaten en voortgang krijg je een studieadvies. Er zijn bij het studie advies drie mogelijke uitkomsten: Jammer, maar deze opleiding past niet bij jou. We gaan je in de resterende periode helpen bij het vinden van een andere opleiding en daar waar mogelijk ondersteunen bij je overstap. We denken dat je het diploma kan behalen maar... Afhankelijk van je achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in een studiecontract. Misschien kan je pas op een later moment op stage en ga je studie achterstand oplopen. Je ontwikkeling verloopt volgens verwachting of zelfs daarboven. Je kan zonder studievertraging beginnen aan je stage. Voor het eerste studieadvies (in periode 2) wordt er gekeken of: de opleiding/het beroep bij je past; je voldoende aan je opleiding werkt en gemotiveerd bent; je studieresultaten aan de verwachtingen voldoen. Bij het tweede studieadvies (in de periode voorafgaande aan je stage) wordt bepaald of je voldoende geleerd hebt om op stage te gaan. Je kan beginnen aan deze stage als je geen achterstanden hebt en je resultaten op orde zijn. Afhankelijk van mogelijke achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in het begeleidingsdossier. 19

20 Bij het derde studieadvies (in periode 8) kies je voor een uitstroomrichting: Marketing medewerker, Assistent communicatiemedewerker of Medewerker evenementenorganisatie. Bij het vierde studieadvies (in de periode voorafgaande aan je eindstage) wordt bepaald of je voldoende geleerd hebt om op stage te gaan. Je kan beginnen aan deze stage als je geen achterstanden hebt en je resultaten op orde zijn. Afhankelijk van mogelijke achterstanden wordt er een afspraak gemaakt. Deze afspraak wordt vastgelegd in het begeleidingsdossier. Eisen aan studievoortgang Norm Studieadvies 1 Studieadvies 2 Op basis van jouw en onze ervaringen. de 7 computervaardigheidsonderdelen in leerjaar 1 moeten een score opleveren van tenminste 75%; de projecten moeten een gemiddeld cijfer opleveren van tenminste 5,5; voor marketing moet het gemiddeld cijfer ten minste 5,5 zijn; het gemiddeld percentage studiepunten moet op ten minste 70% uitkomen. Het aantal studiepunten is 0 bij een cijfer onder 4,5, 1 stp indien 4,5 tot 5,5, 2 stp indien 5,5 tot 6,5, 3 stp vanaf 6,5; de competenties moeten voldoende zijn 20

21 Studieadvies 3 Studieadvies 4 de projecten moeten een gemiddeld cijfer opleveren van tenminste 5,5 voor marketing moet het gemiddeld cijfer ten minste 5,5 zijn; het gemiddeld percentage studiepunten moet op ten minste 70% uitkomen. Het aantal studiepunten is 0 bij een cijfer onder 4,5, 1 stp indien 4,5 tot 5,5, 2 stp indien 5,5 tot 6,5, 3 stp vanaf 6,5; de competenties moeten voldoende zijn; de BPV klas 2 moet voldoende zijn; Voor alle instromers geldt de regel dat 5 cova-onderdelen moeten zijn behaald met een score van minstens 75 % en de toets Marketing klas 1 met voldoende moet zijn afgesloten. Het gemiddelde cijfer van zowel management als ondernemingsvormen is voldoende. Het gemiddelde van elk theorieonderdeel in de uitstroomdifferentiatie is voldoende. Voor marketing: Marktverkenning/SPSS; Bedrijfseconomie; Statistiek; Voor communicatie: Desktop publishing; Pers en Pr; Redigeren; Sales Voor evenementen: Evenemententheorie; Bedrijfseconomie; Sales; Statistiek Elk project afzonderlijk in de uitstroomdifferentiatie is voldoende. Voor marketing: Productinnovatie; Marktonderzoek; Ondernemingsplan 21

22 Voor communicatie: Direct mail; Imagoprobleem; Schoolmagazine; Ondernemingsplan Voor evenementen: zakelijk evenement; publieksevenement; ondernemingsplan Elk competentiecluster is voldoende. Dit is het geval als binnen elk cluster na periode 10 minstens 70 % van de beoordelingen voldoende is. Het studiepuntenresultaat voor Nederlands en de vreemde talen is over periode 9 en 10 gemiddeld minstens 70 %. Alle cova-onderdelen moeten met ten minste 75% score zijn afgesloten. 22

23 O5. Planning van de onderwijstijd Planning onderwijstijd (in klokuren per week) Schooljaar 1 P1 P2 P3 P4 Beroep 13,5 14,5 15,5 15,5 Nederlands Engels 2,5 2,5 2,5 2,5 Duits of Frans 2,5 2,5 2,5 2,5 Rekenen 1,5 1,5 1,5 1,5 Oriëntatie Burgerschap BPV Begeleiding Totaal

24 Schooljaar 2 P5* P6* P7 P8 Beroep Nederlands Engels 2,5-2,5 2,5 Duits of Frans 2,5-2,5 2,5 Rekenen Oriëntatie 1-1 1,5 Burgerschap BPV Begeleiding Totaal ,5 * Oriënterende stage vindt plaats in periode 5 of 6. 24

25 Schooljaar 3 P9 Ma - Com - Evo P10 Ma - Com - Evo P11 P12 Beroep , Nederlands Engels 2,5 2,5 - - Duits of Frans 2,5 2,5 - - Rekenen Oriëntatie Burgerschap BPV Begeleiding Totaal , In deze tabellen zijn uren voor introductie, toetsing en andere activiteiten niet opgenomen. Per uitstroom kan de onderwijsplanning in periode 9 en 10 iets verschillen. 25

26 Eisen aan het studietraject en studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je voldoende aantal uren te begeleiden in je studieproces. Deze begeleiding mag je van ons verwachten. Vanaf 18 jaar hangt je recht op studiefinanciering hiervan af. In onderstaande tabel zie je het aantal begeleide onderwijsuren (BOU) en stage-uren (BPV) per studiejaar. Eis BOU Planning Eis BPV Planning Eis totaal Planning Studiejaar Studiejaar Studiejaar Totaal

27 O6. Kerntaken Bij de kerntaken is per uitstroom omschreven welke werkzaamheden van toepassing zijn. K1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid De medewerker marketing en communicatie zoekt op verzoek van het management naar informatie voor een operationeel plan en achterhaalt daarvoor alle belangrijke informatiebronnen (traditionele en digitale media) en selecteert vervolgens mogelijk relevante informatie. Zo nodig vraagt hij om verduidelijking van de informatiebehoefte. De medewerker marketing en communicatie toetst gegevens/informatie kritisch en legt zijn analyse ter becommentariëring aan collega s voor. De medewerker presenteert de voor het operationeel plan gevonden informatie aan het management en beperkt zich tot de hoofdzaken. De medewerker marketing en communicatie ontwikkelt voorstellen voor de verbetering of vernieuwing van het operationele plan en presenteert deze onderbouwd met argumenten. De medewerker marketing en communicatie werkt voorstellen van hemzelf en anderen voor het operationele plan uit. Hij stelt binnen het plan reële doelen en prioriteiten. Hij legt het plan ter becommentariëring voor aan collega s en/of direct leidinggevende. 27

28 De medewerker marketing en communicatie beoordeelt de bijdragen die anderen aan operationele plannen leveren. Of deze nu mondeling of schriftelijk zijn, hij toont aandacht, denkt na/mee over de materie, geeft aan wat hij van de bijdrage vindt, en relateert de bijdrage aan de andere bijdragen opdat ze een geheel kunnen vormen. De medewerker neemt, op verzoek van zijn leidinggevende, bestaande operationele plannen door en actualiseert ze op basis van nieuwe informatie en inzichten. Toelichting: Het verschil tussen de kwalificaties zit voornamelijk in de soorten operationele plannen. De marketing medewerker levert een bijdrage aan marketingplannen, zoals marketingcommunicatie, reclame- en mediaplannen. De assistent communicatiemedewerker levert een bijdrage aan communicatieplannen zoals media, reclame- en voorlichtingsplannen. De medewerker evenementenorganisatie levert een bijdrage aan marketingplannen, zoals marketingcommunicatie-, reclame- en mediaplannen. K2: Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken De marketing medewerker is alert op ontwikkelingen en nieuwe informatie over de markt, een product en/of de dienst en de klant. Hij probeert deze constant te volgen. Hij gebruikt daarbij verschillende bronnen om deze informatie te verzamelen. Hij bewaart de verzamelde gegevens. De marketing medewerker analyseert de beschikbare gegevens, legt verbanden tussen gegevens, combineert gegevens uit verschillende bronnen tot relevante informatie. Hij onderzoekt vraagstukken op verschillende manieren. De marketing medewerker verwerkt de analyse tot managementinformatie. Hij schetst zakelijke mogelijkheden die de afdeling/organisatie zou kunnen verwezenlijken. Hij verwerkt zijn bevindingen in een rapport of bespreekt deze direct met de opdrachtgever c.q. leidinggevende. 28

29 De marketing medewerker introduceert (nieuwe) initiatieven en houdt bij deze initiatieven rekening met afdelings- en/of organisatiedoelen en met toekomstige trends en ontwikkelingen. De medewerker formuleert uitdagende doelstellingen voor het verder uitbouwen van al bestaande activiteiten van de organisatie op het gebied van marktverkenning. De medewerker werkt zijn marktverkenningsinitiatieven uit in plannen en activiteiten en licht deze, met onderbouwing, toe. De marketing medewerker zet (in opdracht) een marktonderzoek op. Hij analyseert de onderzoeksvraag, stelt onderzoeksitems vast en komt met een haalbaar onderzoeksvoorstel. De medewerker werkt het onderzoeksvoorstel uit, dat wil zeggen dat hij een volledige en gedetailleerde marktonderzoeksopzet maakt, zo kiest hij de meest geschikte onderzoeksmethodiek, formuleert hij een doelstelling/probleemstelling en de onderzoeksvragen. De medewerker plant en regelt de onderzoeksactiviteiten, en legt vast welke mensen en middelen nodig zijn om het werk uit te voeren. De marketing medewerker voert (in opdracht) een marktonderzoek uit: hij verzamelt data, verwerkt de data statistisch, analyseert de data, interpreteert de onderzoeksresultaten. Hij verwerkt de onderzoeksresultaten in een rapport en bespreekt dit met de opdrachtgever c.q. leidinggevende. De medewerker betrekt het onderzoeksteam (indien nodig) bij zijn werkzaamheden. De medewerker begeleidt en bewaakt in voorkomende gevallen de uitvoering van een marktonderzoek door derden. Toelichting: Alleen de marketing medewerker is primair bezig met het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken. De assistent communicatiemedewerker en de medewerker evenementenorganisatie zullen in hun werkzaamheden deze aspecten wel tegenkomen maar krijgen nooit de opdracht daarin werkzaamheden uit te voeren. 29

30 K3: Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit De medewerker marketing en communicatie analyseert een marketing- of communicatievraagstuk van de eigen organisatie of de organisatie waaraan hij een dienst gaat verlenen. Naar aanleiding van de mondelinge of schriftelijke informatie (bijvoorbeeld uit het beleidsplan) die hij krijgt aangereikt zoekt de medewerker zo nodig extra informatie om een actueel en concreet beeld te kunnen geven van het vraagstuk. De medewerker marketing en communicatie bedenkt een oplossing voor het vraagstuk en stemt deze af met zijn collega s, leidinggevende en de opdrachtgever. Hij ontwikkelt bijvoorbeeld een voorstel voor het ontwikkelen van een concreet product/dienst of een plan om een probleem op te lossen en komt zo nodig met creatieve oplossingen die aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. De medewerker marketing en communicatie stelt een projectplan op; hij formuleert zijn ideeën/het plan en presenteert ze, hij kiest ter realisering geschikte materialen en middelen en plant alle noodzakelijke activiteiten. Hij verzamelt de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een begroting en/of budget en stelt deze vervolgens op. Hij gebruikt bij het opstellen van het projectplan het door de organisatie gehanteerde format. Hij presenteert het projectplan ter goedkeuring aan de opdrachtgever. De medewerker marketing en communicatie presenteert het projectplan aan de betrokkenen, legt uit wat er moet gebeuren en zorgt ervoor dat het plan door hemzelf en/of collega s uitgevoerd wordt. Ook bewaakt hij het budget. De medewerker marketing en communicatie evalueert het project(plan) en het behaalde resultaat. Hij doet dit door relevante gegevens te verzamelen en door te beoordelen of de resultaten voldoen aan de verwachtingen (c.q. doelstellingen). Hij koppelt het evaluatierapport terug aan de opdrachtgever. 30

31 De medewerker marketing en communicatie ontwikkelt voor de eigen organisatie of voor derden voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal. Hij inventariseert en analyseert de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van dit materiaal en stemt zijn product hierop af. Hij stemt het product af op het taalgebruik van de doelgroep. Ook stemt hij zijn werkzaamheden af met anderen en beheert hij het bestaande voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal. De assistent communicatiemedewerker redigeert conceptteksten (drukproeven) van collega s. Hij controleert of de aangeleverde teksten voldoen aan de huisregels/huisstijl, aan de officiële spellingsregels, of de feitelijke inhoud juist is en of de tekst is afgestemd op doel en doelgroep en past de teksten zo nodig aan. Ook koppelt hij zijn bevindingen terug naar de schrijver. De assistent communicatiemedewerker medewerker ontwikkelt pagina s voor internet en/of intranet, richt deze in en past ze zo nodig aan (functioneel beheer). Verder inventariseert hij regelmatig de behoeften van de informatiegebruikers, zoekt hij naar aanleiding daarvan relevante informatie en bewerkt deze zo nodig, voordat hij ze plaatst (contentbeheer). Ook ontwikkelt hij content en bewaakt hij de actualiteit van de informatie op inter- en intranet. De assistent communicatiemedewerker heeft veel mondelinge en schriftelijke contacten met de pers. Daartoe vergaart hij continu informatie over wat er speelt in de organisatie, over wat collega s van plan zijn te gaan communiceren en over actuele gebeurtenissen e.d. Hij wordt benaderd voor informatie of hij neemt in overleg met zijn leidinggevende het initiatief om de pers van informatie te voorzien. Hij licht het nieuws over de organisatie toe. Ook assisteert hij bij de ontvangst van de pers, bij persconferenties en bij de publiciteit. 31

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en regeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker marketing en communicatie Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Secretariële beroepen / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 School voor Zakelijke Dienstverlening Opleiding : Administratief Medewerker Crebonummer : 22156 Uitstroom 1 : Bedrijfsadministratief Medewerker Crebonummer uitstroom

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie